Izolacje.com.pl

Ochrona przed hałasem dobiegającym z klatek schodowych

Protection against noise coming from staircases

Bieg schodowy – widok z góry i z dołu, fot. Schöck
Bieg schodowy – widok z góry i z dołu, fot. Schöck

Biuro, mieszkanie, sala kinowa, czytelnia to tylko wybrane przykłady pomieszczeń, w których przebywamy i które powinny nam zapewnić sprzyjające warunki do pracy, wypoczynku, relaksu i skupienia. Aby ten cel stał się realny, budynek powinien zostać dobrze zaprojektowany i równie dobrze zrealizowany.

Zobacz także

dr inż. Gerard Brzózka Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia...

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego dla dnia – w oparciu o informacje przedstawione na mapach akustycznych.

dr Jarosław Gil Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury Adaptacje akustyczne sal widowiskowych w ośrodkach kultury

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań...

W Polsce do dziś istnieje wiele sal widowiskowych placówek kultury z niezadowalającą akustyką. Niestety przez wiele lat, aż do pierwszej dekady XXI w. budowano takie sale z całkowitym pominięciem wymagań akustyki wnętrz. Przez twarde podłogi, ściany z tynkowanej cegły lub płyty gipsowo­‑kartonowe i żelbetowe stropy we wszystkich tych salach występuje problem zbyt dużego pogłosu i zbyt małej zrozumiałości mowy. W wielu przypadkach szukano rozwiązania problemu w nagłośnieniu elektroakustycznym, lecz...

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, mgr inż. Henryk Kwapisz Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach Renowacja akustyczna – jak zabezpieczyć się przed hałasem w mieszkaniach i poprawić komfort akustyczny w szkołach

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program...

W unijnym „Zielonym Ładzie” bardzo wiele miejsca poświęca się konieczności termomodernizacji kilkudziesięciu milionów budynków w Europie, w tym kilku milionów w Polsce. Jest temu poświęcony specjalny program – „Fala Renowacji”. Cel jest oczywisty – osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r., a co za tym idzie poprawa jakości środowiska, ale też naszego komfortu życia. Zasadność tych działań jest oczywista, ale szkoda, że przy okazji tak szerokich programów zapomina się o tym, że jest jeszcze...

Mówimy tu o spełnieniu całego szeregu wymagań podstawowych, które zostały zawarte w Ustawie Prawo budowlane z 1994 r.

O czym przeczytasz w artykule:
  • Dźwięki powietrzne i uderzeniowe
  • Przepisy i normy regulujące wymagania dotyczące akustyki
  • Ochrona stropów i klatek schodowych przed dźwiękami uderzeniowymi
  • Dokładność wykonania rac kluczem do sukcesu
W artykule przedstawiono różnice pomiędzy hałasem spowodowanym dźwiękami powietrznymi a uderzeniowymi. Wskazano przepisy prawne i normy regulujące kwestie ochrony akustycznej w budynkach. Na ilustracjach zaprezentowano prawidłowe przykłady izolacji akustycznej na klatkach schodowych.
Protection against noise coming from staircases

The article presents the differences between airborne noise and impact noise. The legal regulations and standards regulating the issues of acoustic protection in buildings were indicated. The pictures show the correct examples of acoustic insulation in staircases.

Dźwięki powietrzne i uderzeniowe

Jednym z podstawowych wymagań jest ochrona przed hałasem. Chodzi tu o hałas dobiegający zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz budynku. Przed hałasem z zewnątrz chronimy się przez odpowiednie usytuowanie budynku, pomieszczeń w budynku, wykonanie ekranów akustycznych, zaprojektowanie przegród zewnętrznych (ścian, okien) o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Hałas wewnątrz budynku jest generowany zarówno przez samych użytkowników, jak i przez urządzenia technicznego wyposażenia budynku (windy, wentylacja, klimatyzacja itp.). Tutaj oczywiście również jest wymagana ochrona akustyczna pomieszczeń przed dźwiękami powietrznymi, a także uderzeniowymi.

Różnica pomiędzy dźwiękiem powietrznym a uderzeniowym polega na rodzaju ośrodka sprężystego pobudzonego do drgań – dla dźwięków powietrznych ośrodkiem sprężystym jest powietrze (np. dźwięk z telewizora, muzyka, rozmowa), w przypadku dźwięków uderzeniowych ośrodkiem sprężystym jest ciało stałe (np. odgłos kroków, odgłos przesuwanych mebli po podłodze). Dźwięk uderzeniowy charakteryzuje się tym, że kiedy już zostanie wprowadzony do konstrukcji budynku, jest transmitowany nawet na bardzo duże odległości.

