Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Termowizja w diagnostyce budynków

Thermal vision in building diagnostics

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.
Archiwa autorów

Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.


Archiwa autorów

Zimą zaczynamy interesować się nie tylko komfortem życia w mieszaniu, ale także zużyciem ciepła, za które płacimy coraz wyższe rachunki. Z nadejściem chłodniejszych dni ujawniają się różne usterki wynikające z niedostatecznej ochrony cieplnej budynków. Jedną z rozpowszechnionych i ostatnio coraz częściej stosowanych metod diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat metodyki prowadzenia badań termowizyjnych, a w szczególności wykorzystywania tych badań i pomiarów do oceny jakości cieplnej przegród budowlanych. Podaje także podstawowe definicje pojęć stosowanych w termografii wraz z ilustracją ich znaczenia w analizie termowizyjnej przegród budowlanych oraz omawia typowe błędy popełniane przez osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej i sporządzające raporty z tych badań.

Thermal vision in building diagnostics

The article contains basic data on the methods of execution of thermal vision studies, in particular the use of such studies and measurements for the purpose of evaluation of the thermal quality of construction partitions. It also provides basic definitions of the terms used in thermography, including presentation of their significance for thermal vision analyses of construction partitions; it furthermore describes the typical errors made by persons performing thermal vision camera examinations and drawing up reports from this research.

Kamera termowizyjna jest narzędziem badawczym, które pozwala ocenić jakość cieplną przegrody budowlanej. Często jednak, widząc fragment przegrody budynku w różnych barwach, trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co widzimy, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego jakości cieplnej przegrody.

Na RYS. 1 znajdują się: w lewym górnym rogu - termogram, poniżej - tabliczka informacyjna, w prawym górnym rogu - fotografia wykonana jednocześnie z termogramem (zdjęcie nocne), poniżej - zdjęcie wykonane w dzień. Tabliczka zawiera informacje zapisane w czasie wykonywania termogramu, a uwidocznione na obróbce komputerowej: datę i godzinę wykonania termogramu, temperaturę powietrza, emisyjność całej powierzchni (nie zawsze odpowiadającą emisyjności poszczególnych fragmentów widocznych na termogramie), temperaturę w punktach (dla emisyjności całości obrazu). Operator programu może też (w zależności od posiadanego programu komputerowego) zamieścić w tabliczce inne informacje, np. temperaturę w zaznaczonym polu na wybranej powierzchni, średnią wartość temperatury w zaznaczonym polu, odchylenie standartowe od wartości średniej (stdev), minimalną i maksymalną temperaturę w zaznaczonym na termogramie polu.

Wprowadzenie do tematyki termowizji w budownictwie

Zrozumienie, nawet dość ogólne, każdej dziedziny techniki wymaga zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami i definicjami, tak aby prezentowane zagadnienia były klarowne i precyzyjne.

Termografia - metoda badawcza, która polega na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkładów temperatury powierzchni badanych obiektów. Temperatura na powierzchni badanego obiektu jest mierzona pośrednio, to znaczy termograf mierzy promieniowanie padające na detektor, a ten przetwarza padające promieniowanie podczerwone na proporcjonalne do jego mocy sygnały elektryczne. Sygnały te zamieniane są na obraz na ekranie kamery. Obraz możemy oglądać w czasie rzeczywistym oraz zapisać go w formie pliku graficznego do dalszej analiz.

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

RYS. 1. Fragment sprawozdania z badań termowizyjnych wykonywanych od strony zewnętrznej budynku mieszkalnego po przeprowadzonej termomodernizacji; rys. archiwa autorów

Obraz cieplny - obraz wytwarzany przez system detekcji promieniowania podczerwonego, przedstawiający rozkład pozornej temperatury promieniowania powierzchni.

Termogram - zapisany obraz cieplny (fotografia, VHS, DVD, plik).

Emisyjność powierzchni (ε) - parametr mówiący o zdolności danego ciała do emisji promieniowania podczerwonego (cieplnego). Przy pomiarach temperatury za pomocą pirometrów czy kamer termowizyjnych jest istotnym parametrem pomiaru temperatury powierzchni. Emisyjność nie jest wielkością stałą. Zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, stanu powierzchni, kierunku obserwacji, długości fali, a nawet temperatury.

Termogram zazwyczaj pokazuje temperaturę pozorną. Uwzględnienie emisyjności powierzchni pozwala przypisać punktowi lub wybranemu obszarowi temperaturę rzeczywistą. Znaczący wpływ emisyjności na pomierzoną przy użyciu termogramu temperaturę powierzchni można zilustrować poniższym przykładem. Wybrany przykład jest niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorów (RYS. 2).

