Izolacje.com.pl

Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych

Cz. 1. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej według aktualnych norm

Poznaj wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej według aktualnych norm
www.freeimages.com

Poznaj wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej według aktualnych norm


www.freeimages.com

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i aktualizacją wykazu norm znacząco zmieniło się podejście dotyczące wymagań w tym zakresie. Zmiany dotyczą zarówno wymagań, jak i metodyki wersyfikacji parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród zewnętrznych.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

 

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz aktualizacją wykazu norm znacząco zmieniło się podejście dotyczące wymagań w tym zakresie. Zmiany dotyczą zarówno wymagań, jak i metodyki wersyfikacji parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród zewnętrznych. Artykuł zawiera wyjaśnienia
dotyczące wprowadzonych zmian.

Noise protection in buildings within the context of acoustic insulation capacity of internal partitions. Part 1. Requirements concerning acoustic insulation capacity according to current standards

The present article concerns acoustic insulation capacity of internal partitions. On the occasion of the novella of the Polish regulation on the conditions to which buildings and their placement should correspond entering into force on January 1st, 2018., and on the occasion of the update of standards, the approach concerning requirements in this regard changed significantly. Changes apply both to requirements as well as the methods of verification of sound insulation parameters of internal partitions. The article includes clarifications to the introduced changes.

Obowiązek ochrony przed hałasem w budynku wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo budowlane [1], która w artykule 5.1. stanowi, że "obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 [2] dotyczących:

 • nośności i stateczności konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych".

Należy zauważyć, że jedno z siedmiu wymagań podstawowych dotyczy właśnie ochrony przed hałasem. Szczegółowe wymagania w tym zakresie znajdują się w przepisach, do których odnosi się ustawa. Jednym z nich jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3] (ostatnia zmiana 14 listopada 2017 r. [4]).

W dziale IX poświęconym ochronie przed hałasem i drganiami w §323 stwierdza się, że budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

Zgodnie z paragrafem § 323 rozporządzenia pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

 • zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
 • pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
 • powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych,
 • pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku nowelizacji rozporządzenia [4] zaktualizowana została treść załącznika nr 1 zawierającego wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu.

W wykazie pojawiła się między innymi norma PN-B-02151-3:2015-10 [5], która znacząco różni się w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności przegród zewnętrznych od swojej poprzedniczki z 1999 roku.

Nowe podejście pozwala w sposób bardziej dokładny określić wymagania z drugiej strony jednak wymaga od projektanta dokładniejszego zapoznania się z tematyką oraz wykonania bardziej pracochłonnych obliczeń niż miało to miejsce w wersji poprzedniej. Stąd pomysł niniejszego artykułu, mającego na celu przybliżenie tematu izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w kontekście wymagań oraz metodyki obliczeniowej według normy PN-B-02151-3:2015-10 [5].

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej właściwej przegród zewnętrznych w budynkach według PN-B-02151-3:2015-10

W celu sprawdzenia wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej konieczne jest określenie przez projektanta wymagań. Wymagania określić należy na podstawie poziomu hałasu na zewnątrz projektowanego budynku, parametrów pogłosowych pomieszczenia oddzielonego analizowaną ścianą od środowiska zewnętrznego oraz założonego poziomu odniesienia (określającego jaki poziom hałasu dopuszczamy w pomieszczeniu przy uwzględnieniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego).

Wymagania należy sprawdzić oddzielnie dla pory dnia i pory nocy, a następnie jako wymaganą wartość izolacyjności akustycznej należy przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2, która jest większa. Niezależnie od wyniku obliczeń izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie może być mniejsza od wartości poniżej:

 • R’A,2 = 25 dB - hole i pomieszczenia recepcji w hotelach, korytarze i pomieszczenia rekreacyjne w szkołach, sale konsumpcyjne kawiarni i restauracji, sale wystawowe oraz pomieszczenia do zajęć sportowych i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu,
 • R’A,2 = 30 dB - pozostałe pomieszczenia.

