Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

Termomodernizacja powinna zwiększać standard energetyczny budynku, ale nie może też powodować pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w termomodernizowanym obiekcie. Czy można jednoznacznie i porównywalnie określić tę jakość przed i po termomodernizacji? Pomocny może być nowy wskaźnik, zaproponowany przez międzynarodowe konsorcjum badawcze po 2,5 roku prac.

Zobacz także

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Purinova Sp. z o.o. Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera Turkusowa drużyna Purios ciepło wita pomarańczowego bohatera

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się...

Wy mówicie, a my słuchamy. Wskazujecie na nudne reklamy, inżynierów w garniturach, patrzących z każdego bilbordu i na Mister Muscle Budowlanki w ogrodniczkach. To wszystko już było, a wciąż zapomina się o kimś bardzo ważnym.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

ALliance for Deep RENovation in Buildings (sojusz w celu głębokiej termomodernizacji budynków – ALDREN) to międzynarodowy projekt, którego głównym celem było skonsolidowanie, promowanie i wdrożenie rozszerzonej zharmonizowanej procedury opar­tej na europejskim dobrowolnym systemie certyfikacji budynków użyteczności publicznej (European Common Voluntary Certification Scheme for non-residential buildings – EVCS) oraz zestawie odpowiednich instrumentów w celu wspierania i zachęcania do termomodernizacji budynków w całym jej procesie, obejmującym organizację, finanse oraz elementy techniczne.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji
 • TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania
 • Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL
 • Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL
 • Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące koncepcji wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej (biurach i hotelach) po termomodernizacji – ALDREN TAIL. Powstanie tego wskaźnika, integrującego 12 parametrów wpływających na zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność pracy, to wynik międzynarodowego projektu badawczego ALDREN, którego celem było stworzenie ram do wspierania termomodernizacji budynków zgodnie z dyrektywą EPBD i implementującymi ją normami.

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation.

This article presents the concept of ALDREN TAIL – a new index for rating of environment quality in non-residential buildings (offices and hotels) undergoing deep-energy renovation. This indicator, integrating 12 parameters influencing health, comfort, well-being and performance of office work, is a result of ALDREN – international research project aiming to set the framework for supporting building renovation in accordance with EPBD and standards that support this Directive.

Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji

Wśród specyficznych celów projektu ALDREN znaczące miejsce zajmowało uwzględnienie jakości środowiska wewnętrznego (Indoor Environment QualityIEQ) w kontekście termomodernizacji. Ten aspekt poprawy standardu energetycznego budynku ma szczególne znaczenie za sprawą art. 2a ppkt g dyrektywy 844/2018, zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [2].

Stanowi on, że:

„1. Każde państwo członkowskie ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków [...]. Każda długoterminowa strategia renowacji jest przedkładana zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązkami dotyczącymi planowania i sprawozdawczości i obejmuje:
[…]
g) oparte na faktach szacunki spodziewanych oszczędności energii i szersze korzyści, dotyczące np. zdrowia, bezpieczeństwa i jakości powietrza, […]”

Termomodernizacja powinna być zatem przeprowadzona tak, by co najmniej nie powodować pogorszenia jakości klimatu wewnętrznego w stosunku do stanu wyjściowego. Dlatego jednym z ważnych celów projektu ALDREN stało się włączenie zagadnienia jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) do zakresu działań przeprowadzanych w procesie głębokiej termomodernizacji budynków w następujących aspektach:

 • zapewnienie, że realizowana zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) termomodernizacja nie będzie pogarszała warunków środowiska w modernizowanych budynkach i pomieszczeniach;
 • udokumentowanie jakości środowiska wewnętrznego w budynku po termomodernizacji i ewentualnej jej poprawy;
 • oszacowanie potencjalnych dodatkowych korzyści płynących z termomodernizacji, w tym korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a także korzyści finansowych wynikających z poprawy wydajności pracy i zwiększonej wartości rynkowej budynku.

Jakość środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji musi być szacowana w sposób jednoznaczny i najbardziej adekwatny (tzn. musi być oparta na stanie faktycznym i pomierzonym).

