Izolacje.com.pl

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Non-metallic reinforcements – textile reinforcement and composite rods

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Przykładowe zastosowania zbrojenia tekstylnego;
 • Stan przepisów normatywnych dla siatek z włókien niemetalicznych
 • Pręty FRP bazie włókien szklanych GFRP, włókien węglowych CFRP, włókien aramidowych AFRPi włókien bazaltowych BFRP.Przedmiotem artykułu są zbrojenia niemetaliczne, ze szczególnym uwzględnieniem zbrojeń tekstylnych i prętów kompozytowych. Autorzy podają przykładowe zastosowania zbrojeń tekstylnych oraz omawiają przepisy normatywne dla siatek z włókien niemetalicznych. Analizują także zastosowanie prętów FRP, począwszy od metod ich produkcji po charakterystykę i przegląd wytycznych oraz zaleceń projektowych.

Non-metallic reinforcements – textile reinforcement and composite rods

The article focuses on non-metallic reinforcements, with particular emphasis on textile reinforcements and composite bars. The authors provide examples of the use of textile reinforcements and discuss the normative provisions for non-metallic fibre nets. They also analyse the use of FRP rods, beginning with production methods to characterization and review of guidelines and design recommendations.

Masa prętów wykonanych z różnego typu włókien jest kilkukrotnie niższa od prętów stalowych o tej samej średnicy.

Przykładowe zastosowania zbrojenia tekstylnego

Obecnie zbrojenie tekstylne w postaci wiotkich siatek z niemetalicznych ciągłych włókien znajduje zastosowanie w technologiach betonów drobnoziarnistych (piaskobetonów) zbrojonych tekstyliami (z ang. TRCTextile Reinforced Concrete lub TRCMTextile Reinforced Cementitious Matrix), w skrócie teksbetu. Natomiast wiotkie maty z niemetalicznych włókien kojarzą się z systemami polimerów zbrojonych matami i w zależności od zastosowanych włókien

 • szklanych (G),
 • węglowych (C),
 • aramidowych (A)

rozróżniamy systemy GFRP, CFRP czy AFRP (z ang. FRPFibre Reinforced Polymer; GGlass, CCarbon, AAramid).

Słabym ogniwem tych systemów jest stosowana matryca w postaci żywic epoksydowych, które pełniąc znaczącą rolę, nie są odporne na działanie wysokich temperatur. Poza tym systemy te są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać w trakcie eksploatacji. Mimo to technologia ta jest dość powszechną metodą wzmocnień w kraju i za granicą, o czym świadczą liczne publikacje związane z tymi systemami [1–4 i in.].

Technologia teksbetu jest obecnie rzadziej spotykana w naszym kraju, dość prężnie rozwija się natomiast w Niemczech [5–7]. Mimo to w Polsce znajdziemy zastosowania betonu lub zaprawy zbrojonej siatkami tekstylnymi do wzmacniania czy naprawy elementów konstrukcyjnych. Przykładem jest naprawa słupa i belki (FOT. 1–2) w elektrowni Bełchatów z wykorzystaniem siatek tekstylnych z włókien PBO.

fot1 2 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 1–2. Naprawa słupa siatkami tekstylnymi PBO: przed (1), w trakcie (2); fot.: [8]

Innym przykładem jest wzmocnienie przez owinięcie żerdzi słupa energetycznego, wykonanego z żelbetu w technologii wirowej, kilkoma warstwami siatki (FOT. 3, RYS. 1).

fot3 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 3. Wzmocnienie żelbetowego słupa energetycznego – rozwarstwienie betonu w przekroju słupa; fot.: [9]

rys1 zbrojenia niemetaliczne

RYS. 1. Idea wzmocnienia żelbetowego słupa energetycznego opaskami lub pełnym płaszczem; rys.: [9]

Z badań słupów wzmocnionych z zastosowaniem technologii TRCM wynika, że po wzmocnieniu poprawiają się ich właściwości plastyczne i zdolność do przenoszenia znacznie większych odkształceń w porównaniu z elementami betonowymi bez wzmocnienia czy też wzmocnionych matą CFRP [9].

Jednym z pierwszych zastosowań betonu zbrojonego siatką tekstylną było wzmocnienie powłoki paraboliczno-hiperbolicznej dachu szkoły wyższej w Schweinfurcie (FOT. 4, FOT. 5, FOT. 6 i FOT. 7).

fot4 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 4. Wzmocnienie dachu auli szkoły wyższej w Schweinfurcie: widok; fot.: [12]

fot5 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 5. Wzmocnienie dachu auli szkoły wyższej w Schweinfurcie: układanie siatki; fot.: [12]

fot6 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 6. Wzmocnienie dachu auli szkoły wyższej w Schweinfurcie: przycinanie siatki; fot.: [12]

fot7 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 7. Wzmocnienie dachu auli szkoły wyższej w Schweinfurcie: grubość warstwy wzmocnienia; fot.: [12]

Powłoka żelbetowa z 1960 r., przy wymiarach 27,6×27,6 m i maksymalnej rozpiętości 39,0 m, na większości powierzchni miała zaledwie 80 mm grubości. Zgodnie z informacją projektantów powłoka wzmacniająca miała 15 mm grubości i została wykonana z betonu drobnoziarnistego zbrojonego trzema warstwami siatki z włókna węglowego (nazwa robocza: NWM3-049-06-P2; gęstość 1,79 g/cm3; masa liniowa siatki w obu kierunkach wynosiła 800 tex; wymiary oczka siatki to 10,8×10,8 mm) [10].

