Izolacje.com.pl

Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Biodegradable release agents for releasing concrete products from moulds

Badanie przyczepności zaprawy klejowej do betonu (BIOECO-B2), fot.:  D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec
Badanie przyczepności zaprawy klejowej do betonu (BIOECO-B2), fot.:  D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej popularnym. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa betonowego, w tym także betonu architektonicznego, pojawia się konieczność używania nowych, coraz lepszych preparatów antyadhezyjnych.

Zobacz także

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

Materiały prasowe news Beton mrozoodporny bez tajemnic

Beton mrozoodporny bez tajemnic Beton mrozoodporny bez tajemnic

W jaki sposób można zabezpieczyć obiekty betonowe przed szkodliwym odziaływaniem mrozu? Na to pytanie odpowiedzą eksperci Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej podczas webinaru „ABC produkcji betonu...

W jaki sposób można zabezpieczyć obiekty betonowe przed szkodliwym odziaływaniem mrozu? Na to pytanie odpowiedzą eksperci Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej podczas webinaru „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”. Udział jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Powierzchnia betonu architektonicznego jest tworzona przez powierzchnię deskowania, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na środki antyadhezyjne, które pełnią kluczową rolę w osiągnięciu homogenicznej i zamkniętej struktury powierzchni. Stosowanie ich nie powinno prowadzić do powstania plam, przebarwień lub zabrudzeń na powierzchni elementu, jak również nie powinny powodować problemów z odpowietrzeniem się wzdłuż ścian formy.

Od momentu umieszczenia mieszanki betonowej w formie następują przemiany chemiczne w procesie wiązania i twardnienia. Stosowany jako spoiwo cement ulega przemianie i reaguje, tworząc m.in. wodorotlenek wapnia, co powoduje powstanie środowiska silnie alkalicznego. Będąc silną zasadą, ma właściwości korozyjne, które są niebezpieczne w przypadku kontaktu np. ze skórą, jak również wpływa na powierzchniowe reakcje pomiędzy strukturą formy a betonem. Powoduje to bardzo silne przywieranie utwardzonego betonu do powierzchni formy. W konsekwencji pojawiają się uszkodzenia powierzchni uformowanego elementu betonowego lub uszkodzenia formy podczas rozformowywania.

Uzyskanie jednolitej barwy betonu architektonicznego po usunięciu jest bardzo skomplikowanym procesem. Należy podczas prac zachować odpowiednią dyscyplinę, przestrzegać technologii wykonywania prac, jak również pamiętać o odpowiednim doborze środka antyadhezyjnego, najlepiej ekologicznego.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Środki antyadhezyjne do form elementów betonowych
 • Problem badawczy
 • Metodyka badawcza
 • Wyniki i analiza badań
 • Lepkość i gęstość środka antyadhezyjnego
 • Wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu
 • Lepkość i gęstość środka antyadhezyjnego
 • Wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu, jakość formy oraz na cechy i trwałość betonu
 • Możliwość odparowania wody ze struktury betonu
 • Przyczepność zaprawy do powierzchni betonu
 • Wpływ środka antyadhezyjnego na możliwość powlekania betonu farbą

 

Przedmiotem artykułu są biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form. Autorki analizują środki antyadhezyjne do form elementów betonowych. Omawiają zagadnienie lepkości i gęstości środka antyadhezyjnego. Analizują wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu (zatłuszczenie powierzchni betonu, zmiana barwy i zacieki na powierzchni betonu), na jakość formy, na cechy i trwałość betonu (współczynnik absorbcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym, możliwość odparowania wody ze struktury betonu, przyczepność zaprawy do powierzchni betonu) oraz na możliwość powlekania betonu farbą.
Biodegradable release agents for releasing concrete products from moulds

This paper discusses biodegradable release agents for releasing concrete products from moulds. The authors analyse release agents for concrete elements moulds. They discuss the issue of viscosity and density of the release agent. The authors analyse the influence of the release agent on the quality of the concrete surface (greasing of the concrete surface, colour change and streaking on the concrete surface), on the quality of the mould, on the features and durability of concrete (water absorption coefficient caused by capillary rise, the possibility of water evaporation from the concrete structure, adhesion of the mortar to the concrete surface) and on the possibility of coating concrete with paint.

