Izolacje.com.pl

Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Acoustic characteristics of rubber-metal sound insulation baffles - possibilities of prediction and experimental tests

Poznaj właściwości akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwięko-izolacyjnych
AIB

Poznaj właściwości akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwięko-izolacyjnych


AIB

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych [1]. Duże dawki hałasu są przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków podczas wykonywania pracy. Nadmierny hałas sprzyja także obniżeniu koncentracji pracowników, brakowi lub obniżeniu zrozumiałości sygnałów słownych oraz zmniejszeniu efektywności pracy.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

W celu redukcji poziomu hałasu stosowane są różnego typu zabezpieczenia przeciwhałasowe [2]. Wśród podstawowych rozwiązań technicznych wymienić należy przegrody budowlane [3], ekrany akustyczne, tłumiki hałasu [4], osłony dźwiękoizolacyjne [5], a także adaptację akustyczną, przeprowadzaną w pomieszczeniach z hałaśliwymi maszynami i urządzeniami [6]. Do rozwiązań technicznych, zwłaszcza jeśli mamy na myśli poprawę warunków akustycznych na stanowiskach pracy, zaliczają się także obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne.

Przy projektowaniu zabezpieczeń typu obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna niezbędna jest wiedza na temat parametrów akustycznych ścianek konstrukcyjnych, które powszechnie nazywane są przegrodami [7]. Przegrody zbudowane z materiałów mających właściwości dźwiękochłonne oraz z płyt, które mają własności dźwiękoizolacyjne, nazywane są przegrodami dźwiękochłonno-izolacyjnymi. Zazwyczaj materiał dźwiękochłonny takiej przegrody umieszcza się w obudowie od wewnątrz, czyli od strony źródła dźwięku.

Podstawowym materiałem dźwiękoizolacyjnym stosowanym przy budowie przegród do konstrukcji obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych są płyty metalowe, zazwyczaj są to blachy stalowe lub aluminiowe. Blachy te wyklejane są warstwą gumy. Badania warstw gumowych w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych zostały szerzej omówione w pracy [8], w której opisano między innymi badania doświadczalne przeprowadzone na stanowiskach laboratoryjnych, dotyczące właściwości dźwiękochłonnych oraz materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Oprócz badań laboratoryjnych stosowane są także metody obliczeniowe umożliwiające uzyskanie charakterystyki izolacyjności akustycznej przegród z wykorzystaniem parametrów fizycznych materiałów. W zależności od rodzaju przegrody stosowanych jest wiele modeli obliczeniowych [9-12]. Podstawowym i najbardziej znanym jest prawo masy [3, 13], za pomocą którego w przybliżony sposób można określić izolacyjność akustyczną przegród nie tylko jednorodnych, ale i tych o strukturze warstwowej, wykonanych z materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych.

W ramach artykułu poddano weryfikacji, w jakim stopniu przy użyciu podstawowego modelu obliczeniowego można uzyskać charakterystykę izolacyjności akustycznej przegród gumowo-metalowych, która byłaby zgodna z wynikami badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Weryfikacji poddano także wyniki uzyskane z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.

Zestawiając charakterystyki widmowe izolacyjności akustycznej na wykresach, dokonano analizy porównawczej. Z charakterystyk widmowych obliczono jednoliczbowe ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej Rw, wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr. Na podstawie zestawienia wartości wskaźników jednoliczbowych porównano wyniki otrzymane metodami obliczeniowymi z wynikami badań doświadczalnych.

TAB. 1. Własności materiałów stosowanych w analizowanych przegrodach warstwowych

TAB. 1. Własności materiałów stosowanych w analizowanych przegrodach warstwowych

Przegrody gumowo-metalowe

Przy konstrukcji ścianek obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, zwłaszcza obudów zintegrowanych, w których istotne jest zachowanie małych wymiarów przegrody (chodzi o ich grubość), stosuje się warstwy gumowe pod różną postacią [8]. Wymienić należy między innymi gumy o strukturze porowatej lub w postaci granulatu o gęstości odpowiednio 350-500 oraz 400-600 kg/m3, które spełniają funkcję rdzenia dźwiękochłonnego w przegrodzie. Granulaty oraz materiały ziarniste znalazły zastosowanie jako warstwy dźwiękochłonne także w przegrodach zabezpieczeń ograniczających hałas - w panelach ekranów akustycznych.

