Izolacje.com.pl

Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych

Improving energy standard of historical buildings

Archiwum autorów

Archiwum autorów

Od wielu lat prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, dzięki czemu rośnie świadomość społeczna w tym temacie.

Zobacz także

Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

Izolacje w instalacjach słonecznych

Izolacje w instalacjach słonecznych Izolacje w instalacjach słonecznych

Kolektory słoneczne są urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi zjawisko konwersji fototermicznej, czyli zamianę promieniowania słonecznego na energię cieplną. A ponieważ każda forma zamiany lub transportu...

Kolektory słoneczne są urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi zjawisko konwersji fototermicznej, czyli zamianę promieniowania słonecznego na energię cieplną. A ponieważ każda forma zamiany lub transportu ciepła wymaga zastosowania odpowiednich systemów izolacyjnych (wiąże się z tym sprawność energetyczna urządzenia), w systemach solarnych muszą być stosowane specjalne materiały izolacyjne.

ABSTRAKT

W artykule przed­stawiono zagadnienia związane z termomodernizacją budynków historycznych na wybranej grupie 12 obiektów stanowiących budynki biurowo-administracyjne, usługowe oraz opieki zdrowotnej. Bazą informacji o obiektach są wykonane audyty termomodernizacyjne oraz efektywności energetycz­nej. W zależności od stanu zachowania budynków oraz narzuconych ograniczeń, zakres proponowa­nych usprawnień był zróżnicowany, jednak wskazano możliwość redukcji zapotrzebowania na ciepło w analizowanych obiektach w granicach od 15 do 92%. Oszacowano, że wykonanie inwestycji przyczyniłoby się do redukcji emisji CO2 do atmosfery od 8 do ponad 298 Mg CO2 rocznie, w zależności od rozpatrywanego zakresu działań termomodernizacyjnych.

The article presents issues related to the thermal upgrading of historic buildings on a selected group of 12 built features, such as office and administration buildings, as well as services and health care facilities. A database concerning these features is composed of thermal upgrading and energy efficiency audits. Depending on the state of preservation of the buildings, as well as on the imposed restrictions, the scope of the proposed improvements varied. However, enhancements have made it possible to obtain a reduction in heat demand in old buildings within a range of 15 to 92%. It has been estimated that the implementation of the investment would contribute to a reduction in carbon dioxide emissions to the atmosphere from 8 to over 298 Mg of CO2 per year.

Wśród głównych przyczyn zmian klimatycznych na Ziemi wskazuje się na rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, wynikające zarówno z naturalnych procesów przyrodniczych, jak i w coraz większym stopniu będące skutkiem działalności człowieka.

W skali światowej około 15,3% emisji gazów cieplarnianych jest skutkiem użytkowania budynków [2]. Na terenie państw Unii Europejskiej sektor budowlany odpowiedzialny jest za konsumpcję około 40% całkowitej produkcji energii [3], co powoduje, że zrównoważone, pozbawione śladu węglowego zużycie energii w budynkach stało się dużym wyzwaniem współczesności. 

Inżynierowie i liczne zespoły badawcze na świecie poszukują możliwych do zastosowania rozwiązań niskoenergetycznych sprzyjających ograniczeniu popytu na nieodnawialne nośniki energii, pozwalających jednocześnie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Większość realizowanych projektów związana jest z nowymi, często innowacyjnymi i mocno zaawansowanymi technicznie oraz technologicznie obiektami o wysokim standardzie energetycznym. Należy jednak pamiętać, że niemal nieodłącznym elementem krajobrazu przestrzennego są budynki dawne.

Typowym problemem budynków historycznych, wynikającym z czasu ich powstania, dostępnej ówcześnie wiedzy, stanu techniki i rozwoju rynku materiałów, jest ich wysoka energochłonność, głównie w zakresie ogrzewania i wentylacji. Obiekty te w ramach oferowanego komfortu użytkowania nie stanowią konkurencji dla budynków nowych, co często jest powodem zaprzestania ich użytkowania.

Istniejąca dawna tkanka budowlana zawiera jednak znaczącą ilość energii wbudowanej1, która przy odpowiednio wprowadzonych działaniach modernizacyjnych stanowi potencjał uniknięcia zużycia energii w procesie jej rozbiórki i utylizacji oraz wzniesienia nowych obiektów.

