Izolacje.com.pl

Posadzki na gruncie w obiektach z płyt warstwowych

Jacek Sawicki | 2008-09-24

Obiekty wznoszone ze ściennych płyt warstwowych w okładzinach metalowych charakteryzują się względnie prostym montażem. Na obrysie budowli, jaki wyznaczają ich ławy fundamentowe z podwaliną, ustawiany jest szkielet słupowo-ryglowy, do którego później mocuje się ścienne płyty warstwowe. Od góry bryłę budowli zamyka połać dachu (najczęściej stanowią ją systemowe lekkie płyty warstwowe dachowe), a od dołu systemy podłóg i posadzek. Ich konstrukcje i nawierzchnie dobierane są w zależności od potrzeb głównie z uwagi na przewidywane obciążenia w eksploatowanych pomieszczeniach oraz konieczność zachowania warunków higienicznych i estetycznych.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, dr inż. Władysław Ryżyński, prof. uczelni Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico

Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico Charakterystyka materiałowo‑technologiczna oraz proces degradacji posadzek betonowych typu lastrico

Posadzki lastrico, znane również pod nazwą lastryko, jak również terazzo, zdobyły dużą popularność w latach pierwszej połowy XX wieku. Schyłek popularności tego typu posadzek przypada w Polsce na koniec...

Posadzki lastrico, znane również pod nazwą lastryko, jak również terazzo, zdobyły dużą popularność w latach pierwszej połowy XX wieku. Schyłek popularności tego typu posadzek przypada w Polsce na koniec lat 80. XX wieku i związany był z uwarunkowaniami gospodarczymi, jak również spadkiem, a wręcz zanikiem umiejętności wykonawczych podczas realizacji tego typu posadzek. Łatwość wykonania oraz wysokie, w porównaniu z klasyczną posadzką betonową, walory estetyczne, przyczyniły się w latach minionych...

Posadzki na gruncie stosowane w obiektach zbudowanych z elewacyjnych płyt warstwowych pod względem konstrukcji i wykonawstwa z reguły nie różnią się od posadzek w obiektach wykonanych w innych technologiach. Ich układanie zwykle następuje po zakończeniu prac montażowych elementów ścian i dachu, gdzie używany był ciężki sprzęt budowlany. Stosowane są też technologie układania posadzek „pod chmurką”, a więc jeszcze przed montażem szkieletu słupowo-ryglowego wraz z zamykającymi go okładzinami (płytami warstwowymi ściennymi i dachowymi). Niewielkie różnice techniczne wynikają ze specyfiki ściennej płyty warstwowej, którą w obiekcie należy „zamknąć” w układzie z posadzką inaczej niż ze ścianami murowymi.

Uwagi wstępne

Ponieważ posadzka nie powinna bezpośrednio nachodzić na płaszczyznę boczną płyty  (z uwagi na zwiększone ryzyko zarysowań powodujących korozję i zagrożenie wilgocią), przeważnie stosuje się techniki mocowania płyt do podwalin/cokołów, które specjalnie w tym celu nadbudowuje się na istniejących ławach fundamentowych.

Konieczne jest wykonanie odpowiednich uszczelnień na styku spodu płyty z podwaliną, chroniących newralgiczne miejsce przed niekorzystnymi czynnikami, które mogą pojawiać się w trakcie eksploatacji (np. przenikaniem wody i wilgoci, kurzu, migracji robactwa i owadów, zagnieżdżaniem się mchów i glonów itp.).

Innymi problemami są: od zewnątrz – skuteczne odprowadzanie wód opadowych i rozbryzgowych poza strefę cokołu (służą do tego systemy odpowiednio wyprofilowanych obróbek blacharskich na spodzie zakończonych kapinosami), a od wewnątrz – zachowanie niezbędnej odległości dystansującej lico posadzki od zakończenia płyty warstwowej (np. stosuje się odpowiednie zaoblenia cokołu oraz listwy maskujące połączenia płyty ściennej z cokołem). Przykłady rozwiązań w tym zakresie pokazano na rys. 1 i 2. Oczywiście, płyta posadzki na styku z podwaliną powinna być zdylatowana, aby nie przenosiła obciążeń konstrukcyjnych.