W naszym kraju nie ma żadnych zastosowań technologii teksbetu do nowo zaprojektowanych elementów. Niemniej na Politechnice Śląskiej zespół pod kierunkiem prof. A. Ajdukiewicza przeprowadził dość obszerne badania podstawowe, które wykazały zasadność stosowania zbrojenia w postaci siatek niemetalicznych z włókien ciągłych. Badania te dotyczyły cienkich płyt (0,04×1,2×1,0 m) z betonu drobnoziarnistego zbrojonych siatkami tekstylnymi z włókien szklanych odpornych na alkalia, włókien węglowych oraz z włókien PVA w porównaniu z podobnym co do gabarytów i intensywności zbrojeniem elementu żelbetowego. Płyty zostały poddane badaniom doraźnym (FOT. 8), długotrwałym, przyczynkowym badaniom cyklicznym i materiałowym.

fot8 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 8. Stanowisko do badań doraźnych cienkich płyt teksbetowych; fot.: M. Górski, B. Kotala, R. Białozor

Na podstawie przeprowadzonych badań doraźnych, których wyniki zaprezentowano m.in. w [11], stwierdzono wysoką efektywność zbrojenia tekstylnego w odniesieniu do tego samego elementu zbrojonego prętami stalowymi. Zarysowanie w elementach teksbetowych występowało przy sile o co najmniej 30% wyższej niż dla płyt żelbetowych. Badania długotrwałe, prowadzone przez okres dziewięciu miesięcy, potwierdziły efektywność zbrojenia tekstylnego plasującą się co najmniej na poziomie zbrojenia tradycyjnego.

Największym osiągnięciem tej technologii, w Europie i na świecie [12], jest kładka dla pieszych powstała w 2006 r. w Oschatz nad potokiem Döllnitz (RYS. 2, FOT. 9, FOT. 10 i FOT. 11).

rys2 zbrojenia niemetaliczne

RYS. 2. Przekrój poprzeczny kładki w Oschatz (Saksonia). Objaśnienia: 1 – górne usztywnienie z kanałem na cięgno sprężające, 2 – 4 warstwy zbrojenia tekstylnego, 3 – powłoka teksbetowa (TRC) o grubości 30 mm, 4 – poprzeczne usztywnienie, 5 – dolne usztywnienie z kanałami na cięgna sprężające; rys.: M. Górski, B. Kotala, R. Białozor

Obiekt ten został zaprojektowany, przebadany w skali rzeczywistej i wykonany przez zespół badaczy i pracowników technicznych z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie pod kierownictwem prof. M. Curbacha.

fot9 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 9. Kładka w Oschatz (Saksonia): prefabrykowane segmenty; fot.: [12]

rys10 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 10. Kładka w Oschatz (Saksonia): stanowisko badawcze; fot.: [12]

fot11 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 11. Kładka w Oschatz (Saksonia): kładka w miejscu zabudowania; fot.: [12]

Kładka o szerokości 2,5 m ma rozpiętość 8,6 m i składa się z 10 jednakowych prefabrykowanych modułów długości 0,9 m. Moduły w kształcie litery „U” mają grubość zaledwie 30 mm i są zbrojone czterema warstwami siatki z włókien szklanych odpornych na alkalia. Ciężar własny kładki wynosi 5 ton, co stanowi 1/5 ciężaru tegoż obiektu wykonanego z żelbetu. Pełnowymiarowe badania takiej samej konstrukcji wykazały trzykrotnie większą nośność niż obliczona na podstawie niemieckich norm.

Podobna kładka, o rozpiętości 15,95 m, powstała w Kempten (Bawaria) i ważyła zaledwie 12,5 tony [12]. Beton zbrojony tekstyliami pokazuje swoje walory również w obiektach małej architektury (FOT. 12 i FOT. 13).

fot12 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 12. Mała architektura – krzesło na zewnątrz; fot.: [13]

fot13 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 13. Zadaszenie stanowiska rowerowego; fot.: [14]

Stan przepisów normatywnych dla siatek z włókien niemetalicznych

Powodem rzadkości stosowania betonu zbrojonego siatkami z włókien niemetalicznych (TRC, TRCM) jest brak norm oraz wytycznych nie tylko regulujących sposób obliczania przekrojów zbrojonych takowymi tekstyliami, lecz także normalizujących metody badań certyfikacji czy produkcji na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Przykładem takich norm produktu są przepisy ISO 10406: Część 1 i 2 [15], które regulują na poziomie międzynarodowym metody badań i certyfikacji zgodności produktów z polimerów zbrojonych włóknami (FRP), takich jak pręty, taśmy, maty i siatki sztywne.

