Izolacje.com.pl

Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

The influence of physical parameters of window profile components on the thermal conductivity coefficient of windows

W artykule przeanalizowano charakter i stopień wpływu najważniejszych parametrów fizykalnych charakteryzujących właściwości cieplne elementów stolarki okiennej.
Milewski

W artykule przeanalizowano charakter i stopień wpływu najważniejszych parametrów fizykalnych charakteryzujących właściwości cieplne elementów stolarki okiennej.


Milewski

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły się możliwości szerokiego wyboru typów, rozmiarów czy konfiguracji okien z uwzględnieniem ich jakości użytkowej.

Zobacz także

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

dr inż. Gerard Brzózka Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia...

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego dla dnia – w oparciu o informacje przedstawione na mapach akustycznych.

Wiadomo, że okno składa się z kilku elementów ze zróżnicowanymi właściwościami cieplnymi. Ostatecznie jakość użytkowa okien, która najczęściej odbierana jest jako ich izolacyjność cieplna, zależy od dużej liczby czynników, a przede wszystkim od parametrów fizykalnych poszczególnych elementów, z których składa się całe okno oraz mostków termicznych, których nie da się uniknąć przy łączeniu różnorodnych elementów w całość.

Wśród materiałów marketingowych od producentów oraz w literaturze naukowo-technicznej figurują dane o właściwościach cieplnych elementów okien - pakietów szybowych oraz ram okiennych. Zazwyczaj producenci stolarki okiennej w standardzie najniższej ceny proponują konsumentom okna o mało korzystnym współczynniku przenikania ciepła pakietu szklącego Ug. W zależności od grubości szklenia, jakie może być zastosowane w danym oknie, producenci [1,2] wyróżniają kilka możliwości zastosowania pakietów szklących.

Przy maksymalnej grubości 36 mm zaleca się pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2·K) lub Ug = 1,1 W/(m2·K). Istnieje możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o współczynniku Ug = 0,7 W/(m2·K) [3].

Przy maksymalnej grubości 32 mm zaleca się pakiet szybowy o współczynniku Ug = 0,8 W/(m2·K). Dla pakietów szybowych kolejno 44 mm i 54 mm współczynniki Ug mogą wynosić 0,6 W/(m2·K) i 0,5 W/(m2·K). Producent zastrzega także możliwości zastosowania pakietów czteroszybowych w wypełnieniem z kryptonu, dla którego Ug = 0,3 W/(m2·K) [4].

Współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej wykonanej z PVC (Uf), zgodnie z oceną [5] może wynosić kolejno:

 • dla grubości zabudowy 70 mm i ramy ze standardowym wzmocnieniem stalowym (z układem dwóch uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej i zewnętrznej) Uf = 1,3 W/(m2·K),
 • dla grubości zabudowy 70 mm i ramy ze standardowym wzmocnieniem stalowym (z układem trzech uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej) Uf = 1,2 W/(m2·K),
 • dla grubości zabudowy 82 mm i ramy ze standardowym wzmocnieniem stalowym (z układem dwóch uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej i zewnętrznej) Uf = 1,1 W/(m2·K),
 • dla grubości zabudowy 82 mm i ramy ze standardowym wzmocnieniem stalowym (z układem trzech uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej oraz zastosowanym głębokim wrębem szyby) Uf = 1,0 W/(m2·K),
 • dla grubości zabudowy 90 mm i ramy ze standardowym wzmocnieniem stalowym (z układem trzech uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej) Uf = 1,0 W/(m2·K),
 • dla grubości zabudowy 82 mm i ramy z termicznie dzielonym wzmocnieniem stalowym (z układem trzech uszczelek przylgowych:
  wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej oraz zastosowanym głębokim wrębem szyby i ramą skrzydła ukrytą za ramą ościeżnicy) Uf = 0,95 W/(m2·K).

