Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Classification of internal thermal insulation amendment methods

Poznaj kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania budynków od wewnątrz
Fot. R. Wójcik

Poznaj kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania budynków od wewnątrz


Fot. R. Wójcik

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Abstrakt

W artykule przedstawiono kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania istniejących budynków od wewnątrz, wybrane z wydanej w 2017 r. przez Grupę MEDIUM monografii "Docieplanie budynków od wewnątrz" - pierwszej na polskim rynku pozycji poświęconej w całości tej tematyce.

Classification of internal thermal insulation amendment methods.

The article presents criteria on the classification and selection of thermal insulation methods of existing buildings from the inside, selected from the monograph ‘Internal thermal insulation of buildings’ published in the year 2017 by the MEDIUM Group - Poland’s first publication devoted entirely to this issue.

Szybki rozwój technologii docieplania od wewnątrz jest również możliwy dzięki rozwojowi i stałemu udoskonalaniu metod ochrony budynków przed wilgocią. Na podstawie wieloletnich badań obiektów poddawanych termomodernizacji można sformułować tezę, że skuteczność i trwałość dociepleń wewnętrznych w głównej mierze zależy od niezawodnego zabezpieczenia budynku przed wilgocią oraz zapewnienia wymaganej wymiany powietrza wewnętrznego.

Zgodnie z kryterium uwzgledniającym specyficzne parametry cieplno-wilgotnościowe omówionych materiałów termoizolacyjnych można wyodrębnić sposoby docieplania od wewnątrz, które pretendują do miana odrębnych metod. Przepływ ciepła, pary wodnej oraz wody kapilarnej przez materiał można scharakteryzować, wykorzystując następujące parametry:

 • opór cieplny wewnętrznej warstwy dociepleniowej RTinsul., odniesiony do poziomu dopuszczalnego Rlimit, po przekroczeniu którego następuje wzrost zawartości wilgoci w przegrodzie, a także do oporu RWT  21 spełniającego wymagania określone w Warunkach technicznych, określone jako obowiązujące od 2021 roku,
 • przenikanie pary wodnej przez układ warstw dociepleniowych, charakteryzowane współczynnikiem oporu dyfuzyjnego wszystkich warstw materiału termoizolacyjnego μ, łącznie z osłonami paroizolacyjnymi ułożonymi jednostronnie lub dwustronnie (jeśli takie paroizolacje występują),
 • zdolność do transportu kapilarnego wody materiału dociepleniowego lub jego fragmentów, charakteryzowanej przez kąt zwilżania materiału przez wodę (γ = 0° - zwilżanie bardzo dobre lub γ ≥  90°- brak zwilżania spowodowany na przykład hydrofobizacją materiału).

Posługując się wymienionymi wielkościami, można sklasyfikować docieplenia wykonywane w praktyce według różnych koncepcji technologicznych, którym w celu ułatwienia dalszych opisów, prowadzonych na potrzeby analiz obliczeniowych, nadano opisowe nazwy.

Na RYS. 1, RYS. 2, RYS. 3, RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8 przedstawiono schematycznie zróżnicowane zjawiska transportu wody i wilgoci, które stanowią podstawę zaproponowanej klasyfikacji metod docieplania od wewnątrz.

RYS. 1. Docieplanie od wewnątrz metodą limitowanego oporu cieplnego. RYS. 2. Docieplanie od wewnątrz metodą jednostronnej bariery. 
Oznaczenia: 1 - istniejąca przegroda, 2 - izolacja termiczna, 3 - strumień ukośnego deszczu, 4 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 5 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 6 - paroizolacja, 7 - bariera wodo- i paroszczelna, 8  - strukturalna blokada przeciwwodna, 9 - strumień infiltracyjny powietrza, 10 - okładzina lub wyprawa wewnętrzna; rys.: R. Wójcik 
 • Metoda limitowanego oporu cieplnego (R-Lim.) - docieplenie materiałem otwartodyfuzyjnym o ograniczonym oporze cieplnym bez odrębnej paroizolacji (RYS. 1):

 (1)

 • Metoda jednostronnej bariery - docieplenie materiałem otwartodyfuzyjnym (komórkowym lub włóknistym) z paroizolacją oddzielającą warstwę termoizolacyjną od środowiska wewnętrznego (RYS. 2), spełniająca warunek:

(2)

