Izolacje.com.pl

Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych

Improving energy standard of historical buildings

Archiwum autorów

Archiwum autorów

Od wielu lat prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, dzięki czemu rośnie świadomość społeczna w tym temacie.

Zobacz także

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

inż. Konrad Tatoń Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Jarosław Guzal Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie

Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie

O nowoczesnych urządzeniach grzewczych, wymaganiach zgodnych z Warunkami Technicznymi na 2021 rok w zakresie technologii i materiałów oraz o roli rogramu „Czyste Powietrze” w realizacji strategii Na Rzecz...

O nowoczesnych urządzeniach grzewczych, wymaganiach zgodnych z Warunkami Technicznymi na 2021 rok w zakresie technologii i materiałów oraz o roli rogramu „Czyste Powietrze” w realizacji strategii Na Rzecz Fali Renowacji mówi Paweł Lachman – prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

ABSTRAKT

W artykule przed­stawiono zagadnienia związane z termomodernizacją budynków historycznych na wybranej grupie 12 obiektów stanowiących budynki biurowo-administracyjne, usługowe oraz opieki zdrowotnej. Bazą informacji o obiektach są wykonane audyty termomodernizacyjne oraz efektywności energetycz­nej. W zależności od stanu zachowania budynków oraz narzuconych ograniczeń, zakres proponowa­nych usprawnień był zróżnicowany, jednak wskazano możliwość redukcji zapotrzebowania na ciepło w analizowanych obiektach w granicach od 15 do 92%. Oszacowano, że wykonanie inwestycji przyczyniłoby się do redukcji emisji CO2 do atmosfery od 8 do ponad 298 Mg CO2 rocznie, w zależności od rozpatrywanego zakresu działań termomodernizacyjnych.

The article presents issues related to the thermal upgrading of historic buildings on a selected group of 12 built features, such as office and administration buildings, as well as services and health care facilities. A database concerning these features is composed of thermal upgrading and energy efficiency audits. Depending on the state of preservation of the buildings, as well as on the imposed restrictions, the scope of the proposed improvements varied. However, enhancements have made it possible to obtain a reduction in heat demand in old buildings within a range of 15 to 92%. It has been estimated that the implementation of the investment would contribute to a reduction in carbon dioxide emissions to the atmosphere from 8 to over 298 Mg of CO2 per year.

Wśród głównych przyczyn zmian klimatycznych na Ziemi wskazuje się na rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, wynikające zarówno z naturalnych procesów przyrodniczych, jak i w coraz większym stopniu będące skutkiem działalności człowieka.

W skali światowej około 15,3% emisji gazów cieplarnianych jest skutkiem użytkowania budynków [2]. Na terenie państw Unii Europejskiej sektor budowlany odpowiedzialny jest za konsumpcję około 40% całkowitej produkcji energii [3], co powoduje, że zrównoważone, pozbawione śladu węglowego zużycie energii w budynkach stało się dużym wyzwaniem współczesności. 

Inżynierowie i liczne zespoły badawcze na świecie poszukują możliwych do zastosowania rozwiązań niskoenergetycznych sprzyjających ograniczeniu popytu na nieodnawialne nośniki energii, pozwalających jednocześnie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Większość realizowanych projektów związana jest z nowymi, często innowacyjnymi i mocno zaawansowanymi technicznie oraz technologicznie obiektami o wysokim standardzie energetycznym. Należy jednak pamiętać, że niemal nieodłącznym elementem krajobrazu przestrzennego są budynki dawne.

Typowym problemem budynków historycznych, wynikającym z czasu ich powstania, dostępnej ówcześnie wiedzy, stanu techniki i rozwoju rynku materiałów, jest ich wysoka energochłonność, głównie w zakresie ogrzewania i wentylacji. Obiekty te w ramach oferowanego komfortu użytkowania nie stanowią konkurencji dla budynków nowych, co często jest powodem zaprzestania ich użytkowania.

Istniejąca dawna tkanka budowlana zawiera jednak znaczącą ilość energii wbudowanej1, która przy odpowiednio wprowadzonych działaniach modernizacyjnych stanowi potencjał uniknięcia zużycia energii w procesie jej rozbiórki i utylizacji oraz wzniesienia nowych obiektów.

