Izolacje.com.pl

TAIL – nowy wskaźnik do oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach termomodernizowanych

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

RYS. Projekt graficzny wskaźnika TAIL. Na środkowym polu (koło) wskazana jest całościowa kategoria jakości środowiska wewnętrznego – cyfrą rzymską (IV) i kolorem (czerwony); rys. autorzy

Termomodernizacja powinna zwiększać standard energetyczny budynku, ale nie może też powodować pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w termomodernizowanym obiekcie. Czy można jednoznacznie i porównywalnie określić tę jakość przed i po termomodernizacji? Pomocny może być nowy wskaźnik, zaproponowany przez międzynarodowe konsorcjum badawcze po 2,5 roku prac.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych? Jakie czynniki decydują o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają...

Technologia ETICS to najbardziej w Polsce popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają na jakość wykonania izolacji?

ALliance for Deep RENovation in Buildings (sojusz w celu głębokiej termomodernizacji budynków – ALDREN) to międzynarodowy projekt, którego głównym celem było skonsolidowanie, promowanie i wdrożenie rozszerzonej zharmonizowanej procedury opar­tej na europejskim dobrowolnym systemie certyfikacji budynków użyteczności publicznej (European Common Voluntary Certification Scheme for non-residential buildings – EVCS) oraz zestawie odpowiednich instrumentów w celu wspierania i zachęcania do termomodernizacji budynków w całym jej procesie, obejmującym organizację, finanse oraz elementy techniczne.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji
 • TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania
 • Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL
 • Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL
 • Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące koncepcji wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej (biurach i hotelach) po termomodernizacji – ALDREN TAIL. Powstanie tego wskaźnika, integrującego 12 parametrów wpływających na zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność pracy, to wynik międzynarodowego projektu badawczego ALDREN, którego celem było stworzenie ram do wspierania termomodernizacji budynków zgodnie z dyrektywą EPBD i implementującymi ją normami.

TAIL – a new index for rating the indoor environmental quality in non-residential buildings undergoing deep energy renovation.

This article presents the concept of ALDREN TAIL – a new index for rating of environment quality in non-residential buildings (offices and hotels) undergoing deep-energy renovation. This indicator, integrating 12 parameters influencing health, comfort, well-being and performance of office work, is a result of ALDREN – international research project aiming to set the framework for supporting building renovation in accordance with EPBD and standards that support this Directive.

Jakość środowiska wewnętrznego w procesie termomodernizacji

Wśród specyficznych celów projektu ALDREN znaczące miejsce zajmowało uwzględnienie jakości środowiska wewnętrznego (Indoor Environment QualityIEQ) w kontekście termomodernizacji. Ten aspekt poprawy standardu energetycznego budynku ma szczególne znaczenie za sprawą art. 2a ppkt g dyrektywy 844/2018, zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [2].

Stanowi on, że:

„1. Każde państwo członkowskie ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków [...]. Każda długoterminowa strategia renowacji jest przedkładana zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązkami dotyczącymi planowania i sprawozdawczości i obejmuje:
[…]
g) oparte na faktach szacunki spodziewanych oszczędności energii i szersze korzyści, dotyczące np. zdrowia, bezpieczeństwa i jakości powietrza, […]”

Termomodernizacja powinna być zatem przeprowadzona tak, by co najmniej nie powodować pogorszenia jakości klimatu wewnętrznego w stosunku do stanu wyjściowego. Dlatego jednym z ważnych celów projektu ALDREN stało się włączenie zagadnienia jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) do zakresu działań przeprowadzanych w procesie głębokiej termomodernizacji budynków w następujących aspektach:

 • zapewnienie, że realizowana zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) termomodernizacja nie będzie pogarszała warunków środowiska w modernizowanych budynkach i pomieszczeniach;
 • udokumentowanie jakości środowiska wewnętrznego w budynku po termomodernizacji i ewentualnej jej poprawy;
 • oszacowanie potencjalnych dodatkowych korzyści płynących z termomodernizacji, w tym korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a także korzyści finansowych wynikających z poprawy wydajności pracy i zwiększonej wartości rynkowej budynku.

Jakość środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji musi być szacowana w sposób jednoznaczny i najbardziej adekwatny (tzn. musi być oparta na stanie faktycznym i pomierzonym).