RYS. 3. Docieplanie od wewnątrz metodą aktywną kapilarnie. RYS. 4. Docieplanie od wewnątrz metodą pełnej bariery dwustronnej.
Oznaczenia: 1 - istniejąca przegroda, 2 - izolacja termiczna, 3 - strumień ukośnego deszczu, 4 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 5 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 6 - paroizolacja, 7 - bariera wodo- i paroszczelna, 8 - strukturalna blokada przeciwwodna, 9 - strumień infiltracyjny powietrza, 10 - okładzina lub wyprawa wewnętrzna; rys.: R. Wójcik
 • Metoda aktywna kapilarnie - docieplenie materiałem otwartodyfuzyjnym, kapilarno-porowatym (RYS. 3), spełniająca warunek:

(3)

 • Metoda pełnej bariery dwustronnej - docieplenie materiałem paroszczelnym lub w paroszczelnej osłonie dwustronnej (RYS. 4), spełniająca warunek:

(4)

RYS. 5. Docieplanie od wewnątrz metodą punktowo-kapilarną. RYS. 6. Docieplanie od wewnątrz metodą liniowo-kapilarną.
Oznaczenia: 1 - istniejąca przegroda, 2 - izolacja termiczna, 3 - strumień ukośnego deszczu, 4 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 5 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 6 - paroizolacja, 7 - bariera wodo- i paroszczelna, 8 - strukturalna blokada przeciwwodna, 9 - strumień infiltracyjny powietrza, 10 - okładzina lub wyprawa wewnętrzna; rys.: R. Wójcik
 • Metoda punktowo-kapilarna - docieplenie materiałem paroszczelnym, (zamkniętokomórkowym), punktowo-kapilarnym (RYS. 5), spełniająca warunek:

(5)

 • Metoda liniowo-kapilarna - docieplenie materiałem odgazowanym, osłoniętym wysokobarierową powłoką gazoszczelną, liniowo-kapilarnym (system VIP-ART®), z funkcją kapilarności zwrotnej i aktywnym dogrzewaniem obwodowych stref mostków termicznych (RYS. 6), spełniająca warunek:

(6)

RYS. 7. Docieplanie od wewnątrz metodą aktywną kapilarnie. RYS. 8. Docieplanie od wewnątrz metodą pełnej bariery dwustronnej.
Oznaczenia: 1 - istniejąca przegroda, 2 - izolacja termiczna, 3 - strumień ukośnego deszczu, 4 - zimowy strumień dyfuzji pary wodnej, 5 - letni strumień dyfuzji pary wodnej, 6 - paroizolacja, 7 - bariera wodo- i paroszczelna, 8 - strukturalna blokada przeciwwodna, 9 - strumień infiltracyjny powietrza, 10 - okładzina lub wyprawa wewnętrzna; rys.: R. Wójcik

Metoda limitowanego oporu cieplnego

Metoda limitowanego oporu cieplnego, której istotę przedstawiono na RYS. 1, polega na zwiększeniu oporu cieplnego wewnętrzną warstwą dociepleniową do poziomu niezagrażającego nadmierną kondensacją wewnętrzną pary wodnej w poszczególnych warstwach docieplonej przegrody.

Rozwiązanie spełniające warunek (1) było stosowane w praktyce już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Strumień ukośnego deszczu oznaczony na RYS. 1RYS. 2RYS. 3RYS. 4RYS. 5RYS. 6RYS. 7 i RYS. 8 liczbą (3) oraz strumienie dyfuzyjne pary wodnej w okresie zimowym (4) oraz letnim (5) mogą naturalnie przepływać przez docieplaną przegrodę (1), zgodnie z jej naturalnymi zdolnościami do transportu wody i wilgoci. Osłona (10) w tym przypadku pełni jedynie funkcję mechanicznej osłony materiału termoizolacyjnego (2) oraz wystroju wnętrza.

