Izolacje.com.pl

Elementy komfortu użytkowania w ocieplonych budynkach

Constituent components of the comfort of usage in thermally-insulated buildings

Poznaj wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń
De Dietrich

Poznaj wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń


De Dietrich

Pojęcie ekologiczności w budownictwie staje się szerokim pojęciem, które zawiera w sobie wiele zagadnień nie tylko z zakresu architektury, konstrukcji czy technologii, ale również środowiska zewnętrznego, higieny i zdrowotności pomieszczeń. Obecnie wzrastają wymagania co do jakości materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie. Krajowe przepisy zostały w większości dostosowane do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, aczkolwiek znajomość tych wymagań wśród uczestników procesu budowlanego jest w niektórych przypadkach niewystarczająca.

Zobacz także

mgr inż. Paweł Gaciek Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych Renowacja ocieplonych ścian trójwarstwowych

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

Jakie czynniki wpływają na stan i wygląd ocieplonych elewacji? Jak odnawiać ocieplone powierzchnie i jak docieplać ściany już wcześniej ocieplone?

mgr inż. Jerzy Żurawski Głęboka termomodernizacja

Głęboka termomodernizacja Głęboka termomodernizacja

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja budynków" i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

ABSTRAKT

W artykule poruszono problematykę związaną z wpływem termomodernizacji budynków na komfort użytkowania pomieszczeń. Przedstawiono przegląd wymagań normatywnych, znaczenie ocieplania budynków dla szczelności pomieszczeń i jej wpływ na sytuację mykologiczną. Przeanalizowano wpływ termomodernizacji na panujący w budynkach mikroklimat.

Constituent components of the comfort of usage in thermally-insulated buildings

The article discusses issues related to the influence of thermal upgrades of buildings on the comfort of use of the rooms. Shown is an overview of normative requirements, the importance of thermal insulations of buildings for the insulation of rooms and its influence on the mycological situation. Analysed is the influence of thermal insulation upgrades on the microclimate in the buildings.

Ochrona cieplna zewnętrznych przegród obiektów budowlanych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem cieplnym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego użytkowanych pomieszczeń, z reguły nieposiadających klimatyzacji, dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego.

W okresie grzewczym na parametry mikroklimatu cieplnego poza izolacyjnością termiczną przegród czy sprawnością wentylacji wpływają również źródła ciepła umieszczone w eksploatowanych pomieszczeniach.

Latem, przy zaprzestaniu ogrzewania w budynkach, występuje mikroklimat równowagi pomiędzy użytkowanymi pomieszczeniami a środowiskiem zewnętrznym.

W budynkach użyteczności publicznej, np. w budynkach biurowych, gdzie wydzielone są niewielkie biura wyposażone w kilka urządzeń wydzielających dużą ilość ciepła, dość często występują problemy przegrzewania się takich pomieszczeń, szczególnie zlokalizowanych na najwyższej kondygnacji, powodujące występowanie tzw. dyskomfortu termicznego.

W polskich warunkach klimatycznych istotne jest zwrócenie uwagi na mikroklimat pomieszczeń zarówno w sezonie grzewczym, jak i latem.

Wybrane wymagania normatywne

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

W celu zachowania tego warunku w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych oraz ich węzłów konstrukcyjnych powinny one charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym ƒRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna. Oblicza się ją zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2013-05 dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej [2].

Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego ƒRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać wg polskiej normy, przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

Wartość współczynnika temperaturowego, charakteryzującego przyjęte rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe, należy obliczać dla wszystkich przegród pełnych w miejscach poza mostkami termicznymi, a także dla mostków cieplnych (np. połączenie dachu ze ścianą zewnętrzną itp.). W obliczeniach można zastosować przestrzenny model przegrody - według normy [3] dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni lub metodę uproszczoną - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, korzystając z katalogów mostków cieplnych [4].

