Izolacje.com.pl

Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Constituent components of the comfort of usage in thermally-insulated buildings

Poznaj wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń
De Dietrich

Poznaj wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń


De Dietrich

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego, higieny i zdrowotności pomieszczeń. Obecnie wzrastają wymagania co do jakości materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie. Krajowe przepisy zostały w większości dostosowane do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, aczkolwiek znajomość tych wymagań wśród uczestników procesu budowlanego jest w niektórych przypadkach niewystarczająca.

Zobacz także

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

ABSTRAKT

W artykule poruszono problematykę związaną z wpływem termomodernizacji budynków na komfort użytkowania pomieszczeń. Przedstawiono przegląd wymagań normatywnych, znaczenie ocieplania budynków dla szczelności pomieszczeń i jej wpływ na sytuację mykologiczną. Przeanalizowano wpływ termomodernizacji na panujący w budynkach mikroklimat.

Constituent components of the comfort of usage in thermally-insulated buildings

The article discusses issues related to the influence of thermal upgrades of buildings on the comfort of use of the rooms. Shown is an overview of normative requirements, the importance of thermal insulations of buildings for the insulation of rooms and its influence on the mycological situation. Analysed is the influence of thermal insulation upgrades on the microclimate in the buildings.

Ochrona cieplna zewnętrznych przegród obiektów budowlanych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem cieplnym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego użytkowanych pomieszczeń, z reguły nieposiadających klimatyzacji, dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego.

W okresie grzewczym na parametry mikroklimatu cieplnego poza izolacyjnością termiczną przegród czy sprawnością wentylacji wpływają również źródła ciepła umieszczone w eksploatowanych pomieszczeniach.

Latem, przy zaprzestaniu ogrzewania w budynkach, występuje mikroklimat równowagi pomiędzy użytkowanymi pomieszczeniami a środowiskiem zewnętrznym.

W budynkach użyteczności publicznej, np. w budynkach biurowych, gdzie wydzielone są niewielkie biura wyposażone w kilka urządzeń wydzielających dużą ilość ciepła, dość często występują problemy przegrzewania się takich pomieszczeń, szczególnie zlokalizowanych na najwyższej kondygnacji, powodujące występowanie tzw. dyskomfortu termicznego.

W polskich warunkach klimatycznych istotne jest zwrócenie uwagi na mikroklimat pomieszczeń zarówno w sezonie grzewczym, jak i latem.

Wybrane wymagania normatywne

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

W celu zachowania tego warunku w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych oraz ich węzłów konstrukcyjnych powinny one charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym ƒRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna. Oblicza się ją zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2013-05 dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej [2].

Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego ƒRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać wg polskiej normy, przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Wartość współczynnika temperaturowego, charakteryzującego przyjęte rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe, należy obliczać dla wszystkich przegród pełnych w miejscach poza mostkami termicznymi, a także dla mostków cieplnych (np. połączenie dachu ze ścianą zewnętrzną itp.). W obliczeniach można zastosować przestrzenny model przegrody - według normy [3] dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni lub metodę uproszczoną - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, korzystając z katalogów mostków cieplnych [4].

Oprócz powyższych wymogów przegrody zewnętrzne powinny być tak zaprojektowane, by we wnętrzu przegrody nie występowało narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Sprawdzenie powyższego warunku należy przeprowadzać według PN-EN ISO 13788. Dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwia wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie następuje przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród zewnętrznych, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstawanie zagrzybienia.

Do budowy przegród należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną [1].

Ocieplenie budynków a wentylacja - problematyka z zakresu mykologii

Termomodernizację istniejących budynków mieszkalnych realizuje się z wykorzystaniem zróżnicowanych koncepcji budowlano-architektonicznych.

Jak wykazuje praktyka budowlana, użytkownicy modernizowanych obiektów dość często mają zastrzeżenia dotyczące komfortu ich użytkowania. W wielu przypadkach jest to związane z zapewnieniem odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych pomieszczeń mieszkalnych. Warunki te są wypadkową przyjętych rozwiązań projektowych, wykonawstwa oraz sposobu użytkowania mieszkań. Problem ten wydaje się dość istotny ze względu na fakt, iż człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych około 75% czasu swego życia.

Oddziaływanie czynników tworzących mikroklimat można określić jako zbiór parametrów fizycznych i chemicznych, zmiennych w czasie i przestrzeni, który wywiera wpływ na każdy żywy organizm. Parametry mikroklimatu można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • warunki cieplno-wilgotnościowe, które wywierają wpływ na bilans i odczucia cieplne (wiążą się z oddziaływaniem środowiska na organizm ludzki),
 • warunki higieniczno-zdrowotne, związane z jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń, oddziaływaniem przegród budowlanych, oświetleniem, oddziaływaniem hałasu, natężeniem pola elektromagnetycznego itp.

