Izolacje.com.pl

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Poznaj przykłady skażenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków
Archiwum autora

Poznaj przykłady skażenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków


Archiwum autora

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Obecność na powierzchni ścian zewnętrznych takich mikroorganizmów jak glony, grzyby, porosty czy mchy niesie ze sobą stopniowe pogarszanie się estetyki elewacji, uszkadzanie zewnętrznej powłoki ocieplenia, a w konsekwencji jej powolną degradację [3]. Ich wystąpienie na elewacji budynku zależy w dużej mierze od zaistnienia sprzyjających warunków rozwoju. Wszystko to powoduje, iż zagrożenie wystąpieniem agresji mikrobiologicznej staje się powszechne.

Ich wystąpienie na elewacji budynku zależy w dużej mierze od zaistnienia sprzyjających warunków rozwoju. Wszystko to powoduje, iż zagrożenie wystąpieniem agresji mikrobiologicznej staje się powszechne.

Na FOT. 1 i FOT. 2 przedstawiono przykładowe elewacje budynków dotknięte "zielonym nalotem". Są to budynki ocieplone w technologii dziś zwanej ETICS - Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems), znanej pod taką nazwą w Polsce z definicji zawartej w instrukcji ITB 447/2009 [1] wcześniej określanej również za instrukcją ITB 334/2002 Bezspoinowym Systemem Ociepleń (BSO) [1] i jeszcze wcześniej "metodą lekką mokrą" - ­instrukcja ITB 334/96 [1].

Wystąpienie na elewacji budynku tzw. skażenia mikrobiologicznego zależy w dużej mierze od zaistnienia sprzyjających warunków rozwoju. Warunki takie są efektem odziaływania środowiska ale często powstają również przy nieświadomym współudziale człowieka. Wszystko to powoduje, iż zagrożenie wystąpieniem agresji mikrobiologicznej bywa jeszcze bardziej zauważalne.

W celu właściwego przeciwdziałania występowaniu negatywnych skutków skażenia mikrobiologicznego należy poznać podstawy fizjologii tych organizmów biologicznych oraz zasady i możliwości ochrony przed ich niepożądanym występowaniem na elewacjach.

Fot. 1. Elewacja ocieplonego budynku dotknięta

Fot. 1. Elewacja ocieplonego budynku dotknięta "zielonym nalotem"; fot.: archiwum autora

Fot. 2.

Fot. 2. "Zielony nalot" na budynku ocieplonym w technologii ETICS; fot.: archiwum autora

Ochrona mikrobiologiczna ocieplonych elewacji budynków - opis skażenia mikrobiologicznego

Opis zawarty w załączniku do Rekomendacji Technicznej ITB [2] definiuje zewnętrzne skażenie mikrobiologiczne jako zasiedlenie zewnętrznej powierzchni różnych materiałów i elementów budynku przez glony, grzyby, porosty lub mchy. Ich wystąpienie zależy w dużej mierze od zaistnienia sprzyjających warunków rozwoju - przede wszystkim zwiększonej wilgotności podłoża i zacienienia. W początkowej fazie wegetacji zjawisko to ma charakter powierzchniowy (rodzaj "nalotu") i nie degraduje struktury podłoża, pozostawiając jedynie nieznaczne odbarwienia w miejscach wegetacji. Natomiast w dłuższym okresie czasu przyczynia się do znacznych zmian kolorystycznych podłoża, zniszczenia struktury oraz uszkodzenia zewnętrznej powłoki ścian budynku. 

Destrukcja materiałów skażonych mikrobiologicznie jest najczęściej procesem rozpiętym w czasie. Skutki tego typu korozji biologicznej zależą oczywiście od rodzaju materiału dotkniętego problemem, jego odporności mechanicznej, warunków, w jakich agresja biologiczna oddziałuje na niego, a w końcu od intensywności skażenia.

Czynniki sprzyjające rozwojowi skażenia mikrobiologicznego na powierzchni ocieplenia

Jest wiele uwarunkowań determinujących rozwój, specyfikę oraz intensywność skażenia mikrobiologicznego na powierzchni ocieplonych elewacji budynków. Generalnie wilgoć i cień, czyli brak dostępu promieni słonecznych, są głównym, choć oczywiście niejedynym katalizatorem wzrostu skażenia mikrobiologicznego na elewacjach.

Czynniki, o których wspomniano wyżej, zostały podzielone w opracowaniu na trzy podstawowe grupy, scharakteryzowane szczegółowo poniżej.

