Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena energetyczna stolarki budowlanej

First-fix joinery energy evaluation

Ocena energetyczna stolarki budowlanej
Internorm

Ocena energetyczna stolarki budowlanej


Internorm

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Zobacz także

BREVIS S.C. Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe – najważniejsze Informacje

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu...

Potrzeba zapewnienia właściwej wentylacji domu czy mieszkania nie stanowi raczej zaskoczenia dla nikogo. Choć może nie zawsze mamy na uwadze utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza i dzięki temu uniknięcia negatywnych skutków zbyt dużej wilgotności, to już dyskomfort siedzenia w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu zna każdy. Oprócz wentylacji grawitacyjnej do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniały nieszczelności w oknach. Jednak rozwój technologiczny i zwiększenie szczelności...

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

RoletyAlu Sp. z o.o. Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet? Jak łatwo kupić rolety zewnętrzne przez internet?

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość...

Zamawiając rolety zewnętrzne przez internet, można skorzystać z bogatej oferty asortymentu, a dodatkowo zyskać pewność, że zostaną wykonane zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Dodatkowo możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta rolet zewnętrznych pozwala wyeliminować pośredników, co skraca czas potrzeby na realizację zamówień i przekłada się na dużo niższe ceny.

System oceny stolarki budowlanej został wprowadzony przez wiele państw nie tylko w UE i jest stale rozwijany. Pierwsza klasyfikacja energetyczna okien została wprowadzona w Kanadzie na początku lat 90. XX w. oraz w Australii i Nowej Zelandii.

Pierwszym krajem, który wdrożył klasyfikację energetyczną szyb izolacyjnych, była Dania. W chwili obecnej Dania stosuje również klasyfikację energetyczną okien. Kolejnymi krajami europejskimi, które wprowadziły klasyfikację energetyczną okien, były: Wielka Brytania, Finlandia, Czechy, Słowacja i Francja.

W krajach Unii Europejskiej klasyfikacja okien zależy od warunków klimatycznych. Zasady etykietowania opracowywane są indywidualnie przez kraje członkowskie Unii, jednak konieczność ich wdrażania wynika z prawa UE.

Wymagania ujete w dyrektywach 2009/125/WE oraz 2010/30/UE

Dyrektywa 2009/125/WE [1] dotyczy produktów związanych ze zużyciem energii. Do tej grupy zaliczają się również takie wyroby, jak materiały izolacyjne oraz stolarka budowlana.

Wprowadzenie tej dyrektywy w życie powinno dać impuls do opracowywania metodologii oceny stolarki budowlanej, klasyfikacji oraz etykietowania efektywności energetycznej.

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2009/125/WE [1] producenci lub zrzeszenia producentów powinny opracować jednolitą metodologię oceny efektywności energetycznej wyrobu.

Zgodnie z dyrektywą, jeśli nie dojdzie do przyjęcia wspólnej metodologii, przewiduje się opracowanie metodologii oceny efektywności narzuconej przez rząd, jednak tylko wtedy, gdy przemysł nie podejmie żadnej inicjatywy do samoregulacji. Dlatego w interesie producentów stolarki powinno być opracowanie i przyjęcie wspólnej metodologii oceny efektywności stolarki.

Zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE [2] niezbędne jest udostępnianie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji dotyczących zużycia energii przez produkty związane z energią.

Określenie „produkt związany z energią” oznacza każdy towar mający wpływ na zużycie energii podczas jego używania wprowadzany do obrotu lub użytkowania i zawierający części, które mają zostać włączone do produktów związanych z energią objętych tą dyrektywą. Są one wprowadzane do obrotu lub użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych i ich ekologiczność może być oceniana osobno.

Etykietowanie powinno wpływać na wybór przez użytkowników końcowych tych produktów, które zużywają mniej energii oraz mniej innych podstawowych zasobów naturalnych.

