Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak legalnie budować więcej budynków wielorodzinnych w szkielecie drewnianym?

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Przykład wielorodzinnego budownictwa drewnianego: Växjö, Szwecja – pierwsze nowoczesne europejskie miasto z drewna, fot. Johan Thorsell

Obowiązujące w Polsce przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym, z uwagi na cechy drewna, ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania w budownictwie. Do głównych ograniczeń prawnych szerszego stosowania drewna w budownictwie, w tym wielokondygnacyjnym, mieszkaniowym, wielorodzinnym, należą wymagania z zakresu palności oraz rozprzestrzeniania ognia [1].

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Ograniczenia w wykorzystaniu drewna mają dwojakie źródła. Problematyka rozprzestrzeniania ognia wynika pośrednio z wymagań podstawowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2] oraz bezpośrednio z rozporządzenia ministra infrastruktury [3]. Wymaganie podstawowe nr 2 pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” głosi: „Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: (…)powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone”.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury [3] w dziale VI pt. „Bezpieczeństwo pożarowe” zapisano:

„§ 216 ust. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w TABELI

oraz

„§ 216 ust. 2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień”.

tab budynki szkieletowe

TABELA. Klasy odporności ogniowej

Legislator przewidział kilka odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, w zależności od ich miejsca wbudowania.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Problematyka rozprzestrzeniania ognia w wymaganiach podstawowych przepisów prawa polskiego i unijnego
 • O bezpiecznym pożarowo zachowaniu współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie
 • Propozycje rozwiązań zamiennych odnoszące się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze zwiększeniem liczby obiektów budowanych w szkielecie drewnianym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych. Autor prezentuje przepisy prawa dotyczące odrębnych procedur potwierdzania nierozprzestrzeniania ognia przez elementy drewniane, po czym omawia propozycje konkretnych rozwiązań praktycznych dla różnych klas odporności ogniowych poszczególnych części budynku.

How to legally build more multi-family buildings based on a wooden framework?

The subject of the article are issues related to the increase in the number of buildings based on a wooden framework, with particular emphasis on multi-family buildings.  The author presents legal provisions regarding separate procedures for confirming fire retardation by wooden elements, and then discusses proposals for specific practical solutions for various classes of fire resistance of individual parts of the building.

Załącznik nr 3 rozporządzenia [3] pozwala przypisać cechę nierozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku. Oznacza to, że elementy drewniane wbudowane wewnątrz budynku, aby mogły być uznane za nierozprzestrzeniające ognia, muszą się charakteryzować klasą reakcji na ogień, zgodnie z normą PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • Bs-2, d0
 • oraz Bs-3, d0

lub stanowić wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1 [4]:

 • A1;
 • A2-s1, d0;
 • A2-s2, d0;
 • A2-s3, d0;
 • B-s1, d0;
 • B-s2, d0
 • oraz B-s3, d0,

przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Należy przy tym pamiętać, że niezabezpieczone ogniochronnie drewno charakteryzuje się klasą reakcji na ogień D, sporadycznie C, co jest związane z rodzajem drewna, jego klasą wytrzymałościową – a więc i gęstością, zawartością żywic, sposobem obróbki powierzchni, np. struganie, frezowanie krawędzi itp.

Drewno impregnowane ogniochronnie najczęściej uzyskuje klasę reakcji na ogień C lub B. Oznacza to, że jest możliwe wykorzystanie odpowiednio zaimpregnowanego drewna wewnątrz budynków, jeżeli jedynym wymaganiem jest nierozprzestrzenianie ognia przez element.

W przypadku oddziaływania zewnętrznego na ściany zewnętrzne ustanowiono metodę badawczą PN-B-02867:2013-06 [5]. W przypadku tej metody odpowiednio zaimpregnowane ogniochronnie elementy drewniane wbudowane na elewacji również mogą spełniać wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.

Kolejne wymaganie związane jest z palnością drewna, która to cecha przypisana jest do klas reakcji na ogień. Za rozwiązania niepalne uznajemy materiały i elementy charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 oraz A2-s1-3,d0.

Rozporządzenie [3] zawiera wiele ograniczeń, przy czym do najistotniejszych z punktu widzenia szerszego stosowania konstrukcji drewnianych należy zaliczyć:

 • „§ 232 ust. 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
 • § 249 ust. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej:
  1) w budynkach o klasie odporności pożarowej A, B i C – R 60,
  2) w budynkach o klasie odporności pożarowej D i E – R 30”.

