Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Zagrzybienie w narożniku ściany i sufitu. Grzyb pleśniowy tworzy się, kiedy stworzone zostaną dla niego odpowiednie warunki – jakie? rys. Schöck
Zagrzybienie w narożniku ściany i sufitu. Grzyb pleśniowy tworzy się, kiedy stworzone zostaną dla niego odpowiednie warunki – jakie? rys. Schöck

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

Optymalizacja kosztów eksploatacji, m.in. ogrzewania, dla każdego jest rzeczą oczywistą. Nieprzypadkowo przepisy budowlane (WT) [1] regulują i promują rozwiązania energooszczędne. Odnosi się to zarówno do wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla poszczególnych rodzajów budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej, gospodarczych, produkcyjnych), jak i wymagań szczegółowych izolacyjności cieplnej przegród dotyczących wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów oraz współczynnika U dla okien i drzwi.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Rodzaje mostków cieplnych
 • Wskaźniki charakteryzujące mostek cieplny
 • Mostki cieplne w budynku – studium przypadku na podstawie zastosowania produktów i rozwiązań firmy Schöck

Przedmiotem artykułu są mostki cieplne w budynku jako czynnik wpływający na komfort i koszty użytkowania. Autor analizuje rodzaje mostków cieplnych, podaje także wskaźniki charakteryzujące mostek cieplny. Następnie poddaje analizie kilka typowych miejsc w budynku, w których ograniczenie strat ciepła wskutek mostka cieplnego może prowadzić do znacznej oszczędności energii. Są to w szczególności: balkony, daszki i loggie, łącznik termoizolacyjny pomiędzy płytą balkonu a stropem, żelbetowe balustrady tarasów, ścianki attykowe, łącznik termoizolacyjny pomiędzy pionową balustradą a stropodachem, żelbetowe ściany pod i nad ogrzewaną częścią budynku, łącznik termoizolacyjny pomiędzy żelbetową ścianą/słupem a stropem.

How to eliminate thermal bridges in a building

The article focuses on thermal bridges in a building as a factor affecting the comfort and cost of use. The author analyses the types of thermal bridges and provides indicators that characterize the thermal bridge. He then analyses some typical places in a building where reducing heat loss due to the thermal bridge can lead to significant energy savings. These are in particular: balconies, roofs and loggias, thermal insulation connectors between the balcony slab and the ceiling, reinforced concrete balustrades of terraces, attic walls, thermal insulation connector between the vertical balustrade and the roof, reinforced concrete walls under and above the heated part of the building, thermal insulation connector between the reinforced concrete wall/column and the ceiling.

Mostki cieplne – wrażliwe miejsca w budynku zapomniane przez ustawodawcę

Niestety, zapomniano o ograniczeniach dla dopuszczalnych strat ciepła w miejscach, gdzie występują mostki cieplne (liniowe i punktowe). A w każdym budynku takich miejsc jest niemało. Wystarczy spojrzeć na schemat budynku pokazany w normie PN-EN ISO 14683 [2], aby uświadomić sobie, w jakich lokalizacjach mogą one występować. Są to:

 • węzeł ściany zewnętrznej i stropodachu,
 • balkony,
 • narożniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • złącze stropu ze ścianą zewnętrzną,
 • złącze ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną,
 • złącze podłogi na gruncie ze ścianą zewnętrzną,
 • złącze podłogi podwieszanej ze ścianą zewnętrzną,
 • słupy żelbetowe (rdzenie) w ścianie zewnętrznej,
 • złącze okna/drzwi ze ścianą zewnętrzną.

Wydawałoby się, że ww. norma stanowi wygodne narzędzie do obliczeń strat ciepła przez przenikanie. Nic bardziej mylnego. Norma ta podaje wartości orientacyjne, które mogą być wykorzystane tylko na etapie koncepcji, a nie w szczegółowych obliczeniach. Dla wielu schematów projektant zajmujący się obliczaniem strat ciepła powinien mieć do dyspozycji dokładniejsze dane dotyczące dodatkowych strat ciepła wskutek mostków cieplnych, aby wynik obliczeń był odzwierciedleniem detali zaprojektowanych przez architekta.