Zakres etykietowania może też w sposób pośredni mieć wpływ na zużycie energii lub innych zasobów naturalnych. Ma to także zachęcić samych producentów do podejmowania kroków w zakresie ograniczania zużycia energii oraz innych podstawowych zasobów naturalnych przez produkowane przez nich produkty.

Wprowadzenie etykietowania powinno również wpłynąć pośrednio na efektywne energetycznie korzystanie z tych produktów, przyczyniając się do osiągnięcia unijnego celu w zakresie poprawy efektywności energetycznej na poziomie 20%.

Zdaniem autorów dyrektywy 2010/30/UE [2] samo działanie sił rynkowych nie zdoła zachęcić do racjonalnego zużycia energii i innych zasobów przez te produkty, przy których nie ma informacji zawartych o ich efektywności energetycznej, np. na etykietach związanych ze zużyciem energii i innych zasobów naturalnych.

Pierwszeństwo powinno zostać przyznane alternatywnym sposobom działania, np. samoregulacjom ustalanym przez daną branżę, jeśli prawdopodobne jest, iż takie działanie spowoduje szybsze lub mniej kosztowne osiągnięcie celów polityki niż wprowadzenie wymogów obowiązkowych. Środki legislacyjne mogą okazać się konieczne, jeżeli siły rynkowe nie będą ewoluować w odpowiednim kierunku lub z zadowalającą szybkością.

Produkty związane z energią spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu, ustanowione w części wykonawczej do tej dyrektywy, powinny mieć również oznakowanie „CE” zgodnie z normą PN-EN 14351-1 +  A1:2010 [3] oraz związane z nim informacje o zużyciu energii.

Ocena stolarki

Przegrody przezroczyste pełnią wiele ważnych funkcji i stanowią bardzo ważny element budynku. Zwykle stolarka stanowi ok. 20% powierzchni ściany, koszt elementu wbudowanego jest 2,5 razy wyższy od kosztu ściany, a parametry izolacyjne są ok. 5-krotnie niższe (Uściany = 0,3 W/(m²·K), Uokna =1,8 W/(m²·K)). 

Wybór właściwego rozwiązania jest więc niezwykle istotny i dotyczy zarówno projektanta, jak i inwestora, zwłaszcza inwestora indywidualnego.

W związku z tym powinny być opracowane dwie spójne ze sobą metody oceny:

 • produktowa, która pozwoli wybrać przy zakupie właściwy pod względem energetycznym wyrób,
 • projektowa, pozwalająca na etapie projektowania wybrać optymalną energetycznie stolarkę do każdego typu pomieszczenia.

Stolarka jako niezależny produkt – ocena podstawowa 

Wykonanie podstawowej oceny stolarki powinno się zakończyć umieszczeniem kompletnej pod względem prawnym etykiety, na ­której zamieszczona będzie informacja o jakości energetycznej produktu. Przyjmując taką formę oceny, należy liczyć się z tym, że będzie ona zawierać informacje uśrednione o bilansie energii danego produktu w odniesieniu do wartości referencyjnych. 

Na potrzeby oceny podstawowej, gdy nie są znane szczegółowe informacje na temat geometrii stolarki, lokalizacji w budynku, samego budynku, systemu energetycznego, ocenie będzie podlegała jedynie informacja o energii użytkowej.

Ustalono, że na potrzeby oceny podstawowej należy określić takie same kryteria: 

 • referencyjną geometrię stolarki – w polskich warunkach referencyjna geometria okna odpowiada wymiarom 1230×1480 mm² (okno jednoskrzydłowe),
 • szczelność stolarki, określoną jako współczynnik infiltracji a,
 • współczynnik przenikania ciepła stolarki Uw,
 • współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG,
 • lokalizację budynku i związane z nią jednolite warunki klimatyczne – należy określić parametry klimatyczne średnie dla całej Polski,
 • położenie względem stron świata – do bilansu przyjęto średnie nasłonecznienie (okno skierowane na wschód),
 • sprawność wykorzystania zysków cieplnych – w przybliżeniu równa 1,
 • długość sezonu grzewczego – obliczono średnią dla Polski, która wynosi we wrześniu 7,1 dni, następnie od października do końca kwietnia oraz 10,1 dnia grzewczego w maju.

