Izolacje.com.pl

TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

Termomodernizacja powinna zwiększać standard energetyczny budynku, ale nie może też powodować pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w termomodernizowanym obiekcie. Czy można jednoznacznie i porównywalnie określić tę jakość przed i po termomodernizacji? Pomocny może być nowy wskaźnik, zaproponowany przez międzynarodowe konsorcjum badawcze po 2,5 roku prac.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

dr inż. Paweł Krause Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS

Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS

System ociepleń ETICS jest najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem dla poprawy stanu ochrony cieplnej ścian zewnętrznych. W rozwiązaniach tych stosuje się zróżnicowane materiały termoizolacyjne. Można...

System ociepleń ETICS jest najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem dla poprawy stanu ochrony cieplnej ścian zewnętrznych. W rozwiązaniach tych stosuje się zróżnicowane materiały termoizolacyjne. Można zauważyć, iż materiałem zyskującym coraz większe uznanie wśród projektantów i inwestorów jest polistyren spieniony z dodatkami atermicznymi. Dodatki te stosuje się w celu modyfikacji właściwości materiału. Stopień modyfikacji jest uzależniony od rodzaju dodatku, ilości, kształtu i wielkości stosowanych...

ALliance for Deep RENovation in Buildings (sojusz w celu głębokiej termomodernizacji budynków – ALDREN) to międzynarodowy projekt, którego głównym celem było skonsolidowanie, promowanie i wdrożenie rozszerzonej zharmonizowanej procedury opar­tej na europejskim dobrowolnym systemie certyfikacji budynków użyteczności publicznej (European Common Voluntary Certification Scheme for non-residential buildings – EVCS) oraz zestawie odpowiednich instrumentów w celu wspierania i zachęcania do termomodernizacji budynków w całym jej procesie, obejmującym organizację, finanse oraz elementy techniczne.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji
 • TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania
 • Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL
 • Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL
 • Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące koncepcji wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej (biurach i hotelach) po termomodernizacji – ALDREN TAIL. Powstanie tego wskaźnika, integrującego 12 parametrów wpływających na zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność pracy, to wynik międzynarodowego projektu badawczego ALDREN, którego celem było stworzenie ram do wspierania termomodernizacji budynków zgodnie z dyrektywą EPBD i implementującymi ją normami.

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation.

This article presents the concept of ALDREN TAIL – a new index for rating of environment quality in non-residential buildings (offices and hotels) undergoing deep-energy renovation. This indicator, integrating 12 parameters influencing health, comfort, well-being and performance of office work, is a result of ALDREN – international research project aiming to set the framework for supporting building renovation in accordance with EPBD and standards that support this Directive.

Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji

Wśród specyficznych celów projektu ALDREN znaczące miejsce zajmowało uwzględnienie jakości środowiska wewnętrznego (Indoor Environment QualityIEQ) w kontekście termomodernizacji. Ten aspekt poprawy standardu energetycznego budynku ma szczególne znaczenie za sprawą art. 2a ppkt g dyrektywy 844/2018, zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [2].

Stanowi on, że:

„1. Każde państwo członkowskie ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków [...]. Każda długoterminowa strategia renowacji jest przedkładana zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązkami dotyczącymi planowania i sprawozdawczości i obejmuje:
[…]
g) oparte na faktach szacunki spodziewanych oszczędności energii i szersze korzyści, dotyczące np. zdrowia, bezpieczeństwa i jakości powietrza, […]”

Termomodernizacja powinna być zatem przeprowadzona tak, by co najmniej nie powodować pogorszenia jakości klimatu wewnętrznego w stosunku do stanu wyjściowego. Dlatego jednym z ważnych celów projektu ALDREN stało się włączenie zagadnienia jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) do zakresu działań przeprowadzanych w procesie głębokiej termomodernizacji budynków w następujących aspektach:

 • zapewnienie, że realizowana zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) termomodernizacja nie będzie pogarszała warunków środowiska w modernizowanych budynkach i pomieszczeniach;
 • udokumentowanie jakości środowiska wewnętrznego w budynku po termomodernizacji i ewentualnej jej poprawy;
 • oszacowanie potencjalnych dodatkowych korzyści płynących z termomodernizacji, w tym korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a także korzyści finansowych wynikających z poprawy wydajności pracy i zwiększonej wartości rynkowej budynku.

