Izolacje.com.pl

Jak legalnie budować więcej budynków wielorodzinnych w szkielecie drewnianym?

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Obowiązujące w Polsce przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym, z uwagi na cechy drewna, ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania w budownictwie. Do głównych ograniczeń prawnych szerszego stosowania drewna w budownictwie, w tym wielokondygnacyjnym, mieszkaniowym, wielorodzinnym, należą wymagania z zakresu palności oraz rozprzestrzeniania ognia [1].

Zobacz także

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej

Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej

Kiedy po zdiagnozowaniu problemu ówczesne Ministerstwo Środowiska (MŚ), obecnie Ministerstwo Klimatu (MK), podjęło usystematyzowaną próbę przełamania ograniczeń prawnych utrudniających szerszy udział wykorzystania...

Kiedy po zdiagnozowaniu problemu ówczesne Ministerstwo Środowiska (MŚ), obecnie Ministerstwo Klimatu (MK), podjęło usystematyzowaną próbę przełamania ograniczeń prawnych utrudniających szerszy udział wykorzystania drewna w budownictwie, było wiadomo, że jest to działanie wynikające z przesłanek o charakterze globalnym.

Materiały prasowe news W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec

W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec

Drewniane wieżowce stają się światowym trendem budowlanym. Inwestorzy prześcigają się nie tylko w ich wysokości, ale też innowacyjności. Planowany w Szwajcarii wieżowiec Pi, oprócz imponujących 28 kondygnacji...

Drewniane wieżowce stają się światowym trendem budowlanym. Inwestorzy prześcigają się nie tylko w ich wysokości, ale też innowacyjności. Planowany w Szwajcarii wieżowiec Pi, oprócz imponujących 28 kondygnacji i 80 metrów wysokości, będzie miał konstrukcję o 34% lżejszą od budynku ze stali i 17% lżejszą niż hybrydowe drewniane wieżowce. Dzięki temu jego budowa będzie miała znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Zdaniem ekspertów Polskich Domów Drewnianych rozwój technologii w budownictwie drewnianym...

Materiały prasowe news Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce?

Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce? Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce?

Organizacje branżowe i przedsiębiorcy biją na alarm z powodu cen surowca drzewnego, który jest obecnie najdroższy w historii. Na wzroście jego cen straci cała gospodarka. Odczuje to jednak w pierwszej...

Organizacje branżowe i przedsiębiorcy biją na alarm z powodu cen surowca drzewnego, który jest obecnie najdroższy w historii. Na wzroście jego cen straci cała gospodarka. Odczuje to jednak w pierwszej kolejności budownictwo, segment meblarski, rynek stolarki okiennej i drzwiowej, ale także m.in. rynek papieru.

Ograniczenia w wykorzystaniu drewna mają dwojakie źródła. Problematyka rozprzestrzeniania ognia wynika pośrednio z wymagań podstawowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2] oraz bezpośrednio z rozporządzenia ministra infrastruktury [3]. Wymaganie podstawowe nr 2 pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” głosi: „Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: (…)powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone”.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury [3] w dziale VI pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” zapisano:

„§ 216 ust. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w TABELI

oraz

„§ 216 ust. 2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień”.

tab budynki szkieletowe
TABELA. Klasy odporności ogniowej

Legislator przewidział kilka odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, w zależności od ich miejsca wbudowania.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Problematyka rozprzestrzeniania ognia w wymaganiach podstawowych przepisów prawa polskiego i unijnego
 • O bezpiecznym pożarowo zachowaniu współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie
 • Propozycje rozwiązań zamiennych odnoszące się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze zwiększeniem liczby obiektów budowanych w szkielecie drewnianym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych. Autor prezentuje przepisy prawa dotyczące odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, po czym omawia propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dla różnych klas odporności ogniowych poszczególnych części budynku.
How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

The subject of the article are issues related to the increase in the number of buildings based on a wooden framework, with particular emphasis on multi-family buildings.  The author presents legal provisions regarding separate procedures for confirming fire retardation by wooden elements, and then discusses proposals for specific practical solutions for various classes of fire resistance of individual parts of the building.

Załącznik nr 3 rozporządzenia [3] pozwala przypisać cechę nierozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku. Oznacza to, że elementy drewniane wbudowane wewnątrz budynku, aby mogły być uznane za nierozprzestrzeniające ognia, muszą się charakteryzować klasą reakcji na ogień, zgodnie z normą PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • Bs-2, d0
 • oraz Bs-3, d0

lub stanowić wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1;
 • A2-s1, d0;
 • A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • B-s2, d0
 • oraz B-s3, d0,

przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Należy przy tym pamiętać, że niezabezpieczone ogniochronnie drewno charakteryzuje się klasą reakcji na ogień D, sporadycznie C, co jest związane z rodzajem drewna, jego klasą wytrzymałościową – a więc i gęstością, zawartością żywic, sposobem obróbki powierzchni, np. struganie, frezowanie krawędzi itp.