Czynnikami istotnie wpływającymi na kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń są:

 • temperatura powietrza i temperatura na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych,
 • prędkość ruchu powietrza oraz jego wilgotność,
 • a także sposób i wielkość wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Pomimo znacznego rozwoju zróżnicowanych koncepcji dotyczących zmiany sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, w Polsce stosuje się przeważnie wentylację grawitacyjną.

Niestety, w wielu przypadkach użytkownicy budynków mieszkalnych napotykają na problem zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń. Jest to związane z trudnościami w usunięciu nadmiaru pary wodnej (wilgoci) z mieszkań.

Przepływ powietrza przez pomieszczenia uzależniony jest od kilku czynników w tym zasadniczo od różnicy ciśnień pomiędzy budynkiem a otoczeniem. Na zróżnicowanie ciśnienia wpływa między innymi różnica temperatury powietrza oraz oddziaływanie wiatru na bryłę budynku.

Istotnym elementem wentylacji pomieszczeń jest szczelność stolarki okiennej. Bez zastosowania w nowych oknach nawiewników higrosterowanych, bez higrosterowanych nawiewników wentylacja naturalna jest bardzo trudna do kontrolowania, a jej wydajności nie można dostosować do zmian w zapotrzebowaniu.

Realizacja koniecznych działań termomodernizacyjnych, związanych z poprawą stanu ochrony cieplnej budynków oraz zwiększeniem szczelności ich obudowy (w tym stolarki okiennej), przyniesie oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy zostaną zrealizowane odpowiednie rozwiązania zapewniające minimalne wymogi higieniczno-zdrowotne (w szczególności dotyczące zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza).

W pomieszczeniach mieszkalnych, w których występuje w dłuższym okresie czasu nadmierna wilgotność powietrza, może mieć miejsce powstawanie szkodliwej flory bakteryjnej i grzybowej.

Grzyby i pleśnie powstają bardzo często na ścianach zewnętrznych, w miejscach osłoniętych meblami lub ciężkimi zasłonami, w których utrudniony jest właściwy przepływ powietrza (w kuchniach zagrzybienie może występować dodatkowo wskutek osiadania na przegrodach zewnętrznych tłuszczów unoszących się w powietrzu podczas przygotowywania posiłków).

Przykładowa różnica temperatury w narożu ściennym zabudowanym szafkami kuchennymi może być niższa o ok. 5 K w stosunku do naroża niezabudowanego (RYS. 1).

Rys. 1. Temperatura w narożu ściennym zabudowanym i niezabudowanym; rys.: archiwa autorów

Rys. 1. Temperatura w narożu ściennym zabudowanym i niezabudowanym; rys.: archiwa autorów

Można stwierdzić, że ilość grzybów i pleśni w mieszkaniu jest proporcjonalna do wilgotności powietrza i jakości cieplnej przegród.

Mikrobiolodzy stosują w tej dziedzinie jako miarodajny wskaźnik równowagi higroskopijnej (aktywności wodnej).

W warunkach mieszkalnych występują dodatkowo inne czynniki przyspieszające lub opóźniające rozwój poszczególnych gatunków grzybów. Czynnikiem takim jest przede wszystkim wentylacja i intensywności przepływu powietrza w obrębie ściany oraz podatność podłoża (kleje, tapety) na zawilgocenia.

Izolacyjność termiczna ściany ma istotny wpływ na stan zawilgocenia przegród. W przypadku braku dostatecznej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych istnieje możliwość skraplania się (kondensacji) pary wodnej, szczególnie w narożach ściennych i nadprożowych.

Zawilgocenie na wewnętrznej powierzchni ściany powstaje wówczas, gdy temperatura tej powierzchni lub jej fragmentu jest niższa od tzw. temperatury punktu rosy.

Na RYS. 2 przedstawiono miejsca kondensacji wilgoci w zakresie jednowymiarowego i dwuwymiarowego przepływu ciepła.

