Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Grzyby pleśniowe występującej na papierowej tapecie, fot.: [10]

Grzyby pleśniowe występującej na papierowej tapecie, fot.: [10]

Grzyby pleśniowe są jednym z poważniejszych zagrożeń mikrobiologicznych powodujących zarówno korozję biologiczną elementów budowlanych, jak i utratę ich własności fizycznych. Ich obecność w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby pleśniowe mają niewielkie wymagania
pokarmowe i ogromne możliwości przystosowawcze.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Szacuje się, że w Polsce co najmniej 25% budynków jest porażonych pleśnią [1]. Statystyki obejmują zarówno budynki stare, jak i te nowo powstałe, które realizowane były już z założeniami określonymi w rozporządzeniu [2]. Główną przyczyną takiej sytuacji, oprócz błędów projektowych, jest niewłaściwa eksploatacja pomieszczeń, złe nawyki ich użytkowników, a przede wszystkim brak dobrej znajomości genezy rozwoju grzybów.

Niniejsza publikacja dokładnie opisuje warunki wzrostu grzybów pleśniowych, które sprzyjają ich rozwojowi. Zaliczyć do nich można nie tylko temperaturę i wilgotność względną powietrza, ale również rodzaj podłoża, odczyn pH czy tzw. czas wzrostu grzyba pleśniowego.

Zostały w niej omówione także dostępne metody szacowania i oceny rozwoju grzybów pleśniowych w budynkach: bazujące na określeniu czynnika temperaturowego ƒRsi [2-3] oraz opracowane w oparciu o procedurę biohigrotermiczną [4], która porównuje biologiczne warunki wstępne rozwoju grzybów pleśniowych: temperaturę, wilgotność względną, substrat oraz przejściowe warunki wzrostu występujące w budynkach.

Przyczyny występowania grzybów pleśniowych w budynkach

Grzyby pleśniowe - ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną - są organizmami dominującymi w szeroko pojętym naturalnym środowisku bytowania człowieka.

O występowaniu i efektywnym rozwoju grzybów pleśniowych na powierzchniach i wewnątrz przegród budowlanych decyduje wiele czynników, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy [5-6]:

 • wady projektowe i techniczne, brak właściwej izolacji przeciwwilgociowej oraz źle działająca wentylacja,
 • niewłaściwa eksploatacja pomieszczeń, podwyższona wilgotność powietrza wewnętrznego na skutek zbyt "skutecznej" termoizolacji, a także nadmierna szczelność okien, która utrudnia infiltrację powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

Praktycznie w każdym obiekcie kubaturowym [6] na skutek zakłócenia stanu równowagi ekologicznej przez w/w czynniki dochodzi do rozwoju populacji grzybów. W zależności od mikroklimatu i rodzaju podłoża dominuje jeden lub dwa rodzaje pleśni, które odpowiadają właściwościom enzymatycznym danego organizmu.

W wielu publikacjach na ten temat [7-10] można się spotkać ze stwierdzeniem, iż nowe budownictwo z występującymi w nim wadami technologicznymi stwarza wręcz optymalne warunki dla omawianych mikroorganizmów.

Grzyby pleśniowe, rozmnażając się na powierzchniach przegród budowlanych (FOT. 1-2), tworzą kolorowe (np. czerwone, zielone itp.) naloty grzybni. Zabarwienie to spowodowane jest przez obecność licznych zarodników konidialnych, które wyrastają na trzonkach konidialnych.

FOT. 1-2. Grzyby pleśniowe występujące na papierowej tapecie (1) oraz grzyby pleśniowe pod oknem; widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej (2); fot.: [10]

FOT. 1-2. Grzyby pleśniowe występujące na papierowej tapecie (1) oraz grzyby pleśniowe pod oknem; widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej (2); fot.: [10]

TABELA 1. Grzyby pleśniowe najczęściej występujące w obiektach kubaturowych [5]

TABELA 1. Grzyby pleśniowe najczęściej występujące w obiektach kubaturowych [5]

Grzyby pleśniowe są związane z podłożem za pomocą wyspecjalizowanych strzępek, wrastających na niewielką głębokość – rzędu 0,5–1,0 mm. Strzępki te to haustoria (ssawki), rizoidy (chwytniki), apresoria (przylgi).

