Izolacje.com.pl

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Ventilated façade under the influence of fire

Poznaj wytrzymałość elewacji wentylowanej na oddziaływanie pożarem
Fot. ITB

Poznaj wytrzymałość elewacji wentylowanej na oddziaływanie pożarem


Fot. ITB

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

 

Abstrakt

Elewacje wentylowane stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem elementu zewnętrznego, osłonowego ściany zewnętrznej w budownictwie. Niestety w niektórych aspektach nie są one jeszcze dobrze ustandaryzowanie i zbadane. W przypadku elewacji wentylowanych główny problem w zakresie bezpieczeństwa stanowi możliwe odpadanie części okładzin w trakcie oddziaływania pożarem. Niestety przepisy nie podają rodzajów badań oraz oceny takich elementów. Na potrzeby artykuły wykonano badania doświadczalne na modelu elewacji w skali naturalnej, z dwoma rodzajami okładzin elewacyjnych zewnętrznych. Materiałami wykorzystanymi jako okładzina zewnętrzna były płyty włóknisto-cementowe i spieki ceramiczne. Model elewacji wyposażono w termopary. Materiały okładzinowe wykazały różne zachowanie się podczas badania.

Ventilated façade under the influence of fire

Ventilated façades are becoming an increasingly popular solution for external walls in the construction. Unfortunately, in some aspects they are not yet well standardized and tested. The main safety problem of ventilated façade is the possible falling off of claddings parts under the influence of fire. Unfortunately, legislation does not provide the types of tests and assessment of these components. For the purposes of this paper, experimental tests have been conducted using a façade model in the natural scale, with two types of external claddings. The materials used as external cladding were fibre cement boards and big slab ceramic tiles. The façade model was equipped with thermocouples. Cladding materials showed different behaviour during the test.

Elewacja wentylowana (z ang. ventilated façade) jest okładziną zewnetrzną ściany wielowarstwowej, która ma część nośno-konstrukcyjną: zazwyczaj jest to ściana murowana lub betonowa, lecz również może być o konstrukcji drewnianej lub stalowej.

Kolejno w ścianie zewnętrznej umieszczona jest izolacja, konsole utrzymujące elementy podkonstrukcji (nazwane również rusztem) oraz okładzina zewnętrzna elewacyjna (z ang. external cladding). Okładzina ta zabezpiecza wcześniej wymienione warstwy przed oddziaływaniami środowiskowymi oraz nadaje ostateczny kształt i wygląd elewacji.

Pomiędzy okładziną zewnętrzną elewacyjną a izolacją znajduje się pustka powietrzna, nazywana również szczeliną wentylacyjną. Szerokość pustki powietrznej w elewacjach wentylowanych mieści się w przedziale od 20 do 50 mm [1, 2], niektóre źródła podają również większe wartości, np. od 40 do 100 mm [3].

Elementy okładziny zewnętrznej mogą posiadać bardzo duże pojedyncze elementy. Standardowy wymiar dla płyt włóknisto-cementowych to 1250×3100 mm, a dla płyt HPL 1850×4100 mm [1].

Wymogi wynikające z przepisów

Przepisy stawiają ścianom zewnętrznym szereg wymagań, m.in. zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej [4], trwałości i ochrony budynku [5] oraz bezpieczeństwa użytkowania w sytuacjach środowiskowych i wyjątkowych.

Jednym z najważniejszych wymogów, które budynek musi spełnić w warunkach sytuacji wyjątkowej, jaką jest oddziaływanie pożarem, jest zapewnienie możliwości ewakuacji użytkowników i pracy zespołów ratowniczych [4].

Ściany zewnętrzne z zastosowaniem okładzin elewacyjnych muszą zapewnić m.in. wystarczającą trwałość w sytuacjach wyjątkowych, tzn. uniemożliwić odpadanie elementów elewacji podczas oddziaływania pożaru. Mimo tego, że problem ten jest szeroko znany w całej Europie, przepisy w tym względzie nie są precyzyjne.

W przypadku rozporządzenia obowiązującego na terenie Polski [4] ustawodawca nakazuje montaż elementów okładzin elewacyjnych w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej.