Środki antyadhezyjne do form elementów betonowych

Przemysł budowlany stale dąży do stosowania bardziej ekologicznych, czystszych i zrównoważonych produktów. Środki antyadhezyjne do form do betonu stosuje się, aby zapobiec przywieraniu świeżo położonego betonu do powierzchni formującej niezależnie od tego, czy jest to sklejka, stal czy plastik.

Można wyróżnić trzy rodzaje środków antyadhezyjnych:

 • bezpośrednio stosowane jako olej,
 • w postaci emulsji wodno-olejowych
 • lub w postaci żelu.

Możemy też spotkać środki antyadhezyjne stosowane do betonu włóknistego i komórkowego.

Baty i Reynolds [1] dzielą środki zapobiegające przyleganiu do formy na dwie kategorie:

 • barierowe środki zapobiegające przyleganiu do formy (niereaktywne lub pasywne),
 • reaktywne środki zapobiegające przyleganiu do formy (chemicznie aktywne).

Barierowe środki oddzielające tworzą fizyczną barierę pomiędzy formą a betonem, natomiast reaktywne środki zawierają aktywny składnik, który chemicznie łączy się z wapniem (występującym w wapnie) w świeżej masie cementowej. Reakcja chemiczna pomiędzy wapniem a środkiem antyadhezyjnym zapobiega tworzeniu się cienkiej warstwy powierzchniowej na betonie. Chemicznie aktywnym składnikiem środka antyadhezyjnego jest kwas tłuszczowy, który umożliwia uwolnienie deskowania z betonu.

Prawidłowo stosowane reaktywne środki antyadhezyjne mogą produkować mniej ubytków, raków, plam i nieregularności powierzchni i, w zależności od marki, mogą one pozostać na formie przez wiele dni bez ponownej aplikacji [2].

Większość środków oddzielających typu barierowego nie jest zalecana, ponieważ stworzenie bariery pomiędzy formą a świeżym betonem wymaga tak intensywnego stosowania tych olejów, że często powstają raki i plamy (pojawiają się także problemy z zanieczyszczeniem środowiska) [3].

Baty i Reynolds [1] sugerują również, że barierowe środki antyadhezyjne nie są najlepszą opcją do stosowania, jeśli wymagane jest dobrej jakości wykończenie powierzchni betonu architektonicznego.
Wykorzystanie dużych ilości nieodnawialnych zasobów, które nie ulegają biodegradacji w postaci środków formierskich, stawia ważne pytania dotyczące możliwości zastosowania alternatywnych, „zielonych”, przyjaznych dla środowiska produktów. Dlatego też przemysł zmierza w kierunku bardziej ekologicznych technologii.

Preparaty na bazie składników ekologicznych są obecnie stosowane ze względu na wynikające z tego korzyści dla środowiska. Powszechnie znana toksyczność produktów na bazie olejów mineralnych oraz emisja wytwarzanych przez nie lotnych związków organicznych (VOC) sprawiają, że są one nie do przyjęcia w czasach, gdy globalne ocieplenie i powstawanie fotochemicznego „smogu” stanowią poważny problem.

Reaktywne środki oddzielające można następnie podzielić na dwie dalsze podkategorie:

 • środki oddzielające na bazie olejów mineralnych,
 • środki oddzielające na bazie olejów roślinnych.

Według Djelal i in. [4] środki antyadhezyjne na bazie olejów mineralnych są zastępowane środkami antyadhezyjnymi na bazie olejów roślinnych, ponieważ te ostatnie są mniej szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza jeśli zostaną przypadkowo rozlane na miejscu.

