Izolacje.com.pl

Okna 3-szybowe to komfort ciszy

Okna 3-szybowe to komfort ciszy Okna 3-szybowe to komfort ciszy

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Sprawdź systemy ociepleń

Sprawdź systemy ociepleń Sprawdź systemy ociepleń

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analysis of thermal performance of modern window joinery

Nowoczesna stolarka okienna wyróżnia się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, a także wysoką szczelnością i trwałością
Schüco

Nowoczesna stolarka okienna wyróżnia się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, a także wysoką szczelnością i trwałością


Schüco

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

Zobacz także

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

VELUX Polska Sp. z o.o. Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić...

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić optymalnej powierzchni przeszkleń, najlepszym rozwiązaniem są okna do płaskich dachów. Sprawdzają się one zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

VELUX Polska Sp. z o.o. Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1],

 • od stycznia 2014 r. współczynnik przenikania ciepła Uw okien wynosił maksymalnie 1,3 W/(m2·K),
 • od stycznia 2017 r. jest to zaledwie 1,1 W/(m2·K).

Podczas doboru rodzaju stolarki należy porównywać jej parametry cieplne z tymi wartościami.

Niestety dla współczesnej stolarki, która składa się z kilku elementów (oszklenia, ramy, słupków okiennych i rygli), często problematyczne jest uzyskanie informacji na temat współczynnika przenikania ciepła poszczególnych elementów. Nawet jeśli ma się takie informacje, konsumenci nie są w stanie obiektywnie ocenić właściwości cieplnych okien czy określić ich współczynnik przenikania ciepła w całości.

Nie zawsze można wyczytać też wszystkie informacje z reklam i ulotek marketingowych oferowanych przez producentów. Zazwyczaj są w nich podane 1-2 parametry cieplne i informacja odnośnie dźwiękoszczelności. Reszta danych to często chwyty marketingowe.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii we współczesnej stolarce okiennej nie mamy już do czynienia z czynnikiem zakłócającym, który skłaniał właścicieli budynków do wymiany okien na doskonalsze - infiltracją powietrza.

W nowoczesnych oknach stosowane są zestawy uszczelek, które praktycznie uniemożliwiają swobodny przepływ powietrza przez okna, przez co wartość współczynnika przenikania ciepła całego okna (Uw) pozostaje niezmienna w trakcie jego eksploatacji. Tak więc, przy prawie wyeliminowanej filtracji powietrza, dla współczesnej stolarki okiennej można w dokładny sposób wyliczyć i przeanalizować parametry cieplne okien, jeśli zna się rozmiary i charakterystyki cieplne poszczególnych elementów.

Celem niniejszego artykułu jest analiza współczynnika przenikania ciepła współczesnej stolarki okiennej wykonanej z PVC, w zależności:

 • od powierzchni okna,
 • udziału powierzchni szklonej do powierzchni okna,
 • współczynnika przenikania ciepła oszklenia
 • oraz współczynnika przenikania ciepła ramy,

z oceną stopnia i charakteru wpływu tych czynników oraz określeniem ich wartości optymalnych na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Do analizy na potrzeby tej publikacji wybrano okna dwóch popularnych firm.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej

Do obliczania współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej najbardziej przydatna i oczywista jest składnikowa metoda oceny, opisana w normie PN-EN ISO 12631:2013-03 [2].

Metoda ta dzieli fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych z dodatkowymi członami korekcyjnymi, uwzględniającymi wzajemne oddziaływania cieplne między tymi elementami.

Według tej metody wartość współczynnika przenikania ciepła pojedynczego okna Uw należy obliczać zgodnie z równaniem:

(1)

gdzie:

Ug, Up - współczynniki przenikania ciepła oszklenia i paneli,

Uf, Um, Ut - współczynniki przenikania ciepła ram, słupków okiennych i rygli,

ψf,g, ψt,g, ψm,g, ψp - liniowe współczynniki przenikania ciepła spowodowane połączonymi efektami cieplnymi elementu szklącego i ramy lub rygla, słupka albo samego panelu,

ψm,f, ψt,f- liniowe współczynniki przenikania ciepła spowodowane połączonymi efektami cieplnymi rama - słupek okienny lub rama - rygiel,

Acw - pole powierzchni ściany osłonowej,

Ag - całkowite pole powierzchni oszklenia,

Ap - całkowite pole powierzchni paneli,

Af- całkowite pole powierzchni ram.

