Izolacje.com.pl

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

A new approach to determining the minimum sound insulation performance of building envelope shells

Jak określać minimalną izolacyjność akustyczną przegród budowlanych?
Siniat

Jak określać minimalną izolacyjność akustyczną przegród budowlanych?


Siniat

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

Zobacz także

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018

Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018 Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument...

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten zawiera wymagania, które muszą być spełnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Ochrona akustyczna budynków w Polsce
 • Zasady określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999
 • Wymagania PN-B-02151-3:2015-10
 • Wady, zalety oraz różnice w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

Przedmiotem artykułu jest interpretacja obowiązujących norm w zakresie minimalnej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Artykuł rozpoczyna się od przywołania najnowszych norm dotyczących ochrony akustycznej budynków w Polsce i ich omówienia na tle norm, które obowiązywały przed ich wprowadzeniem. Później następuje opis zasad określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg normy PN-B-0251-3:1999 oraz normy PN-B-02151-3:2015-10. Na zakończenie zostają scharakteryzowane wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej oraz sformułowane różnice w jej określaniu z zastosowaniem obu norm.  

A new approach to determining the minimum sound insulation performance of building envelope shells.

The subject of the article is the interpretation of binding standards in the scope of minimum sound insulation of division walls. The article starts with a reference to the latest standards of noise protection of buildings in Poland and discusses them against the background of standards that were in force before their introduction. Afterwards, there is a description of the rules for determining the minimum insulation of external walls according to PN-B-0251-3:1999 and PN-B-02151-3:2015-10 standards. Finally, the advantages and disadvantages of determining the resultant insulation performance of an external wall are characterized and the differences in determining it using both standards are formulated.

Polskie przepisy budowlane, w ślad za Rozporządzeniem UE nr 305/2011 (CPR) [1], stawiają 7 wymagań podstawowych w stosunku do właściwości użytkowych budynków. Wymagania te dotyczą:

 • nośności i stateczności,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Ochrona akustyczna budynków w Polsce

Zabezpieczenia akustyczne ujęte są jako wymaganie podstawowe nr 5 "Ochrona przed hałasem", uzupełnione wymaganiem dotyczącym ochrony przed drganiami.

Umocowanie prawne wymagań w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w dwóch dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie:

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: DzU z 2018-01-04) [2],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) [3].

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], zagadnieniu ochrony przed hałasem i drganiami poświęcony jest Dział IX, w którym określono opisowo zakres i sposób ochrony budynku i jego otoczenia ze wskazaniem na wymagania ujęte w normach technicznych. Rozporządzenie ustosunkowuje się do następujących zagadnień:

 • zakres ochrony obejmujący ochronę przed hałasem zewnętrznym, wewnętrznym bytowym i instalacyjnym, powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań i lokali usługowych, pogłosowym powstającym w wyniku odbić fali dźwiękowej od powierzchni ograniczających dane pomieszczenia oraz przed drganiami przekazywanymi na budynek i odbieranymi przez użytkowników budynku w sposób bierny,
 • lokalizacja budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej: zalecenie sytuowania w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasów i drgań,
 • zachowanie odpowiednich odległości między źródłami hałasów i drgań a budynkami z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami, a także stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wibroakustycznych w postaci odpowiedniego ukształtowania budynku, stosowania elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń w budynku, przy czym stopień ochrony powinien odpowiadać polskim normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach oraz określającym zasady oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach,
 • stosowanie w budynku przegród zewnętrznych i wewnętrznych, a także elementów budowlanych o izolacyjności akustycznej nie mniejszej od określonej w polskiej normie dotyczącej izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych; ponadto rozporządzenie stawia dodatkowy wymóg, aby w budynkach wielorodzinnych izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych zapewniała zachowanie przez te stropy zgodnych z normą właściwości akustycznych bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej instalacji i urządzeń, stanowiących techniczne wyposażenie budynku: parametry akustyczne tych urządzeń powinny być tak dobrane, aby nie powodowały powstawania nadmiernych hałasów i drgań uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem zgodnie z poziomami dopuszczalnymi przez określone polskie normy,
 • stosowanie zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych w instalacjach przeciwdziałających powstawaniu hałasów i drgań oraz rozprzestrzenianiu się ich w budynku i przenikaniu do otoczenia budynku.