Rys. 2. Miejsca kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody. Objaśnienia: 1 - ϑ1 temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany, 2 -wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach poza mostkami termicznymi - jednowymiarowy przepływ ciepła, 3 - wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach mostków termicznych (naroża) - dwuwymiarowy przepływ ciepła; rys.: [5]

Rys. 2. Miejsca kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody. Objaśnienia: 1 - ϑ1 temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany, 2 -wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach poza mostkami termicznymi - jednowymiarowy przepływ ciepła, 3 - wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach mostków termicznych (naroża) - dwuwymiarowy przepływ ciepła; rys.: [5]

W przypadku budynków poddanych termomodernizacji temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody (a także w miejscach mostków termicznych geometrycznych) wzrasta w stosunku do temperatury wewnętrznej powierzchni ściany nieocieplonej. W niesprzyjających warunkach mikroklimatu pomieszczeń, tj. w przypadkach występowania zbyt dużej wilgotności względnej powietrza (przekraczającej 60%) może dojść do kondensacji wilgoci zarówno w miejscach mostków termicznych, jak i na fragmentach ścian pełnych.

Zależności pomiędzy wilgotnością powietrza wewnętrznego i temperaturą powierzchni przegrody sprzyjające kondensacji można przedstawić za pomocą wykresu (RYS. 3).

Rys. 3. Zależność pomiędzy temperaturą i wilgotnością powietrza a punktem rosy; rys.: [5]

Rys. 3. Zależność pomiędzy temperaturą i wilgotnością powietrza a punktem rosy; rys.: [5]

Zespół czynników oddziałujących na człowieka w pomieszczeniu zamkniętym określa się jako mikroklimat, którego zasadniczą częścią, obok zagadnień wilgotnościowych, jest komfort cieplny.

Komfortem cieplnym wg definicji ASHARE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) [4] nazywamy stan odczucia wyrażający zadowolenie z danego środowiska termicznego. W skali odczucia ASHARE odpowiada to środkowej strefie, czyli sytuacji, kiedy człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Skala ta oparta jest na sześciu stopniach odczuwania ciepła: (3) - gorąco, (2) - ciepło, (1) - letnio, (0) -neutralnie, (–1) - lekko chłodno, (–2) - lekko ciepło–chłodno, (–3) - zimno.

Graficzną skalę ASHRE przedstawiono na RYS. 4.

Rys. 4. Skala odczuć cieplnych wg ASHRAE; rys.: [6]

Rys. 4. Skala odczuć cieplnych wg ASHRAE; rys.: [6]

W przełożeniu na parametry fizyczno-fizjologiczne o komforcie cieplnym możemy się wyrażać wtedy, gdy bilans cieplny organizmu jest zrównoważony przy minimalnym obciążeniu naszego układu termoregulacji.

Poprzez parametry mikroklimatu związane z temperaturą pomieszczenia należy nie tylko rozumieć jako jednoznacznie określoną temperaturę powietrza, ale również określać w wymiarze lokalnych jej różnic, w tym:

 • lokalne konwekcyjne ogrzewanie lub ochładzanie (zwiększony ruch powietrza),
 • lokalne radiacyjne ogrzewanie lub ochładzanie,
 • bezpośredni kontakt z zimnymi powierzchniami (wymiana przez przewodzenie),
 • zbyt duży pionowy gradient temperatur powietrza >  3K.

Komfort cieplny pomieszczeń w budynkach zależy ściśle od izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Wyniki wielu badań potwierdzają, że w budynkach poddanych termomodernizacji odczucia cieplne użytkowników zmieniały się w wielu przypadkach z lekko chłodno na neutralnie lub lekko ciepło.

Wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń - przykłady

Przykład 1

Pierwszy analizowany przykład dotyczy termomodernizacji budynku biurowego, zrealizowanego w latach 70. XX wieku (FOT. 1).

FOT. 1. Fragment elewacji przedmiotowego obiektu biurowego; fot.: [7]

FOT. 1. Fragment elewacji przedmiotowego obiektu biurowego; fot.: [7]

W budynku wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i adaptację polegającą na podziale pomieszczeń ostatniej kondygnacji na mniejsze, przystosowane do potrzeb biurowych. W procesie termomodernizacji nie wykonano w budynku ocieplenia stropodachu.

Na podstawie oceny stanu technicznego przeprowadzono obliczenia izolacyjności termicznej przedmiotowego stropodachu w dwóch stadiach:

 • jak dla warunków pierwotnych - tzn. materiały stropodachu nie utraciły swoich projektowanych właściwości,
 • dla warunków wilgotnych - z uwzględnieniem destrukcji materiałowej; cześć materiałów uległa zawilgoceniu w czasie na skutek występowania przecieków z dachu.

Przyjęto uśrednioną izolacyjność termiczną stropodachu, wyrażoną współczynnikiem przenikania ciepła U będącą wypadkową izolacyjności termicznej tych stanów.

Z obliczeń uzyskano następujące wyniki: Uk1 = 0,94 W/(m2·K), Uk2 = 1,05 W/(m2·K).