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Fragment badań współczynnika emisyjności (ε) powierzchni folii stosowanych w budownictwie; rys. archiwa autorów

Widoczna płyta stalowa ma jednolitą stałą temperaturę: 32,4°C, uzyskaną dzięki zastosowaniu pod płytą odpowiedniego źródła ciepła. Na powierzchnię płyty naklejono folie budowlane o zdecydowanie różnej emisyjności powierzchni oraz fragment czarnej powierzchni folii budowlanej o grubości 0,5 mm. Na termogramie zaznaczono dwa pola pomiarowe i pięć punktów, w których zmierzono pozorną temperaturę powierzchni. Wzdłuż trzech wybranych folii wykonano profil temperatury wzdłuż linii LI01, widoczny w lewym dolnym rogu rysunku. Dla całości obrazu termowizyjnego ustalono jeden współczynnik emisyjności powierzchni ε = 0,92 jako typowy współczynnik powierzchni tynku. Wykazano wstępowanie różnic temperatury pozornej Δtpi = 13,2 K, chociaż wszystkie zaznaczone pola i punkty mają jednakową, mierzoną niezależnymi czujnikami z dokładnością do 0,1°C temperaturę powierzchni.

Uzyskana różnica temperatury pozornej jest wynikiem niedopasowania współczynników emisyjności powierzchni poszczególnych badanych materiałów. Przytoczony przykład jednoznacznie dowodzi wpływu emisyjności powierzchni na wykazywane na termogramie temperatury powierzchni.

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Fragment ściany zewnętrznej o niskiej jednorodności cieplnej. Widoczne różnice temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

RYS. 4. Fragment ściany zewnętrznej o dużej jednorodności cieplnej. Brak widocznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi elementami przegrody; rys. archiwa autorów

Jakość cieplną przegrody budowlanej - badaną przy użyciu termowizji - należy rozumieć jako jednorodność (RYS. 3 i RYS. 4) pola temperatury na powierzchni przegrody budowlanej z dala od mostków cieplnych. Badana przegroda wykazuje (RYS. 4), że pole temperatury jest jednolite, a występujące odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2-0,3 K.

Mostek cieplny [1] - to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony w wyniku całkowitej lub częściowej penetracji obudowy budynku przez materiały o różnym współczynniku przewodzenia ciepła i/lub zmiany grubości struktury i/lub różnicy między wewnętrznymi a zewnętrznymi powierzchniami, jakie występują na przykład przy połączeniu ściana–ściana, podłoga–sufit (RYS. 3). Definicja ta nie ujmuje wszystkich przypadków występowania mostków cieplnych w budownictwie, lecz ogranicza się do tych, które możemy obliczyć i uwzględnić przy projektowaniu przegród budowlanych, pomijając ważną grupę mostków geometrycznych, które nie zawsze pasują do podanej powyżej definicji. Mostek cieplny możemy inaczej nazwać defektem cieplnym lub anomalią w przegrodzie budowlanej (RYS. 5). Lokalne zmniejszenie oporu cieplnego skutkuje lokalnym obniżeniem temperatury na powierzchni wewnętrznej.

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

RYS. 5. Przykład typowego liniowego mostka cieplnego w połączeniu ścian zewnętrznych wielkopłytowych. Silna anomalia (naroże), połączona z defektem (brak termoizolacji w złączu); rys. archiwa autorów

Defekty można generalnie podzielić na dwa rodzaje:

 • liniowe mostki cieplne związane z konstrukcją połączeń pomiędzy elementami przegród, np. połączenia krawędzi ścian z dachem, które nie zostały odpowiednio zaprojektowane tak, aby całkowicie wyeliminować lub w sposób znaczący zminimalizować ich wpływ na lokalne straty ciepła,
 • liniowe nieciągłości izolacji związane z technologią wykonania połączeń,
 • lokalne nieciągłości izolacji lub nieznaczne zmniejszenie jej grubości, powstałe w wyniku lokalnego zgniecenia materiału izolacyjnego w przegrodach.
RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 6. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: typowa anomalia cieplna naroża, gdzie różnica temperatur max i min. nie przekracza 1,5-2 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

RYS. 7. Termogram naroża wewnętrznego (trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe) w pomieszczeniu. Na zdjęciu: naroże dolne - defekt, gdzie różnica temperatur max i min. znacznie przekracza 5 K; rys. archiwa autorów

Anomalie to miejsca o zróżnicowanej lokalnie temperaturze powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, związane z geometrią przegród. Występują niezależnie od ilości i jakości materiału izolacyjnego, rozwiązania konstrukcyjnego czy jakości robót.

