Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Acoustic characteristics of rubber-metal sound insulation baffles - possibilities of prediction and experimental tests

Poznaj właściwości akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwięko-izolacyjnych
AIB

Poznaj właściwości akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwięko-izolacyjnych


AIB

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych [1]. Duże dawki hałasu są przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków podczas wykonywania pracy. Nadmierny hałas sprzyja także obniżeniu koncentracji pracowników, brakowi lub obniżeniu zrozumiałości sygnałów słownych oraz zmniejszeniu efektywności pracy.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

W celu redukcji poziomu hałasu stosowane są różnego typu zabezpieczenia przeciwhałasowe [2]. Wśród podstawowych rozwiązań technicznych wymienić należy przegrody budowlane [3], ekrany akustyczne, tłumiki hałasu [4], osłony dźwiękoizolacyjne [5], a także adaptację akustyczną, przeprowadzaną w pomieszczeniach z hałaśliwymi maszynami i urządzeniami [6]. Do rozwiązań technicznych, zwłaszcza jeśli mamy na myśli poprawę warunków akustycznych na stanowiskach pracy, zaliczają się także obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne.

Przy projektowaniu zabezpieczeń typu obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna niezbędna jest wiedza na temat parametrów akustycznych ścianek konstrukcyjnych, które powszechnie nazywane są przegrodami [7]. Przegrody zbudowane z materiałów mających właściwości dźwiękochłonne oraz z płyt, które mają własności dźwiękoizolacyjne, nazywane są przegrodami dźwiękochłonno-izolacyjnymi. Zazwyczaj materiał dźwiękochłonny takiej przegrody umieszcza się w obudowie od wewnątrz, czyli od strony źródła dźwięku.

Podstawowym materiałem dźwiękoizolacyjnym stosowanym przy budowie przegród do konstrukcji obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych są płyty metalowe, zazwyczaj są to blachy stalowe lub aluminiowe. Blachy te wyklejane są warstwą gumy. Badania warstw gumowych w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych zostały szerzej omówione w pracy [8], w której opisano między innymi badania doświadczalne przeprowadzone na stanowiskach laboratoryjnych, dotyczące właściwości dźwiękochłonnych oraz materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Oprócz badań laboratoryjnych stosowane są także metody obliczeniowe umożliwiające uzyskanie charakterystyki izolacyjności akustycznej przegród z wykorzystaniem parametrów fizycznych materiałów. W zależności od rodzaju przegrody stosowanych jest wiele modeli obliczeniowych [9-12]. Podstawowym i najbardziej znanym jest prawo masy [3, 13], za pomocą którego w przybliżony sposób można określić izolacyjność akustyczną przegród nie tylko jednorodnych, ale i tych o strukturze warstwowej, wykonanych z materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych.

W ramach artykułu poddano weryfikacji, w jakim stopniu przy użyciu podstawowego modelu obliczeniowego można uzyskać charakterystykę izolacyjności akustycznej przegród gumowo-metalowych, która byłaby zgodna z wynikami badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Weryfikacji poddano także wyniki uzyskane z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.

Zestawiając charakterystyki widmowe izolacyjności akustycznej na wykresach, dokonano analizy porównawczej. Z charakterystyk widmowych obliczono jednoliczbowe ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej Rw, wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr. Na podstawie zestawienia wartości wskaźników jednoliczbowych porównano wyniki otrzymane metodami obliczeniowymi z wynikami badań doświadczalnych.

TAB. 1. Własności materiałów stosowanych w analizowanych przegrodach warstwowych

TAB. 1. Własności materiałów stosowanych w analizowanych przegrodach warstwowych

Przegrody gumowo-metalowe

Przy konstrukcji ścianek obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, zwłaszcza obudów zintegrowanych, w których istotne jest zachowanie małych wymiarów przegrody (chodzi o ich grubość), stosuje się warstwy gumowe pod różną postacią [8]. Wymienić należy między innymi gumy o strukturze porowatej lub w postaci granulatu o gęstości odpowiednio 350-500 oraz 400-600 kg/m3, które spełniają funkcję rdzenia dźwiękochłonnego w przegrodzie. Granulaty oraz materiały ziarniste znalazły zastosowanie jako warstwy dźwiękochłonne także w przegrodach zabezpieczeń ograniczających hałas - w panelach ekranów akustycznych.

