Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Overview of recycling and disposal of waste polyurethane-polyisocyanurate foam generated during the production of construction products

Poznaj metody recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych, fot. www.pixabay.com

Poznaj metody recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych, fot. www.pixabay.com

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

O czym przeczytasz w artykule:

 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą składowania
 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą spalania i recyklingu
 • Unieszkodliwianie odpadów pianki poliuretanowej metodą recyklingu
Odpady pianki poliuretanowej pochodzące z produkcji wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie można poddawać recyklingowi na różne sposoby, ale wszystkie metody mają swoje zalety i wady. Z przeglądu literatury [1–10] wynika, że recykling fizyczny jest najbardziej pożądanym sposobem utylizacji.
Zwraca się uwagę, że fizyczna metoda recyklingu, ze względu na prostą obsługę i stosunkowo aktywną aplikację, w krótkim czasie może okazać się skutecznym środkiem rozwiązującym problem odpadów stałych. Natomiast metoda recyklingu chemicznego, ze względu na większą trudność techniczną do poradzenia sobie z procesem chemicznym w dużej skali, wymaga dalszych prac doskonalących, ale w dłuższej perspektywie będzie to bardzo efektywna metoda odzyskiwania cennych surowców chemicznych.

Overview of recycling and disposal of waste polyurethane-polyisocyanurate foam generated during the production of construction products

Polyurethane foam waste generated during the production of thermal insulation products in construction can be recycled in various ways, however there are advantages and disadvantages in all methods. The literature review shows that physical recycling is the most desirable method of disposal. It is noted that the physical method of recycling, due to its simple handling and relatively active application, in a short period of time may prove to be an effective means of solving the problem of solid waste. On the other hand, the chemical recycling method, due to the greater technical difficulty in dealing with a large-scale chemical process requires further improvement, but in the long run it will be a very effective method of recovering valuable chemical raw materials.

Istnieją głównie trzy rodzaje technologii usuwania: składowaniespalanie i recykling [12]. W niniejszym artykule poprowadzono kompleksowe porównanie, a zebrana literatura wskazuje, że recykling jest najbardziej pożądaną drogą postępowania. I o ile fizyczna metoda recyklingu, ze względu na prostą obsługę i stosunkowo aktywną aplikację, jest skutecznym sposobem postępowania, o tyle metoda recyklingu chemicznego jest trudna do zrealizowania w krótkim okresie w przemysłowej produkcji na dużą skalę. Przewiduje się, że w przyszłości odzysk prostych składników z takiego materiału będzie jeszcze skuteczniejszy.

Według statystyk danych firmy Paneltech plan produkcji wyrobów budowlanych na bazie poliuretanów szybko rośnie. W 2000 r. roczna produkcja wyniosła 1 mln m2, w 2007 r. – ok. 3,5 mln m2, a w 2021 r. – osiągnęła 22 mln m2. Przewiduje się, że w roku 2025 ilość produkowanych wyrobów budowlanych na bazie poliuretanów osiągnie wartość przekraczającą 30 mln m2. Proporcjonalnie w podobnym tempie wzrasta ilość odpadów w formie uszkodzonych wyrobów, tzw. zaciągów technologicznych związanych ze zmianą asortymentu produkcji, czy też zrębków i pyłów powstałych w procesie formatowania krawędzi na pióro i wpust, w celu uzyskania szczelnych złączy płyt.

Odpady pianki poliuretanowej należą do typu zanieczyszczenia, które w małym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Jednocześnie, ponieważ gęstość sztywnej pianki poliuretanowej w wyrobie jest niewielka, bo ok. 30–40 kg/m3, to składowanie takiego materiału zajmuje dużo miejsca.

