Izolacje.com.pl

Termowizja w diagnostyce budynków

Thermal vision in building diagnostics

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.
Archiwa autorów

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.


Archiwa autorów

Zimą zaczynamy interesować się nie tylko komfortem życia w mieszaniu, ale także zużyciem ciepła, za które płacimy coraz wyższe rachunki. Z nadejściem chłodniejszych dni ujawniają się różne usterki wynikające z niedostatecznej ochrony cieplnej budynków. Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.

Zobacz także

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Robert Stachniewicz Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych...

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych z racji małych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, jej udział znacząco wzrasta.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

ABSTRAKT

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat metodyki prowadzenia badań termowizyjnych, a w szczególności wykorzystywania tych badań i pomiarów do oceny jakości cieplnej przegród budowlanych. Podaje także podstawowe definicje pojęć stosowanych w termografii wraz z ilustracją ich znaczenia w analizie termowizyjnej przegród budowlanych oraz omawia typowe błędy popełniane przez osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej i sporządzające raporty z tych badań.

Thermal vision in building diagnostics

The article contains basic data on the methods of execution of thermal vision studies, in particular the use of such studies and measurements for the purpose of evaluation of the thermal quality of construction partitions. It also provides basic definitions of the terms used in thermography, including presentation of their significance for thermal vision analyses of construction partitions; it furthermore describes the typical errors made by persons performing thermal vision camera examinations and drawing up reports from this research.

Kamera termowizyjna jest narzędziem badawczym, które pozwala ocenić jakość cieplną przegrody budowlanej. Często jednak, widząc fragment przegrody budynku w różnych barwach, trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co widzimy, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego jakości cieplnej przegrody.

Na RYS. 1 znajdują się: w lewym górnym rogu - termogram, poniżej - tabliczka informacyjna, w prawym górnym rogu - fotografia wykonana jednocześnie z termogramem (zdjęcie nocne), poniżej - zdjęcie wykonane w dzień. Tabliczka zawiera informacje zapisane w czasie wykonywania termogramu, a uwidocznione na obróbce komputerowej: datę i godzinę wykonania termogramu, temperaturę powietrza, emisyjność całej powierzchni (nie zawsze odpowiadającą emisyjności poszczególnych fragmentów widocznych na termogramie), temperaturę w punktach (dla emisyjności całości obrazu). Operator programu może też (w zależności od posiadanego programu komputerowego) zamieścić w tabliczce inne informacje, np. temperaturę w zaznaczonym polu na wybranej powierzchni, średnią wartość temperatury w zaznaczonym polu, odchylenie standartowe od wartości średniej (stdev), minimalną i maksymalną temperaturę w zaznaczonym na termogramie polu.

Wprowadzenie do tematyki termowizji w budownictwie

Zrozumienie, nawet dość ogólne, każdej dziedziny techniki wymaga zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami i definicjami, tak aby prezentowane zagadnienia były klarowne i precyzyjne.

Termografia - metoda badawcza, która polega na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkładów temperatury powierzchni badanych obiektów. Temperatura na powierzchni badanego obiektu jest mierzona pośrednio, to znaczy termograf mierzy promieniowanie padające na detektor, a ten przetwarza padające promieniowanie podczerwone na proporcjonalne do jego mocy sygnały elektryczne. Sygnały te zamieniane są na obraz na ekranie kamery. Obraz możemy oglądać w czasie rzeczywistym oraz zapisać go w formie pliku graficznego do dalszej analiz.

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

Obraz cieplny - obraz wytwarzany przez system detekcji promieniowania podczerwonego, przedstawiający rozkład pozornej temperatury promieniowania powierzchni.

Termogram - zapisany obraz cieplny (fotografia, VHS, DVD, plik).

Emisyjność powierzchni (ε) - parametr mówiący o zdolności danego ciała do emisji promieniowania podczerwonego (cieplnego). Przy pomiarach temperatury za pomocą pirometrów czy kamer termowizyjnych jest istotnym parametrem pomiaru temperatury powierzchni. Emisyjność nie jest wielkością stałą. Zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, stanu powierzchni, kierunku obserwacji, długości fali, a nawet temperatury.