Oczywiście można wykonać obliczenia komputerowe dla określenia wartości współczynnika Ψ wg PN-EN 10211 [3], które dają największą dokładność (5%), ale w praktyce są bardzo rzadko wykonywane na potrzeby projektów.

Udział strat ciepła wskutek obecności mostków cieplnych w dobrze zaprojektowanym budynku może zostać ograniczony do kilku procent, a w budynku źle zaprojektowanym może wzrosnąć kilkakrotnie.

Rodzaje mostków cieplnych

rys1 mostki

RYS. 1. Przykład materiałowego mostka cieplnego i rozkład temperatur w przegrodzie; rys.: I. Stachura

Materiałowy mostek cieplny występuje, kiedy przegroda zewnętrzna składa się z materiałów różniących się znacznie współczynnikiem przewodzenia ciepła λ [W/m·K]. Na RYS. 1 jako przykład takiego mostka pokazano ścianę jednorodną z betonu komórkowego grubości 40 cm [λ = 0,23 W/(m·K)], w której zaprojektowano żelbetowy rdzeń o wymiarach 40×40 cm [λ = 2,3 W/(m·K)].

Geometryczny mostek cieplny występuje w przegrodzie, kiedy powierzchnia oddająca ciepło jest znacznie większa niż powierzchnia, która je przyjmuje, np. narożnik zewnętrzny budynku.
Na RYS. 2 pokazano przykład zewnętrznego narożnika jako geometrycznego mostka cieplnego w jednorodnej ścianie z betonu komórkowego grubości 40 cm [λ = 0,23 W/(m·K)].

Wskaźniki charakteryzujące mostek cieplny

Liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ [W/(m·K)]

rys2 mostki

RYS. 2. Przykład geometrycznego mostka cieplnego i rozkład temperatur w przegrodzie; rys.: I. Stachura

Straty ciepła przez jednorodną przegrodę (np. ścianę) oblicza się jako iloczyn powierzchni tej ściany A [m2] i współczynnika przenikania ciepła przegrody U [W/m2·K] (RYS. 3).

Kiedy mamy do czynienia z balkonem, pojawiają się dodatkowe straty ciepła związane z długością połączenia balkonu ze stropem, które opisuje liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ [W/(m·K)] (RYS. 4).

rys3 mostki

RYS. 3. Straty ciepła przez jednorodną przegrodę – ściana zewnętrzna o wysokości h = 3,2 m, długości l = 1,0 m, powierzchni A = 3,2 m2, współczynniku U = 0,193 W/(m2·K); rys.: I. Stachura

Dodatkowe straty ciepła są iloczynem długości połączenia balkonu ze stropem l [m] i liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ [W/(m·K)].

rys4 mostki

RYS. 4. Straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną z balkonem – ściana zewnętrzna o wysokości h = 3,2 m, długości l = 1,0 m, powierzchni A = 3,2 m2, współczynniku U = 0,193 W/(m2·K). Dodatkowe straty ciepła z uwagi na mostek cieplny spowodowany przez płytę balkonu – długość połączenia balkonu ze stropem l = 1,0 m; liniowy współczynnik przenikania ciepła dla płyty balkonowej ψe = 0,856 W/(m·K); rys.: I. Stachura

Całkowita strata ciepła wynikająca z przenikania przez obudowę budynku jest sumą strat przez powierzchnię ściany i przez liniowe połączenie balkonu i stropu:

gdzie:

HD – współczynnik straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia przez obudowę budynku.

Temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody θ [°C]

Drugim, nie mniej istotnym, zagadnieniem związanym z mostkami cieplnymi jest lokalne obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (RYS. 1–2), możliwość kondensacji pary wodnej na zimnej powierzchni, a w dłuższej perspektywie powstanie grzybów pleśniowych. Tego nie wolno bagatelizować, mając na uwadze zdrowie przebywających w takim pomieszczeniu osób.

rys5 mostki

RYS. 5. Zależność temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (poniżej której rozpoczyna się proces tworzenia grzybów pleśniowych) od wilgotności względnej w pomieszczeniu; rys.: I. Stachura

Temu problemowi poświęcona jest przywołana w Warunkach Technicznych [1] norma PN-EN ISO 13788 [4]. RYS. 5, sporządzony na bazie wymagań ww. normy, pokazuje zależność temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody (poniżej której rozpoczyna się proces tworzenia grzybów pleśniowych) od wilgotności względnej w pomieszczeniu.

rys6 mostki

RYS. 6. Zagrzybienie w narożniku ściany i sufitu. Grzyb pleśniowy tworzy się, kiedy stworzone zostaną dla niego odpowiednie warunki – niska temperatura na powierzchni przegrody, wilgotność w pomieszczaniu i czas; rys.: Schöck

RYS. 5 możemy m.in. odczytać, że w normalnych warunkach w pomieszczeniu przy wilgotności względnej φ = 50% (pozioma oś wykresu) temperaturą powierzchni wewnętrznej ściany/sufitu, poniżej której istnieje ryzyko powstania zagrzybienia, jest θ = 12,6°C (pionowa oś wykresu).

Kiedy w pomieszczeniu panuje podwyższona wilgotność (np. w kuchni lub w łazience), ryzyko pojawienia się pleśni wystąpi przy wyższej temperaturze na powierzchni przegrody (np. dla wilgotności względnej φ = 60% temperatura ta wynosi θ = 15,5°C).

Na RYS. 6 pokazano skutek obniżonej temperatury w narożu ściany zewnętrznej i sufitu.

Mostki cieplne w budynku – studium przypadku na podstawie zastosowania produktów i rozwiązań firmy Schöck

W dalszej części artykułu zostanie poddane analizie kilka typowych miejsc w budynku, w których ograniczenie strat ciepła wskutek mostka cieplnego może prowadzić do znacznej oszczędności energii.

Balkony, daszki, loggie

Płyta balkonu lub daszku będąca w nieogrzewanej części budynku może stanowić bardzo duży mostek cieplny w sytuacji, kiedy nie zostanie właściwie odizolowana od ogrzewanej części budynku.

rys7 mostki

RYS. 7. Balkon z mostkiem cieplnym; rys.: I. Stachura

Na RYS. 7 pokazano przykład balkonu z mostkiem cieplnym. Dodatkowa strata ciepła dla tego przypadku [ściana zewnętrzna o powierzchni A = 3,2 m2 i współczynniku U = 0,193 W/(m2·K)] z powodu mostka cieplnego spowodowanego niezabezpieczoną termicznie płytą balkonu wyrażona jest przez współczynnik ψe = 0,856 W/(m·K).

Potwierdzeniem tak dużych strat dla takiego rozwiązania w balkonie jest wartość współczynnika ψe = 0,95 W/(m·K) podana jako wartość orientacyjna w normie PN-EN ISO 14683 [2].

rys8 mostki

RYS. 8. Balkon z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Na RYS. 8 pokazano rozkład temperatur w balkonie z mostkiem cieplnym. Wyraźnie widoczne jest obniżenie temperatury w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany (θsi = 11,9°C) i sufitu oraz w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi.

Już przy wilgotności w pomieszczeniu poniżej 50% istnieje duże ryzyko powstania zagrzybienia wskutek kondensacji pary wodnej na wychłodzonej wewnętrznej powierzchni przegrody (RYS. 5).

Łącznik termoizolacyjny pomiędzy płytą balkonu a stropem

Aby zabezpieczyć złącze płyty balkonu ze stropem przed negatywnymi skutkami mostka cieplnego, należy je zaprojektować tak, aby w maksymalny możliwy sposób ograniczyć w tym miejscu straty ciepła. Do tego celu służy łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® – produkt łączący dwie funkcje:

 • izolowanie termiczne połączenia balkonu ze stropem,
 • przekazanie obciążenia z balkonu na strop (ciężar własny, warstwy wykończeniowe, ciężar balustrady, obciążenie użytkowe).

