Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Overview of recycling and disposal of waste polyurethane-polyisocyanurate foam generated during the production of construction products

Poznaj metody recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych, fot. www.pixabay.com

Poznaj metody recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych, fot. www.pixabay.com

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Zobacz także

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

Milenium rok założenia 1990 Docieplenie stropów piwnic i garaży

Docieplenie stropów piwnic i garaży Docieplenie stropów piwnic i garaży

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat...

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat ciepła. Z zadowoleniem spoglądają w przyszłość ci, którzy skorzystali z naszych rad.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą składowania
 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą spalania i recyklingu
 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą recyklingu
Odpady pianki poliuretanowej pochodzące z produkcji wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie można poddawać recyklingowi na różne sposoby, ale wszystkie metody mają swoje zalety i wady. Z przeglądu literatury [1–10] wynika, że recykling fizyczny jest najbardziej pożądanym sposobem utylizacji.
Zwraca się uwagę, że fizyczna metoda recyklingu, ze względu na prostą obsługę i stosunkowo aktywną aplikację, w krótkim czasie może okazać się skutecznym środkiem rozwiązującym problem odpadów stałych. Natomiast metoda recyklingu chemicznego, ze względu na większą trudność techniczną do poradzenia sobie z procesem chemicznym w dużej skali, wymaga dalszych prac doskonalących, ale w dłuższej perspektywie będzie to bardzo efektywna metoda odzyskiwania cennych surowców chemicznych.

Overview of recycling and disposal of waste polyurethane-polyisocyanurate foam generated during the production of construction products

Polyurethane foam waste generated during the production of thermal insulation products in construction can be recycled in various ways, however there are advantages and disadvantages in all methods. The literature review shows that physical recycling is the most desirable method of disposal. It is noted that the physical method of recycling, due to its simple handling and relatively active application, in a short period of time may prove to be an effective means of solving the problem of solid waste. On the other hand, the chemical recycling method, due to the greater technical difficulty in dealing with a large-scale chemical process requires further improvement, but in the long run it will be a very effective method of recovering valuable chemical raw materials.

Istnieją głównie trzy rodzaje technologii usuwania: składowaniespalanie i recykling [12]. W niniejszym artykule poprowadzono kompleksowe porównanie, a zebrana literatura wskazuje, że recykling jest najbardziej pożądaną drogą postępowania. I o ile fizyczna metoda recyklingu, ze względu na prostą obsługę i stosunkowo aktywną aplikację, jest skutecznym sposobem postępowania, o tyle metoda recyklingu chemicznego jest trudna do zrealizowania w krótkim okresie w przemysłowej produkcji na dużą skalę. Przewiduje się, że w przyszłości odzysk prostych składników z takiego materiału będzie jeszcze skuteczniejszy.

Według statystyk danych firmy Paneltech plan produkcji wyrobów budowlanych na bazie poliuretanów szybko rośnie. W 2000 r. roczna produkcja wyniosła 1 mln m2, w 2007 r. – ok. 3,5 mln m2, a w 2021 r. – osiągnęła 22 mln m2. Przewiduje się, że w roku 2025 ilość produkowanych wyrobów budowlanych na bazie poliuretanów osiągnie wartość przekraczającą 30 mln m2. Proporcjonalnie w podobnym tempie wzrasta ilość odpadów w formie uszkodzonych wyrobów, tzw. zaciągów technologicznych związanych ze zmianą asortymentu produkcji, czy też zrębków i pyłów powstałych w procesie formatowania krawędzi na pióro i wpust, w celu uzyskania szczelnych złączy płyt.

Odpady pianki poliuretanowej należą do typu zanieczyszczenia, które w małym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Jednocześnie, ponieważ gęstość sztywnej pianki poliuretanowej w wyrobie jest niewielka, bo ok. 30–40 kg/m3, to składowanie takiego materiału zajmuje dużo miejsca.

