Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich

Verification of fire protection coatings

Powłoka ogniochronna po oddziaływaniu wysokiej temperatury. W warunkach pożaru taka powłoka pęcznieje, zwęgla się wytwarzając sobą barierę ochronną oddzielającą powleczone nią konstrukcje przed destrukcyjnym wpływem ognia i wysokiej temperatury.
J. Sawicki

Powłoka ogniochronna po oddziaływaniu wysokiej temperatury. W warunkach pożaru taka powłoka pęcznieje, zwęgla się wytwarzając sobą barierę ochronną oddzielającą powleczone nią konstrukcje przed destrukcyjnym wpływem ognia i wysokiej temperatury.


J. Sawicki

Problematyka występowania nieprawidłowości i uszkodzeń większości elementów budowlanych jest prosta w ocenie. Większość z nich, np. elementy konstrukcyjne, poprzez różnego rodzaju niestandardowe zachowanie: ponadnormatywne zarysowanie, deformację, korozję itp. "wysyłają" sygnały o występujących zagrożeniach, ostrzegając użytkowników o ewentualnym niebezpieczeństwie. Podobnie jest z elementami ogólnobudowlanymi, np. oknami, których nieszczelności lub niedomykanie się są weryfikowane przez użytkowników na co dzień. Cechą wspólną wymienionych elementów jest praca w warunkach, do których je zaprojektowano i w których na co dzień są użytkowane, więc istnieje możliwość wyznaczenia kryteriów weryfikujących ich stan techniczny.

Zobacz także

Bostik Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej Bostik AQUASTOPP – szybkie i efektywne rozwiązanie problemu wilgoci napierającej

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej...

Bostik to firma z wieloletnią tradycją, sięgającą 1889 roku, oferująca szeroką gamę produktów chemii budowlanej dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Producent słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości preparatów, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i renowacji.

Alchimica Polska Sp. z o.o. Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish Skuteczna naprawa betonu z zaprawą Hygrosmart®-Fix&Finish

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu...

Hygrosmart Fix&Finish to jednoskładnikowa, szybkowiążąca, zbrojona włóknami zaprawa cementowa typu PCC (beton polimerowo-cementowy nazywany również betonem żywicznym). Służy do napraw strukturalnych betonu i wyrównywania jego powierzchni.

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

Odmienną sytuację mamy w przypadku większości elementów budowlanych odpowiedzialnych za spełnienie kryteriów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, w szczególności odporności ogniowej, które zostały zaprojektowane i wykonane tak, by te kryteria spełnić, ale z uwagi na brak możliwości nieniszczącej weryfikacji tych założeń, na co dzień nie jesteśmy w stanie ocenić ich przydatności po zamontowaniu w obiekcie.

Należy pamiętać, że tego typu elementy i wyroby budowlane spełniają swoją rolę w normalnym użytkowaniu budynku, ale wymaga się od nich przede wszystkim spełnienia oczekiwanych wymagań podczas pożaru. Dotyczy to w zasadzie wszystkich elementów zabezpieczających w sposób bierny na wypadek pożaru, poczynając od drzwi przeciwpożarowych [1, 2], a kończąc na biernych izolacjach ogniochronnych [3], wśród których w szczególności izolacje powłokowe, tj. farby pęczniejące, których nawet niewielka zmiana grubości lub właściwości warstwy pęczniejącej, niesie istotne zmiany w nośności ogniowej zabezpieczonego elementu (FOT. 1-2).

Dużym problemem jest brak realnych możliwości weryfikacji takich elementów po ich zabudowaniu, a jak wykazują statystyki występowania pożarów, nie jest to zjawisko statystycznie zbyt częste.

Dane Państwowej Straży Pożarnej za lata 2000-2010, opracowane w artykule [4], wskazują, że w budynkach mieszkalnych mamy do czynienia średnio z 50 pożarami na 100 tys. mieszkańców rocznie, przy czym przez słowo pożar rozumie się wszelkie zdarzenia z niekontrolowanym ogniem i najczęściej są to pożary małe, o charakterze lokalnym

FOT. 1-2 Aplikacja powłoki ogniochronnej metodą natrysku hydrodynamicznego; fot. archiwa autorów

FOT. 1-2 Aplikacja powłoki ogniochronnej metodą natrysku hydrodynamicznego; fot. archiwa autorów

Oznacza to, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przez bardzo wiele lat element zabezpieczony ogniochronnie nie ma realnej możliwości "wykazać się" swoimi cechami, co niestety często prowadzi do nadużyć.

