Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak legalnie budować więcej budynków wielorodzinnych w szkielecie drewnianym?

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Obowiązujące w Polsce przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym, z uwagi na cechy drewna, ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania w budownictwie. Do głównych ograniczeń prawnych szerszego stosowania drewna w budownictwie, w tym wielokondygnacyjnym, mieszkaniowym, wielorodzinnym, należą wymagania z zakresu palności oraz rozprzestrzeniania ognia [1].

Zobacz także

Gór-Stal Płyty termPIR® na dach i ścianę

Płyty termPIR® na dach i ścianę Płyty termPIR® na dach i ścianę

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów,...

Izolacja dachu jest bardzo ważną kwestią w przypadku stawiania domu czy też innego lokalu użytkowego. Nowoczesne płyty termoizolacyjne termPIR® można stosować nie tylko przy ociepleniu stropów i dachów, ale także przy izolacji ścian. Warto prawidłowo wykonać ocieplenie domu, aby przypadkowo nie narazić się na wysokie rachunki za ogrzewanie.

Gór-Stal Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Płyty termPIR – nowoczesny izolator Płyty termPIR – nowoczesny izolator

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście,...

Słaba izolacja termiczna może przyczyniać się do znacznych strat ciepła, co z kolei przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Czy można ograniczyć wydatki, inwestując w dobrej jakości termoizolację? Oczywiście, że tak – inwestując w płyty izolacyjne termPIR osiągniesz najwyższy standard izolacyjności, a to przełoży się nie tylko na ciepło i komfort w Twoim domu, ale przede wszystkim na niższe rachunki.

Milenium rok założenia 1990 Docieplenie stropów piwnic i garaży

Docieplenie stropów piwnic i garaży Docieplenie stropów piwnic i garaży

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat...

W minionych latach przekonywaliśmy audytorów energetycznych i zarządców nieruchomości, aby w audytach i projektach termomodernizacyjnych uwzględnili docieplenie stropów piwnic w celu ograniczenia strat ciepła. Z zadowoleniem spoglądają w przyszłość ci, którzy skorzystali z naszych rad.

Ograniczenia w wykorzystaniu drewna mają dwojakie źródła. Problematyka rozprzestrzeniania ognia wynika pośrednio z wymagań podstawowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2] oraz bezpośrednio z rozporządzenia ministra infrastruktury [3]. Wymaganie podstawowe nr 2 pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” głosi: „Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: (…)powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone”.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury [3] w dziale VI pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” zapisano:

„§ 216 ust. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w TABELI

oraz

„§ 216 ust. 2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień”.

tab budynki szkieletowe

TABELA. Klasy odporności ogniowej

Legislator przewidział kilka odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, w zależności od ich miejsca wbudowania.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Problematyka rozprzestrzeniania ognia w wymaganiach podstawowych przepisów prawa polskiego i unijnego
 • O bezpiecznym pożarowo zachowaniu współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie
 • Propozycje rozwiązań zamiennych odnoszące się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze zwiększeniem liczby obiektów budowanych w szkielecie drewnianym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych. Autor prezentuje przepisy prawa dotyczące odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, po czym omawia propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dla różnych klas odporności ogniowych poszczególnych części budynku.

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

The subject of the article are issues related to the increase in the number of buildings based on a wooden framework, with particular emphasis on multi-family buildings.  The author presents legal provisions regarding separate procedures for confirming fire retardation by wooden elements, and then discusses proposals for specific practical solutions for various classes of fire resistance of individual parts of the building.

Załącznik nr 3 rozporządzenia [3] pozwala przypisać cechę nierozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku. Oznacza to, że elementy drewniane wbudowane wewnątrz budynku, aby mogły być uznane za nierozprzestrzeniające ognia, muszą się charakteryzować klasą reakcji na ogień, zgodnie z normą PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • Bs-2, d0
 • oraz Bs-3, d0

lub stanowić wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1;
 • A2-s1, d0;
 • A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • B-s2, d0
 • oraz B-s3, d0,

przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Należy przy tym pamiętać, że niezabezpieczone ogniochronnie drewno charakteryzuje się klasą reakcji na ogień D, sporadycznie C, co jest związane z rodzajem drewna, jego klasą wytrzymałościową – a więc i gęstością, zawartością żywic, sposobem obróbki powierzchni, np. struganie, frezowanie krawędzi itp.

