Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Naprawa i wzmacnianie murów

Repair and reinforcement of masonry walls

Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.
J. Sawicki

Widok na fronton zabytkowej kamienicy z początku XX w. usytuowanej przy ul. Targowej 21 w Warszawie poddanej rewitalizacji. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część układu urbanistycznego ulicy.


J. Sawicki

Diagnostyka konstrukcji murowych, obejmująca przeprowadzenie badań, pomiarów i obserwacji lub też opracowań analitycznych, jest działaniem poprzedzającym ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków. Dopiero wtedy formułuje się wnioski dotyczące możliwości i sposobu naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji na okres dalszej eksploatacji.

Zobacz także

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Ściany - w zależności od charakteru pracy statycznej i przeznaczenia - dzieli się na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Ściany konstrukcyjne, zwane również nośnymi, przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz obciążenia przekazywane ze stropów, dachu, balkonów, schodów, a także od parcia gruntu itp.

 • Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej fk  ≥  5 MPa powinna wynosić 100 mm, a w przypadku wytrzymałości fk  <  5 MPa - 150 mm.
 • Minimalna grubość ścian usztywniających powinna wynosić 180 mm.

Ściany niekonstrukcyjne, do których zalicza się ściany działowe i osłonowe, w obliczeniach uważa się za nieprzejmujące obciążeń od innych elementów budynku, przez co można je usunąć bez szkody dla nośności całej konstrukcji budynku, np. w razie potrzeby zmiany wystroju bądź funkcji użytkowej pomieszczeń.

Ściany osłonowe stanowią wypełnienie zewnętrzne konstrukcji nośnej budynku. Przenoszą obciążenia od ciężaru własnego oraz wiatru w obrębie jednego pola wypełnienia konstrukcji, np. między słupami i poziomymi ryglami konstrukcji szkieletowej budynku. Ściany działowe są przegrodami wewnętrznymi oddzielającymi pomieszczenia budynku.

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1­‑1:2010 [1] rozróżnia się następujące rodzaje ścian (RYS. 1-4):

 • jednowarstwowa (RYS. 1-2) - ściana bez ciągłej spoiny pionowej (podłużnej) lub szczeliny na całej wysokości muru,
 • dwuwarstwowa (RYS. 3) - ściana składająca się z dwóch równoległych murów, ze spoiną podłużną wypełnioną całkowicie zaprawą murarską, połączonych ze sobą kotwami w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń,
RYS. 1-4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 - warstwa nośna, 2 - tynk, 3 - izolacja termiczna, 4 - siatka, 5 - szczelina powietrzna, 6 - kotwy; rys.: archiwa autorów

RYS. 1-4. Rodzaje ścian: jednowarstwowa (1), jednowarstwowa z ociepleniem (2), dwuwarstwowa (3), szczelinowa (4); 1 - warstwa nośna, 2 - tynk, 3 - izolacja termiczna, 4 - siatka, 5 - szczelina powietrzna, 6 - kotwy; rys.: archiwa autorów

 • szczelinowa ze szczeliną wypełnioną materiałem nienośnym (RYS. 4) - ściana składająca się dwóch równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych, z których jedna lub obie przenoszą obciążenie pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną nienośnym materiałem termoizolacyjnym,
 • szczelinowa z wypełnioną szczeliną - ściana składająca się z dwóch równoległych murów ze szczeliną wypełnioną w pełni betonem lub zaprawą murarską, zespolonych za pomocą kotew lub zbrojenia w spoinach wspornych w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń.

Mury ścian wykonuje się z następujących elementów:

 • z kamienia naturalnego w postaci bloczków, płyt, elementów łamanych i przycinanych,
 • z kamienia sztucznego, uformowane pod ciśnieniem z mieszanek zmielonych minerałów (np. kwarcu, dolomitu) i spoiwa cementowego lub żywic epoksydowo-akrylowych,
 • ceramicznych (zwykłych, poryzowanych, klinkierowych), produkowanych z glin po odpowiedniej obróbce, uformowaniu i wypaleniu w temp. od 850°C do 1000°C: cegieł pełnych, klinkierowych, modularnych, dziurawek, kratówek i pustaków pionowo drążonych,
 • silikatowych w postaci cegieł pełnych lub bloków drążonych,
 • betonowych (z betonu kruszywowego z kruszywami zwykłymi i lekkimi), wytwarzanych w postaci bloczków, pustaków i skrzynek,
 • z autoklawizowanego betonu komórkowego w postaci bloczków i płytek.

