Izolacje.com.pl

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian - wzmocnienie powierzchniowe

Fixing cracks in and reinforcing of masonry walls. Part 4. Surface reinforcement

Jak naprawiać rysy i wzmacniać murowane ściany?
J. Sawicki

Jak naprawiać rysy i wzmacniać murowane ściany?


J. Sawicki

W niniejszym artykule opisano sposoby wykonywania powierzchniowych napraw i wzmocnień murowanych ścian. Przedstawiono wzmocnienia powierzchniowe za pomocą tynku lub betonu zbrojonego, wzmocnienia laminatami FRC i kompozytami FRCM. Zamieszczono przykłady obliczania wzmocnień.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

 

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Omawia zasady stosowania wzmocnienia powierzchniowego oraz wymienia materiały stosowane podczas tej metody. W pracy podano ponadto przykłady obliczeń wzmocnień powierzchniowych.

Fixing cracks in and reinforcing of masonry walls. Part 4. Surface reinforcement

The present article is one in a series of papers devoted to fixing cracks and modes of reinforcement of masonry walls. It discusses the rules of application of surface reinforcement and lists materials used in this method.

Wzmocnienie powierzchniowe polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru ze wzmocnieniem, czyli kilkucentymetrowej warstwy z dodatkowym zbrojeniem, układanej przy powierzchni naprawianej ściany [1, 2].

Zasady stosowania metody

Warstwą wzmacniającą może być zwykły tynk cementowy lub cementowo-wapienny zbrojony siatką lub zbrojony beton natryskowy (RYS. 1).

Często stosuje się laminaty FRP (fibre reinforced polymer lub fibre reinforced plastic), czyli materiały kompozytowe z matrycy polimerowej zbrojonej włóknami (RYS. 2).

Ostatnio dużą popularność zdobyły również materiały kompozytowe na matrycy cementowej FRCM (fiber reinforced cementitious matrix) - RYS. 3.

Wzmocnienie powierzchniowe stosuje się najczęściej, gdy na ścianach występuje duża liczba rys nieregularnych, rozrzuconych, oraz w przypadku konieczności wzmocnienia ściany.

Wzmocnienie może być wykonane jako jednostronne lub dwustronne, na całej powierzchni ściany lub tylko na jej części.

Technologia wykonania i stosowane materiały

Technologia wykonania naprawy bądź wzmocnienia jest ściśle związana z zastosowanym rozwiązaniem materiałowym.

W wypadku stosowania metod tradycyjnych polegających na wzmocnieniu przez tynk lub beton zbrojony technologia naprawy polega na oczyszczeniu powierzchni ściany, jej dokładnym zwilżeniu, zakotwieniu (najczęściej mechanicznym) siatki zbrojeniowej i naniesieniu zaprawy lub betonu.

Rys. 1. Wzmocnienie powierzchniowe za pomocą tynku lub betonu zbrojonego; rys.: archiwum autora 
1 - siatka stalowa, 2 - beton lub tynk 
Rys. 2. Wzmocnienie powierzchniowe laminatami FRP; rys.: archiwum autora
1 - laminat FRP
Rys. 3. Wzmocnienie powierzchniowe materiałami FRCM; rys.: archiwum autora
1 - siatka z włókien, 2 - matryca cementowa; 

Stosuje się zaprawy cementowe, cementowo-wapienne lub beton, często polimerobeton. Zaprawa lub beton mogą być nanoszone ręcznie lub za pomocą pomp, z wykorzystaniem techniki torkretu. Decydujący wpływ na efektywność wzmocnienia ma adhezja między materiałem wzmocnienia a murem. Dodatki polimerowe w zaprawach i betonach pozwalają uzyskać przyczepność wzmocnienia do muru przekraczającą wytrzymałość na rozciąganie i ścianie elementów murowych (cegły). Stosowanie nanoszonych ręcznie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych tej samej marki, lecz bez dodatków polimerowych dwukrotnie zmniejsza ich przyczepność do muru [1]. Optymalny stopień zbrojenia siatkami stalowymi wynosi 0,05-0,15%, a włóknami 1-2%.

Przy zastosowaniu wzmocnienia z laminatów FRP wykorzystuje się niemetaliczne włókna o wysokich właściwościach mechanicznych, które zatapia się w polimerach (np. żywicy epoksydowej, poliestrowej, winyloestrowej).

Najczęściej spotykane kompozyty to polimery zbrojone

 • włóknami węglowymi (CFRP - carbon fiber reinforced polymer),
 • włóknami szklanymi (GFRP - glass fiber reinforced polymer) lub aramidowymi (AFRP - aramid fiber reinforced polymer),

choć w świecie prowadzi się badania nad wykorzystaniem włókien bazaltowych, stalowych czy naturalnych pochodzenia roślinnego (np. konopne, lniane).

