Izolacje.com.pl

Zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych przed korozją

Corrosion protection of steel structures and parts

Poprawnie zabezpieczona instalacja stalowa pompowni wody tryskaczowej; na śrubach kapturki plastikowe.
Archiwum autora

Poprawnie zabezpieczona instalacja stalowa pompowni wody tryskaczowej; na śrubach kapturki plastikowe.


Archiwum autora

Dobór właściwego gatunku stali, klasa jej zabezpieczenia, wysoka jakość wykonania oraz projektowanie zabezpieczeń przed korozją są na ogół lekceważone przez projektantów, inwestorów i wykonawców. W konsekwencji dochodzi do wielu wad, błędów i usterek, powodujących przyspieszone zniszczenia korozyjne, konieczność drogich renowacji zabezpieczeń konstrukcji, różne awarie, a nawet rozbiórki.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

ABSTRAKT

W artykule omówiono zagrożenia wynikające z korozji konstrukcji i elementów stalowych. Wymieniono rodzaje korozji oraz metody ochrony. Przedstawiono warunki dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją oraz opisano rodzaje farb stosowanych do takiej ochrony.

Corrosion protection of steel structures and parts

The article discusses the hazards caused by corrosion of steel structures and parts. Types of corrosion and protection methods are enumerated as well. The conditions for proper corrosion protection are presented, and the types of paint used for such protection are defined.

Stal jest stopem żelaza i węgla oraz wielu różnych pierwiastków stopowych, które decydują o właściwościach tego materiału. W środowisku naturalnym, w kontakcie z tlenem i wodą ulega dość szybkiej korozji. Jest to reakcja elektrochemiczna lub chemiczna stali ze środowiskiem. Szybkość korozji stali i jej odporność korozyjna zależą od pierwiastków stopowych, agresywności środowiska, w którym dana konstrukcja pracuje, a także od zabezpieczeń przed korozją. Dwa z tych czynników, a mianowicie rodzaj, liczba i jakość dodatków do stali oraz standard zabezpieczeń przed korozją, zależą od człowieka.

Wybór zabezpieczeń stali zależy od oceny agresywności środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, w którym dana konstrukcja ma pracować, a także od żądanej trwałości i czasu jej żywota od momentu zmontowania aż do rozbiórki. O klasie i jakości samej stali decyduje producent - huta stali.

Rodzaje i znaczenie korozji

W praktyce budowlanej występuje kilka różnych rodzajów korozji. Jeśli nie zastosowano przed nimi właściwej ochrony, prowadzą one do dużych strat finansowych, a nawet powodują zagrożenie mienia i życia człowieka.

Korozja atmosferyczna równomiernie występuje na całej powierzchni elementu stalowego i jest najmniej niebezpieczna, choć również w jej wyniku następuje zmniejszenie przekroju profili stalowych.

Korozja atmosferyczna jest typu elektrochemicznego. Występuje przy wilgotności względnej powietrza ponad 60%. Możliwa jest wówczas kondensacja pary wodnej na powierzchni konstrukcji.

Szybkość tej korozji wzrasta przy wyższej temperaturze oraz obecności zanieczyszczeń powietrza w postaci tlenków azotu siarki i węgla oraz sadzy i pyłów. Tworzą się ogniwa galwaniczne, w których żelazo jest anodą, a węgiel katodą: żelazo ulega utlenieniu i wchodzi w skład roztworu. Zachodzi również reakcja katodowa, przyspieszona obecnością tlenu w roztworze.

Na powierzchni stali powstaje warstwa wodorotlenku żelaza. Podczas następnych reakcji chemicznych powstaje rdza, której podstawowym składnikiem jest luźny tlenek żelaza.

Korozja miejscowa występuje w postaci plam i punktowych wżerów, które mogą być dość głębokie i niebezpieczne dla stalowych elementów konstrukcji. Pojawia się szczególnie w środowisku chlorków. Jony Cl przenikają przez warstwę pasywną. Następuje zakwaszenie środowiska wżeru i przyspieszenie jego rozwoju. Jony żelaza przechodzą z wżeru do roztworu.

Korozja galwaniczna powstaje w wyniku styku dwóch metali o różnych potencjałach i utworzeniu się ogniw galwanicznych. Intensywność tej korozji wzrasta ze zwiększaniem się różnicy potencjałów metali.