Drewno impregnowane ogniochronnie najczęściej uzyskuje klasę reakcji na ogień C lub B. Oznacza to, że jest możliwe wykorzystanie odpowiednio zaimpregnowanego drewna wewnątrz budynków, jeżeli jedynym wymaganiem jest nierozprzestrzenianie ognia przez element.

W przypadku oddziaływania zewnętrznego na ściany zewnętrzne ustanowiono metodę badawczą PN-B-02867:2013-06 [5]. W przypadku tej metody odpowiednio zaimpregnowane ogniochronnie elementy drewniane wbudowane na elewacji również mogą spełniać wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.

Kolejne wymaganie związane jest z palnością drewna, która to cecha przypisana jest do klas reakcji na ogień. Za rozwiązania niepalne uznajemy materiały i elementy charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 oraz A2-s1-3,d0.

Rozporządzenie [3] zawiera wiele ograniczeń, przy czym do najistotniejszych z punktu widzenia szerszego stosowania konstrukcji drewnianych należy zaliczyć:

 • „§ 232 ust. 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
 • § 249 ust. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej:
  1) w budynkach o klasie odporności pożarowej A, B i C – R 60,
  2) w budynkach o klasie odporności pożarowej D i E – R 30”.

Powyższe zapisy oznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami [3] nie da się zbudować zarówno elementu oddzielenia przeciwpożarowego (stosowanego na granicy stref pożarowych), jak i schodów służących do ewakuacji z wykorzystaniem drewna, bez względu na klasę odporności ogniowej tych elementów.

Pozytywne rezultaty badań ogniowych, uzyskane w ramach projektu [6], szczegółowo opisane w publikacji [7], potwierdzają bezpieczne pożarowo zachowanie współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie. Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejną nowelizację przepisów technicznych, która mogłaby otworzyć szersze możliwości wykorzystania tej prośrodowiskowej technologii.

Należy przy tym zauważyć, że zmiana przepisów nie jest taka prosta z uwagi na przytoczone w nich parametry techniczne, a nie konkretne grupy materiałów, dopuszczenie w jakiejś kategorii materiałów klasy reakcji na ogień D, wiązałoby się więc z możliwością stosowania nie tylko drewna, ale i innych rozwiązań materiałowych charakteryzujących się tą klasą reakcji na ogień, co nie zawsze może okazać się bezpieczne z pożarowego punktu widzenia. Przyszłe zmiany trzeba więc szczegółowo przemyśleć, zanim się je wprowadzi, a to wymaga czasu, konsultacji, znalezienia akceptowalnego konsensusu. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przy obecnym stanie prawnym istnieją możliwości legalnego budowania w oparciu o technologię drewnianą.

Odpowiedź jest oczywiście pozytywna, wszak wiele budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, powstaje w tej technologii, przy czym należy pamiętać, że tego typu budynki nie podlegają tak restrykcyjnym wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jak budynki wielorodzinne. Czy można zatem wybudować budynek wielorodzinny w technologii szkieletu drewnianego?

Odpowiedź jest również pozytywna, przy czym procedura nie jest automatyczna. Chodzi oczywiście o zastosowanie rozwiązań zamiennych, zgodnie z § 9.1. ustawy [8]. Przepis ten dotyczy co prawda szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadków, ale można sobie wyobrazić, że do czasu uchwalenia nowych przepisów można by stworzyć ścieżkę dojścia dla wybranej klasy konstrukcji, charakterystycznej dla całego typoszeregu obiektów mieszkalnych o szkieletowej konstrukcji drewnianej, tak by niejako z automatu, po spełnieniu wymagań, uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jak we wszystkich tego typu decyzjach, wymaga to merytorycznego uzasadnienia, które przedstawiono poniżej.

Propozycje rozwiązań zamiennych

Przedstawione propozycje odnoszą się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych § 3.4 [3], niskich § 8.1 [3] i średniowysokich § 8.2 [3], przy założeniu maksymalnie pięciu kondygnacji nadziemnych, klasy odporności pożarowej C.

Ograniczenie liczby kondygnacji, a więc i maksymalnej wysokości, wynika z chęci wprowadzania zmian stopniowo, tak by można było sukcesywnie oceniać poziom bezpieczeństwa, zanim przepisy uwzględnią wyższe budynki. Tego typu postępowanie było z powodzeniem sprawdzone w innych krajach, np. w Niemczech czy Kanadzie.