Energia użytkowa EUh,W stolarki [kWh/(m²·rok)] to roczne ­zapotrzebowanie na energię użytkową na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, na podgrzanie powietrza wentylacyjnego z uwzględnieniem zysków ciepła od nasłonecznienia oraz wewnętrznych zysków ciepła. 

W odniesieniu do przegród przezroczystych energia użytkowa obejmuje energię niezbędną do: pokrycia strat ciepła przez przenikanie i infiltrację przez nieszczelności okienne z uwzględnieniem zysków ciepła od słońca.

W odniesieniu do budynku ogrzewanego bilans energii użytkowej EUh,W obejmuje straty ciepła przez przenikanie, straty ciepła przez infiltrację, słoneczne zyski energii. Oblicza się go ze wzoru:

gdzie:
EUh – bilans energii użytkowej okna na ogrzewanie (straty ciepła przez przenikanie) [kWh/(m²·rok)],
EUs,h – energia użytkowa strat ciepła przez przegrodę przezroczystą [kWh/(m²·rok)],
EUinf,h – energia użytkowa strat ciepła przez infiltrację [kWh/(m²·rok)],
EUz,h – energia z zysków ciepła przez przegrody przezroczyste [kWh/(m²·rok)],
ηz,h – sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie grzewczym; w analizach budynku referencyjnego określono średnią sprawność wykorzystania zysków wynoszącą 0,99, w przybliżeniu do obliczeń przyjęto 1,0,

gdzie:
AW – pole powierzchni okna [m²],
C – udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej w całkowitym polu powierzchni okna; zależy on od wielkości i konstrukcji okna,
I – wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu na płaszczyznę pionową, w której usytuowane jest okno o powierzchni AW; przyjęto średnie promieniowanie słoneczne na terytorium Polski w odniesieniu do kierunku wschodniego E,
g – współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie,
kα – współczynnik korekcyjny wartości I ze względu na nachylenie płaszczyzny połaci dachowej do poziomu; przyjęto jak dla ściany pionowej kα = 1,0,
Z – współczynnik zacienienia budynku ze względu na jego usytuowanie oraz przesłony na elewacji budynku, do analiz przyjęto Z = 1,0, okno bez przesłony.

Bilans energii użytkowej w budynku ogrzewanym i chłodzonym EUc+h obejmuje: straty ciepła przez przenikanie w okresie grzewczym, straty ciepła przez infiltrację w okresie grzewczym, słoneczne zyski energii w okresie grzewczym, straty ciepła przez przenikanie w okresie chłodniczym, straty ciepła przez infiltrację w okresie chłodniczym, słoneczne zyski energii w okresie chłodniczym i oblicza się ze wzoru:

gdzie:
EUc+h – energia użytkowa na ogrzewanie i chłodzenie [kWh/(m²·rok)],
EUs,c – energia użytkowa strat ciepła przez przenikanie w okresie chłodniczym [kWh/(m²·rok)],
EUinf,c – energia użytkowa strat ciepła przez infiltrację w okresie chłodniczym [kWh/(m²·rok)],
EUz,c – energia słonecznych zysków ciepła w okresie chłodniczym [kWh/(m²·rok)],
ηz,h – sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie grzewczym,
ηz,c – sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie chłodniczym.

Wartość obliczeniowa energii użytkowej EUh,W będzie określać ilość energii wynikającą z użytkowania okna w teoretycznym pomieszczeniu o powierzchni odpowiadającej aktualnym wymaganiom prawnym i w średnich dla Polski warunkach klimatycznych. Będzie ona wykazywać w bilansie energetycznym, czy okna są przyczyną strat ciepła, czy zysków.

Wartość ujemna będzie oznaczać, że w czasie eksploatacji bilans ciepła przez stolarkę okienną będzie niekorzystny. Jeżeli bilans będzie dodatni, oceniana stolarka okienna będzie generować w sezonie grzewczym zyski ciepła.