Ze względu na trudną degradację materiału w warunkach naturalnych, w środowisku ekologicznym obserwuje się wystąpienie niekorzystnego efektu powiększania się złoża. Ponadto drobne odpady pianki pochodzące z operacji frezowania krawędzi mają bardzo małą gęstość, bo ok. 15 kg/m3. W związku z powyższym recykling odpadów pianki poliuretanowej staje się pilną potrzebą i dlatego należałoby jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Technologia unieszkodliwiania odpadów pianki poliuretanowej składa się głównie z trzech rodzajów postępowania: składowanie, spalanie i recykling [1–2]. Dodatkowo istnieją dwa sposoby recyklingu: fizyczny i chemiczny.

Na początku wymienić należy dwie popularne metody postępowania z odpadami poliuretanowymi, czyli składowanie lub spalanie.

Z powodu małych gęstości pozornej pianki poliuretanowej składowanie odpadów jest poważnym marnotrawstwem zasobów terenu. Należy przypomnieć, że odpady poliuretanowe są bardzo trudne do rozkładu w warunkach naturalnych, a w niektórych krajach zostały ustanowione przepisy zakazujące dysponowania gruntami do celów składowania odpadów.

Nowością w sprawie może być wprowadzanie unijnych przepisów zakazujących składowania materiałów o wysokiej zawartości węgla. Dlatego też zagospodarowanie odpadów na składowisku nie wydaje się rozsądne. Natomiast spalanie jest jednym ze sposobów niszczenia odpadowych materiałów poliuretanowych w celu odzyskania ciepła.

Szacuje się, że 1 kg poliuretanu może posiadać wartość opałową ok. 7000 kcal, co może stanowić ekwiwalent tej samej masy węgla przy dostarczaniu energii.

Poprzez spalanie można spowodować, że odpady zmniejszają objętość o ok. 99%. Odpady pianki poliuretanowej można traktować więc jako paliwo alternatywne dla węgla, oleju opałowego lub gazu ziemnego i stosować w cementowni lub kotłowni.

Zrzeszenie przemysłu poliuretanowego przeprowadziło szereg eksperymentów i wykazało, że do stałych komunalnych odpadów możliwe jest dodawanie odpadów poliuretanowych w ilości ok. 20%, co może poprawiać kaloryczność paliwa biologicznego. Spalanie jest więc traktowane jako podstawowy sposób postępowania i zajmuje ważne miejsce, zwłaszcza dla tych firm, które nie mogą skorzystać z innych metod zagospodarowania odpadów.

Można mieć obawy, że jeśli proces przebiega z niepełnym spalaniem, to powstają toksyczne produkty, takie jak cyjanowodór, tlenek węgla czy lotne związki organiczne, które poważnie zanieczyszczają atmosferę. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania PU zależy od składu chemicznego, w tym obecności plastyfikatorów, wypełniaczy i uniepalniaczy użytych w celu osiągania coraz to lepszych właściwości użytkowych wytwarzanych pianek. Dlatego metoda ta będzie stopniowo wycofywana. Ponadto wraz z nieustannym wzrostem świadomości ochrony środowiska, zwłaszcza w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że rozsądne wykorzystanie zasobów jest ważnym strategicznym punktem odniesienia.

Odpady pianki poliuretanowej muszą być efektywnie usuwane i poddawane recyklingowi, co jest nie tylko wymogiem zapobiegania zanieczyszczeniom i chroni środowisko, ale także wprowadza konieczność obniżenia kosztów produkcji i poprawy stopnia wykorzystania surowców.

Jak wspomniano wcześniej, odpady pianki poliuretanowej, ze względu na niską gęstość i dużą objętość, są trudne do przetworzenia lub wyrzucenia na wysypisko. W związku z tym, że spalanie materiału wytwarza trujący gaz, istnieją tylko dwa bezpieczne sposoby postępowania i są to recykling fizyczny albo recykling chemiczny.

Recykling fizyczny to bezpośrednie ponowne wykorzystanie odpadów poliuretanowych bez dodatkowej obróbki chemicznej, natomiast recykling chemiczny jest zgodny z zasadą degradacji.

