Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Gęstość materiału a izolacyjność akustyczna przegród betonowych – analiza statystyczna

Influence of material density uncertainty on acoustic insulation of concrete partitions – statistical analysis

Poznaj izolacyjność akustyczną przegród betonowych
fot. www.pixabay.com

Poznaj izolacyjność akustyczną przegród betonowych


fot. www.pixabay.com

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu, jest dobór rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych przegród wewnętrznych zapewniający uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Wymagania
 • Izolacyjność akustyczna przegrody jednorodnej
 • Analiza statystyczna
 • Rozkład izolacyjności akustycznej dla niewielkiej zmienności gęstości i wnioski

Artykuł dotyczy wpływu niepewności pomiaru gęstości betonu o dwóch wskaźnikach wodno-cementowych na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej. Wyznaczono rozkłady gęstości betonów dla wskaźników w/c = 0,5 oraz 0,4. Następnie, stosując wzór określający zależność izolacyjności akustycznej od masy powierzchniowej oraz twierdzenie o funkcji zmiennej losowej, wyznaczono parametry rozkładu izolacyjności akustycznej ściany betonowej o grubości 18 cm. Porównano wpływ wskaźnika wodno-cementowego betonu na odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej.

Influence of material density uncertainty on acoustic insulation of concrete partitions – statistical analysis

The article discusses the influence of concrete density uncertainty – based on two water-cement indicators – on the acoustic insulation of the concrete partition. Concrete density distributions were determined for the ratios w/c = 0.5 and 0.4. The parameters of concrete density normal distribution were determined by means of Pearson test. Then, using the formula determining the dependence of acoustic insulation on the area mass and the theorem of the random variable function, the parameters of the acoustic insulation distribution for the 18 cm thick concrete wall were determined. The influence of the water-cement indicator on the standard deviation of the acoustic insulation was compared.

Budynki powinny być projektowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej określone są w normie PN-B02151-3:2015 [1] w postaci minimalnej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród wewnętrznych. Wielkości te, odnoszące się do właściwości akustycznych przegród w budynku, obejmują wszystkie drogi transmisji dźwięku występujące między danymi pomieszczeniami [2]. Właściwe zaprojektowanie budynku pod względem akustycznym wymaga więc identyfikacji tych dróg oraz rzetelnej informacji o parametrach technicznych (akustycznych) materiałów, z których projektuje się poszczególne przegrody [3].

Wymagania

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach zawarte są w normie PN-B-02151-3:2015 [1]. Dopuszczalne wartości izolacyjności akustycznej zależą od rodzaju budynku i przeznaczenia pomieszczeń rozdzielonych analizowaną przegrodą. Wymagania wobec izolacyjności akustycznej dla ścian wewnętrznych dotyczą wskaźnika przybliżonej izolacyjności akustycznej R’A1. W TABELI przedstawiono wymagane wartości izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród wewnętrznych według normy PN-B-02151-3:2015 [1].

Izolacyjność akustyczna przegrody jednorodnej

Izolacyjność akustyczną przegród i elementów w budynku z największą dokładnością można określić za pomocą pomiarów. Badania przeprowadzane są w warunkach rzeczywistych, a ich wynikiem są te parametry przegród, które należy porównać z wymaganiami normowymi. Na etapie projektowym wykonanie pomiarów jest niemożliwe, dlatego określenie izolacyjności akustycznej przegród wymaga użycia modeli teoretycznych.

W praktyce do oszacowania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wykorzystuje się zależności pomiędzy masą powierzchniową przegrody a odpowiednim wskaźnikiem jednoliczbowym izolacyjności akustycznej właściwej, określanym jako „prawo masy”. Norma PN-EN 12354-1 [4] podaje metody wykonania obliczeń umożliwiających uzyskanie wyników w poszczególnych pasmach częstotliwości. Graficzne przedstawienie obliczonej za pomocą tego modelu izolacyjności akustycznej można znaleźć w załącznikach do normy PN-EN 12354-1 [4]. Model przedstawiony w normie uwzględnia masę powierzchniową (gęstość), współczynnik strat wewnętrznych materiału przegrody, współczynniki promieniowania i kilka innych parametrów.

TABELA. Wymagana izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

TABELA. Wymagana izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

Uzyskane wyniki izolacyjności akustycznej w funkcji częstotliwości pozwalają na wyznaczenie wskaźnika jednoliczbowego określającego związek między poszczególnymi wskaźnikami izolacyjności akustycznej a masą powierzchniową przegrody budowlanej. Obiektywnie należy stwierdzić, że liczba potrzebnych danych oraz pracochłonność obliczeń uniemożliwia wykorzystanie tych metod przez projektantów. Dla masy powierzchniowej większej niż 150 kg/m2 norma podaje wzór stanowiący tzw. uśrednione „europejskie” prawo masy, odnoszące się do wskaźników Rw, opisane wzorem (1):

(1)

Prawo to nie uwzględnia różnic wynikających z parametrów technicznych materiału.