Czynniki środowiskowe

 • Wysoka wilgotność powietrza i wyższa średnia roczna temperatura powietrza
  Od wielu lat w środowisku naszego kraju pojawia się więcej ciągłych okresów, w których występują intensywne deszcze, wzrosła też średnia roczna temperatura powierza. Zimy od kilku lat charakteryzują się raczej przebiegiem wilgotnym niż mroźnym, a na pewno dni z bardzo niskimi temperaturami jest istotnie mniej niż kilkanaście lat wcześniej. Te wszystkie parametry pogodowe kształtują sprzyjający klimat dla rozwoju skażenia mikrobiologicznego na elewacjach.
FOT. 3. Nalot na ścianie budynku świadczący o agresji mikrobiologicznej; fot.: archiwum autora

FOT. 3. Nalot na ścianie budynku świadczący o agresji mikrobiologicznej; fot.: archiwum autora 

FOT. 4. Nalot na cokole budynku powstały w wyniku zawilgocenia; fot.: archiwum autora

FOT. 4. Nalot na cokole budynku powstały w wyniku zawilgocenia; fot.: archiwum autora 

 • Brak prawidłowego "przewietrzenia" elewacji
  Z powodu specyficznej geometrii zabudowy w obrębie jednego budynku lub ich zespołu bardzo często obserwuje się tworzenie lokalnych przestrzeni o niekorzystnej cyrkulacji, powodującej niską intensywność przemieszczania się powietrza. W związku z tym zawilgocone rosą lub zalane deszczem części elewacji są osuszane znacznie później niż inne części ścian i dłużej pozostają wilgotne. W tych miejscach można zaobserwować pojawienie się skażenia mikrobiologicznego lub bardziej intensywny rozwój mikroorganizmów. Elewacje lepiej "owiewane" przez wiatr oraz wyższe partie budynku przeważnie nie wykazują dużej intensywności skażenia mikrobiologicznego na swojej powierzchni.
 • Wysoka, miejscowa wilgotność podłoża ściennego
  Niektóre części elewacji są narażone na cykliczne odpryskującą wodę deszczową, zaroszenie powierzchni nieosłoniętych od góry i zawilgocone skupionym strumieniem wody. W związku z tym utrzymują przez dłuższy czas wyższy stan zawilgocenia. Do takich "stale nawadnianych" miejsc należą:
  - części cokołowe budynków - FOT. 4,
  - części elewacji przylegające do różnych obróbek blacharskich bez opierzenia pionowego, daszków itp. - FOT. 5,
  - pasma w pionie pomiędzy oknami nieosłonięte parapetami - FOT. 6,
  - zacieki powstałe z różnych powodów - FOT. 7.
FOT. 5. Nalot nad daszkiem przylegającym do ściany; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Nalot nad daszkiem przylegającym do ściany; fot.: archiwum autora 

FOT. 6. Pionowe pasma na elewacji budynku wzdłuż linii okien; fot.: archiwum autora

FOT. 6. Pionowe pasma na elewacji budynku wzdłuż linii okien; fot.: archiwum autora

FOT. 7. Zaciek spowodowany zawilgoceniem wzdłuż biegnącego po ścianie przewodu; fot.: archiwum autora

FOT. 7. Zaciek spowodowany zawilgoceniem wzdłuż biegnącego po ścianie przewodu; fot.: archiwum autora

 • Wysokie stężenie zarodników mikroorganizmów w otaczającym środowisku
  Polska, pomimo niezbyt dużej powierzchni, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem topograficznym (góry, wyżyny, niziny, dostęp do morza, jeziora). W związku z tym w poszczególnych regionach kraju mamy do czynienia ze specyficznym mikroklimatem. W przeszłości część obszaru Polski była nawet systematycznie zalewana przez wezbrane rzeki, co spowodowało silny rozwój skażenia mikrobiologicznego zasiedlającego przyległy do budynków teren oraz drzewa.
 • Występowanie na podłożu ściennym i w powietrzu substancji stanowiących pożywkę dla rozwoju skażenia mikrobiologicznego
  Duże zainteresowanie budzi od lat dyskusja nad tym, jaki wpływ na powstawanie skażenie mikrobiologicznego ma takie podłoże jak powierzchnia systemów ETICS. Odpowiedzi na to pytanie szuka się w laboratoriach mikrobiologicznych i chemicznych, gdzie obserwuje się wzrost i intensywność flory bakteryjnej oraz fauny roślinnej, na celowo zakażonych powierzchniach o różnych właściwościach.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że lepsze podłoże do porastania przez glony i grzyby najczęściej stanowią powierzchnie z udziałem związków organicznym (tynki polimerowe, w tym akrylowe), podczas gdy podłoża o charakterze mineralnym (tynki mineralne) zawierające wapno, cement i inne substancje o bardzo wysokim pH są odporniejsze na porastanie przez wspomniane mikroorganizmy.