W zakresie formułowania wymagań norma określająca wymagane parametry akustyczne przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach dostosowana jest do norm europejskich (odpowiednie normy są także normami PN-EN). Poziom wymagań jest natomiast ustalany w każdym kraju indywidualnie. Należy stwierdzić, że polskie wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej w budynkach, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, są na stosunkowo niskim poziomie.

Obecny stan prawny

Umocowanie prawne wymagań w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w dwóch podstawowych dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie. Są to:

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: DzU z 2018-01-04) [4],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) [5].

Aktualna wersja rozporządzenia to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] wprowadzająca z dniem 1 stycznia 2018 następujące normy, w których zawarte są wymagania akustyczne, a mianowicie:

 • PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" [7],
 • PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych" [8],
 • PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" [9].

Stan przed nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Przed nowelizacją z dnia 14 listopada 2017 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10] przywołujące następujące normy z wymaganiami:

 • PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" [7],
 • PN-B-02151-3:1999, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania" [11].

Zasady określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999

Wymagania akustyczne, dotyczące przegród budowlanych, określone są w normie PN-B-02151-03:1999 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania" [11].

W tabeli 5 tej normy określona jest wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych i stropodachów z oknami, w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego, występującego w odległości 2 m od fasady budynku na poziomie rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej.

Jako miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się:

 • dla pory dziennej - równoważny poziom dźwięku A określony dla ośmiu kolejnych najniekorzystniejszych godzin między 6.00 a 22.00,
 • dla pory nocnej - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny między 22.00 a 6.00.

Jako miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od ruchu lotniczego (starty, lądowania i przeloty statków powietrznych) przyjmuje się:

 • dla pory dziennej ten z poniższych poziomów dźwięku A, którego wartość jest większa:
  - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla 16 godzin między 6.00 a 22.00
  lub
  - średni maksymalny poziom dźwięku A zmniejszony o 20 dB (LAmax,śr –20 dB); poziom ten określa się dla 16 godzin, jeżeli w tym czasie nie mniej niż 16 razy występuje hałas pochodzący od pojedynczych operacji lotniczych o maksymalnym poziomie dźwięku A , przekraczającym równoważny poziom dźwięku A nie mniej niż o 20 dB; średni maksymalny poziom dźwięku A oblicza się z poziomów maksymalnych spełniających podane wyżej warunki;
 • dla pory nocnej ten z poniższych poziomów dźwięku A, którego wartość jest większa:
  - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla 8 godzin między 22.00 a 6.00
  lub
  - średni maksymalny poziom dźwięku A zmniejszony o 20 dB (LAmax,śr –20 dB); poziom ten określa się dla 8 godzin nocy, jeżeli w tym czasie nie mniej niż 8 razy występuje hałas pochodzący od pojedynczych operacji lotniczych o maksymalnym poziomie dźwięku A, przekraczającym równoważny poziom dźwięku A nie mniej niż o 20 dB; średni maksymalny poziom dźwięku A oblicza się z poziomów maksymalnych spełniających podane wyżej warunki.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu lotniczego określa się jako wartość średnią dla trzech najniekorzystniejszych miesięcy w roku, uwzględniając przewidywane zmiany ruchu lotniczego w perspektywie 5 lat.

W przypadku hałasu lotniczego wprowadzono dodatkowe kryterium oceny uwzględniające maksymalny poziom dźwięku A. Kryterium to odnosi się do minimum 8 operacji w ciągu całej nocy i minimum 16 operacji w ciągu całego dnia. Podanie minimalnej liczby operacji, przy których powinien zostać uwzględniany poziom maksymalny, ma na celu wyeliminowanie przypadków, gdy o izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej decydowałyby sporadyczne operacje lotnicze (aczkolwiek z punktu widzenia potrzeb człowieka uwzględnienie nawet pojedynczych operacji o dużych poziomach, zwłaszcza w ciągu nocy, byłoby w pełni uzasadnione).

Jeżeli miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego jest określony wyłącznie metodą obliczeniową, należy obliczone wartości poziomu zwiększyć o 3 dB.