Szkodliwe działanie węglowodorów aromatycznych (toksyczność), agresywność względem środowiska naturalnego, nieprzyjemny zapach oraz palność są wadami powszechnie stosowanych jako środki antyadhezyjne olejów napędowych. Do jeszcze bardziej niebezpiecznych i szkodliwych zalicza się oleje smarowe i przepracowane, których w ogóle nie powinno się stosować ze względu na ich działanie rakotwórcze.

Jak dotąd przyjazność dla środowiska i nieskazitelna powierzchnia betonu to rzadkie połączenie. Do tej pory w handlu dostępne były produkty zawierające rozpuszczalnik, który zazwyczaj był niebezpieczny dla środowiska. Z drugiej strony produkty przyjazne dla środowiska, niezawierające rozpuszczalników, nie zawsze pozostawiały powierzchnię betonową nieskazitelną. Dlatego też w krajach najbardziej uprzemysłowionych, o zaawansowanej technice i wrażliwości ekologicznej społeczeństw, istnieje wyraźna skłonność do ciągłego poszukiwania nieszkodliwych i przyjaznych dla środowiska olejów formierskich.

Środki oddzielające na bazie oleju roślinnego są wprowadzane na rynek europejski od blisko 40 lat, a ich stosowanie zostało już udowodnione przez wiele firm, które odniosły sukces. Jednakże z powodu początkowych słabych wyników technicznych, niskich cen produktów na bazie olejów mineralnych, braku świadomości konsekwencji dla środowiska oraz wielu innych przyczyn udział tego typu olejów w rynku jest bardzo ograniczony [2].

Wśród różnych wariantów środków oddzielających powstałych na bazie oleju roślinnego można wyróżnić:

 • czyste oleje roślinne,
 • estry kwasów tłuszczowych (oleje estrowe)
 • oraz emulsje estrów kwasów tłuszczowych lub czystych olejów roślinnych w wodzie (emulsje).

Pod względem biodegradowalności produkty te są wysoko oceniane wśród środków oddzielających, do których zalicza się również oleje mineralne z LZO, oleje mineralne bez LZO oraz biodegradowalne oleje mineralne. Należy jednak zaznaczyć, że biodegradowalność środków oddzielających na bazie oleju roślinnego może być osłabiona przez zastosowanie takich dodatków jak emulgatory, dodatki zapobiegające zamarzaniu, inhibitory korozji, przeciwutleniacze i inne.

Biodegradowalność jest jednym z restrykcyjnych wymagań ekologicznych, które muszą spełniać środki antyadhezyjne nowej generacji. Aby zatem nowo projektowane oleje formierskie były zgodne z obowiązującymi przepisami normatywnymi, powinny zawierać składniki biodegradowalne, do których należą substancje o pochodzeniu roślinnym. Biokomponentami mogą być oleje roślinne w postaci zarówno naturalnej, jak i modyfikowanej chemicznie.

Jak dotąd nie opracowano dokładnych wytycznych normowych dla jakości tego rodzaju oleju. Zarówno indywidualni wytwórcy olejów antyadhezyjnych, jak i duże przedsiębiorstwa wytwarzające betonowe elementy prefabrykowane wprowadzają własne wymagania wewnętrzne.

Wychodząc naprzeciw tym trendom i potrzebom, stworzono specjalistyczne kompozycje biodegradowalnych, nietoksycznych olejów opartych na olejach roślinnych. Materiały te mają właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego i są produktami odnawialnymi i biodegradowalnymi. Ich cechy hydrofobowe sprawiają, że znajdują one szerokie zastosowanie w produkcji środków do oddzielania form.

O wykorzystaniu olejów pochodzenia roślinnego w produkcji oleju antyadhezyjnego w literaturze przedmiotu nie ma wzmianek. W literaturze polskiej znaleziono tylko jedną pozycję dotyczącą wykorzystania olejów roślinnych do wytwarzania oleju antyadhezyjnego [5]. W sprzedaży znaleziono jeden produkt mający w swoim składzie naturalne oleje, ale są to oleje nieorganiczne.