Rozwiązania ogólne

Posadzka to wierzchnia, użytkowa warstwa podłogi, która wieńczy poziomą przegrodę konstrukcji i nadaje jej wymagane właściwości użytkowe, jednakże dla wygody w artykule umownie przyjmuje się, że posadzką ogólnie będą nazywane wielowarstwowe układy podłogi na gruncie wraz z zewnętrzną, właściwą warstwą posadzki.

W polskich przepisach techniczno-budowlanych brak jest szczegółowych unormowań dotyczących problematyki posadzek, a w szczególności posadzek na gruncie (w tym także w obiektach stawianych z płyt warstwowych), niemniej niektóre wymagania odpowiadają wybranym przepisom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm). Wymagania dotyczące specjalistycznych uwarunkowań wynikających z przeznaczenia (np. ochrona przed elektrycznością statyczną) zawarte są w innych unormowaniach.

O właściwej eksploatacji posadzek decydują różne szczegóły, takie jak odpowiednio dobierane spadki, służące odprowadzaniu wody do wewnętrznych lub zewnętrznych wpustów kanalizacyjnych, bądź kierowanie spadków bezpośrednio na nieutwardzone tereny, hydroizolacja przegrody posadzki (przeciwwodna i przeciwwilgociowa), ochrona przed przemarzaniem gruntu i inne. Jakość posadzek uzależniona jest od wielu czynników, począwszy od stanu technicznego podłoża przez zgodność założeń projektowych z prawidłowym wykonawstwem i użyciem odpowiednich materiałów aż po właściwą eksploatację.

Potrzeba odpowiedniego rozpoznania podłoża

Rys. 1. Sposób łączenia ściennej płyty warstwowej z posadzką w małych obiektach: 1 – płyta ścienna, 2 – kit silikonowy, 3 – obróbka blacharska, 4 – obróbka blacharska, 5 – izolacja przeciwwilgociowa, 6 – nit jednostronny szczelny lub blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową – co 300 mm, 7 – kołek kotwiący do betonu, 8 – nit jednostronny lub blachowkręt samowiertny – co 300 mm, 9 – posadzka, 10 – poziom gruntu

Rys. 1. Sposób łączenia ściennej płyty warstwowej z posadzką w małych obiektach: 1 – płyta ścienna, 2 – kit silikonowy, 3 – obróbka blacharska, 4 – obróbka blacharska, 5 – izolacja przeciwwilgociowa, 6 – nit jednostronny szczelny lub blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową – co 300 mm, 7 – kołek kotwiący do betonu, 8 – nit jednostronny lub blachowkręt samowiertny – co 300 mm, 9 – posadzka, 10 – poziom gruntu

Różnorodność funkcji przeznaczenia obiektów lekkiej obudowy jest ogromna, co przejawia się w różnorodności posadzek, które do każdego obiektu projektowane są indywidualnie, a dodatkowo w jednym obiekcie mogą występować w wielu wariantach. Aby zagwarantować ich właściwą eksploatację, już na wstępie na potrzeby projektu należy trafnie rozpoznać lokalne uwarunkowania gruntowe podłoża, ponieważ posadzki na gruncie muszą skutecznie oddzielać środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych, a przy tym, niezależnie od ich konstrukcji i użytych materiałów, muszą spełniać wymagane cechy nośne i eksploatacyjne. W tym celu rozpoznaje się:

 • warunki geotechniczne (m.in. pod kątem rodzaju i nośności podłoża, wysadzinowości i zdolności kapilarnego podciągania wody) – wyniki pozwalają określić charakter i zakres prac stabilizujących grunt i odpowiednio do uwarunkowań zaprojektować posadzki pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania. Podłoże gruntowe musi mieć wymaganą wytrzymałość i ściśliwość;
 • warunki hydrologiczne (oddziaływanie wód podskórnych, gruntowych oraz pochodzących z opadów atmosferycznych) – posadzki muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób wykluczający możliwość przeciekania przez nie wody i przenikania wilgoci, a ponadto ukształtowanie terenu musi zapewniać swobodny spływ wody opadowej od obiektu. W tym celu instaluje się system drenów (drenażu opaskowego) lub korzysta z dozwolonych innych rozwiązań zabezpieczających posadzki przed infiltracją wody do wnętrza i przed zawilgoceniem. Projekt musi również zakładać zachowanie stabilności posadzki w przypadkach ponadnormatywnych zmian poziomu lustra wód gruntowych;
 • zagrożenia czynnikami biologicznymi – odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną do budowy należy stosować zgodnie z technologią materiały, wyroby, elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji;
 • wpływ czynników termicznych – ich obecność regulowana jest w normie PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Szczególnym przypadkiem oddziaływania takiego czynnika są posadzki w obiektach z płyt warstwowych konstruowanych jako mroźnie, gdzie strumień zimna przenikający przez posadzkę skierowany jest w stronę gruntu. Aby grunt ochronić przed przemarzaniem i wszelkimi negatywnymi jego następstwami uszkadzającymi posadzkę (wysadzinowość gruntu), a także ustrzec się przed stratami energii, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie w posadzce odpowiedniej izolacji termicznej i wspomagającej instalacji grzewczej.

Świadomość obciążeń eksploatacyjnych

Ważne jest dobranie efektywnej grubości podkładu nośnego oraz odpowiednie jego ukształtowanie, a także poprawne dobranie pozostałych warstw posadzki. Występujący np. skurcz betonu w okresie jego wiązania i twardnienia może powodować pękania powierzchni. Skutki tego zjawiska należy przewidywać i ograniczać przez zastosowanie odpowiedniego układu szczelin pionowych.

Aby ułatwić inwestorom orientację w takich zawiłościach, firmy wykonawcze często stosują praktykę wypełniania ankiet. Odpowiednio przygotowane formularze zawierają konkretne pytania uzupełnione o odnośniki do przygotowanych alternatywnych wariantów. Dane otrzymane z wypełnienia rubryk pozwalają specjalistom rozeznać się w optymalnym układzie projektowanej posadzki.

Dla ich późniejszej eksploatacji istotne są zwłaszcza informacje o przewidywanej powierzchni posadzek (z uwagi np. na późniejsze zdolności kompensowania zmian liniowych pod wpływem zmian temperatur, co może wymagać ewentualnego dylatowania płaszczyzny posadzki na określone pola), ich przeznaczeniu (bo może się okazać, że określone strefy płyty jednej posadzki mogą być później poddawane zróżnicowanym obciążeniom i stanie się konieczne wykonanie dla nich dodatkowych zabezpieczeń).

Do tego dochodzą wymagania określane normami branżowymi. Doświadczenia z wcześniejszych realizacji (posiadane bazy danych) pozwalają też stosować tzw. rozwiązania szablonowe, gdzie np. informacja inwestora o przeznaczenie obiektu (dla określonego profilu przemysłowego, zakładu przetwórstwa spożywczego, dróg transportowych z magazynu do rampy) daje ogólną odpowiedź pozwalającą dobrać typ posadzek.

Znając wielkość obciążeń, można zastosować w praktyce odpowiednio wytrzymałe posadzki, na które później w eksploatacji będą bezpośrednio oddziaływać określone czynniki (np. naciski punktowe regałów czy podpór maszyn, oddziaływanie na powierzchnię substancji chemicznych, zatłuszczeń i zaoliwień). Jest oczywiste, że przy realizacji koncepcji projektu istotny jest również czynnik ekonomiczny (czas realizacji oraz wartość materiałów i robocizny). Analiza kosztów z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów i odpowiadających im technologii pozwala dobrać odpowiednią i zbliżoną do oczekiwań technologię wykonania posadzki.

Projektowanie

Z uwagi na wielowarstwową konstrukcję posadzek wszystkie ich elementy muszą być odpowiednio dobrane pod względem technologicznym i zaprojektowane z uwzględnieniem przewidywalnych obciążeń eksploatacyjnych, które muszą przenosić w sposób trwały (bez odkształceń i uszkodzeń). W tej fazie prac definiowane są oddziałujące na płytę nośną obciążenia. 