Do anomalii zaliczamy występujące na budynku w wielu miejscach załamania płaszczyzny ścian zewnętrznych obudowy wystającej ponad dach, czyli pionowe i poziome naroża, oraz połączenia ścian pod różnym kątem dającym tzw. efekt naroża wypukłego, wklęsłego lub pod kątem zawartym w granicach pomiędzy 10 a 170° (RYS. 6 i RYS. 7).

Warunki prowadzenia badań i pomiarów termowizyjnych

Można pokusić się o stwierdzenie, iż zdecydowana większość osób, które miały do czynienia z badaniami termowizyjnymi w budownictwie, zna odpowiedź na pytanie, kiedy należy prowadzić badania termowizyjne. Odpowiedź ta brzmiałaby, że powinno się je prowadzić w okresie, gdy temperatura powietrza jest bliska zeru, czyli późną jesienią, zimą lub czasem wczesną wiosną. Autorzy mogą jednak stwierdzić z całą odpowiedzialnością, iż nie jest to całkiem poprawna odpowiedź. Na RYS. 8 przedstawiono termogram wykonany latem w pełnym nasłonecznieniu, w warunkach wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego, tj. ok. 22°C.

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

RYS. 8. Termogram nasłonecznionej elewacji budynku z elewacją przeszkloną w konstrukcji stalowo-aluminiowej. Termogram wykonano w lipcu około godz. 12.00; rys. archiwa autorów

Badanie takie nie miało na celu określenia jakości cieplnej elementu przegrody. Celem wykonania termogramu w takich warunkach było określenie maksymalnej różnicy temperatury (Δt) występującej na powierzchni konstrukcji, w której część elementów konstrukcyjnych (elementy aluminiowe) jest stale zacieniona (naroże północno-wschodnie), a część wystawiona na promieniowanie słoneczne. Badanie takie powtórzono w różnych dniach sezonu letniego, zawsze przy pełnej ekspozycji na słońce.

Można więc jednoznacznie powiedzieć, iż warunki prowadzenia badań przy użyciu kamery termowizyjnej muszą odpowiadać celowi, jakiemu służą te badania, a zalecana przez normę [1] różnica temperatur powierza po obu stronach przegrody budowlanej powinna wynosić przynajmniej 10 K.

Jeśli celem badań jest określenie jakości cieplnej przegrody, a w zasadzie miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę, to bezwzględnie mają zastosowanie warunki prowadzenia badań, opisane szczegółowo w normie: PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni". Norma ta, z braku innej, jest bardzo często przywoływana przez osoby wykonujące badania, jako podstawa wykonania badań termowizyjnych i sporządzania raportu z tych badań.

Autorzy tego artykułu wielokrotnie mieli okazję się przekonać, iż wykonawcy raportów sporządzonych po badaniach termowizyjnych, w których jako podstawę przywołano cytowaną normę, nie zapoznali się z wymaganiami co do warunków prowadzenia takich badań ani tym bardziej z wymaganiami co do sporządzanego raportu.

Aby rozwiać wątpliwości co do zakresu normy i omawianych w niej zagadnień, należy zacytować p. 1 normy [1], dotyczący zakresu normowanych zagadnień. Punkt ten stanowi: "Niniejsza norma ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do takich określeń wymagane są badania innymi metodami".

W tym miejscu należy wyjaśnić stosowane często w literaturze fachowej pojęcia termografii jakościowej i ilościowej.

Badania jakościowe

Pod pojęciem termografii jakościowej należy rozumieć metody, w których nie wyznacza się określonych wartości pomiarowych. Przedstawia się natomiast wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni przegrody. Badania termograficzne termoizolacyjności przegród zewnętrznych prowadzi się z reguły od zewnątrz budynku, chociaż ich wartość użytkowa jest znacznie mniejsza aniżeli przy badaniach od strony wewnętrznej.

Badania od strony wewnętrznej są bardziej miarodajne, jednak ze względu na uciążliwości spowodowane ich prowadzeniem w eksploatowanych pomieszczeniach mają z reguły charakter ograniczony. Badania przeprowadzane od zewnątrz należy traktować wyłącznie jako działania rozpoznawcze, przydatne w dalszych etapach diagnostyki termoizolacyjnej przegród zewnętrznych.