Odmienną grupę stanowią gumy o większej gęstości, wynoszącej 1000-1500 kg/m3, o strukturze litej [8]. Gumy lite, które analizowano w ramach artykułu, pełnią funkcję dźwiękoizolacyjną w elemencie ściennym obudowy. Gdy guma lita wypełnia przestrzeń między dwiema płytami (np. metalowymi), to stanowi wówczas rdzeń dźwiękoizolacyjny przegrody. Tego typu przegrody nazywane są dwuściennymi.

W TAB. 1 przedstawiono własności materiałów stanowiących elementy składowe przegród warstwowych gumowo-metalowych, które analizowano w ramach artykułu. Wszystkie płyty miały wymiary 1000×2000 mm (szerokość×wysokość). Płyty stalowe miały grubość 1 mm, natomiast warstwy gumowe miały grubości 2,5, 5 i 10 mm.

Podstawową płytą dźwiękoizolacyjną była blacha stalowa (S) stanowiąca pojedynczą przegrodę jednorodną. Płyty z gumy EPDM 40 (G), klejone do blach stalowych, stanowiły przegrody dwuwarstwowe (niejednorodne) lub trójwarstwowe, nazywane w tym przypadku przegrodami dwuściennymi w układzie warstw: płyta stalowa–guma–płyta stalowa.

TAB. 2. Oznaczenia i parametry analizowanych przegród

TAB. 2. Oznaczenia i parametry analizowanych przegród

RYS. 1-3. Układy przegród warstwowych: płyta stalowa jednorodna o grubości 1 mm (1), przegrody pojedyncze niejednorodne w układzie: warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (2), przegrody dwuścienne z rdzeniem dźwiękoizolacyjnym w układzie płyta stalowa 1 mm, warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (3); rys.: K. Kosała

RYS. 1-3. Układy przegród warstwowych: płyta stalowa jednorodna o grubości 1 mm (1), przegrody pojedyncze niejednorodne w układzie: warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (2), przegrody dwuścienne z rdzeniem dźwiękoizolacyjnym w układzie płyta stalowa 1 mm, warstwa gumy o grubości 2,5; 5 i 10 mm i płyta stalowa 1 mm (3); rys.: K. Kosała

Opis oznaczeń i parametrów analizowanych przegród pokazano w TAB. 2, w której podano także odniesienie do RYS. 1-3, przedstawiającego poglądowy układ warstw i oznaczenia przegród. Analizowane przegrody warstwowe gumowo-metalowe miały grubości od 3,5 do 12 mm.

Badania doświadczalne przegród

Badania doświadczalne przegród przeprowadzono w laboratorium sprzężonych komór pogłosowych znajdującym się w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, które przeznaczone jest do określania izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych [4, 8]. Podczas badań akustycznych przegrody dwuwarstwowe usytuowane były warstwami gumowymi od strony komory nadawczej - źródła dźwięku. Badania izolacyjności akustycznej przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi normami [14-15].

Na RYS. 4 pokazano wyznaczone z pomiarów charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegrody jednorodnej - pojedynczej płyty stalowej S oraz przegród dwuwarstwowej gumowo-metalowej G10-S i trójwarstwowej S-G10-S (objaśnienia symboliki przegród zawiera TAB. 2).

RYS. 4. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród: pojedynczej jednorodnej S, pojedynczej niejednorodnej (dwuwarstwowej) G10-S oraz dwuściennej (trójwarstwowej) S-G10-S [4, 8]; rys.: K. Kosała

RYS. 4. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród: pojedynczej jednorodnej S, pojedynczej niejednorodnej (dwuwarstwowej) G10-S oraz dwuściennej (trójwarstwowej) S-G10-S [4, 8]; rys.: K. Kosała

RYS. 5. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych: G2,5-S; G5-S i G10-S [4]; rys.: K. Kosała

RYS. 5. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych: G2,5-S; G5-S i G10-S [4]; rys.: K. Kosała

Dla każdej przegrody podano wartości jednoliczbowego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi (C; Ctr).