Do wykonania murów stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie lub wytwarzane na miejscu budowy:

 • zwykłe (cementowe, cementowo-wapienne, rzadziej wapienne) o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1300 kg/m3, stosowane do spoin o grubości większej niż 3 mm,
 • lekkie, zwane również ciepłochronnymi, o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1300 kg/m3, służące do wykonywania murów o podwyższonej izolacyjności cieplnej,
 • do cienkich spoin (grubości od 0,5 mm do 3 mm), otrzymywane w wyniku wymieszania z wodą fabrycznie przygotowanych mieszanek suchych.

W zależności od sposobu ustalania składu zaprawy murarskiej rozróżnia się:

 • zaprawy projektowane (według projektu), których skład i metoda wytwarzania zostały wskazane przez producenta w celu osiągnięcia wymaganych właściwości,
 • zaprawy przepisane (według przepisu), przygotowane według wcześniej określonej receptury, których właściwości wynikają z przyjętych proporcji składników.

Badania murów

Diagnostyka techniczna to określenie stanu technicznego konstrukcji na podstawie zgromadzonej o niej wiedzy, w tym także wyników przeprowadzonych na niej badań. W przypadku konstrukcji murowych główne działania diagnostyczne można przedstawić schematycznie (RYS. 5).

RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów na podstawie [2] i [3]

RYS. 5. Schemat działań diagnostycznych; rys.: archiwa autorów na podstawie [2] i [3]

Analiza dokumentacji archiwalnej pozwala na rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych remontowanego obiektu, w tym zwłaszcza zmian dokonywanych w konstrukcji.

Wizja lokalna, czyli oględziny ocenianej konstrukcji, pozwala na:

 • ustalenie przedmiotu, celu oraz zakresu oceny,
 • określenie rodzaju i funkcji, jaką element spełnia w ustroju,
 • ustalenie warunków pracy elementu murowego, a w szczególności warunków wilgotnościowych lub ewentualnego źródła skażenia,
 • ocenę wstępną stanu cegły, zaprawy i tynku oraz stwierdzenie ewentualnych zarysowań i ich charakteru.

Obserwacje wizualne powinny umożliwić:

 • ustalenie ewentualnych miejsc występowania uszkodzeń,
 • określenie ich rozmieszczenia,
 • wstępną ocenę przyczyn uszkodzeń,
 • niewłaściwe wykonanie lub niewłaściwe zastosowanie elementów konstrukcyjnych,
 • prawidłowość eksploatacji.

Wyniki wizji lokalnej są podstawą do wytypowania miejsc pobrania próbek do ewentualnych badań laboratoryjnych w celu określenia zmian właściwości fizycznych i ewentualnie uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania materiałów oraz ustalenia stopnia ich skażenia w wyniku działania środowiska o zwiększonej agresywności.

Po wykonaniu oceny wstępnej przystępuje się do oceny szczegółowej obejmującej:

 • materiał konstrukcyjny ściany (badania właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych),
 • analizę stanu granicznego,
 • ocenę bezpieczeństwa konstrukcji
 • wnioski i zalecenia końcowe.

Badania in situ przeprowadza się na miejscu, na obiekcie. Mogą to być:

 • badania nieniszczące (np. pomiary geodezyjne ugięć elementów konstrukcyjnych, badanie zawilgocenia ścian za pomocą aparatury elektronicznej) lub
 • odkrywki (np. fundamentów w celu sprawdzenia materiału konstrukcyjnego lub głębokości posadowienia budynku, murów w celu sprawdzenia układu i jakości poszczególnych warstw, zawilgocenia, zasolenia).

Badania laboratoryjne, wymagające zastosowania aparatury specjalistycznej, przeprowadza się na specjalnie pobranych próbkach (np. odwiertach). Zakres badań obejmuje m.in. określenie wytrzymałości pobranego materiału oraz wilgotności lub zasolenia.

Analizę stanu granicznego konstrukcji przeprowadza się po zebraniu materiałów, dotyczących wszystkich czynników mających lub mogących mieć wpływ na stan konstrukcji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że konstrukcja może być zagrożona wskutek osiągnięcia stanu granicznego, konieczne są obliczenia sprawdzające, potwierdzające lub wykluczające możliwość osiągnięcia takiego stanu. Obliczenia powinny także dotyczyć stanu konstrukcji murowej w trakcie lub po naprawie.

Ocena stanu technicznego powinna przede wszystkim zawierać wniosek określający stopień zagrożenia wystąpieniem awarii lub uszkodzenia konstrukcji. Ponadto ocena powinna wskazać przyczyny wystąpienia uszkodzeń i sposoby ich usunięcia lub zabezpieczenia konstrukcji przed ich dalszym oddziaływaniem.

Monitoring rys i pęknięć

Rysy w konstrukcji są zawsze zjawiskiem niepożądanym, tzn. powstają wbrew założeniom projektantów i są sygnałem wskazującym na wbudowanie złych elementów lub niewłaściwą pracę konstrukcji.