Termogram zazwyczaj pokazuje temperaturę pozorną. Uwzględnienie emisyjności powierzchni pozwala przypisać punktowi lub wybranemu obszarowi temperaturę rzeczywistą. Znaczący wpływ emisyjności na pomierzoną przy użyciu termogramu temperaturę powierzchni można zilustrować poniższym przykładem. Wybrany przykład jest niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorów (RYS. 2).

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

Widoczna płyta stalowa ma jednolitą stałą temperaturę: 32,4°C, uzyskaną dzięki zastosowaniu pod płytą odpowiedniego źródła ciepła. Na powierzchnię płyty naklejono folie budowlane o zdecydowanie różnej emisyjności powierzchni oraz fragment czarnej powierzchni folii budowlanej o grubości 0,5 mm. Na termogramie zaznaczono dwa pola pomiarowe i pięć punktów, w których zmierzono pozorną temperaturę powierzchni. Wzdłuż trzech wybranych folii wykonano profil temperatury wzdłuż linii LI01, widoczny w lewym dolnym rogu rysunku. Dla całości obrazu termowizyjnego ustalono jeden współczynnik emisyjności powierzchni ε = 0,92 jako typowy współczynnik powierzchni tynku. Wykazano wstępowanie różnic temperatury pozornej Δtpi = 13,2 K, chociaż wszystkie zaznaczone pola i punkty mają jednakową, mierzoną niezależnymi czujnikami z dokładnością do 0,1°C temperaturę powierzchni.

Uzyskana różnica temperatury pozornej jest wynikiem niedopasowania współczynników emisyjności powierzchni poszczególnych badanych materiałów. Przytoczony przykład jednoznacznie dowodzi wpływu emisyjności powierzchni na wykazywane na termogramie temperatury powierzchni.

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

Jakość cieplną przegrody budowlanej - badaną przy użyciu termowizji - należy rozumieć jako jednorodność (RYS. 3 i RYS. 4) pola temperatury na powierzchni przegrody budowlanej z dala od mostków cieplnych. Badana przegroda wykazuje (RYS. 4), że pole temperatury jest jednolite, a występujące odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2-0,3 K.

Mostek cieplny [1] - to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony w wyniku całkowitej lub częściowej penetracji obudowy budynku przez materiały o różnym współczynniku przewodzenia ciepła i/lub zmiany grubości struktury i/lub różnicy między wewnętrznymi a zewnętrznymi powierzchniami, jakie występują na przykład przy połączeniu ściana–ściana, podłoga–sufit (RYS. 3). Definicja ta nie ujmuje wszystkich przypadków występowania mostków cieplnych w budownictwie, lecz ogranicza się do tych, które możemy obliczyć i uwzględnić przy projektowaniu przegród budowlanych, pomijając ważną grupę mostków geometrycznych, które nie zawsze pasują do podanej powyżej definicji. Mostek cieplny możemy inaczej nazwać defektem cieplnym lub anomalią w przegrodzie budowlanej (RYS. 5). Lokalne zmniejszenie oporu cieplnego skutkuje lokalnym obniżeniem temperatury na powierzchni wewnętrznej.

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

Defekty można generalnie podzielić na dwa rodzaje:

 • liniowe mostki cieplne związane z konstrukcją połączeń pomiędzy elementami przegród, np. połączenia krawędzi ścian z dachem, które nie zostały odpowiednio zaprojektowane tak, aby całkowicie wyeliminować lub w sposób znaczący zminimalizować ich wpływ na lokalne straty ciepła,
 • liniowe nieciągłości izolacji związane z technologią wykonania połączeń,
 • lokalne nieciągłości izolacji lub nieznaczne zmniejszenie jej grubości, powstałe w wyniku lokalnego zgniecenia materiału izolacyjnego w przegrodach.
RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

Anomalie to miejsca o zróżnicowanej lokalnie temperaturze powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, związane z geometrią przegród. Występują niezależnie od ilości i jakości materiału izolacyjnego, rozwiązania konstrukcyjnego czy jakości robót.

