Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Model matematyczny z uwzględnieniem powierzchni elementów składowych

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym...
Fot. Warbud

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym...


Fot. Warbud

Ściany osłonowe w budynkach mieszkalnych chronią pomieszczenia przed oddziaływaniem czynników klimatycznych i najczęściej składają się z dwóch różnorodnych odcinków - muru oraz okna złożonego z ramy i oszklenia.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym, w zależności od udziałów pól powierzchni elementów składowych (odcinków ściany pełnej, ramy okiennej i powierzchni szklonej). Przy realizacji eksperymentu obliczeniowego zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wybranych czynników. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność. Oszacowano efekty wpływu badanych czynników. Informacja może być przydatna dla naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej. 

Mathematical model of the heat transfer coefficient for a curtain wall with a window, taking into account the surface areas of specific components

The article presents an approach to the development of a mathematical model of heat transfer coefficient for a curtain wall with a PVC window in a residential building, depending on the specific proportions of component surface areas (solid wall sections, window frames and glazed surfaces). In the course of implementation of the computational experiment, local simplex planning was used in the conditions of limited range of variability of selected factors. The analysis was made on the basis of the complete  deterministic mathematical model describing this relationship. The effects of the studied factors were estimated. The information can be useful for scientists, producers and consumers of window joinery.

Ściany osłonowe spełniają ważne role przy zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz istotnie wpływają na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku. Odwołując się do wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych [1], w Polsce od 1.01.2017 właściwości cieplne przegród w budynkach mieszkalnych ustalone zostały na poziomie:

 • dla ścian zewnętrznych Umax = 0,23 W/(m2·K),
 • dla okien Umax = 1,10 W/(m2·K)

oraz wprowadzono ograniczenie odnośnie pola powierzchni przegród przezroczystych w przypadku, gdy współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna jest większy niż 0,9 W/(m2·K) [1].

Dobierając rozwiązanie ściany oraz rodzaj stolarki okiennej, należy porównywać ich parametry cieplne z powyższymi wartościami.

Niestety działanie to często ma charakter formalny, czasem jednak jest ono bezsensowne i nierealizowalne.

Wymagany poziom współczynnika przenikania ciepła można łatwo osiągać tylko przy projektowaniu i wykonaniu ścian budynków nowo wznoszonych. Można wówczas precyzyjnie dobrać odpowiednią grubość warstwy termoizolacyjnej, obniżającej końcową wartość współczynnika przenikania ciepła kompleksowej ściany osłonowej.

Dla współczesnej stolarki, która składa się z kilku elementów o deklarowanych przez producentów właściwościach cieplnych, dobór odpowiedniej wartości współczynnika U okna często jest problematyczny. Zdarza się, że producenci stolarki okiennej zatajają informacje na temat współczynnika przenikania ciepła dla całego okna.

Bezsensowność weryfikacji wartości współczynników przenikania ciepła elementów składowych związana jest z tym, że przy określeniu współczynnika U ściany osłonowej np. za pomocą metody składnikowej fragment przegrody dzieli się na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych z dodatkowymi członami korekcyjnymi, uwzględniającymi wzajemne oddziaływania cieplne między tymi elementami [2].

Oznacza to, że przy zastosowaniu okna małych rozmiarów nie ma dużego znaczenia, czy jego współczynnik przenikania ciepła będzie mniejszy czy większy od wymaganego, ponieważ najmocniejszy wkład w poziom izolacyjności cieplnej wnosi ściana.

I na odwrót, przy zastosowaniu powierzchni szklonych wielokrotnie przeważających nad przegrodami pełnymi (tak zwanych przegród przezroczystych) nie ma istotnego znaczenia co do wyboru wartości współczynnika przenikania ciepła odcinka ściany pełnej, ponieważ wtedy najmocniejszy wkład w poziom izolacyjności cieplnej ściany osłonowej wnosi powierzchnia szklona.

Jednakże niezależnie od tego, przepisy mówią jasno, że nowo wznoszone budynki muszą charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcyjnych na poziomie nie wyższym niż maksymalny dopuszczalny.