Ze względu na trudną degradację materiału w warunkach naturalnych, w środowisku ekologicznym obserwuje się wystąpienie niekorzystnego efektu powiększania się złoża. Ponadto drobne odpady pianki pochodzące z operacji frezowania krawędzi mają bardzo małą gęstość, bo ok. 15 kg/m3. W związku z powyższym recykling odpadów pianki poliuretanowej staje się pilną potrzebą i dlatego należałoby jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Technologia unieszkodliwiania odpadów pianki poliuretanowej składa się głównie z trzech rodzajów postępowania: składowanie, spalanie i recykling [1–2]. Dodatkowo istnieją dwa sposoby recyklingu: fizyczny i chemiczny.

Na początku wymienić należy dwie popularne metody postępowania z odpadami poliuretanowymi, czyli składowanie lub spalanie.

Z powodu małych gęstości pozornej pianki poliuretanowej składowanie odpadów jest poważnym marnotrawstwem zasobów terenu. Należy przypomnieć, że odpady poliuretanowe są bardzo trudne do rozkładu w warunkach naturalnych, a w niektórych krajach zostały ustanowione przepisy zakazujące dysponowania gruntami do celów składowania odpadów.

Nowością w sprawie może być wprowadzanie unijnych przepisów zakazujących składowania materiałów o wysokiej zawartości węgla. Dlatego też zagospodarowanie odpadów na składowisku nie wydaje się rozsądne. Natomiast spalanie jest jednym ze sposobów niszczenia odpadowych materiałów poliuretanowych w celu odzyskania ciepła.

Szacuje się, że 1 kg poliuretanu może posiadać wartość opałową ok. 7000 kcal, co może stanowić ekwiwalent tej samej masy węgla przy dostarczaniu energii.

Poprzez spalanie można spowodować, że odpady zmniejszają objętość o ok. 99%. Odpady pianki poliuretanowej można traktować więc jako paliwo alternatywne dla węgla, oleju opałowego lub gazu ziemnego i stosować w cementowni lub kotłowni.

Zrzeszenie przemysłu poliuretanowego przeprowadziło szereg eksperymentów i wykazało, że do stałych komunalnych odpadów możliwe jest dodawanie odpadów poliuretanowych w ilości ok. 20%, co może poprawiać kaloryczność paliwa biologicznego. Spalanie jest więc traktowane jako podstawowy sposób postępowania i zajmuje ważne miejsce, zwłaszcza dla tych firm, które nie mogą skorzystać z innych metod zagospodarowania odpadów.

Można mieć obawy, że jeśli proces przebiega z niepełnym spalaniem, to powstają toksyczne produkty, takie jak cyjanowodór, tlenek węgla czy lotne związki organiczne, które poważnie zanieczyszczają atmosferę. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania PU zależy od składu chemicznego, w tym obecności plastyfikatorów, wypełniaczy i uniepalniaczy użytych w celu osiągania coraz to lepszych właściwości użytkowych wytwarzanych pianek. Dlatego metoda ta będzie stopniowo wycofywana. Ponadto wraz z nieustannym wzrostem świadomości ochrony środowiska, zwłaszcza w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że rozsądne wykorzystanie zasobów jest ważnym strategicznym punktem odniesienia.

Odpady pianki poliuretanowej muszą być efektywnie usuwane i poddawane recyklingowi, co jest nie tylko wymogiem zapobiegania zanieczyszczeniom i chroni środowisko, ale także wprowadza konieczność obniżenia kosztów produkcji i poprawy stopnia wykorzystania surowców.

Jak wspomniano wcześniej, odpady pianki poliuretanowej, ze względu na niską gęstość i dużą objętość, są trudne do przetworzenia lub wyrzucenia na wysypisko. W związku z tym, że spalanie materiału wytwarza trujący gaz, istnieją tylko dwa bezpieczne sposoby postępowania i są to recykling fizyczny albo recykling chemiczny.

Recykling fizyczny to bezpośrednie ponowne wykorzystanie odpadów poliuretanowych bez dodatkowej obróbki chemicznej, natomiast recykling chemiczny jest zgodny z zasadą degradacji.

Odpady poliuretanowe są stopniowo poddawane depolimeryzacji w celu uzyskania oryginalnego reagenta lub innego oligomeru, a nawet małocząsteczkowego związku organicznego.