Z powyższego wynika, że potencjał energetyczny tkwiący w istniejących zasobach budowlanych powinien każdorazowo być brany pod uwagę w strategiach zrównoważonego zarządzania energią przestrzeni zurbanizowanych.

Określenie sposobu poprawy jakości energetycznej budynków historycznych jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej uwagi zarówno audytora, projektanta, jak i innych służb związanych z procesem inwestycyjnym.

Możliwość wykonania standardowych usprawnień termomodernizacyjnych ulega komplikacji w przypadku konieczności zachowania cennego detalu architektonicznego, zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wynikającej z objęcia budynku ochroną prawną przez służbę ochrony zabytków.

Zagadnienia związane z modernizacją obiektów historycznych pojawiają się w opra­cowaniach wielu autorów, co dowodzi istotności tematyki. Stale prowadzone są prace badawcze mające na celu opracowanie racjonalnego podejścia do dawnej tkanki budowlanej oraz określenie oddziaływania na istniejący budynek proponowanych do zastosowania technologii czy materiałów.

Wprowadzane rozwiązania powinny w pierwszym rzędzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii na cele grzewcze, zapewnieniem poprawności stanu cieplno-wilgot­nościo­wego przegród oraz polepszeniem komfortu cieplnego użytkowników, przy jednoczesnej możliwej minimalizacji ingerencji w obiekt. Rozwiązania te nie mogą natomiast powodować pogorszenia stanu technicznego obiektu.

Samo znaczenie termomodernizacji zaczyna ewoluować w kierun­ku rozwiązań odnoszących się do szerokiego kontekstu zużycia energii w budynkach, włączając kwestie oświetlenia pomieszczeń, jak i coraz częściej ich chłodzenia w okresie letnim.

Charakterystyka obiektów historycznych

Zagadnienia związane z termomodernizacją budynków historycznych przedstawione zostaną na przykładzie wybranych obiektów użyteczności publicznej. Ocenie wielkości potrzeb energetycznych poddano grupę 12 obiektów o zróżnicowanym datowaniu - od lat 20. XVIII w. do 1. połowy XX w. (TABELA 1).

W analizowanej grupie 8 budynków pełni funkcję biurowo-administracyjną, 2 - usługową, a kolejne 2 - pomocniczą w opiece zdrowotnej w zakresie pokrycia potrzeb społecznych.

Wszystkie obiekty wzniesione zostały w konstrukcji tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem cegły ceramicznej pełnej, poza budynkiem oznaczonym symbolem B7, który ma szkieletowy, żelbetonowy układ konstrukcyjny z ceramicznym wypełnieniem ścian.

Budynek U1, pomimo tradycyjnej konstrukcji, charakteryzuje ponadprzeciętna grubość murów dochodząca do 2 m. Obiekt ten pierwotnie wchodził w skład dawnych fortyfikacji miejskich - jego ściany boczne zwieńczone sklepieniem osłonięte były wałem ziemnym.

Budynek U1 jest najstarszym z analizowanej grupy i jednocześnie ma najbogatsze opracowanie elewacji frontowej i tylnej (FOT. 1). Budynek U2 w partii piętra jest oszalowany w układzie pionowym (FOT. 2). Budynki oznaczone jako B3 i B6 mają elewacje ceglane akcentowane detalem wykonanym z barwionej w masie, szkliwionej cegły (FOT. 5).

Tynkowane ściany obiektu PS2 zdobione są detalem w postaci ceglanych gzymsów i opasek okiennych (FOT. 3), pozostałe budynki są wykończone typowymi wyprawami tradycyjnymi. Obiekt B8 ma dekora­cję zewnętrzną w postaci opasek okiennych wykonanych z piaskowca i szlifowanych bloków betonowych (FOT. 6).

Energia cieplna dostarczana do obiektów pochodzi głównie ze źródeł lokalnych w postaci kotłowni gazowej - budynki PS1, B2, B3, B5, B6 i B8, kotłowni węglowej - obiekty U2 i B7.

Budynki PS2 i B1 zaopatrywane są w ciepło z zewnętrznej sieci ciepłowniczej (stan wyjściowy), natomiast obiekt U1 zasilany jest z sieci elektroenergetycznej. Wszystkie budynki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania na energię cieplną i wynikającymi z tego kosztami utrzymania.

W TABELI 3 zestawiono wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną poszczególnych budynków w stanie wyjściowym.