Do najczęściej występujących grzybów w obiektach kubaturowych należą rodzaje i gatunki wymienione w TAB. 1.

Warunki wzrostu grzybów pleśniowych

Jeśli warunki otoczenia są optymalne (wymienione w dalszej części opracowania), można wyróżnić 6 faz wzrostu grzybów pleśniowych (RYS. 1):

RYS. 1. Fazy wzrostu grzybów pleśniowych; rys.: [11]

RYS. 1. Fazy wzrostu grzybów pleśniowych; rys.: [11]

W pierwszej fazie początkowego wzrostu rosną komórki, których metabolizm jest aktywowany, choć ich liczba pozostaje stała. Czas trwania tej fazy zależy od temperatury i wilgotności zarodników. Po niej następuje faza przyspieszenia oraz faza wzrostu logarytmicznego. W tej fazie grzyb ogranicza się do rozmnażania swoich jednostek wegetatywnych i produkcji biomasy.

Jeśli tempo reprodukcji spada ze względu na niekorzystne warunki otoczenia, takie jak brak składników odżywczych - ma miejsce faza opóźnienia związana z zahamowaniem wzrostu.

Faza stacjonarna związana jest z tworzeniem i zanikaniem komórek, czyli procesem równoważenia. W sytuacji zaniku składników odżywczych dochodzi do spadku wzrostu grzyba lub jego wymierania - faza szósta (od F do G).

TAB. 2 zawiera przegląd najważniejszych czynników wpływających na wzrost tego typu mikroorganizmów.

TABELA 2. Czynniki wpływające na wzrost grzybów pleśniowych [11]

TABELA 2. Czynniki wpływające na wzrost grzybów pleśniowych [11]

Temperatura

Z danych literaturowych [12-13] wynika, że rozwój grzyba pleśniowego może następować w zakresie temperatur w przedziale od 0°C do 50°C. Jednak niektóre odmiany grzybów, np. zarodniki Aspergillus sp. i Penicillium sp., zachowują zdolność do kiełkowania w temperaturze do –10°C. Temperatura wewnątrz budynków lub na ich powierzchniach wewnętrznych zwykle wynosi od 0°C do 30°C, będzie więc stanowiła optymalne warunki do wzrostu tych grzybów (RYS. 2).

RYS. 2. Szybkość wzrostu różnych grzybów pleśniowych w zależności od temperatury według [12-13]; rys.: autorzy

RYS. 2. Szybkość wzrostu różnych grzybów pleśniowych w zależności od temperatury według [12-13]; rys.: autorzy

Na RYS. 2 można zauważyć wyraźne optimum tempa wzrostu grzyba pleśniowego w zależności od temperatury [13-14]. W celu uruchomienia procesu wzrostu, tj aktywności enzymatycznej grzyba pleśniowego, musi zostać przekroczona pewna minimalna temperatura - inna dla każdego z rodzajów grzyba.

Wraz ze wzrostem temperatury następuje przyśpieszenie wzrostu grzyba aż do momentu osiągnięcia jego optymalnego zasięgu. Po przekroczeniu optimum mogą pojawić się zakłócenia (wysoka temperatura mocno ogranicza biosyntezę i wzrost; może go zatrzymać lub spowolnić na skutek denaturacji białka), które ostatecznie doprowadzą do przerwania wzrostu.

Niewielka różnica temperatur (°C) może w wielu przypadkach decydować o tym, czy dany gatunek rośnie, czy też nie. Zakres temperatury, jak również odpowiednie optimum niektórych reprezentatywnych grzybów, obrazują RYS. 3 i RYS. 4.

