Izolacje.com.pl

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Przekrój przez konstrukcję ściany trójwarstwowej wentylowanej; arch. redakcji

Przekrój przez konstrukcję ściany trójwarstwowej wentylowanej; arch. redakcji

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach izolacyjności cieplnej, elementów służących do mocowania konstrukcji nośnej elewacji oraz materiału izolacyjnego. Elementy mocujące, przechodzące przez materiał termoizolacyjny, powodują powstawanie efektu punktowych mostków cieplnych. Powinny być one uwzględnione w obliczeniach strat ciepła przez przenikanie w danych konstrukcjach. Mają one wpływ na zapotrzebowanie na moc grzewczą i ciepło zarówno pomieszczeń, jak i całego budynku. Niestety nie zawsze są poprawnie uwzględniane w obliczeniach tych parametrów.

Zobacz także

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy wentylowane – studium przypadku

Tarasy wentylowane – studium przypadku Tarasy wentylowane – studium przypadku

Tarasy wentylowane to nic innego, jak taras z warstwą użytkową z płyt kamiennych, dekoracyjnych, betonowych lub konstrukcji z desek tarasowych (legary + deska) ustawionych na podstawkach dystansowych....

Tarasy wentylowane to nic innego, jak taras z warstwą użytkową z płyt kamiennych, dekoracyjnych, betonowych lub konstrukcji z desek tarasowych (legary + deska) ustawionych na podstawkach dystansowych. Sformułowanie „wentylowane” wzięło się z faktu, że pomiędzy izolacją a warstwą użytkową znajduje się pustka powietrzna.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach

Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach Stosowanie elewacji wentylowanych na modernizowanych budynkach

Planując modernizację elewacji budynku, większość inwestorów oczekuje, że nowa elewacja unowocześni widok budynku, będzie bezpieczna, trwała oraz pozytywnie wpłynie na właściwości termoizolacyjne budynku...

Planując modernizację elewacji budynku, większość inwestorów oczekuje, że nowa elewacja unowocześni widok budynku, będzie bezpieczna, trwała oraz pozytywnie wpłynie na właściwości termoizolacyjne budynku i tym samym podniesie wartość jego użytkową.

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi coraz częściej są stosowane przez projektantów budynków. Konstrukcje te charakteryzują się wieloma zaletami, w tym związanymi z procesami cieplno-wilgotnościowymi. Jedną z ważniejszych jest możliwość efektywnego przejmowania pary wodnej dyfundującej przez przegrodę z pomieszczeń na zewnątrz budynku przez powietrze wentylujące pustkę powietrzną. Dzięki temu skutecznie mogą chronić wnętrze ściany przed ewentualną kondensacją pary wodnej.

W okresie letnim podczas intensywnego nasłonecznienia elewacji układ konstrukcyjny ogranicza przenikanie ciepła do pomieszczeń, również dzięki wentylacji warstwy powietrznej. Struktury te są jednymi z bardziej perspektywicznych układów konstrukcyjnych, pozwalających na zastosowanie różnorodnych, nowatorskich rozwiązań materiałowych, tak na warstwę osłonową, jak i termoizolacyjną. Przykładowo w systemach elewacyjnych możliwe jest wykorzystanie energii odnawialnej promieniowania słonecznego do produkcji prądu, dzięki panelom fotowoltaicznym zintegrowanym z elewacją, typu BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Natomiast w przypadku warstwy izolacji cieplnej pojawiają się nawet propozycje zastosowania materiałów o zmiennych właściwościach fazowych PCM (Phase Change Materials). Pozwalają one w pewnych warunkach temperaturowych kumulować ciepło, a w innych oddawać je, ograniczając tym samym amplitudę wahań temperatury w warstwie konstrukcyjnej przegrody.

Konstrukcja elewacji wentylowanej

Z reguły elementy osłonowe, tj. dekoracyjne, elewacji wykonywane są z płyt włókno-cementowych, laminatów, materiałów kompozytowych, okładzin metalowych, drewna, ceramiki, kamienia naturalnego, szkła itp. Mocowane są one na podkonstrukcji szkieletowej (ruszcie), która utrzymywana jest przy pomocy kotew, konsol i innych komponentów w warstwie konstrukcyjnej (RYS.).

rys sciany zewnetrzne

RYS. Schemat ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną; rys.: [8]

Ruszt wykonywany może być ze stali, aluminium lub w układzie mieszanym stal–drewno, aluminium–drewno. Ruszt utrzymywany jest na warstwie konstrukcyjnej przy pomocy metalowych wsporników: aluminiowych w przypadku lekkiej elewacji i stalowych w przypadku ciężkiej. Z kolei wsporniki kotwione są w warstwie konstrukcyjnej kotwami stalowymi, ze stali węglowej galwanizowanej lub ocynkowanej, lub ze stali nierdzewnej.

