Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian - wzmocnienie powierzchniowe

Fixing cracks in and reinforcing of masonry walls. Part 4. Surface reinforcement

Jak naprawiać rysy i wzmacniać murowane ściany?
J. Sawicki

Jak naprawiać rysy i wzmacniać murowane ściany?


J. Sawicki

W niniejszym artykule opisano sposoby wykonywania powierzchniowych napraw i wzmocnień murowanych ścian. Przedstawiono wzmocnienia powierzchniowe za pomocą tynku lub betonu zbrojonego, wzmocnienia laminatami FRC i kompozytami FRCM. Zamieszczono przykłady obliczania wzmocnień.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

 

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Omawia zasady stosowania wzmocnienia powierzchniowego oraz wymienia materiały stosowane podczas tej metody. W pracy podano ponadto przykłady obliczeń wzmocnień powierzchniowych.

Fixing cracks in and reinforcing of masonry walls. Part 4. Surface reinforcement

The present article is one in a series of papers devoted to fixing cracks and modes of reinforcement of masonry walls. It discusses the rules of application of surface reinforcement and lists materials used in this method.

Wzmocnienie powierzchniowe polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru ze wzmocnieniem, czyli kilkucentymetrowej warstwy z dodatkowym zbrojeniem, układanej przy powierzchni naprawianej ściany [1, 2].

Zasady stosowania metody

Warstwą wzmacniającą może być zwykły tynk cementowy lub cementowo-wapienny zbrojony siatką lub zbrojony beton natryskowy (RYS. 1).

Często stosuje się laminaty FRP (fibre reinforced polymer lub fibre reinforced plastic), czyli materiały kompozytowe z matrycy polimerowej zbrojonej włóknami (RYS. 2).

Ostatnio dużą popularność zdobyły również materiały kompozytowe na matrycy cementowej FRCM (fiber reinforced cementitious matrix) - RYS. 3.

Wzmocnienie powierzchniowe stosuje się najczęściej, gdy na ścianach występuje duża liczba rys nieregularnych, rozrzuconych, oraz w przypadku konieczności wzmocnienia ściany.

Wzmocnienie może być wykonane jako jednostronne lub dwustronne, na całej powierzchni ściany lub tylko na jej części.

Technologia wykonania i stosowane materiały

Technologia wykonania naprawy bądź wzmocnienia jest ściśle związana z zastosowanym rozwiązaniem materiałowym.

W wypadku stosowania metod tradycyjnych polegających na wzmocnieniu przez tynk lub beton zbrojony technologia naprawy polega na oczyszczeniu powierzchni ściany, jej dokładnym zwilżeniu, zakotwieniu (najczęściej mechanicznym) siatki zbrojeniowej i naniesieniu zaprawy lub betonu.

Rys. 1. Wzmocnienie powierzchniowe za pomocą tynku lub betonu zbrojonego; rys.: archiwum autora 
1 - siatka stalowa, 2 - beton lub tynk 
Rys. 2. Wzmocnienie powierzchniowe laminatami FRP; rys.: archiwum autora
1 - laminat FRP
Rys. 3. Wzmocnienie powierzchniowe materiałami FRCM; rys.: archiwum autora
1 - siatka z włókien, 2 - matryca cementowa; 

Stosuje się zaprawy cementowe, cementowo-wapienne lub beton, często polimerobeton. Zaprawa lub beton mogą być nanoszone ręcznie lub za pomocą pomp, z wykorzystaniem techniki torkretu. Decydujący wpływ na efektywność wzmocnienia ma adhezja między materiałem wzmocnienia a murem. Dodatki polimerowe w zaprawach i betonach pozwalają uzyskać przyczepność wzmocnienia do muru przekraczającą wytrzymałość na rozciąganie i ścianie elementów murowych (cegły). Stosowanie nanoszonych ręcznie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych tej samej marki, lecz bez dodatków polimerowych dwukrotnie zmniejsza ich przyczepność do muru [1]. Optymalny stopień zbrojenia siatkami stalowymi wynosi 0,05-0,15%, a włóknami 1-2%.

Przy zastosowaniu wzmocnienia z laminatów FRP wykorzystuje się niemetaliczne włókna o wysokich właściwościach mechanicznych, które zatapia się w polimerach (np. żywicy epoksydowej, poliestrowej, winyloestrowej).

Najczęściej spotykane kompozyty to polimery zbrojone

 • włóknami węglowymi (CFRP - carbon fiber reinforced polymer),
 • włóknami szklanymi (GFRP - glass fiber reinforced polymer) lub aramidowymi (AFRP - aramid fiber reinforced polymer),

choć w świecie prowadzi się badania nad wykorzystaniem włókien bazaltowych, stalowych czy naturalnych pochodzenia roślinnego (np. konopne, lniane).