Na chwilę obecną nie ma jednolitych procedur badania, wymiarowania czy certyfikacji wiotkich siatek tekstylnych oraz elementów zbrojonych takimi siatkami. Wszystkie proponowane reguły bazują przede wszystkim na doświadczeniach z włóknobetonem z włóknami stalowymi (SFRC). Wytyczne do badań i projektowania takich elementów zostały wydane przez Komitet RILEM TC 162-TDF ok. 15 lat temu [16]. Skorzystać można również z wytycznych amerykańskich ACI 318-05 [17] lub japońskich JCI-SF4 [18], do niedawna stosowanych w Wielkiej Brytanii. Opis metod badawczych, modeli materiałowych i podstaw obliczeniowych został przedstawiony w polskim tłumaczeniu Prenormy Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010 [19].

Uwzględniając powyższe oraz stan wiedzy na temat betonów zbrojonych tekstyliami (TRC), należy stwierdzić, że obecnie brakuje metod obliczeniowych, które w sposób bezpieczny umożliwiłyby określenie nośności elementu teksbetowego (TRC) w pełnym zakresie jego pracy.

W publikacji [20], przy założeniach zgodnych z Eurokodem 2 [21], zastosowano proste wzory inżynierskie. Na ich podstawie uzyskano obliczeniową nośność zgięciową cienkiej płyty zbrojonej siatkami tekstylnym, porównywalną do uzyskanych momentów niszczących płyty w badaniach. Jednak rozwiązanie to obejmuje bardzo wąskie spektrum możliwości połączeń zbrojenia tekstylnego z matrycami cementowymi. W szczególności siatek, których charakterystyka wykresu naprężenie–odkształcenie odpowiada materiałom liniowo-sprężystym (quasi-liniowym).

W branży zajmującej się wzmocnieniami możemy znaleźć produkty, które oferują również procedurę obliczeniową w postaci przyjemnych w użytkowaniu kalkulatorów potrzebnej ilości zbrojenia tekstylnego. Należy jednak zwrócić uwagę, iż podobnie jak we wspomnianym wcześniej rozwiązaniu [20], obejmują one z reguły wybrane materiały i bazują na normach dotyczących konstrukcji żelbetowych (Eurokod 2 [21], DIN 1045-1 [22], BS 8110 [23], ACI 318-99 [24], załącznikach krajowych do norm podstawowych czy innych wytycznych, które uzyskały dopuszczenie do użytku) oraz dotyczących polimerów zbrojonych włóknami (FRP) czyli ACI 440 [25] i in.

Posługując się takimi kalkulatorami, należy pamiętać, że w przypadku konstrukcji żelbetowych normy ustalają wartość granicy wytrzymałości stali danego gatunku. W przypadku polimerów zbrojonych włóknami (FRP), jeśli nie ma odpowiedniej normy, to o wartości odkształcenia końcowego, z uwzględnieniem odkształceń wzmacnianej konstrukcji oraz innych oddziaływań, które mogą spowodować spadek efektywności wzmocnienia, decyduje projektant.

Teksbet to kompozyt matrycy cementowej (drobnoziarnistego betonu) i tekstylnego zbrojenia niemetalicznego (wiotkie siatki z ciągłych włókien niemetalicznych). Oba materiały charakteryzuje niewielka odkształcalność w porównaniu do stali zbrojeniowej. Założono, że z tych kruchych materiałów o sprężystej charakterystyce w pewnym przedziale naprężenia można zbudować kompozyt odpowiadający charakterem pracy materiałowi „pseudoplastycznemu”. Lepiej oddającym charakter pracy określeniem jest angielskie Pseudo-Strain Hardening (PSH), które oznacza model sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem (RYS. 3–5).

rys3 5 zbrojenia niemetaliczne 1

RYS. 3–5. Szkic zależności δ–ε dla: zbrojenia – włókno (3), matrycy – beton (4), kompozytu – teksbet (5); rys.: M. Górski, B. Kotala, R. Białozor

Z przeprowadzonych badań [11, 20, 26], bardzo ostrożnie ze względu na małą ilość danych, można wywnioskować, że powyższe założenie jest prawdziwe dla siatek o wyższej wytrzymałości włókien (włókna szklane, węglowe), wyższym module sprężystości i, co również istotne, siatek wykonanych przy wysokim poziomie kontroli jakości, których charakter pracy w pierwszej fazie odpowiada w przybliżeniu liniowo-sprężystemu modelowi materiałowemu.