Wymaganą przybliżoną izolacyjność akustyczną wypadkową przegrody zewnętrznej należy obliczać z wzoru:

(1)

gdzie:

LA,zew - miarodajny poziom hałasu na zewnątrz danej przegrody zewnętrznej, wartość zaokrąglona do pełnej liczby decybeli,

LA,wew - poziom odniesienia do obliczania izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej [dB],

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzianej od strony pomieszczenia [m2],

A - chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o częstotliwości ƒ = 500 Hz bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników [m2],

3 - poprawka przyjętą ze względu na brak możliwości ścisłego określenia miarodajnego poziomu charakteryzującego hałas zewnętrzny, na który narażony będzie budynek w dłuższej perspektywie czasu

Przy czym:

(2)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia [m3],

T - przewidywany czas pogłosu w pomieszczeniu w oktawowym paśmie o częstotliwości ƒ = 500 Hz [s] należy przyjmować wzorcowemu czasowi pogłosu T = 0,5 s, z wyjątkiem pomieszczeń, dla których w PN-B-02151-4 [6] określono wymagania.

W przypadku, kiedy na zewnątrz budynku występuje hałas, do oceny którego zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:2013 [7] powinien być dobrany wskaźnik adaptacyjny C, a nie Ct,r, zamiast wskaźnika R’A,2 stosuje się wskaźnik R’A,1.

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której poziom hałasu na zewnątrz przegród pomieszczenia jest różny, norma PN-B-02151­‑3:2015-10 [5] zaleca następujący sposób postępowania:

 • należy wyznaczyć wymaganą izolacyjność od dźwięków powietrznych każdej z przegród zewnętrznych w pomieszczeniu oddzielnie, jak dla przypadku, gdy pomieszczenie ma tylko jedną przegrodę zewnętrzną;
 • następnie należy zwiększyć wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2 o poprawkę 10·lg(P) w dB, gdzie P oznacza liczbę przegród zewnętrznych w pomieszczeniu.

Jeżeli w pomieszczeniu występują zarówno przegrody z oknami, jak i bez okien, to obliczenia poprawki wykonać można przy uwzględnieniu wyłącznie przegród z oknami, pod warunkiem że izolacyjność akustyczna przegród pełnych będzie zwiększona o wartość 7 dB (jeżeli pomieszczenie ma jedną przegrodę pełną) lub o 10 dB (jeżeli pomieszczenie ma więcej niż jedną przegrodę zewnętrzną pełną).

Powyższy sposób postępowania prowadzi do stosowania wzoru poniżej.

(3)

gdzie:

P - liczba przegród zewnętrznych w pomieszczeniu

lub

P - liczba przegród zewnętrznych z oknami w pomieszczeniu (wówczas izolacyjność przegród bez okien zwiększamy o 7 dB (w przypadku jednej przegrody bez okien) lub o 10 dB (w przypadku większej liczby przegrody bez okien).

Możliwe jest również stosowanie alternatywnego w stosunku do propozycji normowej sposobu określenia wymagań dla przegród zewnętrznych, w sytuacji gdy poziom hałasu zewnętrznego przy przegrodach jest różny. Sposobem tym jest przyjęcie metodą iteracji izolacyjności akustycznej każdej z przegród. Wykorzystać do tego celu należy wzór (4) na poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia związany z transmisją energii akustycznej przez pojedynczą przegrodę i kontrolując jednocześnie wartość poziomu hałasu w pomieszczeniu pochodzącego od wszystkich przegród według wzoru (5), tak aby nie przekroczyć wartości odniesienia LA,wew.

(4)

gdzie:

i - kolejna przegroda zewnętrzna w pomieszczeniu.

Wpływ wszystkich przegród na poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia obliczamy stosując "sumowanie logarytmiczne":

(5)

Obliczona w ten sposób wartość LAeq,wew nie może być większa od wartości poziomu odniesienia podanego w TAB. 1 dla konkretnego przypadku pomieszczenia.

TABELA 1. Poziom odniesienia LA,wew w pomieszczeniu, związany z miarodajnym równoważnym poziomem hałasu zewnętrznego według PN-B-02151-3:2015-10 [5]

TABELA 1. Poziom odniesienia LA,wew w pomieszczeniu, związany z miarodajnym równoważnym poziomem hałasu zewnętrznego według PN-B-02151-3:2015-10 [5]

Metodyka postępowania mająca na celu sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących dźwiękoizolacyjności przegród zewnętrznych

Sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań projektowych dokonuje się najczęściej na etapie projektu, choć sprawdzenie takie może zostać przeprowadzone również w celu kontroli na etapie, kiedy budynek już istnieje. Tok postępowania wówczas jest taki sam jak zaproponowany poniżej.