Rys. 2. Sposób łączenia ściennej płyty warstwowej z posadzką w dużych obiektach: 1 – płyta ścienna, 2 – kit silikonowy, 3 – kątownik 70×70×5, 4 – obróbka blacharska, 5 – izolacja przeciwwilgociowa, 6 – nit jednostronny szczelny lub blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową – co 300 mm, 7 – kołek kotwiący do betonu, 8 – blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową, 9 – taśma PVC, 10 – posadzka, 11 – poziom gruntu

Rys. 2. Sposób łączenia ściennej płyty warstwowej z posadzką w dużych obiektach: 1 – płyta ścienna, 2 – kit silikonowy, 3 – kątownik 70×70×5, 4 – obróbka blacharska, 5 – izolacja przeciwwilgociowa, 6 – nit jednostronny szczelny lub blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową – co 300 mm, 7 – kołek kotwiący do betonu, 8 – blachowkręt samowiertny z podkładką neoprenową, 9 – taśma PVC, 10 – posadzka, 11 – poziom gruntu

Konstrukcja posadzki musi sprostać najniekorzystniejszym wariantom obciążeń, takim jak obciążenia skupione i ciągłe, statyczne i dynamiczne, termiczne, wilgotnościowe itp. Im więcej przyszłych wymagań dotyczących posadzki daje się na wstępie sprecyzować, tym łatwiej jej ostateczną formę można dopasować do oczekiwań eksploatacyjnych, a więc tym większa jest pewność, że posadzka zachowa swoje właściwości w gwarantowanym czasie. Z tych względów bardzo istotne jest, aby:

 • zapewnić odpowiednią wytrzymałość płyty nośnej na przenoszenie obciążeń typu mechanicznego (statycznych, dynamicznych i udarnych),
 • uwzględnić właściwość niskiego skurczu podczas tężenia betonu i zminimalizować odkształcalność termiczną w warunkach eksploatacyjnych.

Rozpoznaniu podlegają też warstwy nawierzchniowe posadzki, które mogą być wykonane jako warstwa posadzkowa strukturalna (modyfikacja powierzchniowa betonu płyty) lub jako posadzka typu warstwowego (np. powłoka żywiczna na posadzkach betonowych). W zależności od potrzeb eksploatacyjnych istotne sa różne jej atrybuty, np.:

 • duża odporność na ścieranie i poślizg,
 • odporność na działanie występujących czynników chemicznych,
 • trwałość kolorów i odporność na starzenie,
 • walory użytkowe (w tym łatwość przeprowadzenia napraw, konserwacji i utrzymywania odpowiednich warunków czystości),
 • nieszkodliwość dla środowiska,
 • w szczególnych przypadkach inne wymagania (np. wysoka izolacyjność elektrostatyczna, cieplna, dźwiękowa).

Projektując posadzki, uwzględnia się:

 • podłoże (powinno być płaskie i o odpowiedniej wytrzymałości),
 • podbudowę (czyli warstwę nośną wyrównaną żwirem, szutrem lub wzmocnioną inaczej),
 • warstwę poślizgową (zastosowanie folii budowlanych),
 • warstwy ochronne i izolacyjne (np. uwzględnienie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, termicznej, akustycznej),
 • wylewaną płytę betonową/żelbetową (z dodatkowym zbrojeniem, jeśli są takie wymagania),
 • posadzkę właściwą – warstwę wygładzającą i sczepną (np. jastrych, jastrych na podkładzie rozdzielającym, jastrych na warstwie izolacyjnej),
 • kryjące nawierzchniowe warstwy posadzki (nawierzchnie użytkowe, odporne na ścieranie, elektrostatyczne itp.).

Na tym etapie popełnianych jest wiele błędów o nieodwracalnych skutkach. Niedopuszczalne jest zwłaszcza zaniżanie ilości stosowanego do betonu zbrojenia, sztuczne zawyżanie parametrów podbudowy oraz stosowanie rozwiązań zastępczych mających na celu poprawić atrakcyjność kosztorysu. Powinny być wybierane rozwiązania, które technologicznie nie odbiegają od norm ogólnie przyjętych w budownictwie. Pozorna oszczędność w postaci zmniejszenia ilości zbrojenia lub zastosowanie materiałów zastępczych zawsze zwiększa koszty.

