Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Moisture transport in walls with etics insulation at the point contact of adjacent various thermal insulation materials

Jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujacych materiałach termoizolacyjnych? fot. archiwum redakcji

Jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujacych materiałach termoizolacyjnych? fot. archiwum redakcji

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

O czym przeczytasz w artykule:
 • Stan wilgotnościowy ściany w obrębie połączenia różnych materiałów termoizolacyjnych
 • Analiza przypadku na podstawie obliczeń symulacyjnych dokonanych za pomocą programu WUFI 2-D
 • Wyniki obliczeń i wnioski

Przedmiotem artykułu jest transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych. Autor analizuje przyczyny stosowania różnorodnych materiałów izolacyjnych, a następnie wyjaśnia, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Obliczenia symulacyjne wykonuje za pomocą programu WUFI 2-D.

Moisture transport in walls with etics insulation at the point contact of adjacent various thermal insulation materials

The subject of the article is the transport of moisture in walls with ETICS insulation between various thermal insulation materials. The author analyzes the reasons for the use of various insulation materials, and then explains the mechanism of moisture transport in adjacent thermal insulation materials within their connection and its impact on the local changes in the moisture content of the construction material and the reinforcing layer. Simulation calculations are performed using the WUFI 2-D program.

 

Jedną z przyczyn występowania różnych izolacji cieplnych mogą być zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków [1]. W konsekwencji stosowania przywołanych wytycznych dochodzi do sytuacji wzajemnego połączenia i styku poszczególnych materiałów termoizolacyjnych.

Z punktu widzenia fizyki budowli jednym z istotnych zagadnień związanych z taką sytuacją jest stan wilgotnościowy ściany w obrębie połączenia różnych materiałów termoizolacyjnych.

Wymiana masy (wilgoci) w ścianach ścian zewnętrznych jest uzależniona od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in. wilgotność zastosowanych materiałów oraz ich rodzaj. Na dynamikę zmian wilgotnościowych wewnątrz ściany niewątpliwy wpływ ma także lokalizacja budynku i usytuowanie przegród względem stron świata. Innym parametrem determinującym zmiany są warunki cieplno-wilgotnościowe po obu stronach przegrody.

Proces wymiany masy wewnątrz ściany zależny jest od oporu dyfuzyjnego tynków zewnętrznych. Od wielu lat na rynku budowlanym mamy do dyspozycji wielorakie rozwiązania w tym zakresie. Poszczególne tynki, do których zaliczamy m.in. akrylowe, mineralne, silikonowe lub silikatowe, charakteryzują się zróżnicowanymi oporami dyfuzyjnymi.

Nieprawidłowo zrealizowany proces projektowania może się przyczynić do zwiększonego zawilgocenia występujących materiałów termoizolacyjnych, co z kolei prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków [2–3] oraz do możliwego obniżenia trwałości systemów ociepleń [4–5].

Wykonanie obliczeń i modelowania wielowymiarowego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych pozwala na przeprowadzenie dokładniejszych analiz związanych z zastosowaniem poszczególnych rozwiązań projektowych.

Analiza powyższego zagadnienia każe postawić pytanie, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Istotnym zagadnieniem jest także spełnienie wymagań prawnych w zakresie niemożności występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia wewnątrz ściany, spowodowanego kondensacją pary wodnej [6].

Analiza przypadku

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania, wykonano obliczenia symulacyjne za pomocą programu WUFI 2-D, stanowiącego uznane narzędzie obliczeniowe do oceny stanu wilgotnościowego przegród.

Model obliczeniowy oparty jest na układzie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, opisujących niestacjonarny sprzężony transport ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych.

Zawilgocenie poszczególnych warstw przegród określa się z uwzględnieniem dyfuzyjnego przepływu pary wodnej, akumulacji sorpcyjnej wilgoci oraz ruchu kapilarnego. Dyfuzja strumienia pary wodnej opisana jest zwykłym równaniem transportu w układzie współrzędnych kartezjańskich X;Y w postaci [7]:

gdzie:

Dw – współczynnik transportu cieczy zależny od rodzaju materiału oraz warunków cieplno-wilgotnościowych.

rys1 transport wilgoci
RYS. 1. Model geometryczny i materiałowy ściany przyjęty do analizy. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy, 2 – styropian EPS 031 gr. 18,0 cm, 3 – ściana żelbetowa gr. 10,0 cm, 4 – tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm, 5 – wełna mineralna gr. 18,0 cm, 6 – strop żelbetowy gr. 20,0 cm, 7 – rama okienna gr. 8,0 cm; rys.: P. Krause

Do analizy obliczeniowej przyjęto monolityczną betonową ścianę zewnętrzną grubości 10 cm, ocieploną systemem ETICS na bazie styropianu grubości 18 cm wraz z występującym w poziomie wieńca pasem z wełny mineralnej tej samej grubości i szerokości wynoszącej 20 cm. Od strony wewnętrznej ścianę pokryto warstwą tynku cementowo-wapiennego grubości 1,5 cm. Model geometryczny i materiałowy ściany pokazano na RYS. 1.