Szkielet nośny, zastosowany na dużych powierzchniach ścian zewnętrznych, powinien zapewniać możliwość regulacji w trzech osiach. Regulacja ta jest szczególnie ważna w przypadku montażu elewacji na niezbyt równych powierzchniach. System powinien również zapewniać wówczas możliwość swobodnego przemieszczania jego elementów, wynikającego z rozszerzalności cieplnej materiałów, z jakich został wykonany. Brak takiej możliwości może doprowadzić do deformacji profili, co z kolei może spowodować uszkodzenie elewacji.

Pod względem spełnienia podstawowych wymagań budowlanych, w szczególności w zakresie nośności, bezpieczeństwa użytkowania i pożarowego czy trwałości, elewację wentylowaną należy rozpatrywać całościowo jako układ składający się wielu, wymienionych wyżej komponentów.

Podstawowe rodzaje, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i wymagania stawiane systemom elewacji wentylowanej oraz sposoby mocowania omówione zostały m.in. w artykułach [1–3].

Elewacja wentylowana może być dopuszczona do stosowania w budownictwie na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Ocena Techniczna (KOT).

Do roku 2018 dokumenty te opracowywane były na podstawie wytycznych ETAG 034 (2012) [4, 5], a od roku 2018, dla większości typów konstrukcji elewacji wentylowanych (bez okładzin szklanych), na podstawie EAD 090062-00-0404 (2018) [6]. W znacznej mierze poszczególne punkty wytycznych zapisane w EAD 090062-00-0404 pokrywają z tymi, jakie wcześniej zawarte były w ETAG 034 [7].

Według wytycznych EAD 090062-00-0404 warstwa powietrzna wentylowana powinna mieć min. 20 mm szerokości. Z kolei szczeliny w dolnej części elewacji, doprowadzające powietrze, i górnej części elewacji, odprowadzające powietrze z warstwy wentylowanej, powinny mieć powierzchnię przekroju min. 50 cm2 na 1 metr bieżący.

Izolacyjność cieplna przegrody z elewacją wentylowaną

Konsole nośne elewacji przechodzące przez warstwę izolacji cieplnej, najczęściej wykonanej z wełny mineralnej, tworzą w takim miejscu efekt punktowego mostka cieplnego. Zgodnie z wytycznymi EAD 090062-00-0404 [6] elementy te wykonane powinny być ze stali lub aluminium.

W przypadku zastosowania aluminium, a więc materiału charakteryzującego się bardzo dobrą przewodnością cieplną, intensyfikuje to proces przewodzenia ciepła i wzmacnia efekt punktowego mostka cieplnego.

W celu ograniczenia efektu mostka cieplnego punktowego w miejscu mocowania wspornika (konsoli rusztu) do konstrukcji nośnej ściany zaleca się stosowanie podkładek termicznych, nazywanych również termostopami. Wykonane one mogą być z EPDM, PVC lub innego tworzywa, o grubości w przedziale 2–10 mm.

Wskazane mostki nie są jedynymi, jakie występują w rozpatrywanej konstrukcji przegrody zewnętrznej. Pojawiają się tam dodatkowo mostki punktowe, które wynikają z konieczności mocowania warstwy izolacji cieplnej do warstwy konstrukcyjnej. Z reguły stosuje się do tego stalowe kotwy (łączniki mechaniczne).

W wytycznych EAD 090062-00-0404 [6], podobnie jak w ETAG 034 [4, 5] wskazuje się, że opór cieplny R układu z elewacją wentylowaną należy obliczać według metodologii podanej w normach:

 • PN-EN ISO 6946:2017-10 [9],
 • PN-EN ISO 10211 [10].