Ocena dotycząca budynków ogrzewanych i chłodzonych może dawać inne wyniki i wymaga opracowania oddzielnej metodologii.

Analiza energetyczna przegród przezroczystych

Straty ciepła przez przenikanie obliczono na podstawie wzoru przyjętego na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu [4]:

gdzie:
Sd – liczba stopniodni, średnioważona dla obszaru Polski w okresie grzewczym i letnim [dzień·K/rok],
UW – współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej [W/(m2·K)],
AW – pole powierzchni okna [m2].
Liczbę stopniodni oblicza się z zależności:

gdzie:
two – obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z polską normą dotyczącą temperatur ogrzewanych pomieszczeń w budynkach [°C],
te (m) – średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, a w wypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nieogrzewanymi poddaszami – temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku [°C],
Ld (m) – liczba dni ogrzewania w miesiącu m, przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi i charakterystyką budynku dla danej lokalizacji,
Lg – liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym.

Straty ciepła przez infiltrację obliczono ze wzoru:

gdzie:
a – współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny okien lub drzwi [m³/(m·h·daPa2/3)],
1 – długość zewnętrznych szczelin przylgowych okien lub drzwi, przed termomodernizacją i po jej przeprowadzeniu [m],
two – obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego, określona zgodnie z polską normą dotyczącą temperatur ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; przyjęto two = 20°C w sezonie grzewczym oraz two = 24°C w okresie chłodniczym,
te (m) – średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, przyjęta jako średnioważona temperatura miesiąca dla obszaru Polski w okresie grzewczym oraz chłodniczym [°C]. W odniesieniu do okresu chłodzenia przyjęto wartość na podstawie analiz wykonanych przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska.

Obliczeń współczynnika przenikania ciepła można dokonać na podstawie normy PN-EN ISO 10077-1:2007 [5] według wzoru:

gdzie:
Ag, Ug – suma iloczynu powierzchni i współczynnika przenikania ciepła szyby,
Af, Uf – suma iloczynu powierzchni i współczynnika przenikania ciepła ramy,
Ψm, lm – suma iloczynu wartości mostka liniowego na ramce dystansowej oraz jego całkowitej długości,
Aw – powierzchnia okna,
Ψ – mostek liniowy na połączeniu stolarki z budynkiem,
L – długość połączenia okna z budynkiem (obwód okna).

Wartość Ψ mostka liniowego na połączeniu stolarki z budynkiem można przyjmować na podstawie katalogu mostków cieplny zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:1008 [6] lub „Katalogiem mostków cieplnych” opracowanym przez ITB [7].

Dokonano analizy wpływu mostków cieplnych na wartość współczynnika przenikania ciepła okna. Oszacowano, że udział mostków cieplnych w bilansie energetycznym wynosi 5–10% wartości Uw okna, przy czym w odniesieniu do stolarki o niskiej wartości Uw wpływ mostka liniowego spowodowanego złym montażem stolarki wynosi ok. 5% wartości Uw. Przy ocenie stolarki uwzględniono wpływ mostka liniowego jako dodatek 5% do wartości Uw.

Określenie charakterystyki energetycznej okna

Wzór na obliczenie bilansu energii dla stolarki budowlanej przedstawia się następująco:

gdzie:
Uw – współczynnik przenikania ciepła okna obliczony ze wzoru:

Ag, Ug – powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła szyby [m², W/(m²·K)]
Af, Uf – powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła ramy [m², W/(m²·K)],
lg, Ψg – długość i współczynnik liniowy przewodzenia ciepła na połączeniu szyb ramką dystansową [m, W/(m·K)],
L – długość infiltracji [m],
Aw – powierzchnia okna [m²],
Wa – wpływ zacienienia od węgarków, zazwyczaj wynosi 0,95,
a – współczynnik infiltracji,
C – stosunek powierzchni szyby do powierzchni okna obliczony ze wzoru:

gG – współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego.