Odpady poliuretanowe są stopniowo poddawane depolimeryzacji w celu uzyskania oryginalnego reagenta lub innego oligomeru, a nawet małocząsteczkowego związku organicznego.

Fizyczna metoda recyklingu polega na wstępnym rozdrabnianiu odpadów pianki poliuretanowej i następnie zmienianie jedynie formy fizycznej. Takie rozdrabnianie cząstek stałych nie nadaje im reaktywności, ale pośrednio prowadzi do wytworzenia nowych produkty poliuretanowych, co jest odzyskiwaniem i przetwarzaniem surowców.

Aktualnie jest realizowany wspólny projekt pt. „Grind flex process” przedsiębiorstw Metzler Schaum GmbH i Hennecke GmbH, który z powodzeniem został sprawdzony i jest wdrażany na pełną skalę [3].

Wdrożenie tej technologii opiera się na następujących etapach:

 • wytworzenie rozdrobnionego surowca,
 • selekcjonowanie i dozowanie,
 • mieszanie z wyselekcjonowanym poliolem i specjalnymi dodatkami,
 • formowanie płyt.

Proces ten z powodzeniem znajduje zastosowanie u zachodnich producentów płyt izolacyjnych. Poprzez zmieszanie granulatu z klejami można tworzyć wszelkiego rodzaju płytowe produkty metodą formowania ciśnieniowego. Jest to obecnie najczęściej stosowana metoda, a użycie odpadowego granulatu poliuretanowego może wynosić nawet 80%. Fizyczna metoda recyklingu jest więc prosta i wygodna, przy niskich kosztach, ale nadal są pewne techniczne ograniczenia w tych różnych fizycznych metodach przetwarzania.

Wydajność otrzymywania nowych produktów jest stosunkowo niska, co znacznie ogranicza obsługę rynku. Jak wspomniano, proces klejenia jest najpowszechniejszą fizyczną metodą recyklingu odpadów poliuretanowych. Kluczowe punkty procesu to rozbijanie odpadów piankowych na drobne zrębki, a następnie pokrywanie klejem, który zwykle jest mieszaniną MDI lub MDI i poliolu, w ilości około 5–10%. Zaleca się zapewnić bezpośredni dostęp do pary wodnej o wysokiej temperaturze, co powoduje szybkie wiązanie kleju poliuretanowego.

Wyrób jest formowany w prasie, gdzie ulega zestaleniu w formie spienionej, tworząc płytę izolacyjną. Rozwiązanie to charakteryzuje się prostym, tanim oraz przyjaznym dla środowiska procesem. Natomiast największą wadą tej metody jest spadek oporu cieplnego takiego spienionego wyrobu, ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła wzrasta z poziomu 0,022 W/(m·K) do 0,042 W/(m·K).

Można również założyć, że w pewnych przypadkach w procesie formowania na gorąco odpadowego poliuretanu mięknie on i następuje samo wiązanie pod wpływem ciepła i ciśnienia, i to bez dodatkowego kleju.

Przypomina się, że prawie wszystkie rodzaje poliuretanu, ze względu na zawartość pewnej ilości miękkiego segmentu, po podgrzaniu do odpowiedniej wysokiej temperatury i po wywarciu ciśnienia, doprowadzają do wzajemnego wiązania. Zwraca się uwagę, że różne odpady pianki poliuretanowej oraz produkty końcowe z przetworzonych materiałów miały różne warunki formowania.

W określonych warunkach z uwagi na pewien niski stopień usieciowania termoutwardzalnych odpadów poliuretanowych może występować termiczna plastyczność w zakresie 100–220°C, co powoduje, że mogą one bezpośrednio wiązać się ze sobą w zakresie odpowiednio dobranych temperatur.

Literatura [4] donosi o zachęcających wynikach badań, bo płyty uformowane w temperaturze powyżej 150°C mają moduł wytrzymałości na zginanie ok. 25 MPa, nasiąkliwość do 2% i gęstość ok. 120 kg/m3. Należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość na zginanie jest podobna do wytrzymałości płyty pilśniowej o średniej gęstości, a nasiąkliwość wodą jest znacznie niższa.