Oprócz powyższych wymogów przegrody zewnętrzne powinny być tak zaprojektowane, by we wnętrzu przegrody nie występowało narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Sprawdzenie powyższego warunku należy przeprowadzać według PN-EN ISO 13788. Dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwia wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie następuje przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród zewnętrznych, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstawanie zagrzybienia.

Do budowy przegród należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną [1].

Ocieplenie budynków a wentylacja - problematyka z zakresu mykologii

Termomodernizację istniejących budynków mieszkalnych realizuje się z wykorzystaniem zróżnicowanych koncepcji budowlano-architektonicznych.

Jak wykazuje praktyka budowlana, użytkownicy modernizowanych obiektów dość często mają zastrzeżenia dotyczące komfortu ich użytkowania. W wielu przypadkach jest to związane z zapewnieniem odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych pomieszczeń mieszkalnych. Warunki te są wypadkową przyjętych rozwiązań projektowych, wykonawstwa oraz sposobu użytkowania mieszkań. Problem ten wydaje się dość istotny ze względu na fakt, iż człowiek przebywa w pomieszczeniach zamkniętych około 75% czasu swego życia.

Oddziaływanie czynników tworzących mikroklimat można określić jako zbiór parametrów fizycznych i chemicznych, zmiennych w czasie i przestrzeni, który wywiera wpływ na każdy żywy organizm. Parametry mikroklimatu można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • warunki cieplno-wilgotnościowe, które wywierają wpływ na bilans i odczucia cieplne (wiążą się z oddziaływaniem środowiska na organizm ludzki),
 • warunki higieniczno-zdrowotne, związane z jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń, oddziaływaniem przegród budowlanych, oświetleniem, oddziaływaniem hałasu, natężeniem pola elektromagnetycznego itp.

Czynnikami istotnie wpływającymi na kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń są:

 • temperatura powietrza i temperatura na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych,
 • prędkość ruchu powietrza oraz jego wilgotność,
 • a także sposób i wielkość wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Pomimo znacznego rozwoju zróżnicowanych koncepcji dotyczących zmiany sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, w Polsce stosuje się przeważnie wentylację grawitacyjną.

Niestety, w wielu przypadkach użytkownicy budynków mieszkalnych napotykają na problem zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń. Jest to związane z trudnościami w usunięciu nadmiaru pary wodnej (wilgoci) z mieszkań.

Przepływ powietrza przez pomieszczenia uzależniony jest od kilku czynników w tym zasadniczo od różnicy ciśnień pomiędzy budynkiem a otoczeniem. Na zróżnicowanie ciśnienia wpływa między innymi różnica temperatury powietrza oraz oddziaływanie wiatru na bryłę budynku.

Istotnym elementem wentylacji pomieszczeń jest szczelność stolarki okiennej. Bez zastosowania w nowych oknach nawiewników higrosterowanych, bez higrosterowanych nawiewników wentylacja naturalna jest bardzo trudna do kontrolowania, a jej wydajności nie można dostosować do zmian w zapotrzebowaniu.

Realizacja koniecznych działań termomodernizacyjnych, związanych z poprawą stanu ochrony cieplnej budynków oraz zwiększeniem szczelności ich obudowy (w tym stolarki okiennej), przyniesie oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy zostaną zrealizowane odpowiednie rozwiązania zapewniające minimalne wymogi higieniczno-zdrowotne (w szczególności dotyczące zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza).

W pomieszczeniach mieszkalnych, w których występuje w dłuższym okresie czasu nadmierna wilgotność powietrza, może mieć miejsce powstawanie szkodliwej flory bakteryjnej i grzybowej.

Grzyby i pleśnie powstają bardzo często na ścianach zewnętrznych, w miejscach osłoniętych meblami lub ciężkimi zasłonami, w których utrudniony jest właściwy przepływ powietrza (w kuchniach zagrzybienie może występować dodatkowo wskutek osiadania na przegrodach zewnętrznych tłuszczów unoszących się w powietrzu podczas przygotowywania posiłków).

Przykładowa różnica temperatury w narożu ściennym zabudowanym szafkami kuchennymi może być niższa o ok. 5 K w stosunku do naroża niezabudowanego (RYS. 1).

