Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Akustyka w lekkiej obudowie hal

Accoustics in lightweight cladding of industrial buildings

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z akustyką budowlaną. Omówiono parametry charakteryzujące materiały stosowane w lekkiej obudowie hal pod względem ich właściwości dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonnych.
Archiwum redakcji

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z akustyką budowlaną. Omówiono parametry charakteryzujące materiały stosowane w lekkiej obudowie hal pod względem ich właściwości dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonnych.


Archiwum redakcji

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je przede wszystkim z płyt warstwowych, systemów opartych na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowych przekryć dachowych z elementem nośnym w postaci blach trapezowych.

Zobacz także

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

fischer Polska sp. z o.o. Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Wbijane łączniki dociepleniowe fischer Wbijane łączniki dociepleniowe fischer

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Już w przyszłym sezonie dociepleniowym firma fischer będzie mogła dostarczać najpopularniejsze wbijane łączniki dociepleniowe TermoFix CN oraz TermoFix PN.

Redakcja Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0 Technologia wdmuchiwania izolacji i Przemysł 4.0

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Budownictwo drewniane stale ewoluuje, przynosząc innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność procesów, ale również zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z akustyką budowlaną. Omówiono parametry charakteryzujące materiały stosowane w lekkiej obudowie hal pod względem ich właściwości dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonnych. Przedstawiono wymagania akustyczne obowiązujące w Polsce według polskich norm. Scharakteryzowano izolacyjność akustyczną elementów budowlanych przeznaczonych do wykonywania przegród zewnętrznych. Zaprezentowano również katalog rozwiązań akustycznych i jego znaczenie dla przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, modernizacją i remontami budynków.

Accoustics in lightweight cladding of industrial buildings

The article presents the issues related to building acoustics. It discusses the sound insulation and sound absorbing parameters characterizing the materials used in the lightweight cladding of the industrial buildings. The acoustic requirements obligatory in Poland according to Polish standards have been presented. The acoustic insulation of building components designed for making external partitions has been characterized. A catalog of acoustic solutions and its significance for companies.

Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, montaż bez konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu oraz łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany przeznaczenia hal. Powinny mieć również odpowiednie właściwości dźwiękoizolacyjne, aby spełnić obowiązujące w Polsce wymagania normowe.

Poniższy artykuł powinien być pomocny w obliczu ogromnego zapotrzebowania na dostępność wiedzy o właściwościach dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych materiałów budowlanych.

Parametry charakteryzujące materiały stosowane w lekkiej obudowie

Właściwości dźwiękoizolacyjne

Parametrem określającym właściwości dźwiękoizolacyjne materiałów stosowanych w lekkiej obudowie hal jest izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, którą wyraża się za pomocą izolacyjności akustycznej właściwej R:

(1)

gdzie:

L1 - poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym [dB],

L2 - poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB],

S - powierzchnia przegrody [m2],

A - chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego [m2] (A = 0,161  V/T, gdzie V - objętość pomieszczenia odbiorczego, T - czas pogłosu pomieszczenia odbiorczego [s]).

Wymienione parametry akustyczne określają właściwości dźwiękoizolacyjne danego rozwiązania w poszczególnych 1/3-oktawowych lub oktawowych pasmach częstotliwości w przedziale minimum od 100 do 3150 Hz (według ostatnich norm międzynarodowych zalecane jest rozszerzenie zakresu częstotliwości od 50 do 5000 Hz).

W praktyce do oceny parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród budowlanych i ich elementów stosuje się jednoliczbowe wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk w funkcji częstotliwości, zgodnie z metodami podanymi w normach międzynarodowych. W Polsce w tym zakresie stosowane są normy PN-EN ISO 717­‑1:2013-08 [1].

Do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych stosuje się następujące rodzaje wskaźników jednoliczbowych:

 • wskaźnik ważony oznaczany, w zależności od rodzaju parametru akustycznego, symbolem Rw(wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej),
 • dwa uzupełniające widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr, których zadaniem jest wskazanie na zdolność przegrody budowlanej lub jej elementu do izolowania hałasów o widmie płaskim w funkcji częstotliwości (wskaźnik adaptacyjny C) oraz hałasów o widmie niskoczęstotliwościowym (wskaźnik adaptacyjny Ctr).