Współczynnik przenikania ciepła, jaki należy wyznaczać w przypadku danego typu konstrukcji, jest skorygowaną wartością współczynnika U, czyli wartością współczynnika UC, uwzględniającą dodatkowe straty ciepła, jakie generują m.in. elementy mocujące samą elewację oraz mocujące warstwę izolacji cieplnej, przechodzące przez warstwę izolacji cieplnej.

Wpływ punktowych mostków cieplnych, jakie pojawiają się w miejscach przebicia izolacji cieplnej materiałem o wysokiej przewodności cieplnej, należy bezwzględnie brać pod uwagę w obliczaniach współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej. Uzyskanie projektowanej, poprawnej wartości tego współczynnika jest konieczne, m.in. w celu:

 • sprawdzania podstawowych wymagań technicznych, cieplnych stawianych: przegrodom zewnętrznym budynków – współczynnik UC  ≤  UCmax oraz budynkom – wskaźnik EP EPmax,
 • określania innych wskaźników energetycznych budynku, takich jak zapotrzebowanie na moc grzewczą pomieszczeń i budynku czy okresowego zapotrzebowania na energię budynku.

W obliczu sukcesywnie zaostrzanych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i wymagań dotyczących wskaźników zapotrzebowania na energię budynków znajdowanie rozwiązań konstrukcyjnych elewacji wentylowanych, które spełniłyby obecne i przyszłe wymagania techniczne, stanowi duże wyzwanie dla projektantów i znaczące pole poszukiwań dla naukowców.

Konsole do mocowania rusztu mogą mieć obecnie długość dochodzącą do 200–300 mm, co podyktowane jest rosnącymi wymaganiami w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych [11]. Odnosi się to szczególnie w przypadku budynków zaliczanych do obiektów pasywnych.

Punktowe mostki cieplne w elewacji wentylowanej

Wpływ punktowego mostka cieplnego w tego rodzaju konstrukcjach na warunki cieplne oraz na skorygowaną wartość współczynnika przenikania ciepła UC przegrody omówiony został m.in. w opracowaniach [8, 12–17]. Zwraca się w nich uwagę na fakt znaczącego niejednokrotnie wpływu punktowych mostków cieplnych na właściwości izolacyjne danego typu przegrody zewnętrznej.

Niestety niejednokrotnie projektanci mają problem z dotarciem do szczegółowych wytycznych projektowych elewacji wentylowanych, dotyczących parametrów niezbędnych do uwzględnienia w charakterystyce energetycznej budynku. Między innymi często brak jest dokładnych informacji technicznych w zakresie wartości współczynnika punktowego mostka cieplnego powstającego w miejscu przebicia warstwy izolacji cieplnej przez łączniki mechaniczne i konsole.

Z analizy przedstawionej w opracowaniu [17] wynika, iż wartość współczynnika przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego od konsoli aluminiowej uzależnione są przede wszystkim od wartości przewodności cieplnej materiału warstwy konstrukcyjnej. Z kolei wykorzystując zależności z normy PN-EN ISO 6946 [9], wynika, że wartość współczynnika punktowego mostka cieplnego w istotnej mierze zależy również od izolacyjności cieplnej warstwy ociepleniowej.

W opracowaniu [13] porównano wyniki obliczeń współczynnika UC dzięki wykorzystaniu zależności z normy PN-EN ISO 6946 [9] i zależności z pracy [16].

Wartości uzyskane dla identycznego układu konstrukcyjnego wyznaczone według normy [9] okazały się znacznie wyższe niż wyznaczone w oparciu o zależność z opracowania [16]. Uzyskane rozbieżności potwierdzają tym samym wnioski formułowane w innych opracowaniach dotyczących analizowanego zagadnienia, wskazujące na duże niedokładności przy wyznaczaniu współczynnika UC dla łączników mechanicznych przy wykorzystaniu zależności z normy PN-EN ISO 6946.

Jak znaczący może być wpływ punktowych mostków cieplnych w systemie elewacji wentylowanej na straty ciepła przez ścianę zewnętrzną, podają autorzy pracy [16]. Z ich badań wynika, iż mogą one powodować nawet 30% wzrost wartości współczynnika przenikania ciepła UC ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną w stosunku do wartości współczynnika U takiej przegrody.

Konieczność dokładnego określania i uwzględniania w obliczeniach strat ciepła mostków cieplnych punktowych, występujących w systemach elewacji wentylowanej, podkreślają m.in. autorzy prac [18–20].

