Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Jacek Sawicki | 2010-01-12
www.sxc.hu

www.sxc.hu

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych, a przy tym pełni określone funkcje estetyczne. Odpowiedni dobór posadzki gwarantuje ponadto bezpieczeństwo użytkowania jej nawierzchni oraz zachowanie optymalnych warunków higienicznych (z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzania związanych z nimi zabiegów).

Zobacz także

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie Wpływ zbrojenia rozproszonego na pracę posadzek na gruncie

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią...

Temat zachowania się posadzek przemysłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (ang. fiber reinforced concrete – FRC) ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Otóż nie jest związany tylko z inżynierią lądową i geotechniką, ale również z inżynierią materiałową. W rezultacie do poprawnego rozumienia pracy posadzki wymagana jest wszechstronna wiedza, której rozwój jest korzystny dla szerokiej grupy inżynierów oraz wykonawców. Ponadto ciągle jesteśmy świadkami rozwijających się nowych materiałów i...

Nazwa posadzka określa wierzchnią warstwę podłogi, względnie podłogę betonową lub kamienną (surową albo pokrytą powłoką ochronną), poddawaną w okresie eksploatacji wpływom czynników zewnętrznych.

Warunki formalno-prawne

Wymagania stawiane podłogom i posadzkom znajdują się m.in. w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z zapisów jego art. 203 wynika, że posadzki i podłogi muszą być projektowane i wykonywane tak, aby ich obciążenia mogące oddziaływać na konstrukcję budynku w trakcie budowy i eksploatacji nie prowadziły do jej destrukcji w całości lub części.

Ten zapis należy również odczytywać jako konieczność zapewnienia ochrony przed skutkami obciążeń pochodzących od konstrukcji oraz czynników eksploatacyjnych, a także minimalizowania w tej strefie ryzyka pojawienia się uszkodzeń w wyposażeniu technicznym budynku i mieniu. W rozporządzeniu zawarte są też inne specjalistyczne uwarunkowania, np. zachowanie warunków zapobiegających możliwości poślizgu (art. 305, p. 1), ochrona przed elektrycznością statyczną posadzek przeznaczonych do używania przez ludzi (art. 305, p. 2 odwołujący się do polskich norm), stosowanie do prac materiałów i wyrobów niestanowiących zagrożenia dla higieny i zdrowia (art. 309 i art. 312) czy wreszcie spełnienie warunków zapobiegających pojawieniu się korozji biologicznej.

Ten ostatni warunek wymaga stosowania do budowy materiałów, wyrobów i elementów budowlanych odpornych lub uodpornionych na zagrzybienie, a w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku – wykonania odpowiednich robót zabezpieczających zgodnie z zaleceniami wcześniej dokonanej ekspertyzy mykologicznej (art. 315–322).

Na poprawną eksploatację posadzek wpływają też dodatkowe uwarunkowania, np. dla „mokrych” posadzek (często mytych bieżącą wodą) – zmywalność, nienasiąkliwość i nieśliskość (art. 78, p. 2), spadki do wewnętrznych lub zewnętrznych wpustów kanalizacyjnych albo skierowanie wód bezpośrednio na nieutwardzone tereny (art. 107, art. 319), odporność pożarowa (art. 216–217, art. 232).

Przepisy art. 323–327 nakładają też obowiązek wyeliminowania drgań dokuczliwych ludziom i nieprzekraczania dozwolonych poziomów hałasu (co dotyczy szczególnie konstrukcji podłóg na stropach). Od niedawna wprowadzono też wymóg nieprzekraczania dopuszczalnych progów wartości współczynnika przenikania i przewodzenia ciepła, czyli zachowania określonej izolacyjności cieplnej (art. 329 oraz załącznik nr 2, p. 1).

Wymienione warunki stanowią wymagania podstawowe zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/106/EWG (załącznik nr 1 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych – DzUrz L 40 z 11.2.1989 r., polskie wydanie specjalne: rozdz. 13, tom 009, s. 296–310).

