Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Modernizacja obiektów przemysłowych

Upgrading industrial buildings

FOT. 1-2. Zmodernizowany budynek WBiIŚ PP - przykład montażu styropianu do płyty warstwowej: wygląd przed i po modernizacji
Fot. archiwum autora

FOT. 1-2. Zmodernizowany budynek WBiIŚ PP - przykład montażu styropianu do płyty warstwowej: wygląd przed i po modernizacji


Fot. archiwum autora

Modernizacja obiektu budowlanego oznacza jego unowocześnienie, uwspółcześnienie lub trwałe ulepszenie, prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej obiektu. Pojęcie modernizacji jest rozumiane bardzo szeroko. Może ono być związane zarówno z podniesieniem walorów estetycznych (np. poprzez zmianę elewacji budynku), jak i z wymianą elementów prowadzącą do uzyskania lepszych parametrów technicznych (np. wymiana istniejącej obudowy obiektu w celu uzyskania lepszej izolacyjności termicznej, wymiana wyposażenia technologicznego), wykonaniem nowych instalacji itp.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

 

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie modernizacji elementów obudowy obiektów budowlanych (w szczególności obiektów przemysłowych). Przedstawiono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Upgrading industrial buildings

The article presents the matters of upgrading building enclosure items (particularly for industrial buildings). Further there is a presentation of heat insulation performance and fire safety performance requirements.

Warto zauważyć, że pojęcie modernizacji, tak bogate znaczeniowo i chętnie stosowane w życiu codziennym, zostało wykreślone z ustawy Prawo Budowlane (zmiana weszła w życie 1 stycznia 1999 r.). W tej sprawie stanowisko zajął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego [1], który wyjaśnił, że pojęcie "modernizacja" mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy.

 • Jeśli roboty budowlane polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, to mamy do czynienia z remontem.
 • Jeśli w wyniku robót budowlanych następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, to jest to przebudowa.
 • Gdy roboty budowlane prowadzą do zmiany charakterystycznych parametrów obiektu, to mamy do czynienia z budową (rozbudową, nadbudową, odbudową).

Tak jak wspomniano powyżej, zakres i cel modernizacji może być różnorodny.

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie modernizacji elementów obudowy obiektów budowlanych (w szczególności obiektów przemysłowych). Podjęcie tego tematu jest uzasadnione dynamicznym wzrostem liczby obiektów przemysłowych i rosnącymi wymaganiami technicznymi dla obiektów tego typu.

Najlepszym przykładem takich wymagań jest określona w [2] izolacyjność cieplna przegród budowlanych.

W artykule poruszony jest nie tylko problem samej obudowy, ale również jej interakcji z konstrukcją budynku. Nie podjęto natomiast problematyki modernizacji typowych instalacji i wyposażenia technologicznego, przede wszystkim ze względu na odrębny charakter tego zagadnienia.

Wyróżnić możemy trzy zasadnicze powody wykonywania modernizacji obudowy obiektów budowlanych:

 • poprawę estetyki wykończenia budynku,
 • likwidację uszkodzeń (uszkodzenia powierzchni, odspojenia, likwidacja nieszczelności),
 • poprawę parametrów przegrody budowlanej (izolacyjności termicznej, izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej).

Oczywiście zazwyczaj osiąga się kilka celów jednocześnie.

Modernizacja może być realizowana poprzez dwa działania:

 • wymiana istniejącego elementu na nowy (o lepszych parametrach)
  lub
 • pozostawienie istniejącej obudowy i montaż dodatkowych elementów, dzięki którym osiągnie się zakładany cel modernizacji.

Wybór odpowiedniego działania jest sprawą indywidualną i wynika z wielu uwarunkowań realizacji inwestycji. Warto tutaj wspomnieć choćby o tym, że choć wymiana elementu obudowy jest często dobrym rozwiązaniem technicznym, to zdarza się, że nie ma takiej możliwości ze względu na proces produkcyjny toczący się w czynnym zakładzie pracy. Takie uwarunkowania i sposób realizacji modernizacji obudowy (a w zasadzie jej naprawy) zostały opisane w [3].

Pomimo tego, że przy modernizacji obudowy budynku mamy znacznie ograniczone możliwości działania, pod uwagę musimy wziąć szereg istotnych aspektów dotyczących zarówno przyczyn, jak i skutków realizowanej modernizacji.