Sposób zapisu izolacyjności od dźwięków powietrznych przegrody budowlanej lub jej elementu za pomocą powyższych wskaźników jest następujący:

(2)

Norma PN-EN ISO 717-1:2013-08 [1] podaje metody wyznaczania i zakresy stosowania poszczególnych wskaźników, i tak na przykład:

 • wskaźnik C odnosi się przede wszystkim do oceny izolacyjności akustycznej przegród w stosunku do hałasów bytowych, ale stosowany jest także przy ocenie izolacyjności akustycznej w stosunku do takich hałasów zewnętrznych, jak np. hałas lotniczy występujący w niedalekiej odległości od lotnisk oraz hałas drogowy i kolejowy przy przejeździe pojazdów z dużą prędkością (norma podaje graniczne wartości prędkości),
 • wskaźnik Ctrodnosi się przede wszystkim do oceny izolacyjności akustycznej przegród w stosunku do hałasów zewnętrznych pochodzących od komunikacji drogowej w mieście, ale także w stosunku do niektórych rodzajów hałasów instalacyjnych, np. hałasu pochodzącego od stacji transformatorowych.

Przy projektowaniu i ocenie izolacyjności akustycznej konkretnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosuje się sumę wskaźnika ważonego i (odpowiednio do zakresu stosowania danego rozwiązania) jednego z dwóch widmowych wskaźników adaptacyjnych, a powstały w ten sposób nowy wskaźnik oznacza się symbolem RA1 lub RA2, przy czym:

Utworzone w ten sposób wskaźniki noszą nazwę: wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i  RA2.

Wprowadzenie widmowych wskaźników adaptacyjnych wskazuje więc, że ta sama przegroda budowlana, posiadającą określoną izolacyjność akustyczną, w funkcji częstotliwości charakteryzuje się różną zdolnością do izolowania hałasu w zależności od jego widma, co liczbowo wyraża się zróżnicowanymi wartościami wskaźników RA1 i RA2.

Wykorzystując przy projektowaniu wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów, określone na podstawie laboratoryjnych pomiarów akustycznych wzorców tych rozwiązań, zaleca się wprowadzenie korekty dwudecybelowej, która przy projektowaniu budynków pełni rolę współczynnika bezpieczeństwa pod względem akustycznym.

Właściwości dźwiękochłonne

Podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αs. Współczynnik ten - zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 [2] - wyznacza się w komorze pogłosowej dla próbki o powierzchni 10-12 m2, zamontowanej w sposób podobny, jak przewidywany w praktyce stosowania (np. sufity podwieszane montuje się w odpowiedniej odległości od powierzchni odbijającej).

Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αs jest podawany w postaci charakterystyki w funkcji częstotliwości dla pasm 1/3-oktawowych z zakresu od 100 do 5000 Hz i zawiera pełną informację o właściwościach dźwiękochłonnych wyrobu.

TABELA 1. Klasy pochłaniania dźwięku wyrobów budowlanych według normy PN-EN ISO 11654:1999 [3]

TABELA 1. Klasy pochłaniania dźwięku wyrobów budowlanych według normy PN-EN ISO 11654:1999 [3]

RYS. 1. Zależności graficzne między wskaźnikami pochłaniania dla poszczególnych klas; rys.: archiwum autora

RYS. 1. Zależności graficzne między wskaźnikami pochłaniania dla poszczególnych klas; rys.: archiwum autora

W 1999 r. wprowadzono normę europejską PN-EN ISO 11654:1999 [3], która zaleca stosowanie, i podaje metodę wyznaczania, następujących uproszczonych parametrów charakteryzujących właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych:

 • αp -praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, obliczony dla pasm oktawowych jako wartość średnia pogłosowych współczynników αs zmierzonych dla pasm 1/3-oktawowych; współczynnik ten stosowany jest przez akustyków do typowych obliczeń w projektach adaptacji wnętrz,
 • αw -wskaźnik pochłaniania dźwięku,będący wielkością jednoliczbową, określany na podstawie charakterystyki praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp według metody podanej w normie PN‑EN ISO 11654:1999 [3].

