Izolacje.com.pl

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Moisture transport in walls with etics insulation at the point contact of adjacent various thermal insulation materials

Jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujacych materiałach termoizolacyjnych? fot. archiwum redakcji

Jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujacych materiałach termoizolacyjnych? fot. archiwum redakcji

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

Zobacz także

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Stan wilgotnościowy ściany w obrębie połączenia różnych materiałów termoizolacyjnych
 • Analiza przypadku na podstawie obliczeń symulacyjnych dokonanych za pomocą programu WUFI 2-D
 • Wyniki obliczeń i wnioski

Przedmiotem artykułu jest transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych. Autor analizuje przyczyny stosowania różnorodnych materiałów izolacyjnych, a następnie wyjaśnia, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Obliczenia symulacyjne wykonuje za pomocą programu WUFI 2-D.

Moisture transport in walls with etics insulation at the point contact of adjacent various thermal insulation materials

The subject of the article is the transport of moisture in walls with ETICS insulation between various thermal insulation materials. The author analyzes the reasons for the use of various insulation materials, and then explains the mechanism of moisture transport in adjacent thermal insulation materials within their connection and its impact on the local changes in the moisture content of the construction material and the reinforcing layer. Simulation calculations are performed using the WUFI 2-D program.

 

Jedną z przyczyn występowania różnych izolacji cieplnych mogą być zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków [1]. W konsekwencji stosowania przywołanych wytycznych dochodzi do sytuacji wzajemnego połączenia i styku poszczególnych materiałów termoizolacyjnych.

Z punktu widzenia fizyki budowli jednym z istotnych zagadnień związanych z taką sytuacją jest stan wilgotnościowy ściany w obrębie połączenia różnych materiałów termoizolacyjnych.

Wymiana masy (wilgoci) w ścianach ścian zewnętrznych jest uzależniona od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in. wilgotność zastosowanych materiałów oraz ich rodzaj. Na dynamikę zmian wilgotnościowych wewnątrz ściany niewątpliwy wpływ ma także lokalizacja budynku i usytuowanie przegród względem stron świata. Innym parametrem determinującym zmiany są warunki cieplno-wilgotnościowe po obu stronach przegrody.

Proces wymiany masy wewnątrz ściany zależny jest od oporu dyfuzyjnego tynków zewnętrznych. Od wielu lat na rynku budowlanym mamy do dyspozycji wielorakie rozwiązania w tym zakresie. Poszczególne tynki, do których zaliczamy m.in. akrylowe, mineralne, silikonowe lub silikatowe, charakteryzują się zróżnicowanymi oporami dyfuzyjnymi.

Nieprawidłowo zrealizowany proces projektowania może się przyczynić do zwiększonego zawilgocenia występujących materiałów termoizolacyjnych, co z kolei prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków [2–3] oraz do możliwego obniżenia trwałości systemów ociepleń [4–5].

Wykonanie obliczeń i modelowania wielowymiarowego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych pozwala na przeprowadzenie dokładniejszych analiz związanych z zastosowaniem poszczególnych rozwiązań projektowych.

Analiza powyższego zagadnienia każe postawić pytanie, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Istotnym zagadnieniem jest także spełnienie wymagań prawnych w zakresie niemożności występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia wewnątrz ściany, spowodowanego kondensacją pary wodnej [6].

Analiza przypadku

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania, wykonano obliczenia symulacyjne za pomocą programu WUFI 2-D, stanowiącego uznane narzędzie obliczeniowe do oceny stanu wilgotnościowego przegród.

Model obliczeniowy oparty jest na układzie nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, opisujących niestacjonarny sprzężony transport ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych.

Zawilgocenie poszczególnych warstw przegród określa się z uwzględnieniem dyfuzyjnego przepływu pary wodnej, akumulacji sorpcyjnej wilgoci oraz ruchu kapilarnego. Dyfuzja strumienia pary wodnej opisana jest zwykłym równaniem transportu w układzie współrzędnych kartezjańskich X;Y w postaci [7]:

gdzie:

Dw – współczynnik transportu cieczy zależny od rodzaju materiału oraz warunków cieplno-wilgotnościowych.

rys1 transport wilgoci
RYS. 1. Model geometryczny i materiałowy ściany przyjęty do analizy. Objaśnienia: 1 – tynk cienkowarstwowy, 2 – styropian EPS 031 gr. 18,0 cm, 3 – ściana żelbetowa gr. 10,0 cm, 4 – tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm, 5 – wełna mineralna gr. 18,0 cm, 6 – strop żelbetowy gr. 20,0 cm, 7 – rama okienna gr. 8,0 cm; rys.: P. Krause

Do analizy obliczeniowej przyjęto monolityczną betonową ścianę zewnętrzną grubości 10 cm, ocieploną systemem ETICS na bazie styropianu grubości 18 cm wraz z występującym w poziomie wieńca pasem z wełny mineralnej tej samej grubości i szerokości wynoszącej 20 cm. Od strony wewnętrznej ścianę pokryto warstwą tynku cementowo-wapiennego grubości 1,5 cm. Model geometryczny i materiałowy ściany pokazano na RYS. 1.