Spełnienie omówionych wymagań wiąże się z koniecznością uwzględniania w procesach budowlanych wielu skomplikowanych zagadnień projektowych i technologicznych dotyczących posadzek. Te zaś wymagają podejmowania bardzo ważnych decyzji związanych z uwarunkowaniami danej budowli, zastosowanymi materiałami i technologiami, robocizną i jej jakością oraz złożonością czynników eksploatacyjnych działających w określonym czasie.

Sprostanie potrzebom inwestycyjnym w tym segmencie rynku budowlanego w ostatnich latach wymagało daleko idącej specjalizacji wynikającej z postępu nauki i technologii oraz obecności konkurencji i wzrostu wymagań normowych podyktowanych troską o bezpieczeństwo użytkowania. Spełnienie wymagań normowych stawianych materiałom pozostaje w gestii ich producentów. Zgodność z nimi sprawdzana jest wstępnie w postępowaniach aprobacyjnych dokonywanych przez notyfikowane jednostki naukowo-badawcze.

Wydane dokumenty dopuszczają produkty do stosowania w ustalonym zakresie (aprobatą bądź certyfikatem), dzięki czemu zwiększają pewność, że odpowiednio wbudowane w konstrukcję spełnią określone zadania. Sytuację dodatkowo komplikuje złożoność konstrukcji posadzek – ich wielowarstwowość, a co za tym idzie – występowanie dwóch lub większej liczby składników, z których każdy powinien być przebadany pod kątem zgodności z pozostałymi komponentami. Dlatego to właśnie systemy jako całość coraz częściej poddawane są procedurom aprobacyjnym.

Rodzaje posadzek

Klasyfikacje posadzek dokonywane są na podstawie kryteriów takich jak dla podłóg, choć ich specyfika wymaga wprowadzenia dodatkowych. Wspólny jest podział ze względu na: 1. rodzaj obiektów, 2. rodzaj podłoża, 3. lokalizację w odniesieniu do położenia obiektu, 4. usytuowanie w obiekcie, 5. właściwości techniczno-użytkowe, 6. strukturę posadzek, 7. sposób układania, 8. rodzaj materiału, 9. ilość składników, 10. grubość warstwy, 11. rodzaj spoiwa.

1. Ze względu na rodzaj obiektów wyodrębnia się posadzki do pomieszczeń:

 • budynków mieszkalnych (przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi – zwiększenie wymagań związanych z uwarunkowaniami komfortu i bezpieczeństwa użytkowania),
 • obiektów przemysłowych (budynki o charakterze techniczno-produkcyjnym – zwiększenie wymagań fizykomechanicznych i chemicznych),
 • budynków tymczasowych (o podrzędnym charakterze – gdzie ze względów praktycznych nie definiuje się dodatkowych wymogów materiałowo-technologicznych).

2. Z uwagi na rodzaj podłoża wyodrębnia się posadzki położone:

 • na gruncie (gdzie obciążenia konstrukcyjne i użytkowe przenoszone są bezpośrednio na grunt),
 • na stropie (przenoszenie obciążeń na strop i za jego pośrednictwem wraz z obciążeniem ścian, słupów i fundamentów także na grunt).

3. Lokalizacja w odniesieniu do położenia obiektu decyduje o podziale posadzek na:

 • zewnętrzne (posadzki tarasów, placów, dziedzińców o zwiększonej odporności na zmienne czynniki klimatyczne i mechaniczne),
 • wewnątrz obiektów (dostosowane do określonych wymagań wynikających z przeznaczenia).

4. Jeśli chodzi o usytuowanie w obiekcie, to posadzki mogą występować:

 • na stropach międzypiętrowych,
 • nad pomieszczeniami i w pomieszczeniach uwarunkowanych obecnością temperatur ujemnych,
 • w pomieszczeniach „mokrych”,
 • w pomieszczeniach ze zdefiniowanymi czynnikami destrukcyjnymi (np. podwyższone obciążenia skupione, dynamiczne, termiczne, mechaniczne itp.).