Do wzmocnień wykorzystuje się taśmy albo maty z takich włókien. Szczegółowy opis właściwości włókien i uzyskiwanych z nich kompozytów zamieszczono w pracy [3].

Laminaty FRP uzyskują wysokie parametry mechaniczne (wytrzymałość, sztywność) dzięki odpowiedniej zawartości i rodzajowi włókien.

Bardzo wysoki współczynnik długości włókien do ich średnicy sprawia, że przy odpowiednim wypełnieniu matrycy włóknami liczba ich w jednostkowym przekroju jest bardzo duża, dzięki czemu rozkład obciążeń włókien jest równomierny i optymalnie wykorzystywane są ich właściwości.

Matrycą służącą formowaniu kompozytu, to znaczy konstrukcyjnemu połączeniu włókien w jeden element, są najczęściej żywice epoksydowe lub żywice poliestrowe, utwardzane amidami lub anhydrytami.

Funkcją matrycy jest ochrona włókien przed uszkodzeniami mechanicznymi lub korozją środowiskową, powiązanie włókien razem i zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń na włókna.

Powierzchnie, które mają być poddane wzmocnieniu, powinny być całkowicie czyste, mocne, równe i suche (żywice nie krystalizują w obecności wody). Dlatego wszelkie pozostałości tynków, starych farb czy innych powłok muszą zostać usunięte, np. przez piaskowanie. Jest to istotna wada metod naprawczych wykorzystujących FRP.

Należy również podkreślić, że systemy FRP tracą swoje właściwości podczas pożaru z powodu małej odporności żywic na wysoką temperaturę.

Jak pokazują badania [4], już temperatura 60°C może spowodować pewien spadek nośności wzmocnienia. Jest to zatem kolejna poważana wada wzmocnień przy użyciu laminatów FRP. Dlatego na etapie projektowania wzmocnienia nie należy tych systemów przyjmować w miejscach silnie nasłonecznionych lub uwzględnić w takich miejscach spadek nośności w obliczeniach. Przykład wzmocnienia narożnika budynku murowanego przy pomocy kompozytów FRP pokazano na FOT. 1.

FOT. 1. Przykład wzmocnienia naroża budynku laminatami FRP; fot.: archiwum autora

FOT. 1. Przykład wzmocnienia naroża budynku laminatami FRP; fot.: archiwum autora

W ostatnim czasie dużą popularność zdobywają materiały kompozytowe oparte na matrycy cementowej FRCM [5]. W przeciwieństwie do laminatów FRP stosuje się w nich nieorganiczną zaprawę ze spoiwa cementowego i różnych dodatków oraz siatki z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych, aramidowych i innych.

Zaprawa, która powstaje z suchej mieszanki, przywożonej w workach i wymagającej dodania na budowy wody jest fizycznie i chemicznie kompatybilna z murem, a szczególnie z murem z cegły [6-8].

Wytyczne [9] dopuszczają stosowanie polimerowych dodatków do zaprawy, przy czym maksymalna zawartość składników organicznych jest ograniczona do 5% wagi cementu.

Warstwa zaprawy jest w stanie wyrównać nierówności ściany, nie ma więc potrzeby wstępnego oczyszczania i wygładzania podłoża, jak to ma miejsce przy wzmocnieniach z użyciem FRP.

Nie wymaga się, aby podłoże było suche, wręcz przeciwnie - niektóre systemy zalecają jego zwilżenie przed aplikacją zaprawy.

Naprawa polega na założeniu pierwszej warstwy zaprawy, wtopieniu w nią siatki, a następnie założeniu kolejnych warstw. Całkowita grubość naprawy wynosi 1-4 cm.

Wytrzymałość wzmocnienia kompozytami FRCM, jest z reguły niższa niż wytrzymałość laminatów FRP.

Przykład wzmocnienia przy użyciu kompozytu FRCM (zaprawa i siatka z włókien węglowych) żeber i jednego łęku sklepień krzyżowych murowanych z cegły dziurawki pokazano na FOT. 2-3, FOT. 4, FOT. 5 i FOT 6-7.