Poniższe propozycje odnoszą się do wybranych paragrafów rozporządzenia [3] i uzasadniają zastosowanie dodatkowych warunków zamiennych w zamian za odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe, nieopisane poniżej aspekty techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu [3].

„§ 216 Klasa odporności ogniowej elementów budynku:
 – główna konstrukcja nośna – R 60,
 – konstrukcja dachu – R 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – strop – REI 60,
 – ściana zewnętrzna EI 60 (o«i) (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – ściana wewnętrzna EI 15,
 – przekrycie dachu RE 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]).
Wszystkie wymienione powyżej elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia”.

Uzasadnienie 1:

Z uwagi na inne wymagania, m.in. akustyczne, ilość i jakość stosowanych elementów poszycia przegrody zapewnia podwyższoną klasę odporności ogniowej, więc niejako podwyższone wymagania są zapewnione przy okazji.

„§ 217 Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych: EI 60 (zwiększenie wymagań w stosunku do [2])”.

Uzasadnienie 2:

Patrz uzasadnienie 1.
„§ 220 Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
– ściany wewnętrzne – EI 60,
– stropy – REI 60,
– drzwi lub inne zamknięcia – EI 30”.

Uzasadnienie 3:

Zaleca się, aby budynki były ogrzewane z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, by stosować wyłącznie kotły na paliwo gazowe.
„§ 227 Powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2”.

Uzasadnienie 4:

Założeniem jest, aby cała część nadziemna budynku znajdowała się w jednej strefie pożarowej. Wielkość przytoczonej strefy pożarowej, jak wskazuje praktyka projektowa, jest wystarczająca do wybudowania pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o typowych dla tego typu obiektów wymiarach.
„§ 232 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem szkieletu nośnego, do wykonania którego dopuszcza się wykorzystanie drewna, a występujące w nich otwory winny zostać obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego (złagodzenie wymagań w stosunku do [3]).
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się otworów wynosi:
– ściany – REI 120,
– stropy – REI 120 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
– drzwi przeciwpożarowe – EI 60,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia – EI 30,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową – EI 30”.

Uzasadnienie 5:

W ocenianej klasie budynków założeniem jest, że w części nadziemnej występuje jedna strefa pożarowa. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę warunków zabudowy oraz złożoność procesu budowlanego, nie można wykluczyć możliwości lokalnego wystąpienia dodatkowej, niewielkiej w stosunku do zasadniczej, strefy pożarowej, a więc i elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Z uwagi na technologię wykonania budynku, przy założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w całości otoczonej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 249. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem konstrukcji nośnej schodów, do wykonania której dopuszcza się wykorzystanie drewna, i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60 (złagodzenie wymagań w stosunku do [3])”.

Uzasadnienie 6:

Wymaganie w zakresie odporności ogniowej stawiane biegom i spocznikom schodów służących do ewakuacji można określić jako co najmniej niejednoznaczne. Wiąże się to z rozbieżnymi wymaganiami stawianymi konstrukcji i warunkom ewakuacji prowadzonej po tej konstrukcji.

Oznaczenie R 60 jednoznacznie sugeruje, że mamy do czynienia z oddziaływaniem standardowym temperatura-czas, a to oznacza, że w 30. minucie mamy do czynienia z temperaturą ~840°C, natomiast w 60. minucie z temperaturą ~945°C.

Zakładając, że ważniejszą funkcją schodów jest ich funkcja ewakuacyjna, a nie nośna (np. R 60), należy liczyć się z koniecznością utrzymania – przynajmniej w początkowej fazie pożaru, kiedy prowadzona jest ewakuacja – umożliwiających ją warunków (wartości graniczne przyjmowane w literaturze mówią o nadmiernym przekroczeniu stężenia gazów toksycznych, np. CO  >  700 ppm, CO2 >  5% obj., przekroczeniu dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu – wysokość przestrzeni wolnej od dymu <  1,8 m (2,0 m), spadek widzialności znaków ewakuacyjnych, zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne – temperatura >  60°C). Oznacza to, że albo w przestrzeni schodów jest możliwa ewakuacja, albo temperatura jest zbyt wysoka i ewakuacja nie jest prowadzona, co oznacza brak obciążeń użytkowych działających na schody.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu technologii wykonania budynku i założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej schodów, w całości osłoniętej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 250 Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 [zwiększenie wymagań w stosunku do [3] z uwagi na to, że przepis nie wymaga tego od budynków ZL IV niskich (N) i średnio wysokich (SW)]”.