Jakość środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji musi być szacowana w sposób jednoznaczny i najbardziej adekwatny (tzn. musi być oparta na stanie faktycznym i pomierzonym).

Na podstawie tych założeń powstała propozycja sformułowania nowego wskaźnika, pozwalającego ocenić jakość środowiska wewnętrznego w budynkach, na chwilę obecną tylko w budynkach biurowych i hotelach. Wskaźnik ten nosi nazwę ALDREN-TAIL, w skrócie TAIL [od Thermal Environment (środowisko cieplne), Acoustic Environment (środowisko akustyczne), Indoor Air Quality (jakość powietrza wewnętrznego) i Luminous environment (oświetlenie)].

Zakłada się, że TAIL może się stać jednoznacznym wskaźnikiem (miernikiem) jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji budynku. Wskaźnik taki do tej pory nie istniał, dlatego twórcy projektu zdecydowali się go stworzyć [4].

TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania

Ideą stojącą za wprowadzeniem nowego wskaźnika jest konieczność jednoznacznej klasyfikacji jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), na którą składają się cztery elementy:

 • środowisko cieplne – thermal environment (T),
 • akustyka – acoustic environment (A),
 • jakość powietrzaindoor air quality (I),
 • oświetlenie – luminous (visual) environment (L).

Każdy z tych elementów jest oceniany i klasyfikowany w oparciu o klasy budynkow (klimatu wewnętrznego) zaproponowane przez normę PN-EN 16798-1 [3], gdzie poszczególnym kategoriom przyporządkowane są cyfry rzymskie (I, II, III, IV).

tab1 tail

TABELA 1. Kategorie jakości środowiska wewnętrznego wg normy PN-EN 16798 i wskaźnika TAIL

Każda kategoria ma także przyporządkowany kolor (TABELA 1). Kolory wybrane zostały tak, by ich wymowa była jednoznaczna i czytelna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego (RYS.).

Całkowita jakość środowiska wewnętrznego (TAIL) odpowiada najniższej spośród kategorii uzyskanych przez poszczególne elementy składowe. Przykładowo, jeśli element (jakość powietrza) zostanie zaklasyfikowany doć powietrza) zostanie zaklasyfikowany do najniższej kategorii z powodu wysokiej wartości radonu (>  300 Bq/m3), TAIL także wskazuje kategorię najniższą. Takie rozwiązanie pozwala na bezkompromisowość i zapewnia, że wszystkie parametry charakteryzujące jakość środowiska wewnętrznego będą traktowane z jednakową uwagą.

Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL

Kluczowym elementem wskaźnika TAIL są parametry go tworzące. Wybrano je w oparciu o następujące kryteria:

 • parametry, które mogą ulec zmianie w procesie głębokiej termomodernizacji, nawet bez podejmowania działań dotyczących poprawy jakości środowiska wewnętrznego,
 • parametry powszechnie akceptowane jako wskaźniki jakości klimatu wewnętrznego (np. w wytycznych WHO) – mające wpływ na wydajność pracy, zdrowie, samopoczucie i komfort użytkowników budynku,
 • parametry łatwe do zmierzenia/wyznaczenia i już stosowane w systemach certyfikacji budynków i normach – tak, by metoda oceny jakości środowiska wewnętrznego była reprezentatywna, adekwatna i jednoznaczna, a jednocześnie możliwe było wyznaczenie wskaźnika TAIL niejako przy okazji certyfikacji wielokryterialnej budynków prowadzonej według głównych systemów, takich jak m.in. Level(s), Well, HQE, DGNB, LEED,
 • parametry zgodne ze wszelkimi dokumentami Komisji Europejskiej dotyczącymi standardu energetycznego budynku i związanymi z dyrektywą EPBD oraz wszystkimi normami, których zadaniem jest wspieranie implementacji EPBD, ponieważ TAIL ma być narzędziem wspierającym proces głębokiej termomodernizacji.

Po analizie 13 systemów certyfikacji budynków, normy PN-EN 16798 oraz 14 artykułów naukowych poświęconych wskaźnikom jakości środowiska wewnętrznego zidentyfikowano parametry fizykochemiczne spełniające powyższe założenia [4]. Nie wybrano natomiast parametrów bezpośrednio mierzących komfort, samopoczucie, zdrowie lub wydajność pracy przy użyciu badań kwestionariuszowych. Zdecydowano, by – jeśli to tylko możliwe – TAIL był oparty głównie na pomiarach, a nie na symulacjach.