FOT. 2-3. Widok sklepienia przed wzmocnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 2-3. Widok sklepienia przed wzmocnieniem; fot.: archiwum autora

FOT. 4. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wtapianie siatki z włókien węglowych na powierzchni łęku; fot.: archiwum autora

FOT. 4. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wtapianie siatki z włókien węglowych na powierzchni łęku; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: częściowo wtopiona siatka; fot.: archiwum autora

FOT. 5. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: częściowo wtopiona siatka; fot.: archiwum autora

FOT. 6-7. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wzmocnione żebra; fot.: archiwum autora

FOT. 6-7. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: wzmocnione żebra; fot.: archiwum autora

Analiza obliczeniowa

Wzmocnienie za pomocą tynku lub betonu zbrojonego ścian obciążonych głównie pionowo oraz ścian usztywniających (poddanych ścinaniu) oblicza się przy założeniu, że warstwa wzmocnienia przejmuje całe obciążenie.

Wymiarowanie przeprowadza się jak dla tarcz żelbetowych, nie uwzględniając współpracy wzmocnienia z zarysowaną ścianą [1]. W murach poddanych zginaniu z płaszczyzny przyjmuje się, że całe naprężenie rozciągające przejmowane jest przez wzmocnienie.

Obecnie nie są jeszcze w pełni opracowane, zgodne z normami europejskimi, zasady projektowania napraw i wzmocnień konsytuacji murowych przy użyciu laminatów FRP. Analizy obliczeniowe wzmocnień można jednak prowadzić na podstawie zaleceń amerykańskich ACI 440.7R-10 [10] oraz zaleceń włoskich CNR-DT200/2004 [11].

Zgodnie z zaleceniami amerykańskimi wzmocnienia FRP są stosowane w celu zwiększenia nośności niezbrojonego muru poddanego obciążeniom specjalnym: od trzęsień ziemi, huraganów oraz wybuchów.

TABELA 1. Środowiskowy współczynnik redukcyjny CE według ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 1. Środowiskowy współczynnik redukcyjny CE według ACI 440.7R-10 [10]

W analizie wzmocnień należy uwzględnić również przypadki wandalizmu i wpływu wysokich temperatur. Zalecenia ACI 440.7R-10 [10] dopuszczają również instalację systemów naprawczych w celu zwiększania nośności dla typowych przypadków obciążeń [12], nie dotyczą jednak naprawy murów już uszkodzonych.

Obliczeniową wytrzymałość na rozciąganie ƒfu laminatu FRP zdefiniowano jako:

(1)

gdzie:

ƒ*fu - graniczna wytrzymałość na rozciąganie kompozytu, definiowana przez producenta systemu,

CE - środowiskowy współczynnik redukcyjny, według TAB. 1.

Obliczeniowe odkształcenia, przy których następuje zarysowanie laminatu FRP, określa się z zależności:

(2)

gdzie:

ε*fu - graniczne odkształcenia na rozciąganie kompozytu, definiowane przez producenta systemu.

Moduł sprężystości Ef kompozytu FRP wyznacza się ze wzoru:

(3)

Odspojenie systemu naprawczego FRP będzie następować, gdy odkształcenia muru przekroczą wartości graniczne. Aby zapobiec delaminacji systemu naprawczego, ACI 440.7R-10 [10] narzuca graniczne efektywne wartości odkształceń kompozytu εfe, a co za tym idzie efektywne naprężenia ƒfe.

Inne wartości efektywnych odkształceń i naprężeń przyjmuje się w analizie ścian zginanych z płaszczyzny, a inne w wypadku ścian ścinanych w płaszczyźnie. W wypadku ścian zginanych z płaszczyzny przyjęto:

(4)

(5)

gdzie κm jest współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym:

(6)

Dodatkowo w wypadku wzmocnień powierzchniowych ogranicza się maksymalną siłę w laminacie do 260 N/mm.

Gdy analizuje się wzmocnienie z uwagi na ścianie muru w płaszczyźnie, efektywne odkształcenia i naprężenia wyznacza się ze wzorów:

(7)

gdzie κv jest współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym:

(8)

(9)

gdzie:

Af - pole przekroju zbrojenia laminatu FRP, mm2,

An - pole netto zaprawy w analizowanym przekroju (z pominięciem otworów, chyba że te są wypełnione betonem), mm2,

ƒm - wytrzymałość muru na ściskanie, MPa.

Przy wzmocnieniu z uwagi na zginanie z płaszczyzny należy zgodnie z ACI 440.7R-10 [10] wykazać, że nośność muru wzmocnionego na zginanie Mn pomnożona przez współczynnik redukcyjny φ jest większa od momentu zginającego wynikającego z przyłożonych obciążeń Mn:

(10)

(11)

gdzie:

df - użyteczna wysokość przekroju w odniesieniu do zbrojenia laminatu, mm,

β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do głębokości położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7,

c - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa,

Pu - osiowe obciążenie pionowe,

t - grubość muru.