W przypadku weryfikacji rozwiązań na etapie projektu, najwłaściwszym etapem na uwzględnienie wymagań akustycznych jest etap koncepcji. Korzystne jest bowiem uzgodnienie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych z wymaganiami dotyczącymi ochrony akustycznej tak, aby zminimalizować jej koszty.

W celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań dotyczących przegród zewnętrznych z punktu widzenia przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej należy określić:

 • wymaganą wartość izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2,
 • wypadkową przybliżoną izolacyjność akustyczną właściwą przegrody zewnętrznej R’wyp,A,2.

Jeżeli spełniony jest warunek (4), przegrodę zewnętrzną można uznać za prawidłowo zaprojektowaną.

(6)

Poniżej przedstawiono metodykę dotyczącą wyznaczenia poszczególnych składników nierówności (4).

Określenie wymaganej minimalnej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegród zewnętrznych

Na RYS. 1 przedstawiono propozycję schematu ideowego, dotyczącego ustalenia wymaganej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej.

RYS. 1. Schemat dotyczący ustalenia wymaganej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej; rys.: L. Dulak

RYS. 1. Schemat dotyczący ustalenia wymaganej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej; rys.: L. Dulak

Zgodnie z wzorem (1) w celu ustalenia wymaganej wartości minimalnej wskaźnika R’A,2, należy określić:

 • wartość miarodajnego poziomu hałasu na zewnątrz danej przegrody zewnętrznej LA,zew (dokładny tok postępowania opisano w dalszej części artykułu),
 • poziom odniesienia LA,wew odczytany z TAB. 1 zależnie od funkcji pomieszczenia oddzielonego przegrodą od środowiska zewnętrznego,
 • korektę  związaną z powierzchnią ściany oraz chłonnością akustyczną pomieszczenia.

Po podstawieniu wzoru (2) na chłonność akustyczną dla pomiesz­czeń z jedną ścianą zewnętrzną powyższa korekta przyjmuje postać gdzie przyjęto jako głębokość ­pomieszczenia.

W praktyce oznacza to, że na etapie określenia ­wymagania koniecz­na jest znajomość jedynie głębokości pomieszczenia i jego funkcji natomiast jego szerokość, a tym samym powierzchnia przegrody zewnętrznej nie ma znaczenia. Jest to istotne uproszczenie, gdyż na etapie koncepcji często brak jest informacji dotyczących dokładnego podziału powierzchni użytkowej (powyższa uwaga dotyczy w szczególności budynków biurowych i usługowych).

Miarodajny poziom hałasu na zewnątrz przegrody zewnętrznej LA,zew

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przyjmuje się w odległości 2 m od fasady budynku na wysokości rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej. Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego należy wyznaczyć odrębnie dla pory dnia i pory nocy:

 • LA,zew,D od 6:00 do 22:00,
 • LA,zew,N od 22:00 do 6:00.

Sposób wyznaczania wartości poziomu LA,zew,D i LA,zew,N uzależniony jest od rodzaju źródeł hałasu, jakie występują na danym terenie:

 • Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego od komunikacji drogowej i szynowej wyznacza się dla 16 godzin dnia LAeq,zew,D i dla 8 godzin nocy LAeq,zew,N (z uwzględnieniem wszystkich dni i nocy w roku).
 • Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla lotnisk z łączną liczbą operacji lotniczych powyżej 3000/rok wyznacza się dla 16 godzin dnia LAeq,zew,D i dla 8 godzin nocy LAeq,zew,N oraz dodatkowo długookresowy średni miarodajny poziom dźwięku A LA,max,zew,N określony dla średniej liczby N pojedynczych operacji lotniczych występujących w ciągu 8 godzin nocy, jeżeli ich średnia liczba w ciągu nocy wynosi min. 3 oraz powodują na danym terenie hałas o poziomie co najmniej LA,max,F = 70 dB (z uwzględnieniem wszystkich dni i nocy w roku).
 • Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pozostałych lotnisk i lądowisk cywilnych oraz lotnisk i lądowisk wojskowych wyznacza się dla 16 godzin dnia LA,zew,D i dla 8 godzin nocy LA,zew,N oraz dodatkowo długookresowy średni miarodajny poziom dźwięku A LA,max,zew,N określony dla średniej liczby N pojedynczych operacji lotniczych występujących w ciągu 8 godzin nocy jeżeli ich średnia liczba w ciągu nocy wynosi min. 3 oraz powodują na danym terenie hałas o poziomie co najmniej LA,max,F = 70 dB (z uwzględnieniem odrębnie wszystkich dni i nocy w kolejnych trzech miesiącach roku o największej liczbie operacji lotniczych).
 • Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego od pozostałych źródeł hałasu (np. hałasu przemysłowego) wyznacza się dla 8 kolejnych najbardziej niekorzystnych godzin dnia LAeq,zew,D i dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny nocy LAeq,zew,N (z uwzględnieniem wszystkich dni i nocy w roku).

Jeżeli na danym terenie mamy do czynienia zarówno z hałasem od komunikacji drogowej lub szynowej, jak i hałasem lotniczym, wówczas należy to uwzględnić obliczając średnią „energetyczną”:

(7)

gdzie:

LAeq,zew,i - miarodajny, równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego pochodzącego od jednego rodzaju źródeł hałasu dla pory dnia lub nocy [dB].

W przypadku występowania pozostałych źródeł hałasu (np. hałasu przemysłowego) należy wyznaczyć oddziaływanie od źródeł jak wyżej oraz od źródeł pozostałych i do dalszej analizy wybrać wariant bardziej krytyczny.

Przy wyznaczaniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego można korzystać z map hałasu, jeżeli dla danego terenu takie mapy istnieją. Można wykorzystać wówczas metodykę przedstawioną w załączniku E normy PN-B-02151-3:2015-10 [5], wprowadzając równocześnie poprawkę związaną z ewentualną koniecznością wyznaczenia poziomu hałasu na wysokości powyżej 4 m. n.p.t. (mapa imisji hałasu drogowego sporządzana jest obligatoryjnie na wysokości 4 m n.p.t.) oraz perspektywą zmian poziomu hałasu związaną z miejscowym planem lub studium zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą zmian natężenia ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego.

Zgodnie z metodyką z załącznika E wartość LA,zew,D oblicza się na podstawie wskaźnika LDWN, natomiast LA,zew,N przyjmuje się co do wartości równy wskaźnikowi LN. Praktyka pokazuje jednak, że prawidłowe określenie miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego wyłącznie na podstawie map hałasu jest bardzo trudne lub niemożliwe do realizacji dla większości przypadków, co wynika między innymi z braku możliwości:

 • wiarygodnego określenia poziomu hałasu na wysokości innej niż 4 m. n.p.t. w odległości 2 m od fasady projektowanego budynku,
 • uwzględnienia wpływu projektowanego budynku na zmiany poziomu dźwięku w środowisku,
 • wiarygodnego określenia perspektyw zmian poziomu hałasu w czasie.

Z powyższych powodów skuteczniejszym sposobem określenia wartości poziomu LA,zew,D i LA,zew,N jest określenie ich metodami pomiarowo-obliczeniowymi. W takim przypadku konieczne jest utworzenie modelu akustycznego uwzględniającego parametry akustyczne i pozaakustyczne. Model taki uwzględnia ukształtowanie terenu, istniejącą i projektowaną zabudowę, źródła hałasu, warunki meteorologiczne itp. Wskazana jest kalibracja modelu obliczeniowego poprzez porównanie z wartościami uzyskanymi podczas terenowych pomiarów hałasu. Analiza taka daje możliwość uwzględnienia zmienności hałasu w okresie 1 roku oraz perspektywiczne zmiany poziomu hałasu w miejscu zamierzenia inwestycyjnego, wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego lub prognozowanych zmian natężenia ruchu.