W przypadku pojedynczego okna bez słupków okiennych i rygli można stosować wzór w postaci uproszczonej [3]:

(2)

gdzie:

Uw - średni współczynnik przenikania ciepła okna [W/(m2·K)],

Uf- współczynnik przenikania ciepła ramy [W/(m2·K)],

Ug - średni współczynnik przenikania ciepła szyby [W/(m2·K)],

ψg,f - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna [W/(m·K)],

Af - pole powierzchni ramy o współczynniku Uf [m2],

Ag- pole powierzchni szyby [m2],

lg - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą [m],

A0 - powierzchnia całkowita okna [m2].

Jak widać z ostatniego wzoru, nawet w najprostszym przypadku na współczynnik Uw wpływa sześć parametrów.

Zainteresowanie konsumentów może wzbudzać również siódmy parametr - powierzchnia całkowita okna, która związana jest z powierzchnią ramy i powierzchnią oszklenia warunkiem:

A0 = Ag + Af  (3)

Na podstawie podanych wzorów autorzy stworzyli algorytm do wyliczania szukanego współczynnika przenikania ciepła okna Uw przy zmianie wartości wybranych czynników, który stanowił podstawę do opracowania modelu matematycznego.

Model matematyczny do określenia współczynnika przenikania ciepła okna

Do najbardziej uniwersalnych zadań przy stosowaniu modeli matematycznych należą rozwiązanie zadań optymalizacyjnych oraz wyznaczenie niektórych zmiennych, podczas gdy innym zmiennym modelom narzucamy wartości przez nas zbadane lub zmierzone. Proces wyznaczania zmiennych zależnych nazywa się rozwiązaniem równań modelowych. Jedną z metod rozwiązania równań modelowych jest symulacja, dla której charakterystyczne jest, że zmiennymi niezależnymi modelu są zmienne odpowiadające wielkościom wejściowym systemu rzeczywistego [4].

Zgodnie z przyjętym celem badania w niniejszej pracy jako funkcję celu przyjęto współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] (odpowiedź Y). Chociaż współczynnik ten charakteryzuje przepuszczalność ciepła przez okna, jest on odwrotnością oporu cieplnego, to przyjęto go jako wielkość, która opisuje właściwości termoizolacyjne okna.

Przy opracowaniu modelu matematycznego dąży się do jego praktycznej utylitarności oraz skuteczności. Takie cechy można osiągnąć dzięki opracowaniu krótkich modeli, w których wykorzystano najważniejsze czynniki interesujące odbiorców stolarki okiennej.

Logicznie jest oczekiwać, że konsumentów stolarki okiennej mogą interesować właściwości termoizolacyjne okna w zależności od:

 • powierzchni całkowitej okna A0 (czynnik X1),
 • udziału pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C (czynnik X2),
 • współczynnika przenikania ciepła szyby Ug (czynnik X3)
 • oraz współczynnika przenikania ciepła ramy Uf (czynnik X4).

Te czynniki można scharakteryzować jako odpowiadające podstawowym wymaganiom modelowania matematycznego – są sterowalne, mierzalne, wzajemnie niezależne oraz niesprzeczne [4]. Jednak dwa z nich nie są jednoznaczne:

 • A0, ponieważ powierzchnia okna zależy od jego szerokości i wysokości, oraz
 • C, który zależy od pól powierzchni szkła i ramy.

Jednoznaczność czynnikowi A0 można nadać, przyjmując wysokość okna jako wartość stałą, która w referencyjnych oknach w budynkach mieszkalnych wynosi 1,48 m. Jednoznaczność czynnikowi C zapewnia równość (3). Wymienione zmienne zostały przyjęte do analizy.

RYS. 1. Schemat blokowy wyliczania współczynnika przenikania ciepła okien w budynkach mieszkalnych; rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

RYS. 1. Schemat blokowy wyliczania współczynnika przenikania ciepła okien w budynkach mieszkalnych; rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

Na RYS. 1 przedstawiono schemat blokowy wyliczania współczynnika przenikania ciepła okien w budynkach mieszkalnych. Zaproponowany algorytm obliczeń został zastosowany do realizacji eksperymentu obliczeniowego, którego wyniki stanowiły podstawę do opracowania deterministycznego modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej.

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = f (X1, X2, X3, X4) może opisywać wielomian drugiego stopnia.

Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 4-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TABELA). Przy czym zastosowano kompozycyjny trójpoziomowy symetryczny plan D-optymalny, mający wysoką efektywność statystyczną i zawierający 24 próby [5].

Do wyliczenia wartości Yi w 24 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel. Ważną procedurę przed rozpoczęciem obliczeń jest wybór zakresu zmienności czynników oraz wartości zmiennych stałych, od których zależą efekty wpływu rozpatrywanych czynników.

Przy wyborze wartości autorzy opierali się na informacjach o stolarce okiennej różnych firm. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi wykonano wybór poziomów wybranych czynników. Jako typowy wyrób pierwszej badanej firmy wskazano system z ramą wykonaną z PVC. Okno to miało system profili zaopatrzony w 7 komór, przy czym głębokość zabudowy to 82 mm.

Wartość współczynnika przenikania ciepła Uf ramy wynosi 0,9 W/(m2·K), a współczynnik przenikania ciepła kompleksowego wyrobu Uw to zaledwie - w zależności od rodzaju wzmocnienia - 0,79 W/(m2·K), gdy wzmocnienie jest ze stali, lub 0,6 W/(m2·K), jeśli wykorzystano wzmocnienie z włókna szklanego. Okno wyposażone było w układ trzech uszczelek - od zewnątrz, wewnątrz, a także w spienioną uszczelkę centralną, by mogło być jeszcze bardziej wodoszczelne i mniej przepuszczało powietrze.

Z kolei drugi badany system, również z ramą z PVC, charakteryzuje się wielokomorową geometrią - aż 7 komór w profilu ramy oraz 6 komór w profilu skrzydła.

Ważne, że sam system profili ma wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Uf na poziomie 1,0 W/(m2·K).

Dzięki zastosowaniu szyby, dla której współczynnik przenikania ciepła Ug wynosi 0,7 W/(m2·K), a liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg kształtuje się na poziomie 0,050 W/(m·K), całkowity współczynnik przenikania ciepła Uw gotowego wyrobu to zaledwie 0,91 W/(m2·K). Przy wykorzystaniu innego pakietu szybowego, właściwości termoizolacyjności mogą być jeszcze lepsze.

Należy zaznaczyć, że jeśli współczynnik Uw jest niższy niż 0,9 W/(m2·K), wówczas wielkość okien i ich liczba jest dowolna. Gdy ma on wyższą wartość, niestety należy dostosować się do obowiązujących wymagań i spełnić warunki dotyczące powierzchni przegród przezroczystych w pomieszczeniach [1].

Przy wyborze zakresu zmienności czynników, pole powierzchni okna A0 (X1) na średnim poziomie przyjęto równe 1,84 m2, tj. odpowiednie polu powierzchni okna referencyjnego [6], którego wymiary wynoszą kolejno: 1,48 m - wysokość i 1,23 m - szerokość.

Dla zmienności tego czynnika przyjęto powierzchnie okna o 30% większą (2,367 m2) oraz o 30% mniejszą (1,274 m2) niż okno standardowe. Taki zakres zmienności powierzchni otworu okiennego pozwalał spełnić wymagania normowe odnośnie wielkości powierzchni przeszklonych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi w budynkach mieszkalnych [1].

Udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C (X2) przyjęto na poziomie średnim równy 0,8 - gdy rama to już tylko 20% powierzchni całego okna, co jest charakterystyczne dla okien ze standardowym udziałem ramy.

 • Dolny i górny poziomy tego czynnika przyjęto jako odpowiednio 0,65 - gdy rama stanowi 35% całkowitej powierzchni okna, oraz 0,95 – gdy rama stanowi zaledwie 5% całkowitej powierzchni okna. Taki zakres zmienności odpowiada wahaniom czynnika przy zmianie powierzchni całkowitej okna czy przy zastosowaniu udoskonalonych rozwiązań okien.
 • Jako wartość średnią czynnika Ug (X3) przyjęto 0,6 W/(m2·K). Na górnym poziomie wybrano wartość równą 1,0 W/(m2·K). Taka wartość jest charakterystyczna dla okien starszych budynków i takich, które występują obecnie w większości domów jednorodzinnych.
 • Najniższa wartość przyjęta została na poziomie 0,2 W/(m2·K). Producenci dążą, by produkować takie okna, które charakteryzować się będą tym parametrem na tak niskim poziomie, nie można było zatem pominąć tego faktu.

Wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Uf (X4) na średnim poziomie przyjęto 0,95 W/(m2·K) i jest ona już osiągalna dla niektórych profili okiennych.

 • Na poziomie najwyższym wybrano wartość równą 1,20 W/(m2·K). Jest to wartość typowa dla profilu wykonanego z drewna.
 • Najniższą wartość współczynnika Uf przyjęto na poziomie 0,7 W/(m2·K). Takiej wysokości tego parametru jeszcze nie osiągnięto, ale ciągle trwają badania umożliwiające dokonanie tego.

Wymienione wartości naturalne czynników X1, X2, X3, X4 i odpowiadające im wartości kodowane przedstawiono w TABELI.

Pozostałe zmienne Ag, Af, lg we wzorach (2), (3) można wyliczyć na podstawie wartości wybranych czynników A0 i C. Wartość zmiennej ψg przyjęto jako stała i równa 0,10 W/(m·K) [7].

Na podstawie wyników obliczeń (TABELA) opracowano równanie regresji zależności Y = f(X1, X2, X3, X4).

Za pomocą t-kryterium oceniono istotność współczynników tego równania.

Uwzględniono, że w eksperymencie obliczeniowym w każdym punkcie planu mamy jeden wynik. Z tego powodu wykorzystano podejście opisane w "Statistische Versuchsplanung und -auswertung in der Stoffwirtschaft" [8], według którego dla każdego współczynnika obliczono tj = |bj|/Sbj, gdzie:

 • bj - wartości współczynników równania regresji;
 • Sbj - odchylenie standardowe j-tego współczynnika.

Do określenia Sbj obliczono wariancję S2 na podstawie sumy kwadratów odchyleń Σ (Yi – Ŷi)2. Wartości tj porównywano z wartością krytyczną t0,025;9 = 2,26 [8]. Przy tj < t0,025;9 współczynnik uznawany był jako nieistotny.

W wyniku testu sześć współczynników okazało się nieistotnych. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k+1=9 współczynnikami:

(4)

O adekwatności modelu uzyskanego z eksperymentu obliczeniowego zgodnie z zaleceniami "Statistische Versuchsplanung und -auswertung in der Stoffwirtschaft" [8] można sądzić, analizując: sumę kwadratów odchyleń Σ(Yi – Ŷi)2; wariancję błędów aproksymacji S2a; współczynnik determinacji R2.

Dany model miał:

 • Σ(Yi – Ŷi)2 = 0,0001;
 • S2a= Σ(Yi – Ŷi)2/[N – (k+1)] = 0,0000066;
 • R2 = 1,0000.

Jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono również według kryterium F [8].

Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody

 • f1 = N – 1 = 24 – 1 = 23;
 • f2 = N – (k + 1) = 24 – 9 = 15

okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 = S2y/S2a = 24887,5220 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;23;15 = 2,30 [9]. Potwierdza to adekwatność i skuteczność opracowanego równania regresji, a także jego przydatność do dalszej analizy.

Analiza wpływu wybranych parametrów na współczynnik przenikania ciepła okna

Interpretacja wpływu wybranych czynników na współczynnik przenikania ciepła okna wykonana została na podstawie analizy równania regresji (1). Dla lepszego zrozumienia wyników analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej.

Przed analizą przypominamy, że interesują nas przede wszystkim okna o najniższym współczynniku przenikania ciepła Uw. Dzieli to umownie badane czynniki na korzystne czy pożądane, jeżeli wraz z ich wzrostem współczynnik Uw maleje, oraz niekorzystne, jeżeli wraz z ich wzrostem współczynnik Uw rośnie.

Najmocniejszy niekorzystny wpływ na współczynnik Uw wykazuje współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug.
Wykryto, że przy zmianie Ug od 0,2 W/(m2·K) do 1,0 W/(m2·K), współczynnik Uw zwiększa się równomiernie od 0,616 W/(m2·K) do 1,256 W/(m2·K), tj. wzrasta na 103,9%.

Zauważono również, że wpływ Ug wzmacnia się przy wzroście czynnika C i nie zależy od pozostałych czynników.

Na drugim miejscu według efektu oddziaływania lokuje się współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf.
Wykryto, że współczynnik Uw zwiększa się równomiernie od 0,886 W/(m2·K) do 986 W/(m2·K) (na 11,3%) przy zmianie Uf od 0,7 W/(m2·K) do 1,2 W/(m2·K). Wpływ Uf słabnie przy wzroście czynnika C i nie zależy od pozostałych czynników.