Zarysowania są zjawiskami zachodzącymi w czasie, stąd istotną rolę odgrywa ustalenie początku ich wystąpienia w konstrukcji. Jeżeli nastąpiły one po kilkuletniej eksploatacji obiektu, to można wykluczyć takie przyczyny zarysowań, jak grube błędy projektowe i wykonawcze, skurcz, osiadanie gruntów sprężystych itp. Często natomiast moment zarysowania można powiązać z konkretnymi zmianami sposobu użytkowania budynku, prowadzonymi robotami remontowymi, a także degradacją materiałów.

Monitoring rys (ich obserwacja) umożliwia określenie układu zarysowań konstrukcji, przyczyn ich powstania, zmian intensywności przyczyn w czasie, a w konsekwencji również zagrożenia konstrukcji.

Rysy mogą być ruchome i stabilne:

 • rysy ruchome (aktywne) charakteryzują się zmianami w czasie, na ogół zwiększeniem szerokości ich rozwarcia, ale często również zwiększeniem długości.
 • rysy stabilne (pasywne) nie zmieniają się w czasie.

Monitoring rys powinien zawierać dane dotyczące:

 • układu rys, czyli ich rozmieszczenia i przebiegu na powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej ściany,
 • rozwarcia, głębokości i długości rysy, przesuwu jej krawędzi, punktów zakończenia rozwidleń,
 • zmiany kierunków, czyli wydłużenia się rys istniejących i pojawienia się nowych.

Rozwarcie rysy, będące jej najważniejszą charakterystyką, mierzy się najczęściej za pomocą lupy z podziałką (np. lupy Brinella) lub specjalnej linijki (z różnymi grubościami kresek), gdy występują szerokie rysy lub spękania. Za minimalne rozwarcie rysy uważa się wartość 0,05-0,1 mm.

Głębokość rysy może być mierzona cienką blaszką z kalibracją lub z naniesioną podziałką. Dobrze nadaje się do tego celu szczelinomierz samochodowy, jeśli ma wystarczającą długość blaszek próbnych. Sposób ten daje możliwość sprawdzenia (przy znajomości grubości muru), czy rysa stanowi już pęknięcie czy tylko ogranicza się do pewnej głębokości, a także, czy rozwarcie zmienia się z głębokością.

Badanie kształtu, kierunku oraz propagacji rys i spękań w czasie, wskazujące na przyczynę ich powstawania i ewentualne ustabilizowanie się na określonym poziomie, przeprowadza się za pomocą płytek (plomb) kontrolnych z gipsu (RYS. 6) lub zaprawy cementowej (na ścianach zewnętrznych lub zawilgoconych - RYS. 7).

Na każdym zarysowaniu umieszcza się dwie płytki, numerując je i odnotowując daty ich założenia, a następnie obserwuje się je w ciągu 3-4 miesięcy.

Brak pęknięć płytek oznacza stabilizację procesu zarysowania muru, natomiast pęknięcia płytek świadczą o ruchu w zarysowanych przekrojach i trwaniu przyczyn, które spowodowały zarysowanie.

Badanie zachowania się rys w czasie przeprowadza się również za pomocą reperów, a także pasków stalowych, pozwalających na określenie powiększania rozwarcia rys z dokładnością do 1 mm (RYS. 8-10), lub płytek szklanych (RYS. 11).

RYS. 6-11. Rodzaje płytek (plomb) kontrolnych wg PN-EN 845-3+A1:2008,

RYS. 6-11. Rodzaje płytek (plomb) kontrolnych wg PN-EN 845-3+A1:2008, "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych": gipsowe (6), cementowe (7), stalowe (8–10), szklane (11); rys.: [4]

Przemieszczenia krawędzi rys w czasie można wyznaczyć w prosty i praktyczny sposób za pomocą suwmiarki, mocując wokół rysy po dwa repery na obu krawędziach (w punktach A, B, C i D); linie AB, CD, AD i BC ukazują zmiany odległości między reperami i umożliwiają dodatkowo określenie przesuwu krawędzi.

Przy dokładniejszych pomiarach rys stosuje się metodę strukturalnych punktów charakterystycznych. Metoda ta polega na fotografowaniu w określonym miejscu rysy przy użyciu mikroskopu sprzężonego z aparatem fotograficznym. Po powiększeniu zdjęcia co najmniej stokrotnie, wyraźnie widać, w jakim kierunku nastąpiło wzajemne przesunięcie oddzielonych rysą elementów konstrukcyjnych. Te same punkty (strukturalne punkty charakterystyczne) na dwu brzegach rysy przesuwają się w różnych kierunkach (RYS. 12).