Fizyczna metoda recyklingu polega na wstępnym rozdrabnianiu odpadów pianki poliuretanowej i następnie zmienianie jedynie formy fizycznej. Takie rozdrabnianie cząstek stałych nie nadaje im reaktywności, ale pośrednio prowadzi do wytworzenia nowych produkty poliuretanowych, co jest odzyskiwaniem i przetwarzaniem surowców.

Aktualnie jest realizowany wspólny projekt pt. „Grind flex process” przedsiębiorstw Metzler Schaum GmbH i Hennecke GmbH, który z powodzeniem został sprawdzony i jest wdrażany na pełną skalę [3].

Wdrożenie tej technologii opiera się na następujących etapach:

 • wytworzenie rozdrobnionego surowca,
 • selekcjonowanie i dozowanie,
 • mieszanie z wyselekcjonowanym poliolem i specjalnymi dodatkami,
 • formowanie płyt.

Proces ten z powodzeniem znajduje zastosowanie u zachodnich producentów płyt izolacyjnych. Poprzez zmieszanie granulatu z klejami można tworzyć wszelkiego rodzaju płytowe produkty metodą formowania ciśnieniowego. Jest to obecnie najczęściej stosowana metoda, a użycie odpadowego granulatu poliuretanowego może wynosić nawet 80%. Fizyczna metoda recyklingu jest więc prosta i wygodna, przy niskich kosztach, ale nadal są pewne techniczne ograniczenia w tych różnych fizycznych metodach przetwarzania.

Wydajność otrzymywania nowych produktów jest stosunkowo niska, co znacznie ogranicza obsługę rynku. Jak wspomniano, proces klejenia jest najpowszechniejszą fizyczną metodą recyklingu odpadów poliuretanowych. Kluczowe punkty procesu to rozbijanie odpadów piankowych na drobne zrębki, a następnie pokrywanie klejem, który zwykle jest mieszaniną MDI lub MDI i poliolu, w ilości około 5–10%. Zaleca się zapewnić bezpośredni dostęp do pary wodnej o wysokiej temperaturze, co powoduje szybkie wiązanie kleju poliuretanowego.

Wyrób jest formowany w prasie, gdzie ulega zestaleniu w formie spienionej, tworząc płytę izolacyjną. Rozwiązanie to charakteryzuje się prostym, tanim oraz przyjaznym dla środowiska procesem. Natomiast największą wadą tej metody jest spadek oporu cieplnego takiego spienionego wyrobu, ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła wzrasta z poziomu 0,022 W/(m·K) do 0,042 W/(m·K).

Można również założyć, że w pewnych przypadkach w procesie formowania na gorąco odpadowego poliuretanu mięknie on i następuje samo wiązanie pod wpływem ciepła i ciśnienia, i to bez dodatkowego kleju.

Przypomina się, że prawie wszystkie rodzaje poliuretanu, ze względu na zawartość pewnej ilości miękkiego segmentu, po podgrzaniu do odpowiedniej wysokiej temperatury i po wywarciu ciśnienia, doprowadzają do wzajemnego wiązania. Zwraca się uwagę, że różne odpady pianki poliuretanowej oraz produkty końcowe z przetworzonych materiałów miały różne warunki formowania.

W określonych warunkach z uwagi na pewien niski stopień usieciowania termoutwardzalnych odpadów poliuretanowych może występować termiczna plastyczność w zakresie 100–220°C, co powoduje, że mogą one bezpośrednio wiązać się ze sobą w zakresie odpowiednio dobranych temperatur.

Literatura [4] donosi o zachęcających wynikach badań, bo płyty uformowane w temperaturze powyżej 150°C mają moduł wytrzymałości na zginanie ok. 25 MPa, nasiąkliwość do 2% i gęstość ok. 120 kg/m3. Należy zwrócić uwagę, że wytrzymałość na zginanie jest podobna do wytrzymałości płyty pilśniowej o średniej gęstości, a nasiąkliwość wodą jest znacznie niższa.