Rys. 1. Temperatura w narożu ściennym zabudowanym i niezabudowanym; rys.: archiwa autorów

Rys. 1. Temperatura w narożu ściennym zabudowanym i niezabudowanym; rys.: archiwa autorów

Można stwierdzić, że ilość grzybów i pleśni w mieszkaniu jest proporcjonalna do wilgotności powietrza i jakości cieplnej przegród.

Mikrobiolodzy stosują w tej dziedzinie jako miarodajny wskaźnik równowagi higroskopijnej (aktywności wodnej).

W warunkach mieszkalnych występują dodatkowo inne czynniki przyspieszające lub opóźniające rozwój poszczególnych gatunków grzybów. Czynnikiem takim jest przede wszystkim wentylacja i intensywności przepływu powietrza w obrębie ściany oraz podatność podłoża (kleje, tapety) na zawilgocenia.

Izolacyjność termiczna ściany ma istotny wpływ na stan zawilgocenia przegród. W przypadku braku dostatecznej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych istnieje możliwość skraplania się (kondensacji) pary wodnej, szczególnie w narożach ściennych i nadprożowych.

Zawilgocenie na wewnętrznej powierzchni ściany powstaje wówczas, gdy temperatura tej powierzchni lub jej fragmentu jest niższa od tzw. temperatury punktu rosy.

Na RYS. 2 przedstawiono miejsca kondensacji wilgoci w zakresie jednowymiarowego i dwuwymiarowego przepływu ciepła.

Rys. 2. Miejsca kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody. Objaśnienia: 1 - ϑ1 temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany, 2 -wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach poza mostkami termicznymi - jednowymiarowy przepływ ciepła, 3 - wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach mostków termicznych (naroża) - dwuwymiarowy przepływ ciepła; rys.: [5]

Rys. 2. Miejsca kondensacji wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody. Objaśnienia: 1 - ϑ1 temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany, 2 -wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach poza mostkami termicznymi - jednowymiarowy przepływ ciepła, 3 - wykraplanie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody (przemarzanie) w miejscach mostków termicznych (naroża) - dwuwymiarowy przepływ ciepła; rys.: [5]

W przypadku budynków poddanych termomodernizacji temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody (a także w miejscach mostków termicznych geometrycznych) wzrasta w stosunku do temperatury wewnętrznej powierzchni ściany nieocieplonej. W niesprzyjających warunkach mikroklimatu pomieszczeń, tj. w przypadkach występowania zbyt dużej wilgotności względnej powietrza (przekraczającej 60%) może dojść do kondensacji wilgoci zarówno w miejscach mostków termicznych, jak i na fragmentach ścian pełnych.

Zależności pomiędzy wilgotnością powietrza wewnętrznego i temperaturą powierzchni przegrody sprzyjające kondensacji można przedstawić za pomocą wykresu (RYS. 3).

Rys. 3. Zależność pomiędzy temperaturą i wilgotnością powietrza a punktem rosy; rys.: [5]

Rys. 3. Zależność pomiędzy temperaturą i wilgotnością powietrza a punktem rosy; rys.: [5]

Zespół czynników oddziałujących na człowieka w pomieszczeniu zamkniętym określa się jako mikroklimat, którego zasadniczą częścią, obok zagadnień wilgotnościowych, jest komfort cieplny.

Komfortem cieplnym wg definicji ASHARE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) [4] nazywamy stan odczucia wyrażający zadowolenie z danego środowiska termicznego. W skali odczucia ASHARE odpowiada to środkowej strefie, czyli sytuacji, kiedy człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Skala ta oparta jest na sześciu stopniach odczuwania ciepła: (3) - gorąco, (2) - ciepło, (1) - letnio, (0) -neutralnie, (–1) - lekko chłodno, (–2) - lekko ciepło–chłodno, (–3) - zimno.

Graficzną skalę ASHRE przedstawiono na RYS. 4.