Wskaźnik pochłaniania zawiera szacunkową informacje o właściwościach dźwiękochłonnych wyrobu. Czasami występuje z dodatkowym literowym wyznacznikiem kształtu, informującym o współczynniku większym o 0,25 lub więcej, niż wskazuje na to wartość wskaźnika, w pewnym zakresie częstotliwości, tj. wyznacznik L oznacza większe pochłanianie dla zakresu niskich częstotliwości (250 Hz), M - dla średnich częstotliwości (500 Hz, 1000 Hz), zaś H - dla wysokich częstotliwości (2000 Hz, 4000 Hz).

W oparciu o wyznaczony wskaźnik pochłaniania dźwięku do wyrobu przypisuje się odpowiednią klasę pochłaniania dźwięku. Klasy pochłaniania wyrobów dźwiękochłonnych i odpowiadające im wskaźniki pochłaniania dźwięku zestawiono w TAB. 1 a praktyczny współczynnik pochłaniania dla poszczególnych klas ukazano na RYS. 1.

W TAB. 2 i TAB. 3 zebrano informacje na temat norm pomiarowych służących do określania właściwości dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych materiałów, wyrobów i elementów budowlanych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w miejscu zastosowania in situ.

TABELA 2. Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych

TABELA 2. Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych

TABELA 3. Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych

TABELA 3. Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych

Wymagania akustyczne obowiązujące w Polsce

Polskie przepisy budowlane, w ślad za Rozporządzeniem UE nr 305/2011 (CPR), stawiają siedem wymagań podstawowych w stosunku do właściwości użytkowych budynków. Wymagania te dotyczą:

 • nośności i stateczności,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny zdrowia i środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zabezpieczenia akustyczne ujęte są jako wymaganie podstawowe nr 5 "Ochrona przed hałasem", uzupełnione wymaganiem dotyczącym ochrony przed drganiami.

Umocowanie prawne wymagań w zakresie ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zawarte jest w następujących dokumentach wchodzących w skład systemu legislacyjnego w budownictwie:

 • Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami - tekst jednolity DzU z 4.01.2018),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zagadnieniu ochrony przed hałasem i drganiami poświęcony jest Dział IX, w którym opisano zakres i sposób ochrony budynku i jego otoczenia ze wskazaniem na wymagania ujęte w normach technicznych. Rozporządzenie ustosunkowuje się do następujących zagadnień:

 • zakres ochrony obejmujący ochronę przed hałasem zewnętrznym, wewnętrznym bytowym i instalacyjnym, powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań i lokali usługowych, pogłosowym powstającycm w wyniku odbić fali dźwiękowej od powierzchni ograniczających dane pomieszczenia oraz przed drganiami przekazywanymi na budynek i odbieranymi przez użytkowników budynku w sposób bierny,
 • lokalizacja budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej: zalecenie sytuowania w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasów i drgań,
 • zachowanie odpowiednich odległości między źródłami hałasów i drgań a budynkami z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami, a także stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wibroakustycznych w postaci odpowiedniego ukształtowania budynku, stosowania elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń w budynku, przy czym stopień ochrony powinien odpowiadać polskim normom określającym dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach oraz określającym zasady oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach,
 • stosowanie w budynku przegród zewnętrznych i wewnętrznych, a także elementów budowlanych o izolacyjności akustycznej nie mniejszej od określonej w polskiej normie dotyczącej izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych; ponadto rozporządzenie stawia dodatkowy wymóg, aby w budynkach wielorodzinnych izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych zapewniała zachowanie przez te stropy zgodnych z normą właściwości akustycznych, bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku; parametry akustyczne tych urządzeń powinny być tak dobrane, aby nie powodowały powstawania nadmiernych hałasów i drgań uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem zgodnie w poziomami dopuszczalnymi określonymi polskimi normami,
 • stosowanie zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych w instalacjach przeciwdziałających powstawaniu hałasów i drgań oraz rozprzestrzenianiu się ich w budynku i przenikaniu do otoczenia budynku.