RYS. 3. Zakres temperatury występowania różnych grzybów pleśniowych. Optymalne wartości są oznaczone punktami [opracowano na podstawie 14]; rys.: autorzy

RYS. 3. Zakres temperatury występowania różnych grzybów pleśniowych. Optymalne wartości są oznaczone punktami [opracowano na podstawie 14]; rys.: autorzy

RYS. 4. Przebieg wskaźnika pleśni w zależności od temperatury (dla temp. 23°C) dla różnych materiałów budowlanych [opracowano na podstawie 13, 15]; rys.: autorzy

RYS. 4. Przebieg wskaźnika pleśni w zależności od temperatury (dla temp. 23°C) dla różnych materiałów budowlanych [opracowano na podstawie 13, 15]; rys.: autorzy

Wilgotność

Decydującym kryterium dla rozwoju mikroorganizmów jest wilgoć, którą grzyb może pobierać nie tylko z podłoża, ale również z powietrza, zarówno w postaci wody, jak i pary wodnej. Ta zawartość wilgoci jest opisywana w biologii jako aktywność wody - wartość αw - i jest bezpośrednio związana z wilgotnością względną powietrza [9]:

gdzie:

φ - wilgotność względna [%]
αw - aktywność wody [-]

Powstawanie i rozwój grzybów pleśniowych może mieć miejsce przy wartościach wilgotności, które wciąż są dalekie od stanu nasycenia wilgocią. Poziom wilgotności (jak również temperatura i składniki odżywcze) ma bezpośredni wpływ na kiełkowanie zarodników, wzrost grzybni i produkcję mikotoksyn [13] (RYS. 5).

RYS. 5. Wartości pH dla grzybów pleśniowych. Optymalne wartości są oznaczone punktami [opracowano na podstawie 13, 16]; rys.: autorzy

RYS. 5. Wartości pH dla grzybów pleśniowych. Optymalne wartości są oznaczone punktami [opracowano na podstawie 13, 16]; rys.: autorzy

Już w latach 50. XX w. zaproponowano klasyfikację wzrostu grzybów w zależności od wilgotności względnej. Wyróżniono grzyby kserofilne, które są w stanie rosnąć poniżej wilgotności względnej 85% i grzyby hydrofilne rosnące tylko od 95% wilgotności względnej.

Obecne wyniki badań korygują te wartości o ok. 5-10%. Każdy pojedynczy gatunek grzybów ma swój szczególny, charakterystyczny zakres wilgotności, który pozwala mu żyć i określa między innymi intensywność wzrostu, co można zobaczyć na podstawie wartości w TAB. 3.

Przy wilgotności względnej wynoszącej 80% osiąga się warunki wzrostu prawie wszystkich gatunków grzybów pleśniowych. Wyższa wilgotność jest warunkiem wzrostu tylko dla kilku gatunków, których optymalny zakres wynosi od 90% do 96%. Ponadto można założyć, że tylko kilka grzybów pleśniowych może przetrwać w wodzie w postaci płynnej.

TABELA 3. Specyfikacja minimalnych, optymalnych i maksymalnych warunków wzrostu wilgotności i wartości pH w odniesieniu do kiełkowania zarodników oraz wzrostu grzybni dla różnych klas zagrożenia [12]

TABELA 3. Specyfikacja minimalnych, optymalnych i maksymalnych warunków wzrostu wilgotności i wartości pH w odniesieniu do kiełkowania zarodników oraz wzrostu grzybni dla różnych klas zagrożenia [12]

Zależności wzrostu grzyba od temperatury i wilgotności względnej zostały pokazane odrębnie. Należy jednak pamiętać, że każdej zmianie temperatury towarzyszy również zmiana wilgotności względnej powietrza, a co za tym idzie proces wzrostu grzyba pleśniowego powinien być traktowany z równoczesnym uwzględnieniem tych dwóch parametrów.

Zależność wzrostu grzybów pleśniowych od temperatury i wilgotności względnej przedstawiana jest za pomocą tak zwanych izoplet. Izoplety to konturowe wykresy tempa wzrostu pleśni w funkcji temperatury i wilgotności - przedstawione w wilgotności względnej lub aktywności wody - w warunkach stanu ustalonego. Wiele pleśni ma optymalną szybkość wzrostu przy aktywności wody większej niż 0,90.