Odmienną grupę stanowią gumy o większej gęstości, wynoszącej 1000-1500 kg/m3, o strukturze litej [8]. Gumy lite, które analizowano w ramach artykułu, pełnią funkcję dźwiękoizolacyjną w elemencie ściennym obudowy. Gdy guma lita wypełnia przestrzeń między dwiema płytami (np. metalowymi), to stanowi wówczas rdzeń dźwiękoizolacyjny przegrody. Tego typu przegrody nazywane są dwuściennymi.

W TAB. 1 przedstawiono własności materiałów stanowiących elementy składowe przegród warstwowych gumowo-metalowych, które analizowano w ramach artykułu. Wszystkie płyty miały wymiary 1000×2000 mm (szerokość×wysokość). Płyty stalowe miały grubość 1 mm, natomiast warstwy gumowe miały grubości 2,5, 5 i 10 mm.

Podstawową płytą dźwiękoizolacyjną była blacha stalowa (S) stanowiąca pojedynczą przegrodę jednorodną. Płyty z gumy EPDM 40 (G), klejone do blach stalowych, stanowiły przegrody dwuwarstwowe (niejednorodne) lub trójwarstwowe, nazywane w tym przypadku przegrodami dwuściennymi w układzie warstw: płyta stalowa–guma–płyta stalowa.

TAB. 2. Oznaczenia i parametry analizowanych przegród

TAB. 2. Oznaczenia i parametry analizowanych przegród

RYS. 1-3. Układy przegród warstwowych: płyta stalowa jednorodna o grubości 1 mm (1), przegrody pojedyncze niejednorodne w układzie: warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (2), przegrody dwuścienne z rdzeniem dźwiękoizolacyjnym w układzie płyta stalowa 1 mm, warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (3); rys.: K. Kosała

RYS. 1-3. Układy przegród warstwowych: płyta stalowa jednorodna o grubości 1 mm (1), przegrody pojedyncze niejednorodne w układzie: warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (2), przegrody dwuścienne z rdzeniem dźwiękoizolacyjnym w układzie płyta stalowa 1 mm, warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (3); rys.: K. Kosała

Opis oznaczeń i parametrów analizowanych przegród pokazano w TAB. 2, w której podano także odniesienie do RYS. 1-3, przedstawiającego poglądowy układ warstw i oznaczenia przegród. Analizowane przegrody warstwowe gumowo-metalowe miały grubości od 3,5 do 12 mm.

Badania doświadczalne przegród

Badania doświadczalne przegród przeprowadzono w laboratorium sprzężonych komór pogłosowych znajdującym się w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, które przeznaczone jest do określania izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych [4, 8]. Podczas badań akustycznych przegrody dwuwarstwowe usytuowane były warstwami gumowymi od strony komory nadawczej - źródła dźwięku. Badania izolacyjności akustycznej przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi normami [14-15].

Na RYS. 4 pokazano wyznaczone z pomiarów charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegrody jednorodnej - pojedynczej płyty stalowej S oraz przegród dwuwarstwowej gumowo-metalowej G10-S i trójwarstwowej S-G10-S (objaśnienia symboliki przegród zawiera TAB. 2).

RYS. 4. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród: pojedynczej jednorodnej S, pojedynczej niejednorodnej (dwuwarstwowej) G10-S oraz dwuściennej (trójwarstwowej) S-G10-S [4, 8]; rys.: K. Kosała

RYS. 4. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród: pojedynczej jednorodnej S, pojedynczej niejednorodnej (dwuwarstwowej) G10-S oraz dwuściennej (trójwarstwowej) S-G10-S [4, 8]; rys.: K. Kosała

RYS. 5. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych: G2,5-S; G5-S i G10-S [4]; rys.: K. Kosała

RYS. 5. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych: G2,5-S; G5-S i G10-S [4]; rys.: K. Kosała

Dla każdej przegrody podano wartości jednoliczbowego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi (C; Ctr).