Odniesienie wymagań podanych w tabeli 5 normy do wskaźników oceny R’A2 lub R’A1 jest zależne od widma hałasu zewnętrznego:

 • jeżeli w hałasie zewnętrznym dominują źródła przypisane w normie PN-EN ISO 717-1 [12] widmowemu wskaźnikowi adaptacyjnemu Ctr (np. komunikacja drogowa w mieście, ruch kolejowy o małej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą niskich częstotliwości, muzyka dyskotekowa), to wymagania dotyczą wskaźnika R’A2,
 • jeżeli w hałasie zewnętrznym dominują źródła przypisane w normie PN-EN ISO 717-1 [12] widmowemu wskaźnikowi adaptacyjnemu C (np. ruch drogowy na autostradach i drogach szybkiego ruchu o prędkości V >  80 km/h, ruch kolejowy o dużej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą dużych częstotliwości), to wymagania dotyczą wskaźnika R’A1.

Minimalne wskaźniki wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej ścian zewnętrznych R’A1 lub R’A2 dla pomieszczeń w budynkach mieszkalnych podano w TAB. 1a i TAB. 1b, a wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej w TAB. 2.

TABELA 1a. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1a. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1b. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1b. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 2. Wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej (wyciąg z tabeli 6 z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 2. Wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej (wyciąg z tabeli 6 z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

Podane w TAB. 1a i TAB. 1b wymagania odnoszą się do przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się jedna przegroda zewnętrzna z oknami. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna przegroda zewnętrzna z oknami, wymagania należy zwiększyć o wartości 10  lgn (n – liczba przegród zewnętrznych z oknami w danym pomieszczeniu). Elementy składowe ściany (okna, część pełna, nawiewniki powietrza itp.) powinny być tak dobrane, aby skonstruowana z nich przegroda spełniała warunki normowe. Dla przypadku, gdy okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni ściany, można oszacować wymaganą izolacyjność części pełnej ściany i okna na podstawie tabeli zamieszczonej w normie PN-B-02151-3:1999 [11].

Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych i stropodachów bez okien wyrażona wskaźnikiem oceny RA powinna być większa o 10 dB od wartości wymaganych dla ściany z oknami.

Wymagania według normy PN-B-02151-3:2015-10

Zasady określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych podane są w normie PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych" [8].

Oznaczenia parametrów akustycznych charakteryzujących przegrody budowlane zewnętrzne:

 • R’A,1 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C [dB],
 • R’A,2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr [dB].

Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych należy określać za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2.

W przypadku występowania źródeł hałasu zewnętrznego, przy których, zgodnie z PN-EN ISO 717-1 [12], przyjmuje się widmowy wskaźnik adaptacyjny C, zamiast wskaźnika R’A,2 stosuje się wskaźnik R’A,1.

Przy określaniu wymagań dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego należy stosować następujące zasady:

a) wartość wskaźnika R’A,2 oblicza się wg metody podanej w punkcie 7.2 normy [12],

b) izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej w budynkach mieszkalnych, hotelowych, zakwaterowania turystycznego, zamieszkania zbiorowego i szpitalnych należy dostosować do poziomu hałasu zewnętrznego ocenianego odrębnie dla pory dnia i pory nocy; w tych przypadkach obliczenia wg punktu 7.2 normy [12] należy przeprowadzić zarówno w odniesieniu do pory dnia, jak i pory nocy, a jako wymaganie przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2, która jest większa,

c) w pozostałych rodzajach budynków niewymienionych w poz. b) izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej należy dostosować do poziomu hałasu zewnętrznego występującego w porze dnia,

d) w przypadku budynków narażonych na hałas od operacji lotniczych należy wyznaczyć wartość wskaźnika R’A,2 odrębnie przy uwzględnieniu miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory dnia LAeq,zew,D, i pory nocy LAeq,zew,N oraz miarodajnego maksymalnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory nocy, LAmax,zew,N, a następnie należy przyjąć tę wartość R’A,2, która jest największa,

e) wyznaczona wg poz. od a) do d) izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych z oknami/drzwiami balkonowymi i elementami nawiewnymi jest izolacyjnością wypadkową i dotyczy następujących warunków eksploatacji tych przegród:

 1. okna i drzwi balkonowe są zamknięte,
 2. elementy nawiewne z możliwością regulowania przez użytkownika, ustawione są w pozycji "zamknięte".
 3. elementy nawiewne bez możliwości regulowania przez użytkownika, ustawione są w pozycji "otwarte",

f) bez względu na wynik obliczeń wg poz. a) izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza niż R’A,2 = 30 dB; wymaganie to nie dotyczy przegród zewnętrznych holi i pomieszczeń recepcji w hotelach, korytarzy i pomieszczeń rekreacyjnych w szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i restauracji, sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, dla których jako izolacyjność minimalną należy przyjąć wskaźnik oceny R’A,2 = 25 dB.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród zewnętrznych dostosowane do podanych wyżej wymagań powinny uwzględnić wpływ tych przegród na stopień bocznego przenoszenia dźwięku wg PN-EN 12354-1 [13].

W przypadku, gdy pomieszczenie ma jedną przegrodę zewnętrzną, wartość wskaźnika oceny R’A,2 przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej należy obliczyć z równania (1):

(1)

gdzie:

R’A,2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej,

LA,zew - miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej wg punktu 7.3 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8], wartość zaokrąglona do całkowitej liczby decybeli,

LA,wew - poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wg punktu 7.4 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8],

A - chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników,

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widziane od strony pomieszczenia, przy czym:

(2)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu, w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Wartość składnika 10 lg  S/A należy przyjąć z danych podanych w Załączniku C (informacyjnym) PN-B-02151-3:2015-10 [8] (TAB. 3).

TABELA 3. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (tabela C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 3. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (tabela C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

W tabeli C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 zestawiono wartości składnika 10 lg  S/A w zależności od czasu pogłosu pomieszczenia T, stosowane przy obliczaniu izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wg równania (1), gdzie:

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej pomieszczenia na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu w pomieszczeniu.

Jeżeli w pomieszczeniu jest jedna ściana zewnętrzna i pomieszczenie ma kształt prostopadłościanu, to wartość V/S odpowiada głębokości pomieszczenia.

Pola zacienione obejmują najczęściej występujące wartości V/S pomieszczeń o danym czasie pogłosu T w przypadku, gdy w pomieszczeniu występuje tylko jedna przegroda zewnętrza.

Wynik obliczeń wg równania (1) należy zaokrąglić do całkowitej liczby dB.

Przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu w paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz należy przyjąć jako równy wzorcowemu czasowi pogłosu T = 0,5 sekundy. Wyjątkiem są pomieszczenia, dla których w PN-B-02151-4 [9] określono dopuszczalny czas pogłosu T lub minimalną chłonność akustyczną A. Dla tych pomieszczeń należy przyjąć wartości T lub wyznaczyć wartości A, wg tej normy w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Wymagania według normy PN-B-02151-3:2015-10 (ciąg dalszy)

Ustalanie poziomu miarodajnego hałasu zewnętrznego

Przy ustalaniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew uwzględnia się hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych, charakterystycznych dla danego terenu. Nie uwzględnia się hałasu powstającego w sytuacjach zagrożeń, podczas imprez masowych na wolnym powietrzu, hałasu wynikającego z prowadzonych prac budowlanych.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się odrębnie do pory dnia i pory nocy przy uwzględnieniu następujących przedziałów czasu odniesienia:

 • dla pory dnia LA,zew,D: od godz. 6.00 do godz. 22.00,
 • dla pory nocy LA,zew,N: od godz. 22.00 do godz. 6.00.

W zależności od typu źródła hałasu zewnętrznego, przy wyznaczaniu miarodajnego poziomu hałasu LA,zew uwzględnia się, zależnie od potrzeb:

 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego LAeq,zew,D odnoszący się do pory dnia,
 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego LAeq,zew,N odnoszący się do pory nocy,
 • długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A LAmax,zew,N odnoszący się do pory nocy.

Uwaga! W normie PN-B-02151-3:2015-10 [8] średnim maksymalnym poziomem dźwięku A jest poziom średni energetyczny.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew należy określić w odległości 2 m od fasady budynku na wysokości rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej.