Wymóg odpowiedniego przygotowania podłoża

Podłoże musi być jednorodne, odpowiednio i równomiernie na całej powierzchni zagęszczone, nośne oraz – o czym wyżej wspomniano – powinno być uregulowane pod względem hydrologicznym. Ułożona bezpośrednio na nim podbudowa (warstwa nośna) pośredniczy w przekazywaniu obciążeń z płyty betonowej posadzki i wyrównuje wszelkie dysproporcje wynikające np. z późniejszych zróżnicowań intensywności obciążeń eksploatacyjnych płyty przenoszonych na podłoże w warunkach eksploatacji.

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonawstwie takich posadzek jest rozwiązanie, w którym betonowa płyta nie opiera się bezpośrednio na ścianach, podwalinach i ławach fundamentowych. Rozdzielenie takie zapewnia niezależną pracę statyczną sąsiadujących ustrojów i stwarza możliwość odpowiedniego wzajemnego przemieszczania sąsiednich elementów.

Warstwa poślizgowa

Bezpośrednio na podłożu pod płytą betonową kładzie się warstwę poślizgową, którą stanowi przeznaczona do tego celu folia polietylenowa układana w układzie podwójnym. W konstrukcji posadzki jej rola sprowadza się do: obniżenia sił tarcia pomiędzy betonem płyty a warstwą nośną, zminimalizowania ewentualnych naprężeń liniowych w płycie betonowej, umożliwienia zwiększenia odległości pomiędzy szczelinami w płycie betonowej, eliminacji zjawiska przenikania wody i wilgoci z podłoża do płyty betonowej oraz z betonu do podłoża, a także ochrony materiału posadzki przed wnikaniem materiału podłoża podczas wylewania płyty.

Płyta betonowa – podkład posadzki

Przy obliczaniu wytrzymałości betonowej płyty posadzki zakłada się możliwość oddziaływania rozmaitych jednostkowych obciążeń (np. od kół, sił punktowych). Należy ją wykonać (wylać) zgodnie z projektem zawierającym dane o rodzaju betonu i jego klasie, jego grubości, technologii układania mieszanki betonowej, wytrzymałości po związaniu, ścieralności itp.

W konkretnych realizacjach najczęściej stosowane są betony o minimalnej klasie wytrzymałościowej B 25. Może to być jednak niewystarczające i wówczas tę wytrzymałość można wzmocnić, stosując np. beton wyższej klasy, kruszywa łamane, uzbrojenia siatkami stalowymi z użyciem rozproszonych włókien stalowych, względnie włókien polipropylenowych i innych (technologie włóknocementowe).

W płycie powinny być wykonane wszelkie zaprojektowane zgodnie z dokumentacją szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki. Szczeliny dylatacyjne (ich szerokości od 4 do 12 mm) przypadają w miejscach dylatacji całego obiektu, przy ławach fundamentów i podwalin, cokołów, fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Przestrzenie szczelin wypełniane są później odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie.

Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane są w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym (rampy dojazdowe, place składowe przed obiektami z płyt warstwowych) – w odległościach nieprzekraczających 3 m, zaś w pomieszczeniach zamkniętych na podłożu gruntowym – w odległościach nieprzekraczających 4 m.

Wykonanie płyty musi być zgodne z zaleceniami technologicznymi (zwykle jej pole dylatacyjne ≤ 25 m2). W szczególności należy zachować odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe (temperatura powietrza podczas wylewania podkładów cementowych oraz w okresie co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu nie powinna być niższa niż 5°C), a także wykonać we wskazanym terminie odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

Po związaniu i upływie określonego czasu potrzebnego do całkowitego utwardzenia płyty (zwykle 28 dni), a przed nałożeniem warstwy wyrównawczej trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich warunków technicznych podłoża. W szczególności podłoże musi być nośne, niepylące, stabilne i sczepne, a ponadto wolne od zabrudzeń zmniejszających przyczepność (takich jak kurz, mleczko cementowe, przypadkowe zachlapania substancjami bitumicznymi, olejami mineralnymi itp.) i mieć określoną technologiczną wilgotność. W strefach zanieczyszczeń olejami i bitumami konieczne może być stosowanie odpowiednich preparatów czyszczących i gruntujących powierzchnię, pozwalających na uzyskanie bariery odcinającej zanieczyszczenia od użytkowych warstw posadzki.  