W aprobatach technicznych, ocenach technicznych czy też materiałach informacyjnych różnych firm oferujących systemy elewacyjne lub komponenty do ich wykonania niejednokrotnie brak jest ścisłych danych technicznych związanych z parametrami przenikania ciepła w miejscu punktowych mostków cieplnych. W rezultacie projektowana wartość izolacyjności cieplnej przegrody z elewacją wentylowaną może być obarczona dużym błędem.

Przykładowo aprobata techniczna AT-15-9158/2013 [21] zawiera zestawienie wartości współczynnika przenikania ciepła U, czyli bez uwzględnienia punktowych mostków cieplnych, oraz wartość UC uwzględniającą punktowe mostki cieplne, dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściany zewnętrznej z okładziną elewacyjną, przy grubości warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej od 10 do 20 cm.

Z porównania zestawionych tam danych wynika, że wartość współczynnika UC w stosunku do wartości U może wzrastać nawet o 90%. W aprobacie [21] podane zostały również wartości współczynnika U bez zastosowania i z zastosowaną podkładką termoizolacyjną pod konsole układu nośnego elewacji.

Podkładka termiczna o grubości 1 cm i wykonana z materiału o współczynniku przewodzeniu ciepła λ = 0,07 W/(m·K) we wszystkich przytoczonych przypadkach obniża wartość współczynnika UC średnio o 0,05 W/(m2·K). Niestety w wymienionej aprobacie brak jest informacji o przyjętej w obliczeniach liczbie konsoli systemu elewacyjnego, przebijających izolację cieplną na 1 m2 przegrody. Nie wiadomo również, czy w obliczeniach wartości współczynnika UC uwzględniono poprawki na łączniki mechaniczne, służące do zamocowania warstwy wełny mineralnej.

W ofertach różnych firm specjalizujących się produkcji elementów mocujących do systemów elewacyjnych pojawiają się rozwiązania przeznaczane dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Oferowane konsole noszą nazwę konsol pasywnych.

Przykładowo firma BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. oferuje konsole wykonane z aluminium, z przekładką termoizolacyjną BSP L1, wykonaną z laminatu epoksydowo-szklanego, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,36 W/(m·K) [22]. Zgodnie z uzyskanymi certyfikatami Certified Passive House Component Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist Darmstadt, charakteryzują się bardzo niskimi wartościami współczynnika punktowego mostka cieplnego χ. Konsola typu KW4 PAS, nośna, tzw. stała, ma współczynnik χ = 0,0104 W/K, a konsola przesuwna, stabilizująca χ = 0,0052 W/K. Natomiast konsola typu KW1 PAS/220 nośna, stała uzyskała wartość χ = 0,0093 W/K, a konsola przesuwna, stabilizująca χ = 0,0043 W/K.

Podobną propozycją do przedstawionej powyżej są konsole pasywne firmy ARTRYS – Elewacje wentylowane, zbudowane z aluminium i tworzywa sztucznego. Stosowane są z podkładką PVC lub taśmą PES, przede wszystkim w celu odizolowania stopy aluminiowej od podłoża, do którego są mocowane [23], ale poprawiające również w tym miejscu izolacyjność cieplną układu. Niestety w informacjach technicznych brak jest danych dotyczących współczynnika punkowego mostka cieplnego, jaki uzyskuje się przy ich zastosowaniu.

Z kolei firma AGS Sp. z o.o. oferuje konsole pasywne typu HI+ [24] wykonane ze stali nierdzewnej, w których dzięki odpowiedniemu perforowaniu elementu stalowego udało się tak zmienić przepływ ciepła przez łącznik, że ostatecznie zminimalizowano efekt punktowego mostka cieplnego. Zalecane jest stosowanie tego rodzaju konsol nawet bez podkładek termicznych. Zaletą tego typ rozwiązania jest wysoka odporność na działanie wysokich temperatur, na wypadek pożaru, w stosunku do konsoli aluminiowych.

Jeszcze raz należy zwrócić uwagę na fakt, że na izolacyjność cieplną systemu elewacyjnego, w zakresie punktowych mostków cieplnych, mają istotny wpływ:

 • konsole do mocowania elewacyjnych elementów osłonowych,
 • kotwy do mocowania konsoli,
 • kotwy do mocowania warstwy izolacji cieplnej.

