Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Part 1. Test of mechanical properties of fiber reinforced concrete with synthetic fibers

FOT. Włókna syntetyczne

FOT. Włókna syntetyczne

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Fibra niemetaliczna wykorzystywana jest często w celu znacznego polepszenia właściwości mechanicznych betonu i w sytuacji, kiedy zabezpieczenie przed rozwarciem rys jest bardzo ważne. Dlatego też włókien stalowych używa się do produkcji m.in. nawierzchni przemysłowych [14], prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych [5], elementów sprężonych [6, 7] oraz okładzin tuneli [8]. Włókna syntetyczne poprawiają również właściwości wytrzymałościowe betonu, jednak zwykle w mniejszym stopniu niż włókna stalowe [911].

Najczęściej włókna niemetaliczne stosuje się ze względu na zwiększoną wytrzymałość resztkową na rozciąganie, a więc lepszą ciągliwość w porównaniu do betonu bez włókien. Dodatkowo, dzięki temu, że włókna mostkują pęknięcia, ograniczają szerokość rys powstających w wyniku skurczu betonu.

Fibrobetony z włóknami syntetycznymi są najczęściej stosowane w posadzkach przemysłowych, nawierzchniach komunikacyjnych, płytach betonowych, zbiornikach na ciecze, elementach infrastruktury morskiej, przepustach, betonach natryskowych i elementach małej architektury [1214].

Warto również zwrócić uwagę, że włókna syntetyczne mogą być używane w miejscach narażonych na działanie wody w przeciwieństwie do włókien stalowych, gdyż groziłoby to ich korozją [14].

Czasami zarówno włókna stalowe, jak i syntetyczne są dodawane do betonu w celu uzyskania mieszanki o zoptymalizowanych właściwościach i lepszej wydajności.

Charakterystyka mechaniczna fibrobetonu zależy od właściwości matrycy betonowej, ale także od materiału, wymiarów (l – długość włókna; d – średnica włókna), rodzaju i nominalnej zawartości włókien w betonie (Vƒ). Dodatkowo na parametry mechaniczne betonu ma również wpływ przyczepność między fibrą a betonem (np. czy włókna są monofilamentowe czy fibrylowane).

O czym przeczytasz w artykule?

  • Typowy zakres zastosowań włókien niemenalicznych w betonach i konstrukcjach budowlanych
  • Wpływ fibrowłókien na właściwości betonów
  • Testy z włoknami syntetycznymi
  • Przygotowanie i przechowywanie próbek
  • Metodyka badań
  • Wytrzymałość na ściskanie – wyniki badań i ich omówienie

Fibrobeton, czyli beton zbrojony włóknami, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien metalicznych lub niemetalicznych.
Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy norma PN-EN 14651, przeznaczona do trzypunktowego testu zginania betonowych próbek zbrojonych włóknami metalicznymi, może być również zastosowana do badań betonu z włóknami syntetycznymi. Zbadano ponadto urabialność i wytrzymałość na ściskanie betonu z włóknami i bez nich. Sprawdzono również, czy dana objętość i rodzaj zastosowanej fibry mógłby zastąpić tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi, a więc czy badany kompozyt może pełnić funkcję konstrukcyjną.
W ramach badań została przygotowana betonowa mieszanka bez włókien oraz mieszanka z dodatkiem 0,22% (2 kg/m3) włókien syntetycznych. Dla obu mieszanek ilość cementu, kruszywa, wody i superplastifikatora była identyczna.
W artykule omówiono podstawy prowadzenia badań, zastosowane materiały, sposób przygotowania próbek oraz technikę badań i wyniki badań wytrzymałości na ściskanie.

Test of mechanical properties of fiber reinforced concrete with synthetic fibers

Fiber-reinforced concrete is obtained by adding metallic or nonmetallic fibers to the concrete mixture.
The tests were carried out to check whether the PN-EN 14651 standard, intended for three-point bending test the concrete samples reinforced with metallic fibers, can also be used for testing the concrete samples reinforced with synthetic fibers. In addition, the workability and compressive strength of concrete with and without fibers were tested. It was also checked whether used volume and type of fiber could replace traditional reinforcement with steel bars, and thus whether the tested composite can function as a structure.
As part of the research, concrete mixture without fibers and with the addition of 0,22% (2 kg/m3) of synthetic fibers were prepared. For both mixtures, the amount of cement, aggregate, water and superplasticizer was identical.
The article presents the basics of testing, materials used, method of sample preparation as well as the test technique, and the results of the compressive strength tests.

