Izolacje.com.pl

Termowizja w diagnostyce budynków

Thermal vision in building diagnostics

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.
Archiwa autorów

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.


Archiwa autorów

Zimą zaczynamy interesować się nie tylko komfortem życia w mieszaniu, ale także zużyciem ciepła, za które płacimy coraz wyższe rachunki. Z nadejściem chłodniejszych dni ujawniają się różne usterki wynikające z niedostatecznej ochrony cieplnej budynków. Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.

Zobacz także

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Robert Stachniewicz Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych...

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych z racji małych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, jej udział znacząco wzrasta.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

ABSTRAKT

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat metodyki prowadzenia badań termowizyjnych, a w szczególności wykorzystywania tych badań i pomiarów do oceny jakości cieplnej przegród budowlanych. Podaje także podstawowe definicje pojęć stosowanych w termografii wraz z ilustracją ich znaczenia w analizie termowizyjnej przegród budowlanych oraz omawia typowe błędy popełniane przez osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej i sporządzające raporty z tych badań.

Thermal vision in building diagnostics

The article contains basic data on the methods of execution of thermal vision studies, in particular the use of such studies and measurements for the purpose of evaluation of the thermal quality of construction partitions. It also provides basic definitions of the terms used in thermography, including presentation of their significance for thermal vision analyses of construction partitions; it furthermore describes the typical errors made by persons performing thermal vision camera examinations and drawing up reports from this research.

Kamera termowizyjna jest narzędziem badawczym, które pozwala ocenić jakość cieplną przegrody budowlanej. Często jednak, widząc fragment przegrody budynku w różnych barwach, trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co widzimy, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego jakości cieplnej przegrody.

Na RYS. 1 znajdują się: w lewym górnym rogu - termogram, poniżej - tabliczka informacyjna, w prawym górnym rogu - fotografia wykonana jednocześnie z termogramem (zdjęcie nocne), poniżej - zdjęcie wykonane w dzień. Tabliczka zawiera informacje zapisane w czasie wykonywania termogramu, a uwidocznione na obróbce komputerowej: datę i godzinę wykonania termogramu, temperaturę powietrza, emisyjność całej powierzchni (nie zawsze odpowiadającą emisyjności poszczególnych fragmentów widocznych na termogramie), temperaturę w punktach (dla emisyjności całości obrazu). Operator programu może też (w zależności od posiadanego programu komputerowego) zamieścić w tabliczce inne informacje, np. temperaturę w zaznaczonym polu na wybranej powierzchni, średnią wartość temperatury w zaznaczonym polu, odchylenie standartowe od wartości średniej (stdev), minimalną i maksymalną temperaturę w zaznaczonym na termogramie polu.

Wprowadzenie do tematyki termowizji w budownictwie

Zrozumienie, nawet dość ogólne, każdej dziedziny techniki wymaga zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami i definicjami, tak aby prezentowane zagadnienia były klarowne i precyzyjne.

Termografia - metoda badawcza, która polega na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkładów temperatury powierzchni badanych obiektów. Temperatura na powierzchni badanego obiektu jest mierzona pośrednio, to znaczy termograf mierzy promieniowanie padające na detektor, a ten przetwarza padające promieniowanie podczerwone na proporcjonalne do jego mocy sygnały elektryczne. Sygnały te zamieniane są na obraz na ekranie kamery. Obraz możemy oglądać w czasie rzeczywistym oraz zapisać go w formie pliku graficznego do dalszej analiz.

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

Obraz cieplny - obraz wytwarzany przez system detekcji promieniowania podczerwonego, przedstawiający rozkład pozornej temperatury promieniowania powierzchni.

Termogram - zapisany obraz cieplny (fotografia, VHS, DVD, plik).

Emisyjność powierzchni (ε) - parametr mówiący o zdolności danego ciała do emisji promieniowania podczerwonego (cieplnego). Przy pomiarach temperatury za pomocą pirometrów czy kamer termowizyjnych jest istotnym parametrem pomiaru temperatury powierzchni. Emisyjność nie jest wielkością stałą. Zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, stanu powierzchni, kierunku obserwacji, długości fali, a nawet temperatury.