W przypadku otwartodyfuzyjnych właściwości warstwy termoizolacyjnej zachodzi swobodny przepływ strumieni pary wodnej, podwyższający ryzyko zimowej kondensacji pary wodnej. Warstwy dociepleniowe o ograniczonej grubości umożliwiają jednak odparowywanie również w okresie letnim wilgoci skondensowanej w przegrodzie w okresie zimowym do wewnętrznego środowiska. Zwiększenie oporu cieplnego warstwą dociepleniową do poziomu, na który pozwalał pierwotny opór cieplny przegrody, był jednak traktowany przez projektantów jako "ryzykowna konieczność". Lansowano wówczas zalecenie, że docieplać można jedynie ściany na tyle "ciepłe", aby dodatkowe warstwy temoizolacyjne w okresie zimowym nie spowodowały obniżenia temperatury na ich wewnętrznej powierzchni poniżej punktu rosy. Po latach badań koncepcja ta została opisana w niemieckiej instrukcji WTA 6.4. [1].

Na RYS. 9 podano minimalne wymagania w zakresie Sdi warstwy dociepleniowej (łącznie z opóźniaczem przepływu pary wodnej), w zależności od oporu cieplnego docieplenia ΔRinsul. dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną. Badania wykazały, że podłoża o stosunkowo niskiej aktywności kapilarnej, których podciąganie kapilarne wody (współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej) w spełnia warunek w < 0,5 kg/m2 √h mogą być docieplane warstwami o oporze do ΔRinsul. = 2 m2·K/W i Sdi = 4 m.

RYS. 9. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej (łącznie z opóźniaczem przepływu pary wodnej) w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: według [1]

RYS. 9. Minimalne wymagania w zakresie warstwy dociepleniowej (łącznie z opóźniaczem przepływu pary wodnej) w zależności od oporu cieplnego docieplenia dla podłoży charakteryzujących się różną aktywnością kapilarną; rys.: według [1]

Przegrody o wyższej aktywności kapilarnej (w < 10 kg/m2 √h) mogą być bezpiecznie docieplane warstwami o oporze ΔRinsul. = 2,5 m2·K/W i Sdi = 1 m. Formalnie tego typu rozwiązanie powinno być zalecane jedynie w przypadku przegród nie tylko charakteryzujących się pierwotnie zadowalającym oporem cieplnym, lecz także dobrze pochłaniających wilgoć, których docieplenie warstwą o ograniczonych walorach termoizolacyjnych nie spowoduje nadmiernej kondensacji na styku warstwy dociepleniowej z przegrodą.

Występowanie koniecznego zapasu wartości czynnika temperaturowego upoważniającego do ułożenia na wewnętrznej powierzchni dodatkowej warstwy izolacji termicznej o ograniczonym oporze cieplnym nie zawsze było respektowane. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku metodę ograniczonego oporu cieplnego R-Lim stosowano do poprawy właściwości termoizolacyjnych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych i wielkoblokowych, wielokrotnie lekceważąc znane już wówczas zalecenia. Skutkowało to wieloma niepowodzeniami i ogólnie ugruntowaniem się krytycznych opinii w odniesieniu do docieplania od wewnątrz.

Podczas prowadzonych przez autora w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przeglądów wad technologicznych systemów prefabrykowanych, obejmujących ponad 6000 mieszkań, przebadano około 700 docieplanych od wewnątrz pojedynczych lokali. Stwierdzono wówczas, że tylko w około 300 przypadkach nie występowały problemy mykologiczne. Zdecydowany wpływ na taki stan rzeczy miały występujące wady technologiczne systemów wielkopłytowych (np. OWT 67, OWT-R, WK-70) oraz wielkoblokowych (cegła żerańska).

Docieplenie wewnętrzne było wówczas traktowane nie tylko jako sposób likwidacji przemarzania w miejscach słabo izolowanych termicznie, w ten sposób próbowano również tamować przecieki wód opadowych przez uszkodzone złącza lub zarysowane warstwy fasadowe, które wadliwie kwalifikowano jako przemarzanie. Rozpowszechnione wówczas rozwiązanie polegające na dociepleniu wełną mineralną oraz boazerią, z jednoczesnym brakiem dodatkowej ochrony mostków cieplnych, było obarczone wysokim poziomem ryzyka pogłębienia się kondensacji pary wodnej na styku wełna mineralna–prefabrykat. Powszechnie zjawiskom tym towarzyszył wysoki poziom wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, spowodowany zaburzeniami wentylacji.

Nagminne zmniejszanie przekroju kratek wentylacyjnych, osłabianie wentylacji przez podłączanie do niej okresowo uruchamianego okapu kuchennego, doszczelnianie stolarki okiennej z jednocześnie występującymi problemami z dostawami ciepła miały dość powszechny charakter. Wszystko to razem skutkowało ugruntowywaniem się złej opinii o dociepleniach wewnętrznych.