W zakresie formułowania wymagań norma określająca wymagane parametry akustyczne przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach dostosowana jest do norm europejskich (odpowiednie normy są także normami PN-EN). Poziom wymagań jest natomiast ustalany przez każde państwo indywidualnie.

Należy stwierdzić, że polskie wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej w budynkach, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, są na stosunkowo niskim poziomie.

Norma dotycząca dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym hałasów instalacyjnych, przywołana w Warunkach Technicznych (WT) pochodzi z 1987 roku. Jest już w zbiorze norm PKN nowelizacja tej normy, ale stanie się ona obowiązująca dopiero po wprowadzeniu do WT (ze względu na fakt, że w WT występują powołania datowane, tzn. norma ma określony rok wydania; nowelizacja normy wymaga wprowadzenia do WT nowego wydania datowanego).

Aktualna wersja rozporządzenia to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 08.12.2017, poz. 2285). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadza ono następujące normy, w których zawarte są wymagania akustyczne:

 • PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" [10],
 • PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych" [11],
 • PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" [12].

Przez przywołanie powyższych norm w rozporządzeniu stały się one obligatoryjne, co oznacza, że każdy oddawany budynek musi spełniać zawarte w nich wymagania.

Wymagania według normy PN-B-02151-3:2015-10

Ustalanie wymaganej izolacyjności ścian zewnętrznych według normy PN-B-02151-3:2015-10

Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych należy określać za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R′A,2.

W wypadku występowania źródeł hałasu zewnętrznego, przy których - zgodnie z PN-EN ISO 717-1:2013-08 [1] - przyjmuje się widmowy wskaźnik adaptacyjny C, zamiast wskaźnika R′A,2, stosuje się wskaźnik R′A,1.

Przy określaniu wymagań dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego należy stosować następujące zasady:

 • wartość wskaźnika R′A,2 oblicza się według metody podanej w rozdziale 7.2 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11],
 • izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej w budynkach mieszkalnych, hotelowych, zakwaterowania turystycznego, zamieszkania zbiorowego i szpitalnych należy dostosować do poziomu hałasu zewnętrznego ocenianego odrębnie dla pory dnia i pory nocy; w tych przypadkach obliczenia według rozdziału 7.2 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [11] należy przeprowadzić zarówno w odniesieniu do pory dnia, jak i do pory nocy, a jako wymaganie przyjąć tę wartość wskaźnika R′A,2, która jest większa,
 • bez względu na wynik obliczeń według poz. a), izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza niż R′A,2 = 30 dB; wymaganie to nie dotyczy przegród zewnętrznych holi i pomieszczeń recepcji w hotelach, korytarzy i pomieszczeń rekreacyjnych w szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i restauracji, sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, dla których jako izolacyjność minimalną należy przyjąć wskaźnik oceny R′A,2 = 25 dB.

Uwaga: Zróżnicowanie wymagań w stosunku do ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w czasie snu (Guidelines for Community Noise WHO 1999).

W przypadku, gdy pomieszczenie ma jedną przegrodę zewnętrzną, wartość wskaźnika oceny R′A,2 przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej należy obliczyć z równania (6):

(5)

gdzie:

R′A,2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej,

LA,zew - miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej według rozdziału 7.3 normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [11], przyjęty z dokładnością do 1 dB,

LA,wew - poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej według rozdziału 7.4 normy PN-B­‑02151-3:2015-10 [11],

A - chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości f = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników,

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widziane od strony pomieszczenia,

przy czym:

A = 0,161 V/T (6)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu, w oktawowym pasmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

TABELA 4. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (Tablica C.1 PN-B-02151-3:2015-10 [11])