Przepisy i normy regulujące wymagania dotyczące akustyki

W dziale IX pt. „Ochrona przed hałasem i drganiami” rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 323 do § 327 zostały opisane ogólne wymagania dot. akustyki. Szczegółowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach znajdują się w przywołanej w Warunkach Technicznych normie PN-B-02151-3:2015 [1].

Należy zwrócić uwagę, że spełnienie przepisów zawartych w normie nie oznacza automatycznie zapewnienia komfortu akustycznego użytkownikowi. Podniesienie standardu z uwagi na ochronę przed hałasem jest jak najbardziej wskazane – wymagania w tym zakresie dla budynków mieszkalnych reguluje norma PN-B-02151-5:2017 [2].

Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi – stropy

Jak już wspomniano, dźwięki uderzeniowe wprowadzone do konstrukcji budynku mogą być słyszalne i dokuczliwe nawet w odległych pomieszczeniach od jego źródła. Podstawową zasadą jest więc uniemożliwienie przedostania się dźwięku do konstrukcji, w obrębie której znajdują się pomieszczenia chronione. W tym celu wykonuje się m.in. podwójne ściany szybów windowych czy pływające podłogi na stropie. Bez takiej pływającej podłogi na stropie spełnienie przepisów budowlanych z uwagi na ochronę przed dźwiękami uderzeniowymi jest niemożliwe (RYS. 1).

rys1 2 akustyka
RYS. 1–2. Drogi przenoszenia dźwięku – żelbetowy strop płytowy gr. 14 cm (tynkowany): bez pływającej podłogi (1) oraz z pływającą podłogą (2); w zależności od parametrów akustycznych pływającej podłogi ΔLw [dB] uzyskujemy wartość wskaźnika L’nw [dB] wymaganą dla danego obiektu; rys.: I. Stachura

Aby ten problem rozwiązać, trzeba zaprojektować na stropie tzw. pływającą podłogę, która spowoduje, że zredukowana zostanie transmisja dźwięku do pomieszczenia chronionego o wartość ΔLw [dB] (RYS. 2). Przykłady parametrów akustycznych dla pływających podłóg można znaleźć w [4].

Dobierając rozwiązanie dot. konstrukcji pływającej podłogi, należy wziąć pod uwagę efekt redukcji dźwięku, jaki chcemy uzyskać. W normie PN-B-02151-3:2015 [1] zostały określone wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w budynkach.

Wymagania np. dla poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających pomiędzy mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych to L’nw  ≤  55 dB, dla dźwięków pomiędzy pokojami hotelowymi to również L’nw  ≤  55 dB. Generalnie wymagania w zależności od rodzaju budynku (biurowce, szpitale, szkoły, budynki sądów, budynki wielorodzinne, budynki jednorodzinne bliźniacze lub w zabudowie szeregowej) zawierają się w przedziale L’nw  ≤  53–60 dB.

Aby sprostać wymaganiom stawianym w normie, potrzebna jest pływająca podłoga, której parametry akustyczne (w zależności od rodzaju budynku) opisane współczynnikiem ΔLw muszą być wyższe od 20 dB. Efekt ten uzyska się m.in., stosując elastyczny styropian o wymaganej grubości i sztywności dynamicznej. Stosowanie w pływających podłogach zwykłego styropianu nie spełni wymagań akustycznych. Bardzo ważne jest, aby pływająca podłoga została obwodowo oddylatowana od ścian, w przeciwnym razie fala dźwiękowa bez problemu przejdzie do ściany.

Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi – klatki schodowe

Wymagania dotyczące ochrony pomieszczeń od dźwięków dobiegających z pomieszczeń komunikacji (TABELA) są zbliżone bądź identyczne do tych, które obowiązują dla stropów. Należy tutaj jasno zaznaczyć, że spełniając tylko ww. wymagania, niestety nie uzyskamy komfortu akustycznego dla projektowanego pomieszczenia.

tabela akustyka
TABELA. Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających z pomieszczeń komunikacji ogólnej do pomieszczeń chronionych [1]

Myśląc o komforcie ciszy w pomieszczeniu, trzeba dźwięk dochodzący zredukować jeszcze o ponad 10 dB. W przypadku budynków mieszkalnych w PN-B-02151-5:2017 [2] w zależności od standardu akustycznego budynku wprowadzono klasy akustyczne od AQ-0 (wymagania podstawowe zgodne z PN-B-02151-3:2015 [1]) do najwyższej klasy AQ-4.