Konstrukcja łącznika izolacyjnego:

1. Korpus izolujący – materiałem jest Neopor®, czyli styropian z dodatkiem grafitu o współczynniku λ = 0,031 W/(m·K), grubości 8 lub 12 cm.

rys9 mostki

RYS. 9. Lokalizacja łącznika termoizolacyjnego Schöck Isokorb® w połączeniu balkon–strop; rys.: Schöck

2. Pręty zbrojenia przecinające łącznik (na rozciąganie i ścinanie), kotwione z jednej strony w płycie balkonu, z drugiej strony w stropie, ewentualnie w ścianie żelbetowej lub wieńcu.
Pręty zbrojenia wykonane są ze stali nierdzewnej {bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo połączenia w długim okresie użytkowania balkonu oraz ze względu na czterokrotnie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła [λ = 13 W/(m·K)] w porównaniu do zwykłej stali zbrojeniowej [λ = 50 W/(m·K)]}.

3. Łożyska oporowe w dolnej części łącznika (odpowiadające za przeniesienie sił ściskających z balkonu na strop) wykonane są z wysoko wytrzymałego betonu. Wysoka wytrzymałość betonu jest bardzo istotna, tak by w łączniku udział tego betonu był jak najmniejszy. Powoduje to obniżenie, czyli poprawę współczynnika λeq dla całego produktu.

Łącznik termoizolacyjny montowany jest na etapie wykonywania konstrukcji budynku pomiędzy płytą stropu a płytą balkonu na granicy strefy ogrzewanej i nieogrzewanej, tworząc nieprzerwaną izolację zewnętrznej ściany budynku (RYS. 9).

rys10 mostki

RYS. 10. Balkon z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu K; rys.: I. Stachura

Na RYS. 10 pokazano schematyczny przykład balkonu z zastosowanym łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb®.

Dodatkowe straty ciepła dla tego przypadku [ściana zewnętrzna o powierzchni A = 3,2 m2, współczynniku U = 0,193 W/(m2·K)] z powodu zminimalizowanego mostka cieplnego dzięki zastosowaniu łącznika termoizolacyjnego Schöck Isokorb® XT typu K [gr. 12 cm, o współczynniku λeq = 0,10 W(/m·K)] wyrażone są przez współczynnik ψe = 0,104 W/(m·K). Ośmiokrotnie udało się zredukować straty ciepła w miejscu połączenia płyty balkonu ze stropem w porównaniu z niezabezpieczoną termicznie płytą balkonu (RYS. 7).

rys11 mostki

RYS. 11. Balkon z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu K – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Na RYS. 11 pokazano rozkład temperatur w balkonie z łącznikiem termoizolacyjnym.

Łącznik termoizolacyjny zamontowany pomiędzy płytą balkonu a stropem tworzy ciągłość zewnętrznej izolacji ściany i eliminuje mostek cieplny. Temperatura w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu oraz w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi jest o ponad 5°C wyższa od rozwiązania z niezabezpieczoną termicznie płytą balkonu (RYS. 8), co skutecznie zabezpiecza to miejsce przed powstaniem zagrzybienia (RYS. 5).

Żelbetowe balustrady tarasów, ścianki attykowe

Kolejne wrażliwe miejsce w budynku, w którym istnienie mostka cieplnego może skutkować powstaniem zagrzybienia, jest zewnętrzny narożnik. W tym miejscu mamy do czynienia z geometrycznym mostkiem cieplnym.

rys12 mostki

RYS. 12. Żelbetowa balustrada tarasu z mostkiem cieplnym; rys.: I. Stachura

Jeżeli w takim narożniku zostaje zaprojektowany balkon, żelbetowa balustrada tarasu lub ścianka attykowa, możemy mieć do czynienia jednocześnie z dwoma nakładającymi się mostkami cieplnymi – materiałowym i geometrycznym. Problemem w tym miejscu może stać się niska temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody. Przykład takiego miejsca pokazano na RYS. 12.