TABELA 4. Składnik 10 lg S/A w zależności od czasu pogłosu T pomieszczenia (Tablica C.1 PN-B-02151-3:2015-10 [11])

Wartość składnika 10 lg  S/A należy przyjąć z danych podanych w Załączniku C (informacyjnym) PN-B-02151-3:2015-10 [11]. W Tablicy C.1 tej normy (TAB. 4) zestawiono wartości składnika 10 lg  S/A w zależności od czasu pogłosu pomieszczenia T, stosowanego przy obliczaniu izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej według równania (5),

gdzie:

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej pomieszczenia na płaszczyznę fasady lub dachu, widziane od strony pomieszczenia,

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu w pomieszczeniu.

Jeżeli w pomieszczeniu jest jedna ściana zewnętrzna i pomieszczenie ma kształt prostopadłościanu, to wartość V/S odpowiada głębokości pomieszczenia.

Pola zacienione obejmują najczęściej występujące wartości V/S pomieszczeń o danym czasie pogłosu T w przypadku, gdy w pomieszczeniu występuje tylko jedna przegroda zewnętrza.

Wynik obliczeń według równania (5) należy zaokrąglić do całkowitej liczby decybeli. Przewidywany czas pogłosu T w pomieszczeniu w paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz należy przyjąć jako równy wzorcowemu czasowi pogłosu T = 0,5 sekundy.

Wyjątkiem są pomieszczenia, dla których w normie PN-B-02151­‑4:2015-06 [12] określono dopuszczalny czas pogłosu T lub minimalną chłonność akustyczną A. Dla tych pomieszczeń należy przyjąć wartości T lub wyznaczyć wartości A według normy PN-B-02151-4:2015-06 [12] w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Uwaga: Dopuszcza się określanie chłonności akustycznej pomieszczenia A na podstawie obliczeń według normy PN-EN 12354­‑6:2005 [13].

Jeżeli pomieszczenie ma więcej niż jedną przegrodę zewnętrzną, to izolacyjność akustyczną każdej z tych przegród należy wyznaczyć indywidualnie, przestrzegając warunku, aby obliczony wypadkowy poziom hałasu zewnętrznego, przenikającego do pomieszczenia przez wszystkie przegrody zewnętrzne, nie przekroczył wartości poziomu odniesienia LA,wew, przyjętego według rozdziału 7.4 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11].

Jeżeli przy obliczaniu izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej uwzględnia się wpływ kształtu fasady budynku, to należy go określić według normy PN-EN 12354­‑3:2003 [14].

Ustalanie poziomu miarodajnego hałasu zewnętrznego według normy PN-B-02151-3:2015-10

Przy ustalaniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew uwzględnia się hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych, charakterystycznych dla danego terenu. Nie uwzględnia się hałasu powstającego w sytuacjach zagrożeń, podczas imprez masowych na wolnym powietrzu, hałasu wynikającego z prowadzonych prac budowlanych.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się odrębnie do pory dnia i pory nocy przy uwzględnieniu następujących przedziałów czasu odniesienia:

 • dla pory dnia LA,zew,D: od godz. 6.00 do 22.00,
 • dla pory nocy LA,zew,N: od godz. 22.00 do 6.00.

W zależności od typu źródła hałasu zewnętrznego przy wyznaczaniu miarodajnego poziomu hałasu LA,zew uwzględnia się, zależnie od potrzeb:

 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego, LAeq,zew,D, odnoszący się do pory dnia,
 • długookresowy równoważny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego, LAeq,zew,N, odnoszący się do pory nocy,
 • długookresowy średni maksymalny poziom dźwięku A, LAmax,zew,N, odnoszący się do pory nocy.

Uwaga: W normie PN-B-02151-3:2015-10 [11] średnim maksymalnym poziomem dźwięku A jest poziom średni energetyczny.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew należy określić w odległości 2 m od fasady budynku na wysokości rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej.

Uwaga: W normie PN-B-02151-3:2015-10 [11] średnim maksymalnym poziomem dźwięku A jest poziom średni energetyczny.