Poniżej podano procedurę zaproponowaną w normie PN-B-02151-5:2017-10 [8] dotyczącą określania miarodajnego poziomu hałasu na podstawie obliczeń:

a) wykonanie modelu komputerowego projektowanego budynku wraz z jego otoczeniem uwzględniającym główne źródła hałasu komunikacyjnego,
b) wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu w otoczeniu projektowanego budynku - w ciągu dnia i w nocy - w celu walidacji modelu,
c) określenie poziomów natężenia ruchu drogowego i szynowego w otoczeniu ocenianego budynku, oraz, jeśli dotyczy, liczby operacji lotniczych,
d) wykonanie analizy obliczeniowej wpływu hałasu komunikacyjnego (drogowego i szynowego) na warunki akustyczne przy elewacjach projektowanego budynku – dla docelowego układu komunikacyjnego,
e) wykonanie analizy obliczeniowej emisji hałasu instalacyjnego z projektowanego budynku i ocena wpływu tego hałasu na warunki akustyczne przy elewacjach projektowanego budynku,
f) określenie wartości miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego przy elewacjach projektowanego budynku, zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-B 02151-3 [5],
g) określenie wymagań akustycznych dla przegród zewnętrznych projektowanego budynku zgodnie z wytycznymi PN-B 02151­‑3 [5], w tym wymagań dla przegród pełnych, ścian kurtynowych i stolarki okiennej.

Na RYS. 2 i RYS. 3 pokazano przykładową lokalizację zamierzenia inwestycyjnego w postaci budynku mieszkalnego wielorodzinnego w sąsiedztwie drogi na tle mapy imisji hałasu drogowego wyrażonego w wartości długookresowych wskaźników LDWN i LN.

RYS. 2. Mapa imisji hałasu drogowego LDWN dla lokalizacji związanej z zamierzeniem inwestycyjnym; rys.: [10]

RYS. 2. Mapa imisji hałasu drogowego LDWN dla lokalizacji związanej z zamierzeniem inwestycyjnym; rys.: [10]

RYS. 3. Mapa imisji hałasu drogowego LN dla lokalizacji związanej z zamierzeniem inwestycyjnym; rys.: [10]

RYS. 3. Mapa imisji hałasu drogowego LN dla lokalizacji związanej z zamierzeniem inwestycyjnym; rys.: [10]

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska [9] wskaźniki definiuje się następująco:

 • LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
  - pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do 18:00),
  - pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godziny 18:00 do 22:00) oraz
  - pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godziny 22:00 do 6:00),
 • LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godziny 22:00 do 6:00).

Na podstawie rysunków określono wartość wskaźnika w sąsiedztwie elewacji południowej: LDWN = 75 dB i LN = 65 dB.

Wykorzystując metodykę z załącznika E normy PN-B-02151-3:2015-10 [5], określono parametry hałasu zewnętrznego:

 • LA,zew,D = 74 dB - miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia,
 • LA,zew,N = 65 dB - miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory nocy.

Do dalszych obliczeń parametrem krytycznym jest poziom hałasu dla pory nocy ze względu na fakt, że LA,zew,D – LA,zew,N < 10 dB – patrz wzór (1).

Obliczone na podstawie metodyki przedstawionej w artykule parametry dźwiękoizolacyjne dla przykładowego pomieszczenia znajdującego się na piętrze pierwszym wyniosą odpowiednio:

 • ściana RA,2,R = 53 dB,
 • nawiewnik szt. 1 Dn,e,A,2,R = 46 dB,
 • okno RA,2,R = 44 dB.

Pomimo, że przyjęte dla ściany i nawiewnika parametry należą do najwyższych na rynku, to i tak izolacyjność okna nie jest możliwa do realizacji za pomocą standardowo dostępnych rozwiązań.

Na RYS. 4 pokazano natomiast widok zamodelowanego budynku oraz infrastruktury drogowej w celu określenia wartości hałasu zewnętrznego. Widoczne barwne punkty odpowiadają wartościom hałasu wyznaczonego dla pory nocy. Dla każdego z ustalonych punktów wartości poziomu hałasu dostępne są również w postaci liczbowej, a poniższa ilustracja stanowi jedynie poglądowe przedstawienie rozkładu hałasu w sąsiedztwie elewacji.