Drewno impregnowane ogniochronnie najczęściej uzyskuje klasę reakcji na ogień C lub B. Oznacza to, że jest możliwe wykorzystanie odpowiednio zaimpregnowanego drewna wewnątrz budynków, jeżeli jedynym wymaganiem jest nierozprzestrzenianie ognia przez element.

W przypadku oddziaływania zewnętrznego na ściany zewnętrzne ustanowiono metodę badawczą PN-B-02867:2013-06 [5]. W przypadku tej metody odpowiednio zaimpregnowane ogniochronnie elementy drewniane wbudowane na elewacji również mogą spełniać wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.

Kolejne wymaganie związane jest z palnością drewna, która to cecha przypisana jest do klas reakcji na ogień. Za rozwiązania niepalne uznajemy materiały i elementy charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 oraz A2-s1-3,d0.

Rozporządzenie [3] zawiera wiele ograniczeń, przy czym do najistotniejszych z punktu widzenia szerszego stosowania konstrukcji drewnianych należy zaliczyć:

 • „§ 232 ust. 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
 • § 249 ust. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej:
  1) w budynkach o klasie odporności pożarowej A, B i C – R 60,
  2) w budynkach o klasie odporności pożarowej D i E – R 30”.

Powyższe zapisy oznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami [3] nie da się zbudować zarówno elementu oddzielenia przeciwpożarowego (stosowanego na granicy stref pożarowych), jak i schodów służących do ewakuacji z wykorzystaniem drewna, bez względu na klasę odporności ogniowej tych elementów.

Pozytywne rezultaty badań ogniowych, uzyskane w ramach projektu [6], szczegółowo opisane w publikacji [7], potwierdzają bezpieczne pożarowo zachowanie współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie. Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejną nowelizację przepisów technicznych, która mogłaby otworzyć szersze możliwości wykorzystania tej prośrodowiskowej technologii.

Należy przy tym zauważyć, że zmiana przepisów nie jest taka prosta z uwagi na przytoczone w nich parametry techniczne, a nie konkretne grupy materiałów, dopuszczenie w jakiejś kategorii materiałów klasy reakcji na ogień D, wiązałoby się więc z możliwością stosowania nie tylko drewna, ale i innych rozwiązań materiałowych charakteryzujących się tą klasą reakcji na ogień, co nie zawsze może okazać się bezpieczne z pożarowego punktu widzenia. Przyszłe zmiany trzeba więc szczegółowo przemyśleć, zanim się je wprowadzi, a to wymaga czasu, konsultacji, znalezienia akceptowalnego konsensusu. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przy obecnym stanie prawnym istnieją możliwości legalnego budowania w oparciu o technologię drewnianą.

Odpowiedź jest oczywiście pozytywna, wszak wiele budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, powstaje w tej technologii, przy czym należy pamiętać, że tego typu budynki nie podlegają tak restrykcyjnym wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jak budynki wielorodzinne. Czy można zatem wybudować budynek wielorodzinny w technologii szkieletu drewnianego?

Odpowiedź jest również pozytywna, przy czym procedura nie jest automatyczna. Chodzi oczywiście o zastosowanie rozwiązań zamiennych, zgodnie z § 9.1. ustawy [8]. Przepis ten dotyczy co prawda szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadków, ale można sobie wyobrazić, że do czasu uchwalenia nowych przepisów można by stworzyć ścieżkę dojścia dla wybranej klasy konstrukcji, charakterystycznej dla całego typoszeregu obiektów mieszkalnych o szkieletowej konstrukcji drewnianej, tak by niejako z automatu, po spełnieniu wymagań, uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jak we wszystkich tego typu decyzjach, wymaga to merytorycznego uzasadnienia, które przedstawiono poniżej.

Propozycje rozwiązań zamiennych

Przedstawione propozycje odnoszą się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych § 3.4 [3], niskich § 8.1 [3] i średniowysokich § 8.2 [3], przy założeniu maksymalnie pięciu kondygnacji nadziemnych, klasy odporności pożarowej C.

Ograniczenie liczby kondygnacji, a więc i maksymalnej wysokości, wynika z chęci wprowadzania zmian stopniowo, tak by można było sukcesywnie oceniać poziom bezpieczeństwa, zanim przepisy uwzględnią wyższe budynki. Tego typu postępowanie było z powodzeniem sprawdzone w innych krajach, np. w Niemczech czy Kanadzie.

Poniższe propozycje odnoszą się do wybranych paragrafów rozporządzenia [3] i uzasadniają zastosowanie dodatkowych warunków zamiennych w zamian za odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe, nieopisane poniżej aspekty techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu [3].

