Izolacje.com.pl

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

A new approach to determining the minimum sound insulation performance of building envelope shells

Jak określać minimalną izolacyjność akustyczną przegród budowlanych?
Siniat

Jak określać minimalną izolacyjność akustyczną przegród budowlanych?


Siniat

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

Zobacz także

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018

Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018 Akustyka wnętrz wg Warunków Technicznych 2018

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument...

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten zawiera wymagania, które muszą być spełnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Ochrona akustyczna budynków w Polsce
 • Zasady określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999
 • Wymagania PN-B-02151-3:2015-10
 • Wady, zalety oraz różnice w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

Przedmiotem artykułu jest interpretacja obowiązujących norm w zakresie minimalnej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Artykuł rozpoczyna się od przywołania najnowszych norm dotyczących ochrony akustycznej budynków w Polsce i ich omówienia na tle norm, które obowiązywały przed ich wprowadzeniem. Później następuje opis zasad określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg normy PN-B-0251-3:1999 oraz normy PN-B-02151-3:2015-10. Na zakończenie zostają scharakteryzowane wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej oraz sformułowane różnice w jej określaniu z zastosowaniem obu norm.  

A new approach to determining the minimum sound insulation performance of building envelope shells.

The subject of the article is the interpretation of binding standards in the scope of minimum sound insulation of division walls. The article starts with a reference to the latest standards of noise protection of buildings in Poland and discusses them against the background of standards that were in force before their introduction. Afterwards, there is a description of the rules for determining the minimum insulation of external walls according to PN-B-0251-3:1999 and PN-B-02151-3:2015-10 standards. Finally, the advantages and disadvantages of determining the resultant insulation performance of an external wall are characterized and the differences in determining it using both standards are formulated.

Polskie przepisy budowlane, w ślad za Rozporządzeniem UE nr 305/2011 (CPR) [1], stawiają 7 wymagań podstawowych w stosunku do właściwości użytkowych budynków. Wymagania te dotyczą:

 • nośności i stateczności,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Ochrona akustyczna budynków w Polsce

Zabezpieczenia akustyczne ujęte są jako wymaganie podstawowe nr 5 "Ochrona przed hałasem", uzupełnione wymaganiem dotyczącym ochrony przed drganiami.

Umocowanie prawne wymagań w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w dwóch dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie:

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: DzU z 2018-01-04) [2],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) [3].

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], zagadnieniu ochrony przed hałasem i drganiami poświęcony jest Dział IX, w którym określono opisowo zakres i sposób ochrony budynku i jego otoczenia ze wskazaniem na wymagania ujęte w normach technicznych. Rozporządzenie ustosunkowuje się do następujących zagadnień:

 • zakres ochrony obejmujący ochronę przed hałasem zewnętrznym, wewnętrznym bytowym i instalacyjnym, powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań i lokali usługowych, pogłosowym powstającym w wyniku odbić fali dźwiękowej od powierzchni ograniczających dane pomieszczenia oraz przed drganiami przekazywanymi na budynek i odbieranymi przez użytkowników budynku w sposób bierny,
 • lokalizacja budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej: zalecenie sytuowania w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasów i drgań,
 • zachowanie odpowiednich odległości między źródłami hałasów i drgań a budynkami z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami, a także stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wibroakustycznych w postaci odpowiedniego ukształtowania budynku, stosowania elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń w budynku, przy czym stopień ochrony powinien odpowiadać polskim normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach oraz określającym zasady oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach,
 • stosowanie w budynku przegród zewnętrznych i wewnętrznych, a także elementów budowlanych o izolacyjności akustycznej nie mniejszej od określonej w polskiej normie dotyczącej izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych; ponadto rozporządzenie stawia dodatkowy wymóg, aby w budynkach wielorodzinnych izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych zapewniała zachowanie przez te stropy zgodnych z normą właściwości akustycznych bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej instalacji i urządzeń, stanowiących techniczne wyposażenie budynku: parametry akustyczne tych urządzeń powinny być tak dobrane, aby nie powodowały powstawania nadmiernych hałasów i drgań uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem zgodnie z poziomami dopuszczalnymi przez określone polskie normy,
 • stosowanie zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych w instalacjach przeciwdziałających powstawaniu hałasów i drgań oraz rozprzestrzenianiu się ich w budynku i przenikaniu do otoczenia budynku.