Podłoże

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na powstawanie grzybów pleśniowych, oprócz wilgotności i temperatury, jest zawartość składników odżywczych w podłożu, na którym rośnie grzyb. Badania nad tym zagadnieniem zostały przedstawione w pracach [13, 15]. Środowisko sprzyjające kiełkowaniu zarodników i początkowi wzrostu grzybni stanowi również zanieczyszczenie powierzchni pyłem, tłuszczami itp.

Czas wzrostu

Wzrost i rozwój grzybów pleśniowych zależy od warunków higrotermicznych, rodzaju podłoża i materiału, a także od czasu potrzebnego do wzrostu grzyba. W TAB. 4 zestawiono dane dotyczące wilgotności względnej i temperatury - czasu ich trwania w ciągu doby - aby mogło dojść do widocznego wzrostu grzybni.

TABELA 4. Zależność wzrostu grzyba od warunków higrotermicznych i innych [13]

TABELA 4. Zależność wzrostu grzyba od warunków higrotermicznych i innych [13]

Odczyn pH

Wartość pH jest kolejnym warunkiem wzrostu grzyba pleśniowego. RYS. 6 pokazuje zakres tego parametru dla różnych grzybów pleśniowych.

RYS. 6. Przebieg czasowy wskaźnika pleśni w zależności od wilgotności względnej. Wykres sporządzony został dla drewna sosnowego w 20°C według Viitanena [13]; rys.: autorzy

RYS. 6. Przebieg czasowy wskaźnika pleśni w zależności od wilgotności względnej. Wykres sporządzony został dla drewna sosnowego w 20°C według Viitanena [13]; rys.: autorzy

Optymalny zakres wzrostu występuje przy wartościach pH z przedziału pomiędzy 5 a 7. Większość gatunków rośnie w zakresie od 3 do 9. Na przykład papiery ścienne i powłoki z farb mają wartość pH od 5 (papier ścienny do zrębków) do 8 (nowy kolor, świeżo malowany).

Materiały budowlane, takie jak beton, mają wartość pH większą niż 12, ale z uwagi na osad, pył i kurz, który może występować na tego typu materiałach, nie można wykluczyć wzrostu grzybów pleśniowych. Ponadto grzyby pleśniowe mogą zmieniać wartość pH swojego bezpośredniego środowiska w sposób sprzyjający ich wzrostowi. Odbywa się to poprzez aktywację pompy protonowej.

Grzyby uwalniają różne kwasy organiczne [15], co powoduje, że przestrzeń zewnątrzkomórkowa zmienia odczyn.

Szacowanie rozwoju grzybów pleśniowych w budynkach

W literaturze istnieje wiele różnych zaleceń dotyczących zapobiegania rozwojowi grzybów pleśniowych na elementach budowlanych lub prognozowania ich obecności. Większość z nich dotyczy głównie kształtowania mikroklimatu pomieszczeń w zakresie odpowiedniej wilgotności względnej powietrza i temperatury.

W polskich przepisach wymagania dotyczące zapobiegania pleśni pojawiają się w Rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [2].

W rozdziale 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną, w paragrafie §321, czytamy:  "Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia... w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej należy wykonać ekspertyzę mykologiczną…".

Z doświadczenia autorów wynika, że takie oceny wykonywane są bardzo często i to zarówno w budynkach nowo powstałych, jak i tych starszych, poddanych termomodernizacji. Dostępne metody projektowe, które pozwalają szacować ryzyko pojawienia się pleśni i zawilgocenia, w dużym stopniu uważane są przez autorów za niewystarczające. Mowa tutaj o wskaźniku ƒRsi (czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej przegrody zewnętrznej) i metodzie przywołanej w normie PN EN ISO 13788:2013 [3]. Jego wartość graniczna została wyznaczona w oparciu o warunki wzrostu pleśni z gatunku Aspergillus versicolor.

gdzie:

Θsi - obliczona temperatura powierzchni wewnętrznej w miejscu krytycznym,

Ti - temperatura powietrza wewnętrznego,

Te - temperatura powietrza zewnętrznego.