Z powyższego wynika, że potencjał energetyczny tkwiący w istniejących zasobach budowlanych powinien każdorazowo być brany pod uwagę w strategiach zrównoważonego zarządzania energią przestrzeni zurbanizowanych.

Określenie sposobu poprawy jakości energetycznej budynków historycznych jest zadaniem trudnym i wymagającym szczególnej uwagi zarówno audytora, projektanta, jak i innych służb związanych z procesem inwestycyjnym.

Możliwość wykonania standardowych usprawnień termomodernizacyjnych ulega komplikacji w przypadku konieczności zachowania cennego detalu architektonicznego, zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wynikającej z objęcia budynku ochroną prawną przez służbę ochrony zabytków.

Zagadnienia związane z modernizacją obiektów historycznych pojawiają się w opra­cowaniach wielu autorów, co dowodzi istotności tematyki. Stale prowadzone są prace badawcze mające na celu opracowanie racjonalnego podejścia do dawnej tkanki budowlanej oraz określenie oddziaływania na istniejący budynek proponowanych do zastosowania technologii czy materiałów.

Wprowadzane rozwiązania powinny w pierwszym rzędzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii na cele grzewcze, zapewnieniem poprawności stanu cieplno-wilgot­nościo­wego przegród oraz polepszeniem komfortu cieplnego użytkowników, przy jednoczesnej możliwej minimalizacji ingerencji w obiekt. Rozwiązania te nie mogą natomiast powodować pogorszenia stanu technicznego obiektu.

Samo znaczenie termomodernizacji zaczyna ewoluować w kierun­ku rozwiązań odnoszących się do szerokiego kontekstu zużycia energii w budynkach, włączając kwestie oświetlenia pomieszczeń, jak i coraz częściej ich chłodzenia w okresie letnim.

Charakterystyka obiektów historycznych

Zagadnienia związane z termomodernizacją budynków historycznych przedstawione zostaną na przykładzie wybranych obiektów użyteczności publicznej. Ocenie wielkości potrzeb energetycznych poddano grupę 12 obiektów o zróżnicowanym datowaniu - od lat 20. XVIII w. do 1. połowy XX w. (TABELA 1).

W analizowanej grupie 8 budynków pełni funkcję biurowo-administracyjną, 2 - usługową, a kolejne 2 - pomocniczą w opiece zdrowotnej w zakresie pokrycia potrzeb społecznych.

Wszystkie obiekty wzniesione zostały w konstrukcji tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem cegły ceramicznej pełnej, poza budynkiem oznaczonym symbolem B7, który ma szkieletowy, żelbetonowy układ konstrukcyjny z ceramicznym wypełnieniem ścian.

Budynek U1, pomimo tradycyjnej konstrukcji, charakteryzuje ponadprzeciętna grubość murów dochodząca do 2 m. Obiekt ten pierwotnie wchodził w skład dawnych fortyfikacji miejskich - jego ściany boczne zwieńczone sklepieniem osłonięte były wałem ziemnym.

Budynek U1 jest najstarszym z analizowanej grupy i jednocześnie ma najbogatsze opracowanie elewacji frontowej i tylnej (FOT. 1). Budynek U2 w partii piętra jest oszalowany w układzie pionowym (FOT. 2). Budynki oznaczone jako B3 i B6 mają elewacje ceglane akcentowane detalem wykonanym z barwionej w masie, szkliwionej cegły (FOT. 5).

Tynkowane ściany obiektu PS2 zdobione są detalem w postaci ceglanych gzymsów i opasek okiennych (FOT. 3), pozostałe budynki są wykończone typowymi wyprawami tradycyjnymi. Obiekt B8 ma dekora­cję zewnętrzną w postaci opasek okiennych wykonanych z piaskowca i szlifowanych bloków betonowych (FOT. 6).

Energia cieplna dostarczana do obiektów pochodzi głównie ze źródeł lokalnych w postaci kotłowni gazowej - budynki PS1, B2, B3, B5, B6 i B8, kotłowni węglowej - obiekty U2 i B7.

Budynki PS2 i B1 zaopatrywane są w ciepło z zewnętrznej sieci ciepłowniczej (stan wyjściowy), natomiast obiekt U1 zasilany jest z sieci elektroenergetycznej. Wszystkie budynki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania na energię cieplną i wynikającymi z tego kosztami utrzymania.