Do obliczeń przyjęto dane geometryczne stolarki referencyjnej przedstawione w tabeli 1.
Po wprowadzeniu stałych dotyczących charakterystyki geometrycznej stolarki o wymiarach 1,23×1,48 m² i szerokości ramy w rozwinięciu wynoszącej 11 cm, wzór do określenia charakterystyki energetycznej okna przedstawia się następująco: 

Na podstawie opracowanego wzoru określono wartość wskaźnika oceny energetycznej okna Eh,W. W odniesieniu do różnych wartości Af, Ag, Uf, Ug, a, gwykonano obliczenia wartości Eh,W, a wyniki przedstawiono w tabeli 2.

W ocenie energetycznej okna powinno się przewidzieć również zamieszczenie wymaganych normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 [3] niezbędnych informacji, które obejmują oprócz wartości współczynników Uw, a oraz gG dodatkowe informacje: klasę odporności na obciążenie wiatrem, klasę odporności na ugięcie ramy, klasę odporności na obciążenie śniegiem, reakcję na ogień, wodoszczelność, odporność na uderzenie, nośność urządzeń zabezpieczających, właściwości akustyczne oraz przenikalność światła.

Stolarka jako element wbudowany – ocena szczegółowa

Ocena stolarki jako elementu budynku powinna uwzględniać znacznie szerszy zakres parametrów:

 • geometrię stolarki odpowiadającą badanemu oknu, stolarce,
 • szczelność stolarki określoną za pomocą współczynnika infiltracji a,
 • współczynnik przenikania ciepła stolarki UW,
 • współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG,
 • współczynnik przenikania ciepła pozostałych elementów budynku i ich wpływ na długość sezonu grzewczego i chłodniczego,
 • zaprojektowanie stolarki ze względu na liniowe mostki cieplne występujące na połączeniu stolarki i budynku,
 • wybór systemu mocowania stolarki ze względu na szczelność i mostki liniowe,
 • wpływ sprawności systemu grzewczego w budynku ogrzewanym,
 • wpływ sprawności systemu grzewczego i chłodniczego w budynku ogrzewanym i chłodzonym,
 • wpływ urządzeń pomocniczych na ogrzewanie i chłodzenie,
 • lokalizację budynku,
 • położenie względem stron świata,
 • dodatkowe rozwiązania (np. rolety),
 • elementy zacieniające (np. łamacze światła) i osłaniające (np. refleksole) wraz z automatyką sterującą.

Ocena szczegółowa powinna być wykonywana w odniesieniu do stolarki znajdującej się zgodnie z projektem w konkretnej lokalizacji budynku i pomagać projektantowi w zweryfikowaniu przyjętych rozwiązań projektowych, a także wskazaniu rozwiązań optymalnych ze względu na bilans energii i koszty.

Ocena energetyczna szczegółowa stolarki powinna być oparta na obliczeniach dotyczących energii końcowej.

Energia końcowa EK [kWh/(m²·rok)] to roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy, wentylacyjny, chłodzenia, przygotowania c.w.u., urządzenia pomocnicze, a w wypadku budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem sprawności odpowiednich systemów dostarczających energię na ogrzewanie oraz chłodzenie wraz z energią końcową niezbędną do funkcjonowania systemu grzewczego oraz chłodniczego. W odniesieniu do budynków tylko ogrzewanych energię końcową wyznacza się ze wzoru:

gdzie:
EKh – energia końcowa na ogrzewanie [kWh/(m²·rok)], 

EKs,h – energia końcowa ze strat ciepła przez przegrodę przezroczystą [kWh/(m²·rok)],
EKinf,h – energia końcowa strat ciepła przez infiltrację [kWh/(m²·rok)],
EUz,h – energia słonecznych zysków ciepła przez przegrody przezroczyste [kWh/(m²·rok)].