Używane do produkcji biodegradowalnych środków formierskich składniki powinny bezwzględnie spełniać ściśle zdefiniowane wymagania ekologiczne. W przypadku krajów europejskich do najbardziej powszechnych należą wymogi przyjęte w Niemczech w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w ramach rozporządzenia o oznakowaniu ekologicznym „Blue Angel”. Powyższe wytyczne z powodzeniem sprawdziły się we wprowadzaniu nowych technologii i wciąż są wykorzystywane do wprowadzania modyfikacji kompozycji środków smarowych i tworzenia nowoczesnych produktów o właściwościach ekotoksykologicznych i ograniczających wpływ środków smarowych na środowisko.

Żaden składnik (oleje bazowe, dodatki), który znajduje się na liście kryteriów wykluczających, nie może wchodzić w skład biośrodków smarnych antyadhezyjnych. Podstawą kryteriów wykluczenia są głównie względy toksykologiczne i zagrożenia ekologiczne.

Poniżej znajdują się kryteria wykluczające użycie określonych substancji jako składników smarów ulegających biodegradacji:

 • chronicznie szkodliwe, reprotoksyczne, rakotwórcze, wywołujące uczulenie, mutagenne (T*, T, m, r),
 • azotyny, halogenowe związki organiczne, sole metali (wyjątkiem są sole wapniowe),
 • drażniące (Xn, C, X) – maks. 50% dopuszczalnego stężenia (wyjątkiem jest R65),
 • zagrażające wodom (WGK 2 lub WGK 3).

O możliwościach bezpośredniego wykorzystania olejów roślinnych jako środków smarnych decyduje przede wszystkim stopień nienasycenia kwasów tłuszczowych, który może być bardzo różny w zależności od źródła pochodzenia i sposobu uprawy roślin.

Nie ma wymagań normowych dla środków antyadhezyjnych, ale są dwa wymagania, które sformułowano dla nich w normie PN-EN 13670:2011, „Wykonywanie konstrukcji betonowych [6]:

 • nie mogą mieć niezamierzonego wpływu na kolor, stan powierzchni konstrukcji lub poszczególnych warstw,
 • powinny być tak dobrane i zastosowane, żeby nie wywierały negatywnego wpływu na elementy betonowe, stal sprężającą i zbrojeniową, konstrukcję, a także deskowanie.

Dotychczas nie została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) klasyfikacja środków formierskich. W wycofanej normie PN-B-19305:1996, „Środki antyadhezyjne do form stalowych stosowanych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego” [7], do środków antyadhezyjnych do betonu zalicza się: środki emulsyjne, które oznaczono symbolem (E) i środki olejowe, opisane symbolem (O). Norma ta rozróżnia dwa typy olejów w zależności od typu tworzonego betonu: komórkowego (L) oraz kruszywowego (K).

Szereg metod badawczych i wymogów ważnych dla skuteczności działania środków antyadhezyjnych do form przewiduje wycofana norma PN-B-19305:1996 [7]:

 • wpływ preparatu adhezyjnego na powierzchnię form, w tym adhezja i korozja form,
 • zatłuszczenie betonowej powierzchni,
 • wpływ preparatu adhezyjnego na trwałość betonu,
 • zmiana koloru powierzchni betonu.

Problem badawczy

Przedstawione w artykule badania dotyczą nowych preparatów biodegradowalnych do uwalniania form. Wyjściowym materiałem badawczym były wyselekcjonowane kompozycje olejów naturalnych oraz trioleinian glicerylu. Oleje naturalne posiadają właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto są produktem odnawialnym i biodegradowalnym. Ze względu na swoje właściwości hydrofobowe mogą mieć zastosowanie w produkcji środków antyadhezyjnych do form do betonu. Specjalnie wyselekcjonowane oleje roślinne zostały połączone z trioleinianem glicerylu. Takie innowacyjne połączenie nie zostało jeszcze przebadane, dlatego też brak jest doniesień na ten temat w literaturze.