5. Zakładane właściwości techniczno-użytkowe posadzek wynikają z usytuowania w obiekcie z uwagi na:

 • izolacyjność termiczną,
 • izolacyjność akustyczną,
 • wodoszczelność,
 • chemoodporność,
 • obciążenie, jego rodzaj i charakter (niewielkie, np. ruch pieszy, średnie, np. wywoływane przez podnośniki ręczne, zwiększone, np. powodowane przez wózki widłowe i silne obciążenia, np. wynikające z dużych obciążeń punktowych),
 • antybakteryjność,
 • elektroizolacyjność, ewentualnie elektroprzewodność.

6. Według struktury dzieli się posadzki na:

 • o strukturze jednorodnej (wylewane, natryskiwane),
 • o modularnej (gdzie gotowe elementy łączone są w całość).

7. Ze względu na sposób układania posadzki mogą być:

 • mocowane mechanicznie do podłoża z gotowych elementów, które łącznie stanowią o jej całości (mocowanie elementów do podłoża i kolejnych do elementów wcześniej zamontowanych),
 • naklejane na podłoże (zwykle dotyczy wykładzin trwale łączonych z podłożem, gdzie właściwą posadzkę stanowi wykładzina),
 • wykonywane metodą wylewek, gdzie można wyodrębnić posadzki dylatowane i bezdylatacyjne,
 • wykonywane metodą natrysku.

8. Rodzaj materiału decyduje o podziale na posadzki:

 • z drewna i tworzyw drewnopochodnych (gotowe elementy),
 • z tworzyw sztucznych (zwykle są to gotowe elementy – rolowe, arkuszowe, niekiedy także masy natryskowe, np. przy posadzkach poliuretanowych),
 • z materiałów bitumicznych (masy na wylewki i natryski, a także gotowe elementy),
 • z materiałów mineralnych (ceramicznych, kamiennych, betonowych – ceramika i kamień jako gotowe elementy, beton jako gotowy element, a także masa na wylewki),
 • inne (np. materiały mineralno-organiczne w formie gotowych elementów i mas na wylewki).

9. Z uwagi na ilość składników w masie posadzkowej (dla posadzek układanych metodami wylewania bądź natrysku) wyróżnia się kompozycje:

 • jednokomponentowe – wylewki z betonu, z mieszanek mineralno-żywicznych (betony modyfikowane dodatkami polimerów lub posadzki betonowe impregnowane preparatami polimerowymi), wylewki bitumiczne (zastosowanie mas asfaltowych zawierających wypełniacze mineralne), wylewki z żywic syntetycznych (wykorzystanie kompozytów żywicznych zawierających wypełniacze mineralne, pigmenty i dodatki różnych modyfikatorów),
 • kilkuskładnikowe – o właściwościach użytkowych takiej posadzki przesądza połączenie komponentów w ściśle określonych proporcjach stechiometrycznych. Jakiekolwiek odstępstwa od receptury mogą powodować zmiany właściwości fizykochemicznych (użytkowych) posadzki.

10. Ze względu na grubość warstwy wyodrębnia się posadzki:

 • cienkowarstwowe (jednowarstwowe – ich grubości nie przekraczają zwykle 0,5 mm, nakładane są technikami malowania, ewentualnie natrysku na podkład, dwuwarstwowe – składające się z warstwy wylewanej samopoziomującej, dodatkowo powlekanej cienkimi powłokami utwardzającymi, ich grubości zwykle wynoszą 0,5–3 mm),
 • grubowarstwowe (firmy różnie klasyfikują ich grubości, zwyczajowo przyjmowane wartości przekraczają 3 mm i mogą dochodzić nawet do 25 mm; mogą składać się z wielu warstw, zawierać w składzie różne dodatki uszlachetniające, np. posypki kwarcowe podwyższające ich wytrzymałość na naciski i inne).

11. Rodzaj spoiwa, które w reakcji chemicznej utwardza posadzkę, pozwala na wyodrębnienie np. posadzek żywicznych, poliuretanowych, epoksydowych, akrylowych, epoksydowo-poliuretanowych itp.).

Ciągły rozwój technik i technologii budowlanych pozwolił opracować także rozwiązania, które nie mieszczą się w opisanych sposobach klasyfikacji (np. posadzki pływające, samopoziomujące/samorozlewające, podniesione, podgrzewane, antybakteryjne, bezspoinowe itp.).