Izolacyjność termiczna

W związku z rosnącymi kosztami energii oraz wpływem produkcji energii na środowisko, od wielu lat podnoszone są standardy dotyczące wymaganej izolacyjności cieplnej budynków. Tendencja tych zmian, a mianowicie wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max) dla ścian i dachów, przy temperaturze pomieszczenia ti > 16°C w latach 1991–2021 został przedstawiony na RYS. 1.

RYS. 1. Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max) dla ścian i dachów, przy temperaturze pomieszczenia ti > 16°C, w latach 1991–2021; rys.: archiwum autora

RYS. 1. Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max) dla ścian i dachów, przy temperaturze pomieszczenia ti > 16°C, w latach 1991–2021; rys.: archiwum autora

Aktualne wymagania izolacyjności termicznej dotyczą nie tylko przegród budowlanych nowo projektowanych obiektów, ale również są obowiązujące w przypadku nadbudowy, rozbudowy, odbudowy oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. A zatem są one obowiązujące w wielu przypadkach modernizacji.

Aktualne wymagania izolacyjności termicznej (jak również bezpieczeństwa pożarowego) nie obowiązują wyłącznie w przypadku remontu.

Problem wpływu aktualnych wymagań izolacyjności termicznej na rozwiązania techniczne był wielokrotnie podejmowany w literaturze [4].

W przypadku wymaganego dla ścian współczynnika przenikania ciepła UC(max) = 0,23 W/(m2·K), grubość warstwy izolacyjnej powinna być rzędu 0,10 m (poliuretan), 0,16 m (styropian) i 0,16–0,20 m (wełna mineralna).

Należy w tym miejscu zauważyć, że zwiększenie grubości izolacji termicznej wiąże się ze zwiększeniem ciężaru obudowy, a więc również ze zmianą oddziaływań na konstrukcję budynku.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

W przypadku rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego powinny być spełnione aktualne wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Wiele z tych wymagań jest zawartych w [2]. Dotyczą one m.in.:

 • palności,
 • rozprzestrzeniania ognia
 • i klasy odporności ogniowej.

Zagadnienia te zostały szczegółowo przeanalizowane w [5]. Pomijając szczegóły tej analizy, można w skrócie uznać, że elementy obudowy powinny być nierozprzestrzeniające ogień (NRO) i mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Jeśli obudowa uzyskuje klasę reakcji na ogień minimum B-s3,d0 oraz dodatkowo warstwa izolacyjna ma klasę reakcji na ogień co najmniej E, to element można uznać jako NRO.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku (ściana, dach) zależy od klasy odporności pożarowej budynku (§ 216 ust. 1 [2]). Wyróżnia się 5 klas odporności pożarowej budynków (A, B, C, D, E).

W przypadku budynków przemysłowych (produkcyjnych lub magazynowych) klasyfikacja budynku zależy od maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] oraz wysokości budynku.

Oprócz przypadku przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, warto wspomnieć o jeszcze jednej sytuacji, która w praktyce ma duży wpływ na podejmowane działania modernizacyjne: coraz częściej ubezpieczyciele żądają, aby ubezpieczany obiekt spełniał wymagania przeciwpożarowe dużo wyższe niż to wynika z obowiązujących przepisów.

W takiej sytuacji właściciel obiektu jest zmuszony podjąć odpowiednie działania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe.

W przypadku istniejących obiektów bardzo często sprowadza się to m.in. do wymiany elementów obudowy.

 • Po pierwsze dlatego, że czasami trudno określić klasę elementów użytych do budowy (brak odpowiedniej klasyfikacji w czasach, gdy były produkowane).
 • Po drugie, aktualne wymagania są znacznie bardziej rygorystyczne niż kiedyś (np. obecnie warstwa izolacyjna powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E).

Zmiana obciążeń

Modernizacja obudowy obiektów przemysłowych praktycznie zawsze prowadzi do zmiany obciążeń oddziałujących na konstrukcję budynku.

 • Gdy zwiększamy grubość izolacji (wykonanej z tego samego materiału), to zwiększamy ciężar elementu.
 • Gdy warstwa izolacyjna ma niską gęstość (poliuretan, styropian), to zmiana ta nie ma istotnego wpływu na konstrukcję.
 • Gdy warstwa izolacyjna charakteryzuje się dużą gęstością (twarda wełna mineralna), to ciężar własny elementów obudowy znacząco wzrasta, co może prowadzić do konieczności wzmocnienia głównej konstrukcji budynku.

