Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Izolacyjność okien | Stolarka okienna | Wymagania cieplne | Montaż okien

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

Wprowadzenie w 2009 r. obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków spowodowało wyraźny wzrost znaczenia jakości wyrobów budowlanych w zakresie ich cech wpływających na charakterystykę energetyczną budynku. Dotyczy to również stolarki okiennej.

Czynniki, od których zależy izolacyjność okien

Izolacyjność okien wzrasta przy zastosowaniu większej liczby szyb i wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazami szlachetnymi, takimi jak argon czy krypton. Inny zabieg polega na pokrywaniu szyb powłokami selektywnymi, co ma na celu zmniejszenie przepuszczalności promieni słonecznych, a dzięki temu ograniczenie przegrzewania budynku w okresie letnim (zmniejsza koszty ewentualnej klimatyzacji) i jest dodatkowo walorem estetycznym.

Trzeba też wspomnieć o pojęciu „ciepła ramka”, czyli o zastosowaniu międzyszybowych ciepłych ramek polimerowych, które także wpływają na poprawę termiki okna.

Na izolacyjność termiczną całego okna mają wpływ nie tylko parametry izolacyjne oszklenia czy ramy, lecz także szczelność stolarki, jakość montażu, izolacyjność termiczna osłony przeciwsłonecznej.

Zastosowanie osłon (żaluzji, rolet) podwyższa opór cieplny okna i obniża wartość współczynnika przenikania ciepła. Zastosowanie rolet może być w niektórych przypadkach sposobem na spełnienie wysokich wymagań dotyczących okien (np. w budynkach o standardzie NF15 dla IV i V strefy).

W naszym umiarkowanym klimacie najważniejsze znaczenie ma znalezienie kompromisu pomiędzy ochroną przed nadmiernym wpływem zysków słonecznych na bilans cieplny budynku a wysokim poziomem dostępu naturalnego światła dziennego.

Parametry okien

Współczynnik przenikania ciepła U

Metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi podaje norma PN-EN ISO 10077-1:2007 [1]. Według jej zapisów wartość współczynnika U oblicza się z następującego wzoru:

 

gdzie:
Ag – pole powierzchni oszklenia [m²],
Af – pole powierzchni ramy [m²],
lg – całkowity obwód oszklenia [m],
Ug – współczynnik przenikania ciepła oszklenia [W/(m²·K)],
Uf – współczynnik przenikania ciepła ramy [W/(m²·K)],
Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna [W/(m·K)].

Wymagania dotyczące wartości współczynnika U okien zawarte są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], znowelizowanym rozporządzeniem z 5 lipca 2013 r. [3]. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(maks.) obniżone od stycznia 2014 r., w kolejnych latach będą jeszcze niższe.

ABSTRAKT

W artykule omówiono nowe wymagania cieplne dotyczące stolarki okiennej zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia energetyczne i ekonomiczne w odniesieniu do przykładowego projektu budynku jednorodzinnego. Przeanalizowano trzy warianty możliwych do zastosowania okien przy zasilaniu budynku różnymi źródłami ciepła.

The article discusses new thermal requirements concerning window joinery, which have been published in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013, amending the regulation on the technical conditions which are to be met by buildings and their location. The article contains calculations within the scope of energy and economy, which have been performed with regard to an exemplary design of a single-family residential building. It also includes an analysis of three types of windows possibly appropriate for use in the case in question, taking into consideration the fact of supplying the building from different heat sources.

Dopuszcza się (w odniesieniu do budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego) większe wartości współczynnika U niż U(maks.). Warunkiem jest uzasadnienie tego rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującym koszty budowy i eksploatacji budynku [3].

Daje to inwestorom dodatkowe możliwości manewru i ewentualne odłożenie w czasie dostosowania się do nowych wymagań, pod warunkiem wykazania opłacalności takiej decyzji.Nowe wymagania cieplne zostały zestawione w TABELI 1.