Jeżeli do jego wyznaczenia korzysta się z mapy akustycznej danego terenu, to do wartości przyjętych z mapy należy wprowadzić ewentualną poprawkę uwzględniającą zmiany poziomu hałasu zewnętrznego na wysokości powyżej 4 m oraz zmiany związane z lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się dźwięku, określoną na podstawie obliczeń lub/i uzupełniających pomiarów akustycznych.

Uwaga! Potrzeba zastosowania poprawki może wynikać z warunków usytuowania źródła hałasu zewnętrznego w stosunku do fasady budynku, rodzaju zabudowy otoczenia, wysokości budynku itp.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew powinien uwzględniać perspektywiczne zmiany poziomu hałasu w terenie wynikające np. z budowy nowej trasy komunikacyjnej, zmiany tras przelotu statków powietrznych lub przewidywane zmiany w natężeniu ruchu komunikacyjnego związanego z istniejącymi obiektami komunikacyjnymi.

Jeżeli do wyznaczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew odnoszącego się do poziomów równoważnych korzysta się z mapy akustycznej, to miarodajny równoważny poziom dźwięku odnoszący się do pory dnia LAeq,zew,D należy wyznaczyć na podstawie wartości wskaźnika hałasu zewnętrznego LDWN, np. przy zastosowaniu metody obliczania podanej w Załączniku E (informacyjnym) PN­‑B-02151-3:2015-10 [8].

Miarodajny równoważny poziom dźwięku A odnoszący się do pory nocy LAeq,zew,N odpowiada wartości długookresowego, w skali 1 roku, poziomu dźwięku A odnoszącego się do pory nocy LN podanej na mapie akustycznej.

Jeżeli dla danego terenu nie istnieją mapy akustyczne lub jeżeli przedział czasu, dla którego wyznacza się miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew jest krótszy niż 1 rok, to miarodajny równoważny poziom hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N należy wyznaczyć na podstawie obliczeń lub/i pomiarów w krótkich przedziałach czasu z uwzględnieniem korekcji na zmienność hałasu w długim okresie przyjętym zgodnie z punktami od 7.3.2 do 7.3.5 PN-B-02151-3:2015-10 [8], w zależności od rodzaju źródła hałasu zewnętrznego.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew pochodzącego od poszczególnych rodzajów źródeł podano w punktach 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4 PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Jeżeli na danym terenie występuje hałas pochodzący od kilku źródeł działających równocześnie to miarodajny poziom hałasu zewnętrznego, należy określić wg punktu 7.3.5. tej normy.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej

Dla pory dnia jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej należy przyjmować długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w roku.

Dla pory nocy jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej należy przyjmować długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych należy określić:

a) w przypadku lotnisk cywilnych z łączną liczbą operacji lotniczych w ciągu roku przekraczającą 3000 (przy czym przylot i odlot jest liczony jako jedna operacja lotnicza) z uwzględnieniem odrębnie wszystkich dni i nocy w roku,

b) w przypadku pozostałych lotnisk i lądowisk cywilnych oraz lotnisk i lądowisk wojskowych - z uwzględnieniem wszystkich dni i nocy w trzech kolejnych miesiącach roku o największej liczbie operacji lotniczych.

Jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory dnia LA,zew,D należy przyjąć długookresowy równoważny poziom dźwięku A, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAeq,zew,D.

Jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory nocy LA,zew,N, należy przyjąć:

 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAeq,zew,N,
 • długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A, pojedynczych operacji lotniczych występujących w ciągu 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAmax,zew,N przy obliczaniu długookresowego średniego maksymalnego poziomu dźwięku A uwzględnia się operacje lotnicze, powodujące na danym terenie hałas o poziomie dźwięku A LAmax ≥ 70 dB.

Uwaga! Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew pochodzącego od operacji lotniczych określa się np. przy wykorzystaniu map zasięgu hałasu lotniczego, danych z pomiarów monitoringowych, uzupełniających pomiarów akustycznych oraz obliczeń.