O ostatecznej wartości izolacyjności cieplnej całego układu konstrukcyjnego decydują nie tylko parametry konstrukcyjno-materiałowe konsol czy kotew, ale również właściwości przewodzenia ciepła materiału zastosowanego w warstwie izolacji cieplnej oraz w warstwie, w której kotwiony jest dany element.

Niestety projektanci niejednokrotnie nie dysponują wiarygodnymi danymi odnośnie wartości współczynnika przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego. Brak również dostępu do katalogów lub innych wiarygodnych wytycznych czy zestawień wartości punktowego mostka cieplnego w najczęściej spotykanych rozwiązaniach konstrukcyjnych systemów elewacji wentylowanej. Wskazane byłoby stworzenie tego rodzaju narzędzi wspomagających proces projektowania, tak jak ma to miejsce w przypadku różnych opracowań, zestawień i oprogramowania komputerowego pozwalającego uwzględniać liniowe mostki cieplne w obliczeniach parametrów charakterystyki energetycznej budynku.

W opracowaniu [19] stwierdza się, iż pomijanie efektu punktowego mostka cieplnego w lekkich systemach elewacji wentylowanej prowadzi do znaczącego niedoszacowania rzeczywistych strat ciepła z pomieszczeń ogrzewanych. Mostki cieplne punktowe w systemach elewacyjnych tworzą niejednokrotnie bardzo złożone układy i stwarzają problemy z poprawnym ich uwzględnieniem w obliczeniach przepływu ciepła. W przykładach konstrukcyjnych analizowanych w pracy [20] stwierdza się, że wielkość niedoszacowania strat ciepła na przenikanie, w przypadku pominięcia wpływu punktowych mostków cieplnych, kształtuje się w przedziale od 5 do nawet 20%.

Dana sytuacja może mieć istotne znaczenie przy opracowaniu charakterystyki energetycznej budynku, która powinna być jak najwyższej jakości. Niestety raz po raz zgłaszane są zastrzeżenia, co do dokładności wykonania charakterystyki energetycznej, w dokumentacji projektowej i świadectwach charakterystyki energetycznej budynku.

Z opisanych wyżej przypadków wynika, że na jakość uzyskanych wyników obliczeń parametrów charakterystyki energetycznej oraz późniejszego rzeczywistego zużycia energii, mogą m.in. mieć wpływ problemy z poprawnym uwzględnianiem punktowych mostków cieplnych przy obliczaniu wielkości strat ciepła.

Należy mieć również świadomość, że mostki cieplne będą w coraz większym stopniu wpływać na wartość zapotrzebowania na moc grzewczą czy wartość wskaźników zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i budynków. Wiąże się to z tym, że zgodnie z zatwierdzonymi na rok 2021 wymaganiami technicznymi, a już od 2019 r. w przypadku niektórych budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością, ściany zewnętrzne pomieszczeń z temperaturą ≥ 16°C muszą charakteryzować się skorygowaną wartością współczynnika przenikania ciepła UC (czyli uwzględniającą m.in. wpływ na straty ciepła łączników mechanicznych i innych elementów przebijających warstwę izolacji cieplnej) na poziomie UC  ≤ 0,20 W/(m2·K), w pomieszczeniach z temperaturą w przedziale 8°C ≤ ti < 16°C należy spełnić kryterium UC ≤ 0,45 W/(m2·K), a w przypadku temperatury ti ≤ 8°C współczynnik UC musi osiągnąć wartość ≤ 0,90 W/(m2·K) [25].

Zasady określenia izolacyjności cieplnej przegrody z elewacją wentylowaną

W obliczeniach projektowych izolacyjność cieplną ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną przeprowadza się w oparciu o metodologię podaną w normie PN-EN ISO 6946 [9].

W celu spełnienia wymagań Warunków Technicznych izolacyjność cieplna przegrody musi być wyrażona w postaci skorygowanej wartości współczynnika przenikania ciepła UC.

W przypadku ścian zewnętrznych należy uwzględniać wpływ nieszczelności w warstwie izolacji cieplnej oraz wpływ łączników mechanicznych z trzpieniami metalowymi, ale również kotew, czy innych elementów mocujących, przebijających warstwę izolacji cieplnej, tworzących punktowe mostki cieplne.