Gdy wartość czynnika temperaturowego jest wyższa niż 0,70, ryzyko wystąpienia pleśni jest mniejsze niż 5%. W większości krajów Europy wartość tego czynnika wynosi powyżej 0,72. Są jednak kraje, w których wymagania nie są tak ostre i wartość ta plasuje się w granicach 0,65–0,70 (np. Holandia) [17].

Dla warunków Polski wartość graniczna została ustalona (podana w rozporządzeniu) na poziomie 0,72. Obliczenia czynnika ƒRsi dla ściany wykonywane są w oparciu o stałe warunki brzegowe lub w zależności od klasy wilgotności - ale są to wartości średnie miesięczne. Niestety, nie oddają one rzeczywistych warunków mikroklimatu wynikających z ich specyfiki lub przyzwyczajeń mieszkańców, zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń. Z przedstawionych wcześniej informacji wynika jednoznacznie, że proces rozwoju grzybów pleśniowych zależy również od wielu innych czynników i ma charakter dynamiczny - rozwój tego typu mikroorganizmów mogą prowokować nawet krótkotrwałe zmiany wilgotności względnej powietrza.

Z uwagi na złożony charakter rozwoju pleśni opracowano modele, które choćby w części uwzględniają wiele dodatkowych czynników wzrostu grzyba. Przywołać tutaj należy metodę TOW (Time of Wetness) [13].

TOW (czas zwilżania) to liczba godzin wysokiej wilgotności względnej (na przykład 80%) na dobę, w odniesieniu do 24 godzin. Zakłada się, że wzrost grzybów pleśniowych następuje (choć z pewnym opóźnieniem), jeśli zostanie przekroczona pewna wartość graniczna, na przykład ponad 80%.

Wartość TOW wynosząca 0,2 oznacza, że wilgotność względna wynosi 4,8 godziny powyżej progu wilgotności względnej w ciągu 24 godzin. TOW poniżej 0,5 znacznie opóźnia wzrost pleśni [17]. Metoda ta nie uwzględnia jednak wpływu temperatury.

Należy również przywołać metodę prognozowania i przewidywania wzrostu grzybów pleśniowych na podstawie teorii rozmytej. Metoda ta opiera się na matematycznym połączeniu warunków wzrostu, tj. temperatury i wilgotności względnej sprzyjającej rozwojowi grzybów.

Z kolei model autorstwa Viitanena wykorzystuje do opisu wzrostu pleśni tzw. wskaźnik pleśni, w którym wzrost grzybów jest podzielony na 7 klas [13]. Model Viitanena został opracowany specjalnie dla drewna, choć często wykorzystywany jest w odniesieniu do innych wyrobów budowlanych. W oparciu o wilgotność względną i temperaturę, procedura ta pozwala określić czasowy rozwój wzrostu grzybów (TAB. 5).

TABELA 5. Wskaźnik rozwoju pleśni wg Viitanena

TABELA 5. Wskaźnik rozwoju pleśni wg Viitanena

Przywołane metody nie są jednak powszechnie stosowane w praktyce. Przyjęto sądzić, że odpowiednia izolacyjność termiczna przegród i ochrona przed wilgocią (w kontekście prawidłowej hydroizolacji) może uchronić nas przed rozwojem tego typu mikroorganizmów.

Najczęściej problem stanowią jednak źle rozwiązane złącza, węzły elementów budowlanych. Prawidłowo zaprojektowane połączenia w układach ściennych powinny wykluczać ryzyko rozwoju pleśni na powierzchniach wewnętrznych.

Wadliwe wykonanie połączeń generuje mostki termiczne, a tym samym prowadzi do obniżenia temperatury powierzchni i ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych. Praktyka wskazuje jednak, że o pojawieniu się tego typu mikroorganizmów w mieszkaniu w dużym stopniu decyduje prawidłowa eksploatacja pomieszczeń (sprawna wentylacja i zachowanie prawidłowego poziomu wilgotności powietrza) oraz świadomość mieszkańców.