W zakresie formułowania wymagań norma określająca wymagane parametry akustyczne przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach dostosowana jest do norm europejskich (odpowiednie normy są także normami PN-EN). Poziom wymagań jest natomiast ustalany w każdym kraju indywidualnie. Należy stwierdzić, że polskie wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej w budynkach, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, są na stosunkowo niskim poziomie.

Obecny stan prawny

Umocowanie prawne wymagań w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w dwóch podstawowych dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie. Są to:

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: DzU z 2018-01-04) [4],
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) [5].

Aktualna wersja rozporządzenia to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] wprowadzająca z dniem 1 stycznia 2018 następujące normy, w których zawarte są wymagania akustyczne, a mianowicie:

 • PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" [7],
 • PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych" [8],
 • PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" [9].

Stan przed nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Przed nowelizacją z dnia 14 listopada 2017 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10] przywołujące następujące normy z wymaganiami:

 • PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" [7],
 • PN-B-02151-3:1999, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania" [11].

Zasady określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999

Wymagania akustyczne, dotyczące przegród budowlanych, określone są w normie PN-B-02151-03:1999 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania" [11].

W tabeli 5 tej normy określona jest wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych i stropodachów z oknami, w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego, występującego w odległości 2 m od fasady budynku na poziomie rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej.

Jako miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się:

 • dla pory dziennej - równoważny poziom dźwięku A określony dla ośmiu kolejnych najniekorzystniejszych godzin między 6.00 a 22.00,
 • dla pory nocnej - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny między 22.00 a 6.00.

Jako miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od ruchu lotniczego (starty, lądowania i przeloty statków powietrznych) przyjmuje się:

 • dla pory dziennej ten z poniższych poziomów dźwięku A, którego wartość jest większa:
  - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla 16 godzin między 6.00 a 22.00
  lub
  - średni maksymalny poziom dźwięku A zmniejszony o 20 dB (LAmax,śr –20 dB); poziom ten określa się dla 16 godzin, jeżeli w tym czasie nie mniej niż 16 razy występuje hałas pochodzący od pojedynczych operacji lotniczych o maksymalnym poziomie dźwięku A , przekraczającym równoważny poziom dźwięku A nie mniej niż o 20 dB; średni maksymalny poziom dźwięku A oblicza się z poziomów maksymalnych spełniających podane wyżej warunki;
 • dla pory nocnej ten z poniższych poziomów dźwięku A, którego wartość jest większa:
  - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla 8 godzin między 22.00 a 6.00
  lub
  - średni maksymalny poziom dźwięku A zmniejszony o 20 dB (LAmax,śr –20 dB); poziom ten określa się dla 8 godzin nocy, jeżeli w tym czasie nie mniej niż 8 razy występuje hałas pochodzący od pojedynczych operacji lotniczych o maksymalnym poziomie dźwięku A, przekraczającym równoważny poziom dźwięku A nie mniej niż o 20 dB; średni maksymalny poziom dźwięku A oblicza się z poziomów maksymalnych spełniających podane wyżej warunki.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu lotniczego określa się jako wartość średnią dla trzech najniekorzystniejszych miesięcy w roku, uwzględniając przewidywane zmiany ruchu lotniczego w perspektywie 5 lat.

W przypadku hałasu lotniczego wprowadzono dodatkowe kryterium oceny uwzględniające maksymalny poziom dźwięku A. Kryterium to odnosi się do minimum 8 operacji w ciągu całej nocy i minimum 16 operacji w ciągu całego dnia. Podanie minimalnej liczby operacji, przy których powinien zostać uwzględniany poziom maksymalny, ma na celu wyeliminowanie przypadków, gdy o izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej decydowałyby sporadyczne operacje lotnicze (aczkolwiek z punktu widzenia potrzeb człowieka uwzględnienie nawet pojedynczych operacji o dużych poziomach, zwłaszcza w ciągu nocy, byłoby w pełni uzasadnione).

Jeżeli miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego jest określony wyłącznie metodą obliczeniową, należy obliczone wartości poziomu zwiększyć o 3 dB.