Procedura wybudowania powłok ogniochronnych

Proces budowlany jest z punktu widzenia prawnego dosyć szczegółowo rozpisany, z podaniem zobowiązań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych osób biorących w nim udział.

Pomimo tych szczegółowych rozwiązań prawnych niemalże nagminnie zdarzają się podczas procesu budowlanego problemy wynikające chociażby z niekompletnej dokumentacji projektowej, która szczególnie często dotyczy projektu zabezpieczeń ogniochronnych.

Oczywiście w projekcie podane są wymagania ogólne dla elementów z zakresu odporności ogniowej, odnoszące się najczęściej do § 216 rozporządzenia [5] niemniej jest to zdecydowanie za mało, by poprawnie np. wykonać zabezpieczenie ogniochronne systemem powłok pęczniejących jako pasywnej ochrony konstrukcji stalowych (RYS. 1).

RYS. 1 Stalowe przekroje: otwarty i zamknięty zabezpieczone systemem ogniochronnym bazującym na powłoce pęczniejącej; rys. archiwa autorów

RYS. 1 Stalowe przekroje: otwarty i zamknięty zabezpieczone systemem ogniochronnym bazującym na powłoce pęczniejącej; rys. archiwa autorów

Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że brak w projekcie szczegółowych danych o zabezpieczeniu ogniochronnym utrudnia, a nawet niejednokrotnie uniemożliwia prawidłowy dobór i wykonanie zabezpieczenia, jednocześnie stwarzając zagrożenie, że powłoki mogą być nierzetelnie wykonane.

Uzyskanie wymaganego efektu ogniochronności przy zastosowaniu systemów powłok pęczniejących wymaga udziału wielu stron i rzetelnego wykonania czynności w zadanym zakresie.

Prześledźmy te zadania w kolejności chronologicznej. Według art. 18 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [6] inwestor zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy, a w szczególności zapewnienia opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów.

Tocząca się dyskusja o tym, kto i na jakim etapie procesu ma wykonać projekt zabezpieczenia ogniochronnego, zachęca do przypomnienia różnic pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym. Dotyczą one przede wszystkim zawartości obydwu dokumentów oraz uregulowań prawnych, w oparciu o które wymienione projekty powstają.

Projekt budowlany jest dokumentem, którego zawartość reguluje ustawa [6]. W oparciu o zawarte w niej zapisy projekt budowlany jest dokumentem zawierającym dane dotyczące zagospodarowania terenu, zarys architektoniczny, dokumenty poświadczające zapewnienie dostępu do mediów, ewentualne dane dotyczące specyfikacji geologiczno-inżynierskiej terenu inwestycji itd. Warto jednak pamiętać, że projekt architektoniczno-budowlany zawiera również szczegółowe rozwiązania techniczne, materiałowe oraz konstrukcyjne powstającego budynku.

Projekt wykonawczy natomiast jest dokumentem, w którym znajdują się dokładne przekroje, rzuty i widoki elewacji, rysunki konstrukcyjne układu nośnego budynku, a także gotowe plany wszystkich instalacji. Jego zawartość regulowana jest przez rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [7].

W oparciu o projekt wykonawczy firma budowlana wykonuje wszystkie konieczne prace konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe.

Warto sobie zadać w tym miejscu pytanie, dlaczego mając ustawę [6] i rozporządzenie [7] wciąż borykamy się z problemem braku szczegółowego projektu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych.

Projektant, zgodnie z art. 20 ustawy [6], zobowiązany jest m.in. do:

 • wykonania projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • zapewnienia sprawdzenia jego zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • złożenia oświadczenie (zarówno projektant, jak i sprawdzający) o zgodności projektu z zasadami wiedzy technicznej.

Skoro autor i sprawdzający projekt budowlany składają oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami, to również o zgodności z § 216 rozporządzenia [5]. Na tej podstawie należy oczekiwać, że już projekt budowlany powinien zawierać rozwiązania zapewniające nośność konstrukcji przez czas wynikający z tegoż rozporządzenia podczas pożaru.

