Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena techniczna elewacji wentylowanych z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą łączników niewidocznych

Technical assessment of the ventilated façade with stone cladding fixed to the substructure with concealed fixing

Kotwy do mocowania elewacyjnych płyt kamiennych lub betonowych, fot. Halfen

Kotwy do mocowania elewacyjnych płyt kamiennych lub betonowych, fot. Halfen

Jednym z najstarszych materiałów budowlanych stosowanych do zdobienia elewacji jest kamień. Kamienne elewacje od zawsze kojarzą się z prestiżem, solidnością właściciela budynku oraz podkreślają rolę budynku w życiu gospodarczym i społecznym.

Przez wieki elewacje z kamiennymi okładzinami były stosowane w budynkach reprezentacyjnych, zobaczymy je na ścianach: siedzib władców, sądów, teatrów, muzeów, banków oraz najzamożniejszych mieszkańców miast. Okładziny kamienne w tych znanych od setek lat rozwiązaniach elewacyjnych były mocowane do ścian za pomocą zapraw murarskich oraz (niekiedy) łączników mechanicznych [1].

O czym przeczytasz w artykule:

 • Mocowanie okładzin kamiennych w systemach elewacji wentylowanych;

 • Dokumenty odniesienia (Higiena, zdrowie i środowisko, bezpieczeństwo użytkowania i przydatność użytkowa, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna elementów składowych).
W artykule przedstawiono zakres oceny technicznej właściwości mechanicznych elewacji wentylowanych z okładzinami kamiennymi z niewidocznym mocowaniem do rusztu.

Technical assessment of the ventilated façade with stone cladding fixed to the substructure with concealed fixing

The article presents the scope of the technical assessment of mechanical properties of ventilated façades with stone cladding fixed to the foundation with concealed fixing.

Mocowanie okładzin kamiennych w systemach elewacji wentylowanych

Mimo upływu lat trendy w projektowaniu budynków o charakterze reprezentacyjnym pozostały bez zmian – na ścianach tego typu budynków architekci nadal widzą okładziny kamienne. Jednak coraz ostrzejsze wymagania dotyczące właściwości termoizolacyjnych przegród w istotny sposób zmieniły konstrukcję elewacji kamiennych. Na współczesnych budynkach coraz częściej stosowane są elewacje wentylowane z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą łączników niewidocznych. Najczęściej tego typu elewacje składają się z:

 • konsoli (stałych i wiatrowych) metalowych lub polimerowych [2],
 • pionowych profili metalowych,
 • poziomych profili metalowych,
 • kamiennych okładzin elewacyjnych.

Okładziny kamienne w tego typu elewacjach mocowane są do poziomych profili metalowych (najczęściej aluminiowych) za pomocą niewidocznych łączników mechanicznych (ich potoczna nazwa to tyłowkrętka). Elementy podkonstrukcji (konsola oraz profil pionowy) w celu zachowania właściwości termoizolacyjnych oraz ogniowych przegrody osłaniane są wełną mineralną.
Widok ogólny najczęściej spotykanych koncepcji tego typu elewacji wentylowanej przedstawia RYS. 1.

rys1 kopylow

RYS. 1. Widok ogólny koncepcji elewacji wentylowanej z okładziną kamienną z niewidocznym sposobem mocowania. Objaśnienia: 1 – okładzina kamienna, 2 – otwór pod tuleje w okładzinie, 3 – śruba mocująca okładzinę, 4 – profil pionowy, 5 – ściana, do której zamocowano elewację wentylowaną, 6 – konsola, 7 – termoizolacja, 8 – pustka powietrza, 9 – profil poziomy; rys.: O. Kopylov

W wielu przypadkach projektanci i wykonawcy tego typu elewacji nie są świadomi, jakie wymagania techniczne (oprócz wymagań związanych z bezpieczeństwem ogniowym i fizyką cieplną) powinny spełniać tego typu rozwiązania elewacyjne. Doprowadza to do sytuacji, że podczas odbioru prac elewacyjnych (procedura odbioru elewacji wentylowanych została opisana w [3]) nierzadko dochodzi do nieporozumień pomiędzy stronami procesu budowlanego: projektanci przedstawiają wyłącznie obliczenia statyczne podkonstrukcji, pomijając dokumenty oceny technicznej (Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną, wyniki badań laboratoryjnych) potwierdzające kluczowe właściwości elewacji jako całości.

Dokumenty odniesienia

Co do zasady omawiane systemy elewacyjne z okładzinami z kamienia naturalnego jako całość powinny posiadać Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną ze względu na fakt, że objęte one są EAD 090062-00-0404 [4].

Europejski Dokument Oceny EAD 090062-00-0404 [4] został opracowany z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej i naukowej i został wydany na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 do oceny technicznej elewacji wentylowanych.

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

W ustawie o wyrobach budowlanych przedstawiono zasady i tryb wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz zasady działania organów administracji publicznej.