Dodatkowa strata ciepła dla tego przypadku [ściana zewnętrzna o powierzchni A = 1,78 m2, współczynniku U = 0,193 W/(m2·K); stropodach o powierzchni 1,68 m2, współczynniku U = 0,144 W/(m2·K)] z powodu mostka cieplnego spowodowanego niezabezpieczoną termicznie żelbetową balustradą wyrażona jest przez współczynnik ψe = 0,432 W/(m·K).

Bardzo duże straty ciepła w ww. złączu potwierdza wartość współczynnika ψe = 0,60 W/(m·K), podana jako wartość orientacyjna w normie PN-EN ISO 14683 [2].

rys13 mostki

RYS. 13. Żelbetowa balustrada tarasu z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Na RYS. 13 pokazano rozkład temperatur w złączu niezabezpieczonej termicznie żelbetowej balustrady ze ścianą zewnętrzną i stropodachem. Wyraźnie widoczne jest obniżenie temperatury na połączeniu wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu (θsi = 11,2°C). Jest ono jeszcze bardziej znaczne wskutek nałożenia się materiałowego (balustrada) i geometrycznego (narożnik zewnętrzny) mostka.

Podobnie jak w przypadku balkonu (RYS. 7–8), już przy wilgotności względnej w pomieszczeniu ok. 45% istnieje duże ryzyko powstania zagrzybienia wskutek kondensacji pary wodnej na wychłodzonej wewnętrznej powierzchni przegrody (RYS. 5).

Łącznik termoizolacyjny pomiędzy pionową balustradą a stropodachem

Podobnie jak w przypadku balkonów, zminimalizowanie mostka cieplnego w złączu pionowej balustrady, względnie attyki i stropodachu polega na „termicznym odcięciu” elementu balustrady, względnie attyki od ogrzewanej strefy budynku poprzez zastosowanie łącznika termoizolacyjnego. Ideę takiego rozwiązania przedstawia RYS. 14.

rys14 mostki

RYS. 14. Lokalizacja łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb®  XT typu A w połączeniu balustrady tarasu ze stropodachem; rys.: Schöck

Jego budowa trochę różni się od łącznika stosowanego w balkonach. Dostępne są dwie możliwości zamocowania pionowej balustrady, względnie ścianki attykowej do konstrukcji stropodachu:

 • w poziomie z wykorzystaniem łącznika XT typu A,
 • w pionie z wykorzystaniem łącznika XT typu F.

Na RYS. 15 pokazano schematyczny przykład pionowej balustrady żelbetowej z zastosowanym łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu A, a na RYS. 16 z zastosowanym łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu F.

rys15 mostki

RYS. 15. Żelbetowa balustrada tarasu z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu A; rys.: I. Stachura

rys16 mostki

RYS. 16. Żelbetowa balustrada tarasu z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu F; rys.: I. Stachura

Na RYS. 17–18 pokazano rozkład temperatur w złączu pionowej balustrady żelbetowej ze stropodachem i ścianą zewnętrzną z zastosowanymi łącznikami termoizolacyjnymi XT typu A (RYS. 17) i XT typu F (RYS. 18).

Zastosowanie ww. łączników pozwala na stworzenie ciągłej izolacji łączącej izolację ściany zewnętrznej z izolacją stropodachu. Skuteczne wyeliminowanie mostka cieplnego w tym miejscu powoduje, że temperatura w narożniku na wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu jest o ponad 5°C wyższa od rozwiązania z niezabezpieczoną termicznie balustradą, co skutecznie zabezpiecza to miejsce przed powstawaniem zagrzybienia (RYS. 5).

rys17 mostki

RYS. 17. Żelbetowa balustrada tarasu z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu A – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

rys18 mostki

RYS. 18. Żelbetowa balustrada tarasu z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu F – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Żelbetowe ściany pod i nad ogrzewaną częścią budynku

rys19 mostki

RYS. 19. Żelbetowa ściana nośna w nieogrzewanej części budynku jako podparcie dla stropu – miejsce potencjalnego liniowego mostka cieplnego (A) oraz punktowe podparcie stropu słupem żelbetowym – miejsce potencjalnego punktowego mostka cieplnego (B); rys.: Schöck

Statystycznie mostków cieplnych w połączeniach ścian znajdujących się w nieogrzewanej strefie budynku połączonych konstrukcyjnie z częścią ogrzewaną może być najwięcej, szczególnie w przypadku budynków niskich. Na RYS. 19 pokazano wizualizację takiego miejsca w budynku.