Powyższe zapisy oznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami [3] nie da się zbudować zarówno elementu oddzielenia przeciwpożarowego (stosowanego na granicy stref pożarowych), jak i schodów służących do ewakuacji z wykorzystaniem drewna, bez względu na klasę odporności ogniowej tych elementów.

Pozytywne rezultaty badań ogniowych, uzyskane w ramach projektu [6], szczegółowo opisane w publikacji [7], potwierdzają bezpieczne pożarowo zachowanie współczesnych drewnianych konstrukcji szkieletowych stosowanych w budownictwie. Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejną nowelizację przepisów technicznych, która mogłaby otworzyć szersze możliwości wykorzystania tej prośrodowiskowej technologii.

Należy przy tym zauważyć, że zmiana przepisów nie jest taka prosta z uwagi na przytoczone w nich parametry techniczne, a nie konkretne grupy materiałów, dopuszczenie w jakiejś kategorii materiałów klasy reakcji na ogień D, wiązałoby się więc z możliwością stosowania nie tylko drewna, ale i innych rozwiązań materiałowych charakteryzujących się tą klasą reakcji na ogień, co nie zawsze może okazać się bezpieczne z pożarowego punktu widzenia. Przyszłe zmiany trzeba więc szczegółowo przemyśleć, zanim się je wprowadzi, a to wymaga czasu, konsultacji, znalezienia akceptowalnego konsensusu. Warto więc zadać sobie pytanie, czy przy obecnym stanie prawnym istnieją możliwości legalnego budowania w oparciu o technologię drewnianą.

Odpowiedź jest oczywiście pozytywna, wszak wiele budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, powstaje w tej technologii, przy czym należy pamiętać, że tego typu budynki nie podlegają tak restrykcyjnym wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jak budynki wielorodzinne. Czy można zatem wybudować budynek wielorodzinny w technologii szkieletu drewnianego?

Odpowiedź jest również pozytywna, przy czym procedura nie jest automatyczna. Chodzi oczywiście o zastosowanie rozwiązań zamiennych, zgodnie z § 9.1. ustawy [8]. Przepis ten dotyczy co prawda szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadków, ale można sobie wyobrazić, że do czasu uchwalenia nowych przepisów można by stworzyć ścieżkę dojścia dla wybranej klasy konstrukcji, charakterystycznej dla całego typoszeregu obiektów mieszkalnych o szkieletowej konstrukcji drewnianej, tak by niejako z automatu, po spełnieniu wymagań, uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jak we wszystkich tego typu decyzjach, wymaga to merytorycznego uzasadnienia, które przedstawiono poniżej.

Propozycje rozwiązań zamiennych

Przedstawione propozycje odnoszą się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych § 3.4 [3], niskich § 8.1 [3] i średniowysokich § 8.2 [3], przy założeniu maksymalnie pięciu kondygnacji nadziemnych, klasy odporności pożarowej C.

Ograniczenie liczby kondygnacji, a więc i maksymalnej wysokości, wynika z chęci wprowadzania zmian stopniowo, tak by można było sukcesywnie oceniać poziom bezpieczeństwa, zanim przepisy uwzględnią wyższe budynki. Tego typu postępowanie było z powodzeniem sprawdzone w innych krajach, np. w Niemczech czy Kanadzie.

Poniższe propozycje odnoszą się do wybranych paragrafów rozporządzenia [3] i uzasadniają zastosowanie dodatkowych warunków zamiennych w zamian za odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe, nieopisane poniżej aspekty techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu [3].

„§ 216 Klasa odporności ogniowej elementów budynku:
 – główna konstrukcja nośna – R 60,
 – konstrukcja dachu – R 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – strop – REI 60,
 – ściana zewnętrzna EI 60 (o«i) (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
 – ściana wewnętrzna EI 15,
 – przekrycie dachu RE 30 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]).
Wszystkie wymienione powyżej elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia”.

Uzasadnienie 1:

Z uwagi na inne wymagania, m.in. akustyczne, ilość i jakość stosowanych elementów poszycia przegrody zapewnia podwyższoną klasę odporności ogniowej, więc niejako podwyższone wymagania są zapewnione przy okazji.

„§ 217 Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych: EI 60 (zwiększenie wymagań w stosunku do [2])”.