Wskaźnik TAIL w obecnej formie zawiera 12 parametrów, które opisują jakość środowiska wewnętrznego (TAB. 2):

 • temperatura w różnych porach roku [°C] – dla środowiska cieplnego,
 • poziom hałasu [dBA] – dla środowiska akustycznego,
 • wydatek powietrza [l/s] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie CO2 [ppm] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie formaldehydu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie benzenu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • średnie dwumiesięczne stężenie radonu [Bq/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • wilgotność względna powietrza [%] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • widoczny grzyb, pleśń [cm2] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • współczynnik światła dziennego DF [%] – dla oświetlenia,
 • natężenie oświetlenia [lx] – dla oświetlenia.

Określono też procedurę metodyki wyznaczenia wskaźnika TAIL, obejmującą m.in.:

 • zasady pobierania próbek,
 • definicję minimalnej liczby pomieszczeń w budynku, które trzeba pomierzyć,
 • szczegóły dotyczące urządzeń pomiarowych i ich minimalnej dokładności,
 • konieczność uzupełnienia lub zastąpienia pomiarów modelowaniem albo oceną wizualną,
 • zasady analizy wyników pomiarowych oraz modelowania.
tab2 tail

TABELA 2. Parametry składające się na wskaźnik TAIL, ich znaczenie dla jakości środowiska wewnętrznego oraz metody wyznaczania wg [1]

TAIL ma uzupełniać, a nie zastępować istniejące sposoby określania jakości środowiska wewnętrznego stosowane w systemach certyfikacji budynków (zawiera parametry zgodne z parametrami występującymi w tych certyfikatach).

Zasadnicza różnica pomiędzy certyfikatami a wskaźnikiem TAIL polega na tym, że parametry składające się na wskaźnik TAIL są równorzędne – nie są im przypisywane mnożniki lub współczynniki wagowe bądź punkty jak w przypadku systemów certyfikacji. Nie ma zatem możliwości „zbilansowania” niższej kategorii jednego elementu uzyskaniem wyższej kategorii dla innego elementu – o ostatecznej kategorii decyduje element o najniższej kategorii.

TAIL może być traktowany jako wskaźnik jakości, ponieważ jego najwyższa kategoria (I) odpowiada najwyższemu poziomowi w wielu istniejących systemach certyfikacji budynków. Wartości (zakresy) parametrów tworzących TAIL zawarto w TABELACH 3–6.

tab3 tail

TABELA 3. Poziomy odniesienia do wyznaczania wskaźników jakości środowiska cieplnego (T) we wskaźniku TAIL. Obowiązują zarówno dla biur, jak i hoteli, ponieważ w normie PN-EN 16798-1:2019 nie występuje rozróżnienie między tymi rodzajami budynków. Wskazane zakresy odwołują się do godzin pracy biur oraz do godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

tab4 tail

TABELA 4. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości powietrza (I) we wskaźniku TAIL, w oparciu o pomiary i obserwacje w biurach i hotelach, przeprowadzone podczas korzystania z tych budynków, ale szczególnie w okresie grzewczym – w godzinach pracy biur i w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach. Obserwacje pleśni można prowadzić w dowolnym czasie.

tab5 tail

TABELA 5. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości środowiska akustycznego (A) we wskaźniku TAIL; poziomy te odnoszą się do przestrzeni, w których nie ma pracowników podczas godzin pracy w biurach oraz do przestrzeni, które są puste w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

tab6 tail

TABELA 6. Wartości odniesienia do wyznaczania jakości oświetlenia we wskaźniku TAIL (L), wskazane poziomy odnoszą się do godzin pracy w biurach i godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

Wskaźnik TAIL umożliwia też wskazanie związanego z jakością środowiska wewnętrznego potencjalnego ryzyka (np. zdrowotnego) występującego w trakcie procesu termomodernizacji – dotyczy to głównie jakości powietrza wewnętrzego – parametr I.

TAIL jako wskaźnik zintegrowany umożliwia porównanie jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji. Dzięki temu stanowi informację o tym, jak termomodernizacja wpłynęła na jakość środowiska wewnętrznego – a więc może wskazywać nie tylko na pogorszenie, ale też poprawę stanu środowiska wewnętrznego po termomodernizacji.

Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL

Sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) wskazywana jest za pomocą cyfry rzymskiej w środku symbolu graficznego wskaźnika. Wartości I, II, III i IV odpowiadają zielonemu, żółtemu, pomarańczowemu i czerwonemu poziomowi jakości parametrów i składowych charakteryzujących każdy element jakości środowiska wewnętrznego wchodzących w skład wskaźnika TAIL. Wybrano wartości liczbowe, by odróżnić je od kolorów używanych do oceny składowych wskaźnika TAIL, oraz po to, by klasyfikacja była spójna z kategoriami środowiska wewnętrznego zdefiniowanymi w normie PN-EN 16798-1 [3], (TABELA 1).

Dla określenia sumarycznego (całościowego) poziomu jakości środowiska wewnętrznego przeprowadza się dwustopniowy proces obliczeniowy. Najpierw określa się jakość parametrów (omówionych powyżej) składających się na wskaźnik TAIL. Następnie, w oparciu o ich poziomy, wyznaczana jest sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego.

Poziom jakości parametrów składających się na wskaźnik TAIL wyznaczany jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w poszczególnych pomieszczeniach. Wyniki pomiarów są następnie porównywane z kategoriami określonymi w tabelach (TABELE 3–6), dzięki czemu dla każdego pomieszczenia określa się jakość każdego pomierzonego parametru.

Poziom jakości każdego parametru otrzymuje się, wyznaczając wskaźnik tymczasowy oparty na wynikach pomiarów w różnych pomieszczeniach przeprowadzonych w budynku. Wskaźnik tymczasowy wyznacza się z równania:

gdzie:

   R – waga odpowiedniego poziomu jakości k: 1 dla zielonego, 2 dla żółtego, 3 dla pomarańczowego (bursztynowego) i 4 dla czerwonego,
   O – liczba pomiarów (obserwacji) dla odpowiedniego poziomu jakości k,
   k – liczba poziomów jakości, k ≤  4,
   n – liczba obserwacji (pomiarów), n  ≤  10 (lub więcej).

Następnie szacuje się jakość każdego parametru wg następującej zasady:

 • zielony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1 do 1,4,
 • żółty dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1,5 do 2,4,
 • pomarańczowy dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 2,5 do 3,4,
 • i czerwony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 3,5 do 4.

Wskazane zakresy wskaźników tymczasowych określono dla każdego parametru arbitralnie. Uwzględniono, że do osiągnięcia zielonego wskaźnika tymczasowego konieczne jest uzyskanie zielonego poziomu jakości w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) i żółtego w pozostałych (czterech na dziesięć), a dla wskaźnika czerwonego w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) ma dać czerwony poziom jakości, przy pozostałych pomiarach (czterech na dziesięć) na poziomie pomarańczowym.

Stało za tym następujące rozumowanie: jeśli ponad 50% obserwacji wykazuje którykolwiek z tych dwóch poziomów jakości, jest bardziej prawdopodobne, że są to poziomy jakości parametru reprezentacyjne dla danego budynku.

Po wyznaczeniu poziomu jakości dla każdego parametru określa się poziom jakości dla wszystkich czterech składowych wskaźnika TAIL, tj. T, A, I oraz L. Do tego celu przyjmuje się najniższy poziom jakości wśród parametrów definiujących daną składową wskaźnika TAIL.

 • Dla składowych T i A będą to odpowiednio najniższe poziomy jakości temperatury i poziomu dźwięku uzyskane przy zastosowaniu wskaźnika tymczasowego.
 • Dla I – najniższy poziom jakości uzyskany wśród wszystkich ośmiu parametrów tej składowej, również wyznaczonych przez obliczenie wskaźnika tymczasowego.
 • Dla L będzie to najniższy poziom jakości wśród wartości uzyskanych dla natężenia światła i współczynnika światła dziennego.

Jeśli pomiary są prowadzone zarówno podczas sezonu grzewczego, jak i poza nim lub zarówno w dzień, jak i w nocy, o poziomie jakości składowych TAIL decyduje zawsze najniższy wskaźnik tymczasowy.

Po wyznaczeniu poziomu jakości wszystkich czterech składowych całkowity poziom wskaźnika TAIL wyznaczany jest przez wybranie najniższego poziomu jakości spośród tych składowych. Jeśli więc najniższy poziom jakości będzie czerwony, wskaźnik TAIL uzyska wartość IV, jeśli pomarańczowy – III itd.