Przykładem takiego miejsca jest połączenie ściany nieogrzewanego parkingu podziemnego ze stropem, nad którym znajdują się pomieszczenia ogrzewane (RYS. 20).

rys20 mostki

RYS. 20. Żelbetowa zewnętrzna ściana parkingu w nieogrzewanej części budynku tworzy liniowy mostek cieplny w złączu ze stropem; rys.: I. Stachura

Dodatkowa strata ciepła dla tego przypadku [ściana zewnętrzna o powierzchni A = 1,8 m2, współczynniku U = 0,193 W/(m2·K); strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem o powierzchni 1,68 m2, współczynniku U = 0,217 W/(m2·K)] z powodu mostka cieplnego spowodowanego niezabezpieczoną termicznie żelbetową ścianą wyrażona jest przez współczynnik ψe = 0,477 W/(m·K). Szacunkowe straty ciepła dla takiego przypadku można odczytać z normy PN-EN ISO 14683 [2] [ψe = 0,75 W/(m·K)].

Dużo większy problem może powodować w tym miejscu niska temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany na styku z podłogą wynosząca θsi = 7,1°C (RYS. 21). Powstanie w tym miejscu zagrzybienia jest bardzo realne.

rys21 mostki

RYS. 21. Żelbetowa zewnętrzna ściana parkingu w nieogrzewanej części budynku tworząca liniowy mostek cieplny – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Łącznik termoizolacyjny pomiędzy żelbetową ścianą/słupem a stropem

Produkt stosowany w tego typu miejscach w celu zminimalizowania mostka cieplnego oczywiście oprócz funkcji izolującej ma za zadanie przeniesienie bardzo dużych sił ściskających. Dlatego jego budowa zasadniczo różni się od łączników stosowanych w balustradach żelbetowych i ściankach attykowych. Takimi produktami jest grupa produktów Schöck Sconnex® wykorzystywana do złączy liniowych (połączenie ściana–strop oraz złączy punktowych (połączenie słup–strop).

Na RYS. 22 pokazano przykład zewnętrznej żelbetowej ściany znajdującej się w nieogrzewanej części budynku (np. parking), do której został zamontowany łącznik termoizolacyjny Schöck ­Sconnex® typu W. Element ten „uciągla” izolację poziomą stropu nad parkingiem z izolacją ściany zewnętrznej, redukując pięciokrotnie straty ciepła przez złącze liniowe (współczynnik ψ).

rys22 mostki

RYS. 22. Rozwiązanie żelbetowej zewnętrznej ściany parkingu w nieogrzewanej części budynku z zastosowanym łącznikiem Schöck Sconnex® typu W znacznie minimalizuje straty ciepła w powodu mostka cieplnego w miejscu połączenia ze stropem; rys.: I. Stachura

Na RYS. 23 pokazano rozkład temperatur w złączu żelbetowej ściany zewnętrznej parkingu ze stropem i ścianą zewnętrzną w strefie ogrzewanej z zastosowanym łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Sconnex® typu W. Temperatura na wewnętrznej powierzchni ściany przy podłodze wzrosła o ponad 5°C (z θsi = 7,1°C do θsi = 12,3°C), znacznie zmniejszając zagrożenie kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany i pojawienia się pleśni.

rys23 mostki

RYS. 23. Żelbetowa zewnętrzna ściana parkingu w nieogrzewanej części budynku z zastosowanym łącznikiem Schöck Sconnex® typu W – rozkład temperatur; rys.: I. Stachura

