Izolacje.com.pl

Ocena techniczna elewacji wentylowanych z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą łączników niewidocznych

Technical assessment of the ventilated façade with stone cladding fixed to the substructure with concealed fixing

Kotwy do mocowania elewacyjnych płyt kamiennych lub betonowych, fot. Halfen

Kotwy do mocowania elewacyjnych płyt kamiennych lub betonowych, fot. Halfen

Jednym z najstarszych materiałów budowlanych stosowanych do zdobienia elewacji jest kamień. Kamienne elewacje od zawsze kojarzą się z prestiżem, solidnością właściciela budynku oraz podkreślają rolę budynku w życiu gospodarczym i społecznym.

Przez wieki elewacje z kamiennymi okładzinami były stosowane w budynkach reprezentacyjnych, zobaczymy je na ścianach: siedzib władców, sądów, teatrów, muzeów, banków oraz najzamożniejszych mieszkańców miast. Okładziny kamienne w tych znanych od setek lat rozwiązaniach elewacyjnych były mocowane do ścian za pomocą zapraw murarskich oraz (niekiedy) łączników mechanicznych [1].

O czym przeczytasz w artykule:
 • Mocowanie okładzin kamiennych w systemach elewacji wentylowanych;
 • Dokumenty odniesienia (Higiena, zdrowie i środowisko, bezpieczeństwo użytkowania i przydatność użytkowa, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna elementów składowych).
W artykule przedstawiono zakres oceny technicznej właściwości mechanicznych elewacji wentylowanych z okładzinami kamiennymi z niewidocznym mocowaniem do rusztu.
Technical assessment of the ventilated façade with stone cladding fixed to the substructure with concealed fixing

The article presents the scope of the technical assessment of mechanical properties of ventilated façades with stone cladding fixed to the foundation with concealed fixing.

Mocowanie okładzin kamiennych w systemach elewacji wentylowanych

Mimo upływu lat trendy w projektowaniu budynków o charakterze reprezentacyjnym pozostały bez zmian – na ścianach tego typu budynków architekci nadal widzą okładziny kamienne. Jednak coraz ostrzejsze wymagania dotyczące właściwości termoizolacyjnych przegród w istotny sposób zmieniły konstrukcję elewacji kamiennych. Na współczesnych budynkach coraz częściej stosowane są elewacje wentylowane z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą łączników niewidocznych. Najczęściej tego typu elewacje składają się z:

 • konsoli (stałych i wiatrowych) metalowych lub polimerowych [2],
 • pionowych profili metalowych,
 • poziomych profili metalowych,
 • kamiennych okładzin elewacyjnych.

Okładziny kamienne w tego typu elewacjach mocowane są do poziomych profili metalowych (najczęściej aluminiowych) za pomocą niewidocznych łączników mechanicznych (ich potoczna nazwa to tyłowkrętka). Elementy podkonstrukcji (konsola oraz profil pionowy) w celu zachowania właściwości termoizolacyjnych oraz ogniowych przegrody osłaniane są wełną mineralną.
Widok ogólny najczęściej spotykanych koncepcji tego typu elewacji wentylowanej przedstawia RYS. 1.

rys1 kopylow
RYS. 1. Widok ogólny koncepcji elewacji wentylowanej z okładziną kamienną z niewidocznym sposobem mocowania. Objaśnienia: 1 – okładzina kamienna, 2 – otwór pod tuleje w okładzinie, 3 – śruba mocująca okładzinę, 4 – profil pionowy, 5 – ściana, do której zamocowano elewację wentylowaną, 6 – konsola, 7 – termoizolacja, 8 – pustka powietrza, 9 – profil poziomy; rys.: O. Kopylov

W wielu przypadkach projektanci i wykonawcy tego typu elewacji nie są świadomi, jakie wymagania techniczne (oprócz wymagań związanych z bezpieczeństwem ogniowym i fizyką cieplną) powinny spełniać tego typu rozwiązania elewacyjne. Doprowadza to do sytuacji, że podczas odbioru prac elewacyjnych (procedura odbioru elewacji wentylowanych została opisana w [3]) nierzadko dochodzi do nieporozumień pomiędzy stronami procesu budowlanego: projektanci przedstawiają wyłącznie obliczenia statyczne podkonstrukcji, pomijając dokumenty oceny technicznej (Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną, wyniki badań laboratoryjnych) potwierdzające kluczowe właściwości elewacji jako całości.

Dokumenty odniesienia

Co do zasady omawiane systemy elewacyjne z okładzinami z kamienia naturalnego jako całość powinny posiadać Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną ze względu na fakt, że objęte one są EAD 090062-00-0404 [4].

Europejski Dokument Oceny EAD 090062-00-0404 [4] został opracowany z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej i naukowej i został wydany na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 do oceny technicznej elewacji wentylowanych.

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

W ustawie o wyrobach budowlanych przedstawiono zasady i tryb wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz zasady działania organów administracji publicznej.

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem 305/2011.

Zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia nr 305/2011, producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną zobowiązany jest, przed wprowadzeniem go do obrotu, do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE (art. 8 i 9 rozporządzenia). Z każdym wyrobem udostępnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia deklaracji właściwości użytkowych na zasadach określonych w art. 7 rozporządzenia nr 305/2011.

rys2 kopylow
RYS. 2. Ilustracja przedstawiająca schemat elewacji wentylowanej rodziny B. Objaśnienia: 1, 2 – podkonstrukcja, 1 – konsola, 2 – pionowy profil, 3 – ukryty łącznik mechaniczny, 4 – okładzina kamienna; rys.: [4]

Omawiane rozwiązania elewacyjne są objęte EAD 090062­‑00­‑0404 [4]. Zgodnie z tym rozwiązanie koncepcyjne należy do rodziny B (patrz tab. 1.1. oraz rys. 1.1b [4]). Przewiduje ona, że okładziny mocowane są mechanicznie do podkonstrukcji za pomocą niewidocznej od strony zewnętrznej kotwy umieszczonej w wywierconym otworze lub w podciętym otworze i zakotwione za pomocą blokady mechanicznej (RYS. 2).

Ogólny zakres badań elewacji wentylowanych został przedstawiony w [5].

W dalszej części artykułu zostaną omówione badania dedykowane elewacjom wentylowanym z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą kotew niewidocznych. Właściwości dotyczące kwestii ppoż. czy akustyki omówiono w [5]. Zgodnie z tablicą 1.2 [4] okładziny kamienne powinny spełniać wymagania norm [68].

Zakres oceny technicznej omawianych elewacji wentylowanych został przedstawiony w tablicy 2.1 oraz 2.2 [4] i obejmuje:

 • bezpieczeństwo pożarowe (omówiono w [5]),
 • higienę, zdrowie i środowisko,
 • przydatność użytkową i bezpieczeństwo użytkowania,
 • właściwości dźwiękoizolacyjne (omówiono w [5]),
 • właściwości termoizolacyjne (omówiono w [5]),
 • trwałość,
 • właściwości mechaniczne elementów składowych w stosunku do odpowiedniej rodziny zestawów.

Higiena, zdrowie i środowisko (cechy należące do kompetencji Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych)

Ze względu na występowanie otwartych spoin w systemie elewacyjnym badanie wodoszczelności spoin (ochrony przed zacinającym deszczem) może być pominięte, a system elewacyjny należy rozpatrywać jako niewodoszczelny.

Ze względu na powyższe systemy elewacyjne należy ocenić w zakresie możliwości odwadniania. Ocena zdolności do odwadniania ma na celu wyjaśnienie, czy woda, która przedostaje się do przestrzeni powietrznej, lub woda kondensacyjna jest odprowadzana z zestawu elewacyjnego bez gromadzenia się lub przecieku do podłoża. Ocena jest wykonywana analitycznie, na podstawie analizy szczegółów projektowych elewacji.

Bezpieczeństwo użytkowania i przydatność użytkowa

Odporność na obciążenie wiatrem (ssanie i/lub ciśnienie) zmontowanych zestawów okładzinowych należy zbadać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku E [4]. Liczba badań zależy od kombinacji rozwiązań technicznych zestawu elewacyjnego.
Ocenie podlega jedna próbka do badań dla każdej wybranej geometrii. Ocena powinna być oparta na danych z badań ssania wiatru i parcia wiatru.

Wytrzymałość na poziome obciążenia punktowe należy badać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku F [4]. Badaniu należy poddać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy mechanicznie) zestawu elewacyjnego. Zestaw elewacyjny powinien przenosić poziome obciążenia działające na jego powierzchnię w wyniku prac konserwacyjnych, bez pogorszenia jego właściwości użytkowych. Żaden element nie może ulec trwałemu odkształceniu (brak widocznych odkształceń).

Odporność na uderzenia należy badać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku G [4]. Badaniu należy poddać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie) systemu elewacyjnego. Na podstawie uzyskanych wyników badań należy określić kategorię użytkowania systemu elewacyjnego (wg tablicy G.2 i G.3 załącznika G [4]).

Dodatkowo określane są właściwości geometryczne profili, w tym:

 • kształty i wymiary zgodnie z odpowiednimi normami (w przypadku profili aluminiowych wg normy PN-EN 755-9),
 • moment bezwładności profilu zgodnie z normą EN 1999-1-1.

Dla materiału profili należy podać granicę sprężystości i moduł sprężystości (w przypadku profili aluminiowych wg PN-EN 755-2).

Dla profili poziomych i pionowych należy określić wartości sił powodujących ugięcie L/200.

W przypadku elementów podkonstrukcji nieposiadających Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej należy określić:

 • wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie połączeń mechanicznych wg załącznika K [4],
 • odporność na działanie siły poziomej i pionowej elementów podkonstrukcji wg załącznika L [4].