Do anomalii zaliczamy występujące na budynku w wielu miejscach załamania płaszczyzny ścian zewnętrznych obudowy wystającej ponad dach, czyli pionowe i poziome naroża, oraz połączenia ścian pod różnym kątem dającym tzw. efekt naroża wypukłego, wklęsłego lub pod kątem zawartym w granicach pomiędzy 10 a 170° (RYS. 6 i RYS. 7).

Warunki prowadzenia badań i pomiarów termowizyjnych

Można pokusić się o stwierdzenie, iż zdecydowana większość osób, które miały do czynienia z badaniami termowizyjnymi w budownictwie, zna odpowiedź na pytanie, kiedy należy prowadzić badania termowizyjne. Odpowiedź ta brzmiałaby, że powinno się je prowadzić w okresie, gdy temperatura powietrza jest bliska zeru, czyli późną jesienią, zimą lub czasem wczesną wiosną. Autorzy mogą jednak stwierdzić z całą odpowiedzialnością, iż nie jest to całkiem poprawna odpowiedź. Na RYS. 8 przedstawiono termogram wykonany latem w pełnym nasłonecznieniu, w warunkach wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego, tj. ok. 22°C.

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

Badanie takie nie miało na celu określenia jakości cieplnej elementu przegrody. Celem wykonania termogramu w takich warunkach było określenie maksymalnej różnicy temperatury (Δt) występującej na powierzchni konstrukcji, w której część elementów konstrukcyjnych (elementy aluminiowe) jest stale zacieniona (naroże północno-wschodnie), a część wystawiona na promieniowanie słoneczne. Badanie takie powtórzono w różnych dniach sezonu letniego, zawsze przy pełnej ekspozycji na słońce.

Można więc jednoznacznie powiedzieć, iż warunki prowadzenia badań przy użyciu kamery termowizyjnej muszą odpowiadać celowi, jakiemu służą te badania, a zalecana przez normę [1] różnica temperatur powierza po obu stronach przegrody budowlanej powinna wynosić przynajmniej 10 K.

Jeśli celem badań jest określenie jakości cieplnej przegrody, a w zasadzie miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę, to bezwzględnie mają zastosowanie warunki prowadzenia badań, opisane szczegółowo w normie: PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni". Norma ta, z braku innej, jest bardzo często przywoływana przez osoby wykonujące badania, jako podstawa wykonania badań termowizyjnych i sporządzania raportu z tych badań.

Autorzy tego artykułu wielokrotnie mieli okazję się przekonać, iż wykonawcy raportów sporządzonych po badaniach termowizyjnych, w których jako podstawę przywołano cytowaną normę, nie zapoznali się z wymaganiami co do warunków prowadzenia takich badań ani tym bardziej z wymaganiami co do sporządzanego raportu.

Aby rozwiać wątpliwości co do zakresu normy i omawianych w niej zagadnień, należy zacytować p. 1 normy [1], dotyczący zakresu normowanych zagadnień. Punkt ten stanowi: "Niniejsza norma ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do takich określeń wymagane są badania innymi metodami".

W tym miejscu należy wyjaśnić stosowane często w literaturze fachowej pojęcia termografii jakościowej i ilościowej.

Badania jakościowe

Pod pojęciem termografii jakościowej należy rozumieć metody, w których nie wyznacza się określonych wartości pomiarowych. Przedstawia się natomiast wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni przegrody. Badania termograficzne termoizolacyjności przegród zewnętrznych prowadzi się z reguły od zewnątrz budynku, chociaż ich wartość użytkowa jest znacznie mniejsza aniżeli przy badaniach od strony wewnętrznej.

Badania od strony wewnętrznej są bardziej miarodajne, jednak ze względu na uciążliwości spowodowane ich prowadzeniem w eksploatowanych pomieszczeniach mają z reguły charakter ograniczony. Badania przeprowadzane od zewnątrz należy traktować wyłącznie jako działania rozpoznawcze, przydatne w dalszych etapach diagnostyki termoizolacyjnej przegród zewnętrznych.