Zatrzymajmy ciepło w budynku

W zaprojektowanej bryle budynku projektant, wskutek wymagań zawartych w Warunkach Technicznych [1], jest zobowiązany do zastosowania takich rozwiązań w ścianach zewnętrznych, stropodachach, oknach, które spełniają maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)]. Niestety ustawodawca nie zadbał o odpowiednie wymagania precyzujące dopuszczalne straty ciepła w połączeniach liniowych, czyli miejscach występowania mostków cieplnych. Brak takich bezpośrednich wymagań może skutkować tym, że przez obudowę budynku przenika dużo więcej ciepła, niż byśmy tego oczekiwali.

Szczególnie dodatkowe duże straty możemy zanotować w złączach m.in. balkonów, pionowych ścianek attykowych, okien ze ścianą zewnętrzną. Orientacyjne wartości dostępne są we wspomnianej już normie PN-EN ISO 14683 [2]. Norma ta niestety często wykorzystywana jest do obliczeń cieplnych, które powinny bazować na bardziej dokładnych danych.

Poniższy przykład pokaże, jaki jest udział mostków cieplnych w całkowitych stratach ciepła przez przenikanie, kiedy będziemy bazować tylko na orientacyjnych danych dotyczących strat ciepła zawartych w normie [2], a jaki, kiedy te mostki policzymy dokładnie (w omawianych przypadkach do obliczeń wykorzystany został program AnTherm [5]).

W omawianym przykładzie, w związku z prezentowanymi rozwiązaniami firmy Schöck, porównano tylko straty ciepła w mostkach cieplnych w balkonach, balustradach i attykach oraz żelbetowych ścianach nieogrzewanego parkingu.

Dane:

 • Ściana zewnętrzna: powierzchnia całkowita A = 581 m2; współczynnik U = 0,193 W/(m2·K)  <  0,20 W/(m2·K) – spełnione wymaganie [1].
 • Okna i drzwi: powierzchnia całkowita A = 256,1 m2; współczynnik U = 0,90 W/(m2·K) = 0,90 W/(m2·K) – spełnione wymaganie [1].
 • Stropodach: powierzchnia całkowita A = 402,0 m2; współczynnik U = 0,144 W/(m2·K)  <  0,15 W/m2·K – spełnione wymaganie [1].
 • Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym: powierzchnia całkowita A = 402,0 m2; współczynnik U = 0,217 W/(m2·K)  <  0,25 W/(m2·K) – spełnione wymaganie [1].
 • Liniowe złącze balkon–strop/daszek–strop; długość l = 157,5 m; współczynnik ψe = 0,95 W/(m·K) (wg danych w normie [2]); ψe = 0,856 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – mostek cieplny – RYS. 7); ψe = 0,104 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – Schöck Isokorb® XT – RYS. 10) – brak wymagań w [1].
 • Liniowe złącze balustrada–strop/attyka–strop; długość l = 115,0 m; współczynnik ψe = 0,60 W/(m·K) (wg danych w normie [2]); ψe = 0,432 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – mostek cieplny – RYS. 12); ψe = –0,020 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – Schöck Isokorb® XT Typ A – RYS. 15) – brak wymagań w [1].
 • Liniowe złącze ściana–strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym; długość l = 94,0 m; współczynnik ψe = 0,75 W/(m·K) (wg danych w normie [2]); ψe = 0,477 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – mostek cieplny – RYS. 20); ψe = 0,093 W/(m·K) (obliczenia dokładne – wersja – Schöck Sconnex® Typ W – RYS. 22) – brak wymagań w [1].
rys24 mostki
RYS. 24. Budynek przyjęty do analizy strat ciepła przez przenikanie: kolor brązowy – ściany zewnętrzne; kolor czarny – stropodach; kolor niebieski – okna i drzwi; kolor czerwony – balkony i daszki; kolor ciemny brąz – balustrady tarasu i ścianki attykowe; kolor zielony – złącze ściana–strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Niewidoczny strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym; rys.: I. Stachura