Koncepcja docieplania, którą po latach doświadczeń można nazwać "metodą limitowanego oporu cieplnego", jest obecnie realizowana z powodzeniem dzięki rozwojowi technologii ultralekkich betonów komórkowych. Porowaty ośrodek w dużym stopniu niweluje występujące mankamenty stosowanych pierwotnie rozwiązań, opartych na materiałach o wysokiej wilgociochłonności oraz niskim oporze dyfuzyjnym - porównywalnym z oporem powietrza, takich jak niehydrofobizowana wełna mineralna.

Mieszana struktura współcześnie oferowanych ultralekkich betonów komórkowych zapewnia przewodzenie pary wodnej, natomiast hydrofobizacja eliminuje nadmierną akumulację wilgoci. Zwiększenie oporu cieplnego warstwami dociepleniowymi o ograniczonym oporze cieplnym, który gwarantuje odparowanie w okresie letnim wilgoci skondensowanej we wnętrzu przegrody, należy zakwalifikować jako rozwiązanie sprawdzone i bezpieczne. Jego dodatkowym atutem jest znaczna odporność betonu komórkowego na zagrożenia biologiczne.

W ostatnich latach nastąpił również istotny rozwój programów symulacyjnych, umożliwiających w miarę precyzyjne sprawdzenie poprawności zaproponowanej grubości docieplenia - limitowanej koniecznością zapewnienia ujemnego rocznego bilansu wilgoci w przegrodzie. Zwiększenie grubości warstwy dociepleniowej ponad wartość dopuszczalną skutkuje stałym przyrostem zawilgocenia przegrody.

Przy okazji omawiania koncepcji "limitowanego oporu cieplnego" należy również wspomnieć o tzw. gwarantowanej ochronie cieplnej, która jest praktykowana w niektórych krajach zachodnich, na przykład zgodnie z zapisami w normy DIN 4108-2 (aktualne wydanie 2013-02 Minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków zapobiegające kondensacji i zagrożeniom higienicznym…), obowiązującej podczas rozbudowy i modernizacji budynków. W normie tej określono wartości minimalne oporu cieplnego, które mają zabezpieczyć wyłącznie przed występowaniem szkód spowodowanych przez wilgoć; na przykład dla ścian zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wartość Rmin wynosi 1,2 m2·K/W.

Określenie minimalnego oporu cieplnego dla przegród tylko częściowo wynika z potrzeby oszczędzania energii, gdyż warunek ten w przypadku muru o grubości jednej cegły spełniają warstwy wełny mineralnej grubości 4 cm lub krzemianu wapniowego grubości 6 cm - minimalny opór cieplny ma zapewniać bezpieczeństwo higieniczne. W polskich aktach normatywnych pojęcie minimalnego oporu cieplnego funkcjonowało również w poprzednich dekadach. Obecnie ochronę higieniczną przed rozwojem pleśni zapewniono przez określenie dopuszczalnej wartości czynnika temperaturowego ƒRsi.

Metoda jednostronnej bariery

Metodę jednostronnej bariery przedstawiono schematycznie na RYS. 2. Rozwiązanie polega na zwiększeniu oporu cieplnego przegrody (1) warstwą termoizolacyjną (2) o dowolnej wartości oporu cieplnego, oddzieloną od środowiska wewnętrznego paroizolacją (6). Takie rozwiązanie powstrzymuje dyfuzję pary wodnej z wnętrza pomieszczenia w kierunku zewnętrznym. Nadal nierozwiązany pozostaje problem kondensacji pary wodnej napływającej w okresie letnim od strony środowiska zewnętrznego w kierunku wnętrza pomieszczenia, jak również problem wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wadą takiego rozwiązania jest całkowite zablokowanie wysychania wilgoci do wnętrza pomieszczenia.

Teoretycznie letnia kondensacja powinna być szczególnie niekorzystna w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych w okresie letnim. Prowadzone przez autora badania kilku budynków docieplonych metodą "jednostronnej bariery" (w tym również klimatyzowanych w okresie letnim), w których wystąpiły problemy wilgotnościowe w stopniu wymagającym ponownego wykonania prac dociepleniowych, potwierdzają te obawy.