W TABELI 3 zestawiono wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną poszczególnych budynków w stanie wyjściowym.

Zważywszy, że aktualnie obowiązująca wartość graniczna zapotrzebowania na energię pierwotną na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach użyteczności publicznej wynosi 65 kWh/(m²·rok), a w przypadku obiektów opieki zdrowotnej 390 kWh/(m²·rok), należy wskazać, że analizowane obiekty nie spełniają aktualnych standardów w zakresie zużycia energii.

Skrajnie, w przypadku budynku U1, wartość graniczna wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną przekroczona jest ponad dwudziestokrotnie.

Proponowane usprawnienia termomodernizacyjne

W celu ograniczenia wysokich kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy warunków użytkowania obiektów zaproponowano szereg przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zakres usprawnień w poszczególnych budynkach wynikał z ich stanu zachowania - zarówno konstrukcji, jak i elementów wykończeniowych, a w przypadku budynków podlegających ochronie prawnej - z wytycznych wydanych przez służbę konserwatorską (TABELA 2).

W sytuacji występowania elementów dekoracyjnych na elewacjach, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ocieplenie zewnętrzne ścian zaproponowano dla budynków U2, PS2, B1, B2, B4, B5, B7 i B8.

W przypadku budynku PS2 przewidziano wykonanie wtórnych wypraw zewnętrznych z wykorzysta­niem tynku termoizolacyjnego. W obiekcie U2 przewidziano ocieplenie ścian od strony zewnętrznej płytami z twardej wełny mineralnej wraz z odtworzeniem na siatce Rabitza tynku zewnętrznego według oryginalnych receptur i charakterystycznego dla tego obiektu szalowania ścian wyższej kondygnacji.

Stan tynków zewnętrznych budynku B8 kwalifikował je do skucia, stąd w przewidywanym usprawnieniu zaproponowano wprowadzenie w pierwotnej grubości tynku zewnętrznego izolacji termicznej z płyt fenolowych grubości 2 cm, a następnie odtworzenie tynku zewnętrznego na siatce Rabitza.

Proponowane działania w zakresie ocieplenia powierzchni połaci dachowych oraz stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, z uwagi na brak zagospodarowania większości poddaszy, przewidziano w powszechnie stosowanej technologii wprowadzenia izolacji termicznej z wełny mineralnej z uzupełnieniem izolacją paroszczelną i wiatroszczelną.

Wyjątek od tej reguły pojawił się w przypadku dawnej bramy miejskiej (U1), w której przewidziano ocieplenie od strony zewnętrznej najcieńszego fragmentu sklepienia w celu poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych na powierzchni wewnętrznej przegrody.

Stan stolarki otworowej w poszczególnych budynkach był zróżnicowany. W budynkach U1, U2, PS1, PS2 oraz B7 przewidziano całkowitą wymianę pierwotnej, często jednoszynowej stolarki okiennej, na nową i spełniającą aktualne wymagania izolacyjności termicznej oraz odtwarzającą oryginalne podziały okienne.

W przypadku obiektu B8 część stolarki okiennej poddana była wymianie w poprzednich latach, natomiast w budynku B6 usprawnienie dotyczyło tylko jednego reprezentacyjnego okna witrażowego, szklonego szybą pojedynczą.

W tym przypadku jako działanie termomodernizacyjne zaproponowano wprowadzenie drugiego okna spełniającego wymagania izolacyjności termicznej, a jednocześnie pozwalającego na pełną ekspozycję oryginalnego zamknięcia otworu.

W budynku U1 przewidziano wymianę pełnych witryn szklanych (zawierających również drzwi zewnętrzne) zamykających półkoliście zwieńczone pierwotne otwory bramne.

W przypadku drzwi zewnętrznych specyficzna sytuacja wystąpiła w budynku B8, w którym z uwagi na ograniczenia konserwatorskie nie wymieniono stolarki drzwiowej, a jedynie poddano ją pełnej renowacji z dodatkowymi zabiegami mającymi na celu uszczelnienie otworu.