Jeżeli do jego wyznaczenia korzysta się z mapy akustycznej danego terenu, to do wartości przyjętych z mapy należy wprowadzić ewentualną poprawkę uwzględniającą zmiany poziomu hałasu zewnętrznego na wysokości powyżej 4 m oraz zmiany związane z lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się dźwięku, określoną na podstawie obliczeń lub/i uzupełniających pomiarów akustycznych.

Uwaga: Potrzeba zastosowania poprawki może wynikać z warunków usytuowania źródła hałasu zewnętrznego w stosunku do fasady budynku, rodzaju zabudowy otoczenia, wysokości budynku itp.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew powinien uwzględniać perspektywiczne zmiany poziomu hałasu w terenie, wynikające np. z budowy nowej trasy komunikacyjnej, zmiany tras przelotu statków powietrznych lub przewidywane zmiany w natężeniu ruchu komunikacyjnego związanego z istniejącymi obiektami komunikacyjnymi.

Katalog rozwiązań akustycznych i jego znaczenie

Katalog rozwiązań akustycznych jest autorskim i unikatowym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA DAFA (Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, www.dafa.com.pl): ArcelorMittal, Izopanel, Blachy Pruszyński, Rockwool, Ruukki, BalexMetal.

Katalog ten przeznaczony jest dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.

Katalog rozwiązań akustycznych zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce. Są to ustroje przebadane pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku. Badania zostały wykonane w europejskich akredytowanych laboratoriach. Najprawdopodobniej jest to jedyna publikacja na tak szeroką skalę w Polsce, prezentująca rozwiązania lekkiej obudowy przeznaczone dla obiektów o wysokich wymaganiach pod względem izolacyjności akustycznej lub pochłaniania dźwięku.

Katalog obejmuje:

 • wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych,

 • omówienie wyznaczania wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,

 • omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce,

 • omówienie zasad wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących budynków z uwzględnieniem wymagań akustycznych,

 • zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących katalog,

 • zestawienie w załączniku pełnych charakterystyk badanych ustrojów zawierających nazwę systemową, opis zastosowanych materiałów, szkic poglądowy oraz pełne charakterystyki izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania, wraz z wykresami i obliczonymi wskaźnikami jednoliczbowymi odpowiednio zarówno dla konstrukcji ściennych, jak i dachowych.

Obecnie dostępne jest wydanie II katalogu. W najbliższym czasie pojawi się wydanie III.

Jeżeli do wyznaczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego LA,zew, odnoszącego się do poziomów równoważnych korzysta się z mapy akustycznej, to miarodajny równoważny poziom dźwięk, odnoszący się do pory dnia LAeq,zew, należy wyznaczyć na podstawie wartości wskaźnika hałasu zewnętrznego LDWN, np. przy zastosowaniu metody obliczania podanej w Załączniku E (informacyjnym) normy PN-B-02151-3:2015-10 [11]. Miarodajny równoważny poziom dźwięku A odnoszący się do pory nocy LAeq,zew,N odpowiada wartości długookresowego, w skali 1 roku, poziomu dźwięku A odnoszącego się do pory nocy LN, podanej na mapie akustycznej.

Jeżeli dla danego terenu nie istnieją mapy akustyczne lub jeżeli przedział czasu, dla którego wyznacza się miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew jest krótszy niż 1 rok, to miarodajny równoważny poziom hałasu zewnętrznego odnoszący się do pory dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N, należy wyznaczyć na podstawie obliczeń lub/i pomiarów w krótkich przedziałach czasu z uwzględnieniem korekcji na zmienność hałasu w długim okresie przyjętym zgodnie z rozdziałami od 7.3.2 do 7.3.5 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11], w zależności od rodzaju źródła hałasu zewnętrznego.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego LA,zew pochodzącego od poszczególnych rodzajów źródeł podano w punktach 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4. normy PN-B-02151-3:2015-10 [11].

Jeżeli na danym terenie występuje hałas pochodzący od kilku źródeł działających równocześnie, to miarodajny poziom hałasu zewnętrznego należy określić według rozdziału 7.3.5. normy PN-B-02151-3:2015-10 [11].