Na podstawie tych założeń powstała propozycja sformułowania nowego wskaźnika, pozwalającego ocenić jakość środowiska wewnętrznego w budynkach, na chwilę obecną tylko w budynkach biurowych i hotelach. Wskaźnik ten nosi nazwę ALDREN-TAIL, w skrócie TAIL [od Thermal Environment (środowisko cieplne), Acoustic Environment (środowisko akustyczne), Indoor Air Quality (jakość powietrza wewnętrznego) i Luminous environment (oświetlenie)].

Zakłada się, że TAIL może się stać jednoznacznym wskaźnikiem (miernikiem) jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji budynku. Wskaźnik taki do tej pory nie istniał, dlatego twórcy projektu zdecydowali się go stworzyć [4].

TAIL jako jednoznaczny wskaźnik jakości środowiska wewnętrznego – idea i zadania

Ideą stojącą za wprowadzeniem nowego wskaźnika jest konieczność jednoznacznej klasyfikacji jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), na którą składają się cztery elementy:

 • środowisko cieplne – thermal environment (T),
 • akustyka – acoustic environment (A),
 • jakość powietrzaindoor air quality (I),
 • oświetlenie – luminous (visual) environment (L).

Każdy z tych elementów jest oceniany i klasyfikowany w oparciu o klasy budynkow (klimatu wewnętrznego) zaproponowane przez normę PN-EN 16798-1 [3], gdzie poszczególnym kategoriom przyporządkowane są cyfry rzymskie (I, II, III, IV).

tab1 tail

TABELA 1. Kategorie jakości środowiska wewnętrznego wg normy PN-EN 16798 i wskaźnika TAIL

Każda kategoria ma także przyporządkowany kolor (TABELA 1). Kolory wybrane zostały tak, by ich wymowa była jednoznaczna i czytelna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego (RYS.).

Całkowita jakość środowiska wewnętrznego (TAIL) odpowiada najniższej spośród kategorii uzyskanych przez poszczególne elementy składowe. Przykładowo, jeśli element (jakość powietrza) zostanie zaklasyfikowany doć powietrza) zostanie zaklasyfikowany do najniższej kategorii z powodu wysokiej wartości radonu (>  300 Bq/m3), TAIL także wskazuje kategorię najniższą. Takie rozwiązanie pozwala na bezkompromisowość i zapewnia, że wszystkie parametry charakteryzujące jakość środowiska wewnętrznego będą traktowane z jednakową uwagą.

Jak zmierzyć jakość środowiska wewnętrznego, czyli parametry tworzące wskaźnik TAIL

Kluczowym elementem wskaźnika TAIL są parametry go tworzące. Wybrano je w oparciu o następujące kryteria:

 • parametry, które mogą ulec zmianie w procesie głębokiej termomodernizacji, nawet bez podejmowania działań dotyczących poprawy jakości środowiska wewnętrznego,
 • parametry powszechnie akceptowane jako wskaźniki jakości klimatu wewnętrznego (np. w wytycznych WHO) – mające wpływ na wydajność pracy, zdrowie, samopoczucie i komfort użytkowników budynku,
 • parametry łatwe do zmierzenia/wyznaczenia i już stosowane w systemach certyfikacji budynków i normach – tak, by metoda oceny jakości środowiska wewnętrznego była reprezentatywna, adekwatna i jednoznaczna, a jednocześnie możliwe było wyznaczenie wskaźnika TAIL niejako przy okazji certyfikacji wielokryterialnej budynków prowadzonej według głównych systemów, takich jak m.in. Level(s), Well, HQE, DGNB, LEED,
 • parametry zgodne ze wszelkimi dokumentami Komisji Europejskiej dotyczącymi standardu energetycznego budynku i związanymi z dyrektywą EPBD oraz wszystkimi normami, których zadaniem jest wspieranie implementacji EPBD, ponieważ TAIL ma być narzędziem wspierającym proces głębokiej termomodernizacji.

Po analizie 13 systemów certyfikacji budynków, normy PN-EN 16798 oraz 14 artykułów naukowych poświęconych wskaźnikom jakości środowiska wewnętrznego zidentyfikowano parametry fizykochemiczne spełniające powyższe założenia [4]. Nie wybrano natomiast parametrów bezpośrednio mierzących komfort, samopoczucie, zdrowie lub wydajność pracy przy użyciu badań kwestionariuszowych. Zdecydowano, by – jeśli to tylko możliwe – TAIL był oparty głównie na pomiarach, a nie na symulacjach.