Jeśli jednak stwierdzimy, że na osadzanie się "zielonych nalotów" ma wpływ chłonność tynków (a to jest oczywiste), to pamiętajmy, że tynki mineralne są bardziej chłonne i porowate od polimerowych. Dlatego stosuje się tzw. biocydy i pestycydy jako substancje powierzchniowo czynne, które, jeżeli są we właściwy sposób wbudowane w materiały tynkarskie i farby, podwyższają ich odporność na skażenie mikrobiologiczne po utwardzeniu i związaniu. Jednak czas i intensywność powierzchniowego oddziaływania substancji biocydowych, czyli ich skuteczność, determinowana jest czynnikami zewnętrznymi oraz zależy od kompozycji recepturalnej tynków, w których są składnikiem, a także od rodzaju biocydu.

W rzeczywistości sytuacja nie jest tak klarowna i jednoznaczna, na co wskazują niektóre opinie zasłyszane w środowiskach budowlanych. Należy podkreślić, że pewne podłoża mogą być po prostu bardziej podatne na porastanie z powodu swej specyfiki chemicznej (np. podłoża organiczne o odczynie pH zbliżonym do obojętnego lub lekko kwaśne).

FOT. 8. Porastająca organizmami mikrobiologicznymi rynna z PVC i blachy powlekanej; fot.: archiwum autora

FOT. 8. Porastająca organizmami mikrobiologicznymi rynna z PVC i blachy powlekanej; fot.: archiwum autora

FOT. 9.

FOT. 9. "Zielony nalot" na zadaszeniu szklanym; fot.: archiwum autora

Z kolei glony, grzyby i porosty, z uwagi na specyfikę biologiczną, gorzej "tolerują" środowiska alkaliczne (mające wysokie pH, czyli odczyn zasadowy). W związku z tym rzadziej porastają podłoża (w tym również ściany) wykonane z materiałów zwierających w swoim składzie istotne dla kształtowania ich odczynu ilości cementu, wapna, szkła wodnego potasowanego itp. Odporność tych materiałów utrzymuje się jednak tylko do czasu, kiedy pH tego podłoża jest wystarczająco wysokie.

W przypadku obniżenia pH podłoża, co jest konsekwencją procesów starzeniowych (wypłukiwanie, zwietrzenie) lub utworzenia się "żyznej" warstwy buforowej, np. z brudu czy kurzu, tworzy się podłoże bardziej przyjazne rozwojowi "zielonych nalotów" i sytuacja zasadniczo się zmienia. Wówczas możemy obserwować porastanie praktycznie wszystkich elementów budynku, bez względu na strukturę powierzchni i rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, co widać na FOT. 8, FOT. 9, FOT. 10, FOT. 11, FOT. 12, FOT. 13, FOT. 14 i FOT. 15.

FOT. 10. Zaatakowana

FOT. 10. Zaatakowana "zielonym nalotem" blachodachówka; fot.: archiwum autora 

FOT. 11. Porośnięta część elewacji zacienionej innym elementem budynku; fot.: archiwum autora

FOT. 11. Porośnięta część elewacji zacienionej innym elementem budynku; fot.: archiwum autora 

FOT. 12. Inwazja mikroflory na ścianach o ekspozycji nienasłonecznionej; fot.: archiwum autora

FOT. 12. Inwazja mikroflory na ścianach o ekspozycji nienasłonecznionej; fot.: archiwum autora 

FOT. 13. Zielone plamy na części ściany osłoniętej roślinnością; fot.: archiwum autora

FOT. 13. Zielone plamy na części ściany osłoniętej roślinnością; fot.: archiwum autora

FOT. 14. Porastająca organizmami mikrobiologicznymi rynna z PVC i blachy powlekanej; fot.: archiwum autora

FOT. 14. Porastająca organizmami mikrobiologicznymi rynna z PVC i blachy powlekanej; fot.: archiwum autora

FOT. 15.

FOT. 15. "Baranek" - zbliżenie struktury; fot.: archiwum autora

Trudno określić dokładnie, jak długo tynki cienkowarstwowe lub farby zachowają podwyższoną odporność na porastanie organizmami mikrobiologicznymi. W zasadzie należy stwierdzić, że jest to zależne od bardzo wielu czynników, które w niniejszym opracowaniu zostały wskazane i poddane analizie opartej na konkretnych przypadkach wystąpienia "zielonych nalotów".

