Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zdolność izolowania temperatur pożarowych w zależności od gęstości i grubości wełny mineralnej

Ability to insulate fire temperatures depending on the density and thickness of mineral wool

Widok próbki nr 3 po badaniu, fot. P. Sulik, N. Śmigielski

Widok próbki nr 3 po badaniu, fot. P. Sulik, N. Śmigielski

W bezpieczeństwie pożarowym stosuje się szereg rozwiązań zapewniających oczekiwany stopień niezawodności i bezpieczeństwa w przypadku powstania pożaru.

Zobacz także

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

Milenium rok założenia 1990 Docieplenie stropów piwnic i garaży

Docieplenie stropów piwnic i garaży Docieplenie stropów piwnic i garaży

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat...

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat ciepła. Z zadowoleniem spoglądają w przyszłość ci, którzy skorzystali z naszych rad.

Przykładem takich rozwiązań są bierne [1] i czynne (aktywne) systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych [2]. Wśród tych pierwszych możemy wyróżnić tzw. ogniochronne izolacje techniczne [38], uszczelnienia przejść instalacyjnych [912] czy uszczelnienia złączy liniowych [1314], do których wykonania wykorzystuje się szereg specjalistycznych materiałów, przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dotyczy to zarówno sprofilowanych farb czy natrysków, jak i płyt, w tym gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, silikatowo-cementowych lub silikatowo-wapniowych, oraz okładzin z wełny mineralnej.

Większość osób dostrzega różnicę między płytą gipsowo-kartonową typ A a typ DF i poprawnie, jednoznacznie identyfikuje płytę DF jako przeznaczoną do zastosowań ogniowych, pomimo że płyta typu A, również charakteryzuje się określonymi właściwościami w zakresie izolowania temperatur pożarowych. Podobne założenia można przypisać również wełnie mineralnej.

Powszechnie wysokie gęstości wełny mineralnej kojarzymy z biernymi zabezpieczeniami ogniochronnymi, ale warto sobie zadać pytanie, jak zachowa się wełna mineralna o niższej gęstości? Odpowiedź m.in. na to pytanie sformułowano w artykule.

O czym przeczytasz w artykule:

  • Materiały i metoda badania
  • Wyniki i dyskusja
  • Podsumowanie

W artykule przedstawiona została ocena skuteczności izolowania temperatur pożarowych przez wełnę mineralną na podstawie jej gęstości oraz grubości izolacji. Na potrzeby badań w warunkach pożarowych przeprowadzono eksperyment, w którym badaniu poddano dziewięć rodzajów skalnej wełny mineralnej o różnej deklarowanej gęstości.

Ability to insulate fire temperatures depending on the density and thickness of mineral wool

The article presents the assessment of the effectiveness of fire temperatures isolation by mineral wool on the basis of its density and thickness of the insulation. For the purpose of testing in fire conditions, an experiment was carried out in which nine types of rock mineral wool with different declared density were tested.

Materiały i metoda badania

W celu weryfikacji zachowania wełny mineralnej w warunkach pożarowych przeprowadzono eksperyment, w którym badaniu poddano dziewięć rodzajów skalnej wełny mineralnej o różnej deklarowanej gęstości, poczynając od 28 kg/m3, a kończąc na 170 kg/m3.

Płyty z wełny mineralnej zostały ułożone warstwowo, w czterech warstwach gr. 50 mm lub dwóch warstwach gr. 100 mm w przypadku, gdy dany rodzaj wełny mineralnej nie występował w mniejszych grubościach niż 100 mm (np. próbka S7).

Poszczególne warstwy miały wymiary nieco powyżej 50x50 cm i były szczelnie wciśnięte w otwory o wymiarach 50x50 cm, wykonane w ścianie z betonu komórkowego odmiany 600 kg/m3, gr. 240 mm.

Od strony ognia otwór był osłonięty przez blachę stalową, ocynkowaną gr. 0,5 mm i wymiarach 70x70 cm, mocowaną łącznikami mechanicznymi do muru, natomiast od strony nienagrzewanej otwór osłonięto płytą gipsowo-kartonową, gr. 12,5 mm, o wymiarach 70x70 cm, również mocowaną do muru łącznikami mechanicznymi.

Pomiędzy poszczególnymi warstwami wełny mineralnej oraz na blasze stalowej od strony wełny mineralnej i płycie gipsowo-kartonowej zamocowano po dwie termopary typ K, zgodne z normą PN-EN 1363-1, umożliwiające w sposób ciągły pomiar temperatury w czasie. Szczegóły przedstawiono na FOT. 16.

fot1 6 temperatury pozarowe

FOT. 1–6. Fazy montażu elementu nr 1; fot.: P. Sulik, N. Śmigielski

Płyty z wełny mineralnej przed badaniem były klimatyzowane w warunkach laboratoryjnych przez ponad 30 dni. Przed samym badaniem wszystkie wycięte na wymiar płyty zostały zważone i na podstawie tych pomiarów wyliczono rzeczywistą gęstość zastosowanej w badaniach wełny mineralnej.