Na trzecim miejscu plasuje się czynnik korzystny - powierzchnia okna A0.
Wykryto, że przy zmianie A0 od 1,274 m2 do 2,367 m2 współczynnik Uw zmniejsza się nierównomiernie od 0,999 W/(m2·K) do 0,903 W/(m2·K) (spadek o –9,6%). Zauważono, że dla czynników A0 i C ma miejsce synergizm ich wpływu, tj. każdy z nich przy ich wspólnym wzroście wpływa silniej, niż gdy wzrastają one osobno.

Na ostatnim miejscu znajduje się udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C.
Wykryto, że współczynnik Uw zmniejsza się równomiernie od 0,962 W/(m2·K) do 910 W/(m2·K) (spadek o –5,4%) przy zmianie C od 0,65 do 0,95 Wpływ czynnika C wzmacnia się ze wzrostem czynników A0 i Uf oraz słabnie ze wzrostem b.

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedlają również wykresy na RYS. 2 i RYS. 3, na których pokazano graficzne zależności Uw= f (A0, C) oraz Uw= f (Ug, Uf), wykonane w systemie współrzędnych 3D.

RYS. 2. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynników przenikania ciepła szyby Ug [W/(m2·K)] i ramy okiennej Uf [W/(m2·K)] przy powierzchni okna A0=1820 m2 i udziale pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C = 0,8; rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

RYS. 2. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od współczynników przenikania ciepła szyby Ug [W/(m2·K)] i ramy okiennej Uf [W/(m2·K)] przy powierzchni okna A0=1820 m2 i udziale pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C = 0,8; rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od powierzchni okna A0 [m2] i udziału pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C przy współczynniku przenikania ciepła szyby Ug = 0,6 W/(m2·K) i ramy okiennej Uf = 0,95 W/(m2·K); rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej Uw [W/(m2·K)] od powierzchni okna A0 [m2] i udziału pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna C przy współczynniku przenikania ciepła szyby Ug = 0,6 W/(m2·K) i ramy okiennej Uf = 0,95 W/(m2·K); rys. archiwa autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

Nieoczekiwany charakter wpływu czynników A0 i C na współczynnik Uw można wyjaśnić faktem, że ze wzrostem A0 i C, mimo wzrostu wkładu w podwyższenie Uw szyby i ramy, maleje udział mostku termicznego na styku szkło-rama (najmocniejszego składnika Uw) z powodu wolniejszego przyrostu jego długości w odniesieniu do powierzchni szkła i ramy.

W wyniku suma wkładów czy efektów tych trzech składników doprowadza do tego, że czynniki A0 i C w niewielkim stopniu obniżają współczynnik Uw. Jednak jest formalne wyjaśnienie, wynikające z niedokładności wzoru.

Na efekt sumaryczny wpływa również przyjęty zakres zmienności czynników. Dlatego autorzy nie przeceniają tego efektu sumarycznego.

Podczas wykonywania procedury optymalizacji wykryto, że uzyskana funkcja osiąga minimalną (najlepszą) wartość Uw,min = 0,480 W/(m2·K) przy następujących wartościach czynników:

 • A0= 2,367 m2;
 • C = 0,95;
 • Ug= 0,20 W/(m2·K);
 • Uf= 0,70 W/(m2·K).

Natomiast maksymalną (najgorszą) wartość Uw,max = 1,370 W/(m2·K) obserwuje się przy:

 • A0= 1,274 m2;
 • C = 0,65;
 • Ug= 1,00 W/(m2·K);
 • Uf= 1,20 W/(m2·K).

Jak widać, wartości badanych czynników, zapewniające maksymalną i minimalną wartości funkcji celu, lokują się na granicy obszaru czynnikowego, natomiast ekstrema badanej funkcji znajdują się daleko poza obszarem zmienności czynników.

Wnioski

W prezentowanym badaniu ukazana została wysoka skuteczność korzystania z modelowania matematycznego dla przeprowadzenia analizy parametrów cieplnych okien. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił dokładnie określić charakter i stopień wpływu podstawowych czynników w wybranym zakresie ich zmienności na współczynnik przenikania ciepła Uw stolarki okiennej. 