Badania ilościowe

Termografia ilościowa wykorzystuje podczerwień w metodzie badawczej, bez bezpośredniego udziału innych przyrządów pomiarowych. Granice tolerancji dokładności pomiaru są dość znaczne. Rozróżniamy kilka sposobów postępowania w badaniach termograficznych:

 • Pomiar bez dodatkowych środków pomocniczych. Do takiego pomiaru wykorzystywana jest emitowana przez obiekt energia promieniowania. Założeniem metody są idealne warunki otoczenia, a także pominięcie wpływu wiatru, zanieczyszczeń powietrza, zmienności współczynnika emisyjności oraz innych czynników.
 • Pomiar z temperaturą odniesienia. Zasady pomiaru są takie same jak przedstawione w poprzednim punkcie. Temperaturę powierzchni przegrody należy wyznaczyć znaną i sprawdzoną metodą.
 • Punkt pomiaru zostaje oznaczony jednym stopniem szarości lub barwą względnie jedną izotermą. Przez przesunięcie izotermy można zmierzyć temperaturę dowolnego punktu obiektu. W tej metodzie współczynnik emisyjności przegrody może być nieznany.
 • Pomiar z wzorcowym promiennikiem polega na tym, że w pole widzenia skanera wprowadza się minimum jeden wzorcowy promiennik lub wykorzystuje się wzorzec istniejący w skanerze. W tej metodzie zakłócenia środowiska zostają wyeliminowane.
 • Pomiar z płaszczyzną odniesienia. W takim pomiarze stosuje się źródło promieniowania wzorcowego oraz wzorzec temperatury odniesienia. Promiennik wzorcowy stanowi ogrzana powierzchnia płyty miedzianej, pokryta materiałem o emisyjności zbliżonej do emisyjności materiału przegrody. Wzorzec temperatury odniesienia wykonany jest z tego samego materiału co promiennik wzorcowy.
 • Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonych promiennika wzorcowego, wzorca temperatury odniesienia i powierzchni przegrody,
 • Kombinowane metody pomiaru polegają na kombinacji zastosowania urządzenia termowizyjnego oraz miernika przepływu ciepła i temperatury. W trakcie badań termograficznych w miejscach charakterystycznych umieszcza się dodatkowe urządzenie pomiarowe. Innym połączeniem kombinowanej metody pomiaru jest sprzężenie urządzeń termograficznych z komputerem. Dane uzyskane z pomiarów termograficznych przetwarzane są na postać cyfrową i rejestrowane w pamięci komputera. Informacje te obrabiane są następnie w pracowni komputerowej.

Analiza stanu ochrony cieplnej z wykorzystaniem termowizji

Badania termowizyjne, przeprowadzone zgodnie procedurami zawartymi w normie PN-EN 13187: 2001, są jedynie częścią oceny stanu ochrony cieplnej przegród budowlanych, na którą składają się:

 • analiza dokumentacji architektonicznej,
 • określenie przypuszczalnego rozkładu temperatury (analiza wykonywana przy użyciu tylko programów numerycznych, zazwyczaj w metodzie MES). Podstawą obliczeń są rysunki z projektu architektonicznego. Analiza taka może być wykonywana jako dwuwymiarowa lub trójwymiarowa, w zależności od badanego fragmentu przegrody,
 • obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla płaskich fragmentów przegród budowlanych zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2017 lub dla węzłów połączeń przegród (ściana zewnętrzna–ściana wewnętrzna; ściana–strop; ściana–okno itp.) zgodnie z PN-EN-ISO 10211:2017,
 • porównanie spodziewanego (obliczonego) rozkładu pola temperatury na powierzchni przegrody z otrzymanym pomiarem termowizyjnym, wykonanym zgodnie z procedurami,
 • badanie szczelności budynku (przy użyciu Blowerdoor),
 • inne badania i niezbędne obliczenia.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż kamera termowizyjna rejestruje zarówno promieniowanie własne płaszczyzny, jak i promieniowanie odbite.

W każdym ogrzewanym i nawet najlepiej zaizolowanym budynku występują tzw. anomalie, czyli miejsca, w których temperatura powierzchni wewnętrznej, rejestrowana przez kamerę, jest niższa od temperatury płaszczyzny powierzchni poza zaburzeniami. Miejscami takimi są na przykład: naroża, krzyżowanie się płaszczyzny stropu ze ścianą zewnętrzną i wewnętrzną (dolne i górne), załamanie płaszczyzny ściany, połączenie płaszczyzny ściany z płaszczyzną dachu (RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11).