 • Brak otwartej operacji słońca, zacienienie
  Zjawisko powstawania cienia jest oczywistym faktem w przyrodzie, oznaczającym brak dostępu promieni słonecznych do niektórych części budynku. Dla skażenia mikrobiologicznego to niezwykłe udogodnienie. Po pierwsze, gwarantuje zawilgocenie elewacji zacienionych dłużej niż wszędzie tam, gdzie operuje słońce, po drugie, chroni przed często niszczącym grzyby i glony bezpośrednim promieniowaniem UV, po trzecie, zapewnia brak szybkiego odparowania wilgoci z podłoża. Prawie zawsze skażenie mikrobiologiczne występuje wyłącznie na elewacjach północnych lub północno-zachodnich, sporadycznie również na zachodnich - raczej z uwagi na częściej zaciekające deszcze przy tej ekspozycji elewacji. Cień może rzucać na elewację inna część budynku (FOT. 11 i FOT. 12), inny obiekt, jak również roślinność (FOT. 13) czy okap dachowy, a nawet element instalacji odgromnikowej. Na elewacjach południowych, południowo-zachodnich oraz wschodnich (nasłonecznionych) glony, a nawet grzyby praktycznie nie występują w intensywności i formie kolorystycznej zagrażającej estetyce budynku.
 • Bliskie usytuowanie pól, łąk, drzew, krzewów, zbiorników wodnych, rzek
  Drzewa i inna bujna roślinność, o czym już wspomniano, mogą nie tylko zacieniać elewacje, ale również w czasie kwitnienia roztaczać pyłki, które osiadają na elewacji i stanowią pożywkę dla skażenia mikrobiologicznego. Ponadto rośliny podnoszą zawilgocenie powietrza poprzez proces parowania z powierzchni części zielonych oraz nasiąkliwej kory. Przeważnie są one również swoistymi "nosicielami skażenia" i "zarażają" elewacje. Sprzyjający mikroklimat do rozwoju grzybów i glonów tworzy także bliskość pól uprawnych, łąk (traw, ziół) i terenów zielonych. Występujące na elewacjach grzyby potrzebują mniej wilgoci niż glony, dlatego też ich większe kolonie znajdują się wyżej – tam, gdzie owiewanie wiatrem (przewietrzenie) jest większe. Przewaga glonów często obserwowana jest w miejscach, w których woda opadowa ścieka z elewacji albo na nią odpryskuje. Przeważnie jednak grzyby i glony występują na elewacjach jednocześnie.

Czynniki techniczne

 • Chropowata struktura powierzchni wypraw tynkarskich
  Wszystkie tynki strukturalne mają powierzchnię szorstką i przeważnie porowatą, co umożliwia relatywnie łatwe osadzanie się na nich kurzu i zabrudzeń, sprzyjających zasiedlaniu tego typu struktur przez mikroorganizmy biologiczne - FOT. 14, FOT. 15, FOT. 16 i FOT. 17.
FOT. 16. Tyk cienkowarstwowy typu

FOT. 16. Tyk cienkowarstwowy typu "kornik"; fot.: archiwum autora

FOT. 17.

FOT. 17. "Kornik" - zbliżenie struktury; fot.: archiwum autora

 •  Niejednorodny sposób zatarcia wypraw tynkarskich
  Pomijając właściwości chemiczne cienkowarstwowych wyprawy tynkarskich, można charakteryzować je również ze względu na granulację (co oznacza najczęściej grubość warstwy i największego kruszywa), przeważnie mieszczącą się w przedziale 1-4 mm, oraz ze względu na tzw. wzór struktury, z których najpopularniejsze to obecnie: "kasza" w grubszej granulacji nosząca też nazwę "baranek", w przeszłości dominowała faktura "kornik" zwana również "wzorem rustykalnym".

Każda wyprawa tynkarska zawsze powinna być równomiernie i jednakowo zatarta, a kolejne etapy prac muszą być kontynuowane bez widocznych łączeń w ciągłym procesie wykonania na całym obszarze, jaki można wydzielić, np. na ścianie. Najczęściej w linii podestów rusztowań, z których wykonywane są roboty ociepleniowe, można zaobserwować miejsca połączeń poszczególnych etapów wykonania wypraw. Masy lub zaprawy zatarte na mokro w fazie przed wstępnym tworzeniem się na ich powie­rzchni tzw. naskórka (tynki o charakterze mineralnym, np. mineralne, krzemianowe) lub tzw. filmu (tynki o charakterze polimerowym, np. akrylowe) w miejscu łączenia etapów realizacyjnych w trybie ciągłym tynkowania przeważnie tworzą jednolity wzór.

Fot. 18. Ślady skażenia mikrobiologicznego w miejscach podestów rusztowań; fot.: archiwum autora

Fot. 18. Ślady skażenia mikrobiologicznego w miejscach podestów rusztowań; fot.: archiwum autora

Fot. 19. Zielony osad w nierównościach powierzchni ocieplenia; fot.: archiwum autora

Fot. 19. Zielony osad w nierównościach powierzchni ocieplenia; fot.: archiwum autora

Jeśli jednak do zatarcia (szczególnie w miejscach połączenia etapów wykonania tynku) dojdzie po wstępnym związaniu, powstają miejsca lub pasma bardziej szorstkie niż reszta powierzchni elewacji. Te miejsca szybciej ulegają zabrudzeniu, a co za tym idzie - również skażeniu. Przykładowe usterki tego typu pokazano na FOT. 18.