W badaniach uzyskiwano kompozyty teksbetowe, które charakteryzowały się (dla rozciągania) przedstawionymi na RYS. 6–8 modelami materiałowymi:

 • zmodyfikowany model zaproponowany przez RILEM dla włókno­betonów (dla siatek z PVA i siatek plecionych niestabilizowanych z włókna węglowego w kierunku głównym [20]),
 • sprężysto-plastyczny model ze wzmocnieniem (dla siatek z włókna szklanego [20]),
 • sprężysto-plastyczny model z podwójnym wzmocnieniem (dla siatek z włókna szklanego [26]).
rys6 8 zbrojenia niemetaliczne 1

RYS. 6–8. Modele materiałowe dla teksbetu: zmodyfikowany model zaproponowany przez RILEM dla włóknobetonów (6), sprężysto-plastyczny model ze wzmocnieniem (7), sprężysto-plastyczny model z podwójnym wzmocnieniem (8); rys.: M. Górski, B. Kotala, R. Białozor

W przypadku naprężeń ściskających, które przenosi matryca (beton), model odpowiada założeniom podanym w Eurokodzie 2 [21], w tym paraboliczno-prostokątnemu lub bilinearnemu dla betonów o wytrzymałości charakterystycznej do 50 MPa.

Ustalenie ogólnego modelu zależności odkształcenie–naprężenie całego asortymentu zbrojenia tekstylnego oraz kompozytów na jego bazie jest obecnie niemożliwe. Charakterystyka pracy zbrojenia tekstylnego zależy od złożoności budowy strukturalnej. Dlatego przed zastosowaniem konkretnego rodzaju zbrojenia należy każdorazowo określić jego właściwości wytrzymałościowe w badaniach.

Przy tak szerokiej gamie matryc na bazie cementu (i nie tylko) oraz jeszcze większej palecie siatek tekstylnych wymaga się zwiększenia nakładów pracy badawczej oraz silniejszej współpracy branży budowlanej i tekstylnej w celu określenia odpowiednich standardów badań, produkcji, stosowalności oraz algorytmów obliczeniowych. Do tego momentu nie będzie możliwości stworzenia inżynierskich algorytmów obliczeniowych, które pozwolą w pełnym zakresie wykorzystać wytrzymałość tekstyliów w postaci siatek niemetalicznych.
Beton zbrojony tekstyliami jest uniwersalnym kompozytem. Pomimo zaawansowania badań na zachodzie Europy nadal znajdujemy się w zakresie badań podstawowych.

Pręty FRP

Pręty kompozytowe mają konkurencyjne dla stali parametry materiałowe oraz wytrzymałościowe. Charakteryzują się przede wszystkim wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Spośród dostępnych na rynku prętów niemetalicznych ze względu na rodzaj zastosowanych włókien można wyróżnić:

 • pręty na bazie włókien szklanych GFRP (FOT. 14),
 • pręty na bazie włókien węglowych CFRP (FOT. 15),
 • pręty na bazie włókien aramidowych AFRP (FOT. 16),
 • pręty na bazie włókien bazaltowych BFRP (FOT. 17).
fot14 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 14. Pręt zbrojeniowy z włókien szklanych; fot.: [40]

fot15 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 15. Pręty zbrojeniowe z włókien węglowych; fot.: [27]

fot16 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 16. Pręty zbrojeniowe z włókien aramidowych; fot.: [28]

fot17 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 17. Pręt zbrojeniowy z włókien bazaltowych; fot.: [27]

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność oraz współpracę prętów kompozytowych wraz z betonem, na powierzchni prętów wykonuje się odpowiedni układ żeber, pokrywa się ich powierzchnię posypką piaskową lub stosuje się owinięcie pobocznicy pręta dodatkowym włóknem (FOT. 18–20).

fot18 20 zbrojenia niemetaliczne 1

FOT. 18–20. Deformacja powierzchni prętów zbrojenia FRP: ożebrowanie (18), posypka piaskowa (19), owinięcie włóknem i posypka piaskowa (20); fot.: [25]

Metoda produkcji

Pręty kompozytowe FRP wykonywane są najczęściej metodą pultruzji (RYS. 9). Polega ona na przeciąganiu włókna nawiniętego na szpule kolejno przez system impregnujący żywicą termoutwardzalną oraz element kształtujący, nadając elementowi pożądaną formę. Szacunkową zawartość włókien w kompozycie określa się jako 40–70% objętości (FOT. 18–20).

rys9 zbrojenia niemetaliczne

RYS. 9. Wytwarzanie prętów kompozytowych metodą pultruzji – schemat; rys.: [29]
1 – rowingi z włóknami type E-CR, 2 – proces rozmieszczenia włókien, 3 – impregnacja żywicą winylowo-estrową, 4 – wycinanie ożebrowania, 5 – powlekanie i oznakowanie

W TABELI 1 zestawiono niektóre parametry prętów niemetalicznych dla wybranych producentów. Na jej podstawie można dostrzec różnice pomiędzy parametrami mechanicznymi tradycyjnych prętów stalowych oraz prętów kompozytowych pochodzących od różnych producentów.

tab1 zbrojenia niemetaliczne 1

TABELA 1. Wykaz wybranych parametrów prętów FRP wybranych producentów
1) brak danych

Typowe zakresy wytrzymałości na rozciąganie prętów z włókien szklanych mieszczą się w granicach 760–1372 MPa, przy zachowaniu typowego odkształcenia przy zerwaniu równego 2,2% oraz modułu sprężystości podłużnej 55–65 GPa.