ABSTRAKT

W artykule przeanalizowano charakter i stopień wpływu najważniejszych parametrów fizykalnych charakteryzujących właściwości cieplne elementów stolarki okiennej (współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug, współczynnika przenikania ciepła ramy Uf, liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szkło–rama ψg,f) oraz geometrycznych (powierzchni okna Aw oraz liczby skrzydeł okiennych r) na współczynnik przenikania ciepła Uw okien w budynkach mieszkalnych. Analizę wykonano na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Określono wartości optymalne badanych czynników.

The influence of physical parameters of window profile components on the thermal conductivity coefficient of windows

The article analyses the nature and degree of influence of the most important physical parameters characterising the thermal properties of window profile components (glazing thermal conductivity coefficient Ug, frame thermal conductivity coefficient Uf, the linear thermal conductivity coefficient of the thermal bridge at the glass-frame joint ψg,f) and the geometric properties (window surface Aw and the number of window wings r) on the thermal conductivity coefficient Uw of windows in residential buildings. The analysis was based on the developed deterministic mathematical model describing this dependence. The optimum values of the tested factors were determined.

Według tego samego producenta [5] liniowy współczynnik mostka termicznego na styku szkło–rama ψg,f może być na poziomie 0,05 W/(m·K) dla mniej korzystnych wartości Ug i 0,035 W/(m·K) dla lepszych wartości Ug.

Niestety trudno jest doszukać się charakterystyk cieplnych dla całych okien, składających się z elementów o wyżej wymienionych parametrach. Ciężko jest również poradzić sobie przy oszacowaniu współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej. Ostatecznie najtrudniejszym zadaniem jest wybór, bez specjalistycznej wiedzy, konkretnych typów elementów stolarki oraz zamówienie okien.

Potrzeba oceniania i optymalizacji parametrów stolarki okiennej jest ważna szczególnie teraz, kiedy konsumenci stolarki okiennej decydują się na okna o dużych, często niestandardowych rozmiarach i kształtach, które mają pełnić funkcję przeszklonych ścian.

W związku z powyższym celem danego badania jest analiza współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej z PVC w budynkach mieszkalnych, w zależności od grupy czynników, obejmujących parametry fizykalne elementów stolarki okiennej i rozmiary okien, wraz z oceną stopnia i charakteru wpływu tych czynników oraz określeniem ich wartości optymalnych na podstawie deterministycznego modelu matematycznego opracowanego z danych eksperymentu obliczeniowego.

Metoda określenia współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej

Uznano, że do obliczania współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej najbardziej przydatna i oczywista jest metoda składnikowa. Według niej fragment przegrody dzieli na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych z dodatkowymi członami korekcyjnymi, uwzględniającymi wzajemne oddziaływania cieplne między tymi elementami [6]. Współczynnik przenikania ciepła Uw pojedynczego okna należy obliczać zgodnie z równaniem:

(1)

gdzie:

Ug, Uf, Um - współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio:
oszklenia,
ramy
oraz słupków okiennych,
ψf,m, ψg,f, ψg,m - liniowe współczynniki przenikania ciepła spowodowane połączonymi efektami cieplnymi elementów, odpowiednio:
szklącego i ramy,
szklącego i słupka
oraz ramy i słupka okiennego,
lg,f,lg,m, lf,m - długość liniowego mostku cieplnego powstającego na styku, odpowiednio:
szkła i ramy,
szkła i słupka
oraz ramy i słupka,
Ag, Am, Af - pole powierzchni, odpowiednio:
oszklenia,
słupków okiennych
oraz ramy.

Odnosząc się do przedstawionego wzoru (1) autorzy stworzyli algorytm do wyliczania szukanego współczynnika przenikania ciepła okna Uw przy zmianie wartości wybranych czynników, który stanowił podstawę do opracowania modelu matematycznego.

Badane warianty okien oraz model matematyczny współczynnika przenikania ciepła

Rozmiary współczesnych okien w budynkach mieszkalnych ograniczone są gabarytami pomieszczeń. Wysokość okien może osiągać 2,5 m, a szerokość nawet do 4,0-5,0 m.

W oknach często występują pionowe słupki tworzące w oknie kilka skrzydeł.