Zdaniem autorów niejednoznaczność sytuacji z unormowaniem elementów składowych ścian osłonowych z oknami może być wyeliminowana tylko po zamianie tradycyjnej weryfikacji wartości współczynników przenikania ciepła elementów składowych z wartościami wymaganymi na unormowanie właściwości cieplnych całej ściany osłonowej z oknami czy z przegrodami przezroczystymi. W tym celu autorzy proponują wprowadzenie kategoryzacji cieplnej ścian osłonowych. Jednak najpierw trzeba wykryć i oszacować stopień wpływu pól powierzchni elementów składowych oraz parametrów fizykalnych na całkowity współczynnik przenikania ciepła ścian osłonowych.

Celem danego badania jest opracowanie modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym w zależności od udziałów pól powierzchni elementów składowych oraz przeprowadzenie analizy na uzyskanym modelu matematycznym z oszacowaniem efektów wpływu czynników na właściwości cieplne badanej ściany.

Opis obiektu badania

Ściana osłonowa każdego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych najczęściej jest fragmentem składającym się z odcinka ściany pełnej i okna.

Z uwzględnieniem nowych technologii montażu okien z PVC, dopuszczających szerokie możliwości zastosowania różnych rozwiązań ramy i różnorodnych typów oszklenia, z bardzo zróżnicowanymi cechami fizykalnymi w odniesieniu do ściany osłonowej jak i samego okna, jako obiekt badania dla dalszej analizy przyjęto fragment ściany z trzema elementami:

RYS. 1. Przykładowe schematy badanego fragmentu ściany osłonowej z oknem

RYS. 1. Przykładowe schematy badanego fragmentu ściany osłonowej z oknem

 • ścianą pełną,
 • ramą
 • i powierzchnią szkloną.

Schematy takiego fragmentu pokazano na RYS. 1.

Rozmiary fragmentu ściany uwzględniają rozwiązania przestrzenne pomieszczeń mieszkalnych i przyjęte zostały następująco:

2,80×3,60 m (wysokość×szerokość) = 10,08 m2.

W ramach tej wartości w badaniu zmieniały się różne kombinacje pól powierzchni okien, od rozmiaru 0,675×0,90 m = 0,608 m2 do 2,20×3,00 m = 6,60 m2.

Wysokość okna w analizowanym fragmencie przyjęto od wartości najmniejszej 0,675 m do charakterystycznej wysokości przegród przezroczystych wynoszącej niemal tyle, co wysokość pomieszczenia.

Lokalizacja okna przyjęta została w granicach badanego fragmentu ściany z zapewnieniem po obwodzie okna odcinków ściany o szerokości nie mniejszej niż 0,30 m.

Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła

Do obliczania współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej z oknem przydatna i oczywista jest wspomniana wcześniej metoda składnikowa [2]. Według tej metody współczynnik przenikania ciepła Uw fragmentu ściany osłonowej z oknem należy obliczać według wzoru:

model matematyczny wz1 1

Wzór 1

gdzie:

Ug, Uƒ, Up - współczynniki przenikania ciepła, odpowiednio: oszklenia, ramy, ściany pełnej,

ψg,ƒ, ψƒ,p - liniowe współczynniki przenikania ciepła spowodowane połączonymi efektami cieplnymi elementów, odpowiednio: szklącego i ramy, ramy i ściany pełnej,

lg,ƒ, lƒ,p - długość liniowego mostku cieplnego powstającego na styku, odpowiednio: szkła i ramy, ramy i ściany pełnej,

Ag, Aƒ, Ap, Aw - pole powierzchni, odpowiednio: oszklenia, ramy, ściany pełnej oraz fragmentu ściany osłonowej.

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw fragmentu ściany osłonowej; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenikania ciepła Uw fragmentu ściany osłonowej; rys. archiwa autorów


θ - proporcje okna, wyrażone stosunkiem ho/bo,


Ao = Ag + Aƒ - powierzchnia okna,


ho - wysokość okna,


bo - szerokość okna,


C - udział powierzchni szklonej do powierzchni okna,


bƒ - szerokość elementów ramy

Mimo prostego wyrazu wzór (1) jest bardzo złożoną zależnością dla przeprowadzenia analizy czynnikowej.