Klasyfikacji posadzek można również dokonać pod kątem zastosowanych podkładów determinujących przyjęcie odpowiadających im rozwiązań technologicznych.

Wybór rozwiązania

Pomimo dużego zróżnicowania techniczno-użytkowego i materiałowo-konstrukcyjnego posadzki – niezależnie od ostatecznego standardu i przeznaczenia – muszą spełniać określone wymagania dotyczące stanu powierzchni oraz wymagania w zakresie różnych właściwości technicznych, związanych ze specyfiką funkcji i potrzebą zapewnienia odpowiedniej trwałości podłodze jako elementowi wykończenia budynku.

Rynek posadzek charakteryzuje się wielością i różnorodnością produktów, odpowiadających im technologii oraz działających firm wykonawczych. Bogactwo wyboru może utrudniać podjęcie optymalnej decyzji, warto więc wiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze. Analizując dobór rozwiązania i jakość wykonawstwa posadzek (dotyczy to także całkowitego ustroju podłóg), należy brać pod uwagę wymienione niżej kryteria.

1. Równość i poziom powierzchni. Nierówności powierzchni nie mogą mieć charakteru uskoków, a powierzchnia musi tworzyć płaszczyznę poziomą.

2. Niezmienność kształtów. Posadzka powinna mieć stabilne wymiary liniowe i objętościowe podczas zakładanej eksploatacji w określonym okresie użytkowania.

3. Szczelność ułożenia posadzki i prostolinijność spoin. Materiały posadzkowe modularne (płyty, płytki, arkusze, klepki itp.) powinny być układane możliwie szczelnie, jeśli projekt nie zakłada inaczej. Sposób układania i geometria spoin są podczas wykonywania robót na bieżąco kontrolowane i poddawane ewentualnym korektom.

Dopuszczalne różnice pomiarów określane są dla danych rodzajów posadzek i podłóg. Spoiny między poszczególnymi elementami powinny zachować linie proste na całej długości i szerokości posadzki w pomieszczeniu. Spoiny te, z wyjątkiem posadzek o układzie szachownicowym, powinny przebiegać prostopadle do głównej ściany z oknami. Arkusze i role wykładzin powinny być tak układane w pomieszczeniu, aby spoiny między nimi nie wypadały w obrębie wejścia, a w przypadku obecności wzorów na ich brzegach – w jak największym stopniu utrzymany został stan symetrii osiowej (względy estetyczne).

W przypadku łączenia arkuszy wykładzin lub płytek za pomocą spawania sznur spawalniczy powinien być równomiernie wtopiony w spoinę, a jego nadmiar ścięty równo z powierzchnią. Przy posadzkach z płytek mineralnych i ceramicznych spoiny między płytkami powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą, mieć jednakową szerokość i tworzyć linie proste.

4. Wygląd zewnętrzny i trwałość barwy. Posadzka powinna być wykonana z materiałów odpowiednio dobranych pod względem kształtu, barwy, wzoru, odporności barwy na działanie światła dziennego. Wymaganie to dotyczy przede wszystkim posadzek z tworzyw i z materiałów tekstylnych. Każda faza prac posadzkarskich wymaga staranności wykonania. W szczególności powinno się zadbać, aby:

 • cała powierzchnia posadzki była wolna od jakichkolwiek trwałych zanieczyszczeń lub uszkodzeń;
 • powierzchnie posadzek z cienkich materiałów i warstw tworzywowych nie odwzorowywały defektów i nierówności podkładu, a na posadzkach drewnianych nie pozostawały widoczne ślady cyklinowania, miejsca niedoszlifowane i jakiekolwiek zadry wynikłe z uszkodzeń mechanicznych;
 • dylatacje w polu posadzki zachowywały prostoliniowość i były wypełnione odpowiednimi wkładkami lub specjalnymi listwami zabezpieczającymi;
 • stykające się w jednym pomieszczeniu fragmenty posadzek z różnych materiałów były oddzielone odpowiednimi wkładkami zabezpieczającymi strefę połączenia przed uszkodzeniem w okresie użytkowania;
 • wykończenia na wszystkich stykach posadzki z pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami) stanowiły trwale przymocowane listwy lub cokoły.