Zważywszy, że aktualnie obowiązująca wartość graniczna zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach użyteczności publicznej wynosi 65 kWh/(m²·rok), a w przypadku obiektów opieki zdrowotnej 390 kWh/(m²·rok), należy wskazać, że analizowane obiekty nie spełniają aktualnych standardów w zakresie zużycia energii.

Skrajnie, w przypadku budynku U1, wartość graniczna wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną przekroczona jest ponad dwudziestokrotnie.

Proponowane usprawnienia termomodernizacyjne

W celu ograniczenia wysokich kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy warunków użytkowania obiektów zaproponowano szereg przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zakres usprawnień w poszczególnych budynkach wynikał z ich stanu zachowania - zarówno konstrukcji, jak i elementów wykończeniowych, a w przypadku budynków podlegających ochronie prawnej - z wytycznych wydanych przez służbę konserwatorską (TABELA 2).

W sytuacji występowania elementów dekoracyjnych na elewacjach, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ocieplenie zewnętrzne ścian zaproponowano dla budynków U2, PS2, B1, B2, B4, B5, B7 i B8.

W przypadku budynku PS2 przewidziano wykonanie wtórnych wypraw zewnętrznych z wykorzysta­niem tynku termoizolacyjnego. W obiekcie U2 przewidziano ocieplenie ścian od strony zewnętrznej płytami z twardej wełny mineralnej wraz z odtworzeniem na siatce Rabitza tynku zewnętrznego według oryginalnych receptur i charakterystycznego dla tego obiektu szalowania ścian wyższej kondygnacji.

Stan tynków zewnętrznych budynku B8 kwalifikował je do skucia, stąd w przewidywanym usprawnieniu zaproponowano wprowadzenie w pierwotnej grubości tynku zewnętrznego izolacji termicznej z płyt fenolowych grubości 2 cm, a następnie odtworzenie tynku zewnętrznego na siatce Rabitza.

Proponowane działania w zakresie ocieplenia powierzchni połaci dachowych oraz stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, z uwagi na brak zagospodarowania większości poddaszy, przewidziano w powszechnie stosowanej technologii wprowadzenia izolacji termicznej z wełny mineralnej z uzupełnieniem izolacją paroszczelną i wiatroszczelną.

Wyjątek od tej reguły pojawił się w przypadku dawnej bramy miejskiej (U1), w której przewidziano ocieplenie od strony zewnętrznej najcieńszego fragmentu sklepienia w celu poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych na powierzchni wewnętrznej przegrody.

Stan stolarki otworowej w poszczególnych budynkach był zróżnicowany. W budynkach U1, U2, PS1, PS2 oraz B7 przewidziano całkowitą wymianę pierwotnej, często jednoszynowej stolarki okiennej, na nową i spełniającą aktualne wymagania izolacyjności termicznej oraz odtwarzającą oryginalne podziały okienne.

W przypadku obiektu B8 część stolarki okiennej poddana była wymianie w poprzednich latach, natomiast w budynku B6 usprawnienie dotyczyło tylko jednego reprezentacyjnego okna witrażowego, szklonego szybą pojedynczą.

W tym przypadku jako działanie termomodernizacyjne zaproponowano wprowadzenie drugiego okna spełniającego wymagania izolacyjności termicznej, a jednocześnie pozwalającego na pełną ekspozycję oryginalnego zamknięcia otworu.

W budynku U1 przewidziano wymianę pełnych witryn szklanych (zawierających również drzwi zewnętrzne) zamykających półkoliście zwieńczone pierwotne otwory bramne.

W przypadku drzwi zewnętrznych specyficzna sytuacja wystąpiła w budynku B8, w którym z uwagi na ograniczenia konserwatorskie nie wymieniono stolarki drzwiowej, a jedynie poddano ją pełnej renowacji z dodatkowymi zabiegami mającymi na celu uszczelnienie otworu.

W przypadku pięciu budynków zaproponowano wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Nowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła przewidziano w budynkach U1, U2, B7 i B8, natomiast w obiekcie PS2 zakres usprawnienia objął wymianę istniejących 3 układów wentylacji mechanicznej.