Energia pomocnicza EKpom. to energia niezbędna do utrzymania w ruchu systemów technicznych ogrzewania i wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jako energia pomocnicza wykorzystywana jest energia elektryczna, która w przyjętej metodzie oceny jest energią końcową, przeliczona na energię pierwotną. 

Energia pomocnicza jest przeznaczona:

 • w systemie ogrzewania do napędu: pomp obiegowych, pomp lądujących bufor, palnika, pomp obiegów wtórnych, sterowników i napędów wykonawczych,
 • w systemie wentylacji mechanicznej oraz chłodzenia do napędu: wentylatorów, urządzeń do odzysku ciepła, sterowników i napędów wykonawczych.

Ocena szczegółowa pozwala uwzględnić wszystkie elementy mające wpływ na jakość energetyczną stolarki budowlanej oraz przegród przeszklonych i pozwala określić jej udział w ogólnym bilansie energetycznym budynku. Metoda szczegółowa powinna być stosowana przez projektantów oraz audytorów na etapie projektowania i umożliwiać wybór optymalnych rozwiązań pod względem efektywności energetycznej.

Prozycja podziału na klasy

Rozwiązania proponowane na podstawie obecnych przepisów określających minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej charakteryzują się ujemnym bilansem energetycznym. Uznano więc za celowe wskazanie progu, przy którym bilans energetyczny jest równy zeru. Na podstawie zużycia ciepła w budynku ze stolarką o wartości Uw = 1,8 W/(m²·K) określono procentową różnicę w zużyciu energii w zależności od strefy klimatycznej w Polsce. Wyniosła ona w odniesieniu do strefy I–IV ok. 10% (tabela 3). Strefa V (obszary o najniższej wartości temperatury obliczeniowej) stanowi mały udział w powierzchni kraju, dlatego nie uwzględniono jej w porównaniach (prawdopodobnie 99% sprzedawanej stolarki będzie wykorzystywane w warunkach stref I–IV).

Za wartość referencyjną przyjęto klasę D, dla której bilans energii będzie zbliżony do zera. Ze względu na przyjęte do obliczeń średnie dane klimatyczne dotyczące Polski, przedział dla klasy D przyjęto dla wartości bilansu od –5 do 10 kWh/(m²·rok). Podział na klasy energetyczne stolarki przedstawiono w tabeli 4.

Propozycję etykiety energetycznej okna przedstawiono na rys. 1–2.

PODSUMOWANIE

Stolarka budowlana jest istotnym elementem budynku wpływającym na jego bilans energetyczny. Pożądane jest stworzenie spójnego systemu oceny energetycznej stolarki dla inwestorów i profesjonalistów, który pozwoliłby prawidłowo i jednolicie opisywać produkt. Wprowadzenie etykiet energetycznych na sprzedawane wyroby pozwoliłoby ponadto inwestorom dokonać oceny energetycznej kupowanego produktu oraz ukierunkowało wybór na rozwiązania energo­oszczędne.

LITERATURA

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (DzUrz L 285 z 31.10.2009 r., s. 10–35).
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (DzUrz L 153 z 18./06.2010, s. 1–12).
 3. PN-EN 14351-1 + A1:2010, „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU z 2009 r. nr 43, poz. 346).
 5. PN-EN ISO 10077-1:2007, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne”.
 6. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 7. Instrukcja ITB nr 389/2003, „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne”, Warszawa 2003. 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Feliks Feliks, 26.09.2013r., 11:11:30 No przy takich oknach jak na zdjęciu to niczym nie dogrzejesz

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Jerzy Żurawski Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Przegrody przezroczyste – nowe wymagania cieplne

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane...

Od 2014 r. każde okno w budynku nowo wznoszonym oraz poddawanym przebudowie będzie musiało spełnić zaostrzone wymagania cieplne. Na czym dokładnie polegają nowe wymogi, czy zostały dobrze przygotowane i jakie będą ich konsekwencje?

dr inż. Magdalena Grudzińska Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują...