Wskaźnik TAIL w obecnej formie zawiera 12 parametrów, które opisują jakość środowiska wewnętrznego (TAB. 2):

 • temperatura w różnych porach roku [°C] – dla środowiska cieplnego,
 • poziom hałasu [dBA] – dla środowiska akustycznego,
 • wydatek powietrza [l/s] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie CO2 [ppm] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie formaldehydu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie benzenu [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 [μg/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • średnie dwumiesięczne stężenie radonu [Bq/m3] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • wilgotność względna powietrza [%] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • widoczny grzyb, pleśń [cm2] – dla jakości powietrza wewnętrznego,
 • współczynnik światła dziennego DF [%] – dla oświetlenia,
 • natężenie oświetlenia [lx] – dla oświetlenia.

Określono też procedurę metodyki wyznaczenia wskaźnika TAIL, obejmującą m.in.:

 • zasady pobierania próbek,
 • definicję minimalnej liczby pomieszczeń w budynku, które trzeba pomierzyć,
 • szczegóły dotyczące urządzeń pomiarowych i ich minimalnej dokładności,
 • konieczność uzupełnienia lub zastąpienia pomiarów modelowaniem albo oceną wizualną,
 • zasady analizy wyników pomiarowych oraz modelowania.
tab2 tail

TABELA 2. Parametry składające się na wskaźnik TAIL, ich znaczenie dla jakości środowiska wewnętrznego oraz metody wyznaczania wg [1]

TAIL ma uzupełniać, a nie zastępować istniejące sposoby określania jakości środowiska wewnętrznego stosowane w systemach certyfikacji budynków (zawiera parametry zgodne z parametrami występującymi w tych certyfikatach).

Zasadnicza różnica pomiędzy certyfikatami a wskaźnikiem TAIL polega na tym, że parametry składające się na wskaźnik TAIL są równorzędne – nie są im przypisywane mnożniki lub współczynniki wagowe bądź punkty jak w przypadku systemów certyfikacji. Nie ma zatem możliwości „zbilansowania” niższej kategorii jednego elementu uzyskaniem wyższej kategorii dla innego elementu – o ostatecznej kategorii decyduje element o najniższej kategorii.

TAIL może być traktowany jako wskaźnik jakości, ponieważ jego najwyższa kategoria (I) odpowiada najwyższemu poziomowi w wielu istniejących systemach certyfikacji budynków. Wartości (zakresy) parametrów tworzących TAIL zawarto w TABELACH 3–6.

tab3 tail

TABELA 3. Poziomy odniesienia do wyznaczania wskaźników jakości środowiska cieplnego (T) we wskaźniku TAIL. Obowiązują zarówno dla biur, jak i hoteli, ponieważ w normie PN-EN 16798-1:2019 nie występuje rozróżnienie między tymi rodzajami budynków. Wskazane zakresy odwołują się do godzin pracy biur oraz do godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

tab4 tail

TABELA 4. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości powietrza (I) we wskaźniku TAIL, w oparciu o pomiary i obserwacje w biurach i hotelach, przeprowadzone podczas korzystania z tych budynków, ale szczególnie w okresie grzewczym – w godzinach pracy biur i w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach. Obserwacje pleśni można prowadzić w dowolnym czasie.

tab5 tail

TABELA 5. Poziomy odniesienia do wyznaczania poziomu jakości środowiska akustycznego (A) we wskaźniku TAIL; poziomy te odnoszą się do przestrzeni, w których nie ma pracowników podczas godzin pracy w biurach oraz do przestrzeni, które są puste w godzinach nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

tab6 tail

TABELA 6. Wartości odniesienia do wyznaczania jakości oświetlenia we wskaźniku TAIL (L), wskazane poziomy odnoszą się do godzin pracy w biurach i godzin nocnych (22.00–6.00) w hotelach.

Wskaźnik TAIL umożliwia też wskazanie związanego z jakością środowiska wewnętrznego potencjalnego ryzyka (np. zdrowotnego) występującego w trakcie procesu termomodernizacji – dotyczy to głównie jakości powietrza wewnętrzego – parametr I.