Ponadto, jak wynika z zapisów rozporządzenia [7], m.in. § 4 i 5, projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania materiałowe zabezpieczenia ogniochronnego w stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę, a możliwość porównania ofert potencjalnych wykonawców zabezpieczenia z kosztorysem inwestorskim daje możliwość wyeliminowania ofert, które są niedoszacowane, a ich wybór skutkuje wykonaniem wadliwych systemów powłokowych. Biorąc powyższe pod uwagę, kolejny raz można postawić pytanie, jak wobec powyżej przytoczonych faktów możliwe jest, aby dokumentacja nie zawierała projektu zabezpieczenia ogniochronnego.

Jeżeli ani projekt budowlany, ani projekt wykonawczy nie obejmują szczegółowych rozwiązań zabezpieczenia ogniochronnego, to w powszechnie występującym procesie optymalizacji kosztów konstrukcja stalowa podlega przeprojektowaniu i ostatecznie w projekcie warsztatowym jej ciężar jest zminimalizowany. Efektem tego jest znaczne podniesienie kosztów ewentualnego zabezpieczenia lub brak możliwości wykonania zabezpieczenia ogniochronnego zoptymalizowanych przekrojów stalowych.

Pamiętajmy też, że w przypadku braku projektu ogniochronnego mamy do czynienia z niebezpiecznym zwyczajem wykonywania "projektu zabezpieczenia ogniochronnego" przez firmy wykonawcze realizujące te zabezpieczenie, co z kolei nasuwa kolejne pytania, np. na jakiej podstawie został wyłoniony wykonawca, skoro nie było jednoznacznej podstawy do przetargu, a "projekt" powstaje po wyłonieniu wykonawcy?

Rodzi się też pytanie o kwalifikacje i ewentualne uprawnienia do projektowania firm wykonujących zabezpieczenia, o to na ile rzetelne i porównywalne były oferty, skoro nie odnosiły się do jednolitego projektu i specyfikacji technicznej, oraz czy i jak autor projektu budowlanego odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami ma w ramach nadzoru autorskiego stwierdzić zgodność realizacji z jego projektem budowlanym w toku wykonywania robót budowlanych?

Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawowania kontroli zgodności realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 25 ust.1 ustawy [6]). Ponadto art. 25 ust. 2 [6] zobowiązuje inspektora nadzoru do sprawdzenia jakości wykonanych robót.

Nadzór inwestorski powinien zgłaszać wątpliwości już na etapie negocjacji przetargowych i byłoby to możliwe, gdyby, jak stanowią przepisy, projekt wraz z częścią opisową był gotowy przed ogłoszeniem przetargu i zebraniem ofert.

Obowiązek podania precyzyjnych danych projektowych spoczywa na inwestorze, którego reprezentantem na budowie jest inspektor nadzoru (art. 25 ust. 1 [6]). Brak projektu zabezpieczenia ogniochronnego w dokumentacji projektowej powinien być stwierdzony przez inspektora nadzoru jako niezgodność z przepisami.

Kierownik budowy ma zakres obowiązków określony m.in. w art. 22 ust. 1-9 ustawy [6]. Należy do nich przede wszystkim bezpieczna organizacja budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczeństwa. Ma on zapewnić stosowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie obowiązującymi przepisami.

Z punktu widzenia powłokowego zabezpieczenia ogniochronnego interesujący wydaje się art. 22 ust. 7 [6] mówiący: "zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń", który pozwala na sprawdzenie pęczniejącej powłoki ogniochronnej przed przykryciem jej powłoką nawierzchniową.

Wszystkie zapisy ustawy [6] potwierdzają fakt, że rola kierownika budowy w kontekście dokumentacji projektowej sprowadza się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem.

Art. 22 ust. 9 [6] zobowiązuje kierownika do uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad oraz złożenia oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. Podstawą wykonania prac budowlanych jest projekt. Tu po raz kolejny rodzi się pytanie, co w przypadku niekompletnej dokumentacji, czyli kiedy projekt zabezpieczenia ogniochronnego nie został przygotowany przez projektanta?

Wykonawca ma wykonać zabezpieczenie w sposób zgodny z projektem, przygotować dokumentację powykonawczą i złożyć oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z projektem. Tu po raz kolejny zadajmy pytanie, co gdy projektu zabezpieczenia ogniochronnego brak? Czy wykonawca przygotowuje "projekt zabezpieczenia ogniochronnego" samodzielnie?