Termogram zazwyczaj pokazuje temperaturę pozorną. Uwzględnienie emisyjności powierzchni pozwala przypisać punktowi lub wybranemu obszarowi temperaturę rzeczywistą. Znaczący wpływ emisyjności na pomierzoną przy użyciu termogramu temperaturę powierzchni można zilustrować poniższym przykładem. Wybrany przykład jest niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorów (RYS. 2).

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

Widoczna płyta stalowa ma jednolitą stałą temperaturę: 32,4°C, uzyskaną dzięki zastosowaniu pod płytą odpowiedniego źródła ciepła. Na powierzchnię płyty naklejono folie budowlane o zdecydowanie różnej emisyjności powierzchni oraz fragment czarnej powierzchni folii budowlanej o grubości 0,5 mm. Na termogramie zaznaczono dwa pola pomiarowe i pięć punktów, w których zmierzono pozorną temperaturę powierzchni. Wzdłuż trzech wybranych folii wykonano profil temperatury wzdłuż linii LI01, widoczny w lewym dolnym rogu rysunku. Dla całości obrazu termowizyjnego ustalono jeden współczynnik emisyjności powierzchni ε = 0,92 jako typowy współczynnik powierzchni tynku. Wykazano wstępowanie różnic temperatury pozornej Δtpi = 13,2 K, chociaż wszystkie zaznaczone pola i punkty mają jednakową, mierzoną niezależnymi czujnikami z dokładnością do 0,1°C temperaturę powierzchni.

Uzyskana różnica temperatury pozornej jest wynikiem niedopasowania współczynników emisyjności powierzchni poszczególnych badanych materiałów. Przytoczony przykład jednoznacznie dowodzi wpływu emisyjności powierzchni na wykazywane na termogramie temperatury powierzchni.

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

Jakość cieplną przegrody budowlanej - badaną przy użyciu termowizji - należy rozumieć jako jednorodność (RYS. 3 i RYS. 4) pola temperatury na powierzchni przegrody budowlanej z dala od mostków cieplnych. Badana przegroda wykazuje (RYS. 4), że pole temperatury jest jednolite, a występujące odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2-0,3 K.

Mostek cieplny [1] - to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony w wyniku całkowitej lub częściowej penetracji obudowy budynku przez materiały o różnym współczynniku przewodzenia ciepła i/lub zmiany grubości struktury i/lub różnicy między wewnętrznymi a zewnętrznymi powierzchniami, jakie występują na przykład przy połączeniu ściana–ściana, podłoga–sufit (RYS. 3). Definicja ta nie ujmuje wszystkich przypadków występowania mostków cieplnych w budownictwie, lecz ogranicza się do tych, które możemy obliczyć i uwzględnić przy projektowaniu przegród budowlanych, pomijając ważną grupę mostków geometrycznych, które nie zawsze pasują do podanej powyżej definicji. Mostek cieplny możemy inaczej nazwać defektem cieplnym lub anomalią w przegrodzie budowlanej (RYS. 5). Lokalne zmniejszenie oporu cieplnego skutkuje lokalnym obniżeniem temperatury na powierzchni wewnętrznej.

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

Defekty można generalnie podzielić na dwa rodzaje:

 • liniowe mostki cieplne związane z konstrukcją połączeń pomiędzy elementami przegród, np. połączenia krawędzi ścian z dachem, które nie zostały odpowiednio zaprojektowane tak, aby całkowicie wyeliminować lub w sposób znaczący zminimalizować ich wpływ na lokalne straty ciepła,
 • liniowe nieciągłości izolacji związane z technologią wykonania połączeń,
 • lokalne nieciągłości izolacji lub nieznaczne zmniejszenie jej grubości, powstałe w wyniku lokalnego zgniecenia materiału izolacyjnego w przegrodach.
RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

Anomalie to miejsca o zróżnicowanej lokalnie temperaturze powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, związane z geometrią przegród. Występują niezależnie od ilości i jakości materiału izolacyjnego, rozwiązania konstrukcyjnego czy jakości robót.