RYS. 6. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych: S-G2,5-S; S-G5-S i S-G10-S [4]; rys.: K. Kosała

RYS. 6. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych: S-G2,5-S; S-G5-S i S-G10-S [4]; rys.: K. Kosała

Zastosowanie warstwy gumowej o grubości 10 mm, przyklejonej do płyty stalowej, poprawiło własności dźwiękoizolacyjne przegrody, zwiększając wskaźnik Rw o 6 dB. Doklejenie trzeciej warstwy - płyty stalowej przyniosło stosunkowo niewielką korzyść (Rw = 36 dB) w porównaniu do układu dwuwarstwowego.

Na RYS. 5 pokazano porównanie charakterystyk widmowych izolacyjności akustycznej przegród gumowo-metalowych dwuwarstwowych. Zwiększanie grubości warstwy gumowej przyniosło widoczne na wykresach (RYS. 5) zwiększenie wartości izolacyjności akustycznej. Można zaobserwować odpowiadające temu wzrosty wartości wskaźnika Rw o 2 dB.

RYS. 6 przedstawia charakterystyki akustyczne przegród trójwarstwowych (dwuściennych). Zwiększenie grubości gumowego rdzenia dźwiękoizolacyjnego w przegrodzie z 2,5 do 5 mm praktycznie nie powoduje wzrostu izolacyjności akustycznej. Nieznaczną poprawę dźwiękoizolacyjności zauważyć można przy zastosowaniu rdzenia o grubości 10 mm.

Możliwości obliczenia izolacyjności akustycznej przegród warstwowych

Prawo masy

Do przybliżonego określenia charakterystyki izolacyjności akustycznej R stosowane jest prawo masy określone wzorem [13]:

      (1),

gdzie:

M - masa powierzchniowa przegrody [kg/m2],

ƒ - częstotliwość [Hz].

Zgodnie ze wzorem (1) izolacyjność akustyczna przegrody jednorodnej jest wprost proporcjonalna do masy powierzchniowej M i częstotliwości fali dźwiękowej ƒ i powinna w przybliżeniu wzrastać o 6 dB na oktawę. Prawo masy nie uwzględnia wpływu własności fizycznych materiału oraz własności konstrukcyjnych przegrody. Pomija ono także zjawisko rezonansu przestrzennego pomiędzy falami dźwiękowymi w ośrodku powietrznym a falami giętnymi w przegrodzie, zwanego zjawiskiem koincydencji, powodującego obniżenie izolacyjności akustycznej dla pewnej częstotliwości [3, 10-13].

Z charakterystyk widmowych (RYS. 4, RYS. 5 i RYS. 6) otrzymanych z badań laboratoryjnych wynika, że dla analizowanych przegród gumowo-metalowych zjawisko koincydencji nie występuje w rozpatrywanym paśmie częstotliwości: 50 Hz-5 kHz. Z tego powodu model prawa masy wydaje się dla tego typu przegród wystarczającym przybliżeniem, a zjawisko to nie będzie tutaj szerzej omawiane.

W modelu prawa masy nie uwzględnia się także wymiarów przegród (szerokości i wysokości płyt).

W celu zastosowania prawa masy dla przegród warstwowych masę powierzchniową M wyznacza się sumując iloczyny gęstości i grubości materiałów (warstw).

Oprogramowanie symulacyjne

Wygodnym w użyciu narzędziem do wyznaczania własności dźwiękoizolacyjnych przegród warstwowych jest komercyjne oprogramowanie, które w szybki sposób, oprócz charakterystyki widmowej, pozwala na obliczenia jednoliczbowych wskaźników, między innymi takich jak Rw, C i Ctr.

Przykładem takiego programu jest AFMG SoundFlow [16], którego użyto w ramach artykułu. Oprogramowanie jest przeznaczone do obliczeń parametrów akustycznych struktur wielowarstwowych, w tym również własności dźwiękochłonnych materiałów. Parametry akustyczne struktury materiałowej obliczane są z wykorzystaniem własności fizycznych materiałów oraz modeli teoretycznych opracowanych przez takich badaczy jak Mechel, Bies i inni [16].