Fot. 20. Zacieki w miejscu połączenia obróbek blacharskich z elewacją; fot.: archiwum autora

Fot. 20. Zacieki w miejscu połączenia obróbek blacharskich z elewacją; fot.: archiwum autora 

 • Nierówności powierzchni elewacji (ocieplenia)
  Długoletnie obserwacje oraz oględziny wielu ocieplonych elewacji budynków wysokich prowadzą do wniosku, że nierówności powierzchni wykonanego ocieplenia bywają częstą przyczyną osadzania się zabrudzeń, a co za tym idzie również skażenia mikrobiologicznego. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w obszarze odchylenia ocieplenia od płaszczyzny (FOT. 19) lub nagłej zmiany grubości struktury lub sfałdowania. Niestety, problem krzywizny tkwi nie w samym wykończeniu warstwą tynkarską, a w braku właściwego przyklejenia materiału termoizolacyjnego.

Należy podkreślić, że brak utrzymania równego lica płaszczyzny przyklejonej termoizolacji sprzyja pojawianiu się zabrudzeń elewacji oraz zasiedlaniu się skażenia mikrobiologicznego w tych miejscach. Należy pamiętać, że warstwa kleju zbrojona siatką, jak również wyprawa tynkarska, nie powinny służyć do wyrównywania elewacji.

 • Nieprawidłowe wykonanie wszelkich obróbek blacharskich i orynnowania
  Najczęściej obserwowane zacieki na ocieplonych elewacjach są spowodowane niewłaściwym wykonaniem obróbek blacharskich oraz obróbką elementów łączących się z ociepleniem.

Na FOT. 20 pokazano przykład usterki wynikającej z popełnienia w/w błędów. W tym wypadku obróbka blacharska daszków nad wiatrołapami została wprowadzona w ocieplenie bez żadnego zabezpieczenia ocieplenia blachą i na dodatek ze spadkiem w kierunku elewacji. Na FOT. 21 widać skutki nieszczelnego połączenia parapetu z oknem i zasiedlenie przez glony obszarów cyklicznie zawilgoconych przez zacieki.

 • Wady eksploatacyjne
  Nawet najlepiej wykonane ocieplenie po paru latach może wykazywać pewne usterki, jeśli elewacja nie jest właściwie użytkowana, kontrolowana i w razie potrzeby naprawiana. Głównie problemy tego typu generuje tzw. nieprawidłowa eksploatacja lub wyżej wspomniane użytkowanie ocieplenia, choć ani jedno, ani drugie słowo nie jest wystarczająco adekwatne w odniesieniu do elewacji. Generalnie chodzi o utrzymanie elewacji w należytym stanie i zadbanie o to, aby ingerencja zewnętrzna w ocieplenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie innych jej elementów nie uszkadzały ocieplenia. Oznacza to również, że należy mieć świadomość, co może niszczyć ocieplenie i zmniejszać jego trwałość, aby zmodyfikować jego cechy oraz parametry tak, żeby mogło ono sprostać warunkom użytkowania (np. odporność pewnych partii elewacji na uderzenia, odporność na gradobicie, odporność pewnych często zabrudzanych obszarów na częste mycie wodą pod ciśnieniem itp.)
Fot. 21. Zacieki pod nieszczelnie zamontowanym parapetem okiennym porośnięte glonami; fot.: archiwum autora

Fot. 21. Zacieki pod nieszczelnie zamontowanym parapetem okiennym porośnięte glonami; fot.: archiwum autora

 • Nieprawidłowy montaż na elewacji różnych instalacji, urządzeń i innych elementów przenikających ocieplenie
  Bardzo często na ocieplonej elewacji montowane są anteny, wentylatory, instalacje klimatyzacyjne itp. W większości przypadków sposób zamontowania tych elementów jest nieprawidłowy i powoduje zacieki zewnętrzne, a również i takie, które penetrują wewnątrz po ścianach pod ociepleniem. Może to być przewód antenowy wprowadzony prosto w ocieplenie (spływająca po nim woda tworzy zaciek), daszek zamontowany nad oknem któregoś z mieszkań, latem odbijający wodę na elewację, a zimą skupiający w tym miejscu zalegający śnieg.

Na FOT. 22 widać skutki zamocowania do elewacji nieszczelnej i nieprawidłowo obudowanej instalacji odprowadzającej parę z pomieszczeń wilgotnych. "Zaglonienie" pod parapetem wywołane jest skraplaniem się pary wychodzącej z kratki wentylacyjnej zainstalowanej poniżej bez kołnierza dystansowego. Podobny, a czasem identyczny efekt tworzy się pod liniowym mostkiem termicznym i spowodowany jest brakiem ocieplenia pod parapetem lub przemieszczaniem się w tym miejscu ciepłego powietrza z wnętrza budynku. Często powstały kondensat (wykroplenia) wspomaga rozwój skażenia bezpośrednio pod linią mostka termicznego, którego obszar jest "czysty" z przyczyn, które zostaną wyjaśnione poniżej.