Odniesienie wymagań podanych w tabeli 5 normy do wskaźników oceny R’A2 lub R’A1 jest zależne od widma hałasu zewnętrznego:

 • jeżeli w hałasie zewnętrznym dominują źródła przypisane w normie PN-EN ISO 717-1 [12] widmowemu wskaźnikowi adaptacyjnemu Ctr (np. komunikacja drogowa w mieście, ruch kolejowy o małej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą niskich częstotliwości, muzyka dyskotekowa), to wymagania dotyczą wskaźnika R’A2,
 • jeżeli w hałasie zewnętrznym dominują źródła przypisane w normie PN-EN ISO 717-1 [12] widmowemu wskaźnikowi adaptacyjnemu C (np. ruch drogowy na autostradach i drogach szybkiego ruchu o prędkości V >  80 km/h, ruch kolejowy o dużej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą dużych częstotliwości), to wymagania dotyczą wskaźnika R’A1.

Minimalne wskaźniki wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej ścian zewnętrznych R’A1 lub R’A2 dla pomieszczeń w budynkach mieszkalnych podano w TAB. 1a i TAB. 1b, a wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej w TAB. 2.

TABELA 1a. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1a. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1b. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 1b. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa ściany zewnętrznej (wyciąg z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 2. Wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej (wyciąg z tabeli 6 z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

TABELA 2. Wymagane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej części pełnej i okien stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni ściany w zależności od wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej (wyciąg z tabeli 6 z normy PN-B-0251-3:1999 [11])

Podane w TAB. 1a i TAB. 1b wymagania odnoszą się do przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się jedna przegroda zewnętrzna z oknami. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna przegroda zewnętrzna z oknami, wymagania należy zwiększyć o wartości 10  lgn (n – liczba przegród zewnętrznych z oknami w danym pomieszczeniu). Elementy składowe ściany (okna, część pełna, nawiewniki powietrza itp.) powinny być tak dobrane, aby skonstruowana z nich przegroda spełniała warunki normowe. Dla przypadku, gdy okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni ściany, można oszacować wymaganą izolacyjność części pełnej ściany i okna na podstawie tabeli zamieszczonej w normie PN-B-02151-3:1999 [11].

Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych i stropodachów bez okien wyrażona wskaźnikiem oceny RA powinna być większa o 10 dB od wartości wymaganych dla ściany z oknami.

Wymagania według normy PN-B-02151-3:2015-10

Zasady określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych podane są w normie PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych" [8].

Oznaczenia parametrów akustycznych charakteryzujących przegrody budowlane zewnętrzne:

 • R’A,1 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C [dB],
 • R’A,2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr [dB].

Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych należy określać za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2.

W przypadku występowania źródeł hałasu zewnętrznego, przy których, zgodnie z PN-EN ISO 717-1 [12], przyjmuje się widmowy wskaźnik adaptacyjny C, zamiast wskaźnika R’A,2 stosuje się wskaźnik R’A,1.

Przy określaniu wymagań dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego należy stosować następujące zasady:

a) wartość wskaźnika R’A,2 oblicza się wg metody podanej w punkcie 7.2 normy [12],

b) izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej w budynkach mieszkalnych, hotelowych, zakwaterowania turystycznego, zamieszkania zbiorowego i szpitalnych należy dostosować do poziomu hałasu zewnętrznego ocenianego odrębnie dla pory dnia i pory nocy; w tych przypadkach obliczenia wg punktu 7.2 normy [12] należy przeprowadzić zarówno w odniesieniu do pory dnia, jak i pory nocy, a jako wymaganie przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2, która jest większa,

c) w pozostałych rodzajach budynków niewymienionych w poz. b) izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej należy dostosować do poziomu hałasu zewnętrznego występującego w porze dnia,

d) w przypadku budynków narażonych na hałas od operacji lotniczych należy wyznaczyć wartość wskaźnika R’A,2 odrębnie przy uwzględnieniu miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory dnia LAeq,zew,D, i pory nocy LAeq,zew,N oraz miarodajnego maksymalnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory nocy, LAmax,zew,N, a następnie należy przyjąć tę wartość R’A,2, która jest największa,

e) wyznaczona wg poz. od a) do d) izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych z oknami/drzwiami balkonowymi i elementami nawiewnymi jest izolacyjnością wypadkową i dotyczy następujących warunków eksploatacji tych przegród:

 1. okna i drzwi balkonowe są zamknięte,
 2. elementy nawiewne z możliwością regulowania przez użytkownika, ustawione są w pozycji "zamknięte".
 3. elementy nawiewne bez możliwości regulowania przez użytkownika, ustawione są w pozycji "otwarte",

f) bez względu na wynik obliczeń wg poz. a) izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza niż R’A,2 = 30 dB; wymaganie to nie dotyczy przegród zewnętrznych holi i pomieszczeń recepcji w hotelach, korytarzy i pomieszczeń rekreacyjnych w szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i restauracji, sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, dla których jako izolacyjność minimalną należy przyjąć wskaźnik oceny R’A,2 = 25 dB.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród zewnętrznych dostosowane do podanych wyżej wymagań powinny uwzględnić wpływ tych przegród na stopień bocznego przenoszenia dźwięku wg PN-EN 12354-1 [13].

W przypadku, gdy pomieszczenie ma jedną przegrodę zewnętrzną, wartość wskaźnika oceny R’A,2 przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej należy obliczyć z równania (1):

(1)

gdzie:

R’A,2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej,

LA,zew - miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej wg punktu 7.3 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8], wartość zaokrąglona do całkowitej liczby decybeli,

LA,wew - poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wg punktu 7.4 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8],

A - chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników,

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widziane od strony pomieszczenia, przy czym:

(2)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu, w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Wartość składnika 10 lg  S/A należy przyjąć z danych podanych w Załączniku C (informacyjnym) PN-B-02151-3:2015-10 [8] (TAB. 3).

TABELA 3. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (tabela C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 3. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (tabela C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

W tabeli C.1. z normy PN-B-02151-3:2015-10 zestawiono wartości składnika 10 lg  S/A w zależności od czasu pogłosu pomieszczenia T, stosowane przy obliczaniu izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej wg równania (1), gdzie:

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej pomieszczenia na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu w pomieszczeniu.

Jeżeli w pomieszczeniu jest jedna ściana zewnętrzna i pomieszczenie ma kształt prostopadłościanu, to wartość V/S odpowiada głębokości pomieszczenia.

Pola zacienione obejmują najczęściej występujące wartości V/S pomieszczeń o danym czasie pogłosu T w przypadku, gdy w pomieszczeniu występuje tylko jedna przegroda zewnętrza.

Wynik obliczeń wg równania (1) należy zaokrąglić do całkowitej liczby dB.

Przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu w paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz należy przyjąć jako równy wzorcowemu czasowi pogłosu T = 0,5 sekundy. Wyjątkiem są pomieszczenia, dla których w PN-B-02151-4 [9] określono dopuszczalny czas pogłosu T lub minimalną chłonność akustyczną A. Dla tych pomieszczeń należy przyjąć wartości T lub wyznaczyć wartości A, wg tej normy w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Wymagania według normy PN-B-02151-3:2015-10 (ciąg dalszy)

Ustalanie poziomu miarodajnego hałasu zewnętrznego

Przy ustalaniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew uwzględnia się hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych, charakterystycznych dla danego terenu. Nie uwzględnia się hałasu powstającego w sytuacjach zagrożeń, podczas imprez masowych na wolnym powietrzu, hałasu wynikającego z prowadzonych prac budowlanych.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się odrębnie do pory dnia i pory nocy przy uwzględnieniu następujących przedziałów czasu odniesienia:

 • dla pory dnia LA,zew,D: od godz. 6.00 do godz. 22.00,
 • dla pory nocy LA,zew,N: od godz. 22.00 do godz. 6.00.

W zależności od typu źródła hałasu zewnętrznego, przy wyznaczaniu miarodajnego poziomu hałasu LA,zew uwzględnia się, zależnie od potrzeb:

 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego LAeq,zew,D odnoszący się do pory dnia,
 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego LAeq,zew,N odnoszący się do pory nocy,
 • długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A LAmax,zew,N odnoszący się do pory nocy.

Uwaga! W normie PN-B-02151-3:2015-10 [8] średnim maksymalnym poziomem dźwięku A jest poziom średni energetyczny.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew należy określić w odległości 2 m od fasady budynku na wysokości rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej.