Co ciekawe, nie tylko wzrost ciężaru jest niebezpieczny, ale czasami również jego obniżenie.

Typowym przykładem jest ciężar pokrycia dachu.

 • Jeśli izolację z wełny mineralnej zastąpimy grubszym, ale znacznie lżejszym materiałem, to wielkość ssania wiatru może przewyższyć ciężar dachu. W takiej sytuacji, w elemencie konstrukcyjnym takim jak kratownica, przy pewnym układzie obciążenia, w pasie górnym pojawi się rozciąganie, a w pasie dolnym ściskanie.
 • Jeśli pas dolny nie jest zabezpieczony przed utratą stateczności, to może to doprowadzić do wyboczenia pasa dolnego kratownicy.

Zagadnienie to jest znane większości inżynierów budownictwa. Warto więc pamiętać o konieczności przeanalizowania wpływu zmiany ciężaru elementów na zachowanie się pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku.

Modernizacja obiektu przemysłowego może mieć też zupełnie inny charakter.

Załóżmy, że pozostawiamy wszystkie elementy budynku, ale decydujemy się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Będzie to wymagało np. montażu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych na dachu.

Montaż tego typu urządzeń bardzo silnie zmienia układ działających obciążeń. Zmieniają się wartości obciążenia śniegiem, obciążenia wiatrem, a dodatkowo działa ciężar samych urządzeń, przy czym oddziaływanie to może mieć charakter skupiony.

Wpływ obciążeń skupionych na elementy obudowy (płyty warstwowe, blachy trapezowe, i inne) nie jest ujęty w normach.

W przypadku płyt warstwowych pewnym wsparciem są europejskie rekomendacje [6]. Podano w nich sposób wyznaczania obciążeń środowiskowych (wiatrem, śniegiem) oraz przedstawiono, jak sprawdzać wpływ obciążeń skupionych na płytę warstwową.

Istota tej metody polega na określeniu tak zwanej szerokości efektywnej i sprowadzenia problemu analizy płyty do prostego modelu belki warstwowej obciążonej siłą skupioną, przy czym szerokość belki jest równa wyznaczonej wcześniej szerokości efektywnej. Szczegóły tej metody zostały opisane również w pracy [7].

Warto omówić jeszcze jeden, bardzo typowy przypadek zmiany działających obciążeń, wynikający z modernizacji obudowy obiektu budowlanego. Tak jak już wspomniano, modernizacja ścian często polega na dołożeniu dodatkowej warstwy zewnętrznej.

Gdy istniejąca obudowa (płyta warstwowa, kaseta wzdłużna, blacha trapezowa) jest rozparta poziomo pomiędzy slupami hali, to dołożenie dodatkowego ciężaru oddalonego od elementu istniejącego wywołuje dodatkowe siły w istniejącym elemencie.

Ten stan mechaniczny jest bardzo złożony, gdyż, oprócz dodatkowego zginania i ścinania w płaszczyźnie ściany, pojawia się również skręcanie istniejącego elementu obudowy.

W przypadku blachy trapezowej lub kasety wzdłużnej jest to skręcanie elementu cienkościennego, a więc należy uwzględnić zarówno skręcanie St. Venanta, jak również skręcanie nieswobodne Własowa.

W przypadku skręcania płyt warstwowych podejście jest bardzo podobne. Podstawy skręcania płyt warstwowych można znaleźć w [8], jednak podejście to jest obecnie uzupełnione właśnie o efekt skręcania nieswobodnego.

Pomimo kilku prac teoretycznych dotyczących zagadnienia skręcania, ze względu na złożony charakter oddziaływań i warunków brzegowych, w praktycznych zastosowaniach najlepiej posługiwać się wytycznymi producenta. Wytyczne te określają sposób montażu dodatkowej warstwy elewacyjnej, rodzaj i liczbę łączników oraz inne szczegółowe wymagania techniczne.

Wytyczne producentów wynikają głównie z badań doświadczalnych prowadzonych w skali naturalnej. Poniżej przedstawione są przykłady typowych rozwiązań modernizacji elementów obudowy obiektów przemysłowych.

Przykłady metod modernizacji

Poprawa estetyki obiektu

Jeśli celem modernizacji jest poprawa estetyki obiektu budowlanego, typowym rozwiązaniem jest montaż dodatkowej okładziny do istniejącej obudowy. Ze względu na formę elementu okładzinowego wyróżnić możemy: kasetony elewacyjne, listwy elewacyjne i blachy profilowane (RYS. 2, RYS. 3 i RYS. 4).

