Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Changes in the required thermal insulation of building baffles and their impact on the annual usable heating energy demand index

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku
Fot. InfraTec

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku


Fot. InfraTec

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku znowelizowano ten dokument i względem wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Warunków Technicznych [1], według której budynki muszą spełniać zarówno wymaganie dotyczące Umax, jak i wymaganie dotyczące EPmax. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród przedstawiono w TABELI 1.

Wybór i ustalenie wymaganych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych powinno być związane z ich optymalizacją. Zagadnienie optymalizacji poziomu izolacyjności przegród budowlanych w budynkach zostało już przebadane przez Autorów [2]. W tym badaniu przeanalizowano wpływ parametrów makro- i mikroekonomicznych (takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowe ceny energii cieplnej i koszt izolacji termicznej) na optymalną grubość warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w odniesieniu do optymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła Uopt. (dla warunków makro- i mikroekonomicznych z 2016 roku) zaostrzenie wymagań ochrony cieplnej poprzez wprowadzenie nowych obniżonych Umax nie jest zbyt radykalne. Wartości Umax ścian zewnętrznych obowiązujące od 2017 r. i 2021 r., wynoszące odpowiednio 0,23 W/(m2·K) i 0,20 W/(m2·K), nie wyprzedzają obniżenia Uopt obliczonego z zastosowaniem metody dynamicznej (NPV) przy ogrzewaniu z sieci ciepłowniczej lub z energii elektrycznej, a wręcz przeciwnie - są one prawie dwukrotnie większe od Uopt..

TABELA 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) wybranych przegród przy temperaturze w pomieszczeniu ti ≥ 16°C [1]

TABELA 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) wybranych przegród przy temperaturze w pomieszczeniu ti ≥ 16°C [1]

Nasuwają się jednak pytania: co daje to obniżenie Umax o 0,03 W/(m2·K) dla ścian (w dwóch kolejnych okresach podwyższających wymagania) w rzeczywistych warunkach eksploatacji budynków? Czy zmiany Umax dla przegród zewnętrznych nie są wprowadzane zbyt wolno?

Niestety w literaturze naukowej nie są dostępne wyniki badań w kierunku oszacowania efektów energetycznych i ekonomicznych zmian Umax dla wszystkich przegród budynku. Jest to istotna kwestia, wpływająca na końcowy bilans energetyczny całego budynku, zatem należy ją poddać rozważaniom.

W związku z powyższym, celem pracy jest analiza wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH wybranego jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych (U1), dachu (U2), okien i drzwi balkonowych (U3), okien połaciowych (U4) i drzwi zewnętrznych (U5), przyjętych na trzech poziomach odpowiadających maksymalnie dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od roku 2014, 2017 i 2021 oraz opracowanie deterministycznego modelu matematycznego tej zależności z oszacowaniem efektów wpływu czynników.

Charakterystyka wybranego budynku mieszkalnego

Analizom poddano jednorodzinny budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o prostej bryle (RYS. 1, RYS. 2, RYS. 3 i RYS. 4).

RYS. 1. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: elewacja frontowa; rys.: autorzy

RYS. 1. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: elewacja frontowa; rys.: autorzy

RYS. 2. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: przekrój pionowy; rys.: autorzy

RYS. 2. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: przekrój pionowy; rys.: autorzy

RYS. 3. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: rzut parteru; rys.: autorzy

RYS. 3. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: rzut parteru; rys.: autorzy

RYS. 4. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: rzut poddasza użytkowego; rys.: autorzy

RYS. 4. Rysunek schematyczny analizowanego budynku mieszkalnego: rzut poddasza użytkowego; rys.: autorzy

W rzucie budynek ma kształt prostokąta o wymiarach 9,54×11,04 m. Wykonany jest on w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45° i konstrukcji drewnianej, krytym dachówką ceramiczną. Elewacja frontowa zorientowana jest w kierunku północnym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 105,32 m2, powierzchnia całkowita - 162,48 m2, użytkowa - 150,11 m2, zaś kubatura - 690 m3.

Ściany zewnętrzne budynku są dwuwarstwowe: z betonu komórkowego gr. 24 cm z warstwą styropianu od strony zewnętrznej, strop nad parterem żelbetowy.

Ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna, z wykończeniem płytami gipsowo-kartonowymi od strony poddasza.

Podłoga na gruncie składa się z następujących warstw:

 • podkład betonowy gr. 10 cm na podsypce żwirowej,
 • papa,
 • styropian gr. 10 cm,
 • folia PE,
 • warstwy posadzkowe na podkładzie betonowym.

Zastosowano okna i drzwi zewnętrzne z PVC. Wentylacja jest grawitacyjna. Źródło ciepła to kocioł gazowy kondensacyjny oraz kominek.

Metoda obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową

Zgodnie z przyjętym celem badania jako funkcję Y wybrano wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji przedmiotowego budynku EUH, [kWh/(m2∙rok)]. Stanowi on iloraz rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji QH,nd i powierzchni ogrzewanej Af budynku.

Wartości QH,nd obliczono według metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku z rozporządzenia [3], z uwzględnieniem rocznego zapotrzebowania QH,nd,s,n dla każdej z s stref ogrzewanych oraz dla każdego z n miesięcy w roku. Wartość QH,nd,s,n obejmowała straty i zyski ciepła.

Autorzy opracowali algorytm do wyliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową (RYS. 5) przy zmianie wartości wybranych czynników według planu eksperymentu obliczeniowego. Ten algorytm posłużył jako podstawa do opracowania autorskiego programu komputerowego w Microsoft Excel.

RYS. 5. Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wybranego budynku; rys.: autorzy

RYS. 5. Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wybranego budynku; rys.: autorzy

Model matematyczny wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wybranego budynku mieszkalnego

Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wybranego budynku EUH (funkcja Y) badano w zależności od następujących współczynników przenikania ciepła: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), dachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5), dla warunków klimatycznych Białegostoku. Wybrane czynniki są mierzalne, sterowalne, niezależne, jednoznaczne i niesprzeczne, tzn. spełniają one podstawowe wymagania modelowania matematycznego [4]. Przypuszczano, że szukaną zależność Y = ƒ(X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian algebraiczny drugiego stopnia.

W celu uzyskania danych do opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TABELA 2).

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki obliczeń EUH (Yi)

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki obliczeń EUH (Yi)

Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan, zawierający 26 prób [5]. Do wyliczeń wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano program autorski w Microsoft Excel.

Przy wyborze zakresów zmienności, zgodnie z założonym celem badania, dla każdego z rozpatrywanych czynników zostały przyjęte trzy poziomy odpowiadające maksymalnym dopuszczalnym wartościom analizowanych współczynników, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od roku 2014, 2017 i 2021 (TABELA 1).

Tak ukształtowane zakresy zmienności czynników pozwoliły ­Autorom sprawdzić wrażliwość badanej funkcji i uzyskać przydatną informację w sprawie uzasadnienia wartości współczynników Uimax na nowy okres czasowy. Tak więc, wybrane czynniki przyjęto na poziomach:

 • X1: 0,20(–1), 0,23(0), 0,26(+1),
 • X2: 0,15(–1), 0,18(0), 0,21(+1),
 • X3: 0,90(–1), 1,10(0), 1,30(+1),
 • X4: 1,10(–1), 1,30(0), 1,50(+1),
 • X5: 1,30(–1), 1,50(0), 1,70 W/(m2·K) (+1).

Wymaganie z zakresu planowania eksperymentu odnośnie symetrycznych zakresów zmienności dla wszystkich czynników zmusiło Autorów odstąpić od zatwierdzonych w WT wartości 0,25 (X1 = +0,6667) i 0,20 [X2 = +0,6667 W/(m2·K)] oraz zamienić je odpowiednio na 0,26 i 0,21 W/(m2·K). Jednak nie tworzyło to żadnych problemów z modelowaniem, ponieważ nowy zwiększony zakres pokrywa poprzednie wartości.

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników Ẋ1, Ẋ2, Ẋ3, Ẋ4, Ẋ5 i odpowiadające im w nawiasach wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 przedstawiono w TABELI 2.