Jeżeli do jego wyznaczenia korzysta się z mapy akustycznej danego terenu, to do wartości przyjętych z mapy należy wprowadzić ewentualną poprawkę uwzględniającą zmiany poziomu hałasu zewnętrznego na wysokości powyżej 4 m oraz zmiany związane z lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się dźwięku, określoną na podstawie obliczeń lub/i uzupełniających pomiarów akustycznych.

Uwaga! Potrzeba zastosowania poprawki może wynikać z warunków usytuowania źródła hałasu zewnętrznego w stosunku do fasady budynku, rodzaju zabudowy otoczenia, wysokości budynku itp.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew powinien uwzględniać perspektywiczne zmiany poziomu hałasu w terenie wynikające np. z budowy nowej trasy komunikacyjnej, zmiany tras przelotu statków powietrznych lub przewidywane zmiany w natężeniu ruchu komunikacyjnego związanego z istniejącymi obiektami komunikacyjnymi.

Jeżeli do wyznaczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew odnoszącego się do poziomów równoważnych korzysta się z mapy akustycznej, to miarodajny równoważny poziom dźwięku odnoszący się do pory dnia LAeq,zew,D należy wyznaczyć na podstawie wartości wskaźnika hałasu zewnętrznego LDWN, np. przy zastosowaniu metody obliczania podanej w Załączniku E (informacyjnym) PN­‑B-02151-3:2015-10 [8].

Miarodajny równoważny poziom dźwięku A odnoszący się do pory nocy LAeq,zew,N odpowiada wartości długookresowego, w skali 1 roku, poziomu dźwięku A odnoszącego się do pory nocy LN podanej na mapie akustycznej.

Jeżeli dla danego terenu nie istnieją mapy akustyczne lub jeżeli przedział czasu, dla którego wyznacza się miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew jest krótszy niż 1 rok, to miarodajny równoważny poziom hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N należy wyznaczyć na podstawie obliczeń lub/i pomiarów w krótkich przedziałach czasu z uwzględnieniem korekcji na zmienność hałasu w długim okresie przyjętym zgodnie z punktami od 7.3.2 do 7.3.5 PN-B-02151-3:2015-10 [8], w zależności od rodzaju źródła hałasu zewnętrznego.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew pochodzącego od poszczególnych rodzajów źródeł podano w punktach 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4 PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Jeżeli na danym terenie występuje hałas pochodzący od kilku źródeł działających równocześnie to miarodajny poziom hałasu zewnętrznego, należy określić wg punktu 7.3.5. tej normy.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej

Dla pory dnia jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej należy przyjmować długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w roku.

Dla pory nocy jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej należy przyjmować długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych należy określić:

a) w przypadku lotnisk cywilnych z łączną liczbą operacji lotniczych w ciągu roku przekraczającą 3000 (przy czym przylot i odlot jest liczony jako jedna operacja lotnicza) z uwzględnieniem odrębnie wszystkich dni i nocy w roku,

b) w przypadku pozostałych lotnisk i lądowisk cywilnych oraz lotnisk i lądowisk wojskowych - z uwzględnieniem wszystkich dni i nocy w trzech kolejnych miesiącach roku o największej liczbie operacji lotniczych.

Jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory dnia LA,zew,D należy przyjąć długookresowy równoważny poziom dźwięku A, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAeq,zew,D.

Jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory nocy LA,zew,N, należy przyjąć:

 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAeq,zew,N,
 • długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A, pojedynczych operacji lotniczych występujących w ciągu 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy w odpowiednim przedziale czasu wg a) lub b) LAmax,zew,N przy obliczaniu długookresowego średniego maksymalnego poziomu dźwięku A uwzględnia się operacje lotnicze, powodujące na danym terenie hałas o poziomie dźwięku A LAmax ≥ 70 dB.

Uwaga! Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew pochodzącego od operacji lotniczych określa się np. przy wykorzystaniu map zasięgu hałasu lotniczego, danych z pomiarów monitoringowych, uzupełniających pomiarów akustycznych oraz obliczeń.

Przykład wykorzystania map hałasu lotniczego, obejmujących wartości LDWN i LN, do obliczenia miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq,zew,D podano w Załączniku E (informacyjnym) PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Przykład sposobu oszacowania wartości miarodajnego średniego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego odnoszącego się do pory nocy LAmax,zew,N na podstawie mapy długookresowego (w skali 1 roku) średniego poziomu dźwięku A odnoszącego się do pory nocy LN podano w Załączniku F (informacyjnym) PN-B-02151­‑3:2015-10 [8].