Badania ilościowe

Termografia ilościowa wykorzystuje podczerwień w metodzie badawczej, bez bezpośredniego udziału innych przyrządów pomiarowych. Granice tolerancji dokładności pomiaru są dość znaczne. Rozróżniamy kilka sposobów postępowania w badaniach termograficznych:

 • Pomiar bez dodatkowych środków pomocniczych. Do takiego pomiaru wykorzystywana jest emitowana przez obiekt energia promieniowania. Założeniem metody są idealne warunki otoczenia, a także pominięcie wpływu wiatru, zanieczyszczeń powietrza, zmienności współczynnika emisyjności oraz innych czynników.
 • Pomiar z temperaturą odniesienia. Zasady pomiaru są takie same jak przedstawione w poprzednim punkcie. Temperaturę powierzchni przegrody należy wyznaczyć znaną i sprawdzoną metodą.
 • Punkt pomiaru zostaje oznaczony jednym stopniem szarości lub barwą względnie jedną izotermą. Przez przesunięcie izotermy można zmierzyć temperaturę dowolnego punktu obiektu. W tej metodzie współczynnik emisyjności przegrody może być nieznany.
 • Pomiar z wzorcowym promiennikiem polega na tym, że w pole widzenia skanera wprowadza się minimum jeden wzorcowy promiennik lub wykorzystuje się wzorzec istniejący w skanerze. W tej metodzie zakłócenia środowiska zostają wyeliminowane.
 • Pomiar z płaszczyzną odniesienia. W takim pomiarze stosuje się źródło promieniowania wzorcowego oraz wzorzec temperatury odniesienia. Promiennik wzorcowy stanowi ogrzana powierzchnia płyty miedzianej, pokryta materiałem o emisyjności zbliżonej do emisyjności materiału przegrody. Wzorzec temperatury odniesienia wykonany jest z tego samego materiału co promiennik wzorcowy.
 • Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonych promiennika wzorcowego, wzorca temperatury odniesienia i powierzchni przegrody,
 • Kombinowane metody pomiaru polegają na kombinacji zastosowania urządzenia termowizyjnego oraz miernika przepływu ciepła i temperatury. W trakcie badań termograficznych w miejscach charakterystycznych umieszcza się dodatkowe urządzenie pomiarowe. Innym połączeniem kombinowanej metody pomiaru jest sprzężenie urządzeń termograficznych z komputerem. Dane uzyskane z pomiarów termograficznych przetwarzane są na postać cyfrową i rejestrowane w pamięci komputera. Informacje te obrabiane są następnie w pracowni komputerowej.

Analiza stanu ochrony cieplnej z wykorzystaniem termowizji

Badania termowizyjne, przeprowadzone zgodnie procedurami zawartymi w normie PN-EN 13187: 2001, są jedynie częścią oceny stanu ochrony cieplnej przegród budowlanych, na którą składają się:

 • analiza dokumentacji architektonicznej,
 • określenie przypuszczalnego rozkładu temperatury (analiza wykonywana przy użyciu tylko programów numerycznych, zazwyczaj w metodzie MES). Podstawą obliczeń są rysunki z projektu architektonicznego. Analiza taka może być wykonywana jako dwuwymiarowa lub trójwymiarowa, w zależności od badanego fragmentu przegrody,
 • obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla płaskich fragmentów przegród budowlanych zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2017 lub dla węzłów połączeń przegród (ściana zewnętrzna–ściana wewnętrzna; ściana–strop; ściana–okno itp.) zgodnie z PN-EN-ISO 10211:2017,
 • porównanie spodziewanego (obliczonego) rozkładu pola temperatury na powierzchni przegrody z otrzymanym pomiarem termowizyjnym, wykonanym zgodnie z procedurami,
 • badanie szczelności budynku (przy użyciu Blowerdoor),
 • inne badania i niezbędne obliczenia.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż kamera termowizyjna rejestruje zarówno promieniowanie własne płaszczyzny, jak i promieniowanie odbite.

W każdym ogrzewanym i nawet najlepiej zaizolowanym budynku występują tzw. anomalie, czyli miejsca, w których temperatura powierzchni wewnętrznej, rejestrowana przez kamerę, jest niższa od temperatury płaszczyzny powierzchni poza zaburzeniami. Miejscami takimi są na przykład: naroża, krzyżowanie się płaszczyzny stropu ze ścianą zewnętrzną i wewnętrzną (dolne i górne), załamanie płaszczyzny ściany, połączenie płaszczyzny ściany z płaszczyzną dachu (RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11).