RYS. 6. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych: S-G2,5-S; S-G5-S i S-G10-S [4]; rys.: K. Kosała

RYS. 6. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych: S-G2,5-S; S-G5-S i S-G10-S [4]; rys.: K. Kosała

Zastosowanie warstwy gumowej o grubości 10 mm, przyklejonej do płyty stalowej, poprawiło własności dźwiękoizolacyjne przegrody, zwiększając wskaźnik Rw o 6 dB. Doklejenie trzeciej warstwy - płyty stalowej przyniosło stosunkowo niewielką korzyść (Rw = 36 dB) w porównaniu do układu dwuwarstwowego.

Na RYS. 5 pokazano porównanie charakterystyk widmowych izolacyjności akustycznej przegród gumowo-metalowych dwuwarstwowych. Zwiększanie grubości warstwy gumowej przyniosło widoczne na wykresach (RYS. 5) zwiększenie wartości izolacyjności akustycznej. Można zaobserwować odpowiadające temu wzrosty wartości wskaźnika Rw o 2 dB.

RYS. 6 przedstawia charakterystyki akustyczne przegród trójwarstwowych (dwuściennych). Zwiększenie grubości gumowego rdzenia dźwiękoizolacyjnego w przegrodzie z 2,5 do 5 mm praktycznie nie powoduje wzrostu izolacyjności akustycznej. Nieznaczną poprawę dźwiękoizolacyjności zauważyć można przy zastosowaniu rdzenia o grubości 10 mm.

Możliwości obliczenia izolacyjności akustycznej przegród warstwowych

Prawo masy

Do przybliżonego określenia charakterystyki izolacyjności akustycznej R stosowane jest prawo masy określone wzorem [13]:

      (1),

gdzie:

M - masa powierzchniowa przegrody [kg/m2],

ƒ - częstotliwość [Hz].

Zgodnie ze wzorem (1) izolacyjność akustyczna przegrody jednorodnej jest wprost proporcjonalna do masy powierzchniowej M i częstotliwości fali dźwiękowej ƒ i powinna w przybliżeniu wzrastać o 6 dB na oktawę. Prawo masy nie uwzględnia wpływu własności fizycznych materiału oraz własności konstrukcyjnych przegrody. Pomija ono także zjawisko rezonansu przestrzennego pomiędzy falami dźwiękowymi w ośrodku powietrznym a falami giętnymi w przegrodzie, zwanego zjawiskiem koincydencji, powodującego obniżenie izolacyjności akustycznej dla pewnej częstotliwości [3, 10-13].

Z charakterystyk widmowych (RYS. 4, RYS. 5 i RYS. 6) otrzymanych z badań laboratoryjnych wynika, że dla analizowanych przegród gumowo-metalowych zjawisko koincydencji nie występuje w rozpatrywanym paśmie częstotliwości: 50 Hz-5 kHz. Z tego powodu model prawa masy wydaje się dla tego typu przegród wystarczającym przybliżeniem, a zjawisko to nie będzie tutaj szerzej omawiane.

W modelu prawa masy nie uwzględnia się także wymiarów przegród (szerokości i wysokości płyt).

W celu zastosowania prawa masy dla przegród warstwowych masę powierzchniową M wyznacza się sumując iloczyny gęstości i grubości materiałów (warstw).

Oprogramowanie symulacyjne

Wygodnym w użyciu narzędziem do wyznaczania własności dźwiękoizolacyjnych przegród warstwowych jest komercyjne oprogramowanie, które w szybki sposób, oprócz charakterystyki widmowej, pozwala na obliczenia jednoliczbowych wskaźników, między innymi takich jak Rw, C i Ctr.

Przykładem takiego programu jest AFMG SoundFlow [16], którego użyto w ramach artykułu. Oprogramowanie jest przeznaczone do obliczeń parametrów akustycznych struktur wielowarstwowych, w tym również własności dźwiękochłonnych materiałów. Parametry akustyczne struktury materiałowej obliczane są z wykorzystaniem własności fizycznych materiałów oraz modeli teoretycznych opracowanych przez takich badaczy jak Mechel, Bies i inni [16].