Do anomalii zaliczamy występujące na budynku w wielu miejscach załamania płaszczyzny ścian zewnętrznych obudowy wystającej ponad dach, czyli pionowe i poziome naroża, oraz połączenia ścian pod różnym kątem dającym tzw. efekt naroża wypukłego, wklęsłego lub pod kątem zawartym w granicach pomiędzy 10 a 170° (RYS. 6 i RYS. 7).

Warunki prowadzenia badań i pomiarów termowizyjnych

Można pokusić się o stwierdzenie, iż zdecydowana większość osób, które miały do czynienia z badaniami termowizyjnymi w budownictwie, zna odpowiedź na pytanie, kiedy należy prowadzić badania termowizyjne. Odpowiedź ta brzmiałaby, że powinno się je prowadzić w okresie, gdy temperatura powietrza jest bliska zeru, czyli późną jesienią, zimą lub czasem wczesną wiosną. Autorzy mogą jednak stwierdzić z całą odpowiedzialnością, iż nie jest to całkiem poprawna odpowiedź. Na RYS. 8 przedstawiono termogram wykonany latem w pełnym nasłonecznieniu, w warunkach wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego, tj. ok. 22°C.

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

Badanie takie nie miało na celu określenia jakości cieplnej elementu przegrody. Celem wykonania termogramu w takich warunkach było określenie maksymalnej różnicy temperatury (Δt) występującej na powierzchni konstrukcji, w której część elementów konstrukcyjnych (elementy aluminiowe) jest stale zacieniona (naroże północno-wschodnie), a część wystawiona na promieniowanie słoneczne. Badanie takie powtórzono w różnych dniach sezonu letniego, zawsze przy pełnej ekspozycji na słońce.

Można więc jednoznacznie powiedzieć, iż warunki prowadzenia badań przy użyciu kamery termowizyjnej muszą odpowiadać celowi, jakiemu służą te badania, a zalecana przez normę [1] różnica temperatur powierza po obu stronach przegrody budowlanej powinna wynosić przynajmniej 10 K.

Jeśli celem badań jest określenie jakości cieplnej przegrody, a w zasadzie miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę, to bezwzględnie mają zastosowanie warunki prowadzenia badań, opisane szczegółowo w normie: PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni". Norma ta, z braku innej, jest bardzo często przywoływana przez osoby wykonujące badania, jako podstawa wykonania badań termowizyjnych i sporządzania raportu z tych badań.

Autorzy tego artykułu wielokrotnie mieli okazję się przekonać, iż wykonawcy raportów sporządzonych po badaniach termowizyjnych, w których jako podstawę przywołano cytowaną normę, nie zapoznali się z wymaganiami co do warunków prowadzenia takich badań ani tym bardziej z wymaganiami co do sporządzanego raportu.

Aby rozwiać wątpliwości co do zakresu normy i omawianych w niej zagadnień, należy zacytować p. 1 normy [1], dotyczący zakresu normowanych zagadnień. Punkt ten stanowi: "Niniejsza norma ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do takich określeń wymagane są badania innymi metodami".

W tym miejscu należy wyjaśnić stosowane często w literaturze fachowej pojęcia termografii jakościowej i ilościowej.

Badania jakościowe

Pod pojęciem termografii jakościowej należy rozumieć metody, w których nie wyznacza się określonych wartości pomiarowych. Przedstawia się natomiast wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni przegrody. Badania termograficzne termoizolacyjności przegród zewnętrznych prowadzi się z reguły od zewnątrz budynku, chociaż ich wartość użytkowa jest znacznie mniejsza aniżeli przy badaniach od strony wewnętrznej.

Badania od strony wewnętrznej są bardziej miarodajne, jednak ze względu na uciążliwości spowodowane ich prowadzeniem w eksploatowanych pomieszczeniach mają z reguły charakter ograniczony. Badania przeprowadzane od zewnątrz należy traktować wyłącznie jako działania rozpoznawcze, przydatne w dalszych etapach diagnostyki termoizolacyjnej przegród zewnętrznych.