Nagrzewanie przeprowadzono zgodnie z krzywą standardową, a więc krzywą, do której odwołują się Warunki Techniczne [15] w zakresie odporności ogniowej. Wszystkie otwory, w których znajdowały się próbki do badań, położone były w zakresie działania ciśnienia dodatniego (nadciśnienie). Widok elementów próbnych w trakcie badania przedstawiono na FOT. 710.

fot7 10 temperatury pozarowe

FOT. 7–10. Widok elementów próbnych zabezpieczonych płytą gipsowo-kartonową od strony nienagrzewanej przed badaniem, w 61., 103. oraz 151. minucie badania; fot.: P. Sulik, N. Śmigielski

Podobne badania, oceniające zachowanie wełny mineralnej w pożarze, jednak w mniejszej skali i przy zmiennym strumieniu ciepła promieniowania, od 7 kW/m2, przez 60 kW/m2 do krzywej standardowej ISO 834 przedstawiono w pracy [16].

Wyniki i dyskusja

Wyniki badań, zrealizowanych w ramach pracy NZP-136, dla dwóch grubości wełny mineralnej przedstawiono na RYS. 1–2, a widok przykładowej próbki po badaniu zobrazowano na FOT. 11–16.

rys1 temperatury pozarowe

RYS. 1. Zależność przyrostu temperatury w czasie dla poszczególnych elementów badawczych o grubości 100 mm; rys.: P. Sulik, N. Śmigielski

rys2 temperatury pozarowe

RYS. 2. Zależność przyrostu temperatury w czasie dla poszczególnych elementów badawczych o grubości 200 mm; rys.: P. Sulik, N. Śmigielski

Analiza wyników przedstawionych na RYS. 1 w większości przypadków potwierdza lepszą izolacyjność ogniową wełny o wyższej gęstości.

fot11 16 temperatury pozarowe

FOT. 11–16. Widok próbki nr 3 po badaniu – wybrane elementy; fot.: P. Sulik, N. Śmigielski

W przypadku wełen o gęstości do 100 kg/m3 wyraźnie widać, że po przekroczeniu pewnej półki, gdy przyrost temperatury oscyluje wokół +50K, co odpowiada rzeczywistej temperaturze rzędu 70°C, po kilku–kilkunastu minutach następuje szybki przyrost temperatury w czasie do wartości około 500–600°C. Im niższa gęstość wełny mineralnej, tym długość płaskiej półki jest krótsza i bardziej ostry wzrost temperatury.

W przypadku wełen mineralnych o gęstości powyżej 100 kg/m3 zasięg płaskiej półki jest już znacznie większy, od 25 do 35 min, a potem wzrost temperatury ma łagodniejszy charakter.

Zakładając jako bezpieczny przyrost temperatury nieprzekraczający 200K w stosunku do temperatury początkowej, a więc o 20K wyższy od maksymalnej temperatury w kryterium izolacyjności ogniowej, wyraźnie widać, że wełny stosowane np. do izolowania ścian w fasadach wentylowanych, a więc o gęstości od 45 do 80 kg/m3, przy grubości 100 mm, zapewniają spełnienie warunków w przedziale od 12 do 21 min, podczas gdy wełny o gęstości z przedziału 150–160 kg/m3 gwarantują nieprzekroczenie tej temperatury przez 45–50 min.

Odmienny charakter mają wykresy w przypadku wełny mineralnej gr. 200 mm. W tym przypadku wykres przyrostów temperatury jest bardziej wypłaszczony, nawet w przypadku wełny o gęstości około 30 kg/m3, przy czym dla tej próbki, po przekroczeniu 75. min, przyrosty temperatur są szybsze.

W przypadku pozostałych wełen, z pojedynczymi wyjątkami, poczynając od gęstości około 50 kg/m3, przebieg wykresów wskazuje, że ich zachowanie gwarantuje izolacyjność ogniową po 150 min na poziomie nieprzekraczającym przyrostów temperatury 200K. Oczywiście również w tym przypadku wełny mineralne o wyższych gęstościach zachowują się nieco lepiej, niemniej nie istnieje już taka ich duża przewaga jak dla mniejszych grubości.