Na podstawie tych założeń powstała propozycja sformułowania nowego wskaźnika, pozwalającego ocenić jakość środowiska wewnętrznego w budynkach, na chwilę obecną tylko w budynkach biurowych i hotelach. Wskaźnik ten nosi nazwę ALDREN-TAIL, w skrócie TAIL [od Thermal Environment (środowisko cieplne), Acoustic Environment (środowisko akustyczne), Indoor Air Quality (jakość powietrza wewnętrznego) i Luminous environment (oświetlenie)].

Zakłada się, że TAIL może się stać jednoznacznym wskaźnikiem (miernikiem) jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji budynku. Wskaźnik taki do tej pory nie istniał, dlatego twórcy projektu zdecydowali się go stworzyć [4].

TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania

Ideą stojącą za wprowadzeniem nowego wskaźnika jest konieczność jednoznacznej klasyfikacji jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), na którą składają się cztery elementy:

 • środowisko cieplne – thermal environment (T),
 • akustyka – acoustic environment (A),
 • jakość powietrzaindoor air quality (I),
 • oświetlenie – luminous (visual) environment (L).

Każdy z tych elementów jest oceniany i klasyfikowany w oparciu o klasy budynkow (klimatu wewnętrznego) zaproponowane przez normę PN-EN 16798-1 [3], gdzie poszczególnym kategoriom przyporządkowane są cyfry rzymskie (I, II, III, IV).

Jakość środowiska wewnętrznego

TABELA 1. Kategorie jakości środowiska wewnętrznego wg normy PN-EN 16798 i wskaźnika TAIL

Każda kategoria ma także przyporządkowany kolor (TABELA 1). Kolory wybrane zostały tak, by ich wymowa była jednoznaczna i czytelna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego (RYS.).

Całkowita jakość środowiska wewnętrznego (TAIL) odpowiada najniższej spośród kategorii uzyskanych przez poszczególne elementy składowe. Przykładowo, jeśli element (jakość powietrza) zostanie zaklasyfikowany doć powietrza) zostanie zaklasyfikowany do najniższej kategorii z powodu wysokiej wartości radonu (>  300 Bq/m3), TAIL także wskazuje kategorię najniższą. Takie rozwiązanie pozwala na bezkompromisowość i zapewnia, że wszystkie parametry charakteryzujące jakość środowiska wewnętrznego będą traktowane z jednakową uwagą.

Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL

Kluczowym elementem wskaźnika TAIL są parametry go tworzące. Wybrano je w oparciu o następujące kryteria:

 • parametry, które mogą ulec zmianie w procesie głębokiej termomodernizacji, nawet bez podejmowania działań dotyczących poprawy jakości środowiska wewnętrznego,
 • parametry powszechnie akceptowane jako wskaźniki jakości klimatu wewnętrznego (np. w wytycznych WHO) – mające wpływ na wydajność pracy, zdrowie, samopoczucie i komfort użytkowników budynku,
 • parametry łatwe do zmierzenia/wyznaczenia i już stosowane w systemach certyfikacji budynków i normach – tak, by metoda oceny jakości środowiska wewnętrznego była reprezentatywna, adekwatna i jednoznaczna, a jednocześnie możliwe było wyznaczenie wskaźnika TAIL niejako przy okazji certyfikacji wielokryterialnej budynków prowadzonej według głównych systemów, takich jak m.in. Level(s), Well, HQE, DGNB, LEED,
 • parametry zgodne ze wszelkimi dokumentami Komisji Europejskiej dotyczącymi standardu energetycznego budynku i związanymi z dyrektywą EPBD oraz wszystkimi normami, których zadaniem jest wspieranie implementacji EPBD, ponieważ TAIL ma być narzędziem wspierającym proces głębokiej termomodernizacji.

Po analizie 13 systemów certyfikacji budynków, normy PN-EN 16798 oraz 14 artykułów naukowych poświęconych wskaźnikom jakości środowiska wewnętrznego zidentyfikowano parametry fizykochemiczne spełniające powyższe założenia [4]. Nie wybrano natomiast parametrów bezpośrednio mierzących komfort, samopoczucie, zdrowie lub wydajność pracy przy użyciu badań kwestionariuszowych. Zdecydowano, by – jeśli to tylko możliwe – TAIL był oparty głównie na pomiarach, a nie na symulacjach.