Włókna syntetyczne można podzielić na mikro- i makrowłókna. Rozróżnia się je na podstawie ich długości: mikrowłókna są krótsze niż 30 mm, a makrowłókna dłuższe [15]. Inna jest też ich funkcja: mikrowłókna zapobiegają mikropęknięciom pojawiającym się na początku procesu twardnienia betonu, zwiększają wytrzymałość na rozciąganie i zapobiegają zarysowaniom skurczowym, natomiast makrowłókna często pełnią funkcję nośną, chronią przed makropęknięciami i powodują wzrost ciągliwości betonu [7]. Również i w tym przypadku często tworzy się beton z dodatkiem tych dwóch rodzajów włókien, aby otrzymać mieszankę, która zastąpi tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi oraz będzie przeciwdziałać skurczowi.

Dodanie włókien syntetycznych do mieszanki betonowej różnie wpływa na jej właściwości. Zazwyczaj moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie są podobne do tych dla betonu bez włókien [12]. Z drugiej strony włókna będą miały bardzo pozytywny wpływ na ciągliwość, udarność, mrozoodporność i sztywność oraz będą znacznie ograniczać skurcz, szerokość rys i odrywanie kawałków betonu podczas pożaru (odporność na złuszczenie, ang. spalling resistance) [12]. Polepszeniu ulegną również takie właściwości jak wytrzymałość na ścieranie, rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu.

Należy jednak pamiętać, że wpływ obecności fibry w betonie w dużym stopniu zależy od urabialności mieszanki betonowej. Jeśli z uwagi na zastosowanie zbyt dużej ilości zbrojenia rozproszonego dojdzie do jej znacznego pogorszenia, właściwości mechaniczne betonu mogą ulec znacznej degradacji, szczególnie kiedy zwiększy się jego porowatość, przepuszczalność lub/i ilość absorbowanej wody.

W celu określenia wytrzymałości fibrobetonu na rozciąganie w literaturze proponowane są najczęściej dwie metody badań:

  • jednoosiowy test rozciągania (UTT, ang. uniaxial tensile test)
  • trzypunktowy test zginania (3PBT, ang. three-point bending test).

Jednak UTT musi być wykonywany w bardzo dobrze kontrolowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bez mimośrodów na idealnej próbce [1617]. W przeciwnym razie badanie może być obarczone znacznym błędem. Ponadto badanie to jest bardzo czasochłonne i zależne od interakcji maszyny wytrzymałościowej z próbką [16].

Łatwiejszym do przeprowadzenia i najbardziej popularnym badaniem jest 3PBT wykonywany zgodnie z normą PN-EN 14651 [18]. Jest to jednak norma przeznaczona do badania włókien metalicznych.

Celem przeprowadzonych badań było wykorzystanie wspomnianej normy i sprawdzenie czy może być ona zastosowana do badania włókien syntetycznych. Dodatkowo zbadano płynność i wytrzymałość na ściskanie betonu bez i z włóknami oraz sprawdzono, czy zastosowana fibra mogłaby zastąpić pręty stalowe, a więc czy mogłaby pełnić funkcję konstrukcyjną.

Materiały

W ramach badań została przygotowana betonowa mieszanka bez włókien (NC) oraz mieszanka z dodatkiem włókien syntetycznych (FRC). Proporcje mieszanek betonowych są podane w TABELI 1.

tab1 badanie betonu

TABELA 1. Skład mieszanek betonowych

Zastosowano cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R)-CEM 42,5R spełniający wymagania PN-EN 197-1 [19]. Ponadto wykorzystano kruszywo gruboziarniste otoczakowe o średnicy 2–8 mm, a jako kruszywo drobnoziarniste piasek o maksymalnej średnicy 2 mm.

W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności, do mieszanki został dodany superplastyfikator na bazie modyfikowanego polimeru akrylowego MAPEI Dynamon SX 08. Użyto czystej wody z sieci wodociągowej. Wskaźnik wodno-cementowy (w/c) wynosił 0,50.

Do mieszanki fibrobetonowej dodano 2,0 kg/m3 włókien, co jest równe 0,22% objętości.

Wykorzystane włókna były gotową mieszanką włókien kopolimerowych (95%, skręcone monofilamentowe) i polipropylenowych (5%, fibrylowane).

Dane techniczne włókien przedstawione są w TABELI 2.

tab2 badanie betonu

TABELA 2. Dane techniczne włókien syntetycznych

Zastosowane włóskna są zgodne z normą PN-EN 14889-2 [15] oraz odpowiadają wymaganiom ASTM C1116/C1116M-10a [20].