„§ 216 Klasa odporności ogniowej elementów budynku:
 – główna konstrukcja nośna – R 60,
 – konstrukcja dachu – R 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – strop – REI 60,
 – ściana zewnętrzna EI 60 (o«i) (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – ściana wewnętrzna EI 15,
 – przekrycie dachu RE 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]).
Wszystkie wymienione powyżej elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia”.

Uzasadnienie 1:

Z uwagi na inne wymagania, m.in. akustyczne, ilość i jakość stosowanych elementów poszycia przegrody zapewnia podwyższoną klasę odporności ogniowej, więc niejako podwyższone wymagania są zapewnione przy okazji.

„§ 217 Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych: EI 60 (zwiększenie wymagań w stosunku do [2])”.

Uzasadnienie 2:

Patrz uzasadnienie 1.
„§ 220 Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
– ściany wewnętrzne – EI 60,
– stropy – REI 60,
– drzwi lub inne zamknięcia – EI 30”.

Uzasadnienie 3:

Zaleca się, aby budynki były ogrzewane z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, by stosować wyłącznie kotły na paliwo gazowe.
„§ 227 Powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2”.

Uzasadnienie 4:

Założeniem jest, aby cała część nadziemna budynku znajdowała się w jednej strefie pożarowej. Wielkość przytoczonej strefy pożarowej, jak wskazuje praktyka projektowa, jest wystarczająca do wybudowania pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o typowych dla tego typu obiektów wymiarach.
„§ 232 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem szkieletu nośnego, do wykonania którego dopuszcza się wykorzystanie drewna, a występujące w nich otwory winny zostać obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego (złagodzenie wymagań w stosunku do [3]).
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się otworów wynosi:
– ściany – REI 120,
– stropy – REI 120 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
– drzwi przeciwpożarowe – EI 60,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia – EI 30,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową – EI 30”.

Uzasadnienie 5:

W ocenianej klasie budynków założeniem jest, że w części nadziemnej występuje jedna strefa pożarowa. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę warunków zabudowy oraz złożoność procesu budowlanego, nie można wykluczyć możliwości lokalnego wystąpienia dodatkowej, niewielkiej w stosunku do zasadniczej, strefy pożarowej, a więc i elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Z uwagi na technologię wykonania budynku, przy założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w całości otoczonej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 249. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem konstrukcji nośnej schodów, do wykonania której dopuszcza się wykorzystanie drewna, i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60 (złagodzenie wymagań w stosunku do [3])”.

Uzasadnienie 6:

Wymaganie w zakresie odporności ogniowej stawiane biegom i spocznikom schodów służących do ewakuacji można określić jako co najmniej niejednoznaczne. Wiąże się to z rozbieżnymi wymaganiami stawianymi konstrukcji i warunkom ewakuacji prowadzonej po tej konstrukcji.

Oznaczenie R 60 jednoznacznie sugeruje, że mamy do czynienia z oddziaływaniem standardowym temperatura-czas, a to oznacza, że w 30. minucie mamy do czynienia z temperaturą ~840°C, natomiast w 60. minucie z temperaturą ~945°C.

Zakładając, że ważniejszą funkcją schodów jest ich funkcja ewakuacyjna, a nie nośna (np. R 60), należy liczyć się z koniecznością utrzymania – przynajmniej w początkowej fazie pożaru, kiedy prowadzona jest ewakuacja – umożliwiających ją warunków (wartości graniczne przyjmowane w literaturze mówią o nadmiernym przekroczeniu stężenia gazów toksycznych, np. CO  >  700 ppm, CO2 >  5% obj., przekroczeniu dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu – wysokość przestrzeni wolnej od dymu <  1,8 m (2,0 m), spadek widzialności znaków ewakuacyjnych, zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne – temperatura >  60°C). Oznacza to, że albo w przestrzeni schodów jest możliwa ewakuacja, albo temperatura jest zbyt wysoka i ewakuacja nie jest prowadzona, co oznacza brak obciążeń użytkowych działających na schody.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu technologii wykonania budynku i założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej schodów, w całości osłoniętej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 250 Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 [zwiększenie wymagań w stosunku do [3] z uwagi na to, że przepis nie wymaga tego od budynków ZL IV niskich (N) i średnio wysokich (SW)]”.