Ocieplenie ścian wykonano polistyrenem ekspandowanym EPS 031 grubości 18 cm, o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 i współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 30, a także wełną mineralną grubości 18 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 i współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 1. System ociepleń ETICS wykończono pocienioną wyprawą tynkarską o współczynnikach oporu dyfuzyjnego wynoszących:

 • tynk mineralny – μ = 28,
 • tynk silikatowy – μ = 50,
 • tynk silikonowy – μ = 74,
 • tynk akrylowy – μ = 216.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej (o założonym współczynniku odbicia promieniowania równym 0,4) i warstwy zbrojonej wynosiła 0,5 cm. Pozostałe dane materiałów budowlanych w stanie powietrzno-suchym przyjęto na podstawie informacji zawartych w bazie programu WUFI 2-D.

Klimat zewnętrzny symulowano na podstawie danych klimatycznych dla miasta Warszawy. Ze względu na dużą niekorzystną ilość opadów atmosferycznych obliczenie wykonano dla lokalizacji przegrody od strony zachodniej budynku. Przyjęto założenie występowania pomieszczeń suchych o normalnym sposobie eksploatacji i warunkach zbliżonych do typowych warunków obliczeniowych, tj. założono dla warunków normalnych temperaturę zmieniającą się w sposób sinusoidalny od –20°C w zimie do 22°C w lecie oraz wilgotność względną powietrza zmieniającą się od 55% w okresie zimowym do 65% w okresie letnim.

Wyniki obliczeń

Program WUFI 2D daje szeroką możliwość analizy uzyskanych wyników. W artykule ograniczono prezentację wyników obliczeń dla trzyletniego czasu eksploatacji przegrody (26 280 h), do przedstawienia zmiany:

rys2 transport wilgoci
RYS. 2. Obszar analizowany pod kątem przyrostu zawartości wody w styropianie EPS (kolor czarny) i wełnie mineralnej MW (kolor żółty), przedstawiony na siatce MES; rys.: P. Krause
 • całkowitej zawartości wody w czasie w wełnie mineralnej, na styku z warstwą konstrukcyjną ściany dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – MW wewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w styropianie, w bezpośrednim sąsiedztwie wełny mineralnej na styku z warstwą konstrukcyjną ściany dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – EPS wewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w wełnie mineralnej, na styku z warstwą zbrojoną dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – MW zewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w styropianie, w bezpośrednim sąsiedztwie wełny mineralnej na styku z warstwą zbrojoną dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – EPS zewn.).

Wyniki zostały przedstawione dla czterech wariantów, zróżnicowanych pod względem przyjętego rodzaju tynku cienkowarstwowego:

 • wariant W1 – tynk akrylowy (μ = 216),
 • wariant W2 – tynk mineralny (μ = 28),
 • wariant W3 – tynk silikatowy (μ = 50),
 • wariant W4 – tynk silikonowy (μ = 74).

Dodatkowo, obok powyższych zmian całkowitej zawartości wody w czasie dla materiałów termoizolacyjnych, przedstawionych na RYS. 3–18, pokazano ich chwilowe wartości w modelu „pseudo 3D”, w czasie wystąpienia ich maksymalnej i minimalnej wartości (RYS. 19–20).

rys3 4 transport wilgoci
RYS. 3–4. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (3) i warstwy zbrojonej (4) dla wariantu W1; rys.: P. Krause

rys5 6 transport wilgoci
RYS. 5–6. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (5) i warstwy zbrojonej (6) dla wariantu W2; rys.: P. Krause


rys7 8 transport wilgoci
RYS. 7–8. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (7) i warstwy zbrojonej (8) dla wariantu W3; rys.: P. Krause
rys9 10 transport wilgoci
RYS. 9–10. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (9) i warstwy zbrojonej (10) dla wariantu W4; rys.: P. Krause
rys11 12 transport wilgoci
RYS. 11–12. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (11) i warstwy zbrojonej (12) dla wariantu W1; rys.: P. Krause
rys13 14 transport wilgoci
RYS. 13–14. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (13) i warstwy zbrojonej (14) dla wariantu W2; rys.: P. Krause
rys15 16 transport wilgoci
RYS. 15–16. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (15) i warstwy zbrojonej (16) dla wariantu W3; rys.: P. Krause
rys17 18 transport wilgoci
RYS. 17–18. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (17) i warstwy zbrojonej (18) dla wariantu W4; rys.: P. Krause
rys19 transport wilgoci
RYS. 19. Zawartość wody w ścianie (widok 3D) dla wariantu W1 po czasie τ = 3780 h; rys.: P. Krause

Przykładowe wyniki obliczeń z programu WUFI 2-D dla wariantu 1 przedstawiono dodatkowo w formie graficznej w trójwymiarowym układzie współrzędnych (pseudo 3D).