Do wzmocnień wykorzystuje się taśmy albo maty z takich włókien. Szczegółowy opis właściwości włókien i uzyskiwanych z nich kompozytów zamieszczono w pracy [3].

Laminaty FRP uzyskują wysokie parametry mechaniczne (wytrzymałość, sztywność) dzięki odpowiedniej zawartości i rodzajowi włókien.

Bardzo wysoki współczynnik długości włókien do ich średnicy sprawia, że przy odpowiednim wypełnieniu matrycy włóknami liczba ich w jednostkowym przekroju jest bardzo duża, dzięki czemu rozkład obciążeń włókien jest równomierny i optymalnie wykorzystywane są ich właściwości.

Matrycą służącą formowaniu kompozytu, to znaczy konstrukcyjnemu połączeniu włókien w jeden element, są najczęściej żywice epoksydowe lub żywice poliestrowe, utwardzane amidami lub anhydrytami.

Funkcją matrycy jest ochrona włókien przed uszkodzeniami mechanicznymi lub korozją środowiskową, powiązanie włókien razem i zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń na włókna.

Powierzchnie, które mają być poddane wzmocnieniu, powinny być całkowicie czyste, mocne, równe i suche (żywice nie krystalizują w obecności wody). Dlatego wszelkie pozostałości tynków, starych farb czy innych powłok muszą zostać usunięte, np. przez piaskowanie. Jest to istotna wada metod naprawczych wykorzystujących FRP.

Należy również podkreślić, że systemy FRP tracą swoje właściwości podczas pożaru z powodu małej odporności żywic na wysoką temperaturę.

Jak pokazują badania [4], już temperatura 60°C może spowodować pewien spadek nośności wzmocnienia. Jest to zatem kolejna poważana wada wzmocnień przy użyciu laminatów FRP. Dlatego na etapie projektowania wzmocnienia nie należy tych systemów przyjmować w miejscach silnie nasłonecznionych lub uwzględnić w takich miejscach spadek nośności w obliczeniach. Przykład wzmocnienia narożnika budynku murowanego przy pomocy kompozytów FRP pokazano na FOT. 1.

FOT. 1. Przykład wzmocnienia naroża budynku laminatami FRP; fot.: archiwum autora

FOT. 1. Przykład wzmocnienia naroża budynku laminatami FRP; fot.: archiwum autora

W ostatnim czasie dużą popularność zdobywają materiały kompozytowe oparte na matrycy cementowej FRCM [5]. W przeciwieństwie do laminatów FRP stosuje się w nich nieorganiczną zaprawę ze spoiwa cementowego i różnych dodatków oraz siatki z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych, aramidowych i innych.

Zaprawa, która powstaje z suchej mieszanki, przywożonej w workach i wymagającej dodania na budowy wody jest fizycznie i chemicznie kompatybilna z murem, a szczególnie z murem z cegły [6-8].

Wytyczne [9] dopuszczają stosowanie polimerowych dodatków do zaprawy, przy czym maksymalna zawartość składników organicznych jest ograniczona do 5% wagi cementu.

Warstwa zaprawy jest w stanie wyrównać nierówności ściany, nie ma więc potrzeby wstępnego oczyszczania i wygładzania podłoża, jak to ma miejsce przy wzmocnieniach z użyciem FRP.

Nie wymaga się, aby podłoże było suche, wręcz przeciwnie - niektóre systemy zalecają jego zwilżenie przed aplikacją zaprawy.

Naprawa polega na założeniu pierwszej warstwy zaprawy, wtopieniu w nią siatki, a następnie założeniu kolejnych warstw. Całkowita grubość naprawy wynosi 1-4 cm.

Wytrzymałość wzmocnienia kompozytami FRCM, jest z reguły niższa niż wytrzymałość laminatów FRP.

Przykład wzmocnienia przy użyciu kompozytu FRCM (zaprawa i siatka z włókien węglowych) żeber i jednego łęku sklepień krzyżowych murowanych z cegły dziurawki pokazano na FOT. 2-3, FOT. 4, FOT. 5 i FOT 6-7.