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł

Jako miarodajny dla pory dnia poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł niż wymienione w punktach 7.3.1 i 7.3.2 należy przyjąć dzienny równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, ­obliczony dla 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dnia z uwzględnieniem wszystkich dni roku.

Jako miarodajny dla pory nocy poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego od innych źródeł niż wymienione w punktach 7.3.1 i 7.3.2, należy przyjąć nocny równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, obliczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny nocy z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Określenie wartości poziomów odniesienia do obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych

Do obliczenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych pomieszczenia wg równania (1) wykorzystuje się poziom odniesienia dostosowany do rodzaju miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego.

Rozróżnia się poziomy odniesienia:

a) LAeq,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A, w porze dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N,

b) LAmax,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy średniego maksymalnego poziomu dźwięku A, w porze nocy LAeq,zew,N.

Wartości poziomu odniesienia LAeq,wew dotyczące miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego należy przyjąć odpowiednio:

 • z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy wartości równoważnych LAeq,zew,
 • z tabeli 8 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się do hałasu lotniczego i dotyczy wartości maksymalnych LAmax,zew.

W naszym przypadku mamy do czynienia z poziomami miarodajnymi dotyczącymi poziomów równoważnych i poniżej przedstawiono wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8] dotyczący pomieszczeń chronionych w budynkach mieszkalnych (TAB. 4a i TAB. 4b).

TABELA 4a. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4a. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4b. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 4b. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, hałasu zewnętrznego (wyciąg z tabeli 7 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

Wymagana izolacyjność akustyczna okien/drzwi balkonowych

Aby uzyskać zgodną z wymaganiami izolacyjność akustyczną przegrody zewnętrznej częściowo przeszklonej, bez ściennych nawiewników powietrza zewnętrznego dobiera się izolacyjność okna/drzwi balkonowych w zależności od izolacyjności akustycznej części pełnej oraz od udziału sumy powierzchni otworów okiennych/drzwi balkonowych w całkowitej powierzchni przegrody zewnętrznej widzianej od strony pomieszczenia.

Przyjmując, że wszystkie okna/drzwi balkonowe występujące w przegrodzie zewnętrznej będą miały jednakową izolacyjność akustyczną, izolacyjność akustyczną tych okien/drzwi balkonowych oblicza się wg równania (G.2) z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8]:

(3)

gdzie

RA,2,o - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej okna/drzwi balkonowych,
R’A,2 - wskaźnik oceny wymaganej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej wg rozdziału 6 normy PN-B­‑02151-3:2015-10 [8],
RA,2,p - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej części pełnej przegrody zewnętrznej,
S - pole powierzchni rzutu przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,
So - pole powierzchni rzutu otworów okiennych/drzwi balkonowych w przegrodzie zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,
Sp - pole powierzchni rzutu części pełnej ściany zewnętrznej pomieszczenia na płaszczyznę fasady lub dachu, Sp = S – So.

Uwaga! Jeżeli okno ma nawiewnik powietrza, to w równaniu (G.2) PN-B-02151-3:2015-10 [8] uwzględnia się RA,2 okna z nawiewnikiem; izolacyjność okna z nawiewnikiem określa się za pomocą pomiarów lub obliczeń wykorzystując zasadę wynikającą z równania (G.1) PN-B-02151-3:2015-10 [8].

Zależność między izolacyjnością akustyczną przegrody zewnętrznej X pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej i izolacyjnością okien/drzwi balkonowych przy uwzględnieniu procentowego udziału powierzchni otworów okiennych/drzwi balkonowych w całkowitej powierzchni przegrody zewnętrznej wg równania (G.2) przedstawiono w tabeli G.1 z normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [8] (TAB. 5).

TABELA 5. Zależność między wymaganą izolacyjnością akustyczną X przegrody zewnętrznej pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej oraz okien/drzwi balkonowych (tabela G.1 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

TABELA 5. Zależność między wymaganą izolacyjnością akustyczną X przegrody zewnętrznej pomieszczenia a izolacyjnością części pełnej oraz okien/drzwi balkonowych (tabela G.1 z normy PN-B-02151-3:2015-10 [8])

Wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

Poniżej omówiono wady i zalety określania minimalnej izolacyjności wypadkowej ścian zewnętrznych w budynkach wg obydwu norm.