Na RYS. 19 zobrazowano całkowitą zawartość wody w okresie zimowym w dniu 07.03.2021 r. dla przypadku zastosowania tynku akrylowego o dużym oporze dyfuzyjnym i czasu wynoszącego τ = 3780 h. RYS. 20 przedstawia rozkład zawartości wody w okresie letnim w dniu 14.08.2021 r. (τ = 7624 h).

rys20 transport wilgoci
RYS. 20. Zawartość wody w ścianie (widok 3D) dla wariantu W1 po czasie τ = 7624 h; rys.: P. Krause

Wnioski

Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:

 • Zawartość wody w wewnętrznym fragmencie styropianu, przy połączeniu ze ścianą zewnętrzną, dla wszystkich rodzajów tynków, nie przekracza wartości wm = 2,0 kg/m3 i maleje w kolejnych latach dla założonego trzyletniego cyklu obliczeniowego (RYS. 3, 5, 7, 9).
 • Zawartość wody w wewnętrznym fragmencie wełny mineralnej, przy połączeniu ze ścianą zewnętrzną, dla wszystkich rodzajów tynków, jest nieznacznie mniejsza niż w przypadku styropianu i nie przekracza wartości wm = 1,2 kg/m3. Obliczenia wykazały w kolejnych latach spadek zawartości wody w wewnętrznym fragmencie wełny mineralnej. Po okresie trzech lat najniższą zawartość wody odnotowano dla tynku mineralnego (RYS. 11, 13, 15, 17).
 • Zawartość wody w zewnętrznym fragmencie styropianu, przy połączeniu z warstwą zbrojoną i tynkiem, wzrasta w okresach od jesieni do wiosny i maleje w kolejnych miesiącach, nie przekraczając wartości wm = 9,0 kg/m3. Dla wszystkich rodzajów tynków widoczny jest nieznaczny spadek zawartości wody w kolejnych trzech latach obliczeniowych. Otrzymane wyniki obliczeń są zbliżone dla wszystkich rodzajów analizowanych tynków systemu ETICS.
 • Zawartość wody w zewnętrznym fragmencie wełny mineralnej jest bardzo mocno uzależniona od rodzaju przyjętego tynku cienkowarstwowego. Dla pierwszego analizowanego okresu jesienno-wiosennego największą zawartość wody otrzymano dla systemu ETICS z tynkiem akrylowym (wm,max = 492 kg/m3), najmniejszą zaś dla tynku silikonowego (wm,max = 158 kg/m3). W trzecim okresie obniżonych temperatur zewnętrznych największą zawartość wody odnotowano ponownie dla systemu ETICS z tynkiem akrylowym (wm,max = 170 kg/m3), a najmniejszą dla tynku silikonowego (wm,max = 6 kg/m3). Uzyskanie takich wyników jest związane nie tylko z wartością współczynnika oporu dyfuzyjnego wypraw tynkarskich (dla tynku mineralnego jest on niższy niż dla silikonowego), lecz także z pozostałymi parametrami fizycznymi tynków, wpływającymi na absorpcję wody opadowej w strukturę systemu ociepleń.
 • Wysoka zawartość wody w zewnętrznej warstwie wełny mineralnej w wybranych okresach czasu powoduje wzrost zawartości wody w przylegającym fragmencie styropianu (RYS. 19). Tego typu zjawisko nie powoduje jednak negatywnych skutków w zakresie narastającej w czasie kondensacji międzywarstwowej.
 • Analizowane fragmenty ocieplenia, dla wszystkich tynków systemu ETICS zarówno w obrębie styropianu, jak i wełny mineralnej, zapewniają wymaganą przepisami izolacyjność cieplną i nie powodują występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia wewnątrz ściany, związanego z kondensacją pary wodnej.

Literatura

1. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018.
2. R. Stachniewicz, „Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku a zawilgocenie ścian zewnętrznych”, Civil and Enviromental Engineering 3 (2012). Budownictwo Inżynieria Środowiska. Politechnika Białostocka, Białystok 2012.
3. M. Wesołowska, A. Kaczmarek, „Zapotrzebowanie na ciepło w pierwszych latach eksploatacji budynku”, „Inżynier Budownictwa” 5/2015.
4. B. Daniotti, R. Paolini, F. Re Cecconi, „Effects of ageing and moisture on thermal performance of ETICS cladding. Durability of Building Materials and Components, Building Pathology and Rehabilitation”, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2013, s. 127–171.
5. A. Holm, H.M. Künzel, „Combined effect of temperature and humidity on the deterioration process of insulation materials in ETICS”. Proc. 5th Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Göteborg 1999, s. 677–684.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
7. E. Barreira, J. Delgado, N. Ramos, „Freitas Hygrothermal Numerical Simulation: Application in Moisture Damage Prevention”, V. Computer and Information Science. Numerical Analysis and Scientific Computing. Numerical Simulations – Examples and Applications in Computational Fluid Dynamics 2010.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.