Opisaną metodę wyznaczania zarówno jakości każdej składowej wskaźnika TAIL, jak i sumarycznej (całościowej) jakości wskaźnika TAIL wybrano ze względu na fakt, że poziom jakości nie może być lepszy niż najniższa jakość każdego z parametrów definiujących składowe wskaźnika.

Zdecydowano, że jakość któregokolwiek z tych parametrów nie może być przedmiotem kompromisu. Takie podejście uznano za słuszne, a jednocześnie stwarzające zachęty do poprawy jakości oraz dążenia do doskonałości i innowacyjności.

Określanie sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego w odniesieniu do najsłabszej z jego składowych, i to bez kompromisów, prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu jakości. Kompromisy takie mogą wystąpić w wielu systemach certyfikacji, gdzie niższy poziom jednego parametru może zostać zrekompensowany wyższym poziomem innego [4]. W rezultacie może się okazać, że nie wszystkie współczynniki spełniają daną klasę, poziom czy jakość odpowiednią dla klasy określonej przez system certyfikacji.

Podejście zaproponowane przy określaniu wskaźnika TAIL jest zbliżone do sposobu, w jaki wyznacza się klasę w systemie certyfikacji DGNB lub Green Mark. Jednak i w tych systemach dopuszcza się wyższą klasę lub poziom jakości, nawet jeśli niektóre parametry czy składowe nie spełniają wymogów tej klasy.

Zaproponowane rozwiązanie w celu określania sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego stosowane jest też do wyznaczania jakości powietrza zewnętrznego, gdzie najwyższy poziom stężenia zanieczyszczenia jest podstawą do określenia wskaźnika zanieczyszczenia powietrza, a także w przypadku określenia jakości wody.

Jak wspomniano, w przyjętym rozwiązaniu poszczególnym poziomom jakości nie są przyznawane żadne arbitralnie przyjmowane punkty czy wagi, tak jak to jest przeprowadzane w przypadku systemów certyfikacji [4]. Poziomy wynikają z rzeczywistych pomiarów i są spójne z istniejącymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. Aby budynek uzyskał wysoką wartość wskaźnika TAIL, odpowiednio wysokie muszą być poziomy jakości wszystkich składowych.

Innym powodem wyboru proponowanego rozwiązania do wyznaczania poziomu jakości jest brak w literaturze informacji o tym, jaką metodą zintegrować poziomy dla różnych składowych jakości środowiska wewnętrznego.

Jak wskazano w [4], typowym rozwiązaniem jest zastosowanie dla różnych składowych jednakowych wag. Oznaczałoby to, że każda składowa wskaźnika TAIL miałaby nadaną wagę 0,25, a całkowity poziom jakości stanowiłby średnią ważoną poziomów jakości poszczególnych składowych. Nie ma jednak wystarczających prac naukowych potwierdzających słuszność tego rozwiązania i może to prowadzić do poważnych błędów w interpretacji.

Jedyne dostępne dane oparte są na ocenach użytkowników, jednak metody zastosowane w tych metodach oceny jakości środowiska wewnętrznego mogą być nieprawidłowe, jeśli sumaryczna (całościowa) ocena poziomu jakości środowiska wewnętrznego wyznacza się w oparciu o pomiary fizyko-chemiczne.

Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Czy wskaźnik TAIL przyjmie się wśród inwestorów? Na pewno pozwala na jednoznaczną ocenę jakości środowiska wewnętrznego, na co zarówno najemcy budynków biurowych, ich użytkownicy, jak i goście hotelowi zwracają coraz większą uwagę. Zaakceptowanie nowego wskaźnika przez rynek zależy m.in. od trudności i kosztów jego wyznaczania.

Pomiary powinny przebiegać według następujących założeń:

 • pomiary wykonuje się przed i po termomodernizacji w tym samym sezonie (np. tylko grzewczym) lub w trakcie dwóch sezonów,
 • pomiary przeprowadza się w ciągu pięciu lub siedmiu dni, zależnie od rodzaju budynku – dla hoteli jest to tydzień kalendarzowy (np. od środy do środy), a dla biur – tydzień roboczy (od poniedziałku do piątku),
 • pomiary przeprowadza się w pomieszczeniach, w których ich użytkownicy spędzają najwięcej czasu.