RYS. 4. Wizualizacja punktów obliczeniowych zlokalizowanych przy elewacji południowej projektowanego budynku; rys.: L. Dulak

RYS. 4. Wizualizacja punktów obliczeniowych zlokalizowanych przy elewacji południowej projektowanego budynku; rys.: L. Dulak

Określone na podstawie obliczeń oraz pomiarów kalibracyjnych parametry hałasu zewnętrznego w tym samym punkcie, co odczytane wcześniej na podstawie mapy hałasu, wyniosły:

 • LA,zew,D = 65,5 dB - miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia,
 • LA,zew,N = 61,5 dB - miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory nocy.

Parametry dźwiękoizolacyjne dla przykładowego pomieszczenia znajdującego się na piętrze pierwszym wyniosą odpowiednio:

 • ściana RA,2,R = 49 dB,
 • nawiewnik 1 szt. Dn,e,A,2,R = 46 dB,
 • okno RA,2,R = 34 dB.

Porównując powyższe wyniki z wcześniejszymi parametrami wyznaczonymi na podstawie mapy hałasu, zauważyć można, że przy pozostawieniu tego samego nawiewnika możliwe było przyjęcie ściany oraz przede wszystkim okna o zdecydowanie niższych parametrach dźwiękoizolacyjnych.

Oczywiście można w tym miejscu zadać pytania. Czy nie należało aproksymować wartości odczytanych z map hałasu? Jeżeli tak, to w jaki sposób zrobić to w sposób odpowiedzialny, uwzględniając zmianę propagacji dźwięku po wybudowaniu budynku? Jak przyjąć wartości na elewacji wschodniej i zachodniej?

W momencie zrealizowania budynku układ izolinii będzie przecież przebiegał inaczej niż na RYS. 2 i RYS. 3, gdzie rzut budynku został tylko naniesiony mapę imisji hałasu dla stanu istniejącego.

Wpływ wzniesionego budynku na dodatkowe odbicia fali dźwiękowej oraz ekranowanie przez elewację południową znacząco zmienią wartości hałasu. W niektórych miejscach hałas będzie więc wyższy niż wynikałoby to z mapy hałasu dla stanu obecnego, a dla niektórych niższy.

Na pytania te nie ma prostej odpowiedzi i dla "trudnych" przypadków jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzenie pomiarów kontrolnych oraz modelowanie hałasu. Jedynie takie podejście pozwala na optymalizację parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród i elementów budowlanych.

TABELA 2. Poziom odniesienia LAmax,wew dotyczący miarodajnego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych w nocy, o poziomie dźwięku A na danym terenie LAmax,i ≥ 70 dB według PN-B-02151-3:2015-10 [5]

TABELA 2. Poziom odniesienia LAmax,wew dotyczący miarodajnego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych w nocy, o poziomie dźwięku A na danym terenie LAmax,i ≥ 70 dB według PN-B-02151-3:2015-10 [5]

Poziom odniesienia LA,wew

Poziom odniesienia dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu hałasu zewnętrznego służący do wyznaczenia minimalnej wartości wskaźnika oceny R’A,2 przegrody zewnętrznej według wzoru (1) należy przyjąć z TAB. 1 na podstawie przeznaczenia pomieszczenia z analizowaną przegrodą zewnętrzną.

Wartości poziomu odniesienia LA,wew w dB, należy przyjmować według TAB. 1, jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy wartości równoważnych LAeq,zew. Jeżeli natomiast miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się do hałasu lotniczego i dotyczy wartości maksymalnych LAmax,zew, wartość odniesienia należy przyjąć z TAB. 2.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 414) ze zmianami.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690) ze zmianami.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017 poz. 2285).
 5. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".
 6. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
 7. PN-EN ISO 717-1:2013, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 8. PN-B-02151-5:2017-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji".
 9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62 poz. 627) ze zmianami.
 10. Strona internetowa: http://www.pma.um.zabrze.pl/MapPortal
 11. L. Dulak, R. Żuchowski, "Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej właściwej", praca usługowo-badawcza U-716/RB-3/2018, Gliwice 2018.
 12. L. Dulak, "Izolacyjność akustyczna szyb w kontekście ich parametrów cieplnych", "Materiały Budowlane" 8/2016, s. 58-60.
 13. B. Szudrowicz, I. Żuchowicz-Wodnikowska, P. Tomczyk, "Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów", "Instrukcje, wytyczne, poradniki" nr 369, Warszawa 2002.
 14. Strona internetowa: http://www.strefa-projektanta.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.