Współczynnik Uw najszybciej wzrastał pod wpływem współczynnika przenikania ciepła powierzchni szklonej Ug. Wraz ze zmianą współczynnika Ug od 0,2 W/(m2·K) do 1,0 W/(m2·K) zaobserwowano równomierny wzrost wartości współczynnika Uw od 0,616 W/(m2·K) do 1,256 W/(m2·K).

Pozostałe czynniki charakteryzują się ujednoliconym słabym wpływem na współczynnik Uw w zakresie od 5,4% do 11,3%.

Parametr Uf wykazuje efekt dodatni, czyli wraz z jego wzrostem, rośnie także wartość współczynnika Uw, a parametry A0 i C wykazują efekty ujemne, czyli wraz z ich wzrostem wartość współczynnika Uw słabo maleje.

Współczynnik Uw osiąga wartość minimalną Uw,min = 0,480 W/(m2·K) przy następujących wartościach czynników:

 • A0= 2,367 m2;
 • C =0,95;
 • Ug= 0,200 W/(m2·K);
 • Uf = 0,700 W/(m2·K).

Wartość maksymalną Uw,max = 1,368 W/(m2·K) obserwuje się dla:

 • A0= 1,274 m2;
 • C = 0,65;
 • Ug= 1,0 W/(m2·K);
 • Uf=1,2 W/(m2·K).

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi aktualizacjami.
 2. PN-EN ISO 12631:2013-03, "Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła".
 3. PN-EN ISO 10077-1:2007 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona".
 4. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", EXIT, Warszawa 2003.
 5. Z. Polański, "Planowanie doświadczeń w technice", PWN, Warszawa 1984.
 6. PN-EN 14351-1+A1:2010, "Okna i drzwi. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności".
 7. PN-EN ISO 14683:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 8. K. Hartmann, E. Lezki, W. Schär, "Statistische Versuchsplanung und -auswertung in der Stoffwirtschaft", VEB, 1977 Leipzig.
 9. W. Krysicki i in., "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna", PWN, Warszawa 2003.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


PLIKI DO POBRANIA


TABELA. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Ernst Richter Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie...

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii, ale także zachowanie dotychczasowego zabytkowego charakteru obiektu. Budynkami poddawanymi od kilkunastu lat szerokim działaniom termomodernizacyjnym są obiekty oświaty.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym

Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym Analiza bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym

Fragment ściany osłonowej z oknem składa się z kilku różnorodnych elementów bazowych, które charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami i polami powierzchni. Ponieważ przy projektowaniu budynku należy...

Fragment ściany osłonowej z oknem składa się z kilku różnorodnych elementów bazowych, które charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami i polami powierzchni. Ponieważ przy projektowaniu budynku należy zapewnić mu najniższe możliwe zapotrzebowanie na energię, trzeba określić parametry ścian i okien w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać zyski ciepła.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna Wpływ osłony przeciwsłonecznej na współczynnik przenikania ciepła okna

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem...

Minimalizowanie zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych uzyskiwane jest zazwyczaj dzięki stosowaniu najnowszych technologii izolacji termicznej. Bardzo często związane jest to ze wzrostem zapotrzebowania na energię do chłodzenia pomieszczeń. Nierzadko zatem na równi stawiane jest zapewnienie temperatury komfortu cieplnego budynków zimą oraz ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części...

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna. Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części szklonej okna Ug stosuje się do środkowej części szyby i nie bierze się pod uwagę efektu ramki dystansowej przy krawędzi oszklenia, współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf stosuje się przy braku oszklenia, zaś liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ odnosi się do dodatkowego strumienia...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych Właściwości cieplne wieloskrzydłowych okien o zmiennych parametrach geometrycznych

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która...

Przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych ucieka nawet do 40% ciepła. Aby redukować straty ciepła przez okna, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinno się wybierać taką stolarkę, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami termicznymi poszczególnych elementów. Trzeba też zwrócić uwagę na sposób i dokładność jej montażu. Ponadto bardzo ważny jest całkowity współczynnik przenikania ciepła okna, zadeklarowany przez producenta, który musi spełniać wymagania aktualnej ochrony...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem Wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego...

Osadzenie okna w ścianie zewnętrznej nie jest czynnością trudną technicznie, zwłaszcza dla fachowców. Jednakże trzeba pamiętać, że to, jak okno zostanie zamontowane, wpływa na bilans energetyczny całego budynku. Dzieje się tak dlatego, że na wartość bilansu oddziałują nie tylko właściwości samego okna, duże znaczenie ma również utworzone połączenie na styku ościeżnica–ościeże okna. Ciągle udoskonala się metody montażu okien w ścianach, by w możliwie największym stopniu zmniejszyć wpływ liniowego...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej? Jak prawidłowo zamontować izolację w stolarce okiennej?