Badania ilościowe

Termografia ilościowa wykorzystuje podczerwień w metodzie badawczej, bez bezpośredniego udziału innych przyrządów pomiarowych. Granice tolerancji dokładności pomiaru są dość znaczne. Rozróżniamy kilka sposobów postępowania w badaniach termograficznych:

 • Pomiar bez dodatkowych środków pomocniczych. Do takiego pomiaru wykorzystywana jest emitowana przez obiekt energia promieniowania. Założeniem metody są idealne warunki otoczenia, a także pominięcie wpływu wiatru, zanieczyszczeń powietrza, zmienności współczynnika emisyjności oraz innych czynników.
 • Pomiar z temperaturą odniesienia. Zasady pomiaru są takie same jak przedstawione w poprzednim punkcie. Temperaturę powierzchni przegrody należy wyznaczyć znaną i sprawdzoną metodą.
 • Punkt pomiaru zostaje oznaczony jednym stopniem szarości lub barwą względnie jedną izotermą. Przez przesunięcie izotermy można zmierzyć temperaturę dowolnego punktu obiektu. W tej metodzie współczynnik emisyjności przegrody może być nieznany.
 • Pomiar z wzorcowym promiennikiem polega na tym, że w pole widzenia skanera wprowadza się minimum jeden wzorcowy promiennik lub wykorzystuje się wzorzec istniejący w skanerze. W tej metodzie zakłócenia środowiska zostają wyeliminowane.
 • Pomiar z płaszczyzną odniesienia. W takim pomiarze stosuje się źródło promieniowania wzorcowego oraz wzorzec temperatury odniesienia. Promiennik wzorcowy stanowi ogrzana powierzchnia płyty miedzianej, pokryta materiałem o emisyjności zbliżonej do emisyjności materiału przegrody. Wzorzec temperatury odniesienia wykonany jest z tego samego materiału co promiennik wzorcowy.
 • Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonych promiennika wzorcowego, wzorca temperatury odniesienia i powierzchni przegrody,
 • Kombinowane metody pomiaru polegają na kombinacji zastosowania urządzenia termowizyjnego oraz miernika przepływu ciepła i temperatury. W trakcie badań termograficznych w miejscach charakterystycznych umieszcza się dodatkowe urządzenie pomiarowe. Innym połączeniem kombinowanej metody pomiaru jest sprzężenie urządzeń termograficznych z komputerem. Dane uzyskane z pomiarów termograficznych przetwarzane są na postać cyfrową i rejestrowane w pamięci komputera. Informacje te obrabiane są następnie w pracowni komputerowej.

Analiza stanu ochrony cieplnej z wykorzystaniem termowizji

Badania termowizyjne, przeprowadzone zgodnie procedurami zawartymi w normie PN-EN 13187: 2001, są jedynie częścią oceny stanu ochrony cieplnej przegród budowlanych, na którą składają się:

 • analiza dokumentacji architektonicznej,
 • określenie przypuszczalnego rozkładu temperatury (analiza wykonywana przy użyciu tylko programów numerycznych, zazwyczaj w metodzie MES). Podstawą obliczeń są rysunki z projektu architektonicznego. Analiza taka może być wykonywana jako dwuwymiarowa lub trójwymiarowa, w zależności od badanego fragmentu przegrody,
 • obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla płaskich fragmentów przegród budowlanych zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2017 lub dla węzłów połączeń przegród (ściana zewnętrzna–ściana wewnętrzna; ściana–strop; ściana–okno itp.) zgodnie z PN-EN-ISO 10211:2017,
 • porównanie spodziewanego (obliczonego) rozkładu pola temperatury na powierzchni przegrody z otrzymanym pomiarem termowizyjnym, wykonanym zgodnie z procedurami,
 • badanie szczelności budynku (przy użyciu Blowerdoor),
 • inne badania i niezbędne obliczenia.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż kamera termowizyjna rejestruje zarówno promieniowanie własne płaszczyzny, jak i promieniowanie odbite.

W każdym ogrzewanym i nawet najlepiej zaizolowanym budynku występują tzw. anomalie, czyli miejsca, w których temperatura powierzchni wewnętrznej, rejestrowana przez kamerę, jest niższa od temperatury płaszczyzny powierzchni poza zaburzeniami. Miejscami takimi są na przykład: naroża, krzyżowanie się płaszczyzny stropu ze ścianą zewnętrzną i wewnętrzną (dolne i górne), załamanie płaszczyzny ściany, połączenie płaszczyzny ściany z płaszczyzną dachu (RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11).