RYS. 12. Powstawanie rysy i zmiana jej kształtu; 1 - ślad hipotetycznej powierzchni rozspojenia na powierzchni konstrukcji, 2 - odcinki rysy -strukturalne obszary pomiarowe, 3 i 4 - kontury rysy po rozspojeniu; rys.: [5]

RYS. 12. Powstawanie rysy i zmiana jej kształtu; 1 - ślad hipotetycznej powierzchni rozspojenia na powierzchni konstrukcji, 2 - odcinki rysy -strukturalne obszary pomiarowe, 3 i 4 - kontury rysy po rozspojeniu; rys.: [5]

Jeśli wzajemne przesunięcie jest poziome, to można wnioskować, że rysę wywołała siła pozioma, a więc oprócz siły powstałej z obciążeń również skurcz betonu lub zmiany temperatury.

Z kolei przesunięcie pionowe lub ukośne wskazuje na różne przemieszczanie się (pionowe lub ukośne) oddzielonych rysą elementów konstrukcji, co zwykle świadczy o nierównomiernym osiadaniu konstrukcji.

Jeśli porównuje się fotografie rys wykonane w tych samych miejscach, tą samą aparaturą, w różnych odstępach czasu (np. co kilka miesięcy), można sprawdzić, czy rysa jest ustabilizowana (przyczyna powstania rysy przestała istnieć), czy też nadal podlega propagacji.

Przedstawione sposoby monitoringu rys i spękań mogą być uzupełnione badaniami nieniszczącymi. Należą do nich pomiary geodezyjne i pomiary fotogrametryczne, uzupełniające informacje o zachowaniu się spękanych ścian poza obszarem rys, np. pomiary osiadania budynku, przeprowadzone za pomocą reperów zamocowanych na jego cokole, bądź też pomiary wychylenia budynku od pionu.

Ponadto do wykrywania wad elementów lub materiałów stosuje się metody akustyczne, metody ultradźwiękowe i metody radiologiczne.

W razie występowania w ścianach budynku rys i spękań od uszkodzeń fundamentów:

 • w celu ustalenia stopnia tego odkształcenia wykonuje się odkrywki fundamentów wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • w celu ustalenia przyczyn powstania innych uszkodzeń bada się warunki wodno-gruntowe w otoczeniu budynku, temperaturę i wilgotność powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku, biorąc pod uwagę również inne przyczyny.

Przy odróżnianiu rys w murze od rys powstałych w tynku, oprócz jego odkucia (nie zawsze możliwego, np. w budynkach zabytkowych), mogą być wykorzystane metody termowizyjne, ponieważ przy spękaniu ścian zwiększa się dyfuzja ciepła w miejscach zarysowań.

Naprawy uszkodzeń murów

Przed przyjęciem sposobu naprawy należy w pierwszej kolejności ustalić przyczyny i charakter uszkodzeń oraz stan techniczny konstrukcji.

W celu ustalenia sposobu i zakresu naprawy bierze się pod uwagę:

 • charakter i zasięg uszkodzeń powierzchni muru, stan zaprawy łączącej elementy i stabilizację poszczególnych elementów w murze,
 • rodzaj rys (ruchome lub stałe), rozmieszczenie i rozwartość rys, liczbę i usytuowanie rys w aspekcie pracy statycznej elementu konstrukcyjnego,
 • tendencję rys do pogłębiania się lub zakończenie procesu propagacji rys, warunkujące przyjęcie odpowiedniej strategii naprawy murów,
 • ewentualne zawilgocenia muru.

W końcowym ustaleniu należy określić, czy naprawa ma objąć całą konstrukcję, czy tylko poszczególne rysy lub uszkodzone fragmenty.

Przemurowanie i obmurowanie ścian

Przemurowanie stosuje się w przypadku mocno spękanych fragmentów ścian o szerokości rozwarcia rys powyżej 5 mm.

Celem przemurowania jest odtworzenie pierwotnego wiązania cegieł, zapewniającego scalenie rozdzielonych rysami części muru.

 • Przemurowanie (RYS. 13) wykonuje się odcinkami, na ogół obustronnie, ze strzępiami poprzecznymi, umożliwiającymi wpuszczenie cegieł nowego odcinka głębiej w mur niż pozostałych.
 • Przy rozbieraniu fragmentów ściany, której naprawiany odcinek jest bezpośrednio obciążony przez znaczne siły od podciągów, belek itp., konieczne jest odciążenie ściany przez podstemplowanie. Z tych samych powodów powinna być zachowana odpowiednia odległość między naprawianymi odcinkami ściany, nie mniejsza niż wysokość kondygnacji.
 • W przypadku zniszczenia struktury materiału ściany w jej warstwach zewnętrznych lub zmniejszenia jej nośności na skutek degradacji w materiale wiążącym drobnowymiarowe elementy ściany, wzmocnienie jej wykonuje się przez jednostronne lub dwustronne obmurowanie cegłami na zaprawie cementowej.
RYS. 13-14. Wzmocnienie ściany przez częściowe przemurowanie (13) i jednostronne obmurowanie (14); 1 - nowy mur, 2 - stary mur, 3 - pręty łączące, 4 - mur z kamienia; rys.: [4]