Z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien oraz postawionego celu badania zostały wybrane następujące warianty stolarki okiennej:

 • powierzchnia od 1,82 m2 (okno standardowe) do 5,46 m2;
 • wysokość okna stała - 1,48 m;
 • liczba skrzydeł - do 1 do 3.

Schematy badanych wariantów okien podano na RYS. 1–2.

RYS. 1-2. Schematy badanych wariantów stolarki okiennej: o zmiennej powierzchni (1) oraz o zmiennej liczbie skrzydeł (2); rys. archiwa autorów

RYS. 1-2. Schematy badanych wariantów stolarki okiennej: o zmiennej powierzchni (1) oraz o zmiennej liczbie skrzydeł (2); rys. archiwa autorów

Przy opracowaniu modelu matematycznego bardzo ważne jest zapewnienie jego praktycznej przydatności czy utylitarności oraz skuteczności. Takie cechy można osiągnąć opracowując krótkie modele, w których wykorzystano najważniejsze czynniki, opisujące badany proces czy właściwość oraz mające istotne znaczenie dla odbiorców informacji o badanym obiekcie.

TABELA 1. Naturalne i unormowane wartości wybranych czynników

TABELA 1. Naturalne i unormowane wartości wybranych czynników

W badaniu jako funkcję celu Y wybrano współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)]. Badano zależność współczynnika Uw(Y) od następujących czynników:

 • współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug(czynnik X1),
 • współczynnika przenikania ciepła ramy Uf (czynnik X2),
 • liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka, spowodowanego połączeniem elementów, ψg,f (czynnik X3),
 • pola powierzchni okna Aw(czynnik X4),
 • liczby skrzydeł okiennych r (czynnik X5).

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia.

W celu uzyskania danych do opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TAB. 1).

Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan, zawierający 26 prób [7]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano program Microsoft Excel.

Na RYS. 3 został przedstawiony schemat blokowy wyliczania współczynnika przenikania ciepła okien. Zaproponowany algorytm obliczeń wykorzystano do realizacji eksperymentu obliczeniowego.

RYS. 3. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw stolarki okiennej; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw stolarki okiennej; rys. archiwa autorów

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego

Przy wyborze zakresu zmienności czynników oraz wartości wielkości stałych, od których także zależą efekty wpływu rozpatrywanych czynników, opierano się na informacjach uzyskanych z publikacji [1,2] oraz od producentów stolarki okiennej [3,5].

Współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug (czynnik X1) na średnim poziomie przyjęto 0,7 W/(m2·K).
Na górnym poziomie wybrano wartość równą 1,1 W/(m2·K), a na dolnym - 0,3 W/(m2·K).

Współczynnik przenikania ciepła ramy Uf (czynnik X2) na średnim poziomie przyjęto 1,10 W/(m2·K).
Na poziomie wyższym wybrano wartość równą 1,40 W/(m2·K), a najniższa wartość przyjęta została na poziomie 0,8 W/(m2·K).

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka spowodowanego połączeniem elementów szkło–rama ψg,f, (czynnik X3) na średnim poziomie przyjęto 0,060 W/(m·K).
Na poziomie wyższym wybrano wartość równą 0,090 W/(m·K), a najniższa wartość przyjęta została na poziomie 0,030 W/(m·K).

Pole powierzchni okna Aw (czynnik X4) na dolnym poziomie przyjęto równe 1,48×1,23 = 1,82 m2, tj. odpowiednie polu powierzchni okna referencyjnego [7].
Jako poziom górny przyjęto powierzchnia okna 5,46 m2, a poziom średni - 3,64 m2.

Liczbę skrzydeł okiennych r (czynnik X5) w budynkach mieszkalnych, z uwzględnieniem potrzeb niniejszego badania, miało sens ograniczyć do trzech. Tak więc wybrano:
- jedno skrzydło jako poziom dolny,
- dwa skrzydła jako poziom średni,
- trzy skrzydła jako poziom górny.