Żeby w sposób rzetelny odróżnić takie anomalie od wad (projektowych lub wykonawczych) niezbędne są obliczenia, a w większości przypadków termogramy wzorcowe, oraz dodatkowe badania i pomiary na przegrodzie [2-4].

Jako przykład zastosowania termowizji wraz z obliczeniami spodziewanego pola temperatury na powierzchni niech posłużą RYS. 9RYS. 10 i RYS. 11.

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

RYS. 9. Termogram i zdjęcie fragmentu połączenia ściany skośnej poddasza w budynku jednorodzinnym; rys. archiwa autorów

Jeśli nie przedstawiamy w raporcie szczegółowych danych dotyczących budowy przegrody i nie wykonujemy badań pomocniczych wskazanych w normie [1], a także nie wykonujemy niezbędnych obliczeń, to możemy jedynie mówić o jakości cieplnej przegrody budowlanej lub jej braku.

Przez jakość cieplną przegrody budowlanej, badaną przy użyciu termowizji, można rozumieć:

 • jednorodność cieplną, co oznacza, iż badane pole temperatury jest jednolite, a nieznaczne odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2 K przy badaniu od strony zewnętrznej (rys. 1), przy zgodności temperatur obliczonych przy użyciu metod numerycznych na poziomie 0,2 K,
 • jednorodność cieplną powierzchni badanych od strony wewnętrznej widoczną na termogramie.
RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 10. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

RYS. 11. Przykładowe odwzorowanie spodziewanego pola temperatury w programie numerycznym (analiza trójwymiarowa) na podstawie projektu architektonicznego; rys. archiwa autorów

Identyfikacja wad izolacyjności termicznej w budownictwie

Badanie budynków za pomocą termografii sprowadza się do lokalizacji wad w izolacji cieplnej zewnętrznych przegród. Przy czym zawsze należy ocenić rodzaj i zakres tych wad. Bardzo korzystne w interpretacji wyników badań są tu termogramy wzorcowe. Jeżeli termogramy takie są dostępne, przeprowadza się ocenę na podstawie ogólnych zasad interpretacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych.

Przy ocenie i analizie termogramów [5-6] uwzględnia się:

 • równomierność rozkładu temperatury na powierzchni przegrody,
 • charakterysyczne kontury mostków cieplnych przegrody oraz charakterystyczne kontury wynikające z infiltracji chłodnego powietrza,
 • usytuowanie elementów konstrukcyjnych,
 • ciągłość i równość izoterm brzegu elementu konstrukcyjnego,
 • różnicę temperatur między średnią temperaturą powierzchni ściany a jej charakterystycznymi fragmentami.

Różnice szarości lub kolorów i nieregularności kształtów fragmentów obrazu są zależne od jednorodności termoizolacyjności przegrody [7-8]. Przy identyfikacji fragmentu z określoną wadą wykonuje się termogram z nałożoną izotermą. Określa się temperaturę odniesienia, a następnie wyznacza się różnicę temperatury pomiędzy charakterystycznymi fragmentami powierzchni przegrody. Badania pozwalają na identyfikację następujących wad przegród budowlanych:

 • niejednorodność termoizolacyjna konstrukcji przegrody,
 • niedostateczna szczelność elementów konstrukcyjnych, złącza, mocowania stolarki itp.
 • równoczesne występowanie zmian termoizolacyjności i nieszczelności konstrukcji,
 • zmiany wilgotności powierzchni fragmentów konstrukcji.

Bezpośrednio za pomocą samej termografii, bez stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych [9], nie można jednoznacznie określić jakości izolacji obudowy, oporu cieplnego przegrody czy współczynnika przenikania ciepła budynku oraz związanej z tym izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych.

Na podstawie termogramów, przy dużej wprawie w ich interpretacji, można określić wielość i rodzaj mostków cieplnych oraz lokalne zawilgocenia przegród lub łączne występowanie obu tych defektów.

Najczęściej popełniane błedy w rapotach termowizyjnych i ocenach stanu ochrony cieplnej z użyciem badań termowizyjnych:

 • brak analizy budowlanej dokumentacji archiwalnej badanej przegrody,
 • prowadzenie badań jedynie przy użyciu samej kamery termowizyjnej, bez wykonywania dodatkowych niezbędnych pomiarów, takich jak:
  – temperatura i wilgotność powietrza podczas badań,
  – ciśnienie powietrza po obu stronach budynku i innych.