RYS. 13-14. Wzmocnienie ściany przez częściowe przemurowanie (13) i jednostronne obmurowanie (14); 1 - nowy mur, 2 - stary mur, 3 - pręty łączące, 4 - mur z kamienia; rys.: [4]

Dokonując np. wzmocnienia ściany z kamienia za pomocą jednostronnego obmurowania jej warstwą grubości jednej cegły (RYS. 14), ze wzmacnianej powierzchni usuwa się tynk, a ze spoin zaprawę na głębokość 2-3 cm. Po starannym oczyszczeniu powierzchni ściany i spoin z resztek tynku i zaprawy, ścianę i spoiny dokładnie zmywa się wodą i spryskuje mleczkiem cementowym. Aby zapewnić przewiązanie nowego muru ze starym, należy zastosować stalowe pręty łącznikowe.

Zbrojenie murów

Wprowadzenie zbrojenia do zarysowanych, głównie pionowo lub ukośnie, konstrukcji murowych wynika najczęściej z konieczności przeniesienia przez nie naprężeń rozciągających oraz zapewnienia większej sztywności naprawianego muru.

Zbrojenie podłużne zwiększa wytrzymałości muru na rozciąganie i ścinanie, natomiast zbrojenie poprzeczne - wytrzymałość na ściskanie.

 • W zależności od rozmieszczenia rys i spękań, zbrojenie może być stosowane na wybranych odcinkach lub na całej długości wzmacnianej ściany, tak jak w wieńcach żelbetowych.
 • Pręty zbrojeniowe (miedziane lub ze stali nierdzewnej, rzadziej ze stali zwykłej ocynkowanej) o niewielkiej średnicy (najczęściej 6 mm) umieszczane są w nieprzewiązanych spoinach wspornych.
 • O długości zakotwienia decyduje wytrzymałość zaprawy na ścinanie.

Spękane ściany z cegły można zbroić z obu stron płaskownikami stalowymi, połączonymi wstępnie sprężonymi sworzniami ze stali klasy A-I lub A-II o wyraźnej granicy plastyczności (RYS. 15-17).

RYS. 15-17. Wzmocnienie ścian stalowymi płaskownikami i wstępnie sprężonymi sworzniami; 1 - sworzeń sprężający, 2 - sworzeń wewnętrzny, 3 - płaskowniki stalowe, 4 - podkładki pod sworznie, 5 - pęknięcie w murze wypełnione zaczynem iniekcyjnym, 6 - otwór na sworzeń; rys.: [6]

RYS. 15-17. Wzmocnienie ścian stalowymi płaskownikami i wstępnie sprężonymi sworzniami; 1 - sworzeń sprężający, 2 - sworzeń wewnętrzny, 3 - płaskowniki stalowe, 4 - podkładki pod sworznie, 5 - pęknięcie w murze wypełnione zaczynem iniekcyjnym, 6 - otwór na sworzeń; rys.: [6]

 • Po wprowadzeniu sworzni otwór wypełnia się zaprawą cementową 1:2 o współczynniku w/c = 0,7.
 • Płaskowniki, rozstawione w pionie co 2-3 m, powinny mieć przekroje nie mniejszy niż 80 x 6 mm.
 • Gdy spękania pionowe znajdują się w narożach ścian, stosuje się wzmocnienie w postaci sworzni wewnętrznych, rozstawionych w pionie co 1,0 m.

Po zainiektowaniu rys ściana wzmocniona płaskownikami pracuje na zginanie jak mur zbrojony w płaszczyźnie spoin poziomych. Podporami dla wzmacnianego muru są ściany poprzeczne lub słupy żelbetowe.

 • W strefie ściskanej rysy uszczelnione zaczynem iniekcyjnym częściowo się zamykają, natomiast w strefie rozciąganej naprężenia są przenoszone przez płaskowniki stalowe.
 • Siły poprzeczne, powstające między płaskownikami a murem, przejmowane są przez sworznie.

Tynki zbrojone

Wzmacnianie ścian warstwami tynku zbrojonego polega na utworzeniu zespolonej konstrukcji murowo-żelbetowej, w której do naprawianej części ściany dodaje się nową, kilkucentymetrową warstwę betonu lub zaprawy, zbrojoną stalą lub - ostatnio - wzmocnioną rozproszonymi włóknami syntetycznymi. Metodę tę stosuje się przede wszystkim do wzmacniania ścian o rysach rozrzuconych, nieregularnych (RYS. 18).