FOT. 2-3. Widok sklepienia przed wzmocnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 2-3. Widok sklepienia przed wzmocnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 4. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wtapianie siatki z włókien węglowych na powierzchni łęku; fot.: archiwum autora

FOT. 4. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wtapianie siatki z włókien węglowych na powierzchni łęku; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: częściowo wtopiona siatka; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: częściowo wtopiona siatka; fot.: archiwum autora

FOT. 6-7. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wzmocnione żebra; fot.: archiwum autora

FOT. 6-7. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wzmocnione żebra; fot.: archiwum autora

Analiza obliczeniowa

Wzmocnienie za pomocą tynku lub betonu zbrojonego ścian obciążonych głównie pionowo oraz ścian usztywniających (poddanych ścinaniu) oblicza się przy założeniu, że warstwa wzmocnienia przejmuje całe obciążenie.

Wymiarowanie przeprowadza się jak dla tarcz żelbetowych, nie uwzględniając współpracy wzmocnienia z zarysowaną ścianą [1]. W murach poddanych zginaniu z płaszczyzny przyjmuje się, że całe naprężenie rozciągające przejmowane jest przez wzmocnienie.

Obecnie nie są jeszcze w pełni opracowane, zgodne z normami europejskimi, zasady projektowania napraw i wzmocnień konsytuacji murowych przy użyciu laminatów FRP. Analizy obliczeniowe wzmocnień można jednak prowadzić na podstawie zaleceń amerykańskich ACI 440.7R-10 [10] oraz zaleceń włoskich CNR-DT200/2004 [11].

Zgodnie z zaleceniami amerykańskimi wzmocnienia FRP są stosowane w celu zwiększenia nośności niezbrojonego muru poddanego obciążeniom specjalnym: od trzęsień ziemi, huraganów oraz wybuchów.

TABELA 1. Środowiskowy współczynnik redukcyjny CE według ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 1. Środowiskowy współczynnik redukcyjny CE według ACI 440.7R-10 [10]

W analizie wzmocnień należy uwzględnić również przypadki wandalizmu i wpływu wysokich temperatur. Zalecenia ACI 440.7R-10 [10] dopuszczają również instalację systemów naprawczych w celu zwiększania nośności dla typowych przypadków obciążeń [12], nie dotyczą jednak naprawy murów już uszkodzonych.

Obliczeniową wytrzymałość na rozciąganie ƒfu laminatu FRP zdefiniowano jako:

(1)

gdzie:

ƒ*fu - graniczna wytrzymałość na rozciąganie kompozytu, definiowana przez producenta systemu,

CE - środowiskowy współczynnik redukcyjny, według TAB. 1.

Obliczeniowe odkształcenia, przy których następuje zarysowanie laminatu FRP, określa się z zależności:

(2)

gdzie:

ε*fu - graniczne odkształcenia na rozciąganie kompozytu, definiowane przez producenta systemu.

Moduł sprężystości Ef kompozytu FRP wyznacza się ze wzoru:

(3)

Odspojenie systemu naprawczego FRP będzie następować, gdy odkształcenia muru przekroczą wartości graniczne. Aby zapobiec delaminacji systemu naprawczego, ACI 440.7R-10 [10] narzuca graniczne efektywne wartości odkształceń kompozytu εfe, a co za tym idzie efektywne naprężenia ƒfe.

Inne wartości efektywnych odkształceń i naprężeń przyjmuje się w analizie ścian zginanych z płaszczyzny, a inne w wypadku ścian ścinanych w płaszczyźnie. W wypadku ścian zginanych z płaszczyzny przyjęto:

(4)

(5)

gdzie κm jest współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym:

(6)

Dodatkowo w wypadku wzmocnień powierzchniowych ogranicza się maksymalną siłę w laminacie do 260 N/mm.

Gdy analizuje się wzmocnienie z uwagi na ścianie muru w płaszczyźnie, efektywne odkształcenia i naprężenia wyznacza się ze wzorów:

(7)

gdzie κv jest współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym:

(8)

(9)

gdzie:

Af - pole przekroju zbrojenia laminatu FRP, mm2,

An - pole netto zaprawy w analizowanym przekroju (z pominięciem otworów, chyba że te są wypełnione betonem), mm2,

ƒm - wytrzymałość muru na ściskanie, MPa.

Przy wzmocnieniu z uwagi na zginanie z płaszczyzny należy zgodnie z ACI 440.7R-10 [10] wykazać, że nośność muru wzmocnionego na zginanie Mn pomnożona przez współczynnik redukcyjny φ jest większa od momentu zginającego wynikającego z przyłożonych obciążeń Mn:

(10)

(11)

gdzie:

df - użyteczna wysokość przekroju w odniesieniu do zbrojenia laminatu, mm,

β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do głębokości położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7,

c - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa,

Pu - osiowe obciążenie pionowe,

t - grubość muru.