Pozostałe zmienne wymienione we wzorze (1) wyliczano na podstawie wartości wybranych czynników.

Wartości współczynnika przenikania ciepła słupków okiennych Um oraz liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka spowodowanego połączeniem elementów rama–słupek okienny ψg,m zostały przyjęte na tym samym poziomie, co i wartości współczynników Uf oraz ψg,f.

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników 1, Ẋ2, Ẋ3, Ẋ4, Ẋ5 i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 przedstawiono w TAB. 1.

Przejście z wartości naturalnych i do unormowanych Xi wyraża się wzorem:

(2)

gdzie:

i, imax, Ẋimin - odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (TAB. 2) metodą najmniejszych kwadratów [8] opracowano równanie regresji zależności
Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5).

Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium. Metoda testowania współczynników szczegółowo opisana przez autorów w artykule [2]. W wyniku testu pięć współczynników okazało się nieistotnych. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 16 współczynnikami:

(3)

Adekwatność modelu została potwierdzona według metody, szczegółowo opisanej w artykule [2]. Dany model miał:
Σ(YiŶi)2= 0,0016; S2a = Σ(Yi Ŷi)2 / [N – (k + 1)] = 0,0003; R2 = 0,9991

Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [8].

Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody:

ƒ1= N – 1 = 26 – 1 = 25;

ƒ2 = N – (k + 1) = 26 – 21 = 5

okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 = S2y/S2a = 224,1517 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;5 = 4,5250 [9], co potwierdza wysoką jakość uzyskanego modelu.

Analiza wpływu wybranych czynników na współczynnik przenikania ciepła okna

Za pomocą równania regresji (3) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenikania ciepła Uw okna. Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Interesowały nas przede wszystkim warianty stolarki okiennej o jak najniższym współczynniku Uw.

Wykryto, że podobnie jak i we wcześniejszych badaniach autorów [1,2], na współczynnik Uw korzystny wpływ okazuje powierzchnia okna Aw(X4).

Przy zmianie Aw od 1,82 do 5,46 m2 wartość współczynnika Uw zmalała o 13,6%. Jednak wpływ Aw nie jest równomierny, o tym świadczy niewielki efekt kwadratowy tego czynnika. Przy zmianie Aw od 1,82 do 3,64 m2 współczynnik Uw zmalał o 10%, natomiast w zakresie od 3,64 do 5,46 m2 efekt wpływu tego czynnika obniża Uw tylko o 3,6%. Wiąże się to z nierównomierną zmianą udziału powierzchni szkła w stolarce okiennej przy wahaniach pola powierzchni okna, co potwierdzono dodatkowymi obliczeniami (przy Aw = 1,82 m2 udział powierzchni szklonej wynosi 0,52, przy Aw = 3,64 m2 – 0,67, a przy Aw = 5,46 m2 - 0,73).

Wraz ze wzrostem pozostałych czynników współczynnik Uw się zwiększa.

Przy zmianie wartości czynników Ug (X1), Uf (X2), ψf,g (X3), r (X5) z dolnego do górnego poziomu (TAB. 1) ich niekorzystny wpływ przejawia się istotnym podwyższeniem Uw wynoszącym odpowiednio: 68,7, 25,9, 16,9 i 15,9%.

Ponieważ uzyskany model zawiera dziewięć współczynników, charakteryzujących interakcje czynników, warto przeanalizować efekty ich wspólnych oddziaływań, w których najczęściej zawarta jest nieoczekiwana i najciekawsza część informacji.

Po analizie współczynników modelu wykryto, że charakter i stopień wpływu czynników fizykalnych zależy od wartości innych czynników.

Stopień wpływu Ug (X1) wzmacnia się ze wzrostem Aw (X4) oraz słabnie ze wzrostem ψf,g (X3) i r (X5). Stopień wpływu Uf (X2) odwrotnie - wzmacnia się ze wzrostem ψf,g (X3) i r (X5) oraz słabnie ze wzrostem Aw (X4). Stopień wpływu ψf,g (X3) także słabnie ze wzrostem Aw (X4).