Rola producenta systemu ogniochronnego sprowadza się do badań, wdrożeń, rozwoju, certyfikacji wyrobów, powtarzalnej produkcji wyrobów o właściwościach jak w badaniu typu.

Nie ma podstaw formalnych, aby projekt zabezpieczenia ogniochronnego mógł być wykonany przez producenta powłokowego systemu ogniochronnego. Producent może jedynie przygotować dokumentację, która ma charakter posiłkowy dla projektanta.

Optymalizacja kosztów konstrukcji stalowej a zabezpieczenie ogniochronne

Obniżanie ciężaru przekrojów w procesie optymalizacji, czyli zwiększanie ich wskaźnika ekspozycji i zwiększanie wytężenia elementów, skutkuje obniżaniem temperatury krytycznej elementów stalowych [8, 9]. Prowadzi to co prawda do obniżenia ceny za konstrukcję stalową, ale jednocześnie implikuje zwiększenie ceny za wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego lub wręcz prowadzi do sytuacji, kiedy dobranie i wykonanie zabezpieczenia jest niemożliwe.

Analiza zabezpieczenia jego możliwości oraz wstępna optymalizacja kosztów powinna odbywać się na etapie projektowania, a nie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zabezpieczenia. Obecnie można zaobserwować dwa podstawowe kierunki w optymalizacji kosztów:

 • na etapie projektowania: zmniejszanie ciężaru konstrukcji,
 • na etapie wykonawstwa: wybór najtańszego wyrobu i najtańszego wykonawcy,

które w efekcie przynoszą:

 • lżejszą i tańszą konstrukcję,
 • większe wytężenie, niższą temperaturę krytyczną stali,
 • drogie zabezpieczenie ogniochronne lub brak możliwości wykonania zabezpieczenia.

Poszukując najlepszego rozwiązania, czyli takiego obniżania ciężaru konstrukcji stalowej, aby nie skutkowało to nadmiernym wzrostem kosztów zabezpieczenia ogniochronnego, warto wykonać uproszczoną analizę zależności masywności przekroju stalowego, teoretycznego wykorzystania jego nośności i związanej z tym temperatury krytycznej oraz grubości powłoki ogniochronnej niezbędnej do uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej.

Porównując koszty teoretycznego m2 stali wraz z niezbędnym zabezpieczeniem ogniochronnym, warto zauważyć, że wraz z obniżaniem ciężaru stali wzrasta cena ogniochronnej farby pęczniejącej niezbędnej do zapewnienia wymaganej odporności ogniowej R, co zobrazowano w TABELI. Dla celów porównawczych przyjęto stałą cenę 1 kg stali i stałą cenę 1 l farby ogniochronnej. Dodatkowo należałoby uwzględnić wyższe koszty aplikacji materiału malarskiego wynikające z aplikacji większych grubości.

TABELA Porównanie grubości, zużycia farby pęczniejącej i jej ceny na 1 m2 oraz ceny 1 m2 profilu stalowego wraz ze zmianą grubości ścianki i jego ciężaru w celu sprawdzenia sumarycznej teoretycznej ceny 1 m2 profilu z zabezpieczeniem

TABELA Porównanie grubości, zużycia farby pęczniejącej i jej ceny na 1 m2 oraz ceny 1 m2 profilu stalowego wraz ze zmianą grubości ścianki i jego ciężaru w celu sprawdzenia sumarycznej teoretycznej ceny 1 m2 profilu z zabezpieczeniem

Co dzieje się, kiedy optymalizacja kosztów odbywa się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zabezpieczenia?

Najczęściej wybierana jest oferta z najniższą ceną, niejednokrotnie przygotowana przez potencjalnego wykonawcę szacunkowo, bez gruntownej, niezbędnej wiedzy o szczegółach wymaganego zabezpieczenia. Brak możliwości odniesienia się do gotowego projektu zabezpieczenia ogniochronnego i opisu wymagań w zapytaniu ofertowym skutkuje niedoszacowaną ofertą, poniżej realnych kosztów materiału i wykonawstwa, co z kolei wymusza na wykonawcy stosowanie rozwiązań niezapewniających wymaganego poziom bezpieczeństwa.