Wartość współczynnika przenikania ciepła UC wyznacza się według zależności:

gdzie:

U – współczynnik przenikania ciepła uwzględniający opory cieplne warstw przegrody oraz opory przejmowania ciepła na powierzchni przegrody, [W/(m2·K)],
ΔU – poprawki do wartości współczynnika przenikania ciepła, [W/(m2·K)]

gdzie:

ΔUg – poprawka z uwagi na pustki powietrzne w warstwie izolacji cieplnej, [W/(m2·K)],
ΔUf – poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne w warstwie izolacji cieplnej, [W/(m2·K)].

W przypadku analizowanego typu przegrody budowlanej, zakładając poprawność ułożenia warstwy izolacji cieplnej, można założyć brak nieszczelności w tej warstwie, w związku z czym można pominąć poprawkę ΔUg. Natomiast bezwzględnie należy uwzględnić wpływ łączników mechanicznych na skorygowaną wartość współczynnika przenikania ciepła UC.

W normie PN-EN ISO 6946 [9] wskazano, że nie ma potrzeby stosowania poprawki ΔUw przypadku łączników wykonanych z materiału o przewodności cieplnej mniejszej od 1,0 W/(m·K).

W przypadku przegród z elewacjami wentylowanymi wszystkie elementy mocujące przebijające warstwę izolacji cieplnej wykonane są z materiału o współczynniku λ > 1,0 W/(m·K), w związku z czym poprawka ΔUf musi być wyznaczona.

Wartość poprawki ΔUf określana może być według jednego z dwóch wzorów.

Pierwsza z zależności z normy [9] ma postać:

gdzie:

λf– współczynnik przewodzenia ciepła materiału łącznika, konsoli, W/(m·K),
nf– liczba łączników, konsoli na 1 m2 elewacji,
Af– pole przekroju poprzecznego jednego łącznika, konsoli, [m2],
d0– grubość warstwy izolacji cieplnej z łącznikiem, konsolą, [m],
d1– długość łącznika, konsoli przechodzącej przez warstwę izolacji cieplnej, [m],
R1– opór cieplny warstwy izolacji cieplnej przebitej przez łącznik lub konsolę, [m2·K/W],
RT,h – opór cieplny przegrody bez uwzględnienia warstwy izolacji cieplnej, [m2·K/W].

W przypadku kilku rodzajów (i-tych) łączników mechanicznych, konsol i innych elementów przechodzących przez warstwę izolacji cieplnej, na powierzchni 1 m2, odpowiednie poprawki ΔUf należy zsumować, według wzoru:

Drugą, alternatywną zależnością, służącą do wyznaczania poprawki ΔUf, według normy [9] jest wzór:

gdzie:

nfi– liczba łączników i-tego typu na 1 m2 elewacji,
χi – współczynnik przenikania ciepła i-tego, punktowego mostka cieplnego, [W/K].

W opracowaniu [19] autorzy zwracają uwagę na fakt, że pierwsza z zależności na wyznaczenie poprawki ΔUf nie uwzględnia złożoności węzła, przez który przepływa ciepło w miejscu punktowego mostka cieplnego.

 • Nie uwzględnia ona dodatkowych elementów i czynników, jakimi są np. kotwy mocujące konsole czy głębokość mocowania łączników mechanicznych i kotew w warstwie konstrukcyjnej.
 • Nie uwzględnia przewodności cieplnej materiału warstwy, w której kotwione są dane elementy.
 • Nie uwzględnia zróżnicowania materiałowego w jednym typie łącznika czy konsoli, co wiąże się ze zmiennością przewodności cieplnej w danym typie punktowego mostka cieplnego.
 • Zależność ta nie uwzględnia również zmienności kształtu łącznika czy konsoli w obszarze przejścia przez warstwę izolacji cieplnej.

W związku z powyższym bardziej poprawnym podejściem do wyznaczenia poprawki ΔUf, dającym dokładniejsze wyniki, jest zastosowanie drugiego ze wzorów, w którym pojawia się parametr χ – współczynnik przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego. Wartości χ obliczona musi być przy wykorzystaniu metod numerycznych według zasad podanych w normie PN-EN ISO 10211 [10]:

gdzie:

L3D – współczynnik sprzężenia cieplnego wyznaczony z obliczeń trójwymiarowych, 3D komponentu z mostkiem cieplnym punktowym, [W/K],
U – współczynnik przenikania ciepła przegrody wynikający z obliczeń jednowymiarowych, 1D, uwzględniających układ warstw materiału w przegrodzie (bez mostka punktowego), [W/(m2·K)],
A – pole powierzchni analizowanego fragmentu przegrody z mostkiem cieplnym punktowym, [m2].