Niestety brak jest precyzyjniejszych informacji lub odniesień do standardów i kształtu badań. Ponadto taka forma zapisu dostarcza dużo problemów dla dostawców wyrobów budowlanych, projektantów oraz wykonawców całych systemów elewacji wentylowanych [6–8].

Autorzy pracy [6] przyjęli graniczną wielkość odpadającego pojedynczego elementu na poziomie 5 kg, dodatkowo uwzględniając tzw. „kryterium energii”, co odpowiada klasie F2 zaproponowanej w dokumencie opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej w 2018 r., przy czym ograniczyli ją do budynków niskich i średniowysokich, co wiązało się zaleceniami KG PSP, która stwierdziła, że „…Przy ocenie spadających fragmentów okładzin elewacyjnych należałoby brać pod uwagę jako kryteria oceny ich energię. Za niebezpieczne dla ewakuujących się ludzi należałoby uznać elementy o wielkości i energii takiej, które powodują obrażenia jako niebezpieczne dla zdrowia…”.

Na świecie jest wiele standardów do badania modeli elewacji w skali naturalnej (z ang. large-scale façade test) [9–12]. Opierają się one o rozprzestrzenianie ognia z wnęki/otworu symulującej otwory okienne pomieszczenia w rzeczywistym budynku. Umiejscowione jest tam palenisko (źródło ognia), zdefiniowane przez krzywą normową oddziaływania temperatury. Płomienie wydostają się z wnęki, oddziałując na okładzinę elewacyjną i inne elementy ściany. Poszczególne standardy różnią się szczegółami, tj. rodzajem paleniska: beleczki drewniane (z ang. wood crib) [9–11] lub gaz propan-butan [12], wymiarami wnęki/otworu, czasem testu, kształtem modelu elewacji w skali naturalnej i jego gabarytami.

Porównanie poszczególnych standardów do badania modeli elewacji w skali naturalnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zestawiono w pracy [13]. W związku z rosnącą świadomością zjawiska rozprzestrzeniania się ognia po zewnętrznej części elewacji oraz szeregiem zagrożeń wywołanych tymże zjawiskiem Komisja Europejska rozpoczęła próbę harmonizacji standardów badawczych [11].

W publikacjach [14, 15] autorzy analizują modele elewacji w skali naturalnej przy oddziaływaniu pożarem. Jako warunki wyjściowe przyjęto elewacje wentylowane o różnych okładzinach zewnętrznych, m.in. płytach włóknisto-cementowych i HPL, okładzinach ceramicznych, okładzinach kamiennych naturalnych oraz kamiennych syntetycznych typu marmoglass (konglomerat szklany), a także warstwowych panelach stalowych ACM (z ang. Aluminum Composite Material).

Podczas badań zauważono szereg zależności, np. to, że sposób montażu okładziny zewnętrznej elewacyjnej ma wpływ na jej bezpieczeństwo. I tak bezpieczniejszym sposobem jest montaż mechaniczny niż adhezyjny, na przykład za pomocą kleju.

Wymagania odnośnie czasu trwania badania wynoszą przeważnie 60–120 minut. Po 30 minutach destrukcja okładzin postępuje w sposób minimalny lub w niektórych przypadkach nawet zatrzymuje się.

Okładziny, które uzyskały pozytywne wyniki w tego typu badaniach, to mocowane mechanicznie: płyty włóknisto-cementowe i panele ACM, w których to przypadku odpadające elementy mieściły się w wadze maksymalnie do 2 kg.

W przypadku okładzin również mocowanych mechanicznie odpadające elementy również były o dopuszczalnej wadze, ale były one ostre i stwarzały zagrożenie dla ewakuujących się ludzi.

Z kolei w przypadku okładzin kamiennych oraz marmoglass, które zazwyczaj występują w płytach o grubości 3 lub 4 cm, w przypadku odpadania należy się spodziewać większej wagi spadających elementów. Warto jednak nadmienić, że w przypadku zamocowania mechanicznego kotwami ze stali nierdzewnej w bocznych powierzchniach okładzin kamiennych lub marmoglass, w przypadku pęknięcia płyty wzajemnie się klinują i zazwyczaj nie spadają w dużych kawałkach.