PN-B-02151-3:1999 [11]

Wady:

Brak możliwości korzystania z map akustycznych ze względu na inny przedział czasowy poziomów hałasu zewnętrznego.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się (wg PN-B-02151­‑3:1999 [11]):

 • dla pory dziennej - równoważny poziom dźwięku A określony dla ośmiu kolejnych najniekorzystniejszych godzin między 6.00 a 22.00,
 • dla pory nocnej - równoważny poziom dźwięku A wyznaczony dla jednej najniekorzystniejszej godziny między 22.00 a 6.00.

Mapy akustyczne wykonywane dla dużych miast, głównych tras komunikacyjnych i dużych portów lotniczych podają:

 • LDWN - wskaźnik hałasu zewnętrznego (średni długookresowy w skali 1 roku poziom dźwięku A odnoszący się pory doby (24 godziny),
 • LN - średni, długookresowy (w skali 1 roku) poziom dźwięku A, odnoszący się do pory nocy (8 godzin).

2. Mało dokładny sposób ustalania wymagania dotyczącego izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, nieuwzględniający wielkości powierzchni przegród zewnętrznych oraz chłonności akustycznej pomieszczeń chronionych.

3. Ograniczenie możliwości określania minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej dla przypadków, gdy miarodajny poziom dźwięku A na zewnątrz budynku przekracza odpowiednio dla pory dnia i nocy 75 dB oraz 65 dB (brak w normie procedury, jak postępować w takich przypadkach).

4. Bardzo skomplikowany i niejednoznaczny sposób określania miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy hałasu lotniczego.

Zalety:

1. Prosta metodyka obliczeń.

2. Zakresy pięciodecybelowe miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy, dla których określona jest jedna wartość minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Wartość ta jest określana dla maksymalnej wartości miarodajnego poziomu dźwięku A, co powoduje wyższą izolacyjność ściany zewnętrznej dla niższych wartości z pięciodecybelowego zakresu miarodajnych poziomów dźwięku dla pory dnia i pory nocy (wyższą ochronę akustyczną).

PN-B-02151-3:2015-10 [8]

Wady:

1. Konieczność wykonania obliczeń dla każdego pomieszczenia chronionego akustycznie (tak naprawdę nie jest to wada, ale ze względu na żmudność obliczeń sklasyfikowana została jako wada).

Zalety:

1. Wprowadzenie minimalnej wartości wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej bez względu na wynik obliczeń (izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza niż R’A,2 = 30 dB (R’A,1 = 30 dB); wymaganie to nie dotyczy przegród zewnętrznych holi i pomieszczeń recepcji w hotelach, korytarzy i pomieszczeń rekreacyjnych w szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i restauracji, sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, dla których należy przyjąć, jako izolacyjność minimalną, wskaźnik oceny R’A,2 = 25 dB (R’A,1 = 25 dB).

2. Możliwość korzystania z map akustycznych.

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od wszystkich źródeł, z wyjątkiem hałasu lotniczego, przyjmuje się (wg PN-B-02151-3:2015-10 [8]):

 • dla pory dziennej - długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,D, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w roku,
 • dla pory nocnej - długookresowy równoważny poziom dźwięku A LAeq,zew,N, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

Mapy akustyczne wykonywane dla dużych miast, głównych tras komunikacyjnych i dużych portów lotniczych podają:

 • LDWN - wskaźnik hałasu zewnętrznego (średni długookresowy w skali 1 roku poziom dźwięku A odnoszący się pory doby (24 godziny),
 • LN - średni, długookresowy (w skali 1 roku) poziom dźwięku A odnoszący się do pory nocy (8 godzin).

LAeq,zew,D można oszacować na podstawie LDWN oraz LN, stosując metodę podaną w Załączniku E PN-B-02151-3:2015-10 [8], natomiast LAeq,zew,N = LN.

Różnice w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej

W celu pokazania różnic wynikających z metod zawartych w obydwu analizowanych normach ograniczono się do wymagań dla budynków wielorodzinnych jako najczęściej występujących przy projektowaniu nowych budynków. Wymagania przyjęto dla pokoi w porze nocnej jako wymagania determinujące obliczenia wymaganej minimalnej izolacyjności ściany zewnętrznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Na podstawie danych zebranych w działalności projektowej autora w TAB. 6 przedstawiono przykłady obliczeniowe w formie tabelarycznej.