Przejście z wartości naturalnych Ẋi do unormowanych Xi wykonano według metody opisanej w [5]. Pozostałe zmienne wejściowe przyjęto na stałym poziomie. Parametry geometryczne, charakteryzujące bryłę i powierzchnie pomieszczeń budynku, właściwości fizyczne zastosowanych materiałów, zostały opisane w pkt. 2. Warunki klimatyczne przyjęto dla Białegostoku.

Na podstawie wyników obliczeń, przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów [6], opracowano model w postaci równania regresji zależności

(1)

Przy testowaniu adekwatności modelu uwzględniono, że modele deterministyczne charakteryzują się wzajemnie jednoznaczną zgodnością pomiędzy oddziaływaniem zewnętrznym i reakcją na to oddziaływanie. Z tego powodu w każdym punkcie planu wykonano tylko jedno doświadczenie.

Do testowania zastosowano kryterium Fiszera [5]. Stwierdzono, że F = 40355,0654, natomiast wartość tabelaryczna Ft = F0,05;25;5 = 4,525 [5]. Wartość F wielokrotnie przekracza Ft, co oznacza, że model jest adekwatny. Jego wysoką jakość potwierdza także współczynnik determinacji R2 = 0,9999.

Analiza badanej zależności na podstawie modelu matematycznego

Analizując opracowany model (1), ustalono, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, która charakteryzuje się współrzędnymi U1 = 0,23 W/(m2·K), U2 = 0,18 W/(m2·K), U3 = 1,10 W/(m2·K), U4 = 1,30 W/(m2·K) i U5= 1,50 W/(m2·K), wielkość EUH wynosi 68,99 kWh/(m2∙rok). Należy zaznaczyć, że te wartości czynników Ui odpowiadają obecnym wymaganiom ochrony cieplnej przegród zewnętrznych Uimax (obowiązujące od 1.01.2017).

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia, oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że najmocniejszy wpływ na EUH, zgodnie z uzyskanym modelem (1), wykazuje współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U1.

Przy zmianie współczynnika U1 z 0,20 na 0,26 W/(m2·K) następuje zwiększanie EUH o 9,7%. Na drugim miejscu jest współczynnik przenikania ciepła okien U3, przy zmianie którego z 0,90 na 1,30 W/(m2·K) następuje zwiększenie EUH o 9,1%.

Kolejny współczynnik przenikania ciepła dachu U2 przy zmianie wartości od 0,15 do 0,21 W/(m2·K) zwiększa EUH o 6,5%. Współczynnik przenikania ciepła okien połaciowych U4 przy zmianie z 1,10 na 1,50 W/(m2·K) zwiększa EUH o 2,1%.

Najsłabszy wpływ wykazał współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U5, przy zmianie którego z 1,30 na 1,70 W/(m2·K) wartość EUH zwiększa się o 1,6%.

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 6), na którym pokazano graficzną zależność EUH = ƒ(U1, U2) dla U3 = 1,10, U4 = 1,30; U5 = 1,50 W/(m2·K).

RYS. 6. Zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUH [kWh/(m2·rok)] od współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych U1 i dachu U2, W/(m2·K) przy wartościach współczynników U3 = 1,10, U4 = 1,30 i U5 = 1,50 W/(m2·K); rys.: autorzy

RYS. 6. Zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUH [kWh/(m2·rok)] od współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych U1 i dachu U2, W/(m2·K) przy wartościach współczynników U3 = 1,10, U4 = 1,30 i U5 = 1,50 W/(m2·K); rys.: autorzy

Jak widać z przytoczonych danych, wahania rozpatrywanych czynników potwierdzają wrażliwość badanej funkcji, jednak dają zróżnicowane przyrosty EUH.

Sumaryczny efekt od zmiany z dolnego do górnego poziomu wszystkich czynników, który odzwierciedla konfrontację wymaganych wartości współczynników Ui w okresach od 1.01.2021 r. oraz od 1.01.2014 r., powoduje istotny wzrost EUH z 59,35 kWh/(m2·rok) do 78,72 kWh/(m2·rok), tj. przyrost o 32,6%.

Analizując kolejne okresy zmieniające wymagania ochrony cieplnej budynków w Polsce (TABELA 1), można stwierdzić, że wprowadzenie zaostrzonych wartości Uimax (od 1.01.2017 r.) w porównaniu z wartościami poprzedniego okresu (od 1.01.2014 r.) dało dla rozpatrywanego budynku obniżenie EUH z 76,90 kWh/(m2∙rok) do 68,99 kWh/(m2∙rok), tj. spadek o 10,3%. Finansowo na cały budynek można to oszacować na 222 zł.