Aby zrealizować takie niedoszacowane zlecenie, rozpoczyna się poszukiwanie oszczędności, najczęściej poprzez zawyżanie temperatur krytycznych, zaniżanie minimalnych wymaganych grubości powłoki malarskiej lub poprzez stosowanie nieoryginalnych materiałów malarskich. W skrajnych przypadkach cena zabezpieczenia na 1 m2 uzgodniona w zleceniu nie pokrywa ceny materiałów malarskich niezbędnych do zbudowania wymaganego systemu, co wymusza nieuczciwe i niebezpieczne zastępowanie powłoki pęczniejącej inną powłoką, w celu uzyskania właściwej grubości (FOT. 3-4).

FOT. 3-4. Przekroje (mikroskop optyczny) pobranych z konstrukcji płatków zabezpieczenia ogniochronnego (kolor pomarańczowy - powłoka nawierzchniowa, kolor biały - powłoka pęczniejąca ogniochronna, kolor szary - wypełniacz

FOT. 3-4. Przekroje (mikroskop optyczny) pobranych z konstrukcji płatków zabezpieczenia ogniochronnego (kolor pomarańczowy - powłoka nawierzchniowa, kolor biały - powłoka pęczniejąca ogniochronna, kolor szary - wypełniacz "ekonomiczny"); fot. archiwa autorów

Procedura weryfikacji zabezpieczenia ogniochronnego

Obecnie podstawowym dokumentem odbiorowym jest oświadczenie wykonawcy o wykonaniu zabezpieczenia ogniochronnego, do którego załącza on dokumentację powykonawczą, zawierającą informacje o zmierzonych grubościach powłoki.

Nie jest możliwa weryfikacja tych grubości przy zastosowaniu metod nieniszczących, a kontrolne badanie grubości może jedynie wykazać sumaryczną grubość powłoki podkładowej, ogniochronnej i nawierzchniowej. Tym bardziej nie identyfikuje się farb zastosowanych w celu wykonania powłoki ogniochronnej.

Opracowanie dla celów odbiorowych metody do obligatoryjnej weryfikacji wykonanej powłoki ogniochronnej pod kątem użytych do tego celu farb byłoby krokiem milowym służącym do znacznej poprawy stanu zabezpieczeń.

Warto w tym przypadku skorzystać z rozwiązań stosowanych na Litwie [10], gdzie stosuje się procedurę identyfikacji powłoki pęczniejącej, wykonanej na elementach stalowych. Dopiero uzyskanie wyniku pozytywnego, czyli potwierdzenie, że użyto farby pęczniejącej jak w specyfikacji/projekcie, byłoby przyzwoleniem do rozpoczęcia aplikacji powłoki nawierzchniowej.

Procedura ta jest spójna z przywołanym uprzednio art. 22 ust. 7 [6], o zakresie obowiązków kierownika budowy: "zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń".

Weryfikacja opiera się na taniej i bardzo skutecznej analizie porównawczej przy wykorzystaniu metody analizy termograwimeterycznej TGA.

Porównanie wyników badania próbek powłoki pobranych z konstrukcji z wynikami analizy powłoki reprezentatywnej, czyli wykonanej z farby użytej podczas badania typu, potwierdzałoby użycie odpowiedniego materiału malarskiego, którego cechy są takie same jak w badaniu typu.

Termograwimetria (TGA) to instrumentalna metoda analityczna, oparta na rejestrowaniu zmiany masy próbki badanej substancji przy kontrolowanym wzroście/obniżaniu temperatury, co jest przedstawiane graficznie za pomocą termogramu. Urządzenie wykorzystywane w termograwimetrii nosi nazwę termowagi.

Podczas pomiarów TGA badana próbka ulega przemianom fizycznym lub chemicznym. Zmiany, jakim ulegnie próbka, zależą m.in. od wielkości próbki, zakresu temperatur, szybkości ogrzewania atmosfery gazowej. Zasadniczo w analizie termograwimetrycznej uzyskuje się dwie krzywe: krzywą przedstawiającą ubytek% masy (TG) i krzywą przedstawiającą szybkość utraty masy podczas badania (DTG).