Nawet przy trzech elementach składowych wzór ten daje aż 10 czynników do przeanalizowania.

Każdy dodatkowy element składowy w zależności od lokalizacji zwiększa liczbę czynników od 4 do 6 parametrów.

Jednak najtrudniejszym zadaniem dla przeprowadzenia analizy był warunek, którym są powiązane trzy pierwsze zmienne:

model matematyczny wz2

Wzór 2

Odnosząc się do przedstawionego wzoru (1), autorzy stworzyli algorytm do wyliczania szukanego współczynnika przenikania ciepła okna Uw przy zmianie wartości wybranych czynników (RYS. 2). Ten algorytm posłużył jako podstawa do opracowania autorskiego programu komputerowego w Microsoft Excel.

Model matematyczny do określenia współczynnika przenoszenia ciepła

Wstępna analiza czynników pozwoliła wykryć, że oprócz zmiennych Ag, Aƒ, Ap oraz lg,ƒ, lƒ,p pozostałe zmienne są sterowalne, mierzalne, wzajemnie niezależne, niesprzeczne i odpowiadają podstawowym wymaganiom modelowania matematycznego [3].

Zmienne lg,ƒ, lƒ,p są zależne od Ag i Aƒ oraz niejednoznaczne.

Zapewnienie jednoznaczności lg,ƒ ,lƒ,p możliwe jest poprzez przyjęcie wysokości okna jako wartości stałej lub poprzez wprowadzenie dodatkowego parametru θ charakteryzującego proporcje okna i wyrażonego stosunkiem ho/bo.

W niniejszym badaniu w celu zapewnienia jednoznaczności długości liniowych mostków cieplnych wprowadzono parametr θ, co pozwoliło zbadać wpływ udziałów powierzchni oszklenia i ramy na współczynnik Uw w znacznie większym zakresie ich zmienności.

Przy obliczeniach wartość parametru θ okien przyjęto równą 0,75, co jest bliskie proporcji samego fragmentu ściany.

Zgodnie z przyjętym celem badania, współczynnik przenikania ciepła Uw fragmentu ściany (funkcja celu Y) postanowiono zbadać w zależności od trzech czynników geometrycznych: udziałów powierzchni szklonej (czynnik z1), powierzchni ramy (czynnik z2) i powierzchni ściany pełnej (czynnik z3). Pozostałe parametry przyjęto na stałym poziomie.

Ponieważ czynniki geometryczne z1, z2, z3 są związane warunkiem (2), to do zbadania ich wpływu zastosowano planowanie sympleksowe dla trzech zmiennych w układzie „skład–własność”, zawierającego N = 7 prób (TABELA 1) [4].

To podejście tradycyjnie stosuje się do opisu właściwości mieszanek w zależności od składu komponentów.

Autorzy wykryli formalne podobieństwo do rozpatrywanego zagadnienia i podjęli próbę zastosowania go do rozwiązania zagadnienia z fizyki budowli.

Plan sympleksowy przewiduje określony układ realizacji obliczeń przy spełnieniu warunku z1+ z2 + z3 = 1 i opracowanie modelu w postaci niepełnego wielomianu trzeciego stopnia dla trzech zmiennych:

model matematyczny wz3

Wzór 3

Przy wykonywaniu obliczeń, wartości parametrów stałych przejęto na poziomie współczesnych wymagań ochrony cieplnej:

Ug = 0,70 W/(m2·K),

Uƒ = 1,10 W/(m2·K),

Up = 0,23 W/(m2·K).

Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na granice szkło–rama oraz rama–ściana przyjęto jednakowe na poziomie 0,080 W/(m·K) [5].

Według planu (TABELA 1, kolumny 2-4) każdy z czynników z1, z2, z3 należy rozpatrywać na czterech poziomach:

a) 0,00

b) 0,333

c) 0,50

d) 1,00.

Ten warunek nie odpowiadał przyjętemu celowi, ponieważ nie miało sensu wykonywać badania w całym zakresie zmiany udziałów wybranych czynników (od 0 do 1).