W przypadku prętów CFRP wytrzymałość jest wyższa i zawiera się w przedziale 931–3000 MPa przy odkształceniu 2,2% oraz wyższym module sprężystości podłużnej 98–200 GPa.

Pręty BFRP mają porównywalny z prętami GFRP zakres wytrzymałości 1100–1450 MPa oraz moduł Younga w zakresie 50–74 MPa.

Charakterystyka wytrzymałościowa prętów FRP zależy w dużej mierze od rodzaju włókien, stosowanej żywicy czy zawartości włókien w objętości pręta [30]. Dlatego też niektóre przepisy ACI [25] nakazują każdorazowe badanie wykorzystywanych prętów przed zastosowaniem ich w elementach konstrukcyjnych

Charakterystyka

Pręty niemetaliczne charakteryzują się mniejszą wartością modułu sprężystości w stosunku do stalowych prętów zbrojeniowych. Ponadto wykazują liniowo-sprężysty charakter pracy w całym zakresie wytrzymałości bez wystąpienia odkształceń plastycznych, a więc ich zniszczenie występuje w sposób nagły i gwałtowny [47].

Jednym z mankamentów wykonawczych prętów kompozytowych jest brak możliwości ich gięcia na placu budowy za pomocą tradycyjnych metod. Gięcie prętów odbywa się w zakładzie prefabrykacji na z góry określony kształt.

Na FOT. 21 przedstawiono przykład strzemion wykonanych z GFRP, na RYS. 10 minimalne średnice gięcia tych prętów, a na FOT. 22 głowicę kotwiącą.

fot21 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 21. Przykład prefabrykowanego zbrojenia giętego z GFRP; fot.: [39]

rys10 zbrojenia niemetaliczne 1

RYS. 10. Minimalne średnice gięcia prętów GFRP; rys.: [38]

fot22 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 22. Głowica kotwiąca; fot.: [33]

Łączenie prętów kompozytowych nie może odbyć się poprzez zgrzewanie czy spawanie, a jedynie za pomocą typowych drutów wiązałkowych bądź opasek zaciskowych (FOT. 23) [11].

fot23 zbrojenia niemetaliczne

FOT. 23. Opaska zaciskowa; fot.: M. Górski, B. Kotala, R. Białozor

Jak podają producenci, w odróżnieniu od typowego zbrojenia z prętów stalowych, podstawowymi zaletami prętów FRP, oprócz cech mechanicznych, jest wysoka odporność na korozję. Cecha ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia trwałości konstrukcji, gdyż pozwala na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem i ewentualnych napraw obiektów budowlanych [48].

Z jednej strony wysoka odporność na korozję mogłaby prowadzić do obniżenia grubości wymaganej otuliny z betonu, z drugiej zaś jej minimalna grubość ograniczana jest niską odpornością ogniową prętów niemetalicznych [30].

W odróżnieniu od stali zbrojeniowej, pręty kompozytowe z włókna szklanego wymagają większej grubości otuliny ze względu na klasę odporności pożarowej. Porównanie grubości otulenia prętów stalowych i GFRP w przypadku belek przedstawiono w TABELI 2.

tab2 zbrojenia niemetaliczne

TABELA 2. Porównanie wymagań dotyczące minimalnej otuliny zbrojenia na przykładzie stali zbrojeniowej i prętów GFRP [49]

W świetle powyższych danych zbrojenia FRP nie zaleca się stosować jako równorzędnego zamiennika stali zbrojeniowej w konstrukcjach dowolnego typu. Decydującymi czynnikami będą więc przesłanki o przeznaczeniu projektowanej konstrukcji oraz uwarunkowania środowiskowe [30]

Przegląd wytycznych i zaleceń projektowych

Brak formalnych krajowych wytycznych do projektowania niemetalicznych prętów w konstrukcjach z betonu stanowi istotną barierę dla ich szerszego stosowania. Niemniej na przestrzeni ostatnich lat wydano wiele wytycznych do projektowania elementów zbrojonych prętami FRP, które bazują zarówno na rozwiązaniach analitycznych, jak i empirycznych, które wypracowano na podstawie prac badawczych [50]. Historyczny zarys zaleceń do projektowania przedstawiono w TABELI 3.

tab3 zbrojenia niemetaliczne

TABELA 3. Rozwój historyczny wytycznych do projektowania zbrojenia niemetalicznego FRP [52, 54]

Pierwsze opracowania i rekomendacje dotyczące projektowania zbrojenia FRP do betonu opublikowano w Japonii [51]. Z kolei zalecenia SINTEF oraz ISE wprowadzały rozszerzenia do istniejących wówczas norm dla konstrukcji żelbetowych w tych krajach. Dlatego też w literaturze krajowej wyróżnia się głównie zalecenia kanadyjskie, włoskie, amerykańskie i japońskie, z czego jedynie dokumenty kanadyjskie otrzymały status normy (w roku 2004) [52].