Wskaźnik TAIL w obecnej formie zawiera 12 parametrów, które opisują jakość środowiska wewnętrznego (TAB. 2):

 • temperatura w różnych porach roku [°C] – dla środowiska cieplnego,
 • poziom hałasu [dBA] – dla środowiska akustycznego,
 • wydatek powietrza [l/s] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie CO2 [ppm] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie formaldehydu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie benzenu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • średnie dwumiesięczne stężenie radonu [Bq/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • wilgotność względna powietrza [%] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • widoczny grzyb, pleśń [cm2] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • współczynnik światła dziennego DF [%] – dla oświetlenia,
 • natężenie oświetlenia [lx] – dla oświetlenia.

Określono też procedurę metodyki wyznaczenia wskaźnika TAIL, obejmującą m.in.:

 • zasady pobierania próbek,
 • definicję minimalnej liczby pomieszczeń w budynku, które trzeba pomierzyć,
 • szczegóły dotyczące urządzeń pomiarowych i ich minimalnej dokładności,
 • konieczność uzupełnienia lub zastąpienia pomiarów modelowaniem albo oceną wizualną,
 • zasady analizy wyników pomiarowych oraz modelowania.
Parametry wskaźnika TAIL

TABELA 2. Parametry składające się na wskaźnik TAIL, ich znaczenie dla jakości środowiska wewnętrznego oraz metody wyznaczania wg [1]

TAIL ma uzupełniać, a nie zastępować istniejące sposoby określania jakości środowiska wewnętrznego stosowane w systemach certyfikacji budynków (zawiera parametry zgodne z parametrami występującymi w tych certyfikatach).

Zasadnicza różnica pomiędzy certyfikatami a wskaźnikiem TAIL polega na tym, że parametry składające się na wskaźnik TAIL są równorzędne – nie są im przypisywane mnożniki lub współczynniki wagowe bądź punkty jak w przypadku systemów certyfikacji. Nie ma zatem możliwości „zbilansowania” niższej kategorii jednego elementu uzyskaniem wyższej kategorii dla innego elementu – o ostatecznej kategorii decyduje element o najniższej kategorii.

TAIL może być traktowany jako wskaźnik jakości, ponieważ jego najwyższa kategoria (I) odpowiada najwyższemu poziomowi w wielu istniejących systemach certyfikacji budynków. Wartości (zakresy) parametrów tworzących TAIL zawarto w TABELACH 3–6.

Wyznaczanie wskaźników jakości TAIL

TABELA 3. Poziomy odniesienia do wyznaczania wskaźników jakości środowiska cieplnego (T) we wskaźniku TAIL. Obowiązują zarówno dla biur, jak i hoteli, ponieważ w normie PN-EN 16798-1:2019 nie występuje rozróżnienie między tymi rodzajami budynków. Wskazane zakresy odwołują się do godzin pracy biur oraz do godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

Wyznaczanie poziomu jakości powietrza TAIL

TABELA 4. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości powietrza (I) we wskaźniku TAIL, w oparciu o pomiary i obserwacje w biurach i hotelach, przeprowadzone podczas korzystania z tych budynków, ale szczególnie w okresie grzewczym – w godzinach pracy biur i w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach. Obserwacje pleśni można prowadzić w dowolnym czasie.

Wyznaczanie poziomu jakości akustyki TAIL

TABELA 5. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości środowiska akustycznego (A) we wskaźniku TAIL; poziomy te odnoszą się do przestrzeni, w których nie ma pracowników podczas godzin pracy w biurach oraz do przestrzeni, które są puste w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

Wyznaczanie poziomu jakości oświetlenia TAIL

TABELA 6. Wartości odniesienia do wyznaczania jakości oświetlenia we wskaźniku TAIL (L), wskazane poziomy odnoszą się do godzin pracy w biurach i godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

Wskaźnik TAIL umożliwia też wskazanie związanego z jakością środowiska wewnętrznego potencjalnego ryzyka (np. zdrowotnego) występującego w trakcie procesu termomodernizacji – dotyczy to głównie jakości powietrza wewnętrzego – parametr I.