Zgodnie z tematyką artykułu przy użyciu programu wyznaczono charakterystykę izolacyjności akustycznej w pasmach 1/3-oktawowych o częstotliwościach środkowych z zakresu 50 Hz-5 kHz dla siedmiu przegród o parametrach pokazanych w TAB. 2. Podczas obliczeń symulacyjnych uwzględniono wymiary przegród zgodne z wymiarami próbek używanych w czasie badań doświadczalnych.

Wyniki obliczeń izolacyjności akustycznej

RYS. 7. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla pojedynczej przegrody jednorodnej – S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych [5, 11]; rys.: K. Kosała

RYS. 7. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla pojedynczej przegrody jednorodnej – S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych [5, 11]; rys.: K. Kosała

RYS. 8. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 8. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 9. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 9. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 10. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G10-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 10. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G10-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 11. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 11. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 12. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 12. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 13. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 13. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

Wykorzystując podstawowy model obliczeniowy, jakim jest prawo masy, jak również obliczenia symulacyjne, wyznaczono charakterystyki widmowe izolacyjności akustycznej R analizowanych przegród. Na RYS. 7, RYS. 8, RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 i RYS. 13 przedstawiono zestawienie porównawcze charakterystyk dla siedmiu przegród opisanych w tabeli 2, wyznaczonych dwiema metodami obliczeniowymi w odniesieniu do charakterystyki uzyskanej z pomiarów.

Z wykresów pokazanych na RYS. 7, RYS. 8, RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 i RYS. 13 wynika, że prawo masy dość dobrze sprawdza się w określeniu charakterystyki izolacyjności akustycznej w porównaniu do badań laboratoryjnych. Najlepsze przybliżenia charakterystyk otrzymano dla przegród w zakresie częstotliwości powyżej 160 Hz. Znaczne rozbieżności między wartościami izolacyjności można zaobserwować wraz ze wzrostem grubości gumowej warstwy (RYS. 10) lub gumowego rdzenia dźwiękoizolacyjnego (RYS. 13).

Krzywe izolacyjności akustycznej uzyskane w wyniku przeprowadzonych symulacji w programie komputerowym lepiej oddają charakter krzywych otrzymanych z badań laboratoryjnych. Modele obliczeniowe używane w programie lepiej przybliżają wartości izolacyjności akustycznej uzyskane z badań laboratoryjnych w zakresie niższych częstotliwości (poniżej 200 Hz). Słabsze odwzorowanie charakterystyki, podobnie jak w przypadku modelu prawa masy, zaobserwować można dla przegrody z najgrubszymi warstwami gumy (RYS. 10 i RYS. 13).

W TAB. 3 pokazano zestawienie obliczonych jednoliczbowych ważonych wskaźników izolacyjności akustycznej Rw, wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, dla analizowanych w ramach badań doświadczalnych, symulacyjnych i obliczeń z użyciem prawa masy, przegród gumowo-metalowych.

TAB. 3. Jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, obliczone dla badanych przegród gumowo-metalowych

TAB. 3. Jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, obliczone dla badanych przegród gumowo-metalowych

Wskaźnik jednoliczbowy Rw obliczany jest dla pasma częstotliwości od 100 Hz do 3150 Hz. Wyniki pokazane w TAB. 3 potwierdzają, że w przypadku przegród o stosunkowo dużej grubości (G10-S oraz S-G10-S) wartości Rw, podobnie jak i charakterystyki, znacznie odbiegają od wartości otrzymanych w wyniku badań laboratoryjnych. Różnice wskaźników Rw wynoszą 4-6 dB.

Przeprowadzone analizy porównawcze wykazały, że w przypadku badanych przegród gumowo-metalowych we wszystkich przypadkach (wariantach przegród, TAB. 3) lepsze przybliżenie wartości jednoliczbowego ważonego wskaźnika Rw otrzymano wykorzystując prawo masy, porównując je z wynikami otrzymanymi z obliczeń symulacyjnych.