RYS. 18. Wzmacnianie spękanego muru tynkiem zbrojonym; 1 - siatka zbrojeniowa, 2 - warstwa tynku, 3 - kotwy; rys.: [7]

RYS. 18. Wzmacnianie spękanego muru tynkiem zbrojonym; 1 - siatka zbrojeniowa, 2 - warstwa tynku, 3 - kotwy; rys.: [7]

 • Wzmacnianie ściany zbrojonymi warstwami może być wykonywane jedno- lub dwustronnie, na całej powierzchni lub jej fragmentach.
 • Do wzmocnienia stosowane są zaprawy wapienno-cementowe, cementowe lub polimerobetonowe, nanoszone ręcznie, za pomocą pomp lub przez torkretowanie. Ostatnio stosuje się również zaprawy bezskurczowe na cementach ekspansywnych.
 • Optymalny stopień zbrojenia siatkami stalowymi wynosi 0,05-0,15%, natomiast włóknami rozproszonymi 1,0% w stosunku do objętości warstw wzmacniających.
 • Zbrojenie siatkami stalowymi i siatkami z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości (1500-2000 MPa) przy zachowaniu optymalnego stopnia daje prawie ten sam efekt.
 • Przy rysach pojedynczych bardziej skuteczne jest zbrojenie prętami stalowymi usytuowanymi prostopadle do tych rys, niż zbrojenie siatkami [7].

Wzmacnianie ścian ściągami sprężającymi

Spękane mury można wzmacniać poziomymi ściągami stalowymi, ograniczającymi dalszy rozwój rys, zespalającymi uszkodzone fragmenty muru i przenoszącymi dodatkowe siły rozciągające, mogące pojawić się przy uszkodzeniu ścian.

RYS. 19-20. Szczegóły podpór ściągów: konstrukcja węzła oporowego w miejscu sprężania cięgien (19), część oporowa pod sprężone cięgna (20); 1 -ściągi, 2 - kształtownik oporowy, 3 - podkładka, 4 - ściana, 5 - nakrętka, 6 -śruba, 7 - tuleja, 8 - zaprawa cementowa rys.: [6]

RYS. 19-20. Szczegóły podpór ściągów: konstrukcja węzła oporowego w miejscu sprężania cięgien (19), część oporowa pod sprężone cięgna (20); 1 -ściągi, 2 - kształtownik oporowy, 3 - podkładka, 4 - ściana, 5 - nakrętka, 6 -śruba, 7 - tuleja, 8 - zaprawa cementowa rys.: [6]

 • Sprężone ściągi doprowadzają mury do stanu pierwotnego (przed spękaniem), eliminując konieczność przemurowywania znacznych odcinków przegród.
 • Ściągi do pewnego stopnia stabilizują też nierównomiernie osiadające budynki, przez co unika się skomplikowanego wzmacniania fundamentów i podłoża gruntowego.
 • Prace naprawcze prowadzi się bez wyłączania budynku z użytkowania, wykonując na placu robót jedynie montaż uprzednio przygotowanych ściągów i połączeń.
 • Ściągi wprowadza się na wysokościach przekryć stropów po zewnętrznym obrysie murów, montując je w narożach ścian do pionowych kątowników i sprężając śrubami.
 • Cięgna mocuje się w narożach ścian do pionowych kątowników i spręża śrubami. Szczegóły podpór ściągów przedstawiono na RYS. 19–20.

Mury zbrojone poprzecznie

Zbrojenie konstrukcji murowych stosuje się przy dużych obciążeniach, wywołujących konieczność zwiększenia nośności istniejących bądź nowo projektowanych murów.

 • Zastosowane w murach zbrojenie zwiększa ich wytrzymałości na ściskanie (zbrojenie poprzeczne), na zginanie i ścinanie (zbrojenie podłużne) oraz przeciwdziała powstawaniu zarysowań, dzięki przejmowaniu naprężeń rozciągających.
 • Wkładki stalowe podwyższają nie tylko nośność muru, lecz także jego odporność na wpływy dynamiczne.
 • Do zbrojenia muru stosuje się stal pospolitej jakości lub siatki jednolite ciągnione. Stosowanie stali wyższej jakości nie daje korzyści, gdyż przy obciążeniu następuje zawsze wcześniejsze zniszczenie muru.
 • Jeżeli zbrojenie w murze ma na celu zwiększenie nośności, zaleca się, aby przekrój zbrojenia głównego nie był mniejszy niż 0,05% pola przekroju efektywnego muru obliczanego jako iloczyn efektywnej szerokości i wysokości muru.
 • W ścianach, w których zbrojenie w spoinach wspornych ma na celu zwiększenie nośności na obciążenie poziome działające prostopadle do lica ściany, zaleca się, aby przekrój zbrojenia był nie mniejszy niż 0,03% całego przekroju poprzecznego ściany (tzn. 0,015% w każdej płaszczyźnie licowej).
 • Jeżeli zbrojenie w spoinach wspornych ma na celu ograniczenie zarysowania lub zapewnienie ciągłości ściany, zaleca się, aby przekrój zbrojenia był nie mniejszy niż 0,03% całego przekroju poprzecznego ściany.
RYS. 21-24. Zbrojenie spoin wspornych muru dopuszczone przez normę PN-EN 845-3+A1:2008