Błędy popełniane w przypadku badań ilościowych:

 • niezależny pomiar temperatury powierzchni,
 • wykonywanie badań i pomiarów zdalnych temperatury powierzchni z użyciem nieodpowiedniego sprzętu pomiarowego, np. przy użyciu kamer lub aparatów do zdjęć w podczerwieni o małej rozdzielczości termicznej i zbyt małym polu rejestacji detektora; zlecana do badań w budownitwie rozdzielczość termiczna urządzenia pomiarowego: czułość termiczna < 0,1°C z detektorem o zalecanej minimalnej wielkości pola pomiarowego przynajmniej 200×150 pikseli lub większa,
 • nieprzestrzeganie procedur pomiarowych zawartych w normie przy stosowaniu termowizji do oceny jakościowej przegrody,
 • brak szkiców usytuowania stanowisk pomiarowych i pomierzonych odległości od stanowiska pomiarowego do badanej przegrody, o ile raport ma spełniać wymagania normy [1],
 • lekceważenie istnienia różnych współczynników emisyjności powierzchni znajdujących się na tym samym termogramie (na ogół operator kamery nastawia jeden współczynnik, a prowadzący ocenę termogramów przy użyciu programu komputerowego nie dopasowywuje go do rzeczywistych współczynników powierzchni; działanie takie powoduje błędną ocenę temperatur w punktach pokazywanych na termogramie),
 • brak opisów otaczających powierzchni niewidocznych na termogramie, a mogących mieć znaczący wpływ na końcowy rozkład pola temperatury widoczny na temogramie,
 • wykonywanie opisów przy termogramach wskazujących na występowanie defektu bez analizy obliczeniowej dla badanego elementu lub fragmentu przegrody,
 • wyciąganie wniosków przez autorów raportów co do stanu ochrony cieplnej bez spełnienia wszystkich warunków, jakich wymaga taka ocena, w tym bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń cieplnych.

Podsumowanie

 • Termografia jest efektywnym narzędziem badawczym wspomagającym ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków w dziedzinie izolacyjności termicznej, szczególnie przy wykrywaniu istniejących defektów w postaci liniowych i punktowych mostków cieplnych, nieciągłości izolacji temicznej, silnych zawilgoceń, infiltracji powietrza na połączeniach elementów.
 • Prawidłowo przeprowadzone badanie termowizyjne przegród budowlanych umożliwia lokalizację miejsc o największych stratach ciepła w obiekcie lub stwarzających zagrożenie występowaniem kondensacji powierzchniowej.
 • Badanie takie może być wykorzystane do diagnostyki i oceny rozkładu pola temperatur powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla celów obliczeń oddziaływania rzeczywistej temperatury na matalowe elementy konstrukcji elewacji.
 • W połączeniu z innymi metodami badawczymi, pomiarami cieplnymi, a w szczególności prawidłowo przeprowadzonymi obliczeniami prognozowanego rozkładu pola temperatury powierzchni w miejscach połączeń (obliczenia 2D i 3D), umożliwia kompleksową ocenę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dotyczących sposobu prowadzenia badań i pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001, "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni".
 2. H. Nowak, "Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 3. T. Steidl, B. Orlik-Kożdoń, "Termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych", "Nowoczesne Hale" 1/2018, s. 80-84.
 4. "Poradnik Diagnostyki Cieplnej Budynku”, t. 1. "Diagnostyka in-situ izolacyjności cieplnej budynków", red. T. Steidl, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013.
 5. DS./INSTA 110-1986, "Thermal insulation - Thermography of buildings".
 6. ISO 6781, "Thermal insulation. Qualitative detection of thermal irregularities inbuilding envelopes - Infrared method".
 7. G. Rudowski, "Termowizja i jej zastosowanie", WKiŁ, Warszawa 1978.
 8. "Wytyczne jakościowej oceny przegród zewnętrznych budynków pod względem izolacyjności cieplnej metodą termowizyjną", COBR PB CEBET, Warszawa 1990.
 9. A. Nowoświat, J. Skrzypczyk, P. Krause, T. Steidl, A. Winkler-Skalna, "Estimation of thermal transmittance based on temperature measurements with the application of perturbation numbers", "Heat Mass Transf." 2018 vol. 54 iss. 5, s. 1477-1489

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.