W klatkach schodowych wykonanie pływającej podłogi na biegu schodów nie jest możliwe. Często też pływających podłóg nie projektuje się na spocznikach piętrowych bądź międzypiętrowych. Pomiary terenowe oraz laboratoryjne wykazały, że oparcie spocznika bezpośrednio na ścianie w sąsiedztwie mieszkania powoduje, że dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu chronionym jest przekroczony nawet o kilkanaście decybeli od wymaganego przez przepisy (RYS. 3).

rys3 4 akustyka
RYS. 3–4. Drogi przenoszenia dźwięku ze spocznika (bez pływającej podłogi) klatki schodowej: połączonego bezpośrednio ze ścianą oddzielającą pomieszczenie chronione (3) oraz opartego za pośrednictwem elementu wibroakustycznego na ścianie oddzielającej pomieszczenie chronione (4); wibroakustyczny element nośny zapewnia w zależności od jego parametrów akustycznych ΔLw [dB] uzyskanie wartości wskaźnika L’nw [dB] wymaganej dla danego obiektu (TABELA); rys.: Schöck
rys5 akustyka
RYS. 5. Schemat klatki schodowej z systemem izolacji akustycznej – oznaczono spoczniki, na których występuje, względnie nie występuje tzw. podłoga pływająca; rys.: Schöck

Aby sobie z tym problemem poradzić, należy oddylatować konstrukcję spocznika od ściany oddzielającej pomieszczenie chronione. Jeśli na spoczniku jest podłoga pływająca, należy oddylatować bieg schodowy od spocznika i od ściany. W obydwu przypadkach podparcie spocznika na ścianie bądź biegu na spoczniku należy zrealizować, wykorzystując nośne elementy wibroakustyczne (RYS. 4).

Systemowe rozwiązania do izolacji akustycznej w klatkach schodowych od dźwięków uderzeniowych

Podstawową zasadą jest oddylatowanie konstrukcji biegów i spoczników (bez pływających podłóg) od ścian i stropów (RYS. 5).

rys6 akustyka
RYS. 6. Detal A – połączenie biegu schodowego ze spocznikiem. Objaśnienia: 1 – podłoga z kamienia naturalnego, 2 – bieg schodów, 3 – jastrych na warstwie oddzielającej, 4 – izolacja akustyczna, 5 – strop żelbetowy, 6 – pasek izolujący krawędzie, 7 – łącznik akustyczny, 8 – spoina elastyczna; rys.: Schöck

W każdej konstrukcji klatki schodowej występują miejsca, w których potrzebne jest jednoczesne zapewnienie izolacyjności akustycznej i przekazanie obciążenia z biegu schodowego na spocznik (względnie płytę fundamentową) bądź ze spocznika na ścianę klatki schodowej (detale A, B i C na RYS. 5). W tych miejscach wykorzystuje się produkty, których elementy nośne są wykonane z elastomerów. Najważniejszą cechą elastomerów z uwagi na tłumienie dźwięków jest wskaźnik ΔLw, dający nam informację, o ile dB możemy zredukować poziom dźwięku uderzeniowego w chronionym pomieszczeniu. Dobra wartość wskaźnika ΔLw to co najmniej 24–25 dB, pozwalająca na uzyskanie wskaźnika L’n,w na poziomie ok. 40 dB – to kilkanaście dB mniej od wymaganych przepisami, umożliwiająca realizacje projektów w najwyższych klasach akustycznych (AQ-3 i AQ4).

rys7 akustyka
RYS. 7. Detal B – połączenie spocznika ze ścianą klatki schodowej za pomocą łącznika akustycznego. Objaśnienia: 1 – ściana klatki schodowej, 2 – tynk wewnętrzny, 3 – cokolik przyścienny, 4 – spoina elastyczna, 5 – płyta akustyczny, 6 – spocznik, 7 – podłoga z kamienia naturalnego, 8 – łącznik akustyczny, 9 – łącznik akustyczny – nośny element zbrojeniowy; Schöck