Przykład wykorzystania map hałasu lotniczego, obejmujących wartości LDWN i LN, do obliczenia miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq,zew,D podano w Załączniku E (informacyjnym) PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Przykład sposobu oszacowania wartości miarodajnego średniego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory nocy LAmax,zew,N na podstawie mapy długookresowego (w skali 1 roku) średniego poziomu dźwięku A odnoszącego się do pory nocy LN podano w Załączniku F (informacyjnym) PN-B-02151­‑3:2015-10 [8].

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł

Jako miarodajny dla pory dnia poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł niż wymienione w punktach 7.3.1 i 7.3.2 należy przyjąć dzienny równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, ­obliczony dla 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dnia z uwzględnieniem wszystkich dni roku.

Jako miarodajny dla pory nocy poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł niż wymienione w punktach 7.3.1 i 7.3.2, należy przyjąć nocny równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, obliczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny nocy z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Określenie wartości poziomów odniesienia do obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych

Do obliczenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych pomieszczenia wg równania (1) wykorzystuje się poziom odniesienia dostosowany do rodzaju miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego.

Rozróżnia się poziomy odniesienia:

a) LAeq,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A, w porze dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N,

b) LAmax,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy średniego maksymalnego poziomu dźwięku A, w porze nocy LAeq,zew,N.

Wartości poziomu odniesienia LAeq,wew dotyczące miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego należy przyjąć odpowiednio:

 • z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy wartości równoważnych LAeq,zew,
 • z tabeli 8 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się do hałasu lotniczego i dotyczy wartości maksymalnych LAmax,zew.

W naszym przypadku mamy do czynienia z poziomami miarodajnymi dotyczącymi poziomów równoważnych i poniżej przedstawiono wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] dotyczący pomieszczeń chronionych w budynkach mieszkalnych (TAB. 4a i TAB. 4b).

TABELA 4a. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4a. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4b. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4b. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

Wymagana izolacyjność akustyczna okien/drzwi balkonowych

Aby uzyskać zgodną z wymaganiami izolacyjność akustyczną przegrody zewnętrznej częściowo przeszklonej, bez ściennych nawiewników powietrza zewnętrznego dobiera się izolacyjność okna/drzwi balkonowych w zależności od izolacyjności akustycznej części pełnej oraz od udziału sumy powierzchni otworów okiennych/drzwi balkonowych w całkowitej powierzchni przegrody zewnętrznej widzianej od strony pomieszczenia.

Przyjmując, że wszystkie okna/drzwi balkonowe występujące w przegrodzie zewnętrznej będą miały jednakową izolacyjność akustyczną, izolacyjność akustyczną tych okien/drzwi balkonowych oblicza się wg równania (G.2) z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8]:

(3)

gdzie

RA,2,o - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna/drzwi balkonowych,
R’A,2 - wskaźnik oceny wymaganej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej wg rozdziału 6 normy PN-B­‑02151-3:2015-10 [8],
RA,2,p - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej części pełnej przegrody zewnętrznej,
S - pole powierzchni rzutu przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,
So - pole powierzchni rzutu otworów okiennych/drzwi balkonowych w przegrodzie zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,
Sp - pole powierzchni rzutu części pełnej ściany zewnętrznej pomieszczenia na płaszczyznę fasady lub dachu, Sp = S – So.

Uwaga! Jeżeli okno ma nawiewnik powietrza, to w równaniu (G.2) PN-B-02151-3:2015-10 [8] uwzględnia się RA,2 okna z nawiewnikiem; izolacyjność okna z nawiewnikiem określa się za pomocą pomiarów lub obliczeń wykorzystując zasadę wynikającą z równania (G.1) PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Zależność między izolacyjnością akustyczną przegrody zewnętrznej X pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej i izolacyjnością okien/drzwi balkonowych przy uwzględnieniu procentowego udziału powierzchni otworów okiennych/drzwi balkonowych w całkowitej powierzchni przegrody zewnętrznej wg równania (G.2) przedstawiono w tabeli G.1 z normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8] (TAB. 5).