W pracy przeanalizowano wpływ niepewności pomiaru gęstości betonu na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej.

W Polsce dzięki badaniom przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej określono empiryczne zależności prawa masy dla różnych materiałów. Wzory empiryczne prawa masy dla ścian wykonanych z żelbetu przedstawiono poniżej. Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian z betonu zwykłego o gęstości 2200–2400 kg/m3 i masie powierzchniowej większej niż 100 kg/m2 mogą zostać opisane za pomocą następujących wyrażeń [5]:

gdzie

m’ = d · ρ jest masą powierzchniową przegrody [kg/m2].

Wskaźniki RA1R, RA2R i RwR są wartościami projektowymi wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej, co oznacza, że wartości tych wskaźników skorygowano zgodnie z Załącznikiem B normy PN-B-02151-3:2015 [1]. Korekta ta uwzględnia między innymi różny stopień odtworzenia w badanym wzorcu cech rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego.

Analiza statystyczna

Przeanalizowano gęstość dwóch betonów z cementu CEM I 42.5R o wskaźniku wodno-cementowym równym 0,4 (B1) oraz 0,5 (B2).

 • Beton o wyższym wskaźniku w/c został wstępnie napowietrzony, aby poprawić jego mrozoodporność.
 • Betony wykonano z kruszywa otoczakowego o maksymalnym wymiarze ziarna równym 16 mm.
 • Przeanalizowano 100 próbek każdego betonu. Wykonano analizę statystyczną, której wyniki przedstawiono na RYS. 1 i RYS. 2 dla betonu B1 i B2 odpowiednio.
 • Optymalizację parametrów rozkładu normalnego przyjętego dla gęstości betonu wykonano testem Pearsona. Otrzymano następujące parametry:
  dla betonu B1 wartość oczekiwana wynosi 2256 kg/m3, a odchylenie standardowe 58 kg/m3,
  dla betonu B2 wartość oczekiwana wynosi 2280 kg/m3, a odchylenie standardowe 40 kg/m3. Porównanie danych eksperymentalnych z gęstością rozkładu normalnego dla parametrów optymalnych uzyskanych za pomocą testu Pearsona przedstawiono na RYS. 1 i RYS. 2.
RYS. 1. Analiza statystyczna gęstości betonów o wskaźniku w/c = 0,5; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 1. Analiza statystyczna gęstości betonów o wskaźniku w/c = 0,5; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 2. Analiza statystyczna gęstości betonów o wskaźniku w/c = 0,4; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 2. Analiza statystyczna gęstości betonów o wskaźniku w/c = 0,4; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

Beton o niższym wskaźniku w/c charakteryzuje się wyższą gęstością oraz oczywiście wyższą wytrzymałością na ściskanie. Dodatkowo można zauważyć, że rozkład gęstości betonu o niższym wskaźniku w/c ma mniejszą wartość odchylenia standardowego niż rozkład wyznaczony dla betonu o wyższej wartości wskaźnika w/c.

Analizowane betony wykonano z jednego rodzaju cementu oraz jednego rodzaju kruszywa w laboratorium badawczym. Można się spodziewać, że rozrzut cech betonów o danym wskaźniku w/c stosowanych do wznoszenia obiektów budowlanych przyjmuje znacząco większe wartości.

Następnie wykonano analizę statystyczną izolacyjności akustycznej przegrody, która opisana jest za pomocą wzoru (1). Wykorzystano twierdzenie o funkcji zmiennej losowej ciągłej, które brzmi [6]:

Jeżeli X jest zmienną losową ciągłą o gęstości ƒ skoncentrowanej na przedziale (a,b) oraz y = g(x) jest funkcją ścisle monotoniczną klasy C1 o pochodnej g’(χ) ≠ 0 w tym przedziale, przy czym χ = h(y) jest funkcją odwrotną do y = g’(χ), to gęstość k zmiennej losowej ciągłej Y = g(X ) jest postaci:

gdzie

c  =  min [g(a),g(b)], a d  =  max [g(a),g(b)]. Ponadto k  =  0 poza przedziałem (c,d).

Zastosowanie powyższego twierdzenia pozwala otrzymać jawną postać gęstości rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej będącej funkcją zmiennej losowej.

Rozkład parametrów materiałowych najczęściej charakteryzuje rozkład normalny (Gaussa). Należy zauważyć, że rozkład zmiennej (izolacyjność akustyczna) będącej funkcją zmiennej losowej (gęstość betonu) o rozkładzie normalnym ma rozkład normalny tylko w przypadku, gdy funkcja jest liniowa. W przypadku zależności nieliniowej wynikową zmienną losową charakteryzuje najczęściej rozkład niesymetryczny.