Uzasadnienie 2:

Patrz uzasadnienie 1.
„§ 220 Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
– ściany wewnętrzne – EI 60,
– stropy – REI 60,
– drzwi lub inne zamknięcia – EI 30”.

Uzasadnienie 3:

Zaleca się, aby budynki były ogrzewane z miejskiej sieci ciepłowniczej, a tam, gdzie z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, by stosować wyłącznie kotły na paliwo gazowe.
„§ 227 Powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2”.

Uzasadnienie 4:

Założeniem jest, aby cała część nadziemna budynku znajdowała się w jednej strefie pożarowej. Wielkość przytoczonej strefy pożarowej, jak wskazuje praktyka projektowa, jest wystarczająca do wybudowania pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o typowych dla tego typu obiektów wymiarach.
„§ 232 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem szkieletu nośnego, do wykonania którego dopuszcza się wykorzystanie drewna, a występujące w nich otwory winny zostać obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego (złagodzenie wymagań w stosunku do [3]).
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się otworów wynosi:
– ściany – REI 120,
– stropy – REI 120 (zwiększenie wymagań w stosunku do [3]),
– drzwi przeciwpożarowe – EI 60,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia – EI 30,
– drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na klatkę schodową – EI 30”.

Uzasadnienie 5:

W ocenianej klasie budynków założeniem jest, że w części nadziemnej występuje jedna strefa pożarowa. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę warunków zabudowy oraz złożoność procesu budowlanego, nie można wykluczyć możliwości lokalnego wystąpienia dodatkowej, niewielkiej w stosunku do zasadniczej, strefy pożarowej, a więc i elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Z uwagi na technologię wykonania budynku, przy założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w całości otoczonej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 249. 3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z wyłączeniem konstrukcji nośnej schodów, do wykonania której dopuszcza się wykorzystanie drewna, i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60 (złagodzenie wymagań w stosunku do [3])”.

Uzasadnienie 6:

Wymaganie w zakresie odporności ogniowej stawiane biegom i spocznikom schodów służących do ewakuacji można określić jako co najmniej niejednoznaczne. Wiąże się to z rozbieżnymi wymaganiami stawianymi konstrukcji i warunkom ewakuacji prowadzonej po tej konstrukcji.

Oznaczenie R 60 jednoznacznie sugeruje, że mamy do czynienia z oddziaływaniem standardowym temperatura-czas, a to oznacza, że w 30. minucie mamy do czynienia z temperaturą ~840°C, natomiast w 60. minucie z temperaturą ~945°C.

Zakładając, że ważniejszą funkcją schodów jest ich funkcja ewakuacyjna, a nie nośna (np. R 60), należy liczyć się z koniecznością utrzymania – przynajmniej w początkowej fazie pożaru, kiedy prowadzona jest ewakuacja – umożliwiających ją warunków (wartości graniczne przyjmowane w literaturze mówią o nadmiernym przekroczeniu stężenia gazów toksycznych, np. CO  >  700 ppm, CO2 >  5% obj., przekroczeniu dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu – wysokość przestrzeni wolnej od dymu <  1,8 m (2,0 m), spadek widzialności znaków ewakuacyjnych, zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne – temperatura >  60°C). Oznacza to, że albo w przestrzeni schodów jest możliwa ewakuacja, albo temperatura jest zbyt wysoka i ewakuacja nie jest prowadzona, co oznacza brak obciążeń użytkowych działających na schody.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu technologii wykonania budynku i założeniu zwiększonych wymagań z zakresu odporności ogniowej dla przegród oraz innych dodatkowych obostrzeń, zastosowanie wykonanej z drewna, palnej konstrukcji nośnej schodów, w całości osłoniętej przez niepalne materiały termoizolacyjne oraz niepalne elementy wielowarstwowego poszycia, należy uznać za niepogarszające warunków bezpieczeństwa pożarowego.

„§ 250 Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 [zwiększenie wymagań w stosunku do [3] z uwagi na to, że przepis nie wymaga tego od budynków ZL IV niskich (N) i średnio wysokich (SW)]”.

Uzasadnienie 7:

Z uwagi na sposób wykonania nadziemnej części budynku istotne jest odcięcie od części podziemnej, która ze względów technicznych nie może być wykonana w formie drewnianych elementów szkieletowych, a zatem będzie wykonana w technologii żelbetowej, ewentual­nie murowej. Technologia szkieletowa, w szczególności modułowa, wymaga wykonania płyty żelbetowej, którą w przypadku podpiwniczenia będzie stanowił żelbetowy strop. Stropy tego typu spełniają zazwyczaj podane powyżej wymaganie klasy odporności ogniowej.