Można przyjąć, że płyta wytworzona z odpadów, z takim właściwościami, może być używana do aplikacji, które wymagają odporności na wodę i na deformację. Ponadto wskazuje się, że możliwe jest użycie wypełniacza będącego rozdrobnionym odpadem poliuretanowym, w ilości do 20%, do formowania nowego wyrobu poliuretanowego. Można mieć więc pewność, że wypełniacz nie wpłynie znacząco na jakość produktu, a więc nie pogorszy jego właściwości.

W skrócie utylizacja polega więc na: rozdrobnieniu sztywnego tworzywa z pianki poliuretanowej na zrębki, usunięciu zanieczyszczeń, zmieszaniu z polieteropoliolem oraz izocyjanianem i uformowaniu produktu w formie płyty. Recykling chemiczny [5] polega na wykorzystaniu zjawiska depolimeryzacji poliuretanu.

Poszczególne grupy funkcyjne, takie jak ester kwasu karbaminowego, a więc związek posiadający wiązania estrowe i eterowe, będą ulegać stopniowej depolimeryzacji w kierunku uzyskania oryginalnego reagenta, a nawet małego cząsteczkowego związku organicznego.

Recykling chemiczny [6] jest zgodny z zasadą degradacji, w trakcie której wysoka masa cząsteczkowa poliuretanu zostaje obniżona do oligomerów o niskiej masie cząsteczkowej. Przykładem takich procesów degradacyjnych jest alkoholiza, przebiegająca pod wpływem katalizatora i alkoholu o niskiej masie cząsteczkowej. W takich warunkach poliuretan ulega degradacji do niskiego poziomu usieciowania, tworząc ciecz o niskiej masie cząsteczkowej w temperaturze pokojowej [7].

Prowadząc wybór odpowiednich odczynników i warunków degradacji, można uzyskać wysokiej jakości poliol, nie tylko przy niskiej temperaturze reakcji i przy krótkim czasie reakcji, ale także przy wysokiej wydajność degradacji. Najważniejszym założeniem będzie, aby uzyskiwać produkty bez wymaganych skomplikowanych późniejszych procesów oczyszczania. Taka nowa substancja może być więc wykorzystana bezpośrednio jako surowiec do przygotowania wyrobów poliuretanowych.

W literaturze [8] podaje się, że glikoliza sztywnej pianki poliuretanowej przebiega z udziałem octanu potasu jako katalizator i glikolem trójetylowym. Tamże podano, że doskonałe właściwości użytkowe uzyskano, gdy zawartość poliolu z recyklingu wynosiła 20% wag., a użyto octan potasu jako katalizator w ilości 2,0% wag.

Prepolimer poliuretanowy następnie był przeprowadzony przez TDI jako składnik zawierający grupę –NCO i uzyskano dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Literatura [910] donosi, że poliuretan termoplastyczny może być degradowany glikolem i etanoloaminą w temperaturze 170°C. Reakcja degradacji jest prowadzona w atmosferze azotu i przyspieszona przez takie katalizatory jak octan litu.

Kolejnym procesem utylizacyjnym jest hydroliza. Metoda hydrolizy [7] jest prowadzona przy wykorzystaniu wodorotlenku metalu alkalicznego jako katalizatora. Pod działaniem pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, w temperaturze 250–340°C zachodzi hydroliza poliuretanu, który rozkłada się na diaminę, poliol i CO2. Diaminę można odzyskać z mieszaniny reakcyjnej metodą destylacji lub ekstrakcji, a poliol uzyskany z hydrolizy wykorzystać do nowej polimeryzacji. Doniesienia [8] wskazują również, że pianka poliuretanowa rozkłada się i tworzy stan zawierający grupy funkcyjne hydroksylową i aminową. Mechanizm rozkładu jest podobny do reakcji wymiany w procesie estryfikacji.