W sześciu przypadkach (U1, U2, PS1, PS2, B7 i B8) zaproponowano usprawnienie systemu ogrzewania wraz z pracami w obrębie źródła ciepła. W przypadku budynku U1 przewidziano wprowadzenie powietrznej pompy ciepła, zaś w obiekcie U2 zlokalizowanym na terenie objętym programem ochrony przyrody Natura 2000 - zastąpienie istniejącej kotłowi węglowej pionową gruntową pompą ciepła. W przypadku źródła ciepła budynku B7 (kotłowni węglowej) zaproponowano przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W TABELI 3 zestawiono dane obliczeniowe w stanie przed modernizacją, obejmujące średnioważony współczynnik przenikania ciepła obudowy UC,śr, jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową EKH oraz energię pierwotną EPH do celów ogrzewania i wentylacji, roczny koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej wraz z oszacowaniem tych wielkości w stanie po zakładanej termomodernizacji.

Dane w tabeli uzupełnione zostały o wielkość oszczędności energii wynikającą z proponowanych usprawnień oraz prosty czas zwrotu proponowanych usprawnień.

Wyznaczony w analizowanej grupie obiektów wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania i wentylacji (EKH) w stanie wyjściowym, w większości rozpatrywanych budynków pokrywa się z wielko­ścią podawaną w literaturze [4] wynoszącą od 240 do 350 kWh/(m²·K) w odniesieniu do budynków wzniesionych do 1966 r.

W analizowanej grupie, w zależności od zakresu możliwych do realizacji i proponowanych usprawnień (TABELA 2), szacowana roczna oszczędność zużycia energii na cele ogrzewania i wentylacji waha się w zakresie od 15 do 92% (TABELA 3, RYS.). Największym potencjałem termomodernizacyjnym charakteryzują się budynki usługowe U1 i U2, będące jednocześnie obiektami najstarszymi.

Jak wiadomo, działania termomodernizacyjne, poza przewidywaną oszczędnością energii i kosztów utrzymania obiektów, skutkują również ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.

W TABELI 4 zestawiono określoną dla analizowanych obiektów wielkość emisji CO2 w stanie wyjściowym oraz przewidywanym po wprowadzeniu usprawnień. Przewidywana procentowa redukcja emisji CO2 wskutek przeprowadzenia wskazanych usprawnień waha się w granicach od 15 do 94%.

Podsumowanie

Z przedstawionych w artykule analiz wynika bezsprzeczna możliwość poprawy standardu energetycznego budynków dawnych, w tym również objętych ochroną konserwatorską.

Zakres proponowanych usprawnień w obrębie obudowy przedstawionych obiektów i ich systemów technicznych każdorazowo odnosił się do ich stanu zachowania, nałożonych ograniczeń prawnych oraz technicznych i wynikał z wykonanych dla nich audytów energetycznych.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w przypadku obiektów dawnych efektywne energetycznie usprawnienia nie muszą obejmować całej bryły budynku, a mogą dotyczyć tylko wybranych przegród tak, jak w przypadku budynków B3 i B6.

Poza tradycyjnymi usprawnieniami opisanymi w artykule, stosuje się również inne rozwiązania, np. metodę ocieplenia przegród od strony wewnętrznej „In” [5] czy tworzenie buforów cieplnych poprzez wprowadzenie zewnętrznej fasady szklanej [6].

Autorzy pragną podziękować Ryszardowi Oreckiemu, pierwszemu czytelnikowi artykułu, za udzielone wsparcie merytoryczne i edytorskie.

Literatura

  1. https://secure.avaaz.org/pl/climate_march_reportback/? bAjBaib&v=47067 [dostęp: 29.09.2014 r.].
  2. T. Mania, "Efektywność energetyczna w rewaloryzacji budynków zabytkowych", Konferencja Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Gdańskiego Klastra Budowlanego nt. "Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020", Gdańsk, 4.12.2013 r. http://www.imp.gda.pl/fileadmin/user_upload/bkee/2013_12_04_konferencja/04_Tomasz_Mania_Zabytki.pdf [dostęp: 29 września 2014 r.].
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L153/13).
  4. J. Żurawski, "Energochłonność budynków mieszkalnych", "Izolacje" nr 2/2008, s. 26–29.
  5. R. Wójcik, "Rewitalizacja i remonty budynków zabytkowych w aspekcie oszczędności energetycznej", VIII Dni oszczędzania energii, Wrocław 2010.
  6. A. Swarcewicz, K. Kurtz-Orecka, "Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji budynków zabytkowych - studium przypadku" [w:] "Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska", praca zbiorowa pod red. A. Bać, J. Kasperskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 175–184.
  7. N. Larsson, "Zagadnienia zrównoważonego rozwoju dla budynków w XXI w.", "Energia i Budynek", nr 8 (08)/2007, str. 48–55.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Energia wbudowana w postaci energii zużytej na proces produkcji materiałów budowlanych, transport czy prace związane ze wzniesieniem obiektu