Zgodnie z tematyką artykułu przy użyciu programu wyznaczono charakterystykę izolacyjności akustycznej w pasmach 1/3-oktawowych o częstotliwościach środkowych z zakresu 50 Hz-5 kHz dla siedmiu przegród o parametrach pokazanych w TAB. 2. Podczas obliczeń symulacyjnych uwzględniono wymiary przegród zgodne z wymiarami próbek używanych w czasie badań doświadczalnych.

Wyniki obliczeń izolacyjności akustycznej

RYS. 7. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla pojedynczej przegrody jednorodnej – S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych [5, 11]; rys.: K. Kosała

RYS. 7. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla pojedynczej przegrody jednorodnej – S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych [5, 11]; rys.: K. Kosała

RYS. 8. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 8. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 9. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 9. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 10. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G10-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 10. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród pojedynczych dwuwarstwowych G10-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 11. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 11. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G2,5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 12. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 12. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 13. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

RYS. 13. Charakterystyki izolacyjności akustycznej R dla przegród dwuściennych S-G5-S, uzyskane z badań doświadczalnych i obliczeń z użyciem prawa masy oraz badań symulacyjnych; rys.: K. Kosała

Wykorzystując podstawowy model obliczeniowy, jakim jest prawo masy, jak również obliczenia symulacyjne, wyznaczono charakterystyki widmowe izolacyjności akustycznej R analizowanych przegród. Na RYS. 7, RYS. 8, RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 i RYS. 13 przedstawiono zestawienie porównawcze charakterystyk dla siedmiu przegród opisanych w tabeli 2, wyznaczonych dwiema metodami obliczeniowymi w odniesieniu do charakterystyki uzyskanej z pomiarów.

Z wykresów pokazanych na RYS. 7, RYS. 8, RYS. 9, RYS. 10, RYS. 11, RYS. 12 i RYS. 13 wynika, że prawo masy dość dobrze sprawdza się w określeniu charakterystyki izolacyjności akustycznej w porównaniu do badań laboratoryjnych. Najlepsze przybliżenia charakterystyk otrzymano dla przegród w zakresie częstotliwości powyżej 160 Hz. Znaczne rozbieżności między wartościami izolacyjności można zaobserwować wraz ze wzrostem grubości gumowej warstwy (RYS. 10) lub gumowego rdzenia dźwiękoizolacyjnego (RYS. 13).

Krzywe izolacyjności akustycznej uzyskane w wyniku przeprowadzonych symulacji w programie komputerowym lepiej oddają charakter krzywych otrzymanych z badań laboratoryjnych. Modele obliczeniowe używane w programie lepiej przybliżają wartości izolacyjności akustycznej uzyskane z badań laboratoryjnych w zakresie niższych częstotliwości (poniżej 200 Hz). Słabsze odwzorowanie charakterystyki, podobnie jak w przypadku modelu prawa masy, zaobserwować można dla przegrody z najgrubszymi warstwami gumy (RYS. 10 i RYS. 13).

W TAB. 3 pokazano zestawienie obliczonych jednoliczbowych ważonych wskaźników izolacyjności akustycznej Rw, wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, dla analizowanych w ramach badań doświadczalnych, symulacyjnych i obliczeń z użyciem prawa masy, przegród gumowo-metalowych.

TAB. 3. Jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, obliczone dla badanych przegród gumowo-metalowych

TAB. 3. Jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr, obliczone dla badanych przegród gumowo-metalowych

Wskaźnik jednoliczbowy Rw obliczany jest dla pasma częstotliwości od 100 Hz do 3150 Hz. Wyniki pokazane w TAB. 3 potwierdzają, że w przypadku przegród o stosunkowo dużej grubości (G10-S oraz S-G10-S) wartości Rw, podobnie jak i charakterystyki, znacznie odbiegają od wartości otrzymanych w wyniku badań laboratoryjnych. Różnice wskaźników Rw wynoszą 4-6 dB.

Przeprowadzone analizy porównawcze wykazały, że w przypadku badanych przegród gumowo-metalowych we wszystkich przypadkach (wariantach przegród, TAB. 3) lepsze przybliżenie wartości jednoliczbowego ważonego wskaźnika Rw otrzymano wykorzystując prawo masy, porównując je z wynikami otrzymanymi z obliczeń symulacyjnych.