Właściwa posadzka

Jej położenie zwykle poprzedza się nałożeniem warstwy wygładzającej i sczepnej z betonu przeznaczonego na posadzkę, który wyróżnia się minimalną klasą wytrzymałości B 25, właściwą sobie jednorodną konsystencją i wskaźnikiem wodno-cementowym w:c < 0,5, tzw. punktem piaskowym dochodzącym do 40% oraz ograniczoną ilością cementu z uwagi na skurcz. W celu poprawy odporności takiego betonu na ścieranie stosuje się mechaniczny sposób zacierania betonu oraz wprowadza w górną jego powierzchnię materiały trudnościeralne.

Do wykonywania posadzek mineralno-żywicznych stosuje się wyroby produkowane na bazie żywic syntetycznych, preparaty do impregnacji powierzchni utwardzonej posadzki betonowej oraz mieszanki betonowe modyfikowane dodatkami polimerów wprowadzanych do mieszanki betonowej w postaci dyspersji wodnych lub proszków.

Do posadzek z żywic syntetycznych stosowane są kompozyty żywiczne z utwardzaczem, wypełniaczami mineralnymi, pigmentami i dodatkami różnych modyfikatorów. W posadzkach utwardzanych powierzchniowo stosuje się zestawy preparatów proszkowych. Przygotowanie składników i ich aplikacja w każdej z wybranych technologii odbywa się zgodnie z instrukcjami lub technologiami przywołanymi w projekcie. W technologiach posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo preparatami proszkowymi wyszczególnia się trzy rodzaje przygotowanych podłoży. Są to:

 • podłoża sztywne z warstwą rozdzielczą, czyli położoną na podłożu betonowym warstwą ślizgową wykonaną z dwóch warstw folii budowlanej, lub warstwą izolacyjną,
 • podłoża betonowe sztywne z tzw. mostem sczepnym (warstwy adhezyjne na podłożu betonowym), zakładającym przyczepność posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo do podłoża betonowego,
 • podłoża elastyczne z warstwą rozdzielczą (folie na zagęszczonym gruncie budowlanym).

W zależności od rodzaju podłoża muszą być spełnione określone w technologii wymagania wykonawcze.

Posadzki w mroźniach

Do prawidłowego zaprojektowania posadzek mroźni niezbędne są – obok wcześniej wymienionych standardowych informacji dla podłóg – dane o temperaturze koniecznej do utrzymania wewnątrz pomieszczenia. Uzyskana wiedza pozwala oszacować wielkość strumienia zimna uciekającego do gruntu i umiejscowienia w posadzce zachowawczej warstwy izolacji termicznej zapobiegającej wymianie cieplnej między komorą a gruntem.

Przy posadzkach eksploatowanych w pomieszczeniach o temperaturach poniżej 0°C zachodzi konieczność ochrony gruntu przed przemarzaniem. W takich  konstrukcjach izoterma 0°C musi być umiejscowiona w warstwie izolacji zimnochronnej. Jako materiał termoizolujący najczęściej stosowane są płyty styropianowe (musi to być styropian twardy, co najmniej FS 30), z polistyrenu ekstrudowanego XPS i bardzo rzadko PUR.

Styropian jest tańszy, ale ma ograniczoną wytrzymałość mechaniczną, dlatego stosowany jest w rozwiązaniach, gdzie nie ma zagrożeń wystąpienia wysokich nacisków punktowych. Pozostałe dwa tworzywa mają lepsze parametry wytrzymałościowe na punktowe obciążenia mechaniczne i z tego względu stosowane są w chłodniach i mroźniach przemysłowych, gdzie m.in. używane są pojazdy, wózki transportujące, składuje się surowce i produkty o znacznym nacisku na powierzchnię posadzki.

Ryzyko przemarzania gruntu grozi wieloma konsekwencjami dla obiektu (podnoszeniem podłogi i niszczeniem konstrukcji budowlanej), których skutki mogą się ujawniać w bliżej nieoznaczonym czasie (nawet po kilku latach). Aby temu zapobiec, stosuje się dodatkowe rozwiązania techniczne doprowadzające ciepło pod warstwę izolacji zimnochronnej i utrzymujące temperaturę gruntu pod posadzką powyżej 0°C.