TAIL jako wskaźnik zintegrowany umożliwia porównanie jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji. Dzięki temu stanowi informację o tym, jak termomodernizacja wpłynęła na jakość środowiska wewnętrznego – a więc może wskazywać nie tylko na pogorszenie, ale też poprawę stanu środowiska wewnętrznego po termomodernizacji.

Metodyka wyznaczania wskaźnika TAIL

Sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) wskazywana jest za pomocą cyfry rzymskiej w środku symbolu graficznego wskaźnika. Wartości I, II, III i IV odpowiadają zielonemu, żółtemu, pomarańczowemu i czerwonemu poziomowi jakości parametrów i składowych charakteryzujących każdy element jakości środowiska wewnętrznego wchodzących w skład wskaźnika TAIL. Wybrano wartości liczbowe, by odróżnić je od kolorów używanych do oceny składowych wskaźnika TAIL, oraz po to, by klasyfikacja była spójna z kategoriami środowiska wewnętrznego zdefiniowanymi w normie PN-EN 16798-1 [3], (TABELA 1).

Dla określenia sumarycznego (całościowego) poziomu jakości środowiska wewnętrznego przeprowadza się dwustopniowy proces obliczeniowy. Najpierw określa się jakość parametrów (omówionych powyżej) składających się na wskaźnik TAIL. Następnie, w oparciu o ich poziomy, wyznaczana jest sumaryczna (całościowa) jakość środowiska wewnętrznego.

Poziom jakości parametrów składających się na wskaźnik TAIL wyznaczany jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w poszczególnych pomieszczeniach. Wyniki pomiarów są następnie porównywane z kategoriami określonymi w tabelach (TABELE 3–6), dzięki czemu dla każdego pomieszczenia określa się jakość każdego pomierzonego parametru.

Poziom jakości każdego parametru otrzymuje się, wyznaczając wskaźnik tymczasowy oparty na wynikach pomiarów w różnych pomieszczeniach przeprowadzonych w budynku. Wskaźnik tymczasowy wyznacza się z równania:

gdzie:

   R – waga odpowiedniego poziomu jakości k: 1 dla zielonego, 2 dla żółtego, 3 dla pomarańczowego (bursztynowego) i 4 dla czerwonego,
   O – liczba pomiarów (obserwacji) dla odpowiedniego poziomu jakości k,
   k – liczba poziomów jakości, k ≤  4,
   n – liczba obserwacji (pomiarów), n  ≤  10 (lub więcej).

Następnie szacuje się jakość każdego parametru wg następującej zasady:

 • zielony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1 do 1,4,
 • żółty dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 1,5 do 2,4,
 • pomarańczowy dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 2,5 do 3,4,
 • i czerwony dla wskaźnika tymczasowego z zakresu od 3,5 do 4.

Wskazane zakresy wskaźników tymczasowych określono dla każdego parametru arbitralnie. Uwzględniono, że do osiągnięcia zielonego wskaźnika tymczasowego konieczne jest uzyskanie zielonego poziomu jakości w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) i żółtego w pozostałych (czterech na dziesięć), a dla wskaźnika czerwonego w większości pomiarów (sześciu na dziesięć w przypadku dziesięciu) ma dać czerwony poziom jakości, przy pozostałych pomiarach (czterech na dziesięć) na poziomie pomarańczowym.

Stało za tym następujące rozumowanie: jeśli ponad 50% obserwacji wykazuje którykolwiek z tych dwóch poziomów jakości, jest bardziej prawdopodobne, że są to poziomy jakości parametru reprezentacyjne dla danego budynku.

Po wyznaczeniu poziomu jakości dla każdego parametru określa się poziom jakości dla wszystkich czterech składowych wskaźnika TAIL, tj. T, A, I oraz L. Do tego celu przyjmuje się najniższy poziom jakości wśród parametrów definiujących daną składową wskaźnika TAIL.

 • Dla składowych T i A będą to odpowiednio najniższe poziomy jakości temperatury i poziomu dźwięku uzyskane przy zastosowaniu wskaźnika tymczasowego.
 • Dla I – najniższy poziom jakości uzyskany wśród wszystkich ośmiu parametrów tej składowej, również wyznaczonych przez obliczenie wskaźnika tymczasowego.
 • Dla L będzie to najniższy poziom jakości wśród wartości uzyskanych dla natężenia światła i współczynnika światła dziennego.