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem 305/2011.

rys2 kopylow

RYS. 2. Ilustracja przedstawiająca schemat elewacji wentylowanej rodziny B. Objaśnienia: 1, 2 – podkonstrukcja, 1 – konsola, 2 – pionowy profil, 3 – ukryty łącznik mechaniczny, 4 – okładzina kamienna; rys.: [4]

Zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia nr 305/2011, producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną zobowiązany jest, przed wprowadzeniem go do obrotu, do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE (art. 8 i 9 rozporządzenia). Z każdym wyrobem udostępnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia deklaracji właściwości użytkowych na zasadach określonych w art. 7 rozporządzenia nr 305/2011.

Omawiane rozwiązania elewacyjne są objęte EAD 090062­‑00­‑0404 [4]. Zgodnie z tym rozwiązanie koncepcyjne należy do rodziny B (patrz tab. 1.1. oraz rys. 1.1b [4]). Przewiduje ona, że okładziny mocowane są mechanicznie do podkonstrukcji za pomocą niewidocznej od strony zewnętrznej kotwy umieszczonej w wywierconym otworze lub w podciętym otworze i zakotwione za pomocą blokady mechanicznej (RYS. 2).

Ogólny zakres badań elewacji wentylowanych został przedstawiony w [5].

W dalszej części artykułu zostaną omówione badania dedykowane elewacjom wentylowanym z okładzinami kamiennymi mocowanymi do podkonstrukcji za pomocą kotew niewidocznych. Właściwości dotyczące kwestii ppoż. czy akustyki omówiono w [5]. Zgodnie z tablicą 1.2 [4] okładziny kamienne powinny spełniać wymagania norm [68].

Zakres oceny technicznej omawianych elewacji wentylowanych został przedstawiony w tablicy 2.1 oraz 2.2 [4] i obejmuje:

 • bezpieczeństwo pożarowe (omówiono w [5]),
 • higienę, zdrowie i środowisko,
 • przydatność użytkową i bezpieczeństwo użytkowania,
 • właściwości dźwiękoizolacyjne (omówiono w [5]),
 • właściwości termoizolacyjne (omówiono w [5]),
 • trwałość,
 • właściwości mechaniczne elementów składowych w stosunku do odpowiedniej rodziny zestawów.

Higiena, zdrowie i środowisko (cechy należące do kompetencji Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych)

Ze względu na występowanie otwartych spoin w systemie elewacyjnym badanie wodoszczelności spoin (ochrony przed zacinającym deszczem) może być pominięte, a system elewacyjny należy rozpatrywać jako niewodoszczelny.

Ze względu na powyższe systemy elewacyjne należy ocenić w zakresie możliwości odwadniania. Ocena zdolności do odwadniania ma na celu wyjaśnienie, czy woda, która przedostaje się do przestrzeni powietrznej, lub woda kondensacyjna jest odprowadzana z zestawu elewacyjnego bez gromadzenia się lub przecieku do podłoża. Ocena jest wykonywana analitycznie, na podstawie analizy szczegółów projektowych elewacji.

Bezpieczeństwo użytkowania i przydatność użytkowa

Odporność na obciążenie wiatrem (ssanie i/lub ciśnienie) zmontowanych zestawów okładzinowych należy zbadać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku E [4]. Liczba badań zależy od kombinacji rozwiązań technicznych zestawu elewacyjnego.
Ocenie podlega jedna próbka do badań dla każdej wybranej geometrii. Ocena powinna być oparta na danych z badań ssania wiatru i parcia wiatru.

Wytrzymałość na poziome obciążenia punktowe należy badać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku F [4]. Badaniu należy poddać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy mechanicznie) zestawu elewacyjnego. Zestaw elewacyjny powinien przenosić poziome obciążenia działające na jego powierzchnię w wyniku prac konserwacyjnych, bez pogorszenia jego właściwości użytkowych. Żaden element nie może ulec trwałemu odkształceniu (brak widocznych odkształceń).

Odporność na uderzenia należy badać zgodnie z metodą wskazaną w załączniku G [4]. Badaniu należy poddać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie) systemu elewacyjnego. Na podstawie uzyskanych wyników badań należy określić kategorię użytkowania systemu elewacyjnego (wg tablicy G.2 i G.3 załącznika G [4]).

Dodatkowo określane są właściwości geometryczne profili, w tym:

 • kształty i wymiary zgodnie z odpowiednimi normami (w przypadku profili aluminiowych wg normy PN-EN 755-9),
 • moment bezwładności profilu zgodnie z normą EN 1999-1-1.

Dla materiału profili należy podać granicę sprężystości i moduł sprężystości (w przypadku profili aluminiowych wg PN-EN 755-2).

Dla profili poziomych i pionowych należy określić wartości sił powodujących ugięcie L/200.

W przypadku elementów podkonstrukcji nieposiadających Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej należy określić:

 • wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie połączeń mechanicznych wg załącznika K [4],
 • odporność na działanie siły poziomej i pionowej elementów podkonstrukcji wg załącznika L [4].