W artykule [6] przedstawiono również weryfikację bezpieczeństwa pożarowego elewacji szklanych, wyniki wskazują na problem z odpadaniem elementów tychże elewacji.

Ze względu na braki w literaturze naukowej dotyczące rozpoznania problematyki zniszczenia płyt włóknisto-cementowych stosowanych jako okładziny zewnętrzne w elewacjach wentylowanych autorzy niniejszej pracy podjęli próbę przeanalizowania tego zagadnienia. Analiza ta była oparta na modelu elewacji w skali naturalnej. Temat ten jest istotny, ponieważ popularność i zapotrzebowanie na elewacje wentylowane zwiększają się, a niestety problemy przytaczane przez autorów dotyczą bezpieczeństwa tychże elewacji w sytuacji wyjątkowej, tzn. w czasie oddziaływania pożaru.

Podsumowując, można wysunąć tezę, że obecnie praktycznie żaden rodzaj materiału stosowany do okładzin zewnętrznych elewacyjnych (wyjątek stanowią jedynie blachy stalowe) nie zapewnia spełnienia warunku wyszczególnionego w rozporządzeniu [4]. Potrzebne jest zatem stosowanie pewnego rodzaju kompromisów, a przede wszystkim ujednolicenie standardów badawczych i analizy tych wyników.

Model odwzorujący elewację budynku

W celu rozwiązania zadania naukowego przygotowano model odwzorowujący elewację budynku, wykonany w tzw. skali naturalnej. Model elewacji został zrealizowany w nawiązaniu do istniejących systemów budownictwa szkieletowego drewnianego.

Analizowana ściana była częścią systemu budownictwa szkieletowego drewnianego panelowego i modułowego. Konstrukcja elementów składała się ze szkieletu drewnianego z wypełnieniem materiałem izolacyjnym w postaci wełny szklanej.

Przedmiotem weryfikacji badawczej był układ elewacji wentylowanej, w skład którego wchodziła okładzina zewnętrzna wykończona w dwóch wariantach: płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi i spiekami ceramicznymi.

Okładzina zewnętrzna przymocowana była do stalowych konsol. Konstrukcję nośną stanowił szkielet drewniany wykonany z belek i słupków. Pomiędzy słupkami znajdowała się warstwa izolacji termicznej wykonana z wełny szklanej. Od strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany znajdowała się warstwa z płyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm.

Podkonstrukcja mocująca okładzinę zewnętrzną wykonana była z aluminiowego rusztu o przekroju L60×40×2 mm, przykręcona wkrętami do stalowych konsol. Konsole mocowane były do systemowej ściany szkieletowej (elementu nośnego modelu) poprzez stalowe wkręty talerzykowe 8×60.

Rozkład podkonstrukcji aluminiowej i konsol przenoszących obciążenia z podkonstrukcji aluminiowej na systemową ścianę szkieletową pokazano na RYS. 1.

RYS. 1. Schemat podkonstrukcji aluminiowej, rozmieszczenia konsol, rozmieszczenie płyt okładziny zewnętrznej oraz wskazanie materiału wykonania ; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 1. Schemat podkonstrukcji aluminiowej, rozmieszczenia konsol, rozmieszczenie płyt okładziny zewnętrznej oraz wskazanie materiału wykonania; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

Zewnętrzną okładzinę elewacji wentylowanej stanowiły płyty włóknisto-cementowe gr. 8 mm i gęstości 1700 kg/m3 oraz spieki ceramiczne gr. 5,6 mm i gęstości 2855 kg/m3. Mocowane okładziny zewnętrznej do aluminiowego rusztu wykonano w technologii adhezyjnej przy użyciu systemowego kleju oraz dodatkowo za pomocą stalowych łączników mechanicznych, tj. perforowanych taśm stalowych mocowanych do podkonstrukcji. Dylatacja pomiędzy poszczególnymi płytami wynosiła 8 mm.