TAIL jako wskaźnik zintegrowany umożliwia porównanie jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji. Dzięki temu stanowi informację o tym, jak termomodernizacja wpłynęła na jakość środowiska wewnętrznego – a więc może wskazywać nie tylko na pogorszenie, ale też poprawę stanu środowiska wewnętrznego po termomodernizacji.

Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL

Sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) wskazywana jest za pomocą cyfry rzymskiej w środku symbolu graficznego wskaźnika. Wartości I, II, III i IV odpowiadają zielonemu, żółtemu, pomarańczowemu i czerwonemu poziomowi jakości parametrów i składowych charakteryzujących każdy element jakości środowiska wewnętrznego wchodzących w skład wskaźnika TAIL. Wybrano wartości liczbowe, by odróżnić je od kolorów używanych do oceny składowych wskaźnika TAIL, oraz po to, by klasyfikacja była spójna z kategoriami środowiska wewnętrznego zdefiniowanymi w normie PN-EN 16798-1 [3], (TABELA 1).

Dla określenia sumarycznego (całościowego) poziomu jakości środowiska wewnętrznego przeprowadza się dwustopniowy proces obliczeniowy. Najpierw określa się jakość parametrów (omówionych powyżej) składających się na wskaźnik TAIL. Następnie, w oparciu o ich poziomy, wyznaczana jest sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego.

Poziom jakości parametrów składających się na wskaźnik TAIL wyznaczany jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w poszczególnych pomieszczeniach. Wyniki pomiarów są następnie porównywane z kategoriami określonymi w tabelach (TABELE 3–6), dzięki czemu dla każdego pomieszczenia określa się jakość każdego pomierzonego parametru.

Poziom jakości każdego parametru otrzymuje się, wyznaczając wskaźnik tymczasowy oparty na wynikach pomiarów w różnych pomieszczeniach przeprowadzonych w budynku. Wskaźnik tymczasowy wyznacza się z równania:

gdzie:

   R – waga odpowiedniego poziomu jakości k: 1 dla zielonego, 2 dla żółtego, 3 dla pomarańczowego (bursztynowego) i 4 dla czerwonego,
   O – liczba pomiarów (obserwacji) dla odpowiedniego poziomu jakości k,
   k – liczba poziomów jakości, k ≤  4,
   n – liczba obserwacji (pomiarów), n  ≤  10 (lub więcej).

Następnie szacuje się jakość każdego parametru wg następującej zasady:

 • zielony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1 do 1,4,
 • żółty dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1,5 do 2,4,
 • pomarańczowy dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 2,5 do 3,4,
 • i czerwony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 3,5 do 4.

Wskazane zakresy wskaźników tymczasowych określono dla każdego parametru arbitralnie. Uwzględniono, że do osiągnięcia zielonego wskaźnika tymczasowego konieczne jest uzyskanie zielonego poziomu jakości w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) i żółtego w pozostałych (czterech na dziesięć), a dla wskaźnika czerwonego w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) ma dać czerwony poziom jakości, przy pozostałych pomiarach (czterech na dziesięć) na poziomie pomarańczowym.

Stało za tym następujące rozumowanie: jeśli ponad 50% obserwacji wykazuje którykolwiek z tych dwóch poziomów jakości, jest bardziej prawdopodobne, że są to poziomy jakości parametru reprezentacyjne dla danego budynku.

Po wyznaczeniu poziomu jakości dla każdego parametru określa się poziom jakości dla wszystkich czterech składowych wskaźnika TAIL, tj. T, A, I oraz L. Do tego celu przyjmuje się najniższy poziom jakości wśród parametrów definiujących daną składową wskaźnika TAIL.

 • Dla składowych T i A będą to odpowiednio najniższe poziomy jakości temperatury i poziomu dźwięku uzyskane przy zastosowaniu wskaźnika tymczasowego.
 • Dla I – najniższy poziom jakości uzyskany wśród wszystkich ośmiu parametrów tej składowej, również wyznaczonych przez obliczenie wskaźnika tymczasowego.
 • Dla L będzie to najniższy poziom jakości wśród wartości uzyskanych dla natężenia światła i współczynnika światła dziennego.