Ogólnie zalecenia projektowe wprowadzają następujące założenia:

 • graniczne odkształcenie betonu w strefie ściskanej wynosi 3‰ (dla [25]) lub 3,5‰ (dla pozostałych),
 • obowiązuje hipoteza płaskich przekrojów,
 • pomijany jest beton w strefie rozciąganej,
 • zakłada się liniową zależność naprężenie–odkształcenie dla prętów FRP w strefie rozciągania,
 • zakłada się występowanie idealnej przyczepności pomiędzy betonem a zbrojeniem FRP.

Ponadto nie zaleca się uwzględniania prętów kompozytowych w obliczeniach nośności w strefie ściskanej w stanie granicznym nośności [53].

Warto wspomnieć, że podczas projektowania elementów zbrojonych prętami FRP poddanych zginaniu, w zależności od stopnia zbrojenia przekroju, wyróżnia się trzy zasadnicze mechanizmy zniszczenia.

 • W przypadku gdy stopień zbrojenia przekroju jest mniejszy od granicznego, ujawnia się mechanizm zniszczenia, w którym następuje zerwanie umiejscowionych w strefie rozciąganej prętów FRP. Z powodu całkowicie sprężystego charakteru pracy tych prętów, w odróżnieniu od tradycyjnego zbrojenia stalowego, zniszczenie następuje w sposób gwałtowny, bez ostrzeżenia. Z reguły taka postać zniszczenia nie jest pożądana z punktu widzenia projektowego.
 • Jeżeli stopień zbrojenia przekroju elementu prętami FRP jest większy od granicznego, zniszczenie zginanej belki następuje w wyniku zmiażdżenia betonu w strefie ściskanej. Ze względu na plastyczne cechy betonu ta postać zniszczenia przebiega w mniej gwałtowny, a zarazem bardziej pożądany sposób.
 • Ostatnią postacią jest zniszczenie, w trakcie którego odkształcenia w betonie osiągną wartość graniczną zbliżoną do odkształcenia granicznego stali, co ma miejsce, gdy stopień zbrojenia przekroju jest równy granicznemu.

Elementy, w których zastosowano zbrojenie FRP, wykazują tendencję do większych ugięć i rozwartości rys niż w przypadku elementów zbrojonych prętami stalowymi. Gdy jednak nośność elementu zginanego jest kontrolowana przez model zniszczenia poprzez zmiażdżenie betonu, kryteria stanu granicznego użytkowalności są zwykle spełnione [60].

Badania [50] pokazują, że zwiększanie w przekroju stopnia zbrojenia powyżej wartości granicznej (w przypadku normy ACI powyżej 140% jego wartości) nie przynosi znacznego przyrostu nośności elementu.

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, normy zawierają odpowiednie współczynniki redukcyjne, które na przykładzie wybranych norm przedstawiono poniżej (TABELA 4).

tab4 zbrojenia niemetaliczne

TABELA 4. Rozwój historyczny wytycznych do projektowania zbrojenia niemetalicznego FRP [52, 54]

Na podstawie powyższej tabeli można zaobserwować, że największą redukcję nośności otrzymuje się dla prętów wykonanych z włókien szklanych, pośrednią dla prętów na bazie włókien aramidowych, a najmniejszą dla prętów z włókien węglowych.

Norma JSCE podaje wytyczne dotyczące zarówno betonu zbrojonego, jak i sprężanego z użyciem materiałów FRP. Przedstawia zestaw częściowych współczynników bezpieczeństwa z rozróżnieniem stanu granicznego nośności, użytkowalności oraz zmęczenia materiału dla różnego typu prętów kompozytowych.

Z kolei wytyczne projektowe dokumentów [25] oraz [58] zakładają giętną postać zniszczenia jako dominującą przy jednoczesnym zerwaniu zbrojenia i zniszczeniu strefy ściskanej betonu. Wielkością określającą rodzaj zniszczenia jest wyznaczany w czasie wymiarowania graniczny stopień zbrojenia.

W rekomendacjach ACI, oprócz współczynników środowiskowych zależnych od ekspozycji elementu, znajdują się także współczynniki redukujące nośność elementu na zginanie [25], a w przypadku CSA zwiększające siły wewnętrzne [59]. Wytyczne ACI różnicują je w zależności od granicznego stopnia zbrojenia, natomiast zalecenia kanadyjskie uzależniają współczynnik redukujący od rodzaju zastosowanego zbrojenia [54].

Zalecenia projektowe [25, 58–59] nie zawierają wytycznych w sytuacjach, w których konstrukcja poddana jest działaniu pożaru. Jak podaje literatura, zachowanie elementów zbrojonych prętami FRP w tym zakresie nie jest jeszcze dobrze rozpoznane.