TABELA 5. Zależność między wymaganą izolacyjnością akustyczną X przegrody zewnętrznej pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej oraz okien/drzwi balkonowych (tabela G.1 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 5. Zależność między wymaganą izolacyjnością akustyczną X przegrody zewnętrznej pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej oraz okien/drzwi balkonowych (tabela G.1 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

Wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

Poniżej omówiono wady i zalety określania minimalnej izolacyjności wypadkowej ścian zewnętrznych w budynkach wg obydwu norm.

PN-B-02151-3:1999 [11]

Wady:

Brak możliwości korzystania z map akustycznych ze względu na inny przedział czasowy poziomów hałasu zewnętrznego.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się (wg PN-B-02151­‑3:1999 [11]):

 • dla pory dziennej - równoważny poziom dźwięku A określony dla ośmiu kolejnych najniekorzystniejszych godzin między 6.00 a 22.00,
 • dla pory nocnej - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny między 22.00 a 6.00.

Mapy akustyczne wykonywane dla dużych miast, głównych tras komunikacyjnych i dużych portów lotniczych podają:

 • LDWN - wskaźnik hałasu zewnętrznego (średni długookresowy w skali 1 roku poziom dźwięku A odnoszący się pory doby (24 godziny),
 • LN - średni, długookresowy (w skali 1 roku) poziom dźwięku A, odnoszący się do pory nocy (8 godzin).

2. Mało dokładny sposób ustalania wymagania dotyczącego izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, nieuwzględniający wielkości powierzchni przegród zewnętrznych oraz chłonności akustycznej pomieszczeń chronionych.

3. Ograniczenie możliwości określania minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej dla przypadków, gdy miarodajny poziom dźwięku A na zewnątrz budynku przekracza odpowiednio dla pory dnia i nocy 75 dB oraz 65 dB (brak w normie procedury, jak postępować w takich przypadkach).

4. Bardzo skomplikowany i niejednoznaczny sposób określania miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy hałasu lotniczego.

Zalety:

1. Prosta metodyka obliczeń.

2. Zakresy pięciodecybelowe miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy, dla których określona jest jedna wartość minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Wartość ta jest określana dla maksymalnej wartości miarodajnego poziomu dźwięku A, co powoduje wyższą izolacyjność ściany zewnętrznej dla niższych wartości z pięciodecybelowego zakresu miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy (wyższą ochronę akustyczną).

PN-B-02151-3:2015-10 [8]

Wady:

1. Konieczność wykonania obliczeń dla każdego pomieszczenia chronionego akustycznie (tak naprawdę nie jest to wada, ale ze względu na żmudność obliczeń sklasyfikowana została jako wada).

Zalety:

1. Wprowadzenie minimalnej wartości wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej bez względu na wynik obliczeń (izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza niż R’A,2 = 30 dB (R’A,1 = 30 dB); wymaganie to nie dotyczy przegród zewnętrznych holi i pomieszczeń recepcji w hotelach, korytarzy i pomieszczeń rekreacyjnych w szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i restauracji, sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, dla których należy przyjąć, jako izolacyjność minimalną, wskaźnik oceny R’A,2 = 25 dB (R’A,1 = 25 dB).

2. Możliwość korzystania z map akustycznych.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się (wg PN-B-02151-3:2015-10 [8]):

 • dla pory dziennej - długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w roku,
 • dla pory nocnej - długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Mapy akustyczne wykonywane dla dużych miast, głównych tras komunikacyjnych i dużych portów lotniczych podają:

 • LDWN - wskaźnik hałasu zewnętrznego (średni długookresowy w skali 1 roku poziom dźwięku A odnoszący się pory doby (24 godziny),
 • LN - średni, długookresowy (w skali 1 roku) poziom dźwięku A odnoszący się do pory nocy (8 godzin).

LAeq,zew,D można oszacować na podstawie LDWN oraz LN, stosując metodę podaną w Załączniku E PN-B-02151-3:2015-10 [8], natomiast LAeq,zew,N = LN.

Różnice w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

W celu pokazania różnic wynikających z metod zawartych w obydwu analizowanych normach ograniczono się do wymagań dla budynków wielorodzinnych jako najczęściej występujących przy projektowaniu nowych budynków. Wymagania przyjęto dla pokoi w porze nocnej jako wymagania determinujące obliczenia wymaganej minimalnej izolacyjności ściany zewnętrznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Na podstawie danych zebranych w działalności projektowej autora w TAB. 6 przedstawiono przykłady obliczeniowe w formie tabelarycznej.