Jeśli pomiary są prowadzone zarówno podczas sezonu grzewczego, jak i poza nim lub zarówno w dzień, jak i w nocy, o poziomie jakości składowych TAIL decyduje zawsze najniższy wskaźnik tymczasowy.

Po wyznaczeniu poziomu jakości wszystkich czterech składowych całkowity poziom wskaźnika TAIL wyznaczany jest przez wybranie najniższego poziomu jakości spośród tych składowych. Jeśli więc najniższy poziom jakości będzie czerwony, wskaźnik TAIL uzyska wartość IV, jeśli pomarańczowy – III itd.

Opisaną metodę wyznaczania zarówno jakości każdej składowej wskaźnika TAIL, jak i sumarycznej (całościowej) jakości wskaźnika TAIL wybrano ze względu na fakt, że poziom jakości nie może być lepszy niż najniższa jakość każdego z parametrów definiujących składowe wskaźnika.

Zdecydowano, że jakość któregokolwiek z tych parametrów nie może być przedmiotem kompromisu. Takie podejście uznano za słuszne, a jednocześnie stwarzające zachęty do poprawy jakości oraz dążenia do doskonałości i innowacyjności.

Określanie sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego w odniesieniu do najsłabszej z jego składowych, i to bez kompromisów, prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu jakości. Kompromisy takie mogą wystąpić w wielu systemach certyfikacji, gdzie niższy poziom jednego parametru może zostać zrekompensowany wyższym poziomem innego [4]. W rezultacie może się okazać, że nie wszystkie współczynniki spełniają daną klasę, poziom czy jakość odpowiednią dla klasy określonej przez system certyfikacji.

Podejście zaproponowane przy określaniu wskaźnika TAIL jest zbliżone do sposobu, w jaki wyznacza się klasę w systemie certyfikacji DGNB lub Green Mark. Jednak i w tych systemach dopuszcza się wyższą klasę lub poziom jakości, nawet jeśli niektóre parametry czy składowe nie spełniają wymogów tej klasy.

Zaproponowane rozwiązanie w celu określania sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego stosowane jest też do wyznaczania jakości powietrza zewnętrznego, gdzie najwyższy poziom stężenia zanieczyszczenia jest podstawą do określenia wskaźnika zanieczyszczenia powietrza, a także w przypadku określenia jakości wody.

Jak wspomniano, w przyjętym rozwiązaniu poszczególnym poziomom jakości nie są przyznawane żadne arbitralnie przyjmowane punkty czy wagi, tak jak to jest przeprowadzane w przypadku systemów certyfikacji [4]. Poziomy wynikają z rzeczywistych pomiarów i są spójne z istniejącymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. Aby budynek uzyskał wysoką wartość wskaźnika TAIL, odpowiednio wysokie muszą być poziomy jakości wszystkich składowych.

Innym powodem wyboru proponowanego rozwiązania do wyznaczania poziomu jakości jest brak w literaturze informacji o tym, jaką metodą zintegrować poziomy dla różnych składowych jakości środowiska wewnętrznego.

Jak wskazano w [4], typowym rozwiązaniem jest zastosowanie dla różnych składowych jednakowych wag. Oznaczałoby to, że każda składowa wskaźnika TAIL miałaby nadaną wagę 0,25, a całkowity poziom jakości stanowiłby średnią ważoną poziomów jakości poszczególnych składowych. Nie ma jednak wystarczających prac naukowych potwierdzających słuszność tego rozwiązania i może to prowadzić do poważnych błędów w interpretacji.

Jedyne dostępne dane oparte są na ocenach użytkowników, jednak metody zastosowane w tych metodach oceny jakości środowiska wewnętrznego mogą być nieprawidłowe, jeśli sumaryczna (całościowa) ocena poziomu jakości środowiska wewnętrznego wyznacza się w oparciu o pomiary fizyko-chemiczne.

Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Czy wskaźnik TAIL przyjmie się wśród inwestorów? Na pewno pozwala na jednoznaczną ocenę jakości środowiska wewnętrznego, na co zarówno najemcy budynków biurowych, ich użytkownicy, jak i goście hotelowi zwracają coraz większą uwagę. Zaakceptowanie nowego wskaźnika przez rynek zależy m.in. od trudności i kosztów jego wyznaczania.

Pomiary powinny przebiegać według następujących założeń:

 • pomiary wykonuje się przed i po termomodernizacji w tym samym sezonie (np. tylko grzewczym) lub w trakcie dwóch sezonów,
 • pomiary przeprowadza się w ciągu pięciu lub siedmiu dni, zależnie od rodzaju budynku – dla hoteli jest to tydzień kalendarzowy (np. od środy do środy), a dla biur – tydzień roboczy (od poniedziałku do piątku),
 • pomiary przeprowadza się w pomieszczeniach, w których ich użytkownicy spędzają najwięcej czasu.

W porównaniu do innych systemów certyfikacji procedura określenia wskaźnika TAIL nie jest zatem szczególnie długa. Nie wydaje się też bardzo kosztowna – pojedyncza sesja dla budynku we Francji kosztowała ok. 2800 euro, z czego główną część stanowiły koszty pracy: uzgodnienia, wykonanie pomiarów, analiza i raport.

Ponieważ TAIL jest wskaźnikiem nowym (prace projektowe zakończono we wrześniu 2020 r.), konieczna jest jeszcze jego weryfikacja w trakcie pomiarów pilotażowych w budynkach poddanych głębokiej termomodernizacji.

Jeśli wskaźnik zostanie dobrze przyjęty przez rynek, niewykluczone są następujące ścieżki jego rozwoju:

 • zastosowanie wskaźnika TAIL do ogólnej oceny jakości środowiska wewnętrznego (nie tylko w powiązaniu z termomodernizacją),
 • weryfikacja kategorii poprzez modelowanie i oceny użytkowników,
 • zwiększenie liczby parametrów składających się na wskaźnik,
 • rozszerzenie zastosowania na inne budynki użyteczności publicznej (szkoły) oraz budynki mieszkalne.

tłum. Joanna Ryńska

Literatura

 1. „D2,4 – ALDREN Methodology note on addressing health and wellbeing”.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz.UE L 156/75 z 19.06.2018).
 3. PN-EN 16798-1:2019-06, „Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Moduł M1-6” (wer. ang.).
 4. W. Wei, P. Wargocki, J. Zirngibl, J. Bendžalová, C. Mandin, „Review of parameters used to assess the quality of the indoor environment in Green Building certification schemes for offices and hotels”, „Energy and Buildings” 209, 2020, 109683.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Paweł Pogorzelec Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne

Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne Odporność systemów ociepleń ETICS na uszkodzenia mechaniczne

Dziś w naszym kraju podstawowym sposobem ochrony ścian przed wpływem warunków zewnętrznych jest instalacja na ich powierzchni tzw. złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków zwanych w skrócie...

Dziś w naszym kraju podstawowym sposobem ochrony ścian przed wpływem warunków zewnętrznych jest instalacja na ich powierzchni tzw. złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków zwanych w skrócie ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System). O popularności tego rozwiązania świadczy fakt, że w ostatnich latach w Polsce rokrocznie instalowało się ich znacznie ponad 40 mln m kw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, inż. Konrad Rataj Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Ekologiczne rozwiązania materiałowe przegród budynku w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega...

Budynek ekologiczny to taki budynek, który jest projektowany i wykonany z materiałów ekologicznych, uzyskanych oraz utylizowanych w sposób naturalny, a jego proces powstawania oraz eksploatacji przebiega zgodnie z zasadami ekologii i budownictwa zrównoważonego. Podstawowym celem jest obecnie projektowanie wyłącznie budynków o niskim zużyciu energii, czyli spełniających wymagania w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Grażyna Mitchener Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani...

W wielu miejscach na Ziemi warunki klimatyczne są tak ekstremalne, że ludzie nie są w stanie się tam osiedlić. Są one albo za gorące, albo za zimne, za wilgotne lub za suche. Ludzie nie są przystosowani do życia w tych warunkach i chociaż mogą w nich przebywać przez krótkie okresy, to tylko dzięki pomocy technologii. Jednak wbrew pozorom różne formy życia istnieją w tych miejscach i dla niektórych zwierząt jest to po prostu dom.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie....