Korozja szczelinowa występuje na nieuszczelnionych stykach elementów stalowych, gdzie dostają się woda, pyły i kurz. Tworzą się ogniwa galwaniczne, prowadzące do powstania tlenków żelaza, które zwiększają swoją objętość i doprowadzają do zniszczenia danego węzła konstrukcji. Jest to niebezpieczny rodzaj korozji, którego zdecydowanie należy unikać.

Korozja może zostać zainicjowana także przy łączeniu spawaniem elementów stalowych - podczas tego procesu w wysokiej temperaturze tworzą się węgliki, które inicjują procesy korozji wzdłuż spoin.

Bardzo groźna jest korozja różnego rodzaju śrub łączących elementy konstrukcji lub mocujących te konstrukcje do fundamentu. W handlu występują śruby zabezpieczone cynkowaniem ogniowym, lecz o bardzo cienkiej powłoce 5-20 mm cynku. Powłoka taka jest nieskuteczna, szczególnie po montażu powodującym jej zniszczenia.

Przed korozją muszą być zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające. W wyniku niewłaściwego ich doboru i błędów wykonawczych na wielu inwestycjach w Polsce powstają bardzo duże straty, sięgające nawet kilku procent PKB. Straty te są bardzo trudne do oszacowania, gdyż nikt nie prowadzi statystyki złych projektów zabezpieczeń przed korozją lub ich braku, złego wykonawstwa, braku uczciwego, dokładnego odbioru izolacji przed korozją przez inspektorów nadzoru inwestorskiego lub wręcz błędnych decyzji inwestorów.

Oprócz bardzo dużych strat finansowych występują również negatywne skutki społeczne spowodowane korozją, które nie dadzą się w żaden sposób oszacować. Wynikają one z powszechnego braku świadomości korozyjnej w społeczeństwie, a zatem przyjmowania jak rzecz normalną, skorodowanych źle zaprojektowanych i zmontowanych różnej klasy elementów stalowych, występujących na każdej ulicy i placu.

Brak dezaprobaty i zdecydowanego protestu przeciw zaśmiecaniu bliższego i dalszego otoczenia człowieka powoduje, iż przyzwyczajamy się do niedbale wykonywanych elementów stalowych. Nic zatem dziwnego, że ludzie związani z budownictwem, uprawiający zawód zaufania publicznego, lecz pozbawieni wysokiej etyki zawodowej, również lekceważą poważny problem, jakim jest ochrona przed korozją różnego rodzaju wielkich i małych konstrukcji, a również drobnych elementów stalowych.

Ochrona przed korozją jest bardzo ważna i nie wolno jej lekceważyć. Konstrukcje i elementy stalowe, dobrze zaprojektowane i wykonane, należą do najbardziej eleganckich konstrukcji, wszelka jednak korozja niszczy ich zalety i estetykę.

Światowa Organizacja Korozyjna (WCO) ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej, mając na uwadze, że koszty zniszczeń spowodowanych korozją na całym świecie, szacowane na wiele miliardów dolarów, zostaną znacznie zmniejszone, a oszczędzone środki będą przeznaczone na inne ważne cele społeczne.

Projektowanie ochrony przed korozją

Dobrze wykonany projekt zabezpieczeń przed korozją powinien zawierać:

 • określenie klasy zagrożenia korozyjnego środowiska, w którym dana konstrukcja będzie pracowała;
 • podanie klasy czystości stali, metody jej wykonania i kontroli;
 • określenie rodzaju farb, ich układu na konstrukcji i metody układania powłok malarskich;
 • maksymalny czas od zakończenia czyszczenia do rozpoczęcia nakładania pierwszej warstwy malarskiej, stanowiącej ochronę czasową konstrukcji;
 • niezbędne czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem malowania;
 • określenie koniecznych warunków zewnętrznych, w jakich wykonywanie malarskiej powłoki ochronnej jest dopuszczalne;
 • niezwykle ważne podanie specyfikowanej grubości powłoki malarskiej - SGP; minimalna grubość takiej powłoki, nawet przy dość niskiej klasie zagrożenia środowiska, nie powinna być niższa niż 160 mm; otrzymuje się wówczas długotrwałą ochronę konstrukcji przed korozją, wynoszącą ponad 15 lat, co jest działaniem bardzo ekonomicznym;
 • określenie czasu trwałości zaprojektowanej powłoki malarskiej, zależnej od rodzaju użytych farb i klasy zagrożenia środowiska (według normy PN-EN ISO12944-5:2007);
 • określenie technologii malowania, m.in. uzyskanie specyfikowanej grubości powłoki na krawędziach i w miejscach trudno dostępnych;
 • zakres czynności zabezpieczających przed korozją, które mają być wykonane w zakładzie produkującym elementy konstrukcji; pożądane jest wykonanie gotowej powłoki ochronnej w malarni zakładowej w dobrych warunkach zewnętrznych: przy temp. +5°C do +30°C, wilgotności względnej powietrza poniżej 60%, braku wiatru i opadów;
 • zasady transportu i składowania na budowie gotowych elementów. Transport może odbywać się po zakończeniu sieciowania farby i uzyskaniu odpowiedniej twardości powłoki, która zabezpieczy ją przed transportowymi zniszczeniami;
 • niezwykle ważna kontrola jakości wykonanej powłoki malarskiej; określenie ilości pomiarów grubości powłoki, zależnych od wielkości zabezpieczanej powierzchni. W zakładzie wykonującym powłokę każda jej warstwa powinna mieć inny kolor, aby ułatwić kontrolę ich grubości. Na budowie konieczne jest ostateczne sprawdzenie całkowitej grubości powłoki malarskiej, jej stanu technicznego oraz przyczepności do podłoża, która decyduje o trwałości powłoki ochronnej stali;
 • określenie metody oceny poprawnej grubości powłoki ochronnej; należy zastosować metodę PGP (pomiarowa grubość powłoki) z obliczeniem odchylenia standardowego; PGP ³ SGP - nierówność ta określa poprawną grubość wykonanego zabezpieczenia. Najbardziej pożądane jest, aby każdy odczyt na ultrametrze był większy lub przynajmniej równy PGP;
 • podanie technologii wykonania wszelkich poprawek malarskich po transporcie i montażu konstrukcji (np. niewielkie elementy ślusarskie powinny być tak zabezpieczone na transport i montaż, aby ich powłoki malarskie nie ulegały zniszczeniu);
 • określenie technologii zabezpieczenia wszelkich śrub, których cienka warstwa cynku jest niszczona podczas montażu. Przy dużych konstrukcjach, gdzie występują tysiące śrub, dobrym zabezpieczeniem jest ich pomalowanie identycznym zestawem farb, jakiego użyto do ochrony całej konstrukcji. Oczywiście, należy pamiętać, aby pierwsza warstwa farby była kompatybilna do cynku lub należy dać warstwę gruntującą. Przed takim malowaniem śrub pierwszą czynnością przygotowawczą musi być ich odtłuszczenie. Na dobrze pomalowanych śrubach ich gwint powinien być prawie niewidoczny; malowaniu podlega łeb śruby, nakrętka i część jej sworznia. Długość każdej śruby ponad nakrętką ma wynosić trzy zwoje gwintu lub 10 mm. W przypadku niewielkich konstrukcji stalowych i wyrobów ślusarskich, szczególnie występujących na zewnątrz obiektów oraz w całej przestrzeni publicznej miast i osiedli, najlepszym zabezpieczeniem śrub są plastikowe kapturki wypełnione smarem maszynowym, nakładane na łeb i nakrętkę każdej śruby - jest to zabezpieczenie niezwykle tanie i prawie wieczne;
 • określenie metody kontroli stanu technicznego powłoki malarskiej podczas obowiązkowych, okresowych przeglądów technicznych konstrukcji stalowych w czasie eksploatacji; sprawdzenie, czy na powierzchni elementów nie występują ślady korozji, kredowienia powłoki, matowienia, utraty barwy lub występowania pęcherzy i spękań;
 • określenie technologii renowacji powłoki malarskiej.

Kształtowanie konstrukcji w aspekcie ochrony przed korozją

Konstrukcje należy tak kształtować, aby cechowały się maksymalną trwałością i prostotą układu poszczególnych profili. Na wszelkiego rodzaju pospolite konstrukcje stalowe, powszechnie występujące w budownictwie, powinny być stosowane profile zamknięte.

Optymalnym profilem pod każdym względem są okrągłe rury, produkowane w bardzo dużej gamie średnic i grubości ścianek, a więc można dobrać je do prawie każdej konstrukcji. Posiadają identyczne wskaźniki statyczne we wszystkich kierunkach, stosunkowo mały ciężar, są profilem bardzo ekonomicznym, estetycznym i ergonomicznym, a poza tym cechują się dużą trwałością i odpornością na korozję.

Dobrym rozwiązaniem są również rury prostokątne i kwadratowe tłoczone na zimno o cienkich ściankach i wyoblonych krawędziach. Są produkowane w mniejszym zakresie wymiarów niż rury okrągłe, lecz mają również dobre wskaźniki statyczne. Są trwałe i odporne na korozję. Nie stwarzają problemów z malowaniem krawędzi.