Krzywe TG i DTG uważane są za tzw. odcisk palca danych substancji, dlatego też mogą być użyte do identyfikacji i kontroli jakości. Szczegóły techniczne przygotowania próbek, wykonania badania itp. można odnaleźć w normie [11], w aneksie E poświęconego powłokom reaktywnym Europejskiego Dokumentu Oceny EAD-350402-00-1106 [12] lub amerykańskiej normie [13]. Z naszego punktu widzenia istotna jest skuteczność metody, którą zobrazowano na RYS 2–3.

Jako kryterium akceptacji, bazując na doświadczeniu własnym autorów oraz litewskiego akredytowanego laboratorium GTC Fire Resistance Testing Division, proponuje się, aby w zastosowaniach krajowych stosować zakres akceptacji dla % masy pozostałości próbki po badaniu na poziomie ±10%.

Poza kryterium masy resztkowej próbki, zaleca się porównanie ilości głównych (znaczących) maksimów TG i DTG, które powinny być takie same.

Podsumowanie

Pasywna ochrona przeciwpożarowa może zapewnić stabilność konstrukcji w trakcie pożaru przez określony czas wyłącznie, jeśli wszystkie podmioty biorące udział w jej powstawaniu będą świadome swojej odpowiedzialności za życie innych ludzi. Wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dedykujemy cytaty z Yellow Book, Fire Protection for Structural Steel in Buildings, wydanego przez The Association for Specialist Fire Protection (ASFP).

"Jeżeli jesteś uwikłany w zapewnienie ochrony przeciwogniowej na jakimkolwiek poziomie, wówczas dzielisz odpowiedzialność za jej przydatność i działanie w razie wystąpienia pożaru i ta odpowiedzialność pozostaje w przypadku ewentualnego postępowania przed sądem. Jeśli jesteś odpowiedzialny za specyfikację użytych materiałów lub/i wskazanie wykonawcy zabezpieczenia, to jesteś również odpowiedzialny za znajomość przedmiotu i kompetencje wybranej firmy. To nie jest zwyczajne zachowanie należytej staranności lub kwestia dobrej woli - to prawny obowiązek".

"…Czego oczekuje się ode mnie? W przypadku pożaru ze skutkiem śmiertelnym sąd zechce się dowiedzieć, jak system ogniochronny został wybrany; zechce poznać podstawy wyboru wykonawcy; czy instalacja odbyła się w odpowiednim czasie i czy zapewniona była odpowiednia komunikacja pomiędzy podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości zabezpieczenia… Miej świadomość - czas na uwzględnienie tego jest przed ewentualnym zdarzeniem, nie po nim!"

Świadomość obowiązku przeprowadzenia procedury identyfikacyjnej (zaproponowana powyżej) wykonanego zabezpieczenia ogniochronnego przed oddaniem budynku do użytkowania powinna skłonić wykonawców do dokładniejszych kalkulacji kosztów zabezpieczeń, opartych na precyzyjnie wykonanych projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach.

Odstąpienie od ofertowania wykonania zabezpieczeń w przypadku braków projektowych może skłonić inwestorów do egzekwowania kompletnej dokumentacji projektowej, co z pewnością wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Literatura

 1. P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak, "Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych", "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja", Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 22-23 stycznia 2016 r., s. 147-150.
 2. P. Sulik, B. Sędłak, "Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych", "Świat Szkła" nr 2/2015, s. 46-49.
 3. P. Sulik, "Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcj", "IZOLACJE" 3/2018, s. 118-124.
 4. J. Konciak, B. Sędłak, "Ryzyko pożaru w budynkach mieszkalnych w Polsce w latach 2000-2010", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 247/2015, s. 134-149.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją z 2017 r.).
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony DzU z 2017 r. poz. 1332).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zmianami, tekst ujednolicony DzU z 2013 r. poz. 1129).
 8. PN-EN 1993-1-2: 2007, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe".
 9. P. Turkowski, P. Sulik, "Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3", ITB, Warszawa 2015.
 10. Zarządzenie Dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Sprawie opisu procedury określania ognioodporności konstrukcji pokrytych powłokami ogniochronnymi Nr 1-236 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (oryg. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktorius. Įsakymas dėl konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo; 2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1–236, Vilnius).
 11. PN-EN ISO 11358:1-2014, "Tworzywa sztuczne – Termograwimetria (TG) polimerów - Część 1: Zasady ogólne".
 12. Europejski Dokument Oceny EAD-350402-00-1106, "Wyroby Ogniochronne. Powłoki Reaktywne do Zabezpieczeń Ogniochronnych Elementów Stalowych"; EOTA wrzesień 2017.
 13. ASTM E 1131–08, "Standardowa metoda badania do analizy składu za pomocą termograwimetrii".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich Zaprawy murarskie – wykonywanie prac murarskich