Na RYS. 24 pokazano ww. przykład analizowanego budynku. Straty ciepła przez obudowę budynku to suma strat przez elementy ścian, okien, stropodachu, stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym, w których jednostką jest 1 m2 powierzchni, oraz strat przez połączenia liniowe balkonów, okien, balustrad i liniowych złączy ścian piwnic ze stropem nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, których jednostką jest 1 m złącza – schemat pokazano na RYS. 25.

rys25 mostki
RYS. 25. Budynek przyjęty do analizy strat ciepła przez przenikanie: lewa strona – straty wskutek przenikania przez powierzchnię – miarodajny współczynnik U; prawa strona – straty wskutek przenikania przez złącza liniowe – miarodajny współczynnik ψ; rys.: I. Stachura

Wyniki obliczeń zestawiono w TABELI.

tab1 mostki

TABELA. Wartości współczynnika przenoszenia ciepła przez obudowę budynku dla elementów konstrukcji budynku

Wnioski

 1. Mostki cieplne mogą mieć znaczny udział w stratach ciepła w budynku. Wartości orientacyjne podawane w PN-EN ISO 14683 [2] nie mogą w żadnym wypadku służyć do obliczeń cieplnych, ponieważ wyniki wykonane na bazie tego dokumentu będą niewiarygodne, szczególnie kiedy w budynku miejsc takich będzie dużo – powyższy przykład jest tego dowodem.
 2. Dokładne (komputerowe) metody obliczeń wg PN-EN 10211 [3] dają możliwość otrzymania realnych wyników.
 3. Bagatelizowanie w procesie projektowania miejsc, w których przez mostki przenika znaczna ilość ciepła, może prowadzić do bardzo dużego udziału mostków w całkowitych stratach ciepła przez przenikanie (w analizowanym przykładzie to aż 32%).
 4. Brak bezpośrednich wymagań dotyczących strat ciepła w złączach liniowych niestety nie pomaga w optymalnym energooszczędnym projektowaniu. Stworzono bardzo surowe wymagania dotyczące współczynników U (m.in. ściany, stropodachy, okna), a pozostawiono „nieszczelności” w przepisach w postaci braku wymagań dla strat ciepła w liniowych mostkach cieplnych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 2. PN-EN ISO 14683, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 3. PN-EN 10211, „Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej. Przepływy ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 4. PN-EN ISO 13788, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.
 5. AnTherm – program do obliczeń cieplnych.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2) System ETICS – techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów na elewacjach (cz. 2)

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach elewacji budynków wymagają odpowiednich rozwiązań technologiczno-materiałowych, Tekst jest kontynuacją artykułu z numeru 3/2022 miesięcznika IZOLACJE.

dr Jarosław Gil Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo...

Bagatelizowanie izolacyjności akustycznej, niedostateczne zrozumienie przepisów dotyczących akustyki oraz zasad projektowania budynków często prowadzi do skarg właścicieli mieszkań, a następnie do bardzo kosztownych prób naprawienia problemów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest świadome projektowanie z uwzględnieniem wymogów izolacyjności akustycznej i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych po wybudowaniu budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie Jakość cieplna ścian zewnętrznych z pustaków niejednorodnych cieplnie

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika...

Osiągnięcie standardu „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe przez spełnienie wymagań wg rozporządzenia [1] w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplnej budynków (minimalizacja wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku oraz współczynników przenikania ciepła U [W//(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku). Powyższe wymusza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów obudowy budynku, wysokosprawnych systemów...

Józef Macech Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych Zastosowanie wyrobów silikatowych do budowy przegród przeciwpożarowych

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami.

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Najnowsze produkty i technologie

MAXFLOOR Sp. z o.o. Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Alchimica Polska Sp. z o.o. Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą....

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą. Czas realizacji tej renowacji przypadł na przełom marca i kwietnia 2023 r., a więc zdjęcia i wideo ilustrują stan pół roku po zakończeniu inwestycji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.