Jeśli dana konstrukcja wymaga większych profilów, to można ukształtować prostokątne rury z odpowiednich ceowników zespawanych półkami. Ostatecznie dla każdego dowolnego rodzaju konstrukcji i jego obciążeń możliwe jest ukształtowanie profili zamkniętych z zespawanych odpowiedniej klasy i grubości blach. Takim przykładem jest wielki magazyn o stalowej konstrukcji z 1978 r., wykonany w bazie kontenerowej w porcie Gdynia, na nabrzeżu Helskim oraz znacznie starszy stadion olimpijski w Berlinie, pokryty dachem z profili rurowych.

Każda konstrukcja musi być tak kształtowana, aby w żadnym jej węźle i elemencie nie mogła zatrzymywać się woda, kondensat pary wodnej, pył i kurz. Nie mogą powstawać w konstrukcji żadne otwory i szczeliny, w których może być uwięziona woda. Są to bowiem idealne warunki do rozwoju korozji.

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu jakichkolwiek profilów stalowych z gruntem i wodą. Bardzo dobrym zabezpieczeniem stali w gruncie jest jej obetonowanie z wyprowadzeniem betonu ponad poziom nawierzchni na 0,05–0,10 m lub wykonanie podlewek z bezskurczowej zaprawy montażowej pod stalowymi podstawami danej konstrukcji.

Należy pamiętać, iż na styku dwóch środowisk, jakim jest grunt i powietrze, korozja bardzo dobrze się rozwija. Profile zamk­nięte, a na jednym końcu otwarte, np. słupy ogrodzeń czy rurowe dalby morskie, należy zabetonować. Stalowe konstrukcje morskie powinny być ocynkowane i pokryte powłoką ochronną gr. ponad 1000 mm, złożoną z farb odpowiednio odpornych na wodę morską. Na FOT. 1 i FOT. 2 oraz na zdjęciu głównym przedstawiono przykłady poprawnego zabezpieczenia.

FOT. 1. Konstrukcja stalowa dachu: czyszczenie do stopnia Sa 2½, malowanie: farba epoksydowa (podkład), farba poliuretanowa (warstwa wierzchnia); SGP = 160 μm, wykonanie 190–500 μm. Fot. archiwum autora FOT. 2. Poprawnie zamontowane latarnie słupowe w podstawach betonowych w gruncie z podlewką między betonem a blachą nakrywającą. Fot. archiwum autora

Przygotowanie konstrukcji do malowania

Właściwe przygotowanie powierzchni stalowej do malowania jest podstawowym warunkiem dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją.

Znane są różne metody tego przygotowania, lecz jedną z najlepszych jest czyszczenie strumieniowo-ścierne całej konstrukcji do minimalnego stopnia Sa 2,5, wykonywanego po zespawaniu profilów i ukształtowaniu ich w elementy wysyłkowe. Czyszczenie takie daje powierzchnię o wyglądzie metalicznym, na której mogą wystąpić jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek, kropek lub pasemek, pozwalającą na dobrą przyczepność nakładanych farb do stalowego podłoża. Inne zalecane sposoby, poza piaskowaniem, są mało skuteczne i nieefektywne.

Przed samym malowaniem konstrukcja musi być odpylona, odtłuszczona i całkowicie sucha. Oczyszczonej stali nie wolno pozostawić na drugi dzień do malowania, gdyż bardzo aktywna powierzchnia ponownie ulegnie korozji.

Malowanie konstrukcji, różne rodzaje farb i ich zestawy

Niezwłocznie po zakończeniu czyszczenia i dokładnego przygotowania stali do malowania, w odpowiednich warunkach zewnętrznych, nakłada się na jej powierzchni grunt do czasowej ochrony. Musi być on kompatybilny z zaprojektowanym zestawem farb, najlepiej wyprodukowanych przez jedną fabrykę. Do poprawnej ochrony stali przed korozją należy użyć farb wysokiej jakości i wyłącznie dopuszczonych do stosowania.

Obecnie w produkcji farb zdecydowanie zmniejsza się lub nawet eliminuje udział rozpuszczalników organicznych. Dotyczy to dwuskładnikowych farb epoksydowych, poliuretanowych, polimocznikowych i proszkowych. Natomiast zwiększa się w farbach zawartość substancji stałych, które wykazują krótszy czas utwardzania, większą gęstość sieciowania powłok, większą ich twardość, lepszą odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz większą grubość przy jednokrotnym malowaniu.