TABELA 6. Porównanie obliczeń minimalnej wymaganej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej otrzymane wg obydwu analizowanych norm

TABELA 6. Porównanie obliczeń minimalnej wymaganej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej otrzymane wg obydwu analizowanych norm

Zmiana czasu oceny dla pory nocnej dla określania miarodajnego poziomu dźwięku hałasu drogowego i szynowego z 1 godziny (PN-B-02151-3:1999 [11]) na 8 godzin (PN-B-02151-3:2015­‑10 [8]) skutkuje albo brakiem zmian wartości, albo zmniejszeniem o 1-2 dB.

W obliczeniach przedstawionych w TAB. 6 założono, że miarodajne poziomy dźwięku, określone zgodnie z zasadami obowiązującymi w obydwu normach, są sobie równe.

Na podstawie obliczeń przedstawionych w TAB. 6 można zaobserwować dużą zależność obliczeń minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej od tzw. głębokości pomieszczenia (V/S). Przy tych samych wartościach miarodajnego poziomu dźwięku, np. na tej samej elewacji, wartość minimalnej wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej może się różnić w ekstremalnych przypadkach nawet o 5 dB.

W TAB. 7a  i TAB. 7b przedstawiono obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej RA,2 [dB] okien w zależności od udziału powierzchni okna w całkowitej powierzchni ściany zewnętrznej widzianej od strony pomieszczenia chronionego (% przeszklenia ściany zewnętrznej). Obliczenia wykonano przy założeniu, że izolacyjność akustyczna części pełnej ściany zewnętrznej jest co najmniej o 10 dB wyższa od najwyższej wartości izolacyjności akustycznej okna.

TABELA 7a. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7a. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7b. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

TABELA 7b. Obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien szczelnych w zależności od tzw. procentu przeszklenia ściany zewnętrznej

Analizowane wartości miarodajnego dźwięku A dla pory nocy są wartościami często spotykanymi przy dużych arteriach komunikacyjnych w Warszawie.

Przyjęto, że maksymalną wartością RA,2 [dB] okna jednoramowego (R-U  +  FIX) wykonanego w systemie PVC (jakimkolwiek) oraz okien drewnianych przy zastosowaniu dostępnego szklenia zarówno jednokomorowego jak i dwukomorowego jest RA,2 = 42 dB.

TAB. 7a  i TAB. 7b kolorem zielonym zaznaczono wartości RA,2 > 42 dB jako nieosiągalne dla okien jednoramowych.Fakt występowania w tak szerokim zakresie wartości RA,2 [dB], nieosiągalnych dla najbardziej rozpowszechnionych obecnie okien jednoramowych, powinien skłonić producentów stolarki okiennej do szukania rozwiązań pozwalających na spełnianie coraz wyższych wymagań, stawianych coraz częściej dla inwestycji realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych arterii komunikacyjnych i nie tylko (lotniska, itp.). Być może rozwiązaniem staną się okna z dodatkowym skrzydłem, tzw. 2+1, lub okna skrzynkowe.

Literatura

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR).
 2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU z 04. 01.2018).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity DzU z 04.01.2018).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z dn. 08.12.2017 poz. 2285).
 7. PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach".
 8. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".
 9. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU Nr 56, poz. 1422 z dnia 18.09.2015).
 11. PN-B-02151-3:1999, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
 12. PN-EN ISO 717-1:1999, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 13. PN-EN 12354-1:2002, "Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Agnieszka Agnieszka, 24.12.2020r., 03:02:02 Boże - gdybym przeczytała ten artykuł rok temu, to NIGDY nie zdecydowałabym się na wymianę mojego 75-cio letniego skrzynkowego okna na ten współczesny supernowoczesny badziew! Dałam się nabrać na ten barani pęd i teraz cierpię. Dopiero teraz przekonuję się przy jak bardzo głośnej ulicy mieszkam. Przestrzegam każdego kto ma za oknem hałas - jeśli drewniane ramy nie są bardzo zniszczone, to lepiej zdecydować się na renowację i nie nabierać się na przechwałki producentów. Żeby sprzedać gotowi są wciskać, że te okna są tak super, że jak my będziemy w pracy to ugotują dla nas obiad

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.