Jeśli pomiary są prowadzone zarówno podczas sezonu grzewczego, jak i poza nim lub zarówno w dzień, jak i w nocy, o poziomie jakości składowych TAIL decyduje zawsze najniższy wskaźnik tymczasowy.

Po wyznaczeniu poziomu jakości wszystkich czterech składowych całkowity poziom wskaźnika TAIL wyznaczany jest przez wybranie najniższego poziomu jakości spośród tych składowych. Jeśli więc najniższy poziom jakości będzie czerwony, wskaźnik TAIL uzyska wartość IV, jeśli pomarańczowy – III itd.

Opisaną metodę wyznaczania zarówno jakości każdej składowej wskaźnika TAIL, jak i sumarycznej (całościowej) jakości wskaźnika TAIL wybrano ze względu na fakt, że poziom jakości nie może być lepszy niż najniższa jakość każdego z parametrów definiujących składowe wskaźnika.

Zdecydowano, że jakość któregokolwiek z tych parametrów nie może być przedmiotem kompromisu. Takie podejście uznano za słuszne, a jednocześnie stwarzające zachęty do poprawy jakości oraz dążenia do doskonałości i innowacyjności.

Określanie sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego w odniesieniu do najsłabszej z jego składowych, i to bez kompromisów, prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu jakości. Kompromisy takie mogą wystąpić w wielu systemach certyfikacji, gdzie niższy poziom jednego parametru może zostać zrekompensowany wyższym poziomem innego [4]. W rezultacie może się okazać, że nie wszystkie współczynniki spełniają daną klasę, poziom czy jakość odpowiednią dla klasy określonej przez system certyfikacji.

Podejście zaproponowane przy określaniu wskaźnika TAIL jest zbliżone do sposobu, w jaki wyznacza się klasę w systemie certyfikacji DGNB lub Green Mark. Jednak i w tych systemach dopuszcza się wyższą klasę lub poziom jakości, nawet jeśli niektóre parametry czy składowe nie spełniają wymogów tej klasy.

Zaproponowane rozwiązanie w celu określania sumarycznej (całościowej) jakości środowiska wewnętrznego stosowane jest też do wyznaczania jakości powietrza zewnętrznego, gdzie najwyższy poziom stężenia zanieczyszczenia jest podstawą do określenia wskaźnika zanieczyszczenia powietrza, a także w przypadku określenia jakości wody.

Jak wspomniano, w przyjętym rozwiązaniu poszczególnym poziomom jakości nie są przyznawane żadne arbitralnie przyjmowane punkty czy wagi, tak jak to jest przeprowadzane w przypadku systemów certyfikacji [4]. Poziomy wynikają z rzeczywistych pomiarów i są spójne z istniejącymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. Aby budynek uzyskał wysoką wartość wskaźnika TAIL, odpowiednio wysokie muszą być poziomy jakości wszystkich składowych.

Innym powodem wyboru proponowanego rozwiązania do wyznaczania poziomu jakości jest brak w literaturze informacji o tym, jaką metodą zintegrować poziomy dla różnych składowych jakości środowiska wewnętrznego.

Jak wskazano w [4], typowym rozwiązaniem jest zastosowanie dla różnych składowych jednakowych wag. Oznaczałoby to, że każda składowa wskaźnika TAIL miałaby nadaną wagę 0,25, a całkowity poziom jakości stanowiłby średnią ważoną poziomów jakości poszczególnych składowych. Nie ma jednak wystarczających prac naukowych potwierdzających słuszność tego rozwiązania i może to prowadzić do poważnych błędów w interpretacji.

Jedyne dostępne dane oparte są na ocenach użytkowników, jednak metody zastosowane w tych metodach oceny jakości środowiska wewnętrznego mogą być nieprawidłowe, jeśli sumaryczna (całościowa) ocena poziomu jakości środowiska wewnętrznego wyznacza się w oparciu o pomiary fizyko-chemiczne.

Przyszłość i perspektywy wskaźnika TAIL

Czy wskaźnik TAIL przyjmie się wśród inwestorów? Na pewno pozwala na jednoznaczną ocenę jakości środowiska wewnętrznego, na co zarówno najemcy budynków biurowych, ich użytkownicy, jak i goście hotelowi zwracają coraz większą uwagę. Zaakceptowanie nowego wskaźnika przez rynek zależy m.in. od trudności i kosztów jego wyznaczania.