W obliczeniach projektowych według normy [10], wykonywanych przy wykorzystaniu metod komputerowych, należy odpowiednio określić granice geometryczne i podziały materiałowe modelu, ustalić warunki brzegowe oraz wartości parametrów cieplnych. Obliczenia te dają najbardziej dokładne wartości współczynnika przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego χ, które należy wykorzystywać do obliczeń skorygowanej wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody z elewacją wentylowaną UC i innych parametrów wchodzących w skład charakterystyki energetycznej budynku.

Podsumowanie

Coraz większą uwagę powinno się przykładać do zapewnienia jak najlepszej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, co w efekcie pozwala obniżyć zapotrzebowania na moc grzewczą i na ciepło całego budynku. Odnosi się to tak do budynków nowo powstających, jak i podlegających modernizacji.

Jednym z newralgicznych miejsc, niejednokrotnie nieprecyzyjnie uwzględnianych lub pomijanych w obliczeniach, są obszary tworzące mostki cieplne w przegrodzie zewnętrznej budynku. W szczególności odnosi się to do mostków cieplnych punktowych.

Według danych literaturowych wpływ mostków cieplnych punktowych na straty ciepła przenikającego przez przegrody może być znaczący, sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Niejednokrotnie jest to związane z nieodpowiednim doborem rozwiązania konstrukcyjnego przegrody, w której pojawiają się mostki cieplne punktowe, nieuwzględnieniem ich w obliczeniach izolacyjności cieplnej takiej przegrody lub błędnymi założeniami do obliczeń. Typem przegrody zewnętrznej, w której występują mostki cieplne punktowe, nie zawsze odpowiednio uwzględniane w obliczenia, są ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi.

Systemy przegród zewnętrznych z elewacjami wentylowanymi są coraz powszechniej stosowane. Posiadają wiele zalet, jednak charakteryzują się również istotną wadą, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego, w miejscu przebicia izolacji cieplnej konsolami, łączącymi warstwę konstrukcyjną z elewacją. Dodatkowo powstają tam mostki od mocowania warstwy izolacji cieplnej do warstwy konstrukcyjnej.

Problem ten staje się szczególnie znaczący w obliczu zaostrzających się wymagań technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków, planowanych w roku 2021.
W związku z powyższym należy kontynuować poszukiwania nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla ścian z elewacjami wentylowanymi, które pozwoliłyby na zminimalizowanie efektu punktowego mostka cieplnego.

W miarę możliwości wskazane jest stosowanie do mocowania elementów elewacyjnych, konsoli pasywnych, w tym ze stali nierdzewnej, charakteryzującej się znacznie niższą przewodnością cieplną niż aluminium. Należy również, w miarę możliwości stosować aluminiowe konsole pasywne z przekładkami termicznymi, przy czym należy pamiętać o tym, że zastosowanie ich jest w pewnym zakresie ograniczone. Związane jest to z nośnością tych elementów, przewidzianych do lekkich konstrukcji elewacyjnych, jak również w szczególności w przypadku zastosowania przekładek termicznych, do ograniczonej wysokości elewacji, co z kolei związane jest z bezpieczeństwem pożarowym.

Z kolei do mocowania warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej zamiast łączników ze stali zwykłej należałoby wprowadzać na szerszą skalę łączniki ze stali nierdzewnej.

Generalnie zaobserwować można brak informacji i precyzyjnych danych w materiałach technicznych producentów, jakie wartości współczynnika przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego χ, należy przyjmować do obliczeń współczynnika UC.

Wskazane byłoby, aby systemodawcy komponentów tworzących mostki cieplne punktowe i całych konstrukcji elewacji wentylowanych, opracowali i udostępnili takie dane, uwzględniające najczęściej stosowane rozwiązania materiałowe ścian zewnętrznych, z typowymi materiałami na warstwy konstrukcyjne, warstwy izolacji cieplnej i swoje systemy mocowania elewacji, co usprawniłoby i poprawiło dokładność opracowania m.in. charakterystyki energetycznej budynków z elewacjami wentylowanymi.