Przykład stanowi budynek wielorodzinny zlokalizowany na Śląsku, a będący przedmiotem badań i oceny autorów pod względem niewłaściwej eksploatacji pomieszczeń i pojawiającego się zawilgocenia oraz zagrzybienia przegród.

Budynek został wybudowany w technologii wielkoblokowej systemu WBS - Wielki Blok Śląski. Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne, wykonane są z bloków betonowych grubości 32 cm i ocieplone bloczkami PGS o grubości 12 cm. W trakcie użytkowania obiekt został docieplony płytami z wełny mineralnej grubości 5 cm i obłożony od zewnątrz płytami azbestowo-cementowymi na ruszcie drewnianym. Ściany osłonowe wymurowane zostały z bloczków PGS o grubości 24 cm obustronnie otynkowane.

Badania obejmowały pomiar wilgotności przegród oraz inwentaryzację ognisk korozyjnych grzybów pleśniowych. Rozpoznano dwa rodzaje uszkodzeń: ogniska pleśni na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych oraz plamy po zawilgoceniach na przegrodach wewnętrznych. W większości mieszkań pleśnie występowały na wewnętrznych powierzchniach ścian i fragmentach przylegających sufitów. Zlokalizowane były w narożach pomieszczeń, w połączeniu przegród zewnętrznych konstrukcyjnych i osłonowych, głównie przy loggiach (elewacja południowo-wschodnia), a także od strony elewacji północno-zachodniej.

Wilgotność względna na powierzchni wewnętrznej w miejscach występujących uszkodzeń zawierała się w większości w przedziale 1,3%-2,8%. Podwyższoną wilgotność 3,2%-5,4% odnotowano od strony północno-zachodniej na 2. i 4. piętrze.

Wykonana analiza cieplno-wilgotnościowa polegała na obliczeniu rozkładu temperatur w płaszczyznach/węzłach przegrody oraz na określeniu czynnika temperaturowego fRsi w wybranych miejscach budynku. Przyjęte warunki brzegowe:

 • temperatura powietrza zewnętrznego:
        t1 = –20°C; t2 = –2,4°C (średnia roczna temperatura dla najchłodniejszego miesiąca, Katowice)
 • temperatura powietrza wewnętrznego:
        t1/t2: +20°C,
 • współczynniki przejmowania ciepła:
        he = 25 W/(m2∙K); hi = 7,69 W/(m2∙K); dla warunku kondensacji powierzchniowej 4,0 W/(m2∙K).

Do obliczeń ryzyka wystąpienia kondensacji przyjęto wilgotność pomieszczeń zgodnie z Warunkami Technicznymi, tj. 50%. Objęte analizą detale, fragmenty przegród, zlokalizowane w miejscach występowania obserwowanych zawilgoceń i zagrzybień, przedstawiają RYS. 7-11.

RYS. 7-11. Rozkład izoterm w węźle: detal D_1: połączenie ścianki loggii ze ścianą osłonową (7), detal D_2: połączenie ścianki loggii/balkonu ze ścianą osłonową (8), detal D_3: połączenie płyty balkonowej ze ścianą osłonową (9), detal D_4: naroże ściany (połączenie ściany z bloków ze ścianą z PGS) (10), detal D_5: połączenie stropu ze ścianą osłonową (11); rys. autorzy

RYS. 7-11. Rozkład izoterm w węźle: detal D_1: połączenie ścianki loggii ze ścianą osłonową (7), detal D_2: połączenie ścianki loggii/balkonu ze ścianą osłonową (8), detal D_3: połączenie płyty balkonowej ze ścianą osłonową (9), detal D_4: naroże ściany (połączenie ściany z bloków ze ścianą z PGS) (10), detal D_5: połączenie stropu ze ścianą osłonową (11); rys. autorzy

Z analizy wartości czynnika temperaturowego ƒRsi dla analizowanych węzłów wynika (TAB. 6), że dla zadanych warunków klimatycznych (zarówno dla wariantu pierwszego, jak i drugiego) istnieje ryzyko kondensacji powierzchniowej w miejscach przegrody oznaczonej na detalu: D_1; D_2; D_3.