Na RYS. 1 przedstawiono schemat podziału okładziny zewnętrznej oraz oznaczono materiał, z jakiego są wykonane, a mianowicie w części lewej płyty włóknisto-cementowe, a w części prawej spieki ceramiczne. Wymiary całkowite badanego modelu elewacji wentylowanej to 3950×3950 mm, szerokość pustki powietrznej 38 mm, wymiary otworu – wnęki 2000×1000 mm.

Scenariusz pożaru elewacji wentylowanej zakładał wydobywanie się płomieni przez otwór okienny z pomieszczenia znajdującego się bezpośrednio za elewacją, wewnątrz budynku. W celu odwzorowania pomieszczenia, z którego wydobywał się płomień, wykonano wnękę w modelu elewacji, w której jest umieszczone źródło pożaru. Parametry palnika były tak dobrane tak, aby odwzorowywały pożar standardowy w pomieszczeniu, zdefiniowany w normie badawczej z zakresu odporności ogniowej [16]. Pożar odwzorowany był za pomocą palnika gazowego uwalniającego gaz propan-butan.

W celu weryfikacji i identyfikacji zniszczenia okładziny zewnętrznej zamontowano cztery termopary, umieszczone w szczelinach pomiędzy płytami: dwie w części płyt włóknisto­‑cementowych oraz dwie w części spieków ceramicznych. Elewacja wentylowana była wykonana w technologii otwartych złączy, gdzie dodatkowe szczeliny pomiędzy płytami okładziny zewnętrznej umożliwiają cyrkulację powietrza.

Badanie odporności

Badanie przeprowadzono w zamkniętym pomieszczeniu hali, w temperaturze otoczenia 18,9°C oraz wilgotności względnej 60,7%. Badanie rozpoczęto od ustawienia palnika i odpowiedniego wykalibrowania uwalniania gazu.

 • Pierwsze 5 minut pożaru to zadymienie/zwęglanie okładziny zewnętrznej, brak odpadania części elementów okładziny zewnętrznej.
 • Pierwsze odpadające elementy zaobserwowano w szóstej minucie badania, gdy zaczęły odpadać elementy wykonane ze spieków ceramicznych.
 • Kolejne minuty oddziaływania wysoką temperaturą spowodowały większą destrukcję okładziny elewacyjnej szczególnie widoczne w części, gdzie znajdują się spieki ceramiczne.
 • Od jedenastej minuty również znacząco rozpoczęła się degradacja płyt włóknisto-cementowych.
 • Około dwudziestej minuty destrukcja spieków ceramicznych spowolniła.

Miejsca, w których oddziaływanie temperaturą były najwyższe, zostały zniszczone, a w pozostałych miejscach spieki ceramiczne dosyć dobrze „tolerowały” wysoką temperaturę. Największą degradację od pożaru spieki ceramiczne miały w pierwszych kilkunastu minutach. Niezauważalna była dalsza degradacja spieków ceramicznych.

Profile aluminiowe w obrębie najwyższych temperatur zostały wypalone, a szklana wełna mineralna wytopiona. Destrukcja płyt włóknisto-cementowych w przeciwieństwie do spieków ceramicznych postępowała coraz bardziej. Pojawiły się pęknięcia.

W pięćdziesiątej szóstej minucie badania można było zobaczyć, że płyty włóknisto-cementowa wyczerpała swoją nośność i utrzymywała się jedynie na perforowanych taśmach stalowych, stosowanych jako dodatkowe mocowanie. Wyczerpanie nośności spowodowane było wysoką temperaturą i dużym gradientem temperatur. Degradacja spieków ceramicznych nie postępowała w późniejszym czasie, pożar po prawej stronie okładziny zewnętrznej był stabilny i nie powodował więcej zniszczeń.

FOT. 1. Przebieg badania: początkowy etap badania; fot.: ITB

FOT. 1. Przebieg badania: początkowy etap badania; fot.: ITB

Podczas badania zaobserwowano pękanie i odpadanie fragmentów zarówno okładzin włókno-cementowych, jak i spieków ceramicznych. Dotyczyło to głównie okładzin znajdujących się nad otworem, czyli nad źródłem ognia. Część okładzin odspoiła się od rusztu, lecz nie spadła i zwisała na stalowych taśmach perforowanych przymocowanych mechanicznie do okładziny.