Konieczność sięgnięcia po metodologię z normy PN-EN ISO 10211 [10] i narzędzia numeryczne do obliczeń współczynnika przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego, pojawiłaby się wówczas tylko w przypadku nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego ściany z elewacją wentylowaną.

Literatura

 1. K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk, M. Szymków, „Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania”, „IZOLACJE” 7/8/2017, s. 74–84.
 2. P. Krause, A. Szymanowska-Gwiżdż, „Mocowanie elewacji wentylowanych”, „IZOLACJE” 7/8/2019, s. 34–38.
 3. P. Krause, A. Szymanowska-Gwiżdż, „Rodzaje okładzin w systemach elewacji wentylowanych”, „IZOLACJE” 3/2019, s.102–111.
 4. EOTA ETAG 034 Część 1, „Zestawy okładzin wentylowanych wraz z elementami mocującymi”, 2012.
 5. EOTA ETAG 034 Część 2, „Zestawy zawierające elementy okładzinowe, elementy mocujące, podkonstrukcję oraz wyroby izolacyjne”, 2012.
 6. EAD 090062-00-0404, „Kits for external wall claddings michanically fixed”.
 7. O. Kopyłow, „Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404”, „IZOLACJE” 3/2020, s. 72–74.
 8. A. Ujma, M. Pomada, „Warunki cieplne w obszarze łączników mechanicznych przegród z elewacją wentylowaną”, „IZOLACJE” 6/2018, s. 26–32.
 9. PN-EN ISO 6946:2017-10, „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania”.
10. PN-EN ISO 10211, „Mostki cieplne w budynkach – Strumienie cieplne i powierzchniowe – Obliczenia szczegółowe”.
11. K. Schabowicz, M. Szymków, „Elewacje wentylowane z płyt włókno-cementowych w ujęciu prawnym”, „IZOLACJE” 9/2015, s. 60–64.
12. A. Ujma, „Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną”, „IZOLACJE” 11/12/2016, s. 86–90.
13. A. Ujma, „Ocena izolacyjności cieplnej przegrody z elewacją wentylowaną”, „BoZPE” 2/2016, s. 93–102, DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.14.
14. A. Ujma, M. Pomada, „Analysis of the Temperature Distribution in the Place of Fixing the Ventilated Façade”, E3S Web of Conferences, Vol. 97/2019, DOI: 10.1051/e3sconf/20199701041.
15. Katalog produktów, AGS sp z o.o., Warszawa 2016
16. J. Šadauskienė, J. Ramanauskas, L. Šeduikytė, M. Daukys, A. Vasylius, „Simplified Methodology for Evaluating the Impact of Point Thermal Bridges on the High-Energy Performance of a Passive House”, „Sustainability” 7/2015, 16687–16702.
17. T. Theodosioua, K. Tsikaloudakia, D. Bikas, „Analysis of the Thermal Bridging Effect on Ventilated Facades”, „Procedia Environmental Sciences” 38/2017, 397–404.
18. K. Schabowicz, M. Szymków, „Elewacje wentylowane z płyt włókno-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej”, „Materiały Budowlane” 9/2016, s. 28–30.
19. S. Kulczewska, W. Jezierski, „Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod względem udoskonalania ich parametrów cieplnych”, „Budownictwo i Architektura” 3/2016, s. 99–106.
20. Theodoros G. Theodosiou, Aikaterini G. Tsikaloudaki, Karolos J. Kontoleon, Dimitrios K. Bikas, „Thermal bridging analysis on cladding systems for building facades”, „Energy and Buildings” 109/2015, s. 377–384.
21. Aprobata techniczna AT-15-9158/2013, „Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin elewacyjnych ISOVER­‑EQUITONE”, Instytut Techniki Budowalnej, Warszawa 2013.
22. Strona internetowa: https://www.bspsystem.com/systemy/system-pasywny-bsp-kw-pas/.
23. Strona internetowa: http://www.artrys.pl/systemy-zamocowan/konsole-pasywne.
24. Strona internetowa: https://ags.org.pl/systemy-mocowan-elewacji-wentylowanych/.
25. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.