Fot. 22. Osad z glonów, spowodowany zamontowaniem nieprawidłowo obudowanej instalacji odprowadzającej parę wodną; fot.: archiwum autora

Fot. 22. Osad z glonów, spowodowany zamontowaniem nieprawidłowo obudowanej instalacji odprowadzającej parę wodną; fot.: archiwum autora

 • Uszkodzone rury spustowe rynien
  Uszkodzenie rur spustowych to częsta przypadłość, dotycząca szczególnie budynków wysokich.
  Pionowe rury sprowadzające wody opadowe z dachów ulegają zapchaniu (np. przez liście), instalacje takie bywają również nieszczelne na połączeniach poszczególnych elementów samych rur czy pokryw otworów rewizyjnych. Czasem uszkodzenie następuje po prostu na skutek zwykłej korozji rur (FOT. 23).
 • Brak kontroli i bieżących napraw
  Tytuł niniejszego podrozdziału stanowi pewnego rodzaju wyeksponowanie bardzo istotnej kwestii, wynikającej również z przepisów regulujących obowiązki zarządcy i właścicieli nieruchomości. Należy podkreślić, że dla trwałości ocieplenia bardzo ważne jest oczywiście jego prawidłowe zaprojektowanie oraz właściwe wykonanie z odpowiednich materiałów, ale równie istotna jest prawidłowa eksploatacja, czyli tzw. utrzymanie, zabezpieczenie lub ewentualna naprawa, co już podkreślano powyżej. Sami również mamy wpływ na to, jaki mikroklimat zapewnimy ścianom budynków, w których mieszkamy.
Fot. 23. Skażona mikrobiologicznie fasada wysokiegobudynku na skutek zapchania rury spustowej; fot.: archiwum autora

Fot. 23. Skażona mikrobiologicznie fasada wysokiegobudynku na skutek zapchania rury spustowej; fot.: archiwum autora

FOT. 24-25 przedstawiają nieocieplane budynki powite w pnączach bluszczowych - nie sposób wyobrazić sobie, jak wyglądałyby one po ociepleniu, choć obecnie stanowią ciekawostkę przyrodniczą i latem są zapewne dla mieszkańców namiastką leśnej głuszy.

 Fot. 24-25. Budynki mieszkalne porośnięte pnączem; fot.: archiwum autora

Fot. 24-25. Budynki mieszkalne porośnięte pnączem; fot.: archiwum autora

Cechy i specyfika ociepleń jako czynnik wpływający na rozwój skażenia mikrobiologicznego

Bardzo ważną kwestią dotyczącą powstawanie skażenia mikrobiologicznego na elewacjach ocieplonych w technologii ETICS są cechy i właściwości fizyczne samego ocieplenia. Nie należy ich rozpatrywać w kategorii wad lub usterek, lecz raczej pewnej specyfiki fizycznej, której występowanie jest uzasadnione ich ważniejszą funkcją użytkową - izolacją termiczną.

Z obserwacji wynika, że niektóre ściany budynków przed ociepleniem nie były zasiedlone przez skażenie mikrobiologiczne, a w ciągu kilku lat po ociepleniu na ich fasadach wystąpiły "zielone lub brunatne naloty". Można to wyjaśnić efektami fizycznymi, jakie towarzyszą ociepleniu elewacji. Ściany przed ociepleniem, z uwagi na swą dużą akumulację cieplną, o wiele dłużej wypromieniowują ciepło na zewnątrz i w ten sposób, mówiąc najprościej, osuszają się samoczynnie.

Elewacje o ekspozycji północnej i zacienionej pozbywają się w taki sposób stanu ciągłego zawilgocenia. Oczywiście tracą przy tym energię cieplną – albo nabytą z otoczenia (lato), albo grzewczą (sezon grzewczy), tworząc w ten sposób podłoże niesprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Ocieplenie ścian z oczywistych względów znacząco ogranicza straty ciepła, a więc i możliwość przenikania go na zewnątrz.

Osłonę termoizolacji od zewnątrz i wykończenie systemu ociepleniowego tworzą: warstwa kleju zbrojona siatką z włókna szklanego i wyprawa tynkarska lub inna okładzina, najczęściej relatywnie cienka.

Fot. 26. Pozbawione nalotu miejsca wystepowania mostków cieplnych na połączeniach płyt styropianowych; fot.: archiwum autora

Fot. 26. Pozbawione nalotu miejsca wystepowania mostków cieplnych na połączeniach płyt styropianowych; fot.: archiwum autora

Warstwy zewnętrzne ocieplenia mają niedużą grubość, a więc i znikomą zdolność akumulacji ciepła, dlatego temperatura na powierzchni zewnętrznej ocieplenia bardzo szybko spada i nie przeciwdziała zawilgoceniu powierzchniowemu. Temperatura lica zewnętrznego ocieplenia (np. tynku) przeważnie zbliżona jest do temperatury otoczenia, nie przepływa bowiem przez nią istotny strumień energii cieplnej, jaki przepływał przez ścianę przed ociepleniem. Ocieplenie w pewnym sensie "przeszkadza" więc w suszeniu ściany na koszt właściciela obiektu. Pamiętajmy jednak, że taka jest przecież główna funkcja i cel ocieplenia - zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach wewnętrznych, oszczędzanie energii i środowiska; trudno więc formułować zastrzeżenia co do tej właściwości ocieplenia w odniesieniu do agresji mikrobiologicznej.