Takie podgrzewanie realizowane jest różnymi metodami, a najczęstsze z nich wykorzystują ogrzewanie elektryczne, cieczowe, z grawitacyjnym lub wymuszonym przepływem/nawiewem powietrza. O wyborze właściwego rozwiązania powinien decydować rachunek ekonomiczny oraz możliwości techniczne.

Literatura

 1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część B: „Roboty wykończeniowe”, zeszyt 3: „Posadzki mineralne i żywiczne”, seria: „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki” nr 398/2004, wyd. ITB, Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej, Warszawa 2004.
 2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część B: „Roboty wykończeniowe”, zeszyt 8: „Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi”, seria: „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki” nr 433/2007, wyd. ITB, Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej, Warszawa 2007.
 3. T. Kulas, „Projektowanie podłóg przemysłowych”, IZOLACJE nr 7/8/2003, s. 25–28.
 4. M. Rokiel, „Posadzki przemysłowe oraz materiały służące do ich wykonania”, IZOLACJE nr 3/2008, s. 40–52.
 5. J. Mierzwa, „Zasady projektowania posadzek przemysłowych na gruncie”, „Materiały Budowlane” nr 9/2000, s. 7–9.

PAŹDZIERNIK 2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia

Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia Posadzki z płyt wielkoformatowych - wybrane zagadnienia

Od pewnego czasu daje się zauważyć trend związany z pojawianiem się coraz większych formatów płytek czy wręcz płyt ceramicznych. Często zapomina się jednak, że poprawność wykonania prac jest zależna nie...

Od pewnego czasu daje się zauważyć trend związany z pojawianiem się coraz większych formatów płytek czy wręcz płyt ceramicznych. Często zapomina się jednak, że poprawność wykonania prac jest zależna nie tylko od ułożenia płytek.

mgr inż. Maria Pietras Właściwości i zastosowanie perlitu

Właściwości i zastosowanie perlitu Właściwości i zastosowanie perlitu

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem...

Perlit budowlany to materiał wysoko termoizolacyjny, stosowany przy wielu pracach budowlanych jako materiał bazowy lub jako uzupełnienie materiałów izolacyjnych. Ma właściwości, które czynią go materiałem niezwykle atrakcyjnym dla budownictwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na stropach w budynkach - studium przypadku

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

Uszkodzenia dylatacji betonowych posadzek przemysłowych nie należą do rzadkich. Najwięcej takich problemów obserwuje się zazwyczaj na trasach ruchu środków transportowych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych

Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych Sposoby naprawy uszkodzonych posadzek betonowych

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii betonowe posadzki przemysłowe ciągle wykazują nieproporcjonalnie dużą liczbę uszkodzeń i wad.

Pomimo wieloletnich doświadczeń i stosowania zaawansowanych technologii betonowe posadzki przemysłowe ciągle wykazują nieproporcjonalnie dużą liczbę uszkodzeń i wad.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności...

Badania podkładów betonowych wykonuje się w celu oceny i sprawdzenia ich stanu. Ocena taka jest wymagana przy odbiorze robót, przed nałożeniem ostatecznej warstwy posadzkowej oraz w wypadku konieczności wykonania napraw.

mgr inż. Tomasz Majewski, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej...

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej posadzki oraz zakres i sposób prowadzenia prac naprawczych.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr inż. Łukasz Sadowski Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek Nieniszcząca diagnostyka zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda...

Diagnostyka zespolenia warstw betonowych w elementach budowlanych stosowana jest m.in. w odbiorach jakościowych w budownictwie. W praktyce zazwyczaj wykorzystywana jest do tego celu seminieniszcząca metoda odrywania (pull-off), która pozwala wiarygodnie ocenić, czy zespolenie między warstwami występuje, a jeśli tak – jaka jest jego wartość w rozumieniu przyczepności na odrywanie fb na styku warstw.

dr inż. Jan Lorkowski Silnie obciążona posadzka na styropianie

Silnie obciążona posadzka na styropianie Silnie obciążona posadzka na styropianie

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy...