Jak widać, badana zależność jest dosyć skomplikowana. Związane jest to z tym, że proces przenoszenia ciepła przez stolarkę okienną ma charakter przestrzenny i zależy nie tylko od właściwości cieplnych materiału elementów okna, lecz od ich powierzchni i innych parametrów geometrycznych, określających usytuowanie przestrzenne elementów w konstrukcji okna. Część z tych parametrów podczas analizy wpływu wybranych czynników zmieniała się skokowo lub nierównomiernie.

W celu zagęszczenia analizy oraz uzyskania przydatnej i dostępnej informacji dla projektantów i konsumentów stolarki okiennej podzielono rozpatrywane okna warunkowo na grupy.

Każdą z tych grup można scharakteryzować dwoma parametrami, które zostały przyjęte w badaniu jako czynniki, a mianowicie:

 • powierzchnia okna Aw (X4)
 • oraz liczba skrzydeł r (X5).

W zależności od poziomu czynników okna mogą być małe (Aw = 1,82 m2), średnich rozmiarów (Aw = 3,64 m2) i duże (Aw = 5,46 m2); jednoskrzydłowe (r = 1), dwuskrzydłowe (r = 2) i trójskrzydłowe (r = 3).

Według tych cech okna zostały podzielone na pięć grup (TAB. 3). Dalszą analizę czynników wykonano w oparciu na odpowiednią grupę okien.

TABELA 3. Wyniki analizy wpływu czynników fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła Uw okien z wytypowanych grup

TABELA 3. Wyniki analizy wpływu czynników fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła Uw okien z wytypowanych grup

Do oszacowania stopnia wpływu czynników fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła Uw w kolumnach 2, 3, 4 TAB. 3 podane zostały przyrosty współczynnika Uw przy zmianie czynników z dolnego do górnego poziomu (TAB. 1).

Przyrosty wyrażone w % w odniesieniu do wartości Uw uzyskanej dla dolnego poziomu odpowiedniego czynnika. Charakteryzują one moc wpływu odpowiedniego czynnika na funkcję celu Uw

 W kolumnach 5, 6, 7 podano właściwy wkład każdego z czynników w podwyższenie Uw, uzyskany poprzez dzielenie przyrostu ΔUwi na zakres zmiany czynnika ΔXi i wyrażony w [W/(m2·K)] współczynnika Uwi na każdych 0,10 W/(m2·K) odpowiedniego czynnika.

Analizując dane z TAB. 3, można zauważyć, że dla grup okien I, III i V (gr. I - okna małe, jednoskrzydłowe; gr. III – okna średnie, dwuskrzydłowe; gr. V – okna duże, trójskrzydłowe) czynniki fizykalne mają jednakowe procentowe przyrosty Uw, jak również jednakowe właściwe wkłady.

Taka zbieżność wynika z wybranych rozmiarów okien, w których powierzchnia skrzydeł przyjęta została jako równa powierzchni okna referencyjnego (jednoskrzydłowego). Dla tych trzech grup okien stopniowe obniżenie co 0,1 W/(m2·K) czynników Ug (X1) i Uf (X2) od górnego do dolnego poziomu (TAB. 1) pozwała obniżać współczynnik przenikania ciepła Uw okien odpowiednio o 0,063 i 0,037 W/(m2·K) na każdy stopień. Natomiast stopniowe obniżenie co 0,01 W/(m·K) czynnika ψf,g (X3) w zakresie od 0,09 do 0,03 W/(m·K) (TAB. 1) pozwała obniżać współczynnik przenikania ciepła Uw okien o 0,025 W/(m2·K) na każdy stopień (w TAB. 3 podano właściwe wkład czynnika ψf,g (X3) w oparciu o jego stopniowe obniżenie co 0,1 W/(m·K)).