Określenie wartości poziomów odniesienia do obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych

Do obliczenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych pomieszczenia według równania (6) wykorzystuje się poziom odniesienia dostosowany do rodzaju miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego.

Rozróżnia się poziomy odniesienia:

 • LAeq,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A w porze dnia LAeq,zew,D lub nocy LAeq,zew,N,
 • LAmax,wew stosowany w przypadkach, gdy miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy średniego maksymalnego poziomu dźwięku A w porze nocy LAeq,zew,N.

Wartości poziomu odniesienia LAeq,wew dotyczące miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego należy przyjąć odpowiednio:

 • z Tablicy 7 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11], jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dotyczy wartości równoważnych LAeq,zew, (TAB. 5)
TABELA 5. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego (Tablica 7 PN-B-02151-3:2015-10 [11])

TABELA 5. Poziom odniesienia LAeq,wew dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego (Tablica 7 PN-B-02151-3:2015-10 [11])

 • z Tablicy 8 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11], jeżeli miarodajny poziom hałasu zewnętrznego odnosi się do hałasu lotniczego i dotyczy wartości maksymalnych LAmax,zew. (TAB. 6)
TABELA 6. Poziom odniesienia LAmax,wew dotyczący miarodajnego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych w nocy, o poziomie dźwięku A na danym terenie LAmax,i ≥ 70 dB (Tablica 8 PN-B‑02151‑3:2015-10 [11])

TABELA 6. Poziom odniesienia LAmax,wew dotyczący miarodajnego maksymalnego poziomu hałasu zewnętrznego pochodzącego od operacji lotniczych w nocy, o poziomie dźwięku A na danym terenie LAmax,i ≥ 70 dB (Tablica 8 PN-B‑02151‑3:2015-10 [11])

Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych przeznaczonych do wykonywania przegród zewnętrznych

Przy ocenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynku należy przyjąć, że wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na ich izolacyjność akustyczną jest pomijalny. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna elementów wchodzących w skład przegrody zewnętrznej powinna być na tyle duża, aby obliczony lub zmierzony w warunkach laboratoryjnych wskaźnik RA,2 (lub w szczególnych przypadkach wskaźnik RA,1) wypadkowej izolacyjności akustycznej fragmentu przegrody widzianej od strony pomieszczenia nie był mniejszy niż wymagana wartość wskaźnika R′A,2 (lub R′A,1) wyznaczona według rozdziału 7 normy PN-B-02151-3:2015-10 [11].

Zasady obliczania izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej masywnej (np. ściany z oknami) spełniające ten warunek przy uwzględnieniu izolacyjności poszczególnych elementów przegrody podano w Załączniku G (informacyjnym) normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [11].

Jeżeli, przy doborze rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegrody zewnętrznej ze względu na wymagania według rozdziału 7 korzysta się z wyników badań izolacyjności akustycznej fragmentu przegrody lub jej elementów składowych, to zaleca się przyjmować wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej określone na podstawie tych badań, sprowadzone do wartości projektowych - patrz Załącznik B (normatywny) normy PN-B-02151­‑3:2015-10 [11].

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 12354-3 [14], poprawka 2 dB, stosowana do wyznaczenia wartości projektowych wskaźników izolacyjności akustycznej fragmentów przegrody zewnętrznej lub jej elementów, jest marginesem bezpieczeństwa w zakresie akustycznym, przy pominięciu wpływu bocznego przenoszenia dźwięku.

Literatura

 1. PN-EN ISO 717-1:2013-08, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych".
 2. PN EN ISO 354:2005, "Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej".
 3. PN EN ISO 11654:1999, "Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku".
 4. PN-EN ISO 10140–1:2011, "Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów".
 5. PN-EN ISO 10140–2:2011, "Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych".
 6. PN-EN ISO 10140–4:2011, "Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania".
 7. PN-EN ISO 10140–5:2011, "Akustyka. Pomiary laboratoryjne izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia".
 8. PN-EN ISO 140-4:2000, "Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami".
 9. PN-EN ISO 140-5:1999, "Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów".
 10. PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach".
 11. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych".
 12. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
 13. PN-EN 12354‑6:2005, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach".
 14. PN-EN 12354‑3:2003 "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr Rafał Zaremba Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych Wpływ lekkiego ocieplenia ETICS na izolacyjność akustyczną stropów żelbetowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym...