W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.

mgr inż. Maciej Rokiel Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe Wykładziny posadzkowe z płytek - dylatacje i tolerancje wymiarowe

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania...

By uniknąć uszkodzeń podłoża i warstw wykończeniowych, należy prawidłowo rozmieścić i wykonać dylatacje. W ich projektowaniu uwzględnia się obciążenia działające na posadzkę, zastosowanie lub brak ogrzewania podłogowego, powierzchnię, kształt i konstrukcję podłogi.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych....

W literaturze przedmiotu podawane są różne, często sprzeczne definicje dotyczące produktów przeznaczonych do wykonywania podłóg. W języku potocznym istnieją ponadto terminy, których brak w normach przedmiotowych. Usystematyzowanie definicji jest wstępem do dalszej charakterystyki produktów.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe

Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe Eksploatacja posadzek na gruncie w budynkach innych niż przemysłowe

Uszkodzenia posadzek nie przekładają się bezpośrednio na stan bezpieczeństwa całej konstrukcji, ale mogą utrudniać korzystanie z obiektu. W niektórych wypadkach mogą także zagrażać zdrowiu, a nawet życiu...

Uszkodzenia posadzek nie przekładają się bezpośrednio na stan bezpieczeństwa całej konstrukcji, ale mogą utrudniać korzystanie z obiektu. W niektórych wypadkach mogą także zagrażać zdrowiu, a nawet życiu jego użytkowników. Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie uwzględniające późniejszą eksploatację.

dr inż. Adam Niesłochowski Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wyrobów budowlanych – badania laboratoryjne

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne,...

Lotne związki organiczne występują głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. Można je również spotkać w wielu innych wyrobach budowlanych wykonanych z tworzyw sztucznych, zawierających żywice chemoutwardzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także pozostałości nieprzereagowanych monomerów.

Jacek Sawicki Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg Posadzki – wierzchnie warstwy ochronne podłóg

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych,...

Właściwie dobrana posadzka skutecznie chroni przed destrukcją podkład i warstwy położone pod nią oraz w zależności od przeznaczenia zachowuje odporność użytkową na działanie niszczących sił zewnętrznych, a przy tym pełni określone funkcje estetyczne. Odpowiedni dobór posadzki gwarantuje ponadto bezpieczeństwo użytkowania jej nawierzchni oraz zachowanie optymalnych warunków higienicznych (z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzania związanych z nimi zabiegów).

Jacek Sawicki Izolacje podłóg na gruncie

Izolacje podłóg na gruncie

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych...

Podłoga na gruncie to najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Jest ona elementem konstrukcyjnym, który pozostaje w stałym kontakcie z gruntem, oddziela środowiska o różnych parametrach termicznych i wilgotnościowych. Zadaniem podłogi na gruncie jest ochrona posadzki i wnętrza użytkowego przed wilgocią gruntową i korozją biologiczną oraz zapewnienie im wymaganej izolacyjności termicznej.

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

mgr inż. Piotr Idzikowski Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych Uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

Źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa w budynku to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania grzybów w domach i biurach. Działania profilaktyczne pozwolą zminimalizować jej skutki lub pozbyć się problemu.

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów...

W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów –  doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów domowych, bakterii, a także owadów – technicznych szkodników niszczących drewno. Konieczne jest więc przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji (w wymienionej kolejności), a także zabezpieczenie budynku przed korozją biologiczną.

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji Właściwości i rodzaje materiałów do hydroizolacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem...

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią, jednak sama wilgoć nie jest jedynym czynnikiem zagrażającym trwałości konstrukcji lub jej elementów. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych (zachodzących pomiędzy wodą a produktami spalania,...

dr inż. Sławomir Chłądzyński Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Środki gruntujące do podłoży mineralnych Środki gruntujące do podłoży mineralnych

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje,...

Nie ma tynkowania bez gruntowania – takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?

mgr inż. Maciej Rokiel Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć? Zaprawy do spoinowania – co warto wiedzieć?

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami...

Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wymusza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego rozwiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim podłożu.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.