Pozytywną cechą olejów roślinnych z punktu widzenia ochrony środowiska jest zdolność do biodegradacji, tj. samoczynnego rozkładu do CO2 i H2O. W porównaniu z olejami naftowymi, a nawet estrami syntetycznymi oleje roślinne, niezależnie od pochodzenia, charakteryzują się biodegradowalnością od 80 do 100%. Ich stopień szkodliwości dla wody równy jest 0 (w czterostop­niowej skali od 0 do 3) [8–9].

Innowacyjne produkty antyadhezyjne wypełnią lukę, która pojawiła się na rynku tych produktów.

Metodyka badawcza

W celu właściwego połączenia fazy ciekłej kompozycji olejów naturalnych oraz fazy ciekłej trioleinianu glicerylu wykorzystano mieszadło wolnoobrotowe, aż do uzyskania jednolitego środka antyadhezyjnego.

Materiał badawczy stanowiły:

 • beton zwykły na cemencie CEM I 42,5 R o wskaźniku w/c = 0,45,
 • środki do uwalniania form w następujących konfiguracjach:
  1) oleje naturalne w ilości 65% oraz trioleinian glicerylu w ilości 35% (BIOECO-B1),
  2) oleje naturalne w ilości 65%, trioleinian glicerylu w ilości 33% oraz woda w ilości 2% (BIOECO-B2),
  3) oleje naturalne w ilości 65%, trioleinian glicerylu w ilości 29% oraz woda w ilości 6% (BIOECO-B3),
  4) oleje naturalne w ilości 90% oraz woda w ilości 10% (­BIOECO-B4).

Program badań zaproponowano na podstawie wycofanej już normy PN-B-19305:1996 [7] (gdyż obecnie nie ma obowiązującej normy) oraz następujących procedur własnych:

 • lepkość i gęstość środka antyadhezyjnego,
 • wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu (zatłuszczenie powierzchni betonu, zmiana barwy powierzchni betonu, zacieki),
 • wpływ środka antyadhezyjnego na jakość formy: przywieranie: sprawdzenie skuteczność działania środka antyadhezyjnego w zależności od czasu formowania (po 1 h, 24 h),
 • wpływ środka antyadhezyjnego na cechy i trwałość betonu: podciąganie kapilarne, możliwość odparowania wody ze struktury betonu, przyczepność zaprawy do powierzchni betonu,
 • wpływ środka antyadhezyjnego na możliwość powlekania betonu farbą: chłonność farby, równomierne pokrycie betonu farbą.

Wyniki i analiza badań

Na FOT. 1–6 przedstawiono stan nowych produktów zaraz po wymieszaniu i po upływie dwóch godzin.

fot1 6 biodegradowalne
FOT. 1–6. Wygląd wybranych olejów do form zaraz po wymieszaniu i po 2 godzinach: BIOECO-B1 (1–2), BIOECO-B3 (3–4), BIOECO-B4 (5–6); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

W miarę wzrostu ilości wody w mieszaninie zaobserwowano zmętnienie substancji. Poszczególne składniki nowych środków bardzo dobrze mieszały się ze sobą. Jednakże w miarę upływu czasu w przypadku BIOECO-B4 na dnie pojemnika pojawił się biały osad, a w przypadku środka BIOECO-B3 z trioleinianem glicerylu i wodą – różowy osad. W przypadku BIOECO-B1 nie zaobserwowano rozsegregowania składników ani osadu, nawet po kilku dniach od momentu wytworzenia nowego preparatu. Barwa środka z 10-procentową zawartością wody (BIOECO-B4) zmieniła się na bardziej klarowną, ciemniejszą, zbliżoną do naturalnych olejów, jednakże zaobserwowano niewielki osad na dnie pojemnika.