Maksymalna masa pojedynczego elementu, który odpadł podczas badania wyniosła 1,15 kg. Na taki wynik wpłynął system zabezpieczenia wykorzystujący stalową, perforowaną taśmę i łączniki mechaniczne. Degradacja spieków ceramicznych odbywała się przez pierwsze kilkanaście minut, następnie ta część elewacji była stabilna.

FOT. 2. Przebieg badania: zaawansowana degradacja okładzin; fot.: ITB

FOT. 2. Przebieg badania: zaawansowana degradacja okładzin; fot.: ITB

Płyty włóknisto-cementowe zachowały się inaczej. Pierwsze minuty wykazywały stabilność płyt. Od jedenastej minuty płyty zaczęły wykazywać znaczącą degradację postępującą praktycznie aż do końca badania. W przypadku braku zastosowania perforowanych taśm stalowych elementy okładzin odpadające z elewacji byłyby zapewne znacznych gabarytów Kluczowe elementy przebiegu badania modelu elewacji wentylowanych przedstawiono na FOT. 1, FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4.

 • Poziomy glif górny, wykonany z blachy stalowej gr. 0,5 mm, zdeformował się, ale jego lokalizacja nie uległa zmianie.
 • Aluminiowy ruszt bezpośrednio nad wnęką ze źródłem ognia, poza miejscami bezpośrednio osłoniętymi przez stalowy glif górny, zostały wypalony na wysokości do 1660 mm.
 • Szklana wełna mineralna została wytopiona bezpośrednio nad wnęką do wysokości 1400 mm.
 • Stalowe łączniki do mocowania oraz konsole pozostały w swojej lokalizacji, podobnie jak glif dolny.
FOT. 3. Przebieg badania: elewacja wentylowana po badaniu; fot.: ITB

FOT. 3. Przebieg badania: elewacja wentylowana po badaniu; fot.: ITB

Wyniki pomiaru temperatury z termopar zlokalizowanych w części płyt włóknisto-cementowych przedstawiono w funkcji czasu na RYS. 2 dla termopar TE1 i TE2. Natomiast na RYS. 3 przedstawiono wyniki dla termopar TE3 i TE4 umiejscowionych w części okładzin ze spieków ceramicznych.

Lokalizację wszystkich termopar pokazano na RYS. 1.

Wyniki przedstawione dla termopar TE1 i TE2 wskazują na dużą niestabilność i skoki temperatur. Jest to spowodowane dużym rozwojem degradacji w czasie płyt włóknisto-cementowych, szczególnie po osiągnięciu pełnego rozwoju pożaru. Miejsca największych wahań temperatur na RYS. 2 można skojarzyć z pękaniem bądź odspajaniem się elementów okładzin zewnętrznych.

FOT. 4. Przebieg badania:widok elementów, które odpadły; fot.: ITB

FOT. 4. Przebieg badania:widok elementów, które odpadły; fot.: ITB

Termopary TE3 i TE4, w przeciwieństwie do termopar umiejscowionych w części płyt włóknisto-cementowych, początkowo wykazywały większy przyrost temperatury. Moc pożaru ma stały przebieg, różnica w temperaturze spowodowana jest nagrzewaniem elementów.

W szóstej–siódmej minucie badania termopara TE3 wykazała dużą stabilność – spieki ceramiczne uległy szybkiemu zniszczeniu w części centralnej nad wnęką z paleniskiem. Termopara TE4 wykazała początkowo dużą niestabilność i wahania temperatury. Spowodowane było to oddziaływaniem niższej temperatury na spieki ceramiczne w tej części elewacji.

Termopara TE4 uzyskała stabilność w piętnastej minucie, gdy spieki ceramiczne przestały już ulegać zniszczeniu przez oddziaływanie wysokiej temperatury. Taki stan lub stan nieznacznie zmieniony utrzymywał się praktycznie do końca badania.