Podsumowanie

Przedstawiona ocena skuteczności izolowania temperatur pożarowych przez wełnę mineralną na podstawie jej gęstości oraz grubości izolacji ma charakter inżynierski. Nie uwzględnia on wielu aspektów, np. budowy wełny, zawartości poszczególnych składników, w tym materii organicznej, która w trakcie nagrzewania przechodzi egzotermiczne reakcje oksydacyjne wywołujące transport masy w strukturze wełny mineralnej [17], układu włókien itp. Nie oznacza to jednak, że ocena „dzielności” wełny w izolowaniu temperatur pożarowych na podstawie dostępnych na budowie parametrów, łatwych do zweryfikowania, a więc grubości i gęstości, prowadzi do błędnych wniosków.

W artykule przedstawiono wyniki dla wybranych gęstości skalnych wełen mineralnych, podczas gdy w pracy NZP-136 przebadano prawie 30 rodzajów wełny mineralnej dostępnej na rynku, uwzględniając różnorakie jej zastosowanie, w tym oprócz typowych jak ściana, dach, zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych, również te bardziej egzotyczne, jak np. wełna kominkowa czy wełna szklana.

Badania na szerszej grupie wyrobów potwierdziły podane w artykule spostrzeżenia, które pozwalają na pewien wniosek generalny. W przypadku, kiedy z przyczyn technologicznych grubość izolacji termicznej musi być ograniczona, najlepszym rozwiązaniem w przypadku wełny mineralnej jest stosowanie wełen o wysokiej gęstości, do zastosowań technicznych, które gwarantują wyższy poziom izolacyjności ogniowej.

W przypadku, kiedy grubość izolacji nie jest ograniczona i można zastosować izolacje gr. np. 20 cm, warto rozważyć zastosowanie typowych, mineralnych wełen budowlanych, o niższej gęstości, które jak wykazały badania, również są w stanie zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa.

Literatura

 1. P. Sulik, P. Turkowski, W. Węgrzyński, B. Sędłak, P. Roszkowski, G. Krajewski, „Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury transportowej cz. 1. Pasywne systemy zabezpieczeń”, „Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania”, 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 2018, s. 291–316.
 2. W. Węgrzyński, P. Sulik, G. Krajewski, P. Antosiewicz, „Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury transportowej cz. 2. Aktywne systemy zabezpieczeń”, „Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania”, 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 2018, s. 317–330.
 3. H.L. Vandersall, „Intumescent coating systems, their development and chemistry”, „J. Fire Flammability” 2/1971, p. 97–140.
 4. P. Mather, „Saving lives with coatings”, „Eur Coating J” 48/2006, p. 50–52.
 5. M. Jimenez, S. Duquense, S. Bourbigot, „Multiscale experimental approach for developing high-performance intumescent coatings”, „Ind Eng Chem Res” 45/2006, p. 4500–4508.
 6. T. Mariappan, „Recent developments of intumescent fire protection coating for structural steel: A review”, „Journal of Fire Sciences” vol. 34(2)/2016, p. 120–163.
 7. P. Sulik, „Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji”, „IZOLACJE” 3/2018, s. 118–124.
 8. I. Gajecka-Graniczna, P. Sulik, „Weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich”, „IZOLACJE” 5/2018, s. 74–80.
 9. B. Sędłak, „Porównanie skuteczności działania opasek i kołnierzy ogniochronnych z materiałami pęczniejącymi”, „IZOLACJE” 11–12/2013, s. 63–68.
10. P. Sulik, B. Sędłak, „Badanie odporności ogniowej dużych mieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych”, „Materiały Budowlane” 7/2014, s. 20–22.
11. Ł. Fejfer, P. Sulik, „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przejść instalacyjnych”, „Materiały Budowlane” 6/2018, s. 53–55.
12. W. Joniec, „Przepusty i piony instalacyjne”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 78–81.
13. B. Sędłak, P. Roszkowski, „Izolacyjność ogniowa uszczelnień złączy liniowych w zależności od głębokości i szerokości złącza”, „IZOLACJE” 10/2015, s. 58–63.
14. B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik, „Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza”, „Materiały Budowlane” 7/2017, s. 20–23.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
16. B. Andres, K. Livkiss, J.P. Hidalgo, P. Van Hees, L. Bisby, N. Johansson, A. Bhargava, „Response of stone wool–insulated building barriers under severe heating exposures”, „J Fire Sci” 36(4)/2018, p. 315–341.
17. D. Paudel, A. Rinta-Paavola, H.P. Mattila, S. Hostikka, „Multiphysics Modelling of Stone Wool Fire Resistance”, „Fire Technology” 2020, https://doi.org/10.1007/s10694-020-01050-5.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.