Znając gęstość rozkładu prawdopodobieństwa, można z definicji obliczyć jego parametry dyskretne, np. wartość oczekiwaną, odchylenie standardowe itd. W analizowanym przypadku zmienną losową jest gęstość betonu, a jej funkcją jest izolacyjność akustyczna dana wzorem (1).

Rozkład izolacyjności akustycznej dla niewielkiej zmienności gęstości

Przyjmijmy, jak poprzednio, że gęstość betonu określona jest rozkładem normalnym o znanej wartości oczekiwanej μρ oraz odchyleniu standardowym σρ.

Jeżeli wartość odchylenia standardowego gęstości materiału jest wystarczająco mała, to możemy przyjąć, że izolacyjność akustyczna dana równaniem (1) ma również rozkład normalny, którego gęstość określona jest wzorem:

Wartość oczekiwana i odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej można wyrazić równaniami:

gdzie d jest grubością przegrody.

Wnioski

Dobierając materiał i konstrukcję przegród w budynku pod kątem izolacyjności akustycznej, należy kierować się wymaganiami podanymi w normie PN-B-02151-3:2015 [1]. Trzeba przy tym pamiętać, że podawane w niej wartości wskaźników określających rzeczywistą izolacyjność w budynku są wyrażone za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej RA1 . Natomiast uśrednione „europejskie” prawo masy odnosi się do wskaźnika RW, opisanego wzorem (1). Zależność łączącą te wskaźniki można zapisać jako R'A1 = RW + C K (RW – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej, C – widmowy wskaźnik adaptacyjny, K – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody).

RYS. 3. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanta izolacyjności akustycznej otrzymanych dla przegrody o grubości 18 cm wykonanej z betonu o wskaźniku w/c = 0,5; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 3. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanta izolacyjności akustycznej otrzymanych dla przegrody o grubości 18 cm wykonanej z betonu o wskaźniku w/c = 0,5; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 4. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanta izolacyjności akustycznej otrzymanych dla przegrody o grubości 18 cm wykonanej z betonu o wskaźniku w/c = 0,4; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

RYS. 4. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanta izolacyjności akustycznej otrzymanych dla przegrody o grubości 18 cm wykonanej z betonu o wskaźniku w/c = 0,4; rys.: M. Jabłoński, M. Koniorczyk

Dla budynków o konstrukcji betonowej widmowy wskaźnik adaptacyjny C jest w przybliżeniu stały i wynosi od –1 do –2 dB, wartość poprawki K wynosi od 1 do 3 dB (dane z Instrukcji ITB nr 406/2005 „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami” wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 [7]). Zaleca się ponadto przyjmować wartości projektowe odpowiednich wskaźników, czyli skorygować wartości izolacyjności o 2 decybele zgodnie z załącznikiem B normy PN-B-02151-3:2015 [1]. Różnica pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami w typowych warunkach wynosi zatem 5–6 dB.

W ogólnym przypadku zależność izolacyjności akustycznej od gęstości betonu nie jest liniowa, rozkład izolacyjności akustycznej nie jest więc rozkładem normalnym. Niemniej z otrzymanych wyników (RYS. 3 i RYS. 4) łatwo można wyznaczyć wartość oczekiwaną wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej właściwej RW, która wynosi odpowiednio 55,8 dB oraz 56,0 dB dla ścian betonowych grubości 18 cm wykonanych z betonu o w/c równym 0,5 oraz 0,4.

Na podstawie otrzymanych dystrybuant można wyznaczyć kwantyl dowolnego rzędu, np. kwantyl rzędu 0,2, mówiący, że 20% przegród ma izolacyjność akustyczną mniejszą równą wartości kwantyla, wynosi 55,4 dB oraz 55,7 dB dla ścian betonowych wykonanych odpowiednio z betonu o w/c równym 0,5 oraz 0,4.

Literatura

 1. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Cz. 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budykach i elementów budowlanych”.
 2. B. Szudrowicz, M. Niemas, „Boczne przenoszenie dźwięku przez ściany zewnętrzne z betonu komórkowego”, XLIX Konferencja naukowa KILiW PAN „Krynica 2003”, 8.04.2003, Warszawa–Kraków 2003.
 3. B. Szudrowicz, „Ocena izolacyjności akustycznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykonywania przegród wewnętrznych w świetle badań Zakładu Akustyki ITB”, „Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik” nr 3(127)/2003.
 4. PN-EN ISO 12354-1:2017-10, „Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Cz. 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
 5. „Budownictwo ogólne”, t. 2 „Fizyka budowli”, P. Klemm (red.), Arkady, Warszawa 2005.
 6. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach”, cz. 1 „Rachunek prawdopodobieństwa” PWN, Warszawa 2012.
 7. B. Szudrowicz, „Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002”, „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.