Wnioski

Przegrody gumowo-metalowe charakteryzują się stosunkowo małą grubością i dość dobrą skutecznością w ograniczaniu poziomu hałasu maszyn i urządzeń, dlatego często wykorzystywane są do budowy ścianek dźwiękoizolacyjnych w obudowach dźwiękochłonno-izolacyjnych, w szczególności w obudowach zintegrowanych.

Aby zapewnić odpowiednie właściwości dźwiękoizolacyjne, warstwy gumowe muszą charakteryzować się dużą gęstością, powyżej 1000 kg/m3, którą mają gumy o strukturze litej.

Do orientacyjnego rozeznania przydatności danej przegrody w konstruowaniu ścianki dźwiękoizolacyjnej typu przegroda gumowo-metalowa, np. do obudowy dźwiękoizolacyjnej lub dźwiękochłonno-izolacyjnej, wystarczającym narzędziem wydaje się zastosowanie podstawowego modelu obliczeniowego, jakim jest prawo masy. Nie uwzględnia ono ani struktury przegrody, ani wpływu własności fizycznych materiału, ani zjawiska koincydencji. Natomiast z obliczonej tym sposobem charakterystyki izolacyjności akustycznej wyznaczyć można jednoliczbowe ważone wskaźniki Rw, które w dość dobrym stopniu, w przypadku analizowanych typów przegród warstwowych - gumowo-metalowych, przybliżają wartości Rw obliczone na podstawie badań laboratoryjnych, zwłaszcza dla przegród jednowarstwowych (jednorodnych) i dwuwarstwowych. W przypadku przegród trójwarstwowych różnice wartości Rw były większe i wynosiły do 4 dB.

Badania symulacyjne również mają wykorzystanie przy określaniu parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród gumowo-metalowych. Uzyskano charakter przebiegu krzywej izolacyjności akustycznej zbliżony do wyników otrzymanych z badań laboratoryjnych. Istotny wpływ na wyniki otrzymane z badań symulacyjnych będą miały przede wszystkim dokładne wartości właściwości fizycznych materiałów składowych przegrody.

Artykuł wydany w ramach działalności statutowej AGH w Krakowie, Katedry Mechaniki i Wibroakustyki nr 11.11.130.734.

Literatura

 1. Z. Engel, W. Zawieska, "Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia", CIOP-PIB, Warszawa 2010.
 2. Z. Engel, J. Sikora, "Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne: podstawy projektowania i stosowania", Wydawnictwa AGH, Kraków 1998.
 3. J. Nurzyński, "Akustyka w budownictwie", PWN, Warszawa 2018.
 4. J. Sikora, "Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych", Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 5. J. Sikora, K. Kosała, "Rozwiązania ograniczające hałas uderzeniowy prasy mechanicznej", "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002, s. 21-24.
 6. K. Kosała, R. Olszewski, "Płytowe ustroje dźwiękochłonne - rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia symulacyjne", "IZOLACJE" 10/2017, s. 60-64.
 7. J. Sikora, "Przegrody warstwowe stosowane w rozwiązaniach ograniczających hałas maszyn i urządzeń", "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2012, s. 26-31.
 8. J. Sikora, "Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych", Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
 9. D.A. Bies, C.H. Hansen, "Engineering noise control, theory and practice", Spon Press, London - New York 2009.
 10. L. Majkut, R. Olszewski, "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród jednorodnych", "Autobusy. Eksploatacja i Testy" 12/2018, s. 553-556.
 11. K. Kosała, "Calculation models for analyzing the sound insulating properties of homogeneous single baffles used in vibroacoustic protection", "Applied Acoustics" 146/2019, s. 108-117.
 12. K. Kosała, L. Majkut, R. Olszewski, "Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii", "Autobusy. Eksploatacja i Testy" 12/2018, 106-109.
 13. J. Sadowski, "Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 14. EN ISO 10140-2: 2011, "Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych".
 15. EN ISO 717-1-08:2013, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 16. AFMG SoundFlow Software Manual. Ahnert Feistel Media Group 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.