Można przyjąć, że płyta wytworzona z odpadów, z takim właściwościami, może być używana do aplikacji, które wymagają odporności na wodę i na deformację. Ponadto wskazuje się, że możliwe jest użycie wypełniacza będącego rozdrobnionym odpadem poliuretanowym, w ilości do 20%, do formowania nowego wyrobu poliuretanowego. Można mieć więc pewność, że wypełniacz nie wpłynie znacząco na jakość produktu, a więc nie pogorszy jego właściwości.

W skrócie utylizacja polega więc na: rozdrobnieniu sztywnego tworzywa z pianki poliuretanowej na zrębki, usunięciu zanieczyszczeń, zmieszaniu z polieteropoliolem oraz izocyjanianem i uformowaniu produktu w formie płyty. Recykling chemiczny [5] polega na wykorzystaniu zjawiska depolimeryzacji poliuretanu.

Poszczególne grupy funkcyjne, takie jak ester kwasu karbaminowego, a więc związek posiadający wiązania estrowe i eterowe, będą ulegać stopniowej depolimeryzacji w kierunku uzyskania oryginalnego reagenta, a nawet małego cząsteczkowego związku organicznego.

Recykling chemiczny [6] jest zgodny z zasadą degradacji, w trakcie której wysoka masa cząsteczkowa poliuretanu zostaje obniżona do oligomerów o niskiej masie cząsteczkowej. Przykładem takich procesów degradacyjnych jest alkoholiza, przebiegająca pod wpływem katalizatora i alkoholu o niskiej masie cząsteczkowej. W takich warunkach poliuretan ulega degradacji do niskiego poziomu usieciowania, tworząc ciecz o niskiej masie cząsteczkowej w temperaturze pokojowej [7].

Prowadząc wybór odpowiednich odczynników i warunków degradacji, można uzyskać wysokiej jakości poliol, nie tylko przy niskiej temperaturze reakcji i przy krótkim czasie reakcji, ale także przy wysokiej wydajność degradacji. Najważniejszym założeniem będzie, aby uzyskiwać produkty bez wymaganych skomplikowanych późniejszych procesów oczyszczania. Taka nowa substancja może być więc wykorzystana bezpośrednio jako surowiec do przygotowania wyrobów poliuretanowych.

W literaturze [8] podaje się, że glikoliza sztywnej pianki poliuretanowej przebiega z udziałem octanu potasu jako katalizator i glikolem trójetylowym. Tamże podano, że doskonałe właściwości użytkowe uzyskano, gdy zawartość poliolu z recyklingu wynosiła 20% wag., a użyto octan potasu jako katalizator w ilości 2,0% wag.

Prepolimer poliuretanowy następnie był przeprowadzony przez TDI jako składnik zawierający grupę –NCO i uzyskano dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Literatura [910] donosi, że poliuretan termoplastyczny może być degradowany glikolem i etanoloaminą w temperaturze 170°C. Reakcja degradacji jest prowadzona w atmosferze azotu i przyspieszona przez takie katalizatory jak octan litu.

Kolejnym procesem utylizacyjnym jest hydroliza. Metoda hydrolizy [7] jest prowadzona przy wykorzystaniu wodorotlenku metalu alkalicznego jako katalizatora. Pod działaniem pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, w temperaturze 250–340°C zachodzi hydroliza poliuretanu, który rozkłada się na diaminę, poliol i CO2. Diaminę można odzyskać z mieszaniny reakcyjnej metodą destylacji lub ekstrakcji, a poliol uzyskany z hydrolizy wykorzystać do nowej polimeryzacji. Doniesienia [8] wskazują również, że pianka poliuretanowa rozkłada się i tworzy stan zawierający grupy funkcyjne hydroksylową i aminową. Mechanizm rozkładu jest podobny do reakcji wymiany w procesie estryfikacji.

Z uwagi na obecność aktywnych grup aminowych reakcja rozkładu może zachodzić w niskiej temperaturze i doprowadzać do rozkładu takich składników, jak karbaminian, polimocznik, biuret, estry kwasu mrówkowego, a w konsekwencji generować powstawanie poliolu.