Trwałość

Zestaw wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych należy sprawdzić pod względem odporności na działanie cykli grzanie–deszczowanie oraz grzanie–oziębianie wg załącznika M1 [4]. Należy wskazać, czy w trakcie badań wystąpiło:

 • pogorszenie, takie jak pękanie lub rozwarstwienie elementu okładziny,
 • oderwanie się elementu okładziny,
 • nieodwracalne odkształcenie.

Należy również ocenić zachowanie zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych po obciążeniu pulsacyjnym wg metody badawczej przedstawionej w załączniku M2 [4].

Zachowanie zestawu elewacyjnego po obciążeniu pulsującym należy ocenić za pomocą badań wytrzymałościowych (przed i po cyklach), między innymi wytrzymałości mechanicznej połączeń okładzina–łącznik.

Zachowanie zestawu elewacyjnego w zakresie mrozoodporności należy sprawdzić wg załącznika M3 [4]. Zależnie od miejsca stosowania zestawu elewacyjnego można wybrać jedną z opcji badawczych:

 • 25 cykli zamrażania–rozmrażania,
 • 50 cykli zamrażania–rozmrażania.

Element okładziny należy zanurzyć w wodzie, a następnie poddać cyklom zamrażania–rozmrażania zgodnie z pkt 7.4.1.3 normy PN-EN 12467+A2:2018-06. Po zakończeniu cykli zamrażania i rozmrażania element okładziny należy poddać badaniu wytrzymałości na zginanie oraz odporności na wyrywanie mocowanego od tylnej strony łącznika mechanicznego.

W niektórych sytuacjach celowe może być sprawdzenie zachowania okładziny z łącznikiem po zanurzeniu w wodzie (niekiedy pomiędzy łącznikiem a okładziną w środowisku wodnym może dochodzić do reakcji chemicznych). Zachowanie zestawu elewacyjnego po zanurzeniu w wodzie powinno być oceniane za pomocą badań wytrzymałości na zginanie okładziny oraz odporności na wyrywanie kotwi przed i po zanurzeniu w wodzie.

W przypadku okładzin kamiennych i metalowej podkonstrukcji często występuje konieczność oceny stabilności wymiarowej okładzin. Współczynniki rozszerzalności termicznej okładziny i podkonstrukcji nie mogą różnić się więcej niż o 5%.

Ze względu na fakt, że okładziny kamienne mogą być żywicowane w ramach oceny technicznej, konieczna jest ocena odporności okładzin (jeżeli były żywicowane i poddawane obróbce chemicznej) na działanie UV wg pkt 2.2.15.7 [4].

Wytrzymałość mechaniczna elementów składowych (rodzina B)

Okładziny kamienne zawsze powinny mieć określoną wytrzymałość na zginanie wg właściwych metod badawczych wskazanych w normach [68]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie). W raporcie z badań powinna być określona wartość średnia i wartość charakterystyczna wytrzymałości na zginanie. Wytrzymałość należy również ocenić po oddziaływaniu cykli zamrażanie-rozmrażanie oraz po zanurzeniu w wodzie.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na rozciąganie osiowe.

Wytrzymałość na rozciąganie osiowe należy badać zgodnie z metodą wskazaną w rozdziale I.3 załącznika I [2]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (przypadek najsłabszy mechanicznie).

W raporcie z badań powinna być podana wartość średnia i wartość charakterystyczna. Wartość jest sprawdzana po kondycjonowaniu w warunkach laboratoryjnych oraz po:

 • oddziaływaniu pulsujących obciążeń,
 • badaniach odporności na zamrażanie–rozmrażanie,
 • po zanurzeniu w wodzie.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na ścinanie zgodnie z metodą wskazaną w p. I.4 załącznika I [4]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy mechanicznie).

W raporcie z badań powinny być przedstawione wartość średnia i wartość charakterystyczna.

Połączenie kotew–okładzina kamienna powinno być sprawdzone w zakresie wytrzymałości na obciążenie kombinowane (rozciąganie i ścinanie). Badanie należy przeprowadzić wg metody wskazanej w pkt I.5 załącznika I [4]. Należy zbadać co najmniej najgorszy przypadek (najsłabszy przypadek mechanicznie).

W raporcie z badań powinny być przedstawione wartość średnia i wartość charakterystyczna.

Literatura

 1. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski, „Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków (cz. 7) Elewacje z okładzin kamiennych przyklejanych do ścian”, „Builder” 1/2021, s. 9–13.
 2. O. Kopyłow, „Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny”, „IZOLACJE” 5/2021, s. 62–66.
 3. O. Kopyłow, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14 Elewacje wentylowane”, Warszawa 2018.
 4. EAD 090062-00-0404, „Kits for external wall claddings mechanically fixed”.
 5. O. Kopyłow, „Ocena techniczna elewacji wentylowanych
  wg EAD 090062-00-0404”, „IZOLACJE” 3/2020,
  s. 72–74.
 6. PN-EN 1469:2015-04, „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe – Wymagania”.
 7. PN-EN 12057:2015-04, „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe – Wymagania”.
 8. PN-EN 12326-1:2014-10, „Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych. Część 1. Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.