Izolacje.com.pl

Jak legalnie budować więcej budynków wielorodzinnych w szkielecie drewnianym?

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Obowiązujące w Polsce przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym, z uwagi na cechy drewna, ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania w budownictwie. Do głównych ograniczeń prawnych szerszego stosowania drewna w budownictwie, w tym wielokondygnacyjnym, mieszkaniowym, wielorodzinnym, należą wymagania z zakresu palności oraz rozprzestrzeniania ognia [1].

Zobacz także

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej

Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej

Kiedy po zdiagnozowaniu problemu ówczesne Ministerstwo Środowiska (MŚ), obecnie Ministerstwo Klimatu (MK), podjęło usystematyzowaną próbę przełamania ograniczeń prawnych utrudniających szerszy udział wykorzystania...

Kiedy po zdiagnozowaniu problemu ówczesne Ministerstwo Środowiska (MŚ), obecnie Ministerstwo Klimatu (MK), podjęło usystematyzowaną próbę przełamania ograniczeń prawnych utrudniających szerszy udział wykorzystania drewna w budownictwie, było wiadomo, że jest to działanie wynikające z przesłanek o charakterze globalnym.

Materiały prasowe news W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec

W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec W Szwajcarii powstanie 80-metrowy drewniany wieżowiec

Drewniane wieżowce stają się światowym trendem budowlanym. Inwestorzy prześcigają się nie tylko w ich wysokości, ale też innowacyjności. Planowany w Szwajcarii wieżowiec Pi, oprócz imponujących 28 kondygnacji...

Drewniane wieżowce stają się światowym trendem budowlanym. Inwestorzy prześcigają się nie tylko w ich wysokości, ale też innowacyjności. Planowany w Szwajcarii wieżowiec Pi, oprócz imponujących 28 kondygnacji i 80 metrów wysokości, będzie miał konstrukcję o 34% lżejszą od budynku ze stali i 17% lżejszą niż hybrydowe drewniane wieżowce. Dzięki temu jego budowa będzie miała znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Zdaniem ekspertów Polskich Domów Drewnianych rozwój technologii w budownictwie drewnianym...

Materiały prasowe news Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce?

Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce? Jakie będą skutki wzrostu cen drewna w Polsce?

Organizacje branżowe i przedsiębiorcy biją na alarm z powodu cen surowca drzewnego, który jest obecnie najdroższy w historii. Na wzroście jego cen straci cała gospodarka. Odczuje to jednak w pierwszej...

Organizacje branżowe i przedsiębiorcy biją na alarm z powodu cen surowca drzewnego, który jest obecnie najdroższy w historii. Na wzroście jego cen straci cała gospodarka. Odczuje to jednak w pierwszej kolejności budownictwo, segment meblarski, rynek stolarki okiennej i drzwiowej, ale także m.in. rynek papieru.

Ograniczenia w wykorzystaniu drewna mają dwojakie źródła. Problematyka rozprzestrzeniania ognia wynika pośrednio z wymagań podstawowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2] oraz bezpośrednio z rozporządzenia ministra infrastruktury [3]. Wymaganie podstawowe nr 2 pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” głosi: „Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: (…)powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone”.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury [3] w dziale VI pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” zapisano:

„§ 216 ust. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w TABELI

oraz

„§ 216 ust. 2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień”.

tab budynki szkieletowe
TABELA. Klasy odporności ogniowej

Legislator przewidział kilka odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, w zależności od ich miejsca wbudowania.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Problematyka rozprzestrzeniania ognia w wymaganiach podstawowych przepisów prawa polskiego i unijnego
 • O bezpiecznym pożarowo zachowaniu współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie
 • Propozycje rozwiązań zamiennych odnoszące się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze zwiększeniem liczby obiektów budowanych w szkielecie drewnianym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych. Autor prezentuje przepisy prawa dotyczące odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, po czym omawia propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dla różnych klas odporności ogniowych poszczególnych części budynku.
How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

The subject of the article are issues related to the increase in the number of buildings based on a wooden framework, with particular emphasis on multi-family buildings.  The author presents legal provisions regarding separate procedures for confirming fire retardation by wooden elements, and then discusses proposals for specific practical solutions for various classes of fire resistance of individual parts of the building.