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], lokale mieszkalne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym należy chronić m.in. przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym pochodzącym od lokali usługowych oraz instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne Działania osłonowe w renowacji zawilgoconych budynków – tynki renowacyjne

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej...

Jakiekolwiek prace renowacyjne w zawilgoconych budynkach muszą być poprzedzone zabiegami prowadzącymi do zredukowania zawartości wilgoci w przegrodach budowlanych, tj. doprowadzeniem substancji budowlanej do tzw. wilgotności wagowej (wysuszeniem) [1].

Joanna Szot Stropy w domach jednorodzinnych

Stropy w domach jednorodzinnych Stropy w domach jednorodzinnych

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie...

Strop to poziomy element konstrukcyjny, który rozdziela poszczególne kondygnacje – od dołu to sufit, od góry podłoga. Jego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, przenoszenie obciążeń, a także zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3) System ETICS – dokumentacja projektowa prac ociepleniowych (cz. 3)

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

Artykuł jest kontynuacją artykułów opublikowanych w numerach 3/2022 i 4/2022 miesięcznika „IZOLACJE”.

dr inż. Mariusz Garecki Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach Wykonywanie systemów ociepleń ETICS na zawilgoconych budynkach

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości....

Prowadzone od wielu lat rewitalizacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków nieodłącznie powiązane są z kwestiami podniesienia ich efektywności energetycznej, oczywiście w miarę możliwości. Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak i tych, które znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej i poza nimi. Systematyczny wzrost cen nośników energii, a na przestrzeni ostatniego roku – wzrost wręcz lawinowy, będzie wymuszał na inwestorach konieczność instalacji...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Ireneusz Stachura Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Jak eliminować mostki cieplne w budynku? Jak eliminować mostki cieplne w budynku?

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie...

Planując budynek, czy to mieszkalny, czy o innej funkcji (np. biurowiec, hotel, szpital), projektant tworzy konkretną bryłę, która ma spełnić szereg funkcji – wizualną, funkcjonalną, ekonomiczną w fazie realizacji i eksploatacji – i zapewnić właściwe warunki do przebywania w tym budynku ludzi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach Kształtowanie układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych,...

Dobór układu warstw materiałowych podłóg na stropach w budynkach nie powinien być przypadkowy, ale oparty na szczegółowych obliczeniach i analizach w zakresie nośności i wytrzymałości, wymagań cieplno-wilgotnościowych, izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

Wybrane dla Ciebie

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz » Znajdź mieszkanie, o jakim marzysz »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego » Elementy budowlane dla budownictwa jednorodzinnego »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz » Zdobądź nowe obiekty do Autodesk BIM 360 – wypełnij formularz »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia » Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych » Indywidualne projekty w zakresie przegród budowlanych »

Jakie narzędzia warto mieć ? »

Jakie narzędzia warto mieć ? » Jakie narzędzia warto mieć ? »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście » Usługi dla budownictwa – profesjonalne podejście »

Najnowsze produkty i technologie

MAXFLOOR Sp. z o.o. Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Alchimica Polska Sp. z o.o. Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego Naprawa dachu z papy bloku mieszkalnego

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą....

Prezentujemy rezultat prac renowacyjnych dachu płaskiego wieżowca mieszkalnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej. Prace zostały wykonane przez doświadczoną, certyfikowaną przez nas firmę wykonawczą. Czas realizacji tej renowacji przypadł na przełom marca i kwietnia 2023 r., a więc zdjęcia i wideo ilustrują stan pół roku po zakończeniu inwestycji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.