Jako miarodajną wielkość dla stropodachu przyjęto średnio wartości: Uk = 1,00 W/(m2·K).

Na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników budynku, potwierdzonych podczas badań pomiarami temperatur, w czasie dziennego nasłonecznienia w okresie letnim stwierdzono, że:

 • w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji o oknach skierowanych w kierunku S-E w godzinach popołudniowych temperatura powietrza, przy zamkniętych oknach, w środku pomieszczeń na wysokości 1,5 m od posadzki wahała się od 25°C do 28°C,
 • w podobnych pomieszczeniach na niższych kondygnacjach temperatura powietrza podczas pomiarów była niższa i wynosiła od 22°C do 24°C,
 • w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji o oknach skierowanych w kierunku N-W w godzinach popołudniowych temperatura powietrza wahała się od 24°C do 27°C,
 • w podobnych pomieszczeniach na niższych kondygnacjach temperatura powietrza wynosiła od 21°C do 23°C.

Zakładając jednakową ekwiwalentną temperaturę zewnętrzną latem, można przyjąć, że różnice temperatury powietrza w pomieszczeniu wynikające z różnic izolacyjności termicznej stropodachu i stropu międzykondygnacyjnego wynoszą od 3K do 4K.

Różnice temperatury powietrza w pomieszczeniu wynikające z usytuowania okien ze względu na strony świata, przy podobnej powierzchni otworów okiennych, wynoszą od 1K do 2K. Maksymalną temperaturę powietrza w pustce wentylacyjnej podczas badań oceniono na poziomie 45°C.

W celu uzasadnienia poprawności przyjętego rozwiązania likwidacji przegrzewania pomieszczeń ostatniej kondygnacji przeprowadzano po wykonaniu ocieplenia na stropie nad ostatnią kondygnacją porównawcze badania termowizyjne izolacyjności termicznej stropodachu za pomocą termowizji.

W trakcie przeprowadzania badań część pustki stropodachu została już wypełniona materiałem termoizolacyjnym, część zaś nie została jeszcze ocieplona.

Pomiary temperatury powietrza wykonano w przestrzeni stropodachu przy użyciu zestawu badawczego THERM 2227-2, poprzez wpuszczenie sondy przez nowo wykonane kominki wentylacyjne od strony dachu.

Wyniki pomiarów temperatury:

 • temperatura powietrza zewnętrznego 5°C-26°C,
 • temperatura połaci dachowej 52°C-58°C,
 • temperatura wewnątrz pomieszczeń 23,4°C-26,8°C,
 • temperatura w przestrzeni stropodachu średnio 37,5°C.

Po ociepleniu stropodachu przedmiotowego budynku nastąpiła wyraźna poprawa odczuwalnej temperatury pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych położonych na ostatniej kondygnacji. Badania termowizyjne wykazały zasadnicze różnice w zakresie izolacyjności termicznej części ocieplonej i nieocieplonej.

Użytkownicy, którzy poprzednio odczuwali duży dyskomfort termiczny związany z przegrzewaniem, odczuli znaczną poprawę mikroklimatu.

Z informacji uzyskanych od administracji budynku wynika, że sytuacja uległa odczuwalnej zmianie, zaś temperatura powietrza pomieszczeń ostatniej kondygnacji jest zbliżona do pomieszczeń na niższych kondygnacjach.

Przykład 2

Opisany przykład dotyczy badania intensywności wymiany powietrza w budynkach poddanych termomodernizacji.

Przyczyną prowadzonych badań, które realizowano równolegle z badaniami termowizyjnymi dotyczącymi stanu ochrony cieplnej budynków, było powstanie zawilgoceń i/lub zagrzybień na zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Badania ilości wymiany powietrza realizowano za pomocą anemometru skrzydełkowego.

Pomierzone poziomy wilgotności względnej w analizowanych pomieszczeniach mieszkalnych wynosiły od 45% do 89%. Maksymalne pomierzone strumienie objętości powietrza wentylacyjnego wahały się w granicach 200 m3/h.

W niektórych pomieszczeniach mieszkalnych występował brak wymiany powietrza lub też ciąg zwrotny.

RYS. 5. Kontrola sprawności kratek wentylacyjnych w kuchni za pomocą termografii; rys.: [9]

RYS. 5. Kontrola sprawności kratek wentylacyjnych w kuchni za pomocą termografii; rys.: [9]

Podczas realizowanych badań stwierdzono następujące, powtarzające się cyklicznie nieprawidłowości, które były związane z zastosowaniem kratek wentylacyjnych z dodatkową tworzywową siatką od strony kanału wentylacyjnego (RYS. 5).