Lepkość i gęstość środka antyadhezyjnego

Współczynnik lepkości η oznaczono metodą Stokesa. Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej 22,5°C. Przyjęto pięć pomiarów za liczbę miarodajną. Wyniki gęstości i lepkości przedstawiono w TABELI 1.

tab1 biodegradowalne
TABELA 1. Wyniki badań lepkości i gęstości środków do uwalniania form

Badane nowo wytworzone środki charakteryzują się gęstością na poziomie 1,0–1,1 g/cm3.

Przeprowadzone pomiary współczynnika η wykazały, że największą lepkością dynamiczną i kinematyczną charakteryzował się środek z 6-procentową zawartością wody, natomiast najniższą – środek z 90-procentową zawartością olejów naturalnych (BIOECO-B4). Dla porównania lepkość kinematyczna estru metylowego oleju rzepakowego w 20°C wynosi 7 mm2/s [10]. Duża lepkość powoduje, że nowo wytworzone środki formierskie wykazują mniejszą skłonność do spływania z nachylonych i bocznych powierzchni form.

Wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu

Zatłuszczenie powierzchni betonu

Zgodnie z punktem 2.3.1 normy PN-B-19305:1996 [7] zatłuszczenie powierzchni betonu, określone przyczepnością wyprawy do betonu, według normy powinno być takie, aby zerwanie wyprawy na styku z betonem występowało najwyżej na jednej z trzech badanych próbek betonu. We wszystkich analizowanych przypadkach nie zaobserwowano braku przyczepności tynku do betonu. Wybrane próbki z wyprawą tynkarską przedstawiono na FOT. 7–9.

fot7 9 biodegradowalne
FOT. 7–9. Stan wyprawy tynkarskiej na powierzchni próbek betonowych: BIOECO-B1 (7), BIOECO-B2 (8), BIOECO-B3 (9); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Zmiana barwy i zacieki na powierzchni betonu

Zgodnie z punktem 2.3.2 normy PN-B-19305:1996 [7] środek antyadhezyjny nie powinien powodować zmiany barwy betonu (plamy, wykwity krystaliczne) na żadnej z trzech badanych próbek. Na FOT. 10–12 przedstawiono stan powierzchni betonu po rozformowaniu próbek.

Nie zaobserwowano plam, zacieków, krystalizacji, wykwitów na powierzchni rozformowanych próbek betonowych dla wszystkich analizowanych środków do uwalniania form, co jest bardzo pożądaną cechą.

fot10 12 biodegradowalne
FOT. 10–12. Stan powierzchni próbek betonowych po rozformowaniu: BIOECO-B1 (10), BIOECO-B2 (11), BIOECO-B4 (12); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Wpływ środka antyadhezyjnego na jakość formy

Do wykonania badań przygotowano zestaw form:

 • prostopadłościennych stalowych o wymiarach 40×40×160 mm (FOT. 13),
 • sześciennych plastikowych o wymiarach 100×100×100 mm (FOT. 14),
 • drewnianych z płyty meblarskiej 50×300×300 mm (FOT. 15).

Formy zostały dokładnie oczyszczone, a następnie ich ścianki pokryto środkiem antyadhezyjnym, co pokazano na FOT. 13–15.

fot13 15 biodegradowalne
FOT. 13–15. Formy pokryte środkami do uwalniania form; fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Badanie wykonano zgodnie z punktem 3.6.2.1. normy, które polegało na sprawdzeniu skuteczności (przywieranie) działania środka antyadhezyjnego w zależności od czasu formowania (po 1 godz. i 24 godz. od użycia oleju).

Przywieranie betonu do formy należy sprawdzić wizualnie, poddając oględzinom wewnętrzne powierzchnie form po rozformowaniu próbek. Nie dopuszcza się przywierania betonu do powierzchni form. Dopuszcza się zabrudzenia powierzchni form pyłem betonu dającym się usunąć przy zastosowaniu sprężonego powietrza.