Co ciekawe, zielone naloty nie pojawiają się w miejscach występowania mostków termicznych – miejsca te są osuszane przez przepływające przez nie ciepło (FOT. 26). Czasem wraz z parą wodną migrują w tych miejscach na zewnątrz substancje chemiczne niszczące skażenie albo generujące wzrost pH podłoża.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki oraz cechy ociepleń, połączywszy je dodatkowo z potężną skalą wykonania ociepleń w ostatnich latach w Polsce, można znaleźć wyjaśnienie dla celowości tematu podjętego w niniejszym opracowaniu i Rekomendacji RT ITB-1185/2010 [4].

Likwidacja skażenia mikrobiologicznego oraz zabezpieczanie ocieplonych elewacji

Uwagi ogólne

Podstawowym warunkiem skutecznego usunięcia skażenia mikrobiologicznego z ocieplonych elewacji jest zaplanowanie odpowiednich działań, właściwych dla określonego obiektu, oraz zrealizowanie ich we właściwej kolejności, w optymalny dla konkretnego obiektu sposób. Powstaje więc potrzeba stworzenia odpowiedniego opisu pozwalającego skonkretyzować takie potrzeby - przede wszystkim należy dokonać oceny technicznej skażonej elewacji.

Wykonana ocena techniczna elewacji powinna składać się z dwóch części: diagnostycznej i opisującej rozwiązanie renowacyjne.

Korzystając z informacji zawartych we wcześniejszych punktach niniejszego opracowania, można wnioskować, że skoro skażenie mikrobiologiczne ma przeważnie charakter nalotu, raczej niepenetrującego w głąb wyprawy tynkarskiej, to należy przyjąć, że mamy do czynienia jedynie ze zjawiskiem powierzchniowym. Praktyka pokazuje, że tak jest w większości przypadków. Na FOT. 27 pokazano mikroorganizmy zmyte wodą pod ciśnieniem, a FOT. 28 obrazuje nalot zdrapany na sucho. W jednym i drugim przypadku widać nienaruszoną powłokę tynku, a więc i brak widocznej gołym okiem penetracji skażenia w głąb struktury.

FOT. 27. Zielony nalot mikroorganizmów zmyty wodą pod ciśnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 27. Zielony nalot mikroorganizmów zmyty wodą pod ciśnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 28. Fragment elewacji z warstwą mikroorganizmów zdrapana na sucho; fot.: archiwum autora

FOT. 28. Fragment elewacji z warstwą mikroorganizmów zdrapana na sucho; fot.: archiwum autora

Diagnostyka elewacji - ocena wizualna

Ocena wizualna elewacji powinna zawierać informacje na temat:

a) rodzaju i intensywności skażenia mikrobiologicznego,

b) okresu, w którym skażenie na elewacji się pojawiło,

c) stanu i rodzaju zabrudzenia elewacji,

d) czynników przyczyniających się do powstawania skażenia mikrobiologicznego,

e) stanu wyprawy tynkarskiej; sprawdzeniu powinno podlegać w szczególności:
- czy pyli,
- czy się osypuje,
- czy jest popękana,
- czy jest odspojona od warstwy zaprawy klejącej zbrojonej siatką z włóka szklanego,

f) stanu ocieplenia - czy istnieją widoczne oznaki uszkodzeń ocieplenia (rysy, pęknięcia, odspojenie ocieplenia od ściany, uszkodzenie warstwy zbrojonej itp.).

Jeśli zostanie stwierdzona jakakolwiek z wyżej wymienionych usterek wyprawy tynkarskiej lub ocieplenia, należy dokonać naprawy na podstawie projektu napraw, wykonanego indywidualnie przez uprawnionego projektanta. Osoba tworząca opinię techniczną lub projekt napraw ocieplenia może skorzystać z opracowanego przez BOLIX systemu napraw ociepleń, objętego Rekomendacją Techniczną ITB RT ITB - 1015/2014.: BOLIX RENO TERM. System napraw ociepleń ścian zewnętrznych budynków [2].