Z uwagi na obecność aktywnych grup aminowych reakcja rozkładu może zachodzić w niskiej temperaturze i doprowadzać do rozkładu takich składników, jak karbaminian, polimocznik, biuret, estry kwasu mrówkowego, a w konsekwencji generować powstawanie poliolu.

Na zakończenie przeglądu należałoby wspomnieć o metodzie formowania estru fosforanowego. Metoda estru fosforanowego jest również proponowana jako nowa metoda degradacji materiałów poliuretanowych. Reakcja degradacji zachodzi w temperaturze ok. 150°C między poliuretanem a grupami fosforanowymi. Ostateczne produkty degradacji rozpuszczają się w chloroformie, tetrahydrofuranie, metylenie chlorku metylenu, dimetyloformamidzie i dimetylosulfotlenku. Produkty reakcji mogą być stosowane jako niereaktywne dodatki poprawiające właściwości, w tym zmniejszające palność.

Do metod recyklingu można zaliczyć również procesy termochemiczne, które częściowo opierają się na działaniu wysokiej temperatury. Przykładem takiego rozwiązania jest pyroliza związków organicznych. Literatura [9] przytacza, że na podstawie przeprowadzonych badań TGA/DTA i DSC dowiedziono, że ubytek masy PU rozpoczyna się po osiągnięciu temperatury 250°C, a przy 300°C ubytek masy PU wynosi ok. 80%. Podczas pyrolizy PU można otrzymać od 5 do 25% fazy zwęglonej, 10–45% cieczy oraz ok. 40% produktów gazowych.

Otrzymywana oleista ciecz może zostać dodawana do czystego poliolu w udziale nie większym niż 5 cz. wag., co nie zmienia właściwości mechanicznych, ale pozytywnie wpływa na odporność ogniową nowo wytwarzanych sztywnych pianek PU.

Kolejną metodą zapewniającą kompromis pomiędzy pyrolizą a gazyfikacją jest tzw. uwodornienie, gdzie w wyniku dostarczenia ciepła i wodoru pod wysokim ciśnieniem powstają gazowe i ciekłe produkty rozkładu. Proces ten pozwala na otrzymywanie czystszych gazów i frakcji olejowej, dzięki połączeniu ciepła, ciśnienia i dodatku wodoru.

Literatura

 1. „Polyurethanes and Thermal Degradation Guidance”, „American Chemistry Council”, AX 396, March 2014.
 2. M.G. Cao, X.R. Cao, „Recycling and Disposing Methods for Rigid Polyurethane Foamed Plastic Wastes”, „Plastics”, 2005, 34(14), pp. 14–18.
 3. Khalid Mahmood Zia, „Methods for polyurethane and polyurethanecomposites, recycling and recovery”, „A review, Reactive & Functional Polymers” 67 (2007), pp. 675–692.
 4. B.X. Jiang, H.W. Xue, B. Xu et al. „Waste rigid polyurethane foam plastics recycling regenerative production insulation board”, CN1631631, 29.06.2005.
 5. K.K. You, D.T. Durocher, „Chemical recycling of polyurethane and applications for the recyclates”, „The Journal of Cellular Plastics”, 1998, 34(3), pp. 261.
 6. E. Dominguez-Rosado, „Thermal Degradation of Urethane Modified Polyisocyanurates Foams Based on Aliphatic and Aromatic Polyester Polyol”, „Polymer Degradation and Stability” 78 (2002), pp. 1–5.
 7. J. Datta, K. Pniewska, „Syntheses and properties of polyurethanes got glycolysis products obtained from waste polyurethane foams”, „Polimery”, 2008, 53(1), pp. 27–32.
 8. J. Geng, „Application of Polyurethane Foams in the Environmental Field and Reuse of the Materials”, „Materials Review”, 2012, 26(2), pp. 78–83.
 9. H. Wang, „Study on the Pyrolytic Behaviors and Kinetics of Rigid Polyurethane”, „Foams” 2013, 52, pp. 377–385.
 10. E.C. Dick, „Flammability of Urethane modified Polyisocyanurates and its Relationship to Thermal Degradation Chemistr”, „Polymer” 42 (2001), pp. 913–923.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.