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g

Wpółczynnik U charakteryzuje straty ciepła przez okno, lecz należy zwrócić uwagę, że przez oszklenie pozyskujemy energię od promieniowania słonecznego.

Istotny jest więc współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g. Im wyższa wartość g, tym zyski od słońca większe. Im niższa wartość współczynnika U, tym trudniej zachować wysoką wartość g. Na wielkość współczynnika g ma wpływ również zastosowanie osłon przeciwsłonecznych.

Całkowitą wartość współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego według rozporządzenia z 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], oblicza się ze wzoru:

g = fc·gn

gdzie:
fc – współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzenia przeciwsłonecznego w okresie letnim nie może być większy niż 0,35,
gn – współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego.

Jeśli w deklaracji właściwości użytkowych okna nie ma podanych wartości współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego, należy skorzystać z tabeli 2.1.5. podanej w rozporządzeniu z 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [3], gdzie zestawiono wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn.

Zależą one od typu przeszklenia i wahają się od 0,5 dla okien potrójnie szklonych z powłoką selektywną do 0,85 dla okien szklonych pojedynczo.

Współczynnik redukcji promieniowania słonecznego fc

Bardziej skomplikowany jest dobór wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych.
Poszczególne jego wartości zostały podane w rozporządzeniu z 5 lipca 2013 r. [3], a przestawiono je w TABELI 2.

Pole powierzchni okien Ao

Ze względu na możliwość zwiększonych strat ciepła oraz nadmierne przegrzewanie pomieszczeń w miesiącach letnich nie można w budynku zaprojektować zbyt dużej powierzchni okien.

Według rozporządzenia [3] pole powierzchni Ao, wyrażone w m², okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o wartości współczynnika przenikania ciepła nie mniejszej niż 0,9 W/(m²·K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może przekraczać wartości Aomaks:

Aomaks = 0,15·Az + 0,03·Aw

gdzie:
Az – suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (po zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szer. 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw – suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu.

Poprawny montaż

Od kilkunastu lat w krajach zachodniej Europy standardowo stosowany jest tzw. ciepły montaż. Jest to trójwarstwowy system uszczelnienia okien, w Polsce stosowany w zasadzie wyłącznie w budynkach niskoenergetycznych (np. w budynkach o standardzie NF 15, NF 40).

Jeśli chodzi o standardowe budynki, nadal niewiele mówi się o wytycznych dotyczących poprawnego montażu i uszczelnień okien, a klienci sugerują się częściej wyborem tańszego rozwiązania, czyli montażu tradycyjnego (z użyciem pianki lub silikonu), który skutkuje stratami ciepła oraz zawilgoceniem warstwy izolacji. W efekcie rosną koszty ogrzewania i powstaje ryzyko pojawienia się niebezpiecznego dla zdrowia zagrzybienia [4].

Podstawowym celem ciepłego montażu jest polepszenie jakości montażu dzięki wyeliminowaniu mostków termicznych, zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej przed degradacją i zlikwidowaniu przewiewów. Jednoczesne zabezpieczenie izolacji przed wilgocią i zapewnienie jej stałej wentylacji pozwala na utrzymanie spoiny w stanie suchym.

Przy doborze materiałów do ciepłego montażu trzeba wiedzieć o wykonaniu wewnętrznej warstwy z materiału paroszczelnego, środkowej z materiału termoizolacyjnego, a zewnętrznej z paroprzepuszczalnego. Zgodnie z zasadą: wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz, zapewniamy spoinie optymalne warunki, które wpływają na jej trwałość i jakość.

Założenia do przykładu obliczeniowego

Do obliczeń przyjęto dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym o:

 • powierzchni zabudowy – 105 m²,
 • kubaturze ogrzewanej – 210 m³,
 • wentylacji naturalnej.