Inne wytyczne [51] wymagają podjęcia szczególnej uwagi przy ocenie odporności ogniowej i zalecają zachowanie otuliny wymaganej grubości. Otulina powinna być wystarczająca do utrzymania odpowiednio niskiej temperatury prętów, aby ich degradacja nie przebiegała w sposób gwałtowny. W związku z tym zbrojenia kompozytowego FRP nie zaleca się stosować w konstrukcjach, w których odporność ogniowa wymaga utrzymania konstrukcyjnej integralności [52].

Literatura

 1. M. Kałuża, T. Bartosik, „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych taśmami i matami FRP – zagadnienia technologiczne”, XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 26–29 marca 2014.
 2. T. Siwowski, „Wzmacnianie mostów żelbetowych matami z włókien węglowych”. IV Krajowa Konferencja Naukowo­‑Techniczna „Problemy Projektowania, Budowy i Utrzymania Mostów Małych”, Wrocław, 2–3 grudnia 1999, s. 276–283.
 3. Materiały reklamowe firmy S&P. ARMO-System. Bemessungsgrundlagen FRCM, 2013.
 4. Materiały reklamowe firmy Mapei. System Mapei FRP.
 5. www.solidian.com
 6. www.tudalit.de
 7. www.heringinternational.com/en/
 8. www.visbud-projekt.pl
 9. T. Trapko, J. Michałek, „Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania żerdzi elektroenergetycznych z betonu wirowanego”, „Przegląd Elektrotechniczny”, 88(5a)/2012, s. 267–273.
10. www.torkret.de
11. A. Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, B. Kotala, M. Węglorz, „Tests on Thin-Walled Concrete Members Reinforced with Non-metallic Fabrics”, Proceedings of the 11th Annual International FIB Symposium: CONCRETE, 21st Century Superhero – Building a Sustainable Future. 2009 London. Volume of Abstracts and CD. Session C3 – Materials, 8 s.
12. M. Curbach, S. Scheerer, „Concrete light – possibilities and visions”, Proceedings of the 12th Annual International FIB Symposium, Prague 2011, s. 30–44.
13. www.fiberglass-fabrics.pl
14. E. Sharei, A. Scholzen, J. Hegger, R. Chudoba, „Structural behavior of a lightweight, textile – reinforced concrete barrel vault shell”, Composite Structures, marzec 2017.
15. PN-B-03264:2002, „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002.
16. RILEM TC 162-TDF, „Design of steel fibre reinforced concrete using the σ-w method: principles and applications”, Technical Committee 162-TDF. Test and design methods for steel fibre Reinforced concrete, 2002.
17. ACI 318-05, „Building code requirements for structural concrete”, ACI Committee 318, 2005.
18. JCI-SF4, „Method of tests for flexural strenght and flexural toughness of fiber reinforced concrete”, Japan Concrete Institute, 1984.
19. J. Walraven (ed.) i in., A. Ajdukiewicz (tłum.), „Prenorma Konstrukcji Betonowych. fib Model Code 2010”, Polish National fib Group, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2014.
20. B. Kotala, „Badania właściwości i efektywności elementów betonowych zbrojonych tekstyliami wysokiej wytrzymałości”. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
21. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2, „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008.
22. DIN 1045-1, „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton”, 2008.
23. BS 8110, „Structural use of concreto. Part 1. Code of practice for design and construction”, 1997.
24. ACI 318-99, „Building code requirements for structural concrete”, ACI Committee 318, 2005.
25. ACI 440.1R-06 (2006), „Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars”, ACI Committee 440, American Concrete Institute (ACI).
26. F. Jesse: „Tragverhalten von Filamentgarnen in zementgebundener Matrix”, Doct. Dissertation, Technische Universität, Dresden 2004.
27. gbreco.pl – strona internetowa firmy ReCo Technologies.
28. S.C. Das, E.H. Nizam, „Applications of Fibber Reinforced Polymer Composites (FRP) in Civil Engineering”, „International Journal of Advanced Structures and Geotechnical Engineering”, Vol. 03, No. 03, July 2014, s. 299–309.
29. J.L. Clarke, „Alternative Materials for the Reinforcement and Prestressing Concrete”, Special Structures Department, Sir William Halcrow and Partners, 1993.
30. J.-B. Donnet, S. Rebouillat, T.K. Wang, J.C.M. Peng, „Carbon fibers”, Marcel Dekker Inc., New York 1998.
31. Materiały reklamowe firmy ARMASTEK. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu.
32. www.armastek.com.pl/– strona internetowa firmy Armastek.
33. Materiały reklamowe firmy H-BAU TECHNIK. FIBERNOX V-ROD. GRP reinforcement for corrosion – free and sustainable structures.
34. www.h-bau.de/– strona internetowa firmy H-Bau.
35. fibrolux.com/pl/– strona internetowa firmy Fibrolux.
36. Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0487 wydanie 1, „Pręty kompozytowe ALBA FGR do zbrojenia betonu”, Warszawa, 6 kwietnia 2020.
37. www.sagittaitc.pl  strona internetowa firmy Sagitta ITC.
38. Materiały reklamowe firmy Schöck. Technical Information Schöck Combar, December 2015.
39. www.sireggeotech.it – strona internetowa firmy Sireg.
40. www.pretyzkompozytow.pl – strona internetowa firmy TROKOTEX.
41. www.fortecstabilization.com – strona internetowa firmy Fortec.
42. Materiały reklamowe firmy Sika. Sika CarboDur® BC Rods Pultruded carbon fibre rods for structural strengthening as part of a Sika CarboDur® system, December 2014.
43. www.carboncenter.pl/– strona internetowa firmy Carbon Center.
44. Materiały reklamowe firmy Aslan. Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Bar – Aslan™ 200 series, November 2011.
45. basalt-technologies.pl – strona internetowa firmy Basalt Technologies.
46. www.magmatech.co.uk/– strona internetowa firmy MagmaTech.
47. H. Blumberg, K. Hillermerier, E. Scholten, „Carbon fiber state and development”, „Chemical Fibers International” 50(2)/2000.
48. C.J. Buegoyne, P.D. Mills, „Effect of Variability of High Performance Yarns on Bundle Strength”, [w:] M.M. El-Badry, „Advanced Composite Materials in Bridges and Structures”, Canadian Society for Civil Engineering, Montreal–Quebec 1996, s. 51–58.
49. Materiały reklamowe firmy Schöck. Design guideline for ComBAR reinforced concrete acc. to Eurocode 2, April 2016.
50. M. Drzazga, H. Kamiński, „Pręty zbrojeniowe FRP jako główne zbrojenie zginanych elementów betonowych – przegląd zaleceń i efektywność projektowania”, „Przegląd Budowlany” 3/2015, s. 22–28.
51. JSCE, „Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials”, Research Committee on Continuous Fiber Reinforcing Materials, Japan Society of Civil Engineers, Tokyo 1997.
52. M. Zoghi, „The International Handbook of FRP Composites in Civil Engineering”, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2014.
53. CNR-DT 203/2006, „Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bar”, National Research Council, Rome 2006.
54. FIB Bulletin 40. FRP, „Reinforcement in RC Structures”, Federation Internationale du Beton. Technical Report, 2007.
55. E Thorenfeldt, „Modifications to NS3473 when using fiber-reinforced plastic (FRP) reinforcement”, SINTEF Report STF22 A98741, Trondheim 1998.
56. BISE, „Interim Guidance on the Design of Reinforced Structures Using Fibre Composite Reinforcement”, British Institution of Structural Engineers, Seto Ltd., London 1999.
57. CSA-S6-06, „Canadian Highway Bridge Design Code”, Canadian Standards Association, Ontario 2006.
58. ISIS, „Specifications for Product Certification of Fibre Reinforced Polymers (FRPs) as Internal Reinforcement in Concrete Structures”, ISIS Product Certification of FRP Materials, Product Certification #1, Intelligent Sensing for Innovative Structures Canada, Winnipeg 2006.
59. CSA-S806-02, „Design and Construction of Building Components with Fibre-Reinforced Polymers”, Canadian Standards Association, Ontario 2002.
60. A. Wiater, T. Siwowski, „Płyty pomostowe z betonu lekkiego zbrojone prętami kompozytowymi FRP”, „Drogi i Mosty” 16/2017, s. 285–299.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Fala renowacji – korzyści wynikające z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno...