Dla okien grupy II (okna duże, jednoskrzydłowe) zauważono wzmocnienie wpływu czynnika Ug (X1), który spowodował przyrost Uw o 121,1%. Wymaga to od projektantów uważnego podejścia przy wyborze pakietów szklących dla podobnych okien. Zastosowanie w tej sytuacji stolarki okiennej w standardzie najniższej ceny nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ okno o mało korzystnym współczynniku przenikania ciepła pakietu szklącego spowoduje duże straty ciepła. Warto pamiętać, że dla tej grupy okien stopniowe obniżenie co 0,1 W/(m2·K) czynnika Ug (X1) w przyjętym zakresie zmiany (TAB. 1) pozwała obniżać współczynnik przenikania ciepła Uw okien o 0,085 W/(m2·K) na każdy stopień.

Odwrotnie, dla okien grupy IV (okna małe, trójskrzydłowe) wykryto wzmocnienie wkładu czynnika Uf (X2), który podwyższa Uw o 35,2%. Wzrost ten spowodowany zwiększeniem udziału powierzchni ramy okiennej w wyniku zastosowania trzech skrzydeł w oknie o małej powierzchni. Dla tej grupy okien stopniowe obniżenie co 0,1 W/(mK) czynnika Uf (X2) w przyjętym zakresie zmiany (TAB. 1) pozwała obniżać współczynnik przenikania ciepła Uw okien o 0,059 W/(m2·K) na każdy stopień. Należy o tym pamiętać przy wyborze konstrukcji ramy okiennej.

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedlają wykresy na RYS. 4-5 i RYS. 6-7.

RYS. 4-5. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug [W/(m2·K)] i współczynnika przenikania ciepła ramy Uf [W/(m2·K)] przy: ψf,g = 0,09 W/(m·K); Aw = 1,82 m2 (4) oraz ψf,g = 0,09 W/(m·K); Aw = 5,46 m2 (5); rys. archiwa autorów

RYS. 4-5. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynnika przenikania ciepła oszklenia Ug [W/(m2·K)] i współczynnika przenikania ciepła ramy Uf [W/(m2·K)] przy: ψf,g = 0,09 W/(m·K); Aw = 1,82 m2 (4) oraz ψf,g = 0,09 W/(m·K); Aw = 5,46 m2 (5); rys. archiwa autorów

RYS. 6-7. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynnika przenikania ciepła mostka ψg,f [W/(m·K)] przy: Ug = 1,1 W/(m2·K); Aw = 1,82 m2 (6) oraz Ug = 1,1 W/(m2·K); Aw = 5,46 m2; rys. archiwa autorów

RYS. 6-7. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynnika przenikania ciepła mostka ψg,f [W/(m·K)] przy: Ug = 1,1 W/(m2·K); Aw = 1,82 m2 (6) oraz Ug = 1,1 W/(m2·K); Aw = 5,46 m2; rys. archiwa autorów

W wyniku optymalizacji równania regresji (3) wykryto, że uzyskana funkcja osiąga minimalną (najlepszą) wartość Uw,min = 0,459 W/(m2·K) przy następujących wartościach czynników: Ug = 0,30 W/(m2·K); Uf = 0,80 W/(m2·K); ψg,f = 0,03 W/(m·K); Aw= 5,46 m2; r = 1.

Przy zapewnieniu minimalnej wartości Uw,min wkłady omawianych elementów w proces przenoszenia ciepła przez okno wynosiły:

 • powierzchni szklącej - 51%,
 • ramy - 38%,
 • mostków liniowych - 11%.

Maksymalną (najgorszą) wartość Uw,max = 1,626 W/(m2·K) obserwuje się przy Ug =  1,10 W/(m2·K), Uf  =  1,40 W/(m2·K), ψg,f  =  0,09 W/(m·K), Aw = 1,82 m2, r = 3. Wtedy wkłady poszczególnych elementów w proces przenoszenia ciepła wynosiły:

 • powierzchni szklącej - 24%,
 • ramy - 56%,
 • mostków liniowych - 20%.

Uzyskane dane z przeprowadzonego badania niosą przydatną informację o wpływie parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien i mogą być wykorzystane przy podjęciu decyzji podczas wyboru elementów stolarki okiennej.