Pomiary powinny przebiegać według następujących założeń:

 • pomiary wykonuje się przed i po termomodernizacji w tym samym sezonie (np. tylko grzewczym) lub w trakcie dwóch sezonów,
 • pomiary przeprowadza się w ciągu pięciu lub siedmiu dni, zależnie od rodzaju budynku – dla hoteli jest to tydzień kalendarzowy (np. od środy do środy), a dla biur – tydzień roboczy (od poniedziałku do piątku),
 • pomiary przeprowadza się w pomieszczeniach, w których ich użytkownicy spędzają najwięcej czasu.

W porównaniu do innych systemów certyfikacji procedura określenia wskaźnika TAIL nie jest zatem szczególnie długa. Nie wydaje się też bardzo kosztowna – pojedyncza sesja dla budynku we Francji kosztowała ok. 2800 euro, z czego główną część stanowiły koszty pracy: uzgodnienia, wykonanie pomiarów, analiza i raport.

Ponieważ TAIL jest wskaźnikiem nowym (prace projektowe zakończono we wrześniu 2020 r.), konieczna jest jeszcze jego weryfikacja w trakcie pomiarów pilotażowych w budynkach poddanych głębokiej termomodernizacji.

Jeśli wskaźnik zostanie dobrze przyjęty przez rynek, niewykluczone są następujące ścieżki jego rozwoju:

 • zastosowanie wskaźnika TAIL do ogólnej oceny jakości środowiska wewnętrznego (nie tylko w powiązaniu z termomodernizacją),
 • weryfikacja kategorii poprzez modelowanie i oceny użytkowników,
 • zwiększenie liczby parametrów składających się na wskaźnik,
 • rozszerzenie zastosowania na inne budynki użyteczności publicznej (szkoły) oraz budynki mieszkalne.

tłum. Joanna Ryńska

Literatura

1. „D2,4 – ALDREN Methodology note on addressing health and wellbeing”.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz.UE L 156/75 z 19.06.2018).
3. PN-EN 16798-1:2019-06, „Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Moduł M1-6” (wer. ang.).
4. W. Wei, P. Wargocki, J. Zirngibl, J. Bendžalová, C. Mandin, „Review of parameters used to assess the quality of the indoor environment in Green Building certification schemes for offices and hotels”, „Energy and Buildings” 209, 2020, 109683.

Komentarze

Powiązane

Isobooster Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza

Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza Maty refleksyjne - skuteczne ocieplenie poddasza

Jednym z podstawowych zastosowań izolacji termicznych ISOBOOSTER® jest docieplanie poddaszy użytkowych, dachów, stropów, a także ścian szkieletowych. Maty ISOBOOSTER® wykazują cechy, dzięki którym jako...

Jednym z podstawowych zastosowań izolacji termicznych ISOBOOSTER® jest docieplanie poddaszy użytkowych, dachów, stropów, a także ścian szkieletowych. Maty ISOBOOSTER® wykazują cechy, dzięki którym jako izolacja poddaszy, sprawdzają się dużo lepiej niż tradycyjne materiały stosowane obecnie w budownictwie.

dr inż. Anna Lis Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy...

W Polsce mamy ok. 6 mln budynków, w których realizowane są funkcje mieszkalne. Budynki wzniesione przed 1918 r. stanowią nieco ponad 7% ogółu obecnie użytkowanych budynków mieszkalnych. Jakie problemy wiążą się z funkcjonowaniem stolarki budowlanej w budynku? Jak można poprawić izolacyjność termiczną stolarki?

dr inż. Anna Lis Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien Energooszczędne rozwiązania stosowane przy wymianie lub renowacji okien

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie...

Ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną w stosunku do przegród nieprzezroczystych przeszklenia stanowią słabe miejsce w okrywie budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną budynków w obrębie stolarki okiennej?

mgr inż. Irena Domska Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą,...

Styropian jest materiałem izolacyjnym, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Odporność ta obejmuje nie tylko niewielką, w stosunku do innych materiałów izolacyjnych, nasiąkliwość wodą, lecz również brak negatywnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe. Doświadczenia laboratoryjne wskazują również na odporność wytrzymałościową styropianu na wielokrotne zamrażanie i odmrażanie.

mgr inż. Marcin Jaroszyński Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Szary styropian do termoizolacji fundamentów Szary styropian do termoizolacji fundamentów

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia...