W przypadku pięciu budynków zaproponowano wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Nowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła przewidziano w budynkach U1, U2, B7 i B8, natomiast w obiekcie PS2 zakres usprawnienia objął wymianę istniejących 3 układów wentylacji mechanicznej.

W sześciu przypadkach (U1, U2, PS1, PS2, B7 i B8) zaproponowano usprawnienie systemu ogrzewania wraz z pracami w obrębie źródła ciepła. W przypadku budynku U1 przewidziano wprowadzenie powietrznej pompy ciepła, zaś w obiekcie U2 zlokalizowanym na terenie objętym programem ochrony przyrody Natura 2000 - zastąpienie istniejącej kotłowi węglowej pionową gruntową pompą ciepła. W przypadku źródła ciepła budynku B7 (kotłowni węglowej) zaproponowano przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W TABELI 3 zestawiono dane obliczeniowe w stanie przed modernizacją, obejmujące średnioważony współczynnik przenikania ciepła obudowy UC,śr, jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową EKH oraz energię pierwotną EPH do celów ogrzewania i wentylacji, roczny koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej wraz z oszacowaniem tych wielkości w stanie po zakładanej termomodernizacji.

Dane w tabeli uzupełnione zostały o wielkość oszczędności energii wynikającą z proponowanych usprawnień oraz prosty czas zwrotu proponowanych usprawnień.

Wyznaczony w analizowanej grupie obiektów wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby ogrzewania i wentylacji (EKH) w stanie wyjściowym, w większości rozpatrywanych budynków pokrywa się z wielko­ścią podawaną w literaturze [4] wynoszącą od 240 do 350 kWh/(m²·K) w odniesieniu do budynków wzniesionych do 1966 r.

W analizowanej grupie, w zależności od zakresu możliwych do realizacji i proponowanych usprawnień (TABELA 2), szacowana roczna oszczędność zużycia energii na cele ogrzewania i wentylacji waha się w zakresie od 15 do 92% (TABELA 3, RYS.). Największym potencjałem termomodernizacyjnym charakteryzują się budynki usługowe U1 i U2, będące jednocześnie obiektami najstarszymi.

Jak wiadomo, działania termomodernizacyjne, poza przewidywaną oszczędnością energii i kosztów utrzymania obiektów, skutkują również ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.

W TABELI 4 zestawiono określoną dla analizowanych obiektów wielkość emisji CO2 w stanie wyjściowym oraz przewidywanym po wprowadzeniu usprawnień. Przewidywana procentowa redukcja emisji CO2 wskutek przeprowadzenia wskazanych usprawnień waha się w granicach od 15 do 94%.

Podsumowanie

Z przedstawionych w artykule analiz wynika bezsprzeczna możliwość poprawy standardu energetycznego budynków dawnych, w tym również objętych ochroną konserwatorską.

Zakres proponowanych usprawnień w obrębie obudowy przedstawionych obiektów i ich systemów technicznych każdorazowo odnosił się do ich stanu zachowania, nałożonych ograniczeń prawnych oraz technicznych i wynikał z wykonanych dla nich audytów energetycznych.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w przypadku obiektów dawnych efektywne energetycznie usprawnienia nie muszą obejmować całej bryły budynku, a mogą dotyczyć tylko wybranych przegród tak, jak w przypadku budynków B3 i B6.

Poza tradycyjnymi usprawnieniami opisanymi w artykule, stosuje się również inne rozwiązania, np. metodę ocieplenia przegród od strony wewnętrznej „In” [5] czy tworzenie buforów cieplnych poprzez wprowadzenie zewnętrznej fasady szklanej [6].

Autorzy pragną podziękować Ryszardowi Oreckiemu, pierwszemu czytelnikowi artykułu, za udzielone wsparcie merytoryczne i edytorskie.