Budowa przegród zewnętrznych:

 • ściana z cegły ceramicznej gr. 25 cm, ocieplenie styropianem gr. 15 cm, współczynnik U = 0,236 W/(m²·K);
 • strop pod nieogrzewanym poddaszem: płyta żelbetowa gr. 15 cm, styropian gr. 22 cm, chudy beton gr. 3 cm, 2×papa asfaltowa, współczynnik U = 0,173 W/(m²·K);
 • podłoga na gruncie: płyta żelbetowa gr. 15 cm ocieplona styropianem gr. 15 cm, wylewka betonowa gr. 3 cm, posadzka dębowa gr. 2 cm, współczynnik U = 0,16 W/(m²·K).

W budynku na elewacji od strony północnej nie ma okien, natomiast na elewacjach pozostałych znajdują się po 2 okna o wymiarach 1280×1450 mm. Jako ścianę frontową przyjęto tę na kierunku południowym i tam znajdują się drzwi o wartości U = 1,7 W/(m2·K). Budynek jest nieosłonięty, dane meteorologiczne jak dla stacji Białystok.

Przyjęto do obliczeń zastosowanie 3 typów okien:

 • typ 1 – okna o wartości Uw =1,7 W/(m²·K),
 • typ 2 – okna o wartości Uw = 1,3 W/(m²·K),
 • typ 3 – okna o wartości Uw =0,7 W/(m²·K).

Okna typu 1 przyjęto w związku z tym, że inwestorzy, którzy uzyskali pozwolenie na budowę przed styczniem 2014 r., mogą w swoich budynkach zastosować okna spełniające wymagania podane w rozporządzeniu z 6 listopada 2008 r. [5].

Okna typu 2 spełniają obecne wymagania, zawarte w rozporządzeniu z 5 lipca 2013 r. [3], natomiast okna typu 3 spełniają wymagania dotyczące budynków o standardzie NF15 dla IV i V tej strefy. Przedstawione obliczenia mają pokazać różnicę wynikającą z zastosowania założonych typów okien.

Obliczenia wykonano w jednym z przeznaczonych do tego programów komputerowych. Wyniki zamieszczono w TABELACH 3, 4 oraz na RYS. 1, 2, 3, 4, 5.

Energia użytkowa charakteryzuje samą bryłę budynku i pozwala na porównanie efektów energetycznych uzyskanych dzięki zastosowaniu okien o lepszych parametrach (TABELA 3).

W celu podania efektu istotnego z punktu widzenia użytkownika w TABELI 4 zestawiono odpowiadające energiom użytkowym wartości energii końcowej oraz ceny poszczególnych paliw. Wartości współczynników nakładu instalacji w odniesieniu do różnych źródeł ciepła przyjęto na podstawie rozporządzenia z 6 listopada 2008 r. [5].

Analizowano następujące warianty inwestycji, w odniesieniu do których obliczono wartości wskaźników NPV i SPBT:

 

wariant 1, polegający na zastosowaniu zamiast okien typu 1 okna typu 2,

wariant 2, polegający na zastosowaniu zamiast okien typu 1 okna typu 3.

Wartości wskaźników NPV i SPBT obliczono na podstawie wzorów:

gdzie:
ΔN – różnica wartości nakładu dla odpowiednich typów okien,
ΔQ – różnica wartości zapotrzebowania na energię dla odpowiednich typów okien,
ci – cena energii z wybranego źródła,
ΔK – przewidywane wpływy finansowe w kolejnych latach [zł/rok],
n – liczba lat funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego; przyjęto 15 lat,
r – stała stopa dyskonta; przyjęto 3%.

Do obliczeń przyjęto planowany czas zwrotu inwestycji wynoszący 15 lat oraz stopę dyskonta równą 3%. Wyniki przedstawiono w TABELACH 5 i 6.

Jak wynika z RYS. 1, przy zastosowaniu lepszych okien następuje znaczne zróżnicowanie zapotrzebowania bryły budynku na energię użytkową. Wraz ze wzrostem parametrów cieplnych zastosowanych okien w budynku, zapotrzebowanie na energię użytkową spada nawet dwukrotnie dla okien typu 3.