Rys. 4. Skala odczuć cieplnych wg ASHRAE; rys.: [6]

Rys. 4. Skala odczuć cieplnych wg ASHRAE; rys.: [6]

W przełożeniu na parametry fizyczno-fizjologiczne o komforcie cieplnym możemy się wyrażać wtedy, gdy bilans cieplny organizmu jest zrównoważony przy minimalnym obciążeniu naszego układu termoregulacji.

Poprzez parametry mikroklimatu związane z temperaturą pomieszczenia należy nie tylko rozumieć jako jednoznacznie określoną temperaturę powietrza, ale również określać w wymiarze lokalnych jej różnic, w tym:

 • lokalne konwekcyjne ogrzewanie lub ochładzanie (zwiększony ruch powietrza),
 • lokalne radiacyjne ogrzewanie lub ochładzanie,
 • bezpośredni kontakt z zimnymi powierzchniami (wymiana przez przewodzenie),
 • zbyt duży pionowy gradient temperatur powietrza >  3K.

Komfort cieplny pomieszczeń w budynkach zależy ściśle od izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Wyniki wielu badań potwierdzają, że w budynkach poddanych termomodernizacji odczucia cieplne użytkowników zmieniały się w wielu przypadkach z lekko chłodno na neutralnie lub lekko ciepło.

Wpływ termomodernizacji na mikroklimat pomieszczeń - przykłady

Przykład 1

Pierwszy analizowany przykład dotyczy termomodernizacji budynku biurowego, zrealizowanego w latach 70. XX wieku (FOT. 1).

FOT. 1. Fragment elewacji przedmiotowego obiektu biurowego; fot.: [7]

FOT. 1. Fragment elewacji przedmiotowego obiektu biurowego; fot.: [7]

W budynku wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i adaptację polegającą na podziale pomieszczeń ostatniej kondygnacji na mniejsze, przystosowane do potrzeb biurowych. W procesie termomodernizacji nie wykonano w budynku ocieplenia stropodachu.

Na podstawie oceny stanu technicznego przeprowadzono obliczenia izolacyjności termicznej przedmiotowego stropodachu w dwóch stadiach:

 • jak dla warunków pierwotnych - tzn. materiały stropodachu nie utraciły swoich projektowanych właściwości,
 • dla warunków wilgotnych - z uwzględnieniem destrukcji materiałowej; cześć materiałów uległa zawilgoceniu w czasie na skutek występowania przecieków z dachu.

Przyjęto uśrednioną izolacyjność termiczną stropodachu, wyrażoną współczynnikiem przenikania ciepła U będącą wypadkową izolacyjności termicznej tych stanów.

Z obliczeń uzyskano następujące wyniki: Uk1 = 0,94 W/(m2·K), Uk2 = 1,05 W/(m2·K).

Jako miarodajną wielkość dla stropodachu przyjęto średnio wartości: Uk = 1,00 W/(m2·K).

Na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników budynku, potwierdzonych podczas badań pomiarami temperatur, w czasie dziennego nasłonecznienia w okresie letnim stwierdzono, że:

 • w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji o oknach skierowanych w kierunku S-E w godzinach popołudniowych temperatura powietrza, przy zamkniętych oknach, w środku pomieszczeń na wysokości 1,5 m od posadzki wahała się od 25°C do 28°C,
 • w podobnych pomieszczeniach na niższych kondygnacjach temperatura powietrza podczas pomiarów była niższa i wynosiła od 22°C do 24°C,
 • w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji o oknach skierowanych w kierunku N-W w godzinach popołudniowych temperatura powietrza wahała się od 24°C do 27°C,
 • w podobnych pomieszczeniach na niższych kondygnacjach temperatura powietrza wynosiła od 21°C do 23°C.

Zakładając jednakową ekwiwalentną temperaturę zewnętrzną latem, można przyjąć, że różnice temperatury powietrza w pomieszczeniu wynikające z różnic izolacyjności termicznej stropodachu i stropu międzykondygnacyjnego wynoszą od 3K do 4K.