Przygotowanie i przechowywanie próbek

Mieszanki betonowe NC i FRC były przygotowywane w planetarnym mieszalniku rotacyjnym Zyklos firmy Pemat. Procedura dozowania i mieszania składników jest przedstawiona w TABELI 3.

tab3 badanie betonu

TABELA 3. Procedura przygotowania mieszanek betonowych


1) Dotyczy tylko mieszanki FRC


2) Przerwa techniczna, aby usunąć materiał zalegający na ściankach i łopatkach mieszalnika

W celu scharakteryzowania konsystencji świeżej mieszanki betonowej zostało przeprowadzone badanie metodą opadu stożka zgodnie z normą PN-EN 12350-2 [21]. Po umieszczeniu mieszanki w formie w trzech warstwach i ręcznym zagęszczeniu każdej z nich przez stychowanie, stożek Abramsa został równomiernie podniesiony do góry. Następnie została zmierzona różnica pomiędzy wysokością formy a najwyższym punktem rozformowanej próbki (FOT. 1 i FOT. 2).

fot1 badanie betonu

FOT. 1. Badanie opadu stożka dla betonu bez włókien (NC); fot.: Ł. Drobiec, J. Blazy

Na podstawie otrzymanych wartości opadu stożka dla NC 230 mm i FRC 65 mm zostały wyznaczone klasy konsystencji – odpowiednio S5 i S2.

Znaczące pogorszenie urabialności FRC jest wynikiem dodatnia włókien syntetycznych i wniesionej przez nie dodatkowej powierzchni do otulenia.

Na koniec zabetonowano dla każdej mieszanki po 6 sześciennych kostek o wymiarach 150×150×150 mm w celu zbadania wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-EN 206 [22] i po 3 belki o wymiarach 150×150×550 mm do badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu w oparciu o normę PN-EN 14651 [18].

fot2 badanie betonu

FOT. 2. Badanie opadu stożka dla betonu z włóknami (FRC); fot.: Ł. Drobiec, J. Blazy

Wszystkie próbki były przechowywane pod folią i systematycznie pielęgnowane wodą przez 17 dni. Następnie zostały rozformowane i pozostawione w temperaturze 20°C  ± 2°C i wilgotności ≥ 95% aż do dnia testu (38 dzień od zabetonowania).

Należy zaznaczyć, że w dniu 18. po zabetonowaniu, wszystkie belki zostały nacięte piłą diamentową w środku rozpiętości na szerokość 5 mm i długość 25 mm na całej szerokości belki. Nacięta została płaszczyzna przylegająca do górnej płaszczyzny podczas betonowania.

Metodyka badań

Przyjęta procedura badania wytrzymałości betonu na rozciąganie przy trzypunktowym zginaniu (3PBT) była zgodna z normą PN-EN 14651 [18]. Schemat tego testu przedstawiony jest na FOT. 3.

fot3 badanie betonu

FOT. 3. Stanowisko badawcze dla 3PBT. Objaśnienia: 1 – miernik zaciskowy do pomiaru CMOD, 2 – miernik zaciskowy do pomiaru CTOD, 3 – czujnik LVDT do pomiaru ugięcia, 4 – podpora wywołująca siłę, 5 – podpora dolna, 6 – rama podtrzymująca czujniki LVDT; fot.: Ł. Drobiec, J. Blazy

Każda próbka przed badaniem została zmierzona i przygotowana (naklejenie niewielkich kątowników niezbędnych do zamocowania czujników), następnie umieszczona w maszynie wytrzymałościowej tak, aby rozpiętość między podporami była równa 500 mm oraz wyposażona w ramę nośną oraz wszystkie czujniki.

W trakcie testu kontrolowany był przyrost ugięcia (δ), który wynosił 0,2 mm/min aż do momentu zakończenia testu, czyli osiągnięcia ugięcia o wartości 5 mm.

Równocześnie były prowadzone pomiary rozwarcia naciętej szczeliny CMOD (z ang. crack mouth opening displacement) i przemieszczenie szczeliny CTOD (z ang. crack tip opening displacement).

Na RYS. 1 pokazano ogólny wykres siła–szerokość rozwarcia rysy (F-CMOD) otrzymany z badań próbki fibrobetonowej.

rys1 badanie betonu

RYS. 1. Ogólny wykres siła–szerokość rozwarcia rysy (F-CMOD) zawarty w normie PN-EN 14651; rys.: [18]

Zgodnie z normą PN-EN 14651 [18] krzywa ta charakteryzuje się pewnymi punktami odniesienia: obciążenie na granicy proporcjonalności (FL) zdefiniowane jako maksymalne obciążenie dla CMOD ≤  0,05 mm i obciążenia: F1, F2, F3, F4, zdefiniowane jako wartości obciążenia przy CMOD równym odpowiednio 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm. Te punkty opisują zachowanie próbek betonowych po pękaniu.