Najbardziej niekorzystne dla trwałości systemu są usterki zasugerowane w punkcie f), ich wystąpienie może bowiem grozić oderwaniem ocieplenia od ściany podczas intensywnego działania wiatru. Najbardziej wrażliwe na tego typu zjawiska są ściany szczytowe, na których przeważnie nie występują otwory okienne i drzwiowe, loggie, balkony, a więc elementy tworzące dodatkowe miejsca zamocowania ocieplenia, przeciwdziałające sile zrywającej. Ponadto okna tworzą powierzchnie przejmujące siły wiatru, jednocześnie zmniejszając wpływ tych sił na powierzchnię ocieplenia. Zagrożenie odpadnięciem ocieplenia dodatkowo nasila się na ścianach o dużej wysokości oraz na nierównościach, które często są przyczyną pośrednią usterki wynikającej z nieskutecznego mocowania termoizolacji do nierównego podłoża (powierzchnia ściany).

Określenie rozwiązania renowacyjnego

Mówiąc krótko, ta część opracowania powinna być wprost odpowiedzią na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów, szczegółowo określonych w części dotyczącej diagnostyki elewacji. Opis techniczny postępowania powinien zawierać co najmniej:

 • sposób wyeliminowania albo ograniczania wpływu przyczyn wywołujących lub sprzyjających rozwojowi skażenia mikrobiologicznego,
 • wyszczególnienie robót naprawczych, jakie powinny być wykonane na elewacji (zależnie od zdiagnozowanych usterek),
 • wskazanie kolejności wykonania robót,
 • wyszczególnienie i charakterystyka materiałów potrzebnych do napraw,
 • określenie metody usunięcia skażenia mikrobiologicznego,
 • określenie metody zabezpieczenia elewacji przed ponownym wystąpieniem skażenia.

Jeśli zostaną stwierdzone usterki warstw ocieplenia, to należy postępować wg odpowiednich procedur naprawczych podanych w Rekomendacji Technicznej RT ITB - 1015/2014 [2].

Jest rzeczą bardzo ważną, aby opis napraw zawierał szczegółowe określenie sposobu usunięcia czynników wywołujących lub sprzyjających rozwojowi skażenia mikrobiologicznego. Przeważnie mamy do czynienia z nieprawidłowościami w obszarze wykonania obróbek blacharskich, opierzeń blaszanych, orynnowania, zadaszeń, przeróbek instalacji antenowych itp., a więc chodzi o przyczyny natury technicznej i eksploatacyjnej, które szerzej opisano powyżej.

Rozpatrując np. stan polimerowych (w tym głównie akrylowych) wypraw tynkarskich na ociepleniach istniejących do 10 lat, można stwierdzić, że w około 90% przypadków "zaglonienie" nie doprowadza do istotnego spadku wytrzymałości warstwy tynkarskiej.

Przyczyn środowiskowych wywołujących skażenie mikrobiologiczne oraz przyczyn wynikających ze specyfiki metody ocieplenia ("zimne lico zewnętrzne ocieplenia", chropowata struktura tynku, tendencja niektórych wypraw do brudzenia się itp.) najczęściej nie da się usunąć. W związku z tym należy prawidłowo zabezpieczyć elewację przed ponownym wystąpieniem skażenia mikrobiologicznego w warunkach środowiskowych, z jakimi mamy do czynienia.

Na ogół elewacje, na których skażenie mikrobiologiczne lub zabrudzenie występuje dłużej niż 5 lat, nawet po umyciu są odbarwione na pewnych obszarach, czyli niejednorodne kolorystycznie. Oczywiście pewne zabrudzenia mogą odbarwić nawet elewacje nowe. Dlatego zabezpieczenie elewacji przeważnie polega na pomalowaniu odpowiednimi farbami lub nałożeniu innych powłok impregnacyjnych.

Wynikająca z tego korzyść polega na uzyskaniu oprócz zabezpieczenia również efektu estetycznego, odświeżenia i wygładzenia struktury chropowatej tynku, zmatowionej po umyciu, co ogranicza osiadanie kurzu i penetrację tynku przez zabrudzenia i zarodniki grzybów. Powłoka z farby dodatkowo ogranicza chłonność tynku, która bywa że rośnie z wiekiem elewacji.

W najczęściej spotykanych sytuacjach rozwiązanie problemu skażenia mikrobio­logicznego na elewacji wiąże się z naprawą obróbek blacharskich, usunięciem "zielonych nalotów" za pomocą myjki ciśnieniowej, dezynfekcją ściany za pomocą odpowiednich środków i nałożeniem wzmacniających powłok gruntujących i malarskich o podwyższonej odpornościa na skażenia mikrobiologiczne.

Literatura

 1. Instrukcje ITB nr 447/2009, 334/2002 oraz 334/96.
 2. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB - 1015/2014, "BOLIX RENO TERM. System napraw ociepleń ścian zewnętrznych budynków", ITB, Warszawa.
 3. Instrukcja nr IB/02/2001, "Usuwanie Skażenia Mikrobiologicznego i Zabezpieczanie elewacji Budynku Systemem BOLIX Complex", BOLIX SA
 4. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1185/2010 "BOLIX Complex - renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków", Warszawa 2010.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną » Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.