Na RYS. 6 pokazano detal A połączenia biegu schodowego ze spocznikiem, na RYS. 7 detal B połączenia spocznika ze ścianą klatki schodowej, a na RYS. 8 detal C oparcia biegu schodowego na płycie fundamentowej. Przy każdym z tych połączeń należy pamiętać o wykonaniu spoiny elastycznej w poziomie warstw wykończeniowych, aby nie powstały w tych miejscach tzw. mostki akustyczne.

rys8 akustyka
RYS. 8. Detal C – połączenie biegu schodów z płytą fundamentową/stropową za pomocą łącznika akustycznego. Objaśnienia: 1 – schody żelbetowe, 2 – okładzina z kamienia naturalnego, 3 – jastrych na warstwie oddzielającej, 4 – izolacja akustyczna, 5 – uszczelnienie poziome, 6 – płyta żelbetowa, 7 – pasek izolujący krawędzie, 8 – spoina elastyczna, 9 – łącznik akustyczny; rys.: Schöck

Mostek akustyczny w postaci pojedynczego kamienia w dylatacji potrafi pogorszyć izolacyjność nawet o 10–12 dB. Zapobiec powstaniu mostków akustycznych ma też płyta akustyczna (detal D na RYS. 5 , RYS. 9), która jest montowana już na etapie wykonawstwa konstrukcji pomiędzy biegiem schodowym a ścianą i pomiędzy spocznikiem a ścianą.

rys9 akustyka
RYS. 9. Detal D – zabezpieczenie dylatacji pomiędzy biegiem schodowym a ścianą klatki schodowej za pomocą płyty akustycznej. Objaśnienia: 1 – ściana klatki schodowej, 2 – tynk wewnętrzny, 3 – cokolik przyścienny, 4 – spoina elastyczna, 5 – płyta akustyczna, 6 – bieg schodów, 7 – okładzina z kamienia naturalnego; rys.: Schöck

Przed pracami wykończeniowymi płyta widoczna powinna być w sposób ciągły od spodu i od góry schodów, pozwalając na szybką i skuteczną kontrolę jakości dylatacji przez nadzór budowy (FOT. 1–3). Brak tego elementu bardzo często prowadzi do błędów wykonawczych (zabrudzenie dylatacji podczas wykonywania prac wykończeniowych, np. tynkarskich). Czysta, wolna od mostków akustycznych dylatacja jest gwarancją ciszy w mieszkaniu. Wszystkie produkty systemu izolacji akustycznej, zarówno przenoszące obciążenia, jak i zabezpieczające dylatację powinny być przebadane przez właściwe instytuty badawcze pod względem ich parametrów akustycznych.

Dokładność wykonania prac kluczem do sukcesu

Zaprojektowanie właściwych rozwiązań akustycznych to dopiero połowa sukcesu. Bardzo dużo zależy od realizacji rozwiązań projektowych na budowie. Nawet perfekcyjnie zaprojektowane rozwiązanie można łatwo popsuć poprzez błędy wykonawcze, szczególnie w przypadku akustyki. Dlatego bardzo ważna jest na budowie bieżąca kontrola jakości robót oraz świadomość wykonawcy, że błędy wykonawcze w odniesieniu do akustyki są już często nie do naprawienia. Należy pamiętać, że tylko stosowanie kompletnego systemu izolacji akustycznej oraz stosowanie się wykonawcy do instrukcji montażu i wytycznych producenta systemu daje gwarancję sukcesu.

fot1 3 akustyka

FOT. 1–3. Bieg schodowy – widok z góry (fot. 1 – po lewej) i z dołu (fot. 2 – w środku); (fot. 3 – po prawej) klatka schodowa z biegami i spocznikami prefabrykowanymi z systemem izolacji akustycznej, widoczna ciągła niebieska linia będąca elementem izolacji akustycznej jest gwarancją właściwego zabezpieczenia dylatacji przed możliwością powstania mostków akustycznych; fot.: Schöck

Literatura

1. PN-B-02151-3:2015, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.
2. PN-B-02151-5:2017, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji”.
3. B. Szudrowicz, I. Żuchowicz-Wodnikowska, P. Tomczyk „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”, Instrukcja ITB Nr 369/2002.
4. P. Tomczyk, I. Żuchowicz-Wodnikowska, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych”, Instrukcja ITB Nr 463/2011.
5. Informacja techniczna „Tronsole® – System izolacji akustycznej”, Schöck, kwiecień 2021.
6. „System izolacji akustycznej”, poradnik projektanta „Schody”, Schöck, kwiecień 2021.

Komentarze

Powiązane

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.