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich opisujemy rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

Po scharakteryzowaniu zapraw murarskich, opisaniu rodzajów konstrukcji murowych oraz podstaw wykonywania prac murarskich przedstawiamy zasady prawidłowego wykonawstwa konstrukcji murowych z klinkieru.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych Zachowanie się betonu komórkowego w warunkach pożarowych

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie...

Bardzo ważną cechą materiałów budowlanych, a zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynku, jest odporność ogniowa. Z tym pojęciem wiąże się odporność materiału na bezpośrednie działanie ognia, a także działanie wysokich temperatur.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Kleje do okładzin - wykonawstwo

Kleje do okładzin - wykonawstwo Kleje do okładzin - wykonawstwo

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały...

Producenci klejów cementowych, mas do spoinowania, hydroizolacji i okładzin ceramicznych dostarczają na rynek wysokiej jakości produkty spełniające wymagania norm europejskich i aprobat technicznych. Materiały te są nowoczesne, co w połączeniu z nowymi technologiami stosowania pozwala na wykonywanie prac glazurniczych łatwo i szybko, a efekty są trwałe i estetyczne.

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Łukasz Bąk Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej Rola cementu w kształtowaniu właściwości suchych mieszanek chemii budowlanej

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty...

Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne – nawet kilkanaście. Najważniejszą rolę odgrywa spoiwo, którym może być cement, wapno hydratyzowane, gips lub anhydryt, a także spoiwa organiczne.

prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego zalanych podczas powodzi

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił...

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 r. wykazały, że autoklawizowany beton komórkowy cechuje się wysoką odpornością na ekstremalne zawilgocenia. Beton komórkowy w budynkach po powodzi nie stracił właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Geopolimery w budownictwie

Geopolimery w budownictwie Geopolimery w budownictwie

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2...

W wyniku produkcji jednej tony klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy geopolimerów, które mogą mieć podobne zastosowanie, wydziela się 4–8 razy mniej CO2 przy zużyciu 2–3 razy mniejszej energii. Z tego powodu cement geopolimerowy nazwano zielonym cementem. Jest ekologiczny i wytrzymały, a mimo to rzadko stosowany w budownictwie.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanocementy i nanobetony

Nanocementy i nanobetony Nanocementy i nanobetony

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji...

Rozwój nanotechnologii przyniósł nowe możliwości poprawy właściwości fizycznych i chemicznych betonu. Jest on także szansą na uzyskanie zupełnie nowych cech, jak transparentość, zdolność do samoregeneracji czy samooczyszczania.

mgr inż. Sebastian Czernik Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Technologia wykonywania gładzi gipsowych Technologia wykonywania gładzi gipsowych

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest...

Podczas prac wykończeniowych w nowych budynkach, a także podczas remontów w obiektach modernizowanych często zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej, cienkiej warstwy materiału, której zadaniem jest wyrównanie powierzchni ścian i sufitów oraz nadanie im oczekiwanej gładkości. Cienką warstwą spełniającą funkcję wykończeniową jest gładź, wykonywana z drobnoziarnistych materiałów na bazie cementu, gipsu, wapna lub polimerów.

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., dr inż. Jacek Góra, dr inż. Przemysław Brzyski Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany,...

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie impregnacją wodoodporną wyrobów budowlanych z betonu. Jednak w przeciwieństwie do materiałów porowatych typu cegła ceramiczna, zaprawy tynkarskie czy kamień budowlany, odnośnie do których dostępne są liczne opracowania potwierdzające skuteczność i zasadność hydrofobizacji, w odniesieniu do betonu brak jest jednoznacznych zaleceń.

mgr inż. Maciej Król, prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński Właściwości fibrogeopolimerów

Właściwości fibrogeopolimerów Właściwości fibrogeopolimerów

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery...