Opracowany model matematyczny dla zbiorów dowolnych wartości badanych czynników (w przyjętych zakresach zmienności) po ich unormowaniu według wzoru (2) pozwala obliczyć współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej.

Wnioski

 • Zaproponowany deterministyczny model matematyczny pozwolił dokładnie określić charakter i stopień wpływu parametrów fizykalnych w wybranym zakresie ich zmienności na współczynnik przenikania ciepła Uw okien przy zmianie ich pola powierzchni i liczby skrzydeł.
 • Wykryto, że stopień i charakter wpływu czynników fizykalnych na współczynnik Uw stolarki okiennej zmienia się przy wahaniach wartości pozostałych czynników, ponieważ ich wpływ jest mocno obciążony interakcją czynników geometrycznych.
 • Dla wybranych grup okien z określonymi parametrami geometrycznymi zaproponowano wskaźnik w postaci właściwego wkładu czynników w podwyższenie Uw, pozwalający oszacować efekty zastosowania różnych typów elementów stolarki okiennej.
 • Ustalono, że optymalne wartości zbadanych czynników to są: Ug = 0,30 W/(m2·K); Uf = 0,80 W/(m2·K); ψg,m = 0,03 W/(m·K); Aw = 5,46 m2; r = 1. Pozwalają one osiągnąć minimalną wartość współczynnika Uw,min = 0,459 W/(m2·K).

Literatura

 1. W. Jezierski, J. Borowska, "Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej", "IZOLACJE" 4/2017.
 2. W. Jezierski, J. Borowska, "Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", "IZOLACJE" 6/2017.
 3. Strona internetowa: www.drutex.pl.
 4. PN-EN 673, "Szkło w budownictwie, Określanie współczynnika przenikania ciepła U. Metoda obliczeniowa".
 5. Strona internetowa: www.veka.pl
 6. PN-EN ISO 12631:2013-03, "Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła".
 7. Z. Polański, "Planowanie doświadczeń w technice", PWN, Warszawa 1984.
 8. K. Hartmann, E. Lezki, W. Schär, "Statistische Versuchsplanung und auswertung in der Stoffwirtschaft", VEB, Leipzig 1977.
 9. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część II Statystyka matematyczna", PWN, Warszawa 2003.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która...

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami termicznymi poszczególnych elementów. Trzeba też zwrócić uwagę na sposób i dokładność jej montażu. Ponadto bardzo ważny jest całkowity współczynnik przenikania ciepła okna, zadeklarowany przez producenta, który musi spełniać wymagania aktualnej ochrony...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego...

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego budynku. Dzieje się tak dlatego, że na wartość bilansu oddziałują nie tylko właściwości samego okna, duże znaczenie ma również utworzone połączenie na styku ościeżnica–ościeże okna. Ciągle udoskonala się metody montażu okien w ścianach, by w możliwie największym stopniu zmniejszyć wpływ liniowego...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej? Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak...

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak w praktyce zjawisko to występuje często, nawet w obiektach realizowanych przez duże, znane przedsiębiorstwa.

dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Jan Sieczkowski Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku,...

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku, wtedy gdy jest prawidłowo zamontowana, czyli odpowiednio usytuowana w ścianie, mechanicznie zmocowana i uszczelniona. Uszczelnienie połączenia stolarki okiennej lub drzwiowej ze ścianą (murem) ma istotne znaczenie zarówno w odczuwaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach, jak i wpływa na izolacyjność...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród...

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród budowlanych i ich współczynników przenikania ciepła. Natomiast wielkość zysków ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnię oszkloną zależy od natężenia promieniowania słonecznego występującego w obszarze budynku, przepuszczalności promieniowania słonecznego dla przezroczystej...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik „Termomodernizacja budynków” i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K). Należy jednakże zauważyć, że konstrukcja ściany zewnętrznej zazwyczaj jest podobna w każdym budynku przeznaczonym na pobyt stały ludzi - jej członem zasadniczym jest ściana pełna, w której osadzone jest okno składające się z ramy i części szklonej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń...

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, co stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.