Uzasadnienie 7:

Z uwagi na sposób wykonania nadziemnej części budynku istotne jest odcięcie od części podziemnej, która ze względów technicznych nie może być wykonana w formie drewnianych elementów szkieletowych, a zatem będzie wykonana w technologii żelbetowej, ewentual­nie murowej. Technologia szkieletowa, w szczególności modułowa, wymaga wykonania płyty żelbetowej, którą w przypadku podpiwniczenia będzie stanowił żelbetowy strop. Stropy tego typu spełniają zazwyczaj podane powyżej wymaganie klasy odporności ogniowej.

Wymaganie dodatkowe:
Wszystkie gniazdka i kontakty wbudowane w elementy o danej klasie odporności ogniowej muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej nie gorszą niż przegroda, w którą zostały wbudowane.

Każdy lokal mieszkalny powinien być wyposażony w system detekcji pożaru w postaci autonomicznej domowej czujki pożarowej (czujki dymu). Czujka powinna być zamontowana na suficie, w centralnej części lokalu mieszkalnego, najlepiej pomiędzy sypialnią a kuchnią czy pokojem dziennym.
Każde mieszkanie lub pomieszczenie oddzielone jest od drogi komunikacji ogólnej/klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, charakteryzującymi się klasą odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uzasadnienie 8:

Z uwagi na palną szkieletową konstrukcję przegród należy ograniczyć możliwość przedostawania się ognia w głąb przegrody. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku wszelkiego rodzaju przerwania poszycia w formie różnego rodzaju otworów, wśród których najczęściej występują wszelkiego rodzaju otwory na puszki pod instalacje elektryczne. Wykonanie ich w klasie odporności ogniowej rozwiązuje ten problem.

Autonomiczne domowe czujki pożarowe (jedna sztuka na lokal mieszkalny) to najtańszy i najbardziej skuteczny z powszechnie dostępnych systemów wykrywania pożaru w pomieszczeniach. Pozwala on na detekcję pożaru już w fazie wstępnej, kiedy pożar jeszcze się nie rozwinął, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Stosowanie drzwi dymoszczelnych i cechujących się odpornością ogniową w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej/drogi komunikacji ogólnej jest wymogiem w przypadku podobnego co do zasady przeznaczenia budynku np. ZL V (§ 246) lub w przypadku gdy klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i pełni rolę innej strefy pożarowej (§ 256).

W omawianym przypadku, z uwagi na wymogi akustyczne oraz ochrony przed włamaniem, drzwi wejściowe do mieszkań konstrukcyjnie są przystosowane do pełnienia również roli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wymagają niewielkiej ingerencji, przede wszystkim montażu dodatkowych uszczelek pęczniejących. Koszt takich drzwi jest zbliżony do obecnie montowanych, za to wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest znaczący.

Zalecenie dodatkowe:
Zaleca się, aby w omawianej klasie budynków nie stosować otwartego ognia.

Uzasadnienie 9:

Regres konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie w ujęciu historycznym, nastąpił po licznych pożarach miast, w wyniku stosowania przede wszystkim otwartego ognia w pomieszczeniach w znacznej części wykonanych z drewna. W chwili obecnej w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych w sposób systemowy stosuje się otwarty ogień przede wszystkim do przyrządzania posiłków, ewentualnie, co jest zjawiskiem rzadszym, do indywidualnego podgrzewania wody/ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania otwartego ognia, zważywszy na powszechność innych technologii w porównywalnej cenie, znacząco ogranicza potencjalne źródła pożaru.

Podsumowanie

W przypadku gdyby ww. propozycje uzyskały ogólną akceptację zainteresowanego problemem środowiska, w tym ministerstw i PSP, możliwe by było, pomimo indywidualnego charakteru uzyskiwania odstępstw, wprowadzenie przetartej ścieżki umożliwiającej szersze wykorzystanie omawianej technologii w mieszkaniowym budownictwie wielorodzinnym, co do czasu wprowadzenia zmian w przepisach w przyszłości mogłoby stanowić znaczące ułatwienie w ekspansji tego prośrodowiskowego budownictwa.

Literatura

1. P. Sulik, „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”, „Materiały Budowlane” 556 (12)/2018, s. 90–92.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
4. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
5. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
6. P. Sulik, „Rozprzestrzenianie ognia przez konstrukcyjne elementy wykonane z sosnowego drewna litego NZP-124/2020”, praca badawcza ITB, sprawozdanie końcowe, 2020.
7. P. Sulik, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej”, „IZOLACJE” 7/8/2021, s. 86–95.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333.).

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.