Różnice temperatury powietrza w pomieszczeniu wynikające z usytuowania okien ze względu na strony świata, przy podobnej powierzchni otworów okiennych, wynoszą od 1K do 2K. Maksymalną temperaturę powietrza w pustce wentylacyjnej podczas badań oceniono na poziomie 45°C.

W celu uzasadnienia poprawności przyjętego rozwiązania likwidacji przegrzewania pomieszczeń ostatniej kondygnacji przeprowadzano po wykonaniu ocieplenia na stropie nad ostatnią kondygnacją porównawcze badania termowizyjne izolacyjności termicznej stropodachu za pomocą termowizji.

W trakcie przeprowadzania badań część pustki stropodachu została już wypełniona materiałem termoizolacyjnym, część zaś nie została jeszcze ocieplona.

Pomiary temperatury powietrza wykonano w przestrzeni stropodachu przy użyciu zestawu badawczego THERM 2227-2, poprzez wpuszczenie sondy przez nowo wykonane kominki wentylacyjne od strony dachu.

Wyniki pomiarów temperatury:

 • temperatura powietrza zewnętrznego 5°C-26°C,
 • temperatura połaci dachowej 52°C-58°C,
 • temperatura wewnątrz pomieszczeń 23,4°C-26,8°C,
 • temperatura w przestrzeni stropodachu średnio 37,5°C.

Po ociepleniu stropodachu przedmiotowego budynku nastąpiła wyraźna poprawa odczuwalnej temperatury pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych położonych na ostatniej kondygnacji. Badania termowizyjne wykazały zasadnicze różnice w zakresie izolacyjności termicznej części ocieplonej i nieocieplonej.

Użytkownicy, którzy poprzednio odczuwali duży dyskomfort termiczny związany z przegrzewaniem, odczuli znaczną poprawę mikroklimatu.

Z informacji uzyskanych od administracji budynku wynika, że sytuacja uległa odczuwalnej zmianie, zaś temperatura powietrza pomieszczeń ostatniej kondygnacji jest zbliżona do pomieszczeń na niższych kondygnacjach.

Przykład 2

Opisany przykład dotyczy badania intensywności wymiany powietrza w budynkach poddanych termomodernizacji.

Przyczyną prowadzonych badań, które realizowano równolegle z badaniami termowizyjnymi dotyczącymi stanu ochrony cieplnej budynków, było powstanie zawilgoceń i/lub zagrzybień na zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Badania ilości wymiany powietrza realizowano za pomocą anemometru skrzydełkowego.

Pomierzone poziomy wilgotności względnej w analizowanych pomieszczeniach mieszkalnych wynosiły od 45% do 89%. Maksymalne pomierzone strumienie objętości powietrza wentylacyjnego wahały się w granicach 200 m3/h.

W niektórych pomieszczeniach mieszkalnych występował brak wymiany powietrza lub też ciąg zwrotny.

RYS. 5. Kontrola sprawności kratek wentylacyjnych w kuchni za pomocą termografii; rys.: [9]

RYS. 5. Kontrola sprawności kratek wentylacyjnych w kuchni za pomocą termografii; rys.: [9]

Podczas realizowanych badań stwierdzono następujące, powtarzające się cyklicznie nieprawidłowości, które były związane z zastosowaniem kratek wentylacyjnych z dodatkową tworzywową siatką od strony kanału wentylacyjnego (RYS. 5).

Występująca za kratką siatka po kilku miesiącach użytkowania pomieszczeń (kuchnia, łazienka, wc) stała się w praktyce nieprzepuszczalna dla przepływu powietrza (zalegający tłuszcz, kurz itp.) i uniemożliwiała zapewnienie odpowiedniej jego wymiany.

Przeprowadzane wizje lokalne wykonane przez autorów w ramach przeglądów wielu lokali mieszkalnych umożliwiły ujawnienie nieprawidłowości związanych z niedozwolonym zabudowywaniem przez użytkowników otworów wentylacyjnych (szafki, okapy itp.). Powodowało to całkowity brak lub pogorszenie ciągu wentylacyjnego w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach wc.