Literatura

  1. https://secure.avaaz.org/pl/climate_march_reportback/? bAjBaib&v=47067 [dostęp: 29.09.2014 r.].
  2. T. Mania, "Efektywność energetyczna w rewaloryzacji budynków zabytkowych", Konferencja Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Gdańskiego Klastra Budowlanego nt. "Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020", Gdańsk, 4.12.2013 r. http://www.imp.gda.pl/fileadmin/user_upload/bkee/2013_12_04_konferencja/04_Tomasz_Mania_Zabytki.pdf [dostęp: 29 września 2014 r.].
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L153/13).
  4. J. Żurawski, "Energochłonność budynków mieszkalnych", "Izolacje" nr 2/2008, s. 26–29.
  5. R. Wójcik, "Rewitalizacja i remonty budynków zabytkowych w aspekcie oszczędności energetycznej", VIII Dni oszczędzania energii, Wrocław 2010.
  6. A. Swarcewicz, K. Kurtz-Orecka, "Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji budynków zabytkowych - studium przypadku" [w:] "Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska", praca zbiorowa pod red. A. Bać, J. Kasperskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s. 175–184.
  7. N. Larsson, "Zagadnienia zrównoważonego rozwoju dla budynków w XXI w.", "Energia i Budynek", nr 8 (08)/2007, str. 48–55.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 Energia wbudowana w postaci energii zużytej na proces produkcji materiałów budowlanych, transport czy prace związane ze wzniesieniem obiektu

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Kasia M Kasia M, 03.01.2016r., 15:54:35 W życie wchodzi nowy program dzięki któremu tego typu obiekty będą mogły uzyskać dofinansowanie do ocieplenia dachu ścian itp. czyli termomodernizacji http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html
  • Kasia M Kasia M, 03.01.2016r., 15:55:18 W życie wchodzi nowy program dzięki któremu tego typu obiekty będą mogły uzyskać dofinansowanie do ocieplenia dachu ścian itp. czyli termomodernizacji <a href="http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html" target="_blank">http://purizol.pl/program_rys_doplaty_z_nfosigw.html</a>

Powiązane

Jarosław Guzal Grupa PSB: To będzie dobry rok

Grupa PSB: To będzie dobry rok Grupa PSB: To będzie dobry rok

O rozwoju rynku materiałów budowlanych podczas tegorocznego sezonu oraz o tym, jak poprawić stan mieszkalnictwa w Polsce mówią Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupy PSB Handel, i Mirosław Lubarski, członek...

O rozwoju rynku materiałów budowlanych podczas tegorocznego sezonu oraz o tym, jak poprawić stan mieszkalnictwa w Polsce mówią Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupy PSB Handel, i Mirosław Lubarski, członek zarządu Grupy PSB Handel.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Jan Antoni Rubin Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne...

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne możliwości przystosowawcze. Poznaj przyczyny występowania grzybów pleśniowych.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Ernst Richter Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie...

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii, ale także zachowanie dotychczasowego zabytkowego charakteru obiektu. Budynkami poddawanymi od kilkunastu lat szerokim działaniom termomodernizacyjnym są obiekty oświaty.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Jarosław Guzal Izolacje w konserwacji zabytków

Izolacje w konserwacji zabytków Izolacje w konserwacji zabytków

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Gaczek, dr inż. Mariusz Garecki Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są...

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są podstawową formą zwiększania izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych wszelkich budynków: niskich i wysokich, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, zarówno nowych, jak i już istniejących.

Krystyna Stankiewicz Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzający ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych.

mgr inż. Paweł Gaciek Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

doc. dr inż. Jarosław Wasilczuk, dr inż. Marian Sobiech Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących...

Budynki mieszkalne wybudowane po II wojnie światowej bez termomodernizacji nie spełniają obecnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a w wielu przypadkach również wymagań higienicznych dotyczących wentylacji [1-4].

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego,...

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego, higieny i zdrowotności pomieszczeń. Obecnie wzrastają wymagania co do jakości materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie. Krajowe przepisy zostały w większości dostosowane do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, aczkolwiek znajomość tych wymagań wśród uczestników procesu budowlanego...

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

mgr Łukasz Oźminkowski Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

mgr inż. Jerzy Żurawski Głęboka termomodernizacja

Głęboka termomodernizacja Głęboka termomodernizacja

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

dr inż. Jerzy Sowa Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Jakość powietrza w budynkach modernizowanych Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne...

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne w czasie.

dr inż. Jarosław Szulc Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania...

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania w budynkach wielkopłytowych wykonane według normatywów i standardów projektowania sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnie wymagań i oczekiwań użytkowników. Uzasadniona staje się więc potrzeba podjęcia działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w obszarze budownictwa uprzemysłowionego.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.