5. Wytrzymałość mechaniczna. Posadzka wraz z podkładem muszą zapewniać przenoszenie projektowanych obciążeń. Może to być wytrzymałość: na ściskanie i zginanie (dla posadzek z kamienia naturalnego, tworzyw cementowych, żywiczno-mineralnych, ceramicznych), na ścieranie i uderzenia (jw.), na rozciąganie (np. posadzki z materiałów elastycznych z tworzyw sztucznych lub gumy, materiałów tekstylnych), odporność na wgniecenia, czyli naciski skupione (jw.), twardość powierzchni (np. dla posadzek drewnianych twardość zależy od rodzaju drewna). Ta cecha jest ściśle zależna od rodzaju podkładu.

Wytrzymałość na ściskanie podkładu zależy od przewidywanych obciążeń użytkowych (statycznych i dynamicznych) podłogi oraz rodzaju i budowy posadzki. O wytrzymałości na ścieranie decyduje rodzaj nawierzchni posadzki, ale główny wpływ na niszczenie jej warstwy użytkowej mają warunki użytkowania (eksploatacja, intensywność ruchu, występujące obciążenia ruchome, rodzaj obecnych na posadzce zanieczyszczeń i intensywność ich nanoszenia, metody konserwacji itp.).

6. Bezpieczeństwo podczas chodzenia. Jest ono związane z zagrożeniem śliskością powierzchni, które może być spowodowane nie tylko złym doborem rozwiązań technologicznych, lecz także czynnikami eksploatacyjnymi (zawilgoceniem, zaolejeniem, niewłaściwą konserwacją). Niektóre materiały mogą nie spełniać tego wymagania (np. polerowany kamień, kompozycje żywiczno-mineralne, lakierowane drewno i in.).

7. Właściwości cieplne i akustyczne podłogi i stropu zawarte w obowiązujących przepisach. Posadzka sama w sobie nie spełnia wymaganych cech, niemniej określone rozwiązania mogą charakteryzować się tzw. ciepłochłonnością, ewentualnie zdolnością do wygłuszenia, co zależy od rodzaju zastosowanego materiału (dobre właściwości kumulacji ciepła i tłumienia dźwięków ma drewno lub niektóre wykładziny tekstylne, w odróżnieniu np. od dużego przewodnictwa ciepła i fal dźwięków uderzeniowych i powietrznych przez posadzki betonowe).

8. Odporność na działanie wilgoci. Właściwość ta uzależniona jest od zróżnicowania pomieszczeń i warunków użytkowania posadzek. Określone rozwiązania wykorzystuje się w powiązaniu z lokalizacją i stosownie do potrzeb. Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” (m.in. kuchniach, łazienkach, węzłach sanitarnych) powinny być nienasiąkliwe, wodoodporne oraz zachowywać pełną szczelność powierzchni (w tym także w miejscach łączeń z elementami przegród pionowych), odporne na zmywanie lub krótkotrwałe działanie rozlanej wody.

Posadzki wodoszczelne wraz ze swoją strukturą muszą być dodatkowo zabezpieczone zamontowanymi w podłodze instalacjami odwadniającymi oraz mieć odpowiednie spadki w kierunku kratek ściekowych. Niekiedy zachodzi potrzeba zabezpieczenia podłogi przed dyfuzją pary wodnej; w takich sytuacjach konieczne może być zastosowanie w układzie podłogi paroizolacji ułożonej na stropie.

Przepisy nakładają bezwzględny obowiązek odprowadzania wód opadowych w rozwiązaniach posadzek balkonów i tarasów, dlatego problem ten musi być uwzględniany w projekcie i zgodnie z nim należy wykonać odwadniające spadki, przy czym nawierzchnia posadzki musi zachować szczelność na przenikanie wód opadowych.

Posadzki placów i dziedzińców mogą mieć rozwiązania pozwalające na odprowadzanie wód opadowych do gruntu także przez szczeliny dylatacyjne. Struktura posadzek pracujących w warunkach bezpośredniego oddziaływania „mokrych” czynników atmosferycznych powinna wykluczać nasiąkanie, a ich powierzchnie – być wodoodporne.