Obliczenia przeprowadzono, przyjmując średnią sezonową sprawność całkowitą systemu ogrzewania na poziomie 0,8 oraz cenę gazu według [7, 8] w wysokości 0,1495 zł/kWh.

Dalsze zaostrzenie wartości Uimax (od 1.01.2021 r.) w porównaniu z wartościami z obecnego okresu przyniesie także obniżenie EUH dla rozpatrywanego budynku z 68,99 kWh/(m2∙rok) do 59,35 kWh/(m2∙rok), co daje spadek o 9,64 kWh/(m2∙rok) czy o 14,0%. Koszty ogrzewania z tego tytułu na cały budynek będą niższe o 270 zł.

Wkład poszczególnych czynników w ten spadek jest następujący:

 • od U1: 33,1% [–3,19 kWh/(m2∙rok)],
 • od U2: 22,6% [–2,18 kWh/(m2∙rok)],
 • od U3: 31,2% [–3,01 kWh/(m2∙rok)],
 • od U4: 7,4% [–0,71 kWh/(m2∙rok)],
 • od U5: 5,7% [–0,55 kWh/(m2∙rok)].

Finansowo dla całego budynku kształtuje się to odpowiednio o: 90 zł, 61 zł, 84 zł, 20 zł oraz 15 zł w roku.

Jak widać z obliczeń, największe efekty energetyczne wykazują współczynniki przenikania ciepła ścian zewnętrznych i okien, których sumaryczny wkład w obniżenie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji EUH dla wybranego budynku mieszkalnego po zaostrzeniu wymagań z obecnie obowiązujących do tych, które będą obowiązywały od 1.01.2021 r., wynosi 6,19 kWh/(m2∙rok), czyli 64,2%.Opisany charakter wpływu czynników uzupełnia wiedzę o efektach energetycznych i ekonomicznych w budynku ogrzewanym związanych ze zmianami Uimax przegród zewnętrznych.

Wnioski

Opracowany deterministyczny model matematyczny wykazał wrażliwość na zmiany analizowanych czynników (współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych, dachu, okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych i drzwi zewnętrznych) i pozwolił określić efekty energetyczne od zaostrzenia wymagań ochrony cieplnej przegród w Polsce, przypadającego na okresy: od 1.01.2014 r., 1.01.2017 r. i 1.01.2021 r. oraz oszacować finansowe korzyści od obniżenia wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUH dla wybranego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku.

Zmiana wymagań Uimax przegród zewnętrznych z poziomu obowiązującego od 1.01.2014 r. do obecnie obowiązującego (od 1.01.2017 r.) spowodowała obniżenie EUH dla wybranego budynku mieszkalnego o 10,3%, zaś z poziomu wymagań obecnych do wymagań od 1.01.2021 r. o 14,0%.

Roczne korzyści finansowe, przy ogrzewaniu budynku gazem, w tych dwóch przypadkach wynoszą dla całego budynku odpowiednio 222 zł oraz 270 zł.

Badania zrealizowano w ramach pracy nr S/WBiIŚ/3/2016 i sfinansowano ze środków na naukę MNiSW

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926).
 2. W. Jezierski, B. Sadowska, "Optymalna grubość warstwy termoizolacji ścian zewnętrznych we współczesnych warunkach ekonomicznych", "Inżynieria i Budownictwo" 8/2016, r. 72, s. 421-425.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z dnia 18 marca 2015 r., poz. 376).
 4. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", wyd. EXIT, Warszawa 2003.
 5. M. Korzyński, "Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych", WNT, Warszawa 2006.
 6. B. Durakovic, "Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art", "Periodicals of Engineering and Natural Sciences", vol. 5/2017, no. 3, pp. 421-439.
 7. Polska Spółka Gazownicza, https:/www.psgaz.pl/taryfa (dostęp: 09.07.2018 r.).
 8. PGNiG, http:/pgnig.pl/dla-domu/taryfa (dostęp: 09.07.2018 r.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.