FOT. 2. Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z powodu zastosowania kratek wentylacyjnych z dodatkową siatką zabezpieczającą; fot.: [8]

FOT. 2. Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z powodu zastosowania kratek wentylacyjnych z dodatkową siatką zabezpieczającą; fot.: [8]

FOT. 3. Kratka wentylacyjna w niewłaściwy sposób umieszczona we wnęce; fot.: [9]

FOT. 3. Kratka wentylacyjna w niewłaściwy sposób umieszczona we wnęce; fot.: [9]

FOT. 4. Niewłaściwie zabudowana kratka wentylacyjna; fot.: [9]

FOT. 4. Niewłaściwie zabudowana kratka wentylacyjna; fot.: [9]

Przedstawione na FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4 przykłady nie były jedynymi przypadkami, które dotyczyły opisywanych nieprawidłowości. Miały one miejsce w około 10% wszystkich analizowanych mieszkań.

W przypadku braku należytej wentylacji w pomieszczeniach następuje obniżenie zawartości tlenu w powietrzu, co prowadzi do pogorszenia się mikroklimatu mieszkań i wywiera destruktywny wpływ na zdrowie człowieka, powodując dodatkowo rozwój drobnoustrojów (bakterii, wirusów, pleśni i grzybów).

Obok zaleceń dotyczących okien o dużej szczelności uniemożliwiających infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, obowiązujące w naszym kraju przepisy nie określają wymaganej ilości powietrza potrzebnego do przewietrzania pomieszczeń w fazie eksploatacji budynku.

W większości przebadanych mieszkaniach, w których nastąpiło mykologiczne porażenie przegród zewnętrznych, pomierzona wilgotność względna powietrza przekraczała 60%. Przyczyniły się do tego nie tylko czynniki techniczno-ekonomiczne (rozwiązania wentylacji grawitacyjnej), ale przede wszystkim sposób użytkowania pomieszczeń przez mieszkańców.

Powszechnie stosowane siatki na kratkach wentylacyjnych powinny być czyszczone co najmniej raz w miesiącu, w przeciwnym wypadku powodują one bowiem znaczne ograniczenie ilości wymienianego powietrza w pomieszczeniach. Przeprowadzone pomiary skuteczności wentylacji grawitacyjnej w badanych budynkach pozwalają na stwierdzenie, iż należy całkowicie usunąć dodatkowe siatki znajdujące się za kratkami wentylacyjnymi.

W przypadku samowolnego zabudowania lub zatkania wentylacji użytkownik mieszkania nie może w żadnym wypadku żądać od administratora (lub właściciela) obiektu usunięcia występujących zagrzybień. Należy także stwierdzić, że prowadząc działania termomodernizacyjne, uczestnicy procesu budowlanego nie powinni zapominać o konieczności usprawnienia istniejącej wentylacji, np. w oparciu o nasady kominowe czy też nawiewniki okienne lub ścienne.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 2. PN-EN ISO 13788:2013-05, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 3. PN-EN ISO 10211:2017-09, "Mostki cieplne w budynkach - obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni".
 4. PN-EN ISO 14683:2017-09, "Mostki cieplne w budynkach - liniowy współczynnik przenikania ciepła - metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 5. T. Steidl, P. Krause, "Wybrane zagadnienia użytkowania pomieszczeń w aspekcie ich zdrowotności", konferencja ATIZ, Gliwice 2003.
 6. Strona internetowa: www.ashrae.org.
 7. T. Steidl, P. Krause, "Komfort cieplny pomieszczeń ostatniej kondygnacji latem", konferencja ATIZ, Gliwice 2004.
 8. P. Krause, "Wpływ wentylacji na mikroklimat pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych", konferencja ATIZ, Gliwice 2007.
 9. Badania i pomiary archiwalne. STEKRA s.c., www.stekra.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Jachu Jachu, 10.08.2018r., 15:50:20 To są niezwykle istotne zagadnienia, które nie każdy bierze pod uwagę w trakcie budowy domu.

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.