W porównaniu do innych systemów certyfikacji procedura określenia wskaźnika TAIL nie jest zatem szczególnie długa. Nie wydaje się też bardzo kosztowna – pojedyncza sesja dla budynku we Francji kosztowała ok. 2800 euro, z czego główną część stanowiły koszty pracy: uzgodnienia, wykonanie pomiarów, analiza i raport.

Ponieważ TAIL jest wskaźnikiem nowym (prace projektowe zakończono we wrześniu 2020 r.), konieczna jest jeszcze jego weryfikacja w trakcie pomiarów pilotażowych w budynkach poddanych głębokiej termomodernizacji.

Jeśli wskaźnik zostanie dobrze przyjęty przez rynek, niewykluczone są następujące ścieżki jego rozwoju:

 • zastosowanie wskaźnika TAIL do ogólnej oceny jakości środowiska wewnętrznego (nie tylko w powiązaniu z termomodernizacją),
 • weryfikacja kategorii poprzez modelowanie i oceny użytkowników,
 • zwiększenie liczby parametrów składających się na wskaźnik,
 • rozszerzenie zastosowania na inne budynki użyteczności publicznej (szkoły) oraz budynki mieszkalne.

tłum. Joanna Ryńska

Literatura

1. „D2,4 – ALDREN Methodology note on addressing health and wellbeing”.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz.UE L 156/75 z 19.06.2018).
3. PN-EN 16798-1:2019-06, „Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Moduł M1-6” (wer. ang.).
4. W. Wei, P. Wargocki, J. Zirngibl, J. Bendžalová, C. Mandin, „Review of parameters used to assess the quality of the indoor environment in Green Building certification schemes for offices and hotels”, „Energy and Buildings” 209, 2020, 109683.

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

Mieszkańcy współcześnie wybudowanych budynków wielorodzinnych najczęściej jako zastrzeżenia co do akustyki ich mieszkań zgłaszają odgłosy kroków dobiegające z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych, odgłosy...

Mieszkańcy współcześnie wybudowanych budynków wielorodzinnych najczęściej jako zastrzeżenia co do akustyki ich mieszkań zgłaszają odgłosy kroków dobiegające z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych, odgłosy z łazienek sąsiadów oraz nadmierny hałas wydostający się z systemu wentylacji. Przyczyną tych problemów są błędy popełnione na etapie projektowania i wykonawstwa.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Projektowanie akustyczne budynków

Projektowanie akustyczne budynków Projektowanie akustyczne budynków

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt,...

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo...

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

dr inż. Elżbieta Nowicka Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Właściwości akustyczne płyt warstwowych Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji...

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta problem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i jego wpływu na zdrowie ludzi, dlatego ochrona przed hałasem zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę podczas realizacji wielu inwestycji. Coraz bardziej przydatna staje się więc wiedza dotycząca właściwości akustycznych poszczególnych materiałów budowlanych.

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

mgr inż. Henryk Kwapisz Podnoszenie jakości akustycznej projektowanych budynków

Podnoszenie jakości akustycznej projektowanych budynków Podnoszenie jakości akustycznej projektowanych budynków

Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości...

Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. Poza niektórymi budynkami hotelowymi właściwie w żadnym innym typie budynku izolacyjność akustyczna nie jest w sposób jednoznaczny projektowana ani weryfikowana. Dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych...

mgr inż. Jacek Danielewski Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja

Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], przywołano wiele norm oraz odniesień do...

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], przywołano wiele norm oraz odniesień do ich stosowania. Warto pokusić się o interpretację sposobu funkcjonowania tych norm w porównaniu z panującymi w krajach unijnych zasadami korzystania z norm jako źródła wiedzy technicznej.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Warunki Techniczne 2021 dla przegród i złączy budowlanych

Warunki Techniczne 2021 dla przegród i złączy budowlanych Warunki Techniczne 2021 dla przegród i złączy budowlanych

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych i ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych i ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Ocieplenie przegród od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Ocieplenie przegród od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Ocieplenie przegród od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa [1] od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np....

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa [1] od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np. dla ścian zewnętrznych Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)]. Aby spełnić kryterium cieplne: Uc ≤ Uc(max), należy dobrać odpowiednią grubość zalecanego materiału termoizolacyjnego od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr inż. Krzysztof Pawłowski Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cielnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

Wybrane dla Ciebie

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Planujesz renowację elewacji? Sprawdź » Planujesz renowację elewacji? Sprawdź »

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów Ocieplasz dom? Nie popełnij tych błędów

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji » Idealna alternatywa dla tradycyjnej elewacji »

Na co zmienić glinianą dachówkę?