Na zakończenie przeglądu należałoby wspomnieć o metodzie formowania estru fosforanowego. Metoda estru fosforanowego jest również proponowana jako nowa metoda degradacji materiałów poliuretanowych. Reakcja degradacji zachodzi w temperaturze ok. 150°C między poliuretanem a grupami fosforanowymi. Ostateczne produkty degradacji rozpuszczają się w chloroformie, tetrahydrofuranie, metylenie chlorku metylenu, dimetyloformamidzie i dimetylosulfotlenku. Produkty reakcji mogą być stosowane jako niereaktywne dodatki poprawiające właściwości, w tym zmniejszające palność.

Do metod recyklingu można zaliczyć również procesy termochemiczne, które częściowo opierają się na działaniu wysokiej temperatury. Przykładem takiego rozwiązania jest pyroliza związków organicznych. Literatura [9] przytacza, że na podstawie przeprowadzonych badań TGA/DTA i DSC dowiedziono, że ubytek masy PU rozpoczyna się po osiągnięciu temperatury 250°C, a przy 300°C ubytek masy PU wynosi ok. 80%. Podczas pyrolizy PU można otrzymać od 5 do 25% fazy zwęglonej, 10–45% cieczy oraz ok. 40% produktów gazowych.

Otrzymywana oleista ciecz może zostać dodawana do czystego poliolu w udziale nie większym niż 5 cz. wag., co nie zmienia właściwości mechanicznych, ale pozytywnie wpływa na odporność ogniową nowo wytwarzanych sztywnych pianek PU.

Kolejną metodą zapewniającą kompromis pomiędzy pyrolizą a gazyfikacją jest tzw. uwodornienie, gdzie w wyniku dostarczenia ciepła i wodoru pod wysokim ciśnieniem powstają gazowe i ciekłe produkty rozkładu. Proces ten pozwala na otrzymywanie czystszych gazów i frakcji olejowej, dzięki połączeniu ciepła, ciśnienia i dodatku wodoru.

Literatura

 1. „Polyurethanes and Thermal Degradation Guidance”, „American Chemistry Council”, AX 396, March 2014.
 2. M.G. Cao, X.R. Cao, „Recycling and Disposing Methods for Rigid Polyurethane Foamed Plastic Wastes”, „Plastics”, 2005, 34(14), pp. 14–18.
 3. Khalid Mahmood Zia, „Methods for polyurethane and polyurethanecomposites, recycling and recovery”, „A review, Reactive & Functional Polymers” 67 (2007), pp. 675–692.
 4. B.X. Jiang, H.W. Xue, B. Xu et al. „Waste rigid polyurethane foam plastics recycling regenerative production insulation board”, CN1631631, 29.06.2005.
 5. K.K. You, D.T. Durocher, „Chemical recycling of polyurethane and applications for the recyclates”, „The Journal of Cellular Plastics”, 1998, 34(3), pp. 261.
 6. E. Dominguez-Rosado, „Thermal Degradation of Urethane Modified Polyisocyanurates Foams Based on Aliphatic and Aromatic Polyester Polyol”, „Polymer Degradation and Stability” 78 (2002), pp. 1–5.
 7. J. Datta, K. Pniewska, „Syntheses and properties of polyurethanes got glycolysis products obtained from waste polyurethane foams”, „Polimery”, 2008, 53(1), pp. 27–32.
 8. J. Geng, „Application of Polyurethane Foams in the Environmental Field and Reuse of the Materials”, „Materials Review”, 2012, 26(2), pp. 78–83.
 9. H. Wang, „Study on the Pyrolytic Behaviors and Kinetics of Rigid Polyurethane”, „Foams” 2013, 52, pp. 377–385.
 10. E.C. Dick, „Flammability of Urethane modified Polyisocyanurates and its Relationship to Thermal Degradation Chemistr”, „Polymer” 42 (2001), pp. 913–923.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.