9. Mrozoodporność. Cecha ta dotyczy przede wszystkim posadzek znajdujących się na zewnątrz obiektów oraz w mroźniach. Takie posadzki nie mogą być nasiąkliwe, a skurcz termiczny pod wpływem mrozu musi być marginalizowany w stopniu wykluczającym tworzenie się spękań.

10. Odporność na UV i starzenie. Problem dotyczy posadzek eksponowanych na stałe działanie słońca. Wybrane rozwiązanie musi spełniać funkcje estetyczne (wykluczać zjawisko płowienia barwy posadzki), a także użytkowe (promienie UV i czas nie powinny niszczyć struktury posadzki).

11. Względy higieniczne i użytkowe. Niedopuszczalne jest wykonywanie posadzek z materiałów emitujących szkodliwe substancje i przykre zapachy. Ponadto posadzki muszą być odporne na korozję biologiczną w określonych warunkach eksploatacyjnych. Przyjęte rozwiązania muszą także wykluczać powstawanie warunków sprzyjających rozwojowi szkodliwych dla zdrowia i budowli mikroorganizmów.

W pomieszczeniach, gdzie wymagany jest wyższy stopień zachowania higieny, rozwiązaniem ułatwiającym jej utrzymanie może być zaoblenie krawędzi na stykach posadzki z elementami pionowymi. Wreszcie rozwiązania posadzek muszą zapewniać łatwość utrzymywania ich w czystości i wykonywania niezbędnych konserwacji, co przekłada się na ich trwałość (zanieczyszczenia na posadzce zwiększają stopień jej zużycia, ponieważ działają jak papier ścierny).

12. Zdolność do wykonywania konserwacji i napraw.

Wymagania dotyczące dokumentacji

Podstawowe informacje konieczne do poprawnego zaprojektowania posadzki dotyczą:

 • przeznaczenia posadzki – wiedza na ten temat pozwala dobrać ją pod względem technologicznym do przyszłych warunków i zaprojektować dopasowany do niej układ warstw podłoża/podłogi (za każdym razem jest to indywidualne przedsięwzięcie wymagające szczegółowego rozpatrzenia);
 • znajomości nominalnych wartości obciążeń działających na posadzkę, w tym, co najważniejsze, wartości obciążeń mechanicznych (jednorazowych, cyklicznych i stałych);
 • doboru odpowiednich materiałów i technologii do wymagań eksploatacyjnych;
 • szacunkowych i rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia oraz wiedzy o alternatywnych, tańszych (ale nie gorszych) rozwiązaniach.

Do przeprowadzenia kontroli i umożliwienia oceny technicznej prawidłowości podłogi i posadzki niezbędne jest dysponowanie następującą dokumentacją:

 • projektem architektoniczno-budowlanym,
 • dziennikiem budowy,
 • protokołami z odbiorów przejściowych.

Projekt architektoniczno-budowlany

W projekcie powinna być zawarta część opisowa (opis techniczny) i rysunkowa (przekroje, rysunki i rzuty).

Opis techniczny wykonania podłóg (w tym posadzek) powinien zawierać:

 • opis projektowanej podłogi, w którym w sposób jednoznaczny powinny być podane rodzaje i kolejność układanych warstw podłoża (np. izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dźwiękochłonnych);
 • opis projektowanej na podłodze posadzki z podaniem rodzaju i kolejności układania warstw posadzkowych (np. warstwa wygładzająca powierzchnie podłogi, warstwa kleju i umocowane na niej płytki ceramiczne);
 • wymagania, jakie powinno spełniać podłoże konstrukcyjne podłogi (np. grunt, podłoże betonowe, strop);
 • wymagania, jakie powinien spełniać podkład podłogowy;
 • opisy sposobów przygotowania podłoży i podkładów pod projektowaną podłogę i posadzkę,
 • opisy technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych elementów podłogi (np. warstw izolacji przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej, podkładu podłogowego);
 • opisy technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych warstw posadzkowych;
 • opisy odnoszące się do przygotowania obiektu do wykonania podłogi i posadzki, w których uwzględniono także magazynowanie wyrobów i kolejność wykonywania robót;
 • wytyczne kontroli i odbioru robót zanikających i odbioru końcowego;
 • wytyczne dotyczące rozpoczęcia użytkowania (jeżeli uzna się to za konieczne);
 • wytyczne konserwacji i użytkowania;
 • wykaz zastosowanych wyrobów (ze wskazaniem miejsca ich zastosowania oraz dokumentacji uzasadniającej ich stosowanie).