Dzięki zróżnicowaniu cech obudowy budynku można ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to szczególnie przegród oszklonych, które mają niższą izolacyjność termiczną niż przegrody pełne oraz regulują zyski słoneczne.

dr inż. Wiesław Sarosiek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych Energetyczno-ekonomiczny aspekt okien w budynkach niskoenergetycznych

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9...

Dość powszechnie współczynnik przenikania ciepła U pakietu szklanego utożsamiany jest z jakością termiczną całego okna. Sprzyja temu podawanie w materiałach reklamowych współczynnika U na poziomie 0,9 W/(m2·K) lub niższym bez wyraźnego zaznaczenia, że są to przeważnie parametry oszklenia, a nie całego okna (współczynnik całego okna jest często znacznie wyższy).

dr inż. Mariusz Sobolewski, dr inż. Aurelia Błażejczyk Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki w aerozolu

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

Bardzo często na opakowaniach pianek w aerozolu brakuje informacji o deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Sytuacja ta dotyczy głównie pianek montażowych i montażowo­-uszczelniających.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia...

Artykuł przedstawia m.in. cechy budynków energooszczędnych, podstawowe wymagania prawne i warunki techniczne związane z urządzeniami przeciwsłonecznymi, definiuje pojęcie osłon przeciwsłonecznych i omawia ich rodzaje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Wpływ osłon przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

Jaki jest wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku? Przedstawiamy sposób działania i najczęstsze rodzaje osłon oraz bilans energetyczny okna bez osłony i z osłonami.

mgr inż. Jerzy Żurawski Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie...

Osłony przeciwsłoneczne są nadal niedoceniane przez polskich projektantów. Traktuje się je raczej jako elementy dynamizujące dotychczasowy statyczny charakter elewacji, nie zaś jako efektywne energetycznie rozwiązania zmniejszające znacząco zużycie energii.

mgr inż. Daniel Izydorczyk , mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności...

Autorzy zaprezentowali istotne wymagania użytkowe stawiane drzwiom przeciwpożarowym wynikające z przepisów polskiego prawa oparte o metodykę badań. Podali też m.in. sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, porównali także izolacyjność ogniową elementów próbnych drzwi w zależności od rodzaju ich konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr Agata Grudecka Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Kiedy i jakie rolety można montować w oknach pionowych? Jaką funkcję spełniają na poddaszu? Jakie zadania mają markizy zewnętrzne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Rolety i markizy do ochrony przed słońcem Rolety i markizy do ochrony przed słońcem

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy...

Latem pomieszczenia nagrzewają się w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego. Aby chronić wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem, można zastosować osłony zewnętrzne w postaci rolet czy markiz. Można je zastosować zarówno do okien pionowych, jak i połaciowych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej Analiza parametrów cieplnych współczesnej stolarki okiennej

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością,...

W dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych budynkach stosuje się stolarkę okienną nowej generacji, wyróżniającą się wyższym poziomem izolacyjności termicznej i akustycznej, wysoką szczelnością i trwałością, a także dobrą estetyką. Konsumenci decydują się na okna w dużych rozmiarach, nawet kosztem zmniejszenia powierzchni ścian zewnętrznych.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni...

Okna o większej ilości skrzydeł charakteryzują się zwykle wyższą, mniej korzystną, wartością współczynnika przenikania ciepła niż okna jednoskrzydłowe. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększeniem powierzchni ramy okiennej i długości mostka termicznego na styku szkło–rama oraz zmniejszeniem powierzchni szklonej okna. Ostatecznie potwierdzić tę tezę można jednak poprzez prawidłowo zaplanowane i realizowane badanie.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej o zmiennej konfiguracji

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek...

Na przestrzeni ostatnich lat producenci stolarki okiennej ciągle udoskonalają swoje technologie, by szczycić się oknami o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Wprowadzają oni na rynek okna niezwykle szczelne o dobrej charakterystyce cieplnej. Wszystko to sprzyja potrzebie podejmowania prób oceniania i optymalizacji parametrów opisujących i charakteryzujących stolarkę okienną.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.