Zarówno po 1 godz., jak i po 24 godz. od powleczenia form olejami nie zaobserwowano problemów z uwalnianiem próbek z form, przywierania betonu do formy (FOT. 16–17).

fot16 17 biodegradowalne
FOT. 16–17. Stan form po rozformowaniu próbek betonu: BIOECO-B4 (16), BIOECO-B3 (17); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Wpływ środka antyadhezyjnego na cechy i trwałość betonu

Współczynnik absorbcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym

Badanie zostało wykonane według zaleceń normy PN-EN 1015­‑18 [11]. Współczynnik absorpcji wody, spowodowany podciąganiem kapilarnym, został zmierzony za pomocą próbek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 40×40×160 mm. Po wysuszeniu do stałej masy próbki zostały zważone, a następnie jedna z powierzchni została zanurzona w wodzie na głębokość 10 mm. Następnie po 24 godz. określony został przyrost masy i obliczony współczynnik absorbcji wody. Wyniki przedstawione zostały w TABELI 2.

tab2 biodegradowalne
TABELA 2. Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym

Zaobserwowano, że w miarę wzrostu ilości wody w mieszaninie rośnie współczynnik absorbcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym. Największy współczynnik absorpcji uzyskał beton, przy formowaniu którego wykorzystano preparat z 10-procentową zawartością wody (BIOECO-B4). Są to wartości typowe dla betonu zwykłego, które nie odbiegają od normy, co świadczy o braku negatywnego wpływu olejów na retencję wody w betonie.

rys1 2 biodegradowalne
RYS. 1–2. Dyfuzja pary wodnej próbek betonowych; rys.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Możliwość odparowania wody ze struktury betonu

Dzięki dyfuzji para wodna może przechodzić przez przegrody na zasadzie wyrównania ciśnienia cząstkowego panującego po obu stronach przegrody.

Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy nowe oleje formierskie mają negatywny wpływ na przemieszczanie się pary wodnej przez próbkę betonu. Po wyznaczeniu współczynnika absorbcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym próbki zostały wyciągnięte z wody i powierzchniowo osuszone. Próbki pozostawiono do odparowywania wody w laboratorium w temperaturze 20 (± 5)°C. Pomiar wykonano kolejno po jednym, trzech i siedmiu dniach, odnotowując kolejne spadki masy materiału na wadze analitycznej (RYS. 1–2).

Badanie wykazało, że badane środki antyadhezyjne nie spowodowały zahamowania dyfuzji pary wodnej z badanych próbek (RYS. 1–2). W przypadku wszystkich betonów wilgotność po 7 dniach wynosiła od 5 do 6%.

rys3 biodegradowalne
RYS. 3. Przyczepność zaprawy klejowej jako maksymalne naprężenie rozciągające wywołane przez obciążenie odrywające; rys.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Przyczepność zaprawy do powierzchni betonu

Badanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża zostało wykonane według zaleceń normy PN-EN 1015-12 [11]. Przyczepność była określana jako maksymalne naprężenie rozciągające, wywołane przez obciążenie odrywające przyłożone prostopadle do powierzchni zaprawy. Obciążenie odrywające było przykładane za pomocą krążka metalowego do powierzchni licowej badanej zaprawy. Przebieg badania zobrazowano na FOT. 18–19, natomiast wyniki badań przedstawiono na RYS. 3.

fot18 19 biodegradowalne
FOT. 18–19. Badanie przyczepności zaprawy klejowej do betonu (BIOECO-B2); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Zaprawy wykazały się dobrą przyczepnością, rzędu 39,1–51,4 kN/m2. Największą przyczepność wykazały tynki z użyciem BIOECO-B4. Oleje formierskie nie wpłynęły negatywnie na przyczepność zaprawy klejowej do betonów.