Żeby w sposób rzetelny odróżnić takie anomalie od wad (projektowych lub wykonawczych) niezbędne są obliczenia, a w większości przypadków termogramy wzorcowe, oraz dodatkowe badania i pomiary na przegrodzie [2-4].

Jako przykład zastosowania termowizji wraz z obliczeniami spodziewanego pola temperatury na powierzchni niech posłużą RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11.

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

Jeśli nie przedstawiamy w raporcie szczegółowych danych dotyczących budowy przegrody i nie wykonujemy badań pomocniczych wskazanych w normie [1], a także nie wykonujemy niezbędnych obliczeń, to możemy jedynie mówić o jakości cieplnej przegrody budowlanej lub jej braku.

Przez jakość cieplną przegrody budowlanej, badaną przy użyciu termowizji, można rozumieć:

 • jednorodność cieplną, co oznacza, iż badane pole temperatury jest jednolite, a nieznaczne odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2 K przy badaniu od strony zewnętrznej (rys. 1), przy zgodności temperatur obliczonych przy użyciu metod numerycznych na poziomie 0,2 K,
 • jednorodność cieplną powierzchni badanych od strony wewnętrznej widoczną na termogramie.
RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

Identyfikacja wad izolacyjności termicznej w budownictwie

Badanie budynków za pomocą termografii sprowadza się do lokalizacji wad w izolacji cieplnej zewnętrznych przegród. Przy czym zawsze należy ocenić rodzaj i zakres tych wad. Bardzo korzystne w interpretacji wyników badań są tu termogramy wzorcowe. Jeżeli termogramy takie są dostępne, przeprowadza się ocenę na podstawie ogólnych zasad interpretacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych.

Przy ocenie i analizie termogramów [5-6] uwzględnia się:

 • równomierność rozkładu temperatury na powierzchni przegrody,
 • charakterysyczne kontury mostków cieplnych przegrody oraz charakterystyczne kontury wynikające z infiltracji chłodnego powietrza,
 • usytuowanie elementów konstrukcyjnych,
 • ciągłość i równość izoterm brzegu elementu konstrukcyjnego,
 • różnicę temperatur między średnią temperaturą powierzchni ściany a jej charakterystycznymi fragmentami.

Różnice szarości lub kolorów i nieregularności kształtów fragmentów obrazu są zależne od jednorodności termoizolacyjności przegrody [7-8]. Przy identyfikacji fragmentu z określoną wadą wykonuje się termogram z nałożoną izotermą. Określa się temperaturę odniesienia, a następnie wyznacza się różnicę temperatury pomiędzy charakterystycznymi fragmentami powierzchni przegrody. Badania pozwalają na identyfikację następujących wad przegród budowlanych:

 • niejednorodność termoizolacyjna konstrukcji przegrody,
 • niedostateczna szczelność elementów konstrukcyjnych, złącza, mocowania stolarki itp.
 • równoczesne występowanie zmian termoizolacyjności i nieszczelności konstrukcji,
 • zmiany wilgotności powierzchni fragmentów konstrukcji.

Bezpośrednio za pomocą samej termografii, bez stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych [9], nie można jednoznacznie określić jakości izolacji obudowy, oporu cieplnego przegrody czy współczynnika przenikania ciepła budynku oraz związanej z tym izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych.

Na podstawie termogramów, przy dużej wprawie w ich interpretacji, można określić wielość i rodzaj mostków cieplnych oraz lokalne zawilgocenia przegród lub łączne występowanie obu tych defektów.

Najczęściej popełniane błedy w rapotach termowizyjnych i ocenach stanu ochrony cieplnej z użyciem badań termowizyjnych:

 • brak analizy budowlanej dokumentacji archiwalnej badanej przegrody,
 • prowadzenie badań jedynie przy użyciu samej kamery termowizyjnej, bez wykonywania dodatkowych niezbędnych pomiarów, takich jak:
  – temperatura i wilgotność powietrza podczas badań,
  – ciśnienie powietrza po obu stronach budynku i innych.