RYS. 21-24. Zbrojenie spoin wspornych muru dopuszczone przez normę PN-EN 845-3+A1:2008 "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych": typu drabinka (21), typu kratowniczka (22), siatka pleciona (23), siatka cięto-ciągniona (24); rys.: [9]

Zbrojenie poziome, umożliwiające zwiększenie nośności muru na ściskanie, umieszcza się w spoinach wspornych w dwóch głównych kierunkach. Pod działaniem obciążenia zbrojenie zostaje zaciśnięte w spoinach i dzięki przyczepności zaprawy oraz siłom tarcia współpracuje z murem jako jedna całość. Dzięki wysokiemu współczynnikowi sprężystości zbrojenie przejmuje w znacznym stopniu poprzeczne naprężenia rozciągające, co z kolei przeciwdziała powstawaniu pęknięć zarówno poprzecznych, jak i podłużnych.

Zgodnie z normą PN-EN 845-3:+A1:2008 [8], w spoinach wspornych muru można stosować cztery rodzaje zbrojenia strukturalnego (RYS. 21-24). Minimalna średnica zbrojenia powinna wynosić 3 mm, a gdy zbrojenie ma ograniczyć ewentualne zarysowania - co najmniej 1,25 mm. Zbrojenie tego typu, układane co 3 spoiny wsporne w ściskanym murze z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, prowadzi do wzrostu naprężeń, przy których występuje zarysowanie, oraz naprężeń niszczących o ok. 25% [9].

Wzmocnienie muru prętami o konstrukcji spiralnej

Nowoczesna technologia wzmocnienia, stabilizacji i naprawy murów, służąca do wykonywania napraw popękanych ścian, kotwienia murów, napraw nadproży i belek, stabilizacji wyboczonych ścian itp. we wszystkich rodzajach konstrukcji, polega na montażu odpowiednio dobranych profili i wciśnięciu ich w zaprawę iniekcyjną, umieszczoną w uprzednio wyfrezowanych szczelinach lub/i wywierconych otworach.

 • Głębokość szczeliny (przekrój A-A na RYS. 25) wynosi od 35 mm do 40 mm plus grubość tynku, grubość warstwy zaprawy cementowej obustronnie otulającej pręt wzmacniający - 15 mm, a pionowy rozstaw prętów - 450 mm (6 warstw cegły).
 • Specyficzna konstrukcja prętów zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość na rozciąganie, jak i dużą odkształcalność ściany, pozwalające na znaczne przemieszczenia konstrukcji bez dodatkowych zarysowań.
RYS. 25. Wzmocnienie spękanego muru prętami o konstrukcji spiralnej; 1 -rysa, 2 - pręt spiralny, 3 - zaprawa cementowa w miejsce usuniętej uprzednio starej zaprawy; rys.: Brutt Saver

RYS. 25. Wzmocnienie spękanego muru prętami o konstrukcji spiralnej; 1 -rysa, 2 - pręt spiralny, 3 - zaprawa cementowa w miejsce usuniętej uprzednio starej zaprawy; rys.: Brutt Saver

Mury skrępowane

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1:2010 [1], mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały ograniczone w pionie i w poziomie przez przylegającą doń konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony, nazywamy skrępowanym.

RYS. 26-29. Sposoby połączenia rdzenia żelbetowego z murem: przez pozostawienie w murze strzępi (26), przez ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych ścian (27), przez przedłużenia zbrojenia ścian do wnętrza rdzenia (28), minimalny przekrój i minimalne zbrojenie elementu krępującego (29); rys.: [10]

RYS. 26-29. Sposoby połączenia rdzenia żelbetowego z murem: przez pozostawienie w murze strzępi (26), przez ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych ścian (27), przez przedłużenia zbrojenia ścian do wnętrza rdzenia (28), minimalny przekrój i minimalne zbrojenie elementu krępującego (29); rys.: [10]