Trwałość

Zestaw wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych należy sprawdzić pod względem odporności na działanie cykli grzanie–deszczowanie oraz grzanie–oziębianie wg załącznika M1 [4]. Należy wskazać, czy w trakcie badań wystąpiło:

 • pogorszenie, takie jak pękanie lub rozwarstwienie elementu okładziny,
 • oderwanie się elementu okładziny,
 • nieodwracalne odkształcenie.

Należy również ocenić zachowanie zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych po obciążeniu pulsacyjnym wg metody badawczej przedstawionej w załączniku M2 [4].

Zachowanie zestawu elewacyjnego po obciążeniu pulsującym należy ocenić za pomocą badań wytrzymałościowych (przed i po cyklach), między innymi wytrzymałości mechanicznej połączeń okładzina–łącznik.

Zachowanie zestawu elewacyjnego w zakresie mrozoodporności należy sprawdzić wg załącznika M3 [4]. Zależnie od miejsca stosowania zestawu elewacyjnego można wybrać jedną z opcji badawczych:

 • 25 cykli zamrażania–rozmrażania,
 • 50 cykli zamrażania–rozmrażania.

Element okładziny należy zanurzyć w wodzie, a następnie poddać cyklom zamrażania–rozmrażania zgodnie z pkt 7.4.1.3 normy PN-EN 12467+A2:2018-06. Po zakończeniu cykli zamrażania i rozmrażania element okładziny należy poddać badaniu wytrzymałości na zginanie oraz odporności na wyrywanie mocowanego od tylnej strony łącznika mechanicznego.

W niektórych sytuacjach celowe może być sprawdzenie zachowania okładziny z łącznikiem po zanurzeniu w wodzie (niekiedy pomiędzy łącznikiem a okładziną w środowisku wodnym może dochodzić do reakcji chemicznych). Zachowanie zestawu elewacyjnego po zanurzeniu w wodzie powinno być oceniane za pomocą badań wytrzymałości na zginanie okładziny oraz odporności na wyrywanie kotwi przed i po zanurzeniu w wodzie.

W przypadku okładzin kamiennych i metalowej podkonstrukcji często występuje konieczność oceny stabilności wymiarowej okładzin. Współczynniki rozszerzalności termicznej okładziny i podkonstrukcji nie mogą różnić się więcej niż o 5%.

Ze względu na fakt, że okładziny kamienne mogą być żywicowane w ramach oceny technicznej, konieczna jest ocena odporności okładzin (jeżeli były żywicowane i poddawane obróbce chemicznej) na działanie UV wg pkt 2.2.15.7 [4].

Wytrzymałość mechaniczna elementów składowych (rodzina B)

Okładziny kamienne zawsze powinny mieć określoną wytrzymałość na zginanie wg właściwych metod badawczych wskazanych w normach [68]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie). W raporcie z badań powinna być określona wartość średnia i wartość charakterystyczna wytrzymałości na zginanie. Wytrzymałość należy również ocenić po oddziaływaniu cykli zamrażanie-rozmrażanie oraz po zanurzeniu w wodzie.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na rozciąganie osiowe.

Wytrzymałość na rozciąganie osiowe należy badać zgodnie z metodą wskazaną w rozdziale I.3 załącznika I [2]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (przypadek najsłabszy mechanicznie).

W raporcie z badań powinna być podana wartość średnia i wartość charakterystyczna. Wartość jest sprawdzana po kondycjonowaniu w warunkach laboratoryjnych oraz po:

 • oddziaływaniu pulsujących obciążeń,
 • badaniach odporności na zamrażanie–rozmrażanie,
 • po zanurzeniu w wodzie.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na ścinanie zgodnie z metodą wskazaną w p. I.4 załącznika I [4]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy mechanicznie).

W raporcie z badań powinny być przedstawione wartość średnia i wartość charakterystyczna.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na obciążenie kombinowane (rozciąganie i ścinanie). Badanie należy przeprowadzić wg metody wskazanej w pkt I.5 załącznika I [4]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie).

W raporcie z badań powinny być przedstawione wartość średnia i wartość charakterystyczna.

Literatura

1. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski, „Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków (cz. 7) Elewacje z okładzin kamiennych przyklejanych do ścian”, „Builder” 1/2021, s. 9–13.
2. O. Kopyłow, „Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny”, „IZOLACJE” 5/2021, s. 62–66.
3. O. Kopyłow, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14 Elewacje wentylowane”, Warszawa 2018.
4. EAD 090062-00-0404, „Kits for external wall claddings mechanically fixed”.
5. O. Kopyłow, „Ocena techniczna elewacji wentylowanych
wg EAD 090062-00-0404”, „IZOLACJE” 3/2020,
s. 72–74.
6. PN-EN 1469:2015-04, „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe – Wymagania”.
7. PN-EN 12057:2015-04, „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe – Wymagania”.
8. PN-EN 12326-1:2014-10, „Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych. Część 1. Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych”.

Komentarze

Powiązane

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.