Praktyczne znaczenie miały jedynie takie zakresy zmienności czynników, które odpowiadały realnym układam fragmentu ściany z oknem. W związku z tym w badaniu zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wszystkich czynników [6].

Na podstawie wstępnej analizy wybranego fragmentu ściany osłonowej został wybrany podobszar, obejmujący preferowane udziały elementów składowych:

 • powierzchni szklonej (χ1) od 0,048 do 0,524,
 • ramy (χ2) od 0,012 do 0,176,
 • ściany (χ3) od 0,364 do 0,940.

Wartości udziałów składników określały współrzędne wierzchołków wybranego do badania podobszaru:

 • A1 (χ1 = 0,524, χ2 = 0,112, χ3 = 0,364),
 • A2 (χ1 = 0,254, χ2 = 0,176, χ3 = 0,570),
 • A3 (χ1 = 0,048, χ2 = 0,012, χ3 = 0,940).

Wyżej wymieniony podobszar został transformowany do pełnego planu sympleksowego poprzez wprowadzenie pseudo składników z1, z2, z3, które w każdym u-tym układzie planu są związane z czynnikami rzeczywistymi χ1, χ2, χ3 zależnością [6]:

model matematyczny wz4

Wzór 4

Poziomy zmienności czynników z1, z2, z3 oraz odpowiadające im naturalne wartości χ1, χ2, χ3 przedstawiono w TABELI 1 (kolumny 2-6).

Po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń możliwie było opracowanie modeli badanej cechy w zależności od pseudo składników (z1, z2, z3).

Chcąc otrzymać modele matematyczne z czynnikami w postaci naturalnej (χ1, χ2, χ3), należało odkodować je przez podstawienie odpowiednich zależności.

Za pomocą wzorów, podanych w [4] opracowano zależności Y = ƒ  (z1, z2, z3):

model matematyczny wz5

Wzór 5

Po określeniu współczynników równania regresji należało sprawdzić adekwatność opracowanego modelu (5). Ponieważ w eksperymencie obliczeniowym zastosowano plan nasycony i brakowało stopni swobody do przeprowadzenia tradycyjnej procedury testowania, to do oceny adekwatności wykonano obliczenia w dodatkowych (poza planem) dziewięciu punktach (TABELA 2).

Z drugiej strony uwzględniono, że modele deterministyczne charakteryzują się wzajemnie jednoznaczną zgodnością pomiędzy oddziaływaniem zewnętrznym a reakcją na to oddziaływanie. Z tego powodu w każdym punkcie planu wykonano tylko jedno doświadczenie. Przy braku powtórzeń i wariancji niedokładności pomiarów, adekwatność uzyskanego równania można ocenić, porównując wariancje średniej oraz wariancję resztkową obliczonych według wzorów [7]:

model matematyczny wz6

Wzór 6

model matematyczny wz7

Wzór 7

gdzie:

N - liczba wykonanych obliczeń,

Nb - liczba współczynników w równaniu regresji.

Do testowania zastosowano kryterium Fiszera, który pokazuje, o ile razy zmniejsza się rozsiew odnośnie równania regresji w porównaniu z rozsiewem odnośnie średniego [7]:

model matematyczny wz8

Wzór 8

gdzie:

ƒ1, ƒ2 - liczby stopni swobody,

ƒ1 = (N – 1) = 9 – 1 = 8;

ƒ2 = (N – Nb) = 9 – 7 = 2.

Równanie regresji opisuje wyniki obliczeń adekwatnie, jeżeli wartość F jest większa od wartości tabelarycznej Ft przy poziomie istotności p oraz stopniach swobody ƒ1 i ƒ2.

Jak wynika z obliczeń:

F = 0,0061/0,000042 = 145,4967,

wartość tabelaryczna: Ft = F0,05; 8; 2 = 19,4 [7].

To że F wielokrotnie przekracza Ft, oznacza, że model jest adekwatny i przydatny do dalszej analizy. Jego wysoką jakość potwierdza również współczynnik determinacji R2 = 0,998.