Żeby w sposób rzetelny odróżnić takie anomalie od wad (projektowych lub wykonawczych) niezbędne są obliczenia, a w większości przypadków termogramy wzorcowe, oraz dodatkowe badania i pomiary na przegrodzie [2-4].

Jako przykład zastosowania termowizji wraz z obliczeniami spodziewanego pola temperatury na powierzchni niech posłużą RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11.

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

Jeśli nie przedstawiamy w raporcie szczegółowych danych dotyczących budowy przegrody i nie wykonujemy badań pomocniczych wskazanych w normie [1], a także nie wykonujemy niezbędnych obliczeń, to możemy jedynie mówić o jakości cieplnej przegrody budowlanej lub jej braku.

Przez jakość cieplną przegrody budowlanej, badaną przy użyciu termowizji, można rozumieć:

 • jednorodność cieplną, co oznacza, iż badane pole temperatury jest jednolite, a nieznaczne odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2 K przy badaniu od strony zewnętrznej (rys. 1), przy zgodności temperatur obliczonych przy użyciu metod numerycznych na poziomie 0,2 K,
 • jednorodność cieplną powierzchni badanych od strony wewnętrznej widoczną na termogramie.
RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

Identyfikacja wad izolacyjności termicznej w budownictwie

Badanie budynków za pomocą termografii sprowadza się do lokalizacji wad w izolacji cieplnej zewnętrznych przegród. Przy czym zawsze należy ocenić rodzaj i zakres tych wad. Bardzo korzystne w interpretacji wyników badań są tu termogramy wzorcowe. Jeżeli termogramy takie są dostępne, przeprowadza się ocenę na podstawie ogólnych zasad interpretacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych.

Przy ocenie i analizie termogramów [5-6] uwzględnia się:

 • równomierność rozkładu temperatury na powierzchni przegrody,
 • charakterysyczne kontury mostków cieplnych przegrody oraz charakterystyczne kontury wynikające z infiltracji chłodnego powietrza,
 • usytuowanie elementów konstrukcyjnych,
 • ciągłość i równość izoterm brzegu elementu konstrukcyjnego,
 • różnicę temperatur między średnią temperaturą powierzchni ściany a jej charakterystycznymi fragmentami.

Różnice szarości lub kolorów i nieregularności kształtów fragmentów obrazu są zależne od jednorodności termoizolacyjności przegrody [7-8]. Przy identyfikacji fragmentu z określoną wadą wykonuje się termogram z nałożoną izotermą. Określa się temperaturę odniesienia, a następnie wyznacza się różnicę temperatury pomiędzy charakterystycznymi fragmentami powierzchni przegrody. Badania pozwalają na identyfikację następujących wad przegród budowlanych:

 • niejednorodność termoizolacyjna konstrukcji przegrody,
 • niedostateczna szczelność elementów konstrukcyjnych, złącza, mocowania stolarki itp.
 • równoczesne występowanie zmian termoizolacyjności i nieszczelności konstrukcji,
 • zmiany wilgotności powierzchni fragmentów konstrukcji.

Bezpośrednio za pomocą samej termografii, bez stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych [9], nie można jednoznacznie określić jakości izolacji obudowy, oporu cieplnego przegrody czy współczynnika przenikania ciepła budynku oraz związanej z tym izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych.

Na podstawie termogramów, przy dużej wprawie w ich interpretacji, można określić wielość i rodzaj mostków cieplnych oraz lokalne zawilgocenia przegród lub łączne występowanie obu tych defektów.

Najczęściej popełniane błedy w rapotach termowizyjnych i ocenach stanu ochrony cieplnej z użyciem badań termowizyjnych:

 • brak analizy budowlanej dokumentacji archiwalnej badanej przegrody,
 • prowadzenie badań jedynie przy użyciu samej kamery termowizyjnej, bez wykonywania dodatkowych niezbędnych pomiarów, takich jak:
  – temperatura i wilgotność powietrza podczas badań,
  – ciśnienie powietrza po obu stronach budynku i innych.