Zmiany w wielkości energii końcowej (ta, za którą płacimy) zależą od rodzaju paliwa i sprawności instalacji grzewczej budynku, dlatego zróżnicowanie jej wartości nie jest aż tak znaczne jak w przypadku energii użytkowej.

Na podstawie analizy RYS. 3 i 4 można zauważyć, że dla okien typu 2 i 3 zyski od słońca przeważają straty przez okna, jedynie dla okna typu 1 wartości te są zbliżone.

Takie wyniki uzyskano dzięki korzystnej orientacji budynku (południowej) i wyeliminowaniu okien na elewacji północnej. Istotne znaczenie w tym wypadku ma także współczynnik wykorzystania zysków słonecznych, który w sezonie wynosi 0,933. Polepszanie izolacyjności cieplnej okna powoduje obniżenie strat, przy jednoczesnym obniżeniu zysków (przy czym straty maleją szybciej niż zyski).

W budynku poddanym analizie dominujące są straty wentylacyjne, natomiast w odniesieniu do nich straty przez okna są dwa razy mniejsze (okna typu 1, 2), a w odniesieniu do okien typu 3 – nawet 4-krotnie mniejsze.

PODSUMOWANIE

Przy wyborze okien do budynku należy zwrócić uwagę na to, że:

 • izolacyjność okien zależy od udziału szyby w całkowitej powierzchni okna i liczby podziałów (np. szprosów). Im mniej podziałów i większy udział szyby, tym lepsze właściwości izolacyjne okien;
 • najlepszym rozwiązaniem są okna o najniższej wartości współczynnika przenikania ciepła U oraz o stosunkowo wysokiej wartości współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego g. Trzeba też zdawać sobie sprawę, iż wzrost liczby szyb w profilu okiennym obniża wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, lecz jednocześnie powoduje obniżenie wartości współczynnika g (zmniejszenie ilości przepuszczanej do pomieszczenia energii słonecznej);
 • lokalizacja i orientacja okien w budynku wpływają na wielkość zysków od słońca. Zaleca się umieszczanie znacznej liczby okien od strony południowej, unikanie zaś otworów okiennych od strony północnej (zwracając uwagę na eliminację nadmiernych zysków ciepła).

Na efektywność energetyczną i ekonomiczną inwestycji polegającej na montażu okien o lepszych parametrach termicznych wpływa w istotnym stopniu również rodzaj ogrzewania (paliwo i jego cena).

Z przytoczonego przykładu obliczeniowego wynika, iż czasy zwrotu dodatkowego nakładu na lepsze okna są dość długie, jednak oszczędności energetyczne, jakie taka zmiana przynosi, są znaczące w bilansie energetycznym budynku. Przy odpowiedniej trwałości okien oraz w warunkach ciągle rosnących cen energii inwestycja staje się opłacalna.

Okna o bardzo dobrych parametrach termicznych mogą przy odpowiednim rozmieszczeniu w budynku względem stron świata być pozytywnym składnikiem bilansu cieplnego budynku.

Autorzy składają podziękowania za współpracę firmie Prestige z Łap, która udostępniła dane do obliczeń

Literatura

 1. PN-EN ISO 10077-1:2007, „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
 4. Strona internetowa: www.empol.pl.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Center Center, 04.08.2016r., 10:50:20 Bardzo się cieszę, że ten temat został poruszony. Energooszczędne okno to nie tylko szyba która lepiej chroni przez stratami ciepła, a bardzo szerokie zagadnienie. Kwestia właściwego zainstalowania okien i unikania strat ciepła spowodowanych wadliwym osadzeniem okna jest kluczowa i, zbyt często, przemilczana. Producenci okien prześcigają się w osiągach swoich produktów, ale nieświadomy inwestor i tak traci krocie przez błędne zainstalowanie.

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.