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów...

inż. Konrad Tatoń Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu- lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

dr inż. Jacek Michalak Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość Rynek ETICS w Polsce – teraźniejszość i przyszłość

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli...

Powszechnie wiadomo, że bez ograniczenia zużycia paliw kopalnych i wzrostu efektywności energetycznej nie mamy szans na skuteczną transformację w kierunku bezemisyjnej globalnej gospodarki, która pozwoli zatrzymać, a docelowo złagodzić zagrażające naszej cywilizacji zmiany klimatyczne.

Janusz Banera Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich Trendy w zakresie stosowanych technologii izolacji dachów płaskich

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy,...

W dzisiejszym świecie nic nie jest tak stałe jak ciągły proces zmian. Stale zachodzące zmiany wpływają na całą naszą cywilizację i wszystkie dziedziny naszego życia, tj. produkcję żywności, przemysł odzieżowy, motoryzację, elektronikę i informatykę, energetykę, budownictwo itd.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego Metody diagnostyki konstrukcji obiektów budowlanych oraz ustalanie stopnia ich zużycia technicznego

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe...

Warunkiem bezpiecznego użytkowania każdego obiektu jest jego stan techniczny, w tym stan techniczny każdego z elementów składowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowe [1].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, mgr inż. Henryk Kwapisz Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program...

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program – „Fala Renowacji”. Cel jest oczywisty – osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r., a co za tym idzie poprawa jakości środowiska, ale też naszego komfortu życia. Zasadność tych działań jest oczywista, ale szkoda, że przy okazji tak szerokich programów zapomina się o tym, że jest jeszcze...

dr Jarosław Gil Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań...

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań akustyki wnętrz. Przez twarde podłogi, ściany z tynkowanej cegły lub płyty gipsowo­‑kartonowe i żelbetowe stropy we wszystkich tych salach występuje problem zbyt dużego pogłosu i zbyt małej zrozumiałości mowy. W wielu przypadkach szukano rozwiązania problemu w nagłośnieniu elektroakustycznym, lecz...

dr inż. Paweł Sulik Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe Modernizacja starego budownictwa a bezpieczeństwo pożarowe

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście,...

W większości przypadków budynki charakteryzują się dużą trwałością, która pozwala na korzystanie z nich przez dziesięciolecia, a przy prawidłowej eksploatacji często przez setki lat. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stosowane w nich rozwiązania techniczne wraz z upływem lat zachowują swoją funkcjonalność.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków Podstawowe kryterium powodzenia w osuszaniu zawilgoconych budynków

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

Jednym z głównych celów prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach, które uległy nadmiernemu zawilgoceniu, jest ich osuszenie. W tym wypadku pojęcie to nie może być jednak rozumiane dosłownie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty Modernizacja fasad wentylowanych w świetle nowych wymagań cieplnych – wybrane aspekty

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika...

Od 1 stycznia 2021 r., wg rozporządzenia [1], obowiązują nowe zaostrzone wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/U(max) dla poszczególnych przegród oraz graniczne wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. W związku z powyższym istnieje potrzeba modernizacji przegród zewnętrznych istniejących budynków, w tym także fasad wentylowanych.

Bricomarché Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej...

Odpowiednia termoizolacja to niezwykle istotny aspekt związany z ogrzewaniem budynku. Przede wszystkim pozwala znacznie zredukować koszty związane z paliwem potrzebnym do uzyskania i podtrzymywania pożądanej temperatury, ale przy okazji także zabezpiecza bryłę budynku przed zniszczeniami. Poznaj najlepsze metody ocieplenia budynku i zobacz, które z nich to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

mgr inż. Wojciech Witkowski Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Branża ociepleń budynków rozwija się dynamicznie od ponad 60 lat, a dzisiejsze rozwiązania w tej dziedzinie to przykład świadomego podejścia do wyzwań związanych z nowoczesnym, energooszczędnym budownictwem.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.