Błędy popełniane w przypadku badań ilościowych:

 • niezależny pomiar temperatury powierzchni,
 • wykonywanie badań i pomiarów zdalnych temperatury powierzchni z użyciem nieodpowiedniego sprzętu pomiarowego, np. przy użyciu kamer lub aparatów do zdjęć w podczerwieni o małej rozdzielczości termicznej i zbyt małym polu rejestacji detektora; zlecana do badań w budownitwie rozdzielczość termiczna urządzenia pomiarowego: czułość termiczna < 0,1°C z detektorem o zalecanej minimalnej wielkości pola pomiarowego przynajmniej 200×150 pikseli lub większa,
 • nieprzestrzeganie procedur pomiarowych zawartych w normie przy stosowaniu termowizji do oceny jakościowej przegrody,
 • brak szkiców usytuowania stanowisk pomiarowych i pomierzonych odległości od stanowiska pomiarowego do badanej przegrody, o ile raport ma spełniać wymagania normy [1],
 • lekceważenie istnienia różnych współczynników emisyjności powierzchni znajdujących się na tym samym termogramie (na ogół operator kamery nastawia jeden współczynnik, a prowadzący ocenę termogramów przy użyciu programu komputerowego nie dopasowywuje go do rzeczywistych współczynników powierzchni; działanie takie powoduje błędną ocenę temperatur w punktach pokazywanych na termogramie),
 • brak opisów otaczających powierzchni niewidocznych na termogramie, a mogących mieć znaczący wpływ na końcowy rozkład pola temperatury widoczny na temogramie,
 • wykonywanie opisów przy termogramach wskazujących na występowanie defektu bez analizy obliczeniowej dla badanego elementu lub fragmentu przegrody,
 • wyciąganie wniosków przez autorów raportów co do stanu ochrony cieplnej bez spełnienia wszystkich warunków, jakich wymaga taka ocena, w tym bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń cieplnych.

Podsumowanie

 • Termografia jest efektywnym narzędziem badawczym wspomagającym ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków w dziedzinie izolacyjności termicznej, szczególnie przy wykrywaniu istniejących defektów w postaci liniowych i punktowych mostków cieplnych, nieciągłości izolacji temicznej, silnych zawilgoceń, infiltracji powietrza na połączeniach elementów.
 • Prawidłowo przeprowadzone badanie termowizyjne przegród budowlanych umożliwia lokalizację miejsc o największych stratach ciepła w obiekcie lub stwarzających zagrożenie występowaniem kondensacji powierzchniowej.
 • Badanie takie może być wykorzystane do diagnostyki i oceny rozkładu pola temperatur powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla celów obliczeń oddziaływania rzeczywistej temperatury na matalowe elementy konstrukcji elewacji.
 • W połączeniu z innymi metodami badawczymi, pomiarami cieplnymi, a w szczególności prawidłowo przeprowadzonymi obliczeniami prognozowanego rozkładu pola temperatury powierzchni w miejscach połączeń (obliczenia 2D i 3D), umożliwia kompleksową ocenę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dotyczących sposobu prowadzenia badań i pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001, "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni".
 2. H. Nowak, "Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 3. T. Steidl, B. Orlik-Kożdoń, "Termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych", "Nowoczesne Hale" 1/2018, s. 80-84.
 4. "Poradnik Diagnostyki Cieplnej Budynku”, t. 1. "Diagnostyka in-situ izolacyjności cieplnej budynków", red. T. Steidl, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013.
 5. DS./INSTA 110-1986, "Thermal insulation - Thermography of buildings".
 6. ISO 6781, "Thermal insulation. Qualitative detection of thermal irregularities inbuilding envelopes - Infrared method".
 7. G. Rudowski, "Termowizja i jej zastosowanie", WKiŁ, Warszawa 1978.
 8. "Wytyczne jakościowej oceny przegród zewnętrznych budynków pod względem izolacyjności cieplnej metodą termowizyjną", COBR PB CEBET, Warszawa 1990.
 9. A. Nowoświat, J. Skrzypczyk, P. Krause, T. Steidl, A. Winkler-Skalna, "Estimation of thermal transmittance based on temperature measurements with the application of perturbation numbers", "Heat Mass Transf." 2018 vol. 54 iss. 5, s. 1477-1489

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.