W analizach wzmocnień ścian zginanych z płaszczyzny przyjmuje się dodatkowe ograniczenie związane z nieprzekroczeniem w laminacie granicznych odkształceń muru εmu:

(12)

Tok projektowania wzmocnienia muru przy użyciu laminatów FRP zgodnie z ACI 440.7R-10 [10] zamieszczono w TAB. 2a, TAB. 2b i TAB. 2c.

TABELA 2a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2c. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 2c. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

W wypadku ścinania w płaszczyźnie muru ACI 440.7R-10 [10] zaleca spełnić nierówność:

(13)

gdzie:

φ - współczynnik redukcyjny równy 0,8,

Vn - nośność na ścinanie muru wzmocnionego włóknami FRP,

Vu - obliczeniowa siła ścinająca.

Nośność na ścianie muru wzmocnionego systemem FRP jest suma nośności muru niewzmocnionego VURMoraz nośności wzmocnienia Vf:

(14)

Nośność powierzchniowego wzmocnienia FRP oblicza się z zależności:

(15)

gdzie:

wf - szerokość laminatu FRP,

sf - rozstaw laminatów,

dv - minimalna wartość z długości lub wysokości wzmacnianego muru,

pfv - nośność laminatu określana ze wzoru:

(16)

gdzie:

n - liczba zastosowanych laminatów FRP,

tf - grubość wzmocnienia FRP,

ƒfe - efektywne naprężenie według wzoru (11).

W TAB. 3a i TAB. 3b podano tok projektowania wzmocnienia muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspornych, zgodnie z zaleceniami ACI 440.7R-10 [10].

TABELA 3a. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3a. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3b. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

TABELA 3b. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [10]

Alternatywą dla wzmocnień laminatami FRP są wzmocnienia przy użyciu zbrojonej matrycy cementowej (FRCM).

W grudniu 2013 r. opublikowano wytyczne ACI 549.4R-13 [9], które oprócz zasad aplikacji systemów FRCM zawierają również procedury obliczeniowe.

Zasady obliczania napraw i wzmocnień zamieszczone w tych wytycznych są zgodne z amerykańskimi normami ACI 318-11 [13] i ACI 562-13 [14] i bazują na założeniach przyjętych w zaleceniach włoskich AC 434 [15] i [16].

Podobnie jak w wypadku wzmocnień laminatami FRP analizy obliczeniowe w ACI 549.4R-13 [9] dzieli się z uwagi na kierunek obciążeń (obciążenia z płaszczyzny i w płaszczyźnie).

Przy zginaniu z płaszczyzny przyjęto, że efektywne odkształcenie εfe kompozytu FRCM przy zniszczeniu powinno być ograniczone wartością obliczeniowego odkształcenia kompozytu:

(17)

Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM oblicza się z zależności:

(18)

gdzie:

Ef - moduł sprężystości przy rozciąganiu zarysowanego kompozytu FRCM (definiowany przez producenta systemu FRCM).

ACI 549.4R-13 [9] nie uwzględnia w obliczeniach nośności na zginanie muru niezbrojonego. Nośność na zginanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru zbrojonego Mm i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Mf:

(19)

gdzie:

φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6.

Nośność muru wzmocnionego FRCM można obliczyć z warunku sumy momentów względem geometrycznego środka przekroju muru (rys. 6):

(20)

gdzie:

RYS. 6. Założenia do określania nośności na zginanie przyjęte w ACI 549.4R-13 [9]; rys.: archiwum autora

RYS. 6. Założenia do określania nośności na zginanie przyjęte w ACI 549.4R-13 [9]; rys.: archiwum autora

φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6,

β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do głębokości położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7 (w zaleceniach włoskich [16] równy 0,8),

γ - współczynnik redukcyjny wytrzymałości na ściskanie muru przyjmowany jako 0,7 (w zaleceniach włoskich [16] równy 0,85),

cu - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa,

Pu - obciążenie osiowe,

t - grubość muru,

Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu FRCM,

ƒfe - wytrzymałość na rozciąganie kompozytu FRCM.

Położenie osi obojętnej cu względem najbardziej ściskanych włókien muru można określić z warunku sumy rzutu sił:

(21)

Przy obciążeniach w płaszczyźnie ACI 549.4R-13 [9] ogranicza odkształcenia rozciągające kompozyt FRCM w murze poddanym ścinaniu do wartości:

(22)

Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM poddanym ścinaniu oblicza się z zależności:

(23)

Nośność na ścinanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru Vm (zbrojonego lub niezbrojonego) i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Vf:

(24)

gdzie:

φv - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,75.