W analizach wzmocnień ścian zginanych z płaszczyzny przyjmuje się dodatkowe ograniczenie związane z nieprzekroczeniem w laminacie granicznych odkształceń muru εmu:

(12)

Tok projektowania wzmocnienia muru przy użyciu laminatów FRP zgodnie z ACI 440.7R-10 [10] zamieszczono w TAB. 2a, TAB. 2b i TAB. 2c.

TABELA 2a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2c. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2c. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

W wypadku ścinania w płaszczyźnie muru ACI 440.7R-10 [10] zaleca spełnić nierówność:

(13)

gdzie:

φ - współczynnik redukcyjny równy 0,8,

Vn - nośność na ścinanie muru wzmocnionego włóknami FRP,

Vu - obliczeniowa siła ścinająca.

Nośność na ścianie muru wzmocnionego systemem FRP jest suma nośności muru niewzmocnionego VURMoraz nośności wzmocnienia Vf:

(14)

Nośność powierzchniowego wzmocnienia FRP oblicza się z zależności:

(15)

gdzie:

wf - szerokość laminatu FRP,

sf - rozstaw laminatów,

dv - minimalna wartość z długości lub wysokości wzmacnianego muru,

pfv - nośność laminatu określana ze wzoru:

(16)

gdzie:

n - liczba zastosowanych laminatów FRP,

tf - grubość wzmocnienia FRP,

ƒfe - efektywne naprężenie według wzoru (11).

W TAB. 3a i TAB. 3b podano tok projektowania wzmocnienia muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspornych, zgodnie z zaleceniami ACI 440.7R-10 [10].

TABELA 3a. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3a. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3b. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3b. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

Alternatywą dla wzmocnień laminatami FRP są wzmocnienia przy użyciu zbrojonej matrycy cementowej (FRCM).

W grudniu 2013 r. opublikowano wytyczne ACI 549.4R-13 [9], które oprócz zasad aplikacji systemów FRCM zawierają również procedury obliczeniowe.

Zasady obliczania napraw i wzmocnień zamieszczone w tych wytycznych są zgodne z amerykańskimi normami ACI 318-11 [13] i ACI 562-13 [14] i bazują na założeniach przyjętych w zaleceniach włoskich AC 434 [15] i [16].

Podobnie jak w wypadku wzmocnień laminatami FRP analizy obliczeniowe w ACI 549.4R-13 [9] dzieli się z uwagi na kierunek obciążeń (obciążenia z płaszczyzny i w płaszczyźnie).

Przy zginaniu z płaszczyzny przyjęto, że efektywne odkształcenie εfe kompozytu FRCM przy zniszczeniu powinno być ograniczone wartością obliczeniowego odkształcenia kompozytu:

(17)

Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM oblicza się z zależności:

(18)

gdzie:

Ef - moduł sprężystości przy rozciąganiu zarysowanego kompozytu FRCM (definiowany przez producenta systemu FRCM).

ACI 549.4R-13 [9] nie uwzględnia w obliczeniach nośności na zginanie muru niezbrojonego. Nośność na zginanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru zbrojonego Mm i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Mf:

(19)

gdzie:

φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6.

Nośność muru wzmocnionego FRCM można obliczyć z warunku sumy momentów względem geometrycznego środka przekroju muru (rys. 6):

(20)

gdzie:

RYS. 6. Założenia do określania nośności na zginanie przyjęte w ACI 549.4R-13 [9]; rys.: archiwum autora

RYS. 6. Założenia do określania nośności na zginanie przyjęte w ACI 549.4R-13 [9]; rys.: archiwum autora

φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6,

β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do głębokości położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7 (w zaleceniach włoskich [16] równy 0,8),

γ - współczynnik redukcyjny wytrzymałości na ściskanie muru przyjmowany jako 0,7 (w zaleceniach włoskich [16] równy 0,85),

cu - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa,

Pu - obciążenie osiowe,

t - grubość muru,

Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu FRCM,

ƒfe - wytrzymałość na rozciąganie kompozytu FRCM.

Położenie osi obojętnej cu względem najbardziej ściskanych włókien muru można określić z warunku sumy rzutu sił:

(21)

Przy obciążeniach w płaszczyźnie ACI 549.4R-13 [9] ogranicza odkształcenia rozciągające kompozyt FRCM w murze poddanym ścinaniu do wartości:

(22)

Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM poddanym ścinaniu oblicza się z zależności:

(23)

Nośność na ścinanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru Vm (zbrojonego lub niezbrojonego) i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Vf:

(24)

gdzie:

φv - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,75.