Istota każdego z tych rozwiązań jest bardzo podobna.

 • Do istniejącej obudowy (najczęściej wykonanej z płyty warstwowej) mocujemy od zewnątrz profile podporowe, a następnie do tych profili mocujemy warstwę elewacyjną.
 • Pomiędzy warstwą okładzinową a istniejącą elewacją powstaje przestrzeń wentylowana o wielkości minimum 20 mm.
 • Profile podporowe mają rozstaw rzędu 600-900 mm i są montowane wyłącznie do okładziny zewnętrznej płyty warstwowej.

Aby montaż warstwy elewacyjnej był możliwy, należy spełnić szereg warunków, w szczególności dotyczących konstrukcji podporowej.

 • Przede wszystkim zamontowana płyta musi spełniać typowe warunki nośności i użytkowania.
 • Jeśli płyty są montowane poziomo, to dodatkowo sprawdza się, czy jej nośność jest spełniona z określonym zapasem (np. 15%). Wynika to zapewne z tego, że tak jak wcześniej wspomniano, dołożenie warstwy elewacyjnej wywołuje dodatkowe siły wewnętrzne w płycie podporowej, w tym również skręcanie.

Innym warunkiem jest ograniczenie przemieszczeń płyty podporowej. Jest to wymagane głównie w przypadku montażu płaskich i gładkich elementów elewacyjnych.

Kolejnym, bardzo istotnym warunkiem jest prawidłowe zamocowanie płyty podporowej do głównej konstrukcji nośnej budynku. Zamocowanie to musi przenosić nie tylko ssanie wiatru i ciężar płyty podporowej, ale również ciężar warstwy elewacyjnej (rzędu 20–25 kg/m2 elewacji). Bardzo często oznacza to konieczność montażu dodatkowych wkrętów na etapie modernizacji obiektu.

RYS. 2. Kasetony elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 - mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 -element okładzinowy (kaseton); rys.: archiwum autora

RYS. 2. Kasetony elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 - mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 -element okładzinowy (kaseton); rys.: archiwum autora

RYS. 3. Listwy elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 - mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 - element okładzinowy (listwa elewacyjna); rys.: archiwum autora

RYS. 3. Listwy elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 - mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 - element okładzinowy (listwa elewacyjna); rys.: archiwum autora

RYS. 4. Blachy elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 -mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 - element okładzinowy (listwa elewacyjna); rys.: archiwum autora

RYS. 4. Blachy elewacyjne jako przykłady elementów elewacyjnych montowanych do płyty warstwowej i służących do poprawy estetyki obiektu: 1 - płyta warstwowa, 2 - profile podporowe, 3 -mocowanie okładziny do profilu podporowego, 4 - element okładzinowy (listwa elewacyjna); rys.: archiwum autora

Należy podkreślić, że choć wiele firm produkuje metalowe elementy elewacyjne (kasetony, listwy itp.), to tylko nieliczne z nich przewidują, że elementy te mogą być mocowane do istniejącej, lekkiej obudowy.

Zmiana izolacyjności termicznej

Typowym celem modernizacji jest poprawa parametrów technicznych przegrody budowlanej, najczęściej izolacyjności termicznej. Zazwyczaj wiąże się to z jednoczesną zmianą elewacji budynku, choć jest to raczej efekt uboczny podjętych działań.

Najprostszym rozwiązaniem jest demontaż istniejącej obudowy i montaż nowej. Niestety nie zawsze jest to możliwe lub ekonomicznie zasadne. W takiej sytuacji inwestorzy bardzo często decydują się na inne rozwiązania.

W przypadku dachów prostym rozwiązaniem jest montaż (od zewnątrz) dodatkowych warstw izolacyjnych.

Znana mi realizacja polegała na tym, że na istniejącej płycie warstwowej dachowej z rdzeniem poliuretanowym ułożono izolację termiczną (styropian gr. 5 cm między garbami oraz wełna mineralna gr. 6 cm) oraz systemową membranę dachową. Uzyskano w ten sposób znacznie lepszą izolacyjność termiczną oraz jednocześnie rozwiązano problem lokalnych nieszczelności dachu.

Przy rozwiązaniach tego typu należy wziąć pod uwagę zwiększony ciężar własny dachu, ale z drugiej strony, ze względu na dodatkową warstwę termiczną można uwzględnić inne niż zakładano pierwotnie temperatury występujące na powierzchni górnej płyty warstwowej.