Nośność na ścinanie dwustronnego wzmocnienia kompozytem FRCM Vf oblicza się z zależności:

(25)

gdzie:

Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu z uwagi na działanie siły ścinającej,

n - ilość warstw zbrojenia kompozytu,

L - długość ściany w kierunku działania siły ścinającej.

Nośność wzmocnienia kompozytami FRCM nie powinna być większa niż 50% nośności muru niewzmocnionego.

W TAB. 4a i TAB. 4b zamieszczono tok projektowania wzmocnienia kompozytem FRCM na zginanie z płaszczyzny.

TABELA 4a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4a. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

TABELA 4b. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [9]

Na koniec należy jeszcze tu wspomnieć o możliwości prowadzenia obliczeń napraw i wzmocnień przy zastosowaniu modelowania numerycznego. Na świecie (np. [17], [18], [19], [20]) i w Polsce (np. [21], [22], [23]) podejmowane są próby budowania modeli opartych na MES, które mogą służyć do analiz powierzchniowych napraw i wzmocnień muru.

Obecnie wykonanie takich obliczeń wiąże się jeszcze ze znacznym nakładem pracy, lecz z czasem zapewne takie podejście stanie się powszechne.

Literatura

 1. Ł. Drobiec, "Przyczyny uszkodzeń murów", XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2007 r., t. I, str. 105-147.
 2. Ł. Drobiec, "Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian", XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015 r., t. I, s. 323-398.
 3. M. Kałuża, T. Bartosik, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych taśmami i matami FRP - zagadnienia technologiczne", XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014, t. II, s. 173-212.
 4. M. Górski, R. Krzywoń, "Obliczanie wzmocnień z wykorzystaniem taśm i mat zbrojonych włóknami wysokiej wytrzymałości", XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014, t. I, s. 285-344.
 5. A. Nanni, "A New Tool for Concrete and Masonry Repair. Strengthening with fiber cementitious matrix composites", Concrete International, nr 4, 2012, s. 43-49.
 6. Materiały reklamowe firmy RUREDIEL.
 7. Materiały reklamowe firmy VISBUD-PROJEKT.
 8. Materiały reklamowe firmy FYFE EUROPE.
 9. ACI 549.4R-13, "Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) Systems for Repair and Strengthening Concrete and Masonry Structures", 2013.
 10. ACI 440.7R-10, "Guide for the Design and Construction of Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymer Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures", 2010.
 11. CNR-DT 200/2004, "Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati".
 12. J.J. Myers, "Strengthening unreinforced masonry structures using externally bonded fiber reinforced polymer systems: an overview of the American Concrete Institute 440.7R design approach", 9th Australasian Masonry Conference, Queenstown, New Zealand, 15-18 February 2011.
 13. ACI 318-11, "Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary", 2011.
 14. ACI 562-13, "Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of Concrete Buildings and Commentary", 2013.
 15. AC 434: Design criteria report for Ruredil FRCM composite systems. University of Miami, 2007.
 16. Di.Te.R Technical Notebook, "Buildings seismic retrofit with FRCM - Fiber Reinforced Cementitious Matrix composite. Concrete and masonry structures", Ruredil, 2009.
 17. J.S. Cruz, J. Barros, "Modeling of bond between near-surface mounted CFRP laminate strips and concrete", Computers & Structures, 17-19, 2004, s. 1513-1521.
 18. R. Fedele, M. Scaioni, L. Barazzetti, G. Rosati, L. Biolzi, "Delamination tests on CFRP-reinforced masonry pillars: Optical monitoring and mechanical modeling", Cement and Concrete Composites, 45, 2014, s. 243-254.
 19. Y.Ch. Sung, "Experimental study and modeling of masonry-infilled concrete frames with and without CFRP jacketing", Structural Engineering & Mechanics. 4, 2006, s. 449-467.
 20. J.I. Velazquez-Dimas, M.R. Ehsani, "Modeling Out-of-Plane Behavior of URM Walls Retrofitted with Fiber Composites", "Journal of Composites for Construction", 4, 2000, s. 172-181.
 21. M. Mrozek, "Numeryczna symulacja wzmacniania matami CFRP konstrukcji murowanych z cegły", rozprawa doktorska, Gliwice 2012.
 22. M. Mrozek, D. Mrozek, A. Wawrzynek, "Numerical analysis of selection of the most effective configuration of CFRP composites reinforcement of masonry specimens", Composites Part B: Engineering 70 (2015), s. 189-200.
 23. J. Szołomicki, "Computer Analysis of In-plane Behavior of Masonry Walls Strengthened by FRP Strips", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014 Vol II. WCECS 2014, 22-24 October 2014, San Francisco, USA.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.