Uzasadnienie 7:

Z uwagi na sposób wykonania nadziemnej części budynku istotne jest odcięcie od części podziemnej, która ze względów technicznych nie może być wykonana w formie drewnianych elementów szkieletowych, a zatem będzie wykonana w technologii żelbetowej, ewentual­nie murowej. Technologia szkieletowa, w szczególności modułowa, wymaga wykonania płyty żelbetowej, którą w przypadku podpiwniczenia będzie stanowił żelbetowy strop. Stropy tego typu spełniają zazwyczaj podane powyżej wymaganie klasy odporności ogniowej.

Wymaganie dodatkowe:
Wszystkie gniazdka i kontakty wbudowane w elementy o danej klasie odporności ogniowej muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej nie gorszą niż przegroda, w którą zostały wbudowane.

Każdy lokal mieszkalny powinien być wyposażony w system detekcji pożaru w postaci autonomicznej domowej czujki pożarowej (czujki dymu). Czujka powinna być zamontowana na suficie, w centralnej części lokalu mieszkalnego, najlepiej pomiędzy sypialnią a kuchnią czy pokojem dziennym.
Każde mieszkanie lub pomieszczenie oddzielone jest od drogi komunikacji ogólnej/klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, charakteryzującymi się klasą odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uzasadnienie 8:

Z uwagi na palną szkieletową konstrukcję przegród należy ograniczyć możliwość przedostawania się ognia w głąb przegrody. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku wszelkiego rodzaju przerwania poszycia w formie różnego rodzaju otworów, wśród których najczęściej występują wszelkiego rodzaju otwory na puszki pod instalacje elektryczne. Wykonanie ich w klasie odporności ogniowej rozwiązuje ten problem.

Autonomiczne domowe czujki pożarowe (jedna sztuka na lokal mieszkalny) to najtańszy i najbardziej skuteczny z powszechnie dostępnych systemów wykrywania pożaru w pomieszczeniach. Pozwala on na detekcję pożaru już w fazie wstępnej, kiedy pożar jeszcze się nie rozwinął, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Stosowanie drzwi dymoszczelnych i cechujących się odpornością ogniową w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej/drogi komunikacji ogólnej jest wymogiem w przypadku podobnego co do zasady przeznaczenia budynku np. ZL V (§ 246) lub w przypadku gdy klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i pełni rolę innej strefy pożarowej (§ 256).

W omawianym przypadku, z uwagi na wymogi akustyczne oraz ochrony przed włamaniem, drzwi wejściowe do mieszkań konstrukcyjnie są przystosowane do pełnienia również roli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wymagają niewielkiej ingerencji, przede wszystkim montażu dodatkowych uszczelek pęczniejących. Koszt takich drzwi jest zbliżony do obecnie montowanych, za to wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest znaczący.

Zalecenie dodatkowe:
Zaleca się, aby w omawianej klasie budynków nie stosować otwartego ognia.

Uzasadnienie 9:

Regres konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie w ujęciu historycznym, nastąpił po licznych pożarach miast, w wyniku stosowania przede wszystkim otwartego ognia w pomieszczeniach w znacznej części wykonanych z drewna. W chwili obecnej w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych w sposób systemowy stosuje się otwarty ogień przede wszystkim do przyrządzania posiłków, ewentualnie, co jest zjawiskiem rzadszym, do indywidualnego podgrzewania wody/ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania otwartego ognia, zważywszy na powszechność innych technologii w porównywalnej cenie, znacząco ogranicza potencjalne źródła pożaru.

Podsumowanie

W przypadku gdyby ww. propozycje uzyskały ogólną akceptację zainteresowanego problemem środowiska, w tym ministerstw i PSP, możliwe by było, pomimo indywidualnego charakteru uzyskiwania odstępstw, wprowadzenie przetartej ścieżki umożliwiającej szersze wykorzystanie omawianej technologii w mieszkaniowym budownictwie wielorodzinnym, co do czasu wprowadzenia zmian w przepisach w przyszłości mogłoby stanowić znaczące ułatwienie w ekspansji tego prośrodowiskowego budownictwa.

Literatura

1. P. Sulik, „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”, „Materiały Budowlane” 556 (12)/2018, s. 90–92.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
4. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
5. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
6. P. Sulik, „Rozprzestrzenianie ognia przez konstrukcyjne elementy wykonane z sosnowego drewna litego NZP-124/2020”, praca badawcza ITB, sprawozdanie końcowe, 2020.
7. P. Sulik, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej”, „IZOLACJE” 7/8/2021, s. 86–95.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333.).

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.