Pomiary prowadzone bezpośrednio po rozebraniu eksploatowanej w okresie kilkunastu lat zabudowy dociepleniowej, składającej się z 12 cm wełny mineralnej, paroizolacji polietylenowej oraz osłony g-k na ruszcie z profili blaszanych, wykazały występowanie miejsc o lokalnie podwyższonym poziomie zawilgocenia. Problemy wilgotnościowe występowały szczególnie w miejscach intensywnego oddziaływania wód opadowych od strony zewnętrznej (okresowo uszkodzone rynny, wadliwie zabezpieczone gzymsy, uszkodzenia korozyjne powierzchni zewnętrznej elewacji itp.). Ustalenie w takich przypadkach bilansu wilgoci i wskazanie udziału poszczególnych źródeł wymagałoby prowadzenia długotrwałych badań, co nie było możliwe ze względu na konieczność szybkiego zakończenia remontu.

Dobre warunki do prowadzenia szczegółowych badań występowały w przeznaczonym do rozbiórki budynku byłego laboratorium budownictwa UWM w Olsztynie. Doświadczalnie sprawdzono, że funkcjonujące tam przez 15 lat docieplania z jednostronną paroizolacją bardzo dobrze się sprawdzały, na przegrodach wykonywanych zarówno z cegły silikatowej, jak i z płyt PW8. Ściany docieplone od wewnątrz wełną mineralną grubości 12 cm, osłonięte folią polietylenową oraz płytami g-k na ruszcie z profili zimnogiętych, po upływie kilkunastu lat eksploatacji znajdowały się w bardzo dobrym, powietrzno-suchym stanie. Nie stwierdzono występowania jakichkolwiek problemów mykologicznych, co wskazywało na skuteczność tego rozwiązania. Należy jednak zaznaczyć, że badany obiekt pełnił funkcje biurowo-dydaktyczne, a wilgotność powietrza wewnętrznego w sezonie zimowym była w nim zazwyczaj bardzo niska i nie przekraczała poziomu 30-40%. Poprawnie zmontowane płyty PW8, składające się z warstwy poliuretanu w obudowie z blach falistych, są również wodo- i paroszczelne, pozytywnej opinii nie można więc rozszerzać na inne rozwiązania materiałowe.

Metoda docieplania z jednostronną barierą może być obecnie zaliczona do najczęściej stosowanych rozwiązań w Polsce. Docieplenie warstwą termoizolacyjną szczelnie osłoniętą paroizolacją, która nie dopuszcza dopływu wilgoci od strony pomieszczenia, wymaga monitorowania stanu fasady, jednak z wykonawczego punktu widzenia jest to wariant zdecydowanie najłatwiejszy. Teoretyczne założenie, że para wodna w okresie zimowym nie dyfunduje w głąb przegrody, wyklucza możliwość kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody. Uzyskanie takiego stanu wymaga jednak monitorowania oddziaływań atmosferycznych i dobrej jakości robót. Praktyka wskazuje, że w niektórych przypadkach paroizolacje są wykonywane wadliwie. Najczęściej popełnianymi błędami są brak wymaganych zakładów oraz uszkadzanie folii podczas wykonywania kolejnych etapów prac (głównie instalacyjnych), a także pozostawianie wewnętrznych pustek lub celowe wykonywanie szczelin powietrznych. Na FOT. przedstawiono pozostawione pustki wewnętrzne w okolicach nadproży, które zidentyfikowano podczas prac eksperckich prowadzonych w związku z zakwestionowaniem jakości robót dociepleniowych.

Wady metody polegającej na docieplaniu warstwami termoizolacyjnymi osłoniętymi wewnętrzną paroizolacją mogą się uwidaczniać podczas ulewnego deszczu. Wilgoć w takich przypadkach nie może wysychać do wnętrza, przez co w docieplonej przegrodzie utrzymuje się stan podwyższonego zawilgocenia.

Odrębnym, równie ważnym, problemem jest wysychanie pozalewowe, które rutynowo badano w szerokim zakresie, na przykład po powodziach w gminie Wilków. W nawodnionych przegrodach z wewnętrznymi izolacjami termicznymi i paroizolacjami obserwowano praktycznie zahamowanie procesu wysychania przegród. Proces wysychania muru uruchamiało dopiero usunięcie wszystkich warstw docieplających.