Ocieplenie ścian wykonano polistyrenem ekspandowanym EPS 031 grubości 18 cm, o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 i współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 30, a także wełną mineralną grubości 18 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 i współczynniku oporu dyfuzyjnego μ = 1. System ociepleń ETICS wykończono pocienioną wyprawą tynkarską o współczynnikach oporu dyfuzyjnego wynoszących:

 • tynk mineralny – μ = 28,
 • tynk silikatowy – μ = 50,
 • tynk silikonowy – μ = 74,
 • tynk akrylowy – μ = 216.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej (o założonym współczynniku odbicia promieniowania równym 0,4) i warstwy zbrojonej wynosiła 0,5 cm. Pozostałe dane materiałów budowlanych w stanie powietrzno-suchym przyjęto na podstawie informacji zawartych w bazie programu WUFI 2-D.

Klimat zewnętrzny symulowano na podstawie danych klimatycznych dla miasta Warszawy. Ze względu na dużą niekorzystną ilość opadów atmosferycznych obliczenie wykonano dla lokalizacji przegrody od strony zachodniej budynku. Przyjęto założenie występowania pomieszczeń suchych o normalnym sposobie eksploatacji i warunkach zbliżonych do typowych warunków obliczeniowych, tj. założono dla warunków normalnych temperaturę zmieniającą się w sposób sinusoidalny od –20°C w zimie do 22°C w lecie oraz wilgotność względną powietrza zmieniającą się od 55% w okresie zimowym do 65% w okresie letnim.

Wyniki obliczeń

Program WUFI 2D daje szeroką możliwość analizy uzyskanych wyników. W artykule ograniczono prezentację wyników obliczeń dla trzyletniego czasu eksploatacji przegrody (26 280 h), do przedstawienia zmiany:

rys2 transport wilgoci
RYS. 2. Obszar analizowany pod kątem przyrostu zawartości wody w styropianie EPS (kolor czarny) i wełnie mineralnej MW (kolor żółty), przedstawiony na siatce MES; rys.: P. Krause
 • całkowitej zawartości wody w czasie w wełnie mineralnej, na styku z warstwą konstrukcyjną ściany dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – MW wewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w styropianie, w bezpośrednim sąsiedztwie wełny mineralnej na styku z warstwą konstrukcyjną ściany dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – EPS wewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w wełnie mineralnej, na styku z warstwą zbrojoną dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – MW zewn.),
 • całkowitej zawartości wody w czasie w styropianie, w bezpośrednim sąsiedztwie wełny mineralnej na styku z warstwą zbrojoną dla wszystkich tynków systemu ETICS (RYS. 2 – EPS zewn.).

Wyniki zostały przedstawione dla czterech wariantów, zróżnicowanych pod względem przyjętego rodzaju tynku cienkowarstwowego:

 • wariant W1 – tynk akrylowy (μ = 216),
 • wariant W2 – tynk mineralny (μ = 28),
 • wariant W3 – tynk silikatowy (μ = 50),
 • wariant W4 – tynk silikonowy (μ = 74).

Dodatkowo, obok powyższych zmian całkowitej zawartości wody w czasie dla materiałów termoizolacyjnych, przedstawionych na RYS. 3–18, pokazano ich chwilowe wartości w modelu „pseudo 3D”, w czasie wystąpienia ich maksymalnej i minimalnej wartości (RYS. 19–20).

rys3 4 transport wilgoci
RYS. 3–4. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (3) i warstwy zbrojonej (4) dla wariantu W1; rys.: P. Krause

rys5 6 transport wilgoci
RYS. 5–6. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (5) i warstwy zbrojonej (6) dla wariantu W2; rys.: P. Krause


rys7 8 transport wilgoci
RYS. 7–8. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (7) i warstwy zbrojonej (8) dla wariantu W3; rys.: P. Krause
rys9 10 transport wilgoci
RYS. 9–10. Zmiana całkowitej zawartości wody w styropianie EPS od strony warstwy nośnej (9) i warstwy zbrojonej (10) dla wariantu W4; rys.: P. Krause
rys11 12 transport wilgoci
RYS. 11–12. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (11) i warstwy zbrojonej (12) dla wariantu W1; rys.: P. Krause
rys13 14 transport wilgoci
RYS. 13–14. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (13) i warstwy zbrojonej (14) dla wariantu W2; rys.: P. Krause
rys15 16 transport wilgoci
RYS. 15–16. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (15) i warstwy zbrojonej (16) dla wariantu W3; rys.: P. Krause
rys17 18 transport wilgoci
RYS. 17–18. Zmiana całkowitej zawartości wody w wełnie mineralnej od strony warstwy nośnej (17) i warstwy zbrojonej (18) dla wariantu W4; rys.: P. Krause
rys19 transport wilgoci
RYS. 19. Zawartość wody w ścianie (widok 3D) dla wariantu W1 po czasie τ = 3780 h; rys.: P. Krause

Przykładowe wyniki obliczeń z programu WUFI 2-D dla wariantu 1 przedstawiono dodatkowo w formie graficznej w trójwymiarowym układzie współrzędnych (pseudo 3D).