W celu praktycznego zastosowania uzyskanych modeli może być wykonane odkodowanie przez podstawienie w nich zależności między naturalnymi wielkościami i pseudo składnikami. W tym celu opracowano formuły związku pomiędzy naturalnymi współrzędnymi χi a współrzędnymi zi.

Dla przeniesienia współrzędnych z jednego systemu afinicznego do drugiego zastosowano wzory z pracy [6]:

model matematyczny wz9

Wzór 9

model matematyczny wz10

Wzór 10

model matematyczny wz11

Wzór 11

Ponieważ przeniesienie współrzędnych jest możliwe tylko dla niezależnych zmiennych, tj. niezwiązanych warunkiem (2), to równanie (5) należało przekształcić, pomijając jedną zmienną, np. z3. Dlatego wartości zi(j) wyliczono poprzez rozwiązanie dwóch układów równań:

model matematyczny wz12

Wzór 12

wzor13

Wzór 13

W wyniku rozwiązania układów równań (12) i (13) uzyskano wartości zi(j) i po podstawieniu ich w (9), (10) otrzymano formuły związku pomiędzy współrzędnymi naturalnymi χi a systemem współrzędnych zi:

model matematyczny wz14

Wzór 14

model matematyczny wz15

Wzór 15

model matematyczny wz16

Wzór 16

Po podstawieniu zależności (14), (15), (16) do wzoru (5) można uzyskać równanie regresji w naturalnych współrzędnych. Jednak do interpretacji wyników badania zastosowano model (5). Ten model pozwolił badany podobszar powiększyć do pełnego trójkąta sympleksowego, znacznie ułatwiając interpretację wyników.

Analiza wyników badania

Do analizy wyników badania za pomocą modelu (5) opracowano wykres w postaci izolinii badanej zależności od rozpatrywanych czynników we współrzędnych pseudo składników z1, z2, z3 (RYS. 3). Natomiast merytoryczną interpretację wykonano w oparciu o dane z TABELI 1 i TABELI 2, przy zastosowaniu naturalnych współrzędnych χ1, χ2, χ3.

Jak widać z RYS. 3:

 • najwyższą wartość 0,729 W/(m2·K) współczynnika przenikania ciepła Y fragmentu ściany z oknem uzyskano w wierzchołku Z1(punkt 1) przy χ1 = 0,524, χ2 = 0,112, χ3 = 0,364 (TABELA 1),
 • natomiast najniższą 0,310 W/(m2·K) w wierzchołku Z3 (punkt 3) przy χ1 = 0,048; χ2 = 0,012, χ3 = 0,940.

W sensie praktycznym oznacza to, że w badanym fragmencie zamiana okna z powierzchnią Ao3 = 0,674×0,898 = 0,605 m2 (co odpowiada pkt. 3) na okno z powierzchnią Ao1 = 2,193×2,924 = 6,411 m2 (co odpowiada pkt. 1) spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła Y fragmentu ściany z oknem o 135,2%. Udział powierzchni ściany pełnej wtedy zmaleje od 0,94 do 0,364.

Dla wykrytych punktów ekstremalnych przeprowadzono symulację funkcji Y przy wahaniach na ±30% współczynników przenikania ciepła oszklenia, ramy oraz ściany pełnej.

Tak dla punktu 3 przy powierzchni okna Ao3 = 0,605 m2 wahania współczynnika Ug [0,490, 0,910 W/(m2·K)] powodują zmianę:

 • funkcji Y odpowiednio do 0,300 i 0,320 W/(m2·K) (±3,2%),
 • współczynnika Uf [0,770, 1,430 W/(m2·K)] - Y odpowiednio do 0,306 i 0,314 W/(m2·K) (±1,3%),
 • współczynnika Up [0,161, 0,299 W/(m2·K)] - Y odpowiednio do 0,246 i 0,375 W/(m2·K) (±21,0%).
RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła Y fragmentu ściany z oknem od udziałów elementów składowych

RYS. 3. Zależność współczynnika przenikania ciepła Y fragmentu ściany z oknem od udziałów elementów składowych: z1 - powierzchni oszklenia, z2 - powierzchni ramy, z3 - powierzchni ściany; rys. archiwum autorów (W. Jezierski, J. Borowska)

Podobna symulacja dla punktu 1 przy powierzchni okna Ao3 = 6,411 m2 wykryła inne zmiany Y.