Te dwa efekty w pewnym sensie się kompensują, ponieważ niższa temperatura okładziny zewnętrznej płyty warstwowej oznacza niższe siły wewnętrzne i naprężenia w płycie, która jest jedynym elementem nośnym pokrycia dachu.

Oczywiście zawsze należy dokonać szczegółowego sprawdzenia warunków granicznych nośności i użytkowania dla dachu i dla głównej konstrukcji nośnej budynku.

Jeśli problemem jest nośność konstrukcji głównej, to zastosować możemy szereg metod wzmacniania konstrukcji. Istotnym ograniczeniem w tym przypadku jest zazwyczaj koszt modernizacji obiektu.

W podobny sposób jak dla dachu możemy poprawić izolacyjność termiczną ścian.

Znany mi przykład dotyczy budynku laboratorium Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Budowa tego budynku została rozpoczęta w 1987 r., a zakończona w 1995 r.

 • Ściany były wykonane z płyty warstwowej o rdzeniu poliuretanowym.
 • Płyty warstwowe były ułożone pionowo, co jest czynnikiem sprzyjającym dla możliwości ewentualnego dociążenia.
 • Ze względów estetycznych w 2012 r. wykonano docieplenie ścian budynku warstwą styropianu gr. 12 cm.

Poprzedni i obecny wygląd obiektu przedstawiono na FOT. 1-2.

FOT. 1-2. Zmodernizowany budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – przykład montażu styropianu do płyty warstwowej: wygląd przed modernizacją (1), wygląd po modernizacji (2); fot.: archiwum autora

FOT. 1-2. Zmodernizowany budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – przykład montażu styropianu do płyty warstwowej: wygląd przed modernizacją (1), wygląd po modernizacji (2); fot.: archiwum autora

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości modernizacji obudowy obiektów budowlanych.

Jest nią montaż izolacyjnej płyty warstwowej do istniejącej lekkiej obudowy. Choć pomysł nie jest nowy i z pewnością można znaleźć indywidualne przykłady tego typu realizacji, to takie rozwiązanie jest trudne do analizy. Nie dotyczy to samej technicznej możliwości wykonania takiego systemu, ale złożoności analizy statycznej.

 • Po pierwsze, wszystkie elementy takiego systemu będą doznawały odkształceń termicznych.
 • Po drugie, dodatkowa warstwa izolacyjna oznacza grubszy element elewacyjny, a więc i większe ramię działania ciężaru własnego, a co się z tym wiąże - większe skręcanie istniejącej lekkiej obudowy.
 • Po trzecie, grubszy element elewacyjny oznacza konieczność zastosowania odpowiednich systemów mocowania płyty elewacyjnej do istniejącej obudowy oraz istniejącej obudowy do głównej konstrukcji nośnej.

Wszystkie te warunki powodują konieczność wykonania dokładnych badań tego rozwiązania.

Niestety takie badania są zawsze czasochłonne i kosztowne, co skutecznie zniechęca producentów w Polsce. Obecnie prace naukowe dotyczące tej problematyki prowadzone są w ramach jednego z projektów FOSTA (Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V.) na uczelniach RWTH Aachen i TU Dortmund.

Literatura

 1. Strona internetowa: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI­‑modernizacja.pdf (zamieszczono na stronie GUNB 2 marca 2006 r.).
 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 18 września 2015, poz. 1422).
 3. A. Szymczak-Graczyk, "Uszkodzenia płyt obudowy ściennej wraz ze sposobem naprawy", XXVII Konferencja Naukowo­‑Techniczna "Awarie Budowlane" 2015.
 4. Z. Pozorski, "Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej", "IZOLACJE" 10/2015, s. 50-54.
 5. Z. Pozorski, "Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego", "IZOLACJE" 11/12/2015, s. 59-66.
 6. "European recommendations for the design of sandwich panels with point or line loads", ECCS TC7 TWG 7.9, CIB Working Commision W056, 1st edition, 2013.
 7. Z. Pozorski, Ł. Janik, "Projektowanie płyt warstwowych obciążonych siłą skupioną", "Nowoczesne hale" 1/2017, s. 34-39.
 8. K. Stamm, H. Witte, "Sandwichkonstruktionen. Berechnung, Fertigung", Ausführung, Springer-Verlag, 1974.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.