Podczas projektowania szczegółów występują również liczne utrudnienia w strefach ościeży okiennych oraz cienkich filarków międzyokiennych, gdzie praktycznie nie ma miejsca na ułożenie dodatkowych warstw. Choć w tych przypadkach z założenia powinno się przyjmować rozwiązania umożliwiające transport pary wodnej w kierunku wewnętrznym, to praktyka wykazuje na trend zgoła odmienny.

Metoda aktywna kapilarnie

Metoda aktywna kapilarnie (RYS. 3) polega na zwiększeniu oporu cieplnego warstwą izolacyjną, wykonaną z materiału o wysokiej zdolności do transportu kapilarnego wody. Pierwowzorem tego typu współczesnych materiałów są tradycyjne tynki wapienno-piaskowe, które bardzo dobrze chronią powierzchnie geometrycznych mostków cieplnych (naroży ścian) przed rozwojem pleśni, nawet w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej zawartości wilgoci w powietrzu.

Bardzo dobre właściwości transportowe tynków wapiennych, które umożliwiają skuteczną redystrybucję kondensatu pary wodnej poza strefę bezpośredniego skraplania, buforowanie wilgoci zawartej w powietrzu wewnętrznym oraz stabilny odczyn zasadowy, są atutami również współcześnie produkowanych materiałów krzemianowo-wapiennych. Dodatkowa modyfikacja włóknami celulozowymi lub perlitem ekspandowanym, a ostatnio również aerożelami, nie zakłóca przemieszczania się wody objętościowej, a w większości rozwiązań materiałowych nawet je wspomaga. Właściwości te charakteryzuje współczynnik transportu kapilarnego Dw [m2/s], który bardzo silnie zależy od zawartości wilgoci oraz temperatury (przedział zmienności obejmuje nawet kilka rzędów wielkości [2]). Oznaczenie przeprowadza się w pełnym zwilżaniu powierzchni materiału, które w równym stopniu zapewnia wypełnienie zarówno małych, jak i dużych kapilar.

W odniesieniu do materiałów aktywnych kapilarnie szczególnie istotna jest redystrybucja wilgoci występująca wówczas, gdy źródło wilgoci jest ograniczone. Właściwość tę charakteryzuje współczynnik redystrybucji wilgoci (Dww), który zależy od współczynnika nasiąkliwości powierzchniowej wody (aktywności kapilarnej) w [kg/(m2·s0,5)], zawartości wody u [kg/m3] oraz zawartości wody podczas swobodnego nasączania uf [kg/m3]. Zoptymalizowanie tych parametrów przez dobór składu surowców, ich odpowiedni przemiał oraz proces utwardzający autoklawizacji wykluczający rozmiękanie sprawia, że materiały aktywne kapilarnie ugruntowały swoją pozycję nie tylko w zwalczaniu pleśni i buforowaniu zawartości wilgoci w powietrzu, lecz także jako docieplenie wewnętrzne przegród [λ = 0,065÷0,1 W/(m·K)].

Oczywiście, w okresie bezpośredniego oddziaływania źródeł wilgoci walory termoizolacyjne materiałów aktywnych kapilarnie zostają znacznie ograniczone.

W zastosowaniu do dociepleń wewnętrznych transport wilgoci w różnych fazach nie został dostatecznie przebadany. Pierwsze próby podjęli pracownicy Instytutu Fizyki Budowli im. Fraunhofera: Daniel Zirkelbach, Andrea Binder oraz Hartwig M. Künzel, którzy opracowali nową laboratoryjną metodę testowania, odzwierciedlającą transport wilgoci w materiale w warunkach nieizotermicznych [3]. Stanowiska pomiarowe zaprojektowano w taki sposób, aby móc badać aktywność kapilarną izolacji wewnętrznej bez bezpośredniego kontaktu materiału z wodą w postaci ciekłej. Wymodelowano przepływ pary wodnej oraz wody w przeciwnych kierunkach.

Podobne badania, również z bezpośrednim kontaktem z wodą objętościową, są prowadzone w Laboratorium Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do badań rozkładu zawartości wilgoci wykorzystuje się metodę absorpcji promieniowania podczerwonego. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w pracy [4].

Metoda pełnej bariery dwustronnej

Metoda pełnej bariery dwustronnej (RYS. 4) może być opisana na przykładzie docieplenia przegrody płytami poliuretanowymi, zamkniętokomórkowymi w dwustronnej osłonie barierowej lub z warstwą zamkniętokomórkowego szkła spienionego.