Wahania:

 • współczynnika Ug [0,490, 0,910 W/(m2·K)] dały wartości Y odpowiednio 0,619 i 0,839 W/(m2·K) (±15,1%),
 • współczynnika Uf [0,770, 1,430 W/(m2·K)] - Y odpowiednio 0,692 i 0,766 W/(m2·K) (±5,1%),
 • współczynnika Up [0,161, 0,299 W/(m2·K)] - Y odpowiednio 0,704 i 0,754 W/(m2·K) (±3,4%).

Wyniki tej symulacji wzmocniły przekonanie autorów odnośnie celowości zmiany w zakresie normowania przegród budowlanych - od weryfikacji do kategoryzacji.

Najmniejszy rozmiar okna Ao3 = 0,605 m2 został wybrany przez autorów w celu badawczym. Ale punktem odniesienia może być zastosowanie w tym samym fragmencie okna standardowego z powierzchnią Aos = 1,48×1,23 = 1,820 m2 [8].

Prowadzone poza planem obliczenia wykazały, że przy niezmiennych parametrach fizykalnych takie okno (przy udziale powierzchni szklonej 0,126, udziale powierzchni ramy 0,054) daje wartość współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej z tym oknem Y = 0,416 W/(m2·K).

Według autorów wartość Uw= 0,416 W/(m2·K) może być przyjęta jako wartość graniczna dla ściany osłonowej z oknem pierwszej kategorii cieplnej.

Dla okna standardowego wahania:

 • współczynnika Ug [0,490, 0,910 W/(m2·K)] dały wartości Y odpowiednio 0,389 i 0,442 W/(m2·K) (±6,3%),
 • współczynnika Uf[0,770, 1,430 W/(m2·K)] - Y odpowiednio 0,398 i 0,434 W/(m2·K) (±4,3%),
 • współczynnika Up [0,161; 0,299 W/(m2·K)] - Y odpowiednio 0,359 i 0,472 W/(m2·K) (±13,5%).

Wnioski

Opracowano model matematyczny zależności współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym od udziałów pól powierzchni oszklenia, ramy i ściany pełnej, za pomocą którego oszacowano efekty wpływu wybranych czynników.

Przy niezmiennych parametrach fizykalnych, wahania pól powierzchni oszklenia, ramy i ściany spowodowały wzrost współczynnika przenikania ciepła przyjętego do badania fragmentu o 135,2%.

Zmiana udziałów pól powierzchni oszklenia, ramy i ściany pełnej mocno koryguje wpływ współczynników przenikania ciepła elementów składowych na całkowity współczynnik przenikania ciepła fragmentu ściany z oknem.

Niniejszy artykuł ukazał się w miesięczniku IZOLACJE nr 1/2018 (s.50-54) pod tytułem „Model matematyczny współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem z uwzględnieniem powierzchni elementów składowych”

Literatura

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
 2. PN-EN ISO 12631:2013-03, „Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”.
 3. J. Gutenbaum, „Modelowanie matematyczne systemów”, Wyd. EXIT, Warszawa 2003.
 4. V.Z. Brodskiy i in., „Tablicy planov eksperimenta dla faktornyh i polinomial’nyh modelej”, „Metalurgiâ”, Moskwa 1982.
 5. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 6. I.G. Zedginidze, „Matematićeskoe planirovanie eksperymenta dla issledovaniâ i optimizacii svoistv smesej”, „Mecniereba” Tbilisi 1986.
 7. K. Hartmann, E. Lezki, W. Schär, „Statistische Versuchsplanung und – auswertung in der Stoffwirtschaft”, VEB, Leipzig 1977.
 8. PN-EN 14351-1+A2:2016-10, „Okna i drzwi cz. 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


PLIKI DO POBRANIA


TABELA 1. Plan eksperymentu (zob. opis pod tabelką)
TABELA 2. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła fragmentu ściany osłonowej do oceny adekwatności modelu (zob. opis pod tabelką)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.