Na co zmienić glinianą dachówkę? Na co zmienić glinianą dachówkę?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią? Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważną kwestią?

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje Osłony przeciwsłoneczne- sprawdź nasze propozycje

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich Profesjonalne rozwiązania hydroizolacji i izolacji dachów płaskich

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Odbierz 100zł na pierwsze zakupy » Odbierz 100zł na pierwsze zakupy »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę? Jak wytłumić dźwięki uderzeniowe? Jak wyciszyć podłogę?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu » Wybierz odpowiedni materiał do izolacji domu »

Pomaluj dom i wnętrze

Pomaluj dom i wnętrze Pomaluj dom i wnętrze

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź » Chcesz stworzyć idealną elewację? Sprawdź »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich » Uszczelnienia i izolacje różnych obiektów inżynierskich »

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 + Suplement z 2021 r.

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Najnowsze produkty i technologie

GRUPA SICOL SP. Z O.O. System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

System dociepleń od wewnątrz SICOWALL System dociepleń od wewnątrz SICOWALL

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za...

Jesteś właścicielem mieszkania w zabytkowej kamienicy lub wiekowego domu? Mieszkasz w zabudowie szeregowej lub bloku i nie masz pełnego wpływu na decyzję o dociepleniu obiektu od zewnątrz? Rachunki za ogrzewanie ciągle rosną, a ty nie możesz utrzymać komfortowej temperatury w mieszkaniu?

Redakcja Nowoczesne dachy

Nowoczesne dachy Nowoczesne dachy

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie...

Od 2021 roku obowiązują nowe wytyczne budowania domów energooszczędnych, co wymusza na inwestorach realizację budynków nieskomplikowanych w formie. Z tego powodu coraz częściej wybierane są domy na planie prostokąta, przekryte dwuspadowymi dachami. Na takich dachach najlepiej prezentują się stosunkowo proste i regularne kształty pokrycia. Minimalizm wpływa także na kolorystykę – zazwyczaj wybierane są materiały pokryciowe w odcieniach szarości. Na szczęście, nie wszyscy podążają ślepo za modą, więc...

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Jakie są wymagania odnośnie izolacji budynków, jak je znaleźć i dla kogo są te przepisy? Podpowiadamy, dlaczego warto znać Warunki Techniczne, planując budowę lub zakup domu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504) Zaprawy do naprawy betonu (norma EN 1504)

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca...

Jedną z najważniejszych zasad zawartych w części 9 normy EN 1504 jest zasada nr 3: odbudowa zniszczonego elementu betonowego za pomocą opracowanych w tym celu zapraw naprawczych. Marka MasterEmaco, oferująca osobno zapakowane zaprawy naprawcze do betonu, nieustannie przoduje w badaniach mających na celu zapewnienie opłacalnego, długoterminowego rozwiązania powyższego problemu.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy Obejrzyj seminarium online: Izolacja wodochronna dachów – trwałe rozwiązania na bazie płynnej żywicy

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają...

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stanowią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa budowli zapobiegają przenikaniu wody przez powierzchnie poziome lub nachylone.

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego Systemy parkingowe – renowacja parkingu podziemnego

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się...

Business Garden to nowoczesny kompleks biurowców o wysokim standardzie, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz wygodę jego najemcom. Niestety, od pewnego czasu inwestor zmagał się z problemami na poziomach podziemnych, gdzie mieszczą się parkingi. Na ich powierzchni zaczęły pojawiać się liczne rysy, dochodzące nawet do 0,7 mm grubości, czego następstwem było przeciekanie wody przez konstrukcję stropu, powodujące degradację betonu oraz zbrojenia. Pojawiły się również inne uciążliwe...

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

merXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu Masz niestandardowe potrzeby zakupowe? Złóż zapytanie ofertowe na MerXu

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną...

MerXu to platforma zakupowa inna niż wszystkie. Poza bogatą ofertą produktów z wielu kategorii przemysłowych, zapewnia swoim klientom szereg funkcjonalności, ułatwiających zawieranie transakcji. Jedną z nich jest możliwość składania przez kupujących zapytań ofertowych. Na czym polega ta opcja i co daje obydwu stronom transakcji?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.