Trwająca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 staje się wyzwaniem dla wielu pokoleń, wpływającym na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Konieczne są środki i decyzje, które w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój. Takimi działaniami są inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Są one podstawą dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki związanych...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza – aspekt energetyczny

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej,...

We współczesnej architekturze bardzo często spotykamy się z budynkami o wysokim udziale powierzchni przezroczystych w obudowie zewnętrznej. W szczególności dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, biurowców, ale także coraz częściej budynków jednorodzinnych. Przede wszystkim jest to związane z dużą estetyką takiego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków narzucają konieczność stosowania rozwiązań energooszczędnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Nowoczesne materiały termoizolacyjne – przykładowe zastosowania z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii...

Przedstawiamy analizę parametrów technicznych nowoczesnych rozwiązań materiałów termoizolacyjnych oraz próbę określenia ich wpływu na parametry fizykalne elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii (NZEB).

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, mgr inż. Joanna Borowska Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników...

Artykuł przedstawia autorskie badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym zależne od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku.

dr inż. Marek Jabłoński, dr hab. inż. Marcin Koniorczyk Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający...

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Nicola Hariasz Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych Tynki dekoracyjne i nowoczesne metody wykończenia ścian zewnętrznych

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga...

Elewacja pełni ważną rolę w wyglądzie każdego budynku, definiując przy tym charakter całej konstrukcji. Jest elementem, który bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki odbierany jest dany obiekt, a także pomaga podkreślić jego estetykę i indywidualizm. Z tego powodu warto zapoznać się z najnowszymi metodami wykończenia ścian zewnętrznych, które w łatwy sposób potrafią nadać piękny wygląd każdej elewacji.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.