Dodatkowo wyniki testów można wyrazić jako wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu w zakresie proporcjonalności liniowej:ƒƒct,L – wzór (1), co odpowiada FL i wytrzymałości resztkowe na rozciąganie przy zginaniu: ƒR,1, ƒR,2, ƒR,3 i ƒR,4 – wzór (2), odpowiadające kolejno F1, F2, F3, F4.

gdzie:

ƒƒct,L – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu w zakresie proporcjonalności liniowej [N/mm2],
ƒR,j – resztkowa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu odpowiadająca CMOD = CMODj lub δ = δj (j = 1,2,3,4) [N/mm2],
FL – obciążenie odpowiadające maksymalnemu obciążeniu dla CMOD  ≤  0,05 mm [N],
Fj – obciążenie odpowiadające CMOD = CMODj lub δ = δj (= 1,2,3,4) [N],
l – rozpiętość między podporami belki [mm] – 500 mm,
b – szerokość belki [mm] – 150 mm,
hsp – wysokość belki pomniejszona o wysokość nacięcia [mm] – 125 mm.

Należy również wspomnieć, że norma PN-EN 14651 [18] podaje zależność pomiędzy CMOD a δ i wyraża się ona wzorem (3). W związku z tym szerokościom rozwarcia rysy: CMOD = 0,05 mm; 0,5 mm; 1,5 mm; 2,5 mm; 3,5 mm odpowiadają następujące ugięcia:  δ = 0,08 mm; 0,47 mm; 1,32 mm; 2,17 mm; 3,02 mm.

Wytrzymałość na ściskanie – wyniki badań i ich omówienie

Badanie wytrzymałości na ściskanie (ƒc) sześciu sześciennych kostek o wymiarach 150×150×150 mm dla betonów NC i FRC było przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 206 [22] za pomocą maszyny Controls Model 50-C46C02. Obciążenie próbek było zwiększane z prędkością 0,5 MPa/sec. Wyniki badań pokazano na RYS. 2 wraz ze średnią (ƒc,mean [MPa]), odchyleniem standardowym (Sc [MPa]) i współczynnikiem zmienności (Vc [%]) dla NC i FRC.

Podczas analizy odrzucona została próbka nr 5 z serii NC, ponieważ znacząco różniła się od pozostałych wyników i była większa o około 8,3% od średniej arytmetycznej.

rys2 badanie betonu

RYS. 2. Wytrzymałość na ściskanie dla NC i FRC; rys.:  Ł. Drobiec, J. Blazy

Reszta wyników charakteryzuje się małym odchyleniem standardowym i współczynnikiem zmienności, szczególnie dla serii FRC.

Z otrzymanych wartości wynika, że średnia wytrzymałość na ściskanie ƒc,mean dla betonu z 0,22% włóknami syntetycznymi jest o niecałe 5% większa niż ƒc,mean dla betonu bez włókien. Należy również zauważyć, że znaczące pogorszenie urabialności mieszanki betonowej FRC względem NC nie wpłynęło negatywnie na wytrzymałość na ściskanie.

Obliczono również 5% kwantyl wytrzymałości betonu na ściskanie, co oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia wartości ƒc,0,05 mniejsze niż 0,05.

Dla rozkładu t-niecentralne przy jednostronnym obszarze odrzuceń, kwantyl można wyznaczyć ze wzoru (4):

gdzie:

n – liczba próbek: n = 5 dla NC; n = 6 dla FRC,
tn–1,α – przy poziomie ufności α = 0,05: (n – 1= 4), t4;0,05 = 1,46 dla NC; (n – 1= 5), t5;0,05 = 1,67 dla FRC.

W przypadku betonu bez włókien (seria NC) uzyskano:

ƒc,0,05 = 57,2 MPa

natomiast w przypadku betonu z włóknami (seria FRC) uzyskano:

ƒc,0,05 = 60,4 MPa

Beton serii NC i FRC przyporządkowano do klas zgodnie z zalecaniami normy PN-EN-206 [22], stosując kryterium podwójne:

gdzie:

ƒck – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie,
ƒc,min – minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie w danej serii.

W przypadku betonu bez włókien (seria NC) uzyskano klasę C40/50, a w przypadku betonu z włóknami (seria FRC) uzyskano klasę C45/55. Zastosowanie zbrojenia rozproszonego pozwoliło zatem na zwiększanie klasy betonu o jedną.