Trwają prace nad udoskonalaniem właściwości materiałów na bazie spoiw geopolimerowych, zwłaszcza parametrów związanych z rozciąganiem i zginaniem. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie mogą być fibrogeopolimery jako fibrokompozyty zbrojone włóknami.

mgr inż. Sebastian Czernik Jak uzyskać gładkie ściany?

Jak uzyskać gładkie ściany? Jak uzyskać gładkie ściany?

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe....

Podstawowe zadanie gładzi wydaje się oczywiste – uzyskanie idealnie gładkiej, równej i miłej w dotyku powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się w tym celu łatwe w obróbce i drobnoziarniste gładzie gipsowe. Jak jednak osiągnąć zadowalający efekt i czy w każdej sytuacji można korzystać z takich samych rozwiązań?

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Błażej Gwozdowski Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie Nanotechnologia w budownictwie – wprowadzenie

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój...

Nanotechnologia – technologia i produkcja bardzo małych przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii – jest wciąż bardzo młodą dziedziną nauki. Niemniej coraz trudniej wyobrazić sobie dalszy rozwój przemysłu (także rynku materiałów budowlanych) bez jej udziału.

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Mahmoud Hsino, dr hab. inż. Jerzy Pasławski Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

Materiały zmiennofazowe jako modyfikator betonu dojrzewającego w klimacie gorącym i suchym

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna...

W elemencie betonowanym w suchym i gorącym klimacie zachodzi równocześnie wiele procesów, wśród których główną rolę odgrywają dojrzewanie i twardnienie betonu. Podczas tych procesów reakcja egzotermiczna związana z hydratacją cementu w znacznym stopniu inicjuje naprężenia termiczne, które wraz z szybkim ubytkiem wody z mieszanki wywołują niepożądane skutki.

dr inż. Teresa Możaryn, dr inż. Anna Sokalska, dr inż. Michał Wójtowicz Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – wymagania norm i wytycznych ITB

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania,...

Żelbetowe obiekty rolnicze w trakcie eksploatacji narażone są na działanie środowisk zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na specyficzne warunki użytkowania tych konstrukcji oraz stawiane im wymagania, już na etapie projektowania należy uwzględniać zasady i metody ochrony betonu i stali zbrojeniowej przed korozją i niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, mgr inż. Maciej Król Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla Produkcja betonu a problem redukcji emisji dwutlenku węgla

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku,...

Beton jako najpopularniejszy materiał budowlany został objęty programem budownictwa zrównoważonego. W programie tym szuka się takich materiałów i procesów wytwórczych, które byłyby przyjazne środowisku, prowadziły do oszczędności energii i zapobiegały powiększeniu efektu cieplarnianego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości Tynki ofiarne - klasyfikacja i właściwości

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę)....

Przy wyborze tynku należy brać pod uwagę jego kompatybilność z podłożem (wytrzymałość, przyczepność), trwałość (odporność na czynniki atmosferyczne) oraz estetykę (równość/gładkość powierzchni, strukturę). Odpowiedni dobór parametrów jest ważny zwłaszcza w wypadku tynków mających pełnić specjalne funkcje.

dr inż. Sławomir Chłądzyński Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem...

Gruntowanie jest nieodłącznym etapem prac wykończeniowych. W związku z tym producenci chemii budowlanej ciągle wzbogacają ofertę środków gruntujących. Asortyment ten jest zróżnicowany, także pod względem ceny. Czy jednak mamy pewność, że za niższą cenę rzeczywiście kupujemy środek gruntujący?

dr inż. Jerzy Bochen Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne,...

Najbardziej miarodajnymi testami określającymi zachowanie się materiałów pod wpływem czynników atmosferycznych są długotrwałe testy starzeniowe, trwające co najmniej 5 lat. Są one jednak czasochłonne, dlatego częściej wnioskuje się o trwałości na podstawie krótkotrwałych i przyśpieszonych testów.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

dr inż. Teresa Rucińska, mgr inż. Agata Wygocka Domieszki do betonów

Domieszki do betonów Domieszki do betonów

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Stosowanie domieszek chemicznych, takich jak superplastyfikatory, polikarboksylaty czy ultrasuperplastyfikatory, pozwala poprawiać cechy użytkowe betonów, a także optymalizować koszty ich produkcji.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.