Załącznik nr 3 rozporządzenia [3] pozwala przypisać cechę nierozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku. Oznacza to, że elementy drewniane wbudowane wewnątrz budynku, aby mogły być uznane za nierozprzestrzeniające ognia, muszą się charakteryzować klasą reakcji na ogień, zgodnie z normą PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • Bs-2, d0
 • oraz Bs-3, d0

lub stanowić wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1;
 • A2-s1, d0;
 • A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • B-s2, d0
 • oraz B-s3, d0,

przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Należy przy tym pamiętać, że niezabezpieczone ogniochronnie drewno charakteryzuje się klasą reakcji na ogień D, sporadycznie C, co jest związane z rodzajem drewna, jego klasą wytrzymałościową – a więc i gęstością, zawartością żywic, sposobem obróbki powierzchni, np. struganie, frezowanie krawędzi itp.

Drewno impregnowane ogniochronnie najczęściej uzyskuje klasę reakcji na ogień C lub B. Oznacza to, że jest możliwe wykorzystanie odpowiednio zaimpregnowanego drewna wewnątrz budynków, jeżeli jedynym wymaganiem jest nierozprzestrzenianie ognia przez element.

W przypadku oddziaływania zewnętrznego na ściany zewnętrzne ustanowiono metodę badawczą PN-B-02867:2013-06 [5]. W przypadku tej metody odpowiednio zaimpregnowane ogniochronnie elementy drewniane wbudowane na elewacji również mogą spełniać wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.

Kolejne wymaganie związane jest z palnością drewna, która to cecha przypisana jest do klas reakcji na ogień. Za rozwiązania niepalne uznajemy materiały i elementy charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 oraz A2-s1-3,d0.

Rozporządzenie [3] zawiera wiele ograniczeń, przy czym do najistotniejszych z punktu widzenia szerszego stosowania konstrukcji drewnianych należy zaliczyć:

 • „§ 232 ust. 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
 • § 249 ust. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej:
  1) w budynkach o klasie odporności pożarowej A, B i C – R 60,
  2) w budynkach o klasie odporności pożarowej D i E – R 30”.

Powyższe zapisy oznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami [3] nie da się zbudować zarówno elementu oddzielenia przeciwpożarowego (stosowanego na granicy stref pożarowych), jak i schodów służących do ewakuacji z wykorzystaniem drewna, bez względu na klasę odporności ogniowej tych elementów.

Pozytywne rezultaty badań ogniowych, uzyskane w ramach projektu [6], szczegółowo opisane w publikacji [7], potwierdzają bezpieczne pożarowo zachowanie współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie. Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejną nowelizację przepisów technicznych, która mogłaby otworzyć szersze możliwości wykorzystania tej prośrodowiskowej technologii.

Należy przy tym zauważyć, że zmiana przepisów nie jest taka prosta z uwagi na przytoczone w nich parametry techniczne, a nie konkretne grupy materiałów, dopuszczenie w jakiejś kategorii materiałów klasy reakcji na ogień D, wiązałoby się więc z możliwością stosowania nie tylko drewna, ale i innych rozwiązań materiałowych charakteryzujących się tą klasą reakcji na ogień, co nie zawsze może okazać się bezpieczne z pożarowego punktu widzenia. Przyszłe zmiany trzeba więc szczegółowo przemyśleć, zanim się je wprowadzi, a to wymaga czasu, konsultacji, znalezienia akceptowalnego konsensusu. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przy obecnym stanie prawnym istnieją możliwości legalnego budowania w oparciu o technologię drewnianą.

Odpowiedź jest oczywiście pozytywna, wszak wiele budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, powstaje w tej technologii, przy czym należy pamiętać, że tego typu budynki nie podlegają tak restrykcyjnym wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jak budynki wielorodzinne. Czy można zatem wybudować budynek wielorodzinny w technologii szkieletu drewnianego?

Odpowiedź jest również pozytywna, przy czym procedura nie jest automatyczna. Chodzi oczywiście o zastosowanie rozwiązań zamiennych, zgodnie z § 9.1. ustawy [8]. Przepis ten dotyczy co prawda szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadków, ale można sobie wyobrazić, że do czasu uchwalenia nowych przepisów można by stworzyć ścieżkę dojścia dla wybranej klasy konstrukcji, charakterystycznej dla całego typoszeregu obiektów mieszkalnych o szkieletowej konstrukcji drewnianej, tak by niejako z automatu, po spełnieniu wymagań, uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jak we wszystkich tego typu decyzjach, wymaga to merytorycznego uzasadnienia, które przedstawiono poniżej.

Propozycje rozwiązań zamiennych

Przedstawione propozycje odnoszą się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych § 3.4 [3], niskich § 8.1 [3] i średniowysokich § 8.2 [3], przy założeniu maksymalnie pięciu kondygnacji nadziemnych, klasy odporności pożarowej C.