Występująca za kratką siatka po kilku miesiącach użytkowania pomieszczeń (kuchnia, łazienka, wc) stała się w praktyce nieprzepuszczalna dla przepływu powietrza (zalegający tłuszcz, kurz itp.) i uniemożliwiała zapewnienie odpowiedniej jego wymiany.

Przeprowadzane wizje lokalne wykonane przez autorów w ramach przeglądów wielu lokali mieszkalnych umożliwiły ujawnienie nieprawidłowości związanych z niedozwolonym zabudowywaniem przez użytkowników otworów wentylacyjnych (szafki, okapy itp.). Powodowało to całkowity brak lub pogorszenie ciągu wentylacyjnego w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach wc.

FOT. 2. Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z powodu zastosowania kratek wentylacyjnych z dodatkową siatką zabezpieczającą; fot.: [8]

FOT. 2. Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z powodu zastosowania kratek wentylacyjnych z dodatkową siatką zabezpieczającą; fot.: [8]

FOT. 3. Kratka wentylacyjna w niewłaściwy sposób umieszczona we wnęce; fot.: [9]

FOT. 3. Kratka wentylacyjna w niewłaściwy sposób umieszczona we wnęce; fot.: [9]

FOT. 4. Niewłaściwie zabudowana kratka wentylacyjna; fot.: [9]

FOT. 4. Niewłaściwie zabudowana kratka wentylacyjna; fot.: [9]

Przedstawione na FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4 przykłady nie były jedynymi przypadkami, które dotyczyły opisywanych nieprawidłowości. Miały one miejsce w około 10% wszystkich analizowanych mieszkań.

W przypadku braku należytej wentylacji w pomieszczeniach następuje obniżenie zawartości tlenu w powietrzu, co prowadzi do pogorszenia się mikroklimatu mieszkań i wywiera destruktywny wpływ na zdrowie człowieka, powodując dodatkowo rozwój drobnoustrojów (bakterii, wirusów, pleśni i grzybów).

Obok zaleceń dotyczących okien o dużej szczelności uniemożliwiających infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, obowiązujące w naszym kraju przepisy nie określają wymaganej ilości powietrza potrzebnego do przewietrzania pomieszczeń w fazie eksploatacji budynku.

W większości przebadanych mieszkaniach, w których nastąpiło mykologiczne porażenie przegród zewnętrznych, pomierzona wilgotność względna powietrza przekraczała 60%. Przyczyniły się do tego nie tylko czynniki techniczno-ekonomiczne (rozwiązania wentylacji grawitacyjnej), ale przede wszystkim sposób użytkowania pomieszczeń przez mieszkańców.

Powszechnie stosowane siatki na kratkach wentylacyjnych powinny być czyszczone co najmniej raz w miesiącu, w przeciwnym wypadku powodują one bowiem znaczne ograniczenie ilości wymienianego powietrza w pomieszczeniach. Przeprowadzone pomiary skuteczności wentylacji grawitacyjnej w badanych budynkach pozwalają na stwierdzenie, iż należy całkowicie usunąć dodatkowe siatki znajdujące się za kratkami wentylacyjnymi.

W przypadku samowolnego zabudowania lub zatkania wentylacji użytkownik mieszkania nie może w żadnym wypadku żądać od administratora (lub właściciela) obiektu usunięcia występujących zagrzybień. Należy także stwierdzić, że prowadząc działania termomodernizacyjne, uczestnicy procesu budowlanego nie powinni zapominać o konieczności usprawnienia istniejącej wentylacji, np. w oparciu o nasady kominowe czy też nawiewniki okienne lub ścienne.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 2. PN-EN ISO 13788:2013-05, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 3. PN-EN ISO 10211:2017-09, "Mostki cieplne w budynkach - obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni".
 4. PN-EN ISO 14683:2017-09, "Mostki cieplne w budynkach - liniowy współczynnik przenikania ciepła - metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 5. T. Steidl, P. Krause, "Wybrane zagadnienia użytkowania pomieszczeń w aspekcie ich zdrowotności", konferencja ATIZ, Gliwice 2003.
 6. Strona internetowa: www.ashrae.org.
 7. T. Steidl, P. Krause, "Komfort cieplny pomieszczeń ostatniej kondygnacji latem", konferencja ATIZ, Gliwice 2004.
 8. P. Krause, "Wpływ wentylacji na mikroklimat pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych", konferencja ATIZ, Gliwice 2007.
 9. Badania i pomiary archiwalne. STEKRA s.c., www.stekra.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Jachu Jachu, 10.08.2018r., 15:50:20 To są niezwykle istotne zagadnienia, które nie każdy bierze pod uwagę w trakcie budowy domu.

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.