TABELA 6. Zestawienie wyników

TABELA 6. Zestawienie wyników

Natężenie występujących uszkodzeń w postaci zagrzybień i śladów po zawilgoceniach, zilustrowanych na FOT. 3-5, w zestawieniu z wynikami obliczeń pozwala na stwierdzenie, iż warunki eksploracji mieszkań mogą odbiegać w sposób niekorzystny od warunków, jakie przyjęto do obliczeń. Oznacza to, iż temperatury eksploatacyjne pomieszczeń mieszkalnych są prawdopodobnie niższe od 20°C, a wilgotność eksploatacyjna ≥ 50%.

Wilgotność względna badanych przegród ściennych przekracza lokalnie 2% (maksymalnie 5,4%). Taki poziom wilgotności przegród świadczy o znacznym ich zawilgoceniu w sezonie grzewczym.

FOT. 3-5. Ogniska pleśni zinwentaryzowane w przedmiotowym budynku; fot.: autorzy

FOT. 3-5. Ogniska pleśni zinwentaryzowane w przedmiotowym budynku; fot.: autorzy

Poza kwestiami estetycznymi i higienicznymi, szkodliwe substancje wytwarzane i emitowane przez pleśń mogą zagrażać zdrowiu mieszkańców budynków.

Aby zapobiec rozwojowi pleśni, potrzebna jest strategia uwzględniająca godzinowe warunki higrotermiczne występujące w tych miejscach i porównująca je z warunkami wzrostu potrzebnymi dla pleśni. W tym celu autorzy, dla istniejących warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, posłużyli się metodą, która polega na porównaniu warunków otoczenia (mierzone lub zadane) z warunkami potrzebnymi do wzrostu grzybów najczęściej spotykanych w budynkach.

Zawartość wody w zarodnikach pleśni jest symulowana i porównywana z krytyczną zawartością wody, która pozwala kiełkować zarodnikowi. Po wykiełkowaniu krzywe wzrostu pozwalają oszacować późniejsze rozprzestrzenianie się pleśni. Należy pamiętać, że ta metoda ma na celu jedynie ocenę ryzyka rozwoju pleśni i nie jest to szczegółowa realistyczna symulacja procesów wzrostu. Ponadto model ma zastosowanie tylko do powierzchni wewnętrznych.

W analizie wykorzystano program WUFI Bio. Wyniki obliczeń prezentowane są dla ściany zewnętrznej (bloki betonowe grubości 32 cm, ocieplone bloczkami PGS grubości 12 cm, płyty z wełny mineralnej grubości 5 cm). Dane materiałowe dobrano na podstawie literatury oraz z bazy programu Wufi.

Klimat zewnętrzny przyjęto dla Katowic, temperaturę wewnętrzną na poziomie 20%, wilgotność względną powietrza powyżej 50% (zgodnie z przeprowadzonymi badaniami).

W budynku grzyby pleśniowe rozwijają się na podłożach o zróżnicowanym poziomie elementów odżywczych. W celu uwzględnienia wpływu jakości podłoża na krytyczną zawartość wody i szybkość wzrostu wprowadzono trzy klasy substratu: 0, I i II.

Czwarty system, klasa K, odnosi się szczególnie do grzybów, dla których potencjalne zagrożenie dla zdrowia jest największe (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Stachybotrys chartarum i inne) [17].

Do analizy przyjęto podłoże klasy I (podłoże biodegradowalne) i II, tj. podłoże o strukturze porowatej, takie jak tynki, mineralne materiały budowlane, materiały izolacyjne.