Metoda eliminuje zagrożenia spowodowane zawilgacaniem materiału dociepleniowego na skutek infiltracji wód opadowych oraz kondensacji pary wodnej w okresie zimowym. Zminimalizowane są również oddziaływania spowodowane dyfuzją i akumulacją wilgoci w materiale warstwy dociepleniowej, co przekłada się na spowolnienie procesów starzeniowych. Wzrastają jednak wymagania dotyczące ochrony przed oddziaływaniem wód opadowych warstw fasadowych.

Poziom zawartości wilgoci powinien być monitorowany szczególnie wnikliwie, tak aby w materiale fasadowym nie dopuścić do przekroczenia poziomu krytycznego, skutkującego zniszczeniami mrozowymi. Powłokowa ochrona przeciwwilgociowa materiału dociepleniowego sprawia, że można zastosować grubość materiału spełniającą wymagania określone w WT 2021. Zwiększają się natomiast wymagania w zakresie mrozoodporności materiału docieplanej przegrody, szczególnie w jej części fasadowej, gdyż materiał dociepleniowy nie uczestniczy w redystrybucji wilgoci napływającej ze środowiska zewnętrznego. Szczelna bariera sprzyja również letniej kondensacji pary wodnej.

Teoretycznie rozwiązania z obustronną izolacją wysokobarierową materiału termoizolacyjnego mogłyby być zalecane w obiektach o wysokiej wilgotności powietrza wewnętrznego, z uwagi jednak na inne uwarunkowania i problemy, związane na przykład z mostkami termicznymi, należy przyjąć, że wysoka wilgotność powietrza wewnętrznego jest poważną przeszkodą w zalecaniu docieplenia wewnętrznego. Przede wszystkim należy zawsze rozwiązać problemy wilgotnościowe.

Metoda punktowo-kapilarna

Metoda punktowo-kapilarna (RYS. 5) bazuje na zamkniętokomórkowym rdzeniu poliuretanowym, poddanym perforacji z wypełnieniem otworów materiałem aktywnym kapilarnie - dobrze transportującym wilgoć.

Przykładem takiego rozwiązania są perforowane płyty poliuretanowe. Usytuowane w rozstawie 50×50 mm na całej powierzchni płyt "kanały kapilarne" pełnią funkcję regulatorów zawartości wilgoci w warstwie zaprawy podkładowej, okresowo gromadzącej się również w aktywnych kapilarnie warstwach tynku oraz gładzi. Jest to koncepcja, w której rozdzielono funkcje ochrony cieplnej i ochrony przeciwwilgociowej.

Gdy grubość rdzenia poliuretanowego wynosi 30 mm i λ = 0,031 W/(m·K), oferowane płyty są stosowane głównie jako ochrona antypleśniowa, natomiast gdy rdzeń jest grubszy, jest to już efektywna metoda dociepleniowa.

W celu pełniejszego rozpoznania właściwości systemu opartego na perforowanych płytach poliuretanowych podjęto badania ukierunkowane na określenie wpływu wilgoci na trwałość rdzenia tych płyt w zakresie ewentualnego zwiększenia przewodnictwa cieplnego i przyspieszenia procesów starzeniowych. Do tego typu badań skłaniały wieloletnie obserwacje autora dotyczące oddziaływania wody i wilgoci na trwałość uszczelnień wykonywanych z zastosowaniem pianek poliuretanowych, prowadzonych w ramach uszczelnień podziemnych obiektów przemysłowych (głównie fundamentów skrzyniowych pod maszyny precyzyjne).

Wyniki obserwacji wskazywały, że trwałość takich uszczelnień nie przekraczała pięciu lat. W celu wydłużenia trwałości prowadzonych zabiegów stosowano tzw. iniekcję podwójną. Najpierw wykonuje się uszczelnienia z zastosowaniem pianki poliuretanowej, a następnie uzupełnia się wypienioną w szczelinie strukturę poliuretanową z zastosowaniem znacznie trwalszej żywicy epoksydowej. Taki zabieg (iniekcja podwójna) znacznie podnosi trwałość uszczelnienia. Czy tego typu oddziaływania można przenosić na trwałość rdzenia w płycie termoizolacyjnej z funkcją punktowo-kapilarnego transportu wilgoci?