Wymaganie dodatkowe:
Wszystkie gniazdka i kontakty wbudowane w elementy o danej klasie odporności ogniowej muszą charakteryzować się klasą odporności ogniowej nie gorszą niż przegroda, w którą zostały wbudowane.

Każdy lokal mieszkalny powinien być wyposażony w system detekcji pożaru w postaci autonomicznej domowej czujki pożarowej (czujki dymu). Czujka powinna być zamontowana na suficie, w centralnej części lokalu mieszkalnego, najlepiej pomiędzy sypialnią a kuchnią czy pokojem dziennym.
Każde mieszkanie lub pomieszczenie oddzielone jest od drogi komunikacji ogólnej/klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, charakteryzującymi się klasą odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uzasadnienie 8:

Z uwagi na palną szkieletową konstrukcję przegród należy ograniczyć możliwość przedostawania się ognia w głąb przegrody. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku wszelkiego rodzaju przerwania poszycia w formie różnego rodzaju otworów, wśród których najczęściej występują wszelkiego rodzaju otwory na puszki pod instalacje elektryczne. Wykonanie ich w klasie odporności ogniowej rozwiązuje ten problem.

Autonomiczne domowe czujki pożarowe (jedna sztuka na lokal mieszkalny) to najtańszy i najbardziej skuteczny z powszechnie dostępnych systemów wykrywania pożaru w pomieszczeniach. Pozwala on na detekcję pożaru już w fazie wstępnej, kiedy pożar jeszcze się nie rozwinął, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Stosowanie drzwi dymoszczelnych i cechujących się odpornością ogniową w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej/drogi komunikacji ogólnej jest wymogiem w przypadku podobnego co do zasady przeznaczenia budynku np. ZL V (§ 246) lub w przypadku gdy klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu i pełni rolę innej strefy pożarowej (§ 256).

W omawianym przypadku, z uwagi na wymogi akustyczne oraz ochrony przed włamaniem, drzwi wejściowe do mieszkań konstrukcyjnie są przystosowane do pełnienia również roli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wymagają niewielkiej ingerencji, przede wszystkim montażu dodatkowych uszczelek pęczniejących. Koszt takich drzwi jest zbliżony do obecnie montowanych, za to wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest znaczący.

Zalecenie dodatkowe:
Zaleca się, aby w omawianej klasie budynków nie stosować otwartego ognia.

Uzasadnienie 9:

Regres konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie w ujęciu historycznym, nastąpił po licznych pożarach miast, w wyniku stosowania przede wszystkim otwartego ognia w pomieszczeniach w znacznej części wykonanych z drewna. W chwili obecnej w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych w sposób systemowy stosuje się otwarty ogień przede wszystkim do przyrządzania posiłków, ewentualnie, co jest zjawiskiem rzadszym, do indywidualnego podgrzewania wody/ogrzewania pomieszczeń. Ograniczenie stosowania otwartego ognia, zważywszy na powszechność innych technologii w porównywalnej cenie, znacząco ogranicza potencjalne źródła pożaru.

Podsumowanie

W przypadku gdyby ww. propozycje uzyskały ogólną akceptację zainteresowanego problemem środowiska, w tym ministerstw i PSP, możliwe by było, pomimo indywidualnego charakteru uzyskiwania odstępstw, wprowadzenie przetartej ścieżki umożliwiającej szersze wykorzystanie omawianej technologii w mieszkaniowym budownictwie wielorodzinnym, co do czasu wprowadzenia zmian w przepisach w przyszłości mogłoby stanowić znaczące ułatwienie w ekspansji tego prośrodowiskowego budownictwa.

Literatura

1. P. Sulik, „Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie”, „Materiały Budowlane” 556 (12)/2018, s. 90–92.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r., poz. 2285).
4. PN-EN 13501-1:2019-02, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
5. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
6. P. Sulik, „Rozprzestrzenianie ognia przez konstrukcyjne elementy wykonane z sosnowego drewna litego NZP-124/2020”, praca badawcza ITB, sprawozdanie końcowe, 2020.
7. P. Sulik, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej”, „IZOLACJE” 7/8/2021, s. 86–95.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333.).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.