Fundament to realizowany jako pierwszy przy budowie budynku, ale też najważniejszy element konstrukcyjny, gwarantujący stabilność i trwałość znajdującej się na nim konstrukcji. Oczywiście metod posadowienia jest kilka, skupmy się jednak na dwóch najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Chodzi o ławy fundamentowe ze ścianką fundamentową i o płytę fundamentową.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

dr inż. Jarosław Szulc Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty Techniczne możliwości modernizacji budynków z wielkiej płyty

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania...

Budynki mieszkalne wykonane metodami uprzemysłowionymi w drugiej połowie XX wieku, ujawniają obecnie wady i usterki związane z jakością wykonania tych budynków i oddziaływaniami eksploatacyjnymi. Mieszkania w budynkach wielkopłytowych wykonane według normatywów i standardów projektowania sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnie wymagań i oczekiwań użytkowników. Uzasadniona staje się więc potrzeba podjęcia działań modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w obszarze budownictwa uprzemysłowionego.

dr inż. Jerzy Sowa Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Jakość powietrza w budynkach modernizowanych Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne...

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego wymaga istnienia w jego otoczeniu przestrzeni powietrznej zapewniającej podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Cechy charakteryzujące tę przestrzeń są zmienne w czasie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Głęboka termomodernizacja

Głęboka termomodernizacja Głęboka termomodernizacja

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

Na czym polega głęboka termomodernizacja i co to jest ubóstwo energetyczne? Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji budynków wielorodzinnych?

mgr Łukasz Oźminkowski Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

Jakie czynniki oddziaływania na ocieploną elewację? Jak można zachować pierwotne właściwości materiałów ociepleniowych?

dr inż. Adam Ujma, mgr inż. Marta Pomada Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną

Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na wymianę ciepła w przegrodzie zewnętrznej. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych...

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na wymianę ciepła w przegrodzie zewnętrznej. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na warunki cieplne kształtujące się w tych elementach.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ile kosztuje termomodernizacja?

Ile kosztuje termomodernizacja? Ile kosztuje termomodernizacja?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że...

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność dodatkowych 10-15%.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja to zbiór działań mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej kolejności prac termomodernizacyjnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne z zakresu ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, ale też z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących.

mgr inż. Paweł Gaciek Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, mgr inż. Paulina Rożek, dr inż. Jan Antoni Rubin Termoizolacja ścian budynków zabytkowych - wybrane problemy

Termoizolacja ścian budynków zabytkowych - wybrane problemy Termoizolacja ścian budynków zabytkowych - wybrane problemy

Podniesienie standardu energetycznego budynków wiąże się zazwyczaj z izolacją cieplną przegród zewnętrznych przy zastosowaniu popularnej metody ocieplania ścian zewnętrznych ETICS. W przypadku budynków...

Podniesienie standardu energetycznego budynków wiąże się zazwyczaj z izolacją cieplną przegród zewnętrznych przy zastosowaniu popularnej metody ocieplania ścian zewnętrznych ETICS. W przypadku budynków zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską lub elewacjach o wysokich walorach historycznych, tradycyjne metody ocieplania od zewnątrz, tj. w naszym klimacie od strony chłodniejszej przegrody, nie znajdują zastosowania.

Krystyna Stankiewicz Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzający ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych.

mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Gaczek, dr inż. Mariusz Garecki Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są...

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są podstawową formą zwiększania izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych wszelkich budynków: niskich i wysokich, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, zarówno nowych, jak i już istniejących.

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

SUEZ Izolacje Budowlane Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej Wpusty dachowe - skuteczne odprowadzenie wody opadowej

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał...

Twój klient zdecydował się na dach płaski? Świetna wiadomość! Dla Ciebie to możliwość wcielenia w życie ciekawego projektu, dla niego m.in. wygoda, bo unika skosów we wnętrzu. Żeby jednak dach dobrze spełniał swoją funkcję, nie zapominaj o zastosowaniu odpowiedniego systemu odprowadzania wody. Martwisz się, jak zrobić to skutecznie? Spokojnie, są na to sposoby.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.