Ograniczenie liczby kondygnacji, a więc i maksymalnej wysokości, wynika z chęci wprowadzania zmian stopniowo, tak by można było sukcesywnie oceniać poziom bezpieczeństwa, zanim przepisy uwzględnią wyższe budynki. Tego typu postępowanie było z powodzeniem sprawdzone w innych krajach, np. w Niemczech czy Kanadzie.

Poniższe propozycje odnoszą się do wybranych paragrafów rozporządzenia [3] i uzasadniają zastosowanie dodatkowych warunków zamiennych w zamian za odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe, nieopisane poniżej aspekty techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu [3].

„§ 216 Klasa odporności ogniowej elementów budynku:
 – główna konstrukcja nośna – R 60,
 – konstrukcja dachu – R 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – strop – REI 60,
 – ściana zewnętrzna EI 60 (o«i) (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – ściana wewnętrzna EI 15,
 – przekrycie dachu RE 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]).
Wszystkie wymienione powyżej elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia”.

Uzasadnienie 1:

Z uwagi na inne wymagania, m.in. akustyczne, ilość i jakość stosowanych elementów poszycia przegrody zapewnia podwyższoną klasę odporności ogniowej, więc niejako podwyższone wymagania są zapewnione przy okazji.

„§ 217 Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych: EI 60 (zwiększenie wymagań w stosunku do [2])”.

Uzasadnienie 2:

Patrz uzasadnienie 1.
„§ 220 Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
– ściany wewnętrzne – EI 60,
– stropy – REI 60,
– drzwi lub inne zamknięcia – EI 30”.

Uzasadnienie 3:

Zaleca się, aby budynki były ogrzewane z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, by stosować wyłącznie kotły na paliwo gazowe.
„§ 227 Powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2”.

Uzasadnienie 4:

Założeniem jest, aby cała część nadziemna budynku znajdowała się w jednej strefie pożarowej. Wielkość przytoczonej strefy pożarowej, jak wskazuje praktyka projektowa, jest wystarczająca do wybudowania pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o typowych dla tego typu obiektów wymiarach.
„§ 232 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem szkieletu nośnego, do wykonania którego dopuszcza się wykorzystanie drewna, a występujące w nich otwory winny zostać obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego (złagodzenie wymagań w stosunku do [3]).
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się otworów wynosi:
– ściany – REI 120,
– stropy – REI 120 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
– drzwi przeciwpożarowe – EI 60,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia – EI 30,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową – EI 30”.

Uzasadnienie 5:

W ocenianej klasie budynków założeniem jest, że w części nadziemnej występuje jedna strefa pożarowa. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę warunków zabudowy oraz złożoność procesu budowlanego, nie można wykluczyć możliwości lokalnego wystąpienia dodatkowej, niewielkiej w stosunku do zasadniczej, strefy pożarowej, a więc i elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Z uwagi na technologię wykonania budynku, przy założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w całości otoczonej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 249. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem konstrukcji nośnej schodów, do wykonania której dopuszcza się wykorzystanie drewna, i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60 (złagodzenie wymagań w stosunku do [3])”.

Uzasadnienie 6:

Wymaganie w zakresie odporności ogniowej stawiane biegom i spocznikom schodów służących do ewakuacji można określić jako co najmniej niejednoznaczne. Wiąże się to z rozbieżnymi wymaganiami stawianymi konstrukcji i warunkom ewakuacji prowadzonej po tej konstrukcji.

Oznaczenie R 60 jednoznacznie sugeruje, że mamy do czynienia z oddziaływaniem standardowym temperatura-czas, a to oznacza, że w 30. minucie mamy do czynienia z temperaturą ~840°C, natomiast w 60. minucie z temperaturą ~945°C.

Zakładając, że ważniejszą funkcją schodów jest ich funkcja ewakuacyjna, a nie nośna (np. R 60), należy liczyć się z koniecznością utrzymania – przynajmniej w początkowej fazie pożaru, kiedy prowadzona jest ewakuacja – umożliwiających ją warunków (wartości graniczne przyjmowane w literaturze mówią o nadmiernym przekroczeniu stężenia gazów toksycznych, np. CO  >  700 ppm, CO2 >  5% obj., przekroczeniu dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu – wysokość przestrzeni wolnej od dymu <  1,8 m (2,0 m), spadek widzialności znaków ewakuacyjnych, zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne – temperatura >  60°C). Oznacza to, że albo w przestrzeni schodów jest możliwa ewakuacja, albo temperatura jest zbyt wysoka i ewakuacja nie jest prowadzona, co oznacza brak obciążeń użytkowych działających na schody.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu technologii wykonania budynku i założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej schodów, w całości osłoniętej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 250 Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 [zwiększenie wymagań w stosunku do [3] z uwagi na to, że przepis nie wymaga tego od budynków ZL IV niskich (N) i średnio wysokich (SW)]”.