Wnioski

Przegrody gumowo-metalowe charakteryzują się stosunkowo małą grubością i dość dobrą skutecznością w ograniczaniu poziomu hałasu maszyn i urządzeń, dlatego często wykorzystywane są do budowy ścianek dźwiękoizolacyjnych w obudowach dźwiękochłonno-izolacyjnych, w szczególności w obudowach zintegrowanych.

Aby zapewnić odpowiednie właściwości dźwiękoizolacyjne, warstwy gumowe muszą charakteryzować się dużą gęstością, powyżej 1000 kg/m3, którą mają gumy o strukturze litej.

Do orientacyjnego rozeznania przydatności danej przegrody w konstruowaniu ścianki dźwiękoizolacyjnej typu przegroda gumowo-metalowa, np. do obudowy dźwiękoizolacyjnej lub dźwiękochłonno-izolacyjnej, wystarczającym narzędziem wydaje się zastosowanie podstawowego modelu obliczeniowego, jakim jest prawo masy. Nie uwzględnia ono ani struktury przegrody, ani wpływu własności fizycznych materiału, ani zjawiska koincydencji. Natomiast z obliczonej tym sposobem charakterystyki izolacyjności akustycznej wyznaczyć można jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw, które w dość dobrym stopniu, w przypadku analizowanych typów przegród warstwowych - gumowo-metalowych, przybliżają wartości Rw obliczone na podstawie badań laboratoryjnych, zwłaszcza dla przegród jednowarstwowych (jednorodnych) i dwuwarstwowych. W przypadku przegród trójwarstwowych różnice wartości Rw były większe i wynosiły do 4 dB.

Badania symulacyjne również mają wykorzystanie przy określaniu parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród gumowo-metalowych. Uzyskano charakter przebiegu krzywej izolacyjności akustycznej zbliżony do wyników otrzymanych z badań laboratoryjnych. Istotny wpływ na wyniki otrzymane z badań symulacyjnych będą miały przede wszystkim dokładne wartości właściwości fizycznych materiałów składowych przegrody.

Artykuł wydany w ramach działalności statutowej AGH w Krakowie, Katedry Mechaniki i Wibroakustyki nr 11.11.130.734.

Literatura

 1. Z. Engel, W. Zawieska, "Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia", CIOP-PIB, Warszawa 2010.
 2. Z. Engel, J. Sikora, "Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne: podstawy projektowania i stosowania", Wydawnictwa AGH, Kraków 1998.
 3. J. Nurzyński, "Akustyka w budownictwie", PWN, Warszawa 2018.
 4. J. Sikora, "Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych", Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 5. J. Sikora, K. Kosała, "Rozwiązania ograniczające hałas uderzeniowy prasy mechanicznej", "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002, s. 21-24.
 6. K. Kosała, R. Olszewski, "Płytowe ustroje dźwiękochłonne - rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia symulacyjne", "IZOLACJE" 10/2017, s. 60-64.
 7. J. Sikora, "Przegrody warstwowe stosowane w rozwiązaniach ograniczających hałas maszyn i urządzeń", "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2012, s. 26-31.
 8. J. Sikora, "Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych", Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
 9. D.A. Bies, C.H. Hansen, "Engineering noise control, theory and practice", Spon Press, London - New York 2009.
 10. L. Majkut, R. Olszewski, "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród jednorodnych", "Autobusy. Eksploatacja i Testy" 12/2018, s. 553-556.
 11. K. Kosała, "Calculation models for analyzing the sound insulating properties of homogeneous single baffles used in vibroacoustic protection", "Applied Acoustics" 146/2019, s. 108-117.
 12. K. Kosała, L. Majkut, R. Olszewski, "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii", "Autobusy. Eksploatacja i Testy" 12/2018, 106-109.
 13. J. Sadowski, "Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 14. EN ISO 10140-2: 2011, "Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych".
 15. EN ISO 717-1-08:2013, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 16. AFMG SoundFlow Software Manual. Ahnert Feistel Media Group 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.