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Kasia M Kasia M, 03.01.2016r., 15:54:35 W życie wchodzi nowy program dzięki któremu tego typu obiekty będą mogły uzyskać dofinansowanie do ocieplenia dachu ścian itp. czyli termomodernizacji http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html
  • Kasia M Kasia M, 03.01.2016r., 15:55:18 W życie wchodzi nowy program dzięki któremu tego typu obiekty będą mogły uzyskać dofinansowanie do ocieplenia dachu ścian itp. czyli termomodernizacji <a href="http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html" target="_blank">http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html</a>

Powiązane

Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących [1].

Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Charakterystyka i zakres stosowania tynków Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Wyprawy tynkarskie, potocznie nazywane tynkami, wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre rodzaje tynków stosowane są w niemal niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego, jednak wiele...

Wyprawy tynkarskie, potocznie nazywane tynkami, wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre rodzaje tynków stosowane są w niemal niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego, jednak wiele nowych typów wypraw tynkarskich opracowano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Kiedyś przeważnie były przygotowywane w całości na budowie, obecnie w większości przypadków wytwarzane są w postaci suchych mieszanek, gotowych do zarobienia wodą, lub jako gotowe masy tynkarskie do ułożenia na powierzchni.

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

Styropian grafitowy w systemach ETICS - ekonomiczne i efektywne ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

Styropian grafitowy w systemach ETICS - ekonomiczne i efektywne ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

Dobre ocieplenie czyni budynek tańszym w eksploatacji i bardziej komfortowym w użytkowaniu niż budynki słabo ocieplone lub nieposiadające ocieplenia. Z tym zdaniem trudno dzisiaj się nie zgodzić, wszak...

Dobre ocieplenie czyni budynek tańszym w eksploatacji i bardziej komfortowym w użytkowaniu niż budynki słabo ocieplone lub nieposiadające ocieplenia. Z tym zdaniem trudno dzisiaj się nie zgodzić, wszak nowo budowane budynki mieszkalne lub publiczne są już w zdecydowanej większości klasyfikowane jako energooszczędne.

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku...

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku znowelizowano ten dokument i względem wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych

Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych

Tradycyjne materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, pianka poliuretanowa oraz wełna mineralna, produkowane są przy wykorzystaniu paliw kopalnych, a także innych nieodnawialnych zasobów przyrody....

Tradycyjne materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, pianka poliuretanowa oraz wełna mineralna, produkowane są przy wykorzystaniu paliw kopalnych, a także innych nieodnawialnych zasobów przyrody. Ich produkcja wiąże się z dużym zużyciem energii oraz emisją dwutlenku węgla. Pojawia się także problem utylizacji tych materiałów po zakończeniu cyklu życia, wiążący się również ze znacznym nakładem energii. Zasadne jest wykorzystanie materiałów termoizolacyjnych, które mają właściwości proekologiczne...

Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w...

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w budownictwie mieszkaniowym (z ujednoliconymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi), sytuacja taka mogła prowadzić do wielokrotnego powtarzania błędnych rozwiązań.

Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego

Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego

Jedną z podstawowych cech budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie zużycia energii zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji budynków. W nowo budowanych obiektach przykłada się wagę do oporu termicznego...

Jedną z podstawowych cech budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie zużycia energii zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji budynków. W nowo budowanych obiektach przykłada się wagę do oporu termicznego przegród, stosując materiały gwarantujące coraz wyższą wartość ich oporu termicznego.

Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne...

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne możliwości przystosowawcze. Poznaj przyczyny występowania grzybów pleśniowych.

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Izolacje w konserwacji zabytków

Izolacje w konserwacji zabytków Izolacje w konserwacji zabytków

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są...

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są podstawową formą zwiększania izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych wszelkich budynków: niskich i wysokich, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, zarówno nowych, jak i już istniejących.

Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzający ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.