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak...

Powszechnie uważa się, że błędy związane z termoizolacją stolarki występują rzadko i mogą być popełniane wyłącznie przez mało doświadczone firmy wykonawcze, korzystające z usług "przypadkowych" osób. Jednak w praktyce zjawisko to występuje często, nawet w obiektach realizowanych przez duże, znane przedsiębiorstwa.

dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Jan Sieczkowski Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej Wytyczne prawidłowego montażu izolacji w stolarce okiennej

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku,...

Stolarka okienna i drzwiowa spełnia swoje funkcje, tj. stanowi przegrodę oddzielającą wnętrze budynku od warunków klimatycznych występujących na zewnątrz oraz przenosi obciążenia działające na ściany budynku, wtedy gdy jest prawidłowo zamontowana, czyli odpowiednio usytuowana w ścianie, mechanicznie zmocowana i uszczelniona. Uszczelnienie połączenia stolarki okiennej lub drzwiowej ze ścianą (murem) ma istotne znaczenie zarówno w odczuwaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach, jak i wpływa na izolacyjność...

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji Analiza warunków dopływu energii słonecznej przez wieloskrzydłowe okna o zmiennej konfiguracji

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród...

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w budynku zależy od różnicy między stratami a zyskami ciepła. Straty ciepła przez przenikanie w budynku są proporcjonalne do powierzchni elementów przegród budowlanych i ich współczynników przenikania ciepła. Natomiast wielkość zysków ciepła od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnię oszkloną zależy od natężenia promieniowania słonecznego występującego w obszarze budynku, przepuszczalności promieniowania słonecznego dla przezroczystej...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja budynków" i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym Analiza przenikania ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce [1], maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian osłonowych w budynkach nowo wznoszonych wynosi Umax = 0,23 W/(m2·K), zaś dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K). Należy jednakże zauważyć, że konstrukcja ściany zewnętrznej zazwyczaj jest podobna w każdym budynku przeznaczonym na pobyt stały ludzi - jej członem zasadniczym jest ściana pełna, w której osadzone jest okno składające się z ramy i części szklonej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien Wpływ parametrów fizykalnych elementów stolarki okiennej na współczynnik przenikania ciepła okien

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły...

Producenci stolarki okiennej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat wprowadzili na polski rynek okna niezwykle szczelne, o bardzo dobrej charakterystyce cieplnej. Wśród konsumentów stolarki okiennej pojawiły się możliwości szerokiego wyboru typów, rozmiarów czy konfiguracji okien z uwzględnieniem ich jakości użytkowej.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń...

Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, co stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Termoizolacja dla budownictwa

Termoizolacja dla budownictwa Termoizolacja dla budownictwa

Znajdź swój sposób na izolacje

Znajdź swój sposób na izolacje Znajdź swój sposób na izolacje

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych Bezpieczeństwo pracowników - system barier ochronnych

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Euler Hermes Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak...

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak płacić będą oni w najbliższym czasie za już dostarczone materiały. Czy trzeba martwić się o swoje należności, czy może lepiej skupić się na aktywnym wsparciu sprzedaży – wszak nawet na rynku dostawcy można walczyć o zwiększenie w nim swoich udziałów.

Sika Poland sp. z o.o. Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar...

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar wody z trudem wsiąka w grunt. Skutek? Zagrożenie dla budynków i potencjalne ogromne straty.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii,...

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii, ale również stabilność i funkcjonalność dachów płaskich. Doskonałe właściwości INSULARIS PIANO firmy CEMEX Polska stanowią doskonałą alternatywę dla standardowo stosowanych izolacji ze styropianu, wełny czy keramzytobetonu i zwiększają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

innogy.pl Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać? Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej?...

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej? Czy korzystniejsze będzie wykonanie przyłącza, czy może wykorzystanie agregatu prądotwórczego?

SUEZ Izolacje Budowlane Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne...

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne skutki. Jak się ich ustrzec? To proste – skonsultuj się z ekspertami!

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika,...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika, oświetlenie, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn, HoReCa oraz wyposażenie biur i przedsiębiorstw.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.