 • Elementy krępujące murowane ściany muszą być wykonane w sposób zapewniający pełną współpracę w przenoszeniu obciążeń. Ich połączenie ze ścianą uzyskuje się bądź przez pozostawienie w murze strzępi (RYS. 26), które są wypełniane betonem, bądź też przez ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych ścian, wpuszczanego w monolityczne rdzenie (RYS. 27).
 • Eurokod EC-6 [1] zaleca stosowanie strzępi w murach wykonanych z elementów grup 1 i 2.
 • Z kolei jako zbrojenie można przyjąć pręty średnicy nie mniejszej niż 6 mm w rozstawie nie większym niż 300 mm.
 • W ścianach, w których przewiduje się zbrojenie spoin wspornych (np. z uwagi na nierównomierne osiadanie budynku, bądź naprężenia wywołane siłami skupionymi), zakotwienie może być wykonane przez przedłużenie tego zbrojenia do wnętrza rdzenia (RYS. 28).
 • Elementy krępujące powinny mieć przekrój poprzeczny nie mniejszy niż 0,02 m2, z najmniejszym wymiarem nie mniejszym niż 150 mm w płaszczyźnie ściany oraz mieć zbrojenie podłużne o minimalnym przekroju równym 0,8% przekroju poprzecznego elementu krępującego, ale nie mniej niż 200 mm2.
 • Należy również stosować strzemiona o średnicy nie mniejszej niż 6 mm, w rozstawie nie większym niż 300 mm. Przykładowo, na RYS. 29 przedstawiono rozwiązanie najmniejszego, dopuszczalnego przez EC żelbetowego rdzenia krępującego.
 • Zbrojenie pionowych rdzeni i poziomych rygli oraz wieńców należy konstruować zgodnie z zaleceniami eurokodu żelbetowego (EC-2).
 • Niezmiernie istotny jest odpowiedni sposób zakotwień prętów, szczególnie w rejonie naroży wieńców i rygli oraz połączenia elementów poziomych z rdzeniami [10].

Uwagi

Diagnostyka konstrukcji murowych, obejmująca przeprowadzenie badań, pomiarów i obserwacji lub też opracowań analitycznych, jest działaniem poprzedzającym ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków. Dopiero wtedy formułuje się wnioski dotyczące możliwości i sposobu naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji na okres dalszej eksploatacji.

Tradycyjne sposoby naprawy lub/i wzmocnienia ścian, obejmujące m.in. ich przemurowanie lub obmurowanie, zbrojenie za pomocą płaskowników oraz ściągów sprężających, a w ostatnich latach - systemami kotwienia prętami spiralnymi, najczęściej poprzedzone są iniekcją rys i spękań, zapewniającą uszczelnienie i scalenie rozdzielonych części muru. Sposoby te, mające na celu odtworzenie pierwotnego stanu technicznego konstrukcji i ewentualnie zwiększenie nośności uszkodzonych fragmentów ścian, stosowane są w budynkach istniejących przeznaczonych do remontu lub/i modernizacji.

W nowo projektowanych budynkach stosuje się zbrojenie strukturalne, składające się z siatek, drabinek, kratowniczek itp., układanych w spoinach wspornych muru.

Wprowadzenie zbrojenia strukturalnego pozwala w ogólności na uniknięcie zarysowania ścian, a w szczególności na przeniesienie naprężeń wywołanych siłami tnącymi i rozciągającymi w narożach otworów okiennych i drzwiowych, w miejscach zmian wysokości budynku oraz w zwieńczeniach szczytów ścian. Korzystne jest też umieszczenie zbrojenia w innych obszarach koncentracji naprężeń, np. w narożnikach i połączeniach ścian lub w strefach oddziaływań obciążeń skupionych.

Od kilku lat w nowo wznoszonych budynkach stosuje się mury skrępowane. W tym celu żelbetowe górne i boczne elementy krępujące wykonuje się po wybudowaniu muru, w sposób zapewniający ich połączenie ze ścianą. Elementy krępujące powinny znajdować się na poziomie każdej kondygnacji, w każdym odcinku pomiędzy ścianami i na obydwu bokach każdego otworu o powierzchni większej niż 1,5 m2.

Literatura

 1. PN-EN 1996-1-1:2010, "Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".
 2. "Budownictwo ogólne - elementy budynków, podstawy projektowania", praca zbiorowa pod kierunkiem L. Lichołai, t. 3, Arkady, Warszawa 2008.
 3. L. Rudziński, "Konstrukcje murowe - remonty i wzmocnienia", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010.
 4. S. Zaleski, "Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik", wyd. 2, Arkady, Warszawa 1995.
 5. J. Pluta, K. Pluta, A. Pluta, "Badanie rys budowli metodą strukturalnych punktów charakterystycznych", "Materiały Budowlane", 9/2005.
 6. E. Masłowski, D. Spiżewska, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych", wyd. 3, Arkady, Warszawa 2000.
 7. L. Małyszko, R. Orłowicz, "Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy", Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 8. PN-EN 845-3+A1:2008, "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych".
 9. H. Michalak, S, Pyrak, "Budynki jednorodzinne - projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie", Arkady, Warszawa 2013.
 10. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk, "Konstrukcje murowe według eurokodu 6 i norm związanych", PWN, Warszawa 2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.