Model przedstawiony przez autorów niniejszego artykułu i używany przez program WUFI-Bio podaje ilość pleśni w odniesieniu do rosnącej formy. W wielu przypadkach wykorzystywana jest jednak siedmiostopniowa skala rozwoju pleśni używana w tzw. modelu Viitanena (np. w krajach skandynawskich). Model Viitanena używa tzw. wskaźnika pleśni opisującego wielkość powierzchni zainfekowaną przez pleśń. (RYS. 6)

Podsumowanie

Aby uniknąć powstawania grzybów pleśniowych w budynkach, należy opracować strategię, która koncentruje się na warunkach wzrostu grzybów pleśniowych, a także uwzględnia złożone procesy przejściowe. Stosowanie powszechnych rozwiązań w postaci biocydów stwarza dodatkowe ryzyko zdrowotne, zwłaszcza gdy są one używane w pomieszczeniach, a ponadto może zapobiegać tworzeniu się pleśni jedynie w ograniczonym czasie. Efekt działania biocydów jest często bardzo selektywny, dlatego też mimo ich stosowania mogą się rozprzestrzeniać inne grzyby lub mikroorganizmy.

Warunkiem koniecznym zapobiegania rozwojowi grzybów pleśniowych jest obowiązkowe uwzględnianie złożonych warunków brzegowych (w których następuje wzrost grzyba) w procesie projektowym oraz utrzymanie właściwych warunków klimatu wewnętrznego w trakcie użytkowania pomieszczeń.

Literatura

 1. B. Gutarowska, "Grzyby strzępkowe zasiedlające materiały budowlane wzrost oraz produkcja mikotoksyn i alergenów", "Zeszyty Naukowe" NR 1074, Politechnika Łódzka.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone DzU z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285.
 3. PN-EN ISO 13788:2013-05, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - Metody obliczania".
 4. K. Sedlbauer, M. Krus, K. Breuer, "Mould Growth Prediction with a New Biohygrothermal Method and its Application in Practice", Materials Conference, Lodz 2003.
 5. "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", praca zbiorowa pod red. Jerzego Ważnego i Jerzego Karysia, Arkady, Warszawa 2001.
 6. B. Stawiski, "Nowoczesna stolarka budowlana a fizyka i mykologia budowli", III Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław - Huta Szklana 2002.
 7. Z. Stramski, "Szkodliwy wpływ grzybów domowych i pleśniowych na zdrowie ludzkie oraz przyczyny ich występowania w nowych wielkopłytowych budynkach mieszkalnych", PZITB, Oddział Wrocław, Wrocław 1994.
 8. Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska, "Grzyby pleśniowe w budynkach - zagrożenia mikrobiologiczne dla ludzi i zwierząt", IV Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław - Święta Katarzyna 2004.
 9. Z. Żakowska, M. Piotrowska, "Praktyczna identyfikacja grzybów pleśniowych występujących w budynkach" III Warsztaty Mykologiczno-Budowlane, PSMB, Wrocław - Huta Szklana 2002.
 10. J.A. Rubin, "Grzyby pleśniowe w środowisku mieszkalnym człowieka", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie", Racibórz 2016.
 11. J. Reiß, "Schimmelpilze - Nutzen, Schaden, Bekämpfung", 2. Auflage, Springer-Verlag, Heidelberg 1988.
 12. K. Senkpiel, H. Ohgke, "Beurteilung der «Schimmelpilz»-Sporen­‑konzentration in der Innenraumluft und ihre gesundheitlichen Auswirkungen", "gi -Gesundheits-Ingenieur" 113/1992, H. 1, s. 42-45.
 13. K. Sedlbauer, "Prediction of mould fungus formation on the surface of and inside building components", Fraunhofer Institute for Building Physics.
 14. H.O. Schwantes, "Biologie der Pilze", Eugen Ulmer-Verlag, Stuttgart 1996.
 15. [15] J. Reiß, H. Erhorn, "Instationäre bauphysikalische Randbedingungen zum Einsetzen des Schimmelpilzwachstums auf Bauteiloberflächen", IBP-Bericht WB 78/1994 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart 1994.
 16. J.W. Deacon, "Modern mycology", 3. edition, Blackwell Science-Verlag, Berlin 1997.
 17. A.J.P.M. Goesten, "Hygrothermal simulation model: Damage as a result of insulating historical buildings"; Technische Universiteit Eindhoven; Master Thesis.
 18. K. Sedlbauer, M. Krus, K. Breuer, "Mould Growth Prediction with a New Biohygrothermal Method and its Application in Practice", Materials Conference, Lodz 2003.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.