Podsumowanie

W artykule omówiono podstawy prowadzenia badań, zastosowane materiały, sposób przygotowania próbek oraz technikę badań, wyniki badań konsystencji mieszanki betonowej i wyniki badań wytrzymałości na ściskanie. Na podstawie tych badań stwierdzono, że dodanie 2 kg/m3 włókien syntetycznych do betonu spowodowało znaczne pogorszenie urabialności mieszanki betonowej i jej spadek z klasy konsystencji S5 do S2. Wytrzymałość na ściskanie betonu bez włókien wynosiła średnio 58,05 MPa, a dla betonu z włóknami 60,87 MPa.

Zastosowanie włókien syntetycznych spowodowało więc wzrost wytrzymałości o około 5%. Dało to zwiększanie klasy betonu o jedną z C40/50 na C45/55.

W kolejnych częściach opisane zostaną wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz ich analiza.

Literatura

1. G. Meda, A. Plizzari, V. Slowik, „Fracture of fiber reinforced concrete slabs on grade”, „Fracture Mechanics of Concrete Structures”, 2001, s. 1013–1020.
2. B. Belletti, R. Cerioni, A. Meda, G. Plizzari, „Design aspects on steel fiber-reinforced concrete pavements”, „Journal Of Materials In Civil Engineering” t. 20, nr 9/2008, s. 599–607, doi:10.1061/(asce)0899-1561(2008)20:9(599).
3. Ł. Drobiec, „Konstrukcje betonowych posadzek przemysłowych”, „IZOLACJE” 11/12/2016, s. 45–53.
4. Ł. Drobiec, „Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych”, „IZOLACJE” 1/2017, s. 52–58.
5. L. Ferrara A. Meda, „Relationships between fibre distribution, workability and the mechanical properties of SFRC applied to precast roof elements”, 2006, s. 411–420, doi: 10.1617/s11527-005-9017-4.
6. I. Markovic, „High-Performance Hybrid-Fibre Concrete”, Delft: DUP Science DUP, 2006.
7. J.C. Walraven, „High performance fiber reinforced concrete: Progress in knowledge and design codes”, „Materials and Structures”, t. 42, nr 9, 2009, s. 1247–1260, doi: 10.1617/s11527-009-9538-3.
8. L. Liao, A. Fuente, S. Cavalaro, A. Aguado, „Design procedure and experimental study on fibre reinforced concrete segmental rings for vertical shafts”, „Materials and Design”, t. 92, 2016, s. 590–601, doi: 10.1016/j.matdes.2015.12.061.
9. A.M. Luna, „Experimental mechanical characterization of steel and polypropylene fiber reinforced concrete”, „Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia”, t. 37, nr 2, 2014, s. 106–115.
10. F. Aslani, S. Nejadi, „Self-compacting concrete incorporating steel and polypropylene fibers: compressive and tensile strengths, moduli of elasticity and rupture, compressive stress-strain curve, and energy dissipated under compression”, „Composites Part B: Engineering”, t. 53, 2013, s. 121–133, doi: 10.1016/j.compositesb.2013.04.044.
11. P. Smarzewski, „Effect of Curing Period on Properties of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Ultra-High Performance Concrete”, „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, t. 245, nr 3, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/245/3/032059.
12. Ł. Drobiec, J. Blazy, „Współczesne niemetaliczne zbrojenie rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych”, „IZOLACJE” 5/2020, s. 70–84.
13. M.A. Glinicki, „Testing of macro-fibres reinforced concrete for industrial floors”, „Cement Wapno Beton”, t. 13/75, nr 4/2008, s. 184–195.
14. J. Blazy, R. Blazy, „Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces”, Case Studies in Construction Materials, 2021, s. e00549, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00549.
15. PN-EN 14889-2:2007, „Włókna do betonu. Część 2: Włókna polimerowe. Definicje, wymagania i zgodność”.
16. I. Löfgren, H. Stang, J.F. Olesen, „The WST method, a fracture mechanics test method for FRC”, „Materials and Structures”, t. 41, nr 1/2008, s. 197–211, doi: 10.1617/s11527-007-9231-3.
17. J. Skoček, H. Stang, „Inverse analysis of the wedge-splitting test”, „Engineering Fracture Mechanics”, t. 75, nr 10/2008, s. 3173–3188, doi: 10.1016/j.engfracmech.2007.12.003.
18. PN-EN 14651+A1:2007, „Test method for metallic fibre concrete – Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual)”.
19. PN-EN 197-1:2012, „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
20. ASTM C1116/C1116M-10a:2015, „Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete”.
21. PN-EN 12350-2:2019-07, „Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka”.
22. PN-EN 206+A1:2016-12, „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe  w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.