RYS. 2. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE1 i TE2; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 2. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE1 i TE2; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 3. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE3 i TE4; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

RYS. 3. Wyniki pomiaru temperatur dla termopar TE3 i TE4; rys.: K. Schabowicz, P. Sulik, Ł. Zawiślak

Wnioski

Model elewacji wentylowanej w skali naturalnej stanowi ogromne źródło wiedzy dotyczące jej zachowania się w trakcie pożaru. Problem destrukcji okładziny zewnętrznej w przypadku płyt włóknisto-cementowych i spieków ceramicznych nie był dotychczas dostatecznie rozpoznany, a badania takie jak przedstawiono w artykule wskazują na tendencje „zachowania” się elewacji oraz tychże okładzin.

Płyty włóknisto-cementowe stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania w przypadku płomieni wydostających się z otworów okiennych na elewacje w trakcie pożaru. W przypadku braku zastosowania dodatkowych mocowań, takich jak perforowane taśmy stalowe, elementy spadające mogą być dużych rozmiarów i utrudniać ewakuację oraz stwarzać zagrożenie dla ludzi ewakuujących się z budynku zajętego pożarem.

Spieki ceramiczne wydają się bezpieczniejszą formą okładziny zewnętrznej dla elewacji wentylowanych. Niestety ulegają destrukcji znacznie szybciej, bo od około szóstej minuty. Zagrożenie spadającymi elementami mija po kilkunastu minutach od zajęcia ogniem elewacji.

W przypadku płyt włóknisto-cementowych widoczna destrukcja rozpoczyna się od około jedenastej minuty i przebiega przez cały okres oddziaływania wysoką temperaturą.

Kolejne kroki badawcze, pomagające rozwiązać problemy elewacji wentylowanych oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo, powinny zdaniem autorów dotyczyć badania zdegradowanych próbek podczas oddziaływania pożarem poprzez różne formy badań nieniszczących.

W literaturze naukowej jest brak analizy struktury zdegradowanych elementów okładzin temperaturą pożarową – 550–650°C. Takie badania pozwoliłyby prawdopodobnie ulepszyć materiał i zbadać w nim najsłabsze elementy.

Literatura

 1. K. Schabowicz, „Elewacje wentylowane. Technologia Produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
 2. EOTA ETAG 034 Part 2, „Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer”.
 3. M. Ibañez-Puy, M. Vidaurre-Arbizu, J.A. Sacristán-Fernández, C. Martín-Gómez, „Opaque Ventilated Façades: Thermal and energy performance review”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 79/2017, pp. 180–191.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019 poz. 1065).
 5. EOTA ETAG 034 Part 1, „Ventilated Cladding Kits comprising Cladding components and associated fixings”.
 6. P. Sulik, J. Kinowski, „Bezpieczeństwo użytkowania elewacji”, „Materiały Budowlane” 9/2014, s. 38–39.
 7. M. Kosiorek, „Analiza wybranych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,” „Materiały Budowlane” 7/2014.
 8. B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik, G. Kimbar, „The risks associated with falling parts of glazed façades”, „Open Engineering”, tom 8/2018, pp. 147–155.
 9. BS 8414-1:2015+A1:2017, „Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building, Building Research Establishment”.
 10. PN-90/B-02867:1990+Az1:2001, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
 11. EOTA No 761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140, European Commision, 2019.
 12. ISO 13785-2:2002, „Reaction-to-fire tests for façades. Part 2: Large-scale test”.
 13. M. Smolka, E. Anselmi, T. Crimi, B. Le Madec, I.F. Moder, K.W. Park, R. Rupp, Y.-H. Yoo, H. Yoshioka, „Semi-natural test methods to evaluate fire safety of wall claddings: Update”, MATEC Web of Conferences vol. 46, 2016.
 14. B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik, „Falling parts of external walls claddings in case of fire – test method – results comparison”, MATEC Web of Conferences vol. 46, 2016.
 15. J. Kinowski, B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik, „Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru”, „Materiały Budowlane” 8/2017, s. 204–205.
 16. R. Weghorst, B. Hauze, E. Guillaume, „Determination of fire performance of ventilated facade systems on combustible insulation using LEPIR2,” Proceedings of 14th international fire and engineering conference Interflam, Windsor, 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.