Rysunki w opisie powinny dotyczyć:

 • przekrojów pionowych obiektu z zaznaczeniem rodzaju konstrukcji podłogi (wraz z posadzką) i jej poszczególnych elementów (np. warstw izolacyjnych, podkładów pod posadzki);
 • rzutów poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu, rozmieszczeniem szczelin dylatacyjnych, odpływów studzienek, kanalików i innych szczegółów w podkładach posadzki;
 • sposobów wykonania szczegółów zabezpieczeń (np. szczelin dylatacyjnych, połączeń z innymi posadzkami itp.).

Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego powinna być opracowana instrukcja bhp i ppoż. w zakresie wykonawstwa projektowanej podłogi i posadzki. Wszelkie wątpliwości wykonawcy/inwestora związane z prawidłowością rozwiązań projektowych zawsze muszą być skonsultowane z projektantem i zaaprobowane przez właściciela/ inwestora. 

Dziennik budowy

W tym dokumencie urzędowym prowadzonym przez kierownika budowy odnotowywany jest przebieg robót posadzkarskich oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas ich wykonywania, które mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania podłogi i posadzki. W szczególności z zapisów powinno wyraźnie wynikać, jaka była kolejność i sposoby wykonania poszczególnych elementów podłogi i poszczególnych warstw posadzki. 

Protokoły odbiorów technicznych

Prace posadzkarskie wymagają wykonywania zgodnie z zatwierdzonym projektem. Aby zagwarantować im prawidłowość technologiczną, dokonywane są odbiory przejściowe i odbiór końcowy. Odbiory przejściowe dotyczą sprawdzenia zgodności stanu wykonania poszczególnych etapów prac z wymaganiami zamieszczonymi w projekcie. Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki. Wyniki odbiorów muszą być opisane w protokole i w takiej formie dołączone do dziennika budowy.

Wymagania dotyczące wyrobów i wykonawstwa

Prace posadzkarskie wymagają prowadzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz stosowania wskazanych materiałów. Muszą one gwarantować, że prawidłowe ułożenie posadzki z ich udziałem zapewni optymalną jej eksploatację w zaplanowanych warunkach użytkowania. Z tego względu należy korzystać tylko z wyrobów dopuszczonych do stosowania w określonym zakresie, nieprzeterminowanych i w sposób zalecany przez producentów/systemodawców.

Materiały należy przechowywać i stosować zgodnie z instrukcjami producentów. W szczególności muszą być przestrzegane zalecenia dotyczące warunków stosowania, które zwyczajowo podawane są w kartach technicznych produktów (szczególnie zakresy wartości temperatur powietrza i wilgotności dopuszczalnych podczas prowadzenia robót posadzkarskich, ilości materiałów i ich proporcje, sposoby przygotowania określonych składników, okresy wymaganych przerw technologicznych, prace związane z pielęgnacją świeżych wylewek w celu ich utwardzenia itp.). Należy zadbać o dokładne wykonanie zaprojektowanych szczegółów konstrukcyjnych w posadzce (szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokolików, spadków itp.). Zakończenie określonych operacji technologicznych zawsze wymaga adnotacji w dzienniku budowy.

Użytkowanie

Eksploatacja posadzki bez obaw o jej uszkodzenie jest możliwa pod warunkiem przestrzegania wskazówek technologicznych wynikających z jej uwarunkowań. W szczególności nie należy przekraczać dopuszczalnych wartości jej nośności. Warto wiedzieć, że w odniesieniu do wielu rozwiązań posadzek betonowych pełne ich projektowe wytrzymałości uzyskiwane są dopiero po upływie wskazanego czasu od ich wykonania (zwykle 28 dni). Warto wiedzieć, że długowieczność i bezawaryjność użytkowania posadzek zawsze uwarunkowana jest zgodnością z początkowymi ustaleniami warunków eksploatacji. Należy ponadto dbać o ich czystość i w razie konieczności przeprowadzać określone prace remontowo-konserwacyjne.

LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Jacek Sawicki Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji Posadzki przemysłowe - warunki bezawaryjnej eksploatacji

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne...

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne (betony, jastrychy), dobrane w zależności od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi, przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed...

dr inż. Katarzyna Nowak XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie XPS jako izolacja termiczna podłóg na gruncie

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest...

W budynkach niepodpiwniczonych najczęściej stosowanym rozwiązaniem podłogi jest ułożenie poszczególnych warstw bezpośrednio na gruncie. Ponieważ różnica temperatury między wnętrzem budynku a gruntem jest bardzo duża, konieczne jest zastosowanie w tym rozwiązaniu izolacji termicznej zapewniającej odpowiedni opór cieplny całej podłogi.

mgr inż. Piotr Idzikowski Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania Posadzki i podkłady podłogowe – sztuka wylewania

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie....

Wśród wylewek można wyróżnić podkłady podłogowe i posadzki. Te pierwsze mogą stanowić jedynie podłoże pod warstwy okładzinowe (płytki, parkiet, panele), gdyż nie mają odpowiedniej wytrzymałości na ścieranie. Te drugie mogą tworzyć ostateczne wykończenie, nawet w pomieszczeniach o dużym ruchu.

mgr inż. Maciej Rokiel Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den...

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł...

dr inż. Adam Ujma Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Podłogi i posadzki – parametry cieplne Podłogi i posadzki – parametry cieplne

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne...

Przenikaniu ciepła przez podłogi i posadzki oraz związanym z nim stratom ciepła poświęca się w literaturze technicznej stosunkowo dużo uwagi. W marginalny sposób natomiast traktuje się procesy cieplne związane z odczuciami cieplnymi użytkowników pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach...

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju Wykładziny posadzkowe z płytek – właściwy dobór kleju

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz...

Klej powinien zapewnić mocne, trwałe i stabilne połączenie płytki z podłożem. Jednak na ostateczny efekt składa się kilka elementów: rodzaj i sposób przygotowania podłoża, rodzaj i parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Równie ważne jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących Wykładziny posadzkowe z płytek - dobór płytek i zapraw spoinujących

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału...

Trwałość wykładziny zależy m.in. od właściwego doboru płytek (zagadnienie to jest jednak często bagatelizowane) oraz odpowiedniej do miejsca zastosowania zaprawy spoinującej. Przy wyborze właściwego materiału istotny jest nie tylko podział na produkty do stosowania we wnętrzach lub na zewnątrz, lecz także podział wynikający z przeznaczenia i sposobu eksploatacji danego pomieszczenia czy obiektu.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Projektowanie termiczne podłóg wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie...

W latach 90. XX w. powstały w Polsce pierwsze budynki o bardzo dużej powierzchni z przeznaczeniem handlowym – super- i hipermarkety. Z uwagi na bardzo duży obszar oddziaływania takiego obiektu ich powstawanie w wielu miastach budziło kontrowersje.

dr inż. Mariusz Franczyk Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty...

Etap odbioru robót budowlanych jest często źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zdarza się, że ze względu na stwierdzone wady obiektu inwestor odmawia odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, a jednocześnie przystępuje do użytkowania obiektu, do czego nie jest uprawniony.

mgr inż. Piotr Idzikowski Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża? Jak przyklejać okładziny ceramiczne na trudne podłoża?

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

Są dwa typy trudnych podłoży: o ograniczonej nośności i odkształcalne. W praktyce bardzo często się zdarza, że obydwie trudności występują równocześnie, zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań.

dr inż. Artur Pałasz Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2 Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących...

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Marta Przybylska-Fałek Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu...

Fibrobeton jest coraz częściej stosowany w budownictwie – m.in. jako element konstrukcyjny. Aby w tym zastosowaniu pełnił swoją funkcję, musi zapewnić trwałość i nośność budowanej konstrukcji. Z tego powodu bardzo ważny jest przebieg procesu jego niszczenia pod obciążeniem ściskającym.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.