Na RYS. 19 zobrazowano całkowitą zawartość wody w okresie zimowym w dniu 07.03.2021 r. dla przypadku zastosowania tynku akrylowego o dużym oporze dyfuzyjnym i czasu wynoszącego τ = 3780 h. RYS. 20 przedstawia rozkład zawartości wody w okresie letnim w dniu 14.08.2021 r. (τ = 7624 h).

rys20 transport wilgoci
RYS. 20. Zawartość wody w ścianie (widok 3D) dla wariantu W1 po czasie τ = 7624 h; rys.: P. Krause

Wnioski

Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:

 • Zawartość wody w wewnętrznym fragmencie styropianu, przy połączeniu ze ścianą zewnętrzną, dla wszystkich rodzajów tynków, nie przekracza wartości wm = 2,0 kg/m3 i maleje w kolejnych latach dla założonego trzyletniego cyklu obliczeniowego (RYS. 3, 5, 7, 9).
 • Zawartość wody w wewnętrznym fragmencie wełny mineralnej, przy połączeniu ze ścianą zewnętrzną, dla wszystkich rodzajów tynków, jest nieznacznie mniejsza niż w przypadku styropianu i nie przekracza wartości wm = 1,2 kg/m3. Obliczenia wykazały w kolejnych latach spadek zawartości wody w wewnętrznym fragmencie wełny mineralnej. Po okresie trzech lat najniższą zawartość wody odnotowano dla tynku mineralnego (RYS. 11, 13, 15, 17).
 • Zawartość wody w zewnętrznym fragmencie styropianu, przy połączeniu z warstwą zbrojoną i tynkiem, wzrasta w okresach od jesieni do wiosny i maleje w kolejnych miesiącach, nie przekraczając wartości wm = 9,0 kg/m3. Dla wszystkich rodzajów tynków widoczny jest nieznaczny spadek zawartości wody w kolejnych trzech latach obliczeniowych. Otrzymane wyniki obliczeń są zbliżone dla wszystkich rodzajów analizowanych tynków systemu ETICS.
 • Zawartość wody w zewnętrznym fragmencie wełny mineralnej jest bardzo mocno uzależniona od rodzaju przyjętego tynku cienkowarstwowego. Dla pierwszego analizowanego okresu jesienno-wiosennego największą zawartość wody otrzymano dla systemu ETICS z tynkiem akrylowym (wm,max = 492 kg/m3), najmniejszą zaś dla tynku silikonowego (wm,max = 158 kg/m3). W trzecim okresie obniżonych temperatur zewnętrznych największą zawartość wody odnotowano ponownie dla systemu ETICS z tynkiem akrylowym (wm,max = 170 kg/m3), a najmniejszą dla tynku silikonowego (wm,max = 6 kg/m3). Uzyskanie takich wyników jest związane nie tylko z wartością współczynnika oporu dyfuzyjnego wypraw tynkarskich (dla tynku mineralnego jest on niższy niż dla silikonowego), lecz także z pozostałymi parametrami fizycznymi tynków, wpływającymi na absorpcję wody opadowej w strukturę systemu ociepleń.
 • Wysoka zawartość wody w zewnętrznej warstwie wełny mineralnej w wybranych okresach czasu powoduje wzrost zawartości wody w przylegającym fragmencie styropianu (RYS. 19). Tego typu zjawisko nie powoduje jednak negatywnych skutków w zakresie narastającej w czasie kondensacji międzywarstwowej.
 • Analizowane fragmenty ocieplenia, dla wszystkich tynków systemu ETICS zarówno w obrębie styropianu, jak i wełny mineralnej, zapewniają wymaganą przepisami izolacyjność cieplną i nie powodują występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia wewnątrz ściany, związanego z kondensacją pary wodnej.

Literatura

1. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018.
2. R. Stachniewicz, „Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku a zawilgocenie ścian zewnętrznych”, Civil and Enviromental Engineering 3 (2012). Budownictwo Inżynieria Środowiska. Politechnika Białostocka, Białystok 2012.
3. M. Wesołowska, A. Kaczmarek, „Zapotrzebowanie na ciepło w pierwszych latach eksploatacji budynku”, „Inżynier Budownictwa” 5/2015.
4. B. Daniotti, R. Paolini, F. Re Cecconi, „Effects of ageing and moisture on thermal performance of ETICS cladding. Durability of Building Materials and Components, Building Pathology and Rehabilitation”, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2013, s. 127–171.
5. A. Holm, H.M. Künzel, „Combined effect of temperature and humidity on the deterioration process of insulation materials in ETICS”. Proc. 5th Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Göteborg 1999, s. 677–684.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
7. E. Barreira, J. Delgado, N. Ramos, „Freitas Hygrothermal Numerical Simulation: Application in Moisture Damage Prevention”, V. Computer and Information Science. Numerical Analysis and Scientific Computing. Numerical Simulations – Examples and Applications in Computational Fluid Dynamics 2010.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.