Błędy popełniane w przypadku badań ilościowych:

 • niezależny pomiar temperatury powierzchni,
 • wykonywanie badań i pomiarów zdalnych temperatury powierzchni z użyciem nieodpowiedniego sprzętu pomiarowego, np. przy użyciu kamer lub aparatów do zdjęć w podczerwieni o małej rozdzielczości termicznej i zbyt małym polu rejestacji detektora; zlecana do badań w budownitwie rozdzielczość termiczna urządzenia pomiarowego: czułość termiczna < 0,1°C z detektorem o zalecanej minimalnej wielkości pola pomiarowego przynajmniej 200×150 pikseli lub większa,
 • nieprzestrzeganie procedur pomiarowych zawartych w normie przy stosowaniu termowizji do oceny jakościowej przegrody,
 • brak szkiców usytuowania stanowisk pomiarowych i pomierzonych odległości od stanowiska pomiarowego do badanej przegrody, o ile raport ma spełniać wymagania normy [1],
 • lekceważenie istnienia różnych współczynników emisyjności powierzchni znajdujących się na tym samym termogramie (na ogół operator kamery nastawia jeden współczynnik, a prowadzący ocenę termogramów przy użyciu programu komputerowego nie dopasowywuje go do rzeczywistych współczynników powierzchni; działanie takie powoduje błędną ocenę temperatur w punktach pokazywanych na termogramie),
 • brak opisów otaczających powierzchni niewidocznych na termogramie, a mogących mieć znaczący wpływ na końcowy rozkład pola temperatury widoczny na temogramie,
 • wykonywanie opisów przy termogramach wskazujących na występowanie defektu bez analizy obliczeniowej dla badanego elementu lub fragmentu przegrody,
 • wyciąganie wniosków przez autorów raportów co do stanu ochrony cieplnej bez spełnienia wszystkich warunków, jakich wymaga taka ocena, w tym bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń cieplnych.

Podsumowanie

 • Termografia jest efektywnym narzędziem badawczym wspomagającym ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków w dziedzinie izolacyjności termicznej, szczególnie przy wykrywaniu istniejących defektów w postaci liniowych i punktowych mostków cieplnych, nieciągłości izolacji temicznej, silnych zawilgoceń, infiltracji powietrza na połączeniach elementów.
 • Prawidłowo przeprowadzone badanie termowizyjne przegród budowlanych umożliwia lokalizację miejsc o największych stratach ciepła w obiekcie lub stwarzających zagrożenie występowaniem kondensacji powierzchniowej.
 • Badanie takie może być wykorzystane do diagnostyki i oceny rozkładu pola temperatur powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla celów obliczeń oddziaływania rzeczywistej temperatury na matalowe elementy konstrukcji elewacji.
 • W połączeniu z innymi metodami badawczymi, pomiarami cieplnymi, a w szczególności prawidłowo przeprowadzonymi obliczeniami prognozowanego rozkładu pola temperatury powierzchni w miejscach połączeń (obliczenia 2D i 3D), umożliwia kompleksową ocenę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dotyczących sposobu prowadzenia badań i pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001, "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni".
 2. H. Nowak, "Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 3. T. Steidl, B. Orlik-Kożdoń, "Termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych", "Nowoczesne Hale" 1/2018, s. 80-84.
 4. "Poradnik Diagnostyki Cieplnej Budynku”, t. 1. "Diagnostyka in-situ izolacyjności cieplnej budynków", red. T. Steidl, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013.
 5. DS./INSTA 110-1986, "Thermal insulation - Thermography of buildings".
 6. ISO 6781, "Thermal insulation. Qualitative detection of thermal irregularities inbuilding envelopes - Infrared method".
 7. G. Rudowski, "Termowizja i jej zastosowanie", WKiŁ, Warszawa 1978.
 8. "Wytyczne jakościowej oceny przegród zewnętrznych budynków pod względem izolacyjności cieplnej metodą termowizyjną", COBR PB CEBET, Warszawa 1990.
 9. A. Nowoświat, J. Skrzypczyk, P. Krause, T. Steidl, A. Winkler-Skalna, "Estimation of thermal transmittance based on temperature measurements with the application of perturbation numbers", "Heat Mass Transf." 2018 vol. 54 iss. 5, s. 1477-1489

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.