Wpływ środka antyadhezyjnego na możliwość powlekania betonu farbą

Stan próbek po naniesieniu dwóch warstw farby emulsyjnej białej przedstawiono na FOT. 20–22.
Beton został równomiernie pokryty farbą, przy czym nie występowały trudności w jej nanoszeniu, np. tłuste miejsca uniemożliwiające pokrycie betonu emulsją. Uzyskano bardzo dobrą chłonność farby. Środek antyadhezyjny nie wpłynął negatywnie na możliwość powlekania betonu farbą.

fot20 22 biodegradowalne
FOT. 20–22. Wygląd powierzchni próbek betonu po naniesieniu farby emulsyjnej: BIOECO-B1 (20), BIOECO-B2 (21), BIOECO-B3 (22); fot.: D. Barnat-Hunek, M. Szafraniec

Podsumowanie

Badania wykazały, że wyższe kwasy tłuszczowe pochodzące ze specjalnie przygotowanych kompozycji olejów roślinnych mogą być zastosowane jako olej formierski do form stalowych, plastikowych i drewnianych, stosowanych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego zwykłego, spełniając wymagania normatywne dla tego typu olejów. Preparaty te charakteryzują się dobrymi właściwościami użytkowymi – z wyjątkiem BIOECO-B4, w którym wytworzył się biały osad.

Ponadto dobre właściwości reologiczne wynikające ze stosunkowo niskiej lepkości oleju mają korzystny wpływ na wartości użytkowe, ponieważ można go nanosić na powierzchnie form stalowych typowymi metodami, takimi jak zanurzenie, nakładanie pędzlem lub natrysk bez konieczności rozcieńczania.

Nowo powstałe środki antyadhezyjne nie powodują uszczelnienia betonu, pozwalają na swobodną migrację wilgoci, nie powstaje tłusta powłoka na powierzchni betonu, zaprawa klejowa wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.

Potwierdzono zatem przydatność wyselekcjonowanego oleju formierskiego do zastosowań w budownictwie w technologii betonu. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku mieszaniny BIOECO-B1.

Literatura

1. G. Baty, R. Reynolds, „Release Agents: How They Work”, „Concrete International” 19/1997, s. 52–54.
2. DG XIII/D Technology Transfer Projects, Definition Phase Final Report, Project IN 10110 D, „Substitution of Mineral Oil Based Concrete Mould Release Agents by Non-Toxic, Readily Biodegradable Vegetable Oil Based Release Agents in the Construction Industry (Sumovera)”, Amsterdam 1996.
3. „Formwork materials”, http://www.concrete.org.uk/fingertips­‑nuggets.asp?cmd=display&id=2 68 (23.04.2021 r.).
4. C. Djelal, P. De Caro, L. Libessart, I. Dubois, N. Pébère, „Comprehension of demoulding mechanisms at the formwork/oil/concrete interface”, „Materials and Structures” 41/2008, s. 571–581.
5. M. Kąkol, T. Gołębiowski, J. Molenda, „Ocena przydatności surowców roślinnych do komponowania ekologicznych olejów formierskich”, „Problemy Eksploatacji” 3/2007, s. 71–79.
6. PN-EN 13670:2011, „Wykonywanie konstrukcji z betonu”.
7. PN-B-19305:1996, „Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego”.
8. S. Fiszer, U. Szałajko, „Oleje roślinne jako substytuty smarowych pochodzenia naftowego”, „Nafta-Gaz” 3(56)/2000, s. 181–188.
9. R.L. Goyan, R.E. Melley, P.A. Wissner, W.C. Ong, „Biodegradable lubricants”, „Tribology and Lubrication Technology” 54/1998, s. 10.
10. D. Jóźwiak, A. Szlęk, „Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego”, „Energetyka” 6/2006, s. 449–451.
11. PN-EN 1015-12:2016-08, „Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego”.

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii...

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB).

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników...

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku.

dr inż. Marek Jabłoński, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający...

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.