Uzasadnienie 7:

Z uwagi na sposób wykonania nadziemnej części budynku istotne jest odcięcie od części podziemnej, która ze względów technicznych nie może być wykonana w formie drewnianych elementów szkieletowych, a zatem będzie wykonana w technologii żelbetowej, ewentual­nie murowej. Technologia szkieletowa, w szczególności modułowa, wymaga wykonania płyty żelbetowej, którą w przypadku podpiwniczenia będzie stanowił żelbetowy strop. Stropy tego typu spełniają zazwyczaj podane powyżej wymaganie klasy odporności ogniowej.

Wymaganie dodatkowe:
Wszystkie gniazdka i kontakty wbudowane w elementy o danej klasie odporności ogniowej muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej nie gorszą niż przegroda, w którą zostały wbudowane.

Każdy lokal mieszkalny powinien być wyposażony w system detekcji pożaru w postaci autonomicznej domowej czujki pożarowej (czujki dymu). Czujka powinna być zamontowana na suficie, w centralnej części lokalu mieszkalnego, najlepiej pomiędzy sypialnią a kuchnią czy pokojem dziennym.
Każde mieszkanie lub pomieszczenie oddzielone jest od drogi komunikacji ogólnej/klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, charakteryzującymi się klasą odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uzasadnienie 8:

Z uwagi na palną szkieletową konstrukcję przegród należy ograniczyć możliwość przedostawania się ognia w głąb przegrody. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku wszelkiego rodzaju przerwania poszycia w formie różnego rodzaju otworów, wśród których najczęściej występują wszelkiego rodzaju otwory na puszki pod instalacje elektryczne. Wykonanie ich w klasie odporności ogniowej rozwiązuje ten problem.

Autonomiczne domowe czujki pożarowe (jedna sztuka na lokal mieszkalny) to najtańszy i najbardziej skuteczny z powszechnie dostępnych systemów wykrywania pożaru w pomieszczeniach. Pozwala on na detekcję pożaru już w fazie wstępnej, kiedy pożar jeszcze się nie rozwinął, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Stosowanie drzwi dymoszczelnych i cechujących się odpornością ogniową w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej/drogi komunikacji ogólnej jest wymogiem w przypadku podobnego co do zasady przeznaczenia budynku np. ZL V (§ 246) lub w przypadku gdy klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i pełni rolę innej strefy pożarowej (§ 256).

W omawianym przypadku, z uwagi na wymogi akustyczne oraz ochrony przed włamaniem, drzwi wejściowe do mieszkań konstrukcyjnie są przystosowane do pełnienia również roli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wymagają niewielkiej ingerencji, przede wszystkim montażu dodatkowych uszczelek pęczniejących. Koszt takich drzwi jest zbliżony do obecnie montowanych, za to wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest znaczący.

Zalecenie dodatkowe:
Zaleca się, aby w omawianej klasie budynków nie stosować otwartego ognia.

Uzasadnienie 9:

Regres konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie w ujęciu historycznym, nastąpił po licznych pożarach miast, w wyniku stosowania przede wszystkim otwartego ognia w pomieszczeniach w znacznej części wykonanych z drewna. W chwili obecnej w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych w sposób systemowy stosuje się otwarty ogień przede wszystkim do przyrządzania posiłków, ewentualnie, co jest zjawiskiem rzadszym, do indywidualnego podgrzewania wody/ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania otwartego ognia, zważywszy na powszechność innych technologii w porównywalnej cenie, znacząco ogranicza potencjalne źródła pożaru.

Podsumowanie

W przypadku gdyby ww. propozycje uzyskały ogólną akceptację zainteresowanego problemem środowiska, w tym ministerstw i PSP, możliwe by było, pomimo indywidualnego charakteru uzyskiwania odstępstw, wprowadzenie przetartej ścieżki umożliwiającej szersze wykorzystanie omawianej technologii w mieszkaniowym budownictwie wielorodzinnym, co do czasu wprowadzenia zmian w przepisach w przyszłości mogłoby stanowić znaczące ułatwienie w ekspansji tego prośrodowiskowego budownictwa.

Literatura

1. P. Sulik, „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”, „Materiały Budowlane” 556 (12)/2018, s. 90–92.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
4. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
5. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
6. P. Sulik, „Rozprzestrzenianie ognia przez konstrukcyjne elementy wykonane z sosnowego drewna litego NZP-124/2020”, praca badawcza ITB, sprawozdanie końcowe, 2020.
7. P. Sulik, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej”, „IZOLACJE” 7/8/2021, s. 86–95.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333.).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.