TABELA 6. Porównanie obliczeń minimalnej wymaganej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej otrzymane wg obydwu analizowanych norm

TABELA 6. Porównanie obliczeń minimalnej wymaganej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej otrzymane wg obydwu analizowanych norm

Zmiana czasu oceny dla pory nocnej dla określania miarodajnego poziomu dźwięku hałasu drogowego i szynowego z 1 godziny (PN-B-02151-3:1999 [11]) na 8 godzin (PN-B-02151-3:2015­‑10 [8]) skutkuje albo brakiem zmian wartości, albo zmniejszeniem o 1-2 dB.

W obliczeniach przedstawionych w TAB. 6 założono, że miarodajne poziomy dźwięku, określone zgodnie z zasadami obowiązującymi w obydwu normach, są sobie równe.

Na podstawie obliczeń przedstawionych w TAB. 6 można zaobserwować dużą zależność obliczeń minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej od tzw. głębokości pomieszczenia (V/S). Przy tych samych wartościach miarodajnego poziomu dźwięku, np. na tej samej elewacji, wartość minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej może się różnić w ekstremalnych przypadkach nawet o 5 dB.

W TAB. 7a  i TAB. 7b przedstawiono obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej RA,2 [dB] okien w zależności od udziału powierzchni okna w całkowitej powierzchni ściany zewnętrznej widzianej od strony pomieszczenia chronionego (% przeszklenia ściany zewnętrznej). Obliczenia wykonano przy założeniu, że izolacyjność akustyczna części pełnej ściany zewnętrznej jest co najmniej o 10 dB wyższa od najwyższej wartości izolacyjności akustycznej okna.

TABELA 7a. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7a. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7b. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7b. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

Analizowane wartości miarodajnego dźwięku A dla pory nocy są wartościami często spotykanymi przy dużych arteriach komunikacyjnych w Warszawie.

Przyjęto, że maksymalną wartością RA,2 [dB] okna jednoramowego (R-U  +  FIX) wykonanego w systemie PVC (jakimkolwiek) oraz okien drewnianych przy zastosowaniu dostępnego szklenia zarówno jednokomorowego jak i dwukomorowego jest RA,2 = 42 dB.

TAB. 7a  i TAB. 7b kolorem zielonym zaznaczono wartości RA,2 > 42 dB jako nieosiągalne dla okien jednoramowych.Fakt występowania w tak szerokim zakresie wartości RA,2 [dB], nieosiągalnych dla najbardziej rozpowszechnionych obecnie okien jednoramowych, powinien skłonić producentów stolarki okiennej do szukania rozwiązań pozwalających na spełnianie coraz wyższych wymagań, stawianych coraz częściej dla inwestycji realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych arterii komunikacyjnych i nie tylko (lotniska, itp.). Być może rozwiązaniem staną się okna z dodatkowym skrzydłem, tzw. 2+1, lub okna skrzynkowe.

Literatura

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR).
 2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU z 04. 01.2018).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU z 04.01.2018).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z dn. 08.12.2017 poz. 2285).
 7. PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach".
 8. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".
 9. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU Nr 56, poz. 1422 z dnia 18.09.2015).
 11. PN-B-02151-3:1999, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
 12. PN-EN ISO 717-1:1999, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 13. PN-EN 12354-1:2002, "Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Agnieszka Agnieszka, 24.12.2020r., 03:02:02 Boże - gdybym przeczytała ten artykuł rok temu, to NIGDY nie zdecydowałabym się na wymianę mojego 75-cio letniego skrzynkowego okna na ten współczesny supernowoczesny badziew! Dałam się nabrać na ten barani pęd i teraz cierpię. Dopiero teraz przekonuję się przy jak bardzo głośnej ulicy mieszkam. Przestrzegam każdego kto ma za oknem hałas - jeśli drewniane ramy nie są bardzo zniszczone, to lepiej zdecydować się na renowację i nie nabierać się na przechwałki producentów. Żeby sprzedać gotowi są wciskać, że te okna są tak super, że jak my będziemy w pracy to ugotują dla nas obiad

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.