Nośność na ścinanie dwustronnego wzmocnienia kompozytem FRCM Vf oblicza się z zależności:

(25)

gdzie:

Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu z uwagi na działanie siły ścinającej,

n - ilość warstw zbrojenia kompozytu,

L - długość ściany w kierunku działania siły ścinającej.

Nośność wzmocnienia kompozytami FRCM nie powinna być większa niż 50% nośności muru niewzmocnionego.

W TAB. 4a i TAB. 4b zamieszczono tok projektowania wzmocnienia kompozytem FRCM na zginanie z płaszczyzny.

TABELA 4a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

Na koniec należy jeszcze tu wspomnieć o możliwości prowadzenia obliczeń napraw i wzmocnień przy zastosowaniu modelowania numerycznego. Na świecie (np. [17], [18], [19], [20]) i w Polsce (np. [21], [22], [23]) podejmowane są próby budowania modeli opartych na MES, które mogą służyć do analiz powierzchniowych napraw i wzmocnień muru.

Obecnie wykonanie takich obliczeń wiąże się jeszcze ze znacznym nakładem pracy, lecz z czasem zapewne takie podejście stanie się powszechne.

Literatura

 1. Ł. Drobiec, "Przyczyny uszkodzeń murów", XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2007 r., t. I, str. 105-147.
 2. Ł. Drobiec, "Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian", XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015 r., t. I, s. 323-398.
 3. M. Kałuża, T. Bartosik, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych taśmami i matami FRP - zagadnienia technologiczne", XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014, t. II, s. 173-212.
 4. M. Górski, R. Krzywoń, "Obliczanie wzmocnień z wykorzystaniem taśm i mat zbrojonych włóknami wysokiej wytrzymałości", XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014, t. I, s. 285-344.
 5. A. Nanni, "A New Tool for Concrete and Masonry Repair. Strengthening with fiber cementitious matrix composites", Concrete International, nr 4, 2012, s. 43-49.
 6. Materiały reklamowe firmy RUREDIEL.
 7. Materiały reklamowe firmy VISBUD-PROJEKT.
 8. Materiały reklamowe firmy FYFE EUROPE.
 9. ACI 549.4R-13, "Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) Systems for Repair and Strengthening Concrete and Masonry Structures", 2013.
 10. ACI 440.7R-10, "Guide for the Design and Construction of Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymer Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures", 2010.
 11. CNR-DT 200/2004, "Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati".
 12. J.J. Myers, "Strengthening unreinforced masonry structures using externally bonded fiber reinforced polymer systems: an overview of the American Concrete Institute 440.7R design approach", 9th Australasian Masonry Conference, Queenstown, New Zealand, 15-18 February 2011.
 13. ACI 318-11, "Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary", 2011.
 14. ACI 562-13, "Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of Concrete Buildings and Commentary", 2013.
 15. AC 434: Design criteria report for Ruredil FRCM composite systems. University of Miami, 2007.
 16. Di.Te.R Technical Notebook, "Buildings seismic retrofit with FRCM - Fiber Reinforced Cementitious Matrix composite. Concrete and masonry structures", Ruredil, 2009.
 17. J.S. Cruz, J. Barros, "Modeling of bond between near-surface mounted CFRP laminate strips and concrete", Computers & Structures, 17-19, 2004, s. 1513-1521.
 18. R. Fedele, M. Scaioni, L. Barazzetti, G. Rosati, L. Biolzi, "Delamination tests on CFRP-reinforced masonry pillars: Optical monitoring and mechanical modeling", Cement and Concrete Composites, 45, 2014, s. 243-254.
 19. Y.Ch. Sung, "Experimental study and modeling of masonry-infilled concrete frames with and without CFRP jacketing", Structural Engineering & Mechanics. 4, 2006, s. 449-467.
 20. J.I. Velazquez-Dimas, M.R. Ehsani, "Modeling Out-of-Plane Behavior of URM Walls Retrofitted with Fiber Composites", "Journal of Composites for Construction", 4, 2000, s. 172-181.
 21. M. Mrozek, "Numeryczna symulacja wzmacniania matami CFRP konstrukcji murowanych z cegły", rozprawa doktorska, Gliwice 2012.
 22. M. Mrozek, D. Mrozek, A. Wawrzynek, "Numerical analysis of selection of the most effective configuration of CFRP composites reinforcement of masonry specimens", Composites Part B: Engineering 70 (2015), s. 189-200.
 23. J. Szołomicki, "Computer Analysis of In-plane Behavior of Masonry Walls Strengthened by FRP Strips", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014 Vol II. WCECS 2014, 22-24 October 2014, San Francisco, USA.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.