RYS. 10. Termogram powierzchni płyty punktowo-kapilarnej z widocznymi strefami wychłodzenia wokół kanałów transportujących wodę; rys.: R. Wójcik

RYS. 10. Termogram powierzchni płyty punktowo-kapilarnej z widocznymi strefami wychłodzenia wokół kanałów transportujących wodę; rys.: R. Wójcik

W celu rozpoznania ewentualnego oddziaływania wilgoci na trwałość rdzenia poliuretanowego przeprowadzono badania laboratoryjne zarówno w odniesieniu do właściwości termoizolacyjnych, jak i właściwości transportowych kanałów kapilarnych. Na podstawie ponaddwuletnich badań laboratoryjnych z pełnym kontaktem perforowanych płyt poliuretanowych z wodą objętościową nie stwierdzono utraty trwałości termoizolacyjnej i właściwości transportu wody. Wykluczając przypadki oddziaływania na strukturę sperforowanej pianki wody pod ciśnieniem hydrostatycznym, można sformułować wniosek, że wprowadzenie wilgoci w strukturę wewnętrzną rdzenia nie wywołuje negatywnego oddziaływania w postaci przyspieszenia procesów starzeniowych lub postępującej w czasie utraty drożności "osuszających" kanałów. Potwierdzają to badania ilościowe ukierunkowane na ocenę oddziaływania wilgoci w postaci pary wodnej zawartej w gazie wypełniającym pory, a także w fazie ciekłej, tj. filmu pokrywającego powierzchnię spodnią badanych próbek, jak i wody kapilarnej transportowanej przez masę wypełniającą otwory.

Na RYS. 10 pokazano termogram powierzchni płyty poliuretanowej, ilustrujący efekty termiczne potwierdzające nieustannie zachodzący proces skrośnego transportu kapilarnego wody przez rdzeń po dwuletnim, bezpośrednim kontakcie z lustrem wody.

Metoda aktywnego docieplania, liniowo­‑kapilarna

Metodę liniowo-kapilarną aktywnego docieplania (RYS. 6 i RYS. 8) opracowano w wyniku połączenia wieloletnich doświadczeń z badań nad różnymi dociepleniami wewnętrznymi z zainteresowaniem technologią materiałów próżniowych. Uzyskane wyniki dały asumpt do opracowania metody polegającej na zwiększeniu oporu cieplnego warstwą dociepleniową, z wykorzystaniem paneli próżniowych VIP wyposażonych w obwodowe złącza umożliwiające sterowanie skrośnym przepływem kapilarnym wilgoci do środowiska wewnętrznego.

W metodzie przewidziano również aktywne dogrzewanie obwodowych stref mostków termicznych (metoda aktywna IN). Instalacja grzewcza sterowana automatycznie zapobiega kondensacji powierzchniowej, a także przyspiesza efekt suszarniczy w strefach szczególnie narażonych na zawilgocenie kondensacyjne parą wodną. Optymalizacja proporcji powierzchni paroszczelnych do powierzchni aktywnych kapilarnie nakazywała, aby poszczególne panele miały wymiary nie większe niż 25×50 cm.

Przedstawiony podział stosowanych w praktyce rozwiązań, w którym za główne kryterium przyjęto ochronę przed wewnętrznym zawilgoceniem, nie wyczerpuje całej oferty rynkowej. Przemysł materiałów termoizolacyjnych jest bardzo aktywny i pojawiają się rozwiązania wykorzystujące materiały nowej generacji: próżniowe typu VIP, materiały aerożelowe o nowych właściwościach oraz różne ich połączenia.

Literatura

 1. WTA Merkblatt 6-4, 2009/D, Innendämmung nach WTA I, Planungsleitfaden.
 2. R. Wójcik, "Wpływ temperatury i wilgoci na współczynniki kinetyczne dyfuzji i termodyfuzji betonu komórkowego", praca doktorska, Politechnika Łódzka, Łódź 1990.
 3. D. Zirkelbach, A. Binder, H.M. Künzel, "Kapillaraktive Innendämmung - Wirkung und Beurteilun", Internationaler Innendämmkongress, Technische Uniwersität, Dresden 2011.
 4. R. Wójcik, A. Panuś, M. Tunkiewicz, "Influence of chemical damp proof cream on the capillary action and microstructure of mortars", 11th Nordic Symposium on Building Physics, Trondheim, Norway 2017.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.