Na rynku już występują farby o zawartości substancji stałych nawet ponad 80%. Mają one również pewne wady, szczególnie przy aplikacji, związane z większą gęstością, gorszą rozlewnością i możliwością powstania na powierzchni efektu skórki pomarańczowej. Bezsporną ich zaletą jest uzyskanie znacznie większej grubości przy jednokrotnym malowaniu oraz większej grubości powłoki przy ułożeniu mniejszej liczby warstw.

W produkcji farb epoksydowych zastosowano utwardzacze, co pozwoliło na prawie całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników. Pewne wady tych farb eliminuje się przez zastosowanie utwardzaczy opartych na fenalkaminach, co zdecydowanie poprawia właściwości farb, a mianowicie szybkie utwardzanie, odporność na chemikalia i dużą giętkość. Są kompatybilne z różnymi żywicami epoksydowymi i utwardzają je w różnych warunkach atmosferycznych. Farby te nie mają dobrej odporności na promieniowanie UV, lecz doskonale nadają się na warstwy podkładowe i międzywarstwowe.

Farby bezrozpuszczalnikowe poliuretanowe tworzą powłoki powierzchniowe o bardzo dobrej odporności na warunki atmosferyczne i silnie korozyjne środowisko. Są odporne na ścieranie, wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, sieciują w niskich temperaturach. Stają się nieodzowne do zabezpieczenia najbardziej odpowiedzialnych konstrukcji, np. mostów.

Farby polimocznikowe można stosować w ekstremalnych warunkach temperatury i wilgoci. Tolerują wilgotne podłoże, dużą wilgotność względną powietrza, sieciują nawet w temp. -20,0°C. Nie zawierają lotnych związków organicznych. Można nakładać je jednowarstwowo. Grubość powłoki może wynosić od kilkuset mm nawet do kilku mm. Charakteryzują się bardzo dobrą giętkością, szczelnością, odpornością na ścieranie, na temp. do +180,0°C, na czynniki korozyjne i chemiczne oraz na promieniowanie UV. Powłoka polimocznikowa tworzy się w wyniku reakcji utwardzacza poliizocyjanianowego z grupami aminowymi. Produkuje się farby polimocznikowe alifatyczne i aromatyczne, różniące się niektórymi właściwościami.

Farby na spoiwach hybrydowych powstają z różnych rodzajów żywic, co powoduje poprawę ich właściwości. Pojawiły się na rynku np. farby epoksydowo-siloksanowe, które charakteryzują się niską lepkością, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, giętkością, odpornością na ścieranie i promieniowanie UV. Wykazują się bardzo dobrymi cechami barierowymi i długotrwałą ochroną podłoża, nawet w silnie agresywnych środowiskach.

Farby oparte na fluoropolimerach, opracowane w Japonii w latach 80. XX w., odznaczają się świetną odpornością na czynniki atmosferyczne, chemiczne, korozyjne i mechaniczne. Farby te mają znacznie dłuższą trwałość, ocenianą na ponad 60 lat, w stosunku do farb poliuretanowych czy polisiloksanowych.

Farby wodorozcieńczalne oparte są na wszystkich rodzajach spoiw lakierowych, jak alkilowe, akrylowe, epoksyestrowe, epoksydowe i poliuretanowe. Na rynku występują farby jedno- i dwuskładnikowe. Mają podobne właściwości do farb rozpuszczalnikowych. Są jednak droższe i budzą nieufność inwestorów – są mniej rozpowszechnione. Jednak nowa generacja wodnych farb epoksydowych dobrze sieciuje w niskich temperaturach, wykazuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży i dobrą odpornością korozyjną.

Farby proszkowe stanowią dużą grupę farb bezrozpuszczalnikowych. Zastosowanie znalazły farby epoksydowe, epoksydowo-poliestrowe i poliestrowe.

Farby epoksydowe są odporne na substancje chemiczne, lecz nieodporne na promieniowanie UV. Są więc zalecane do zastosowań wewnętrznych.

Farby poliestrowe odznaczają się bardzo dobrą odpornością na UV oraz na czynniki atmosferyczne.

Nowością są farby proszkowe o dużej zawartości cynku.

Zestawy malarskie złożone z podanych farb są ustalane przez różnych producentów farb.

Bardzo korzystne są zestawy farb epoksydowych stosowanych na warstwę podkładową, a przy grubych powłokach malarskich również na międzywarstwy, oraz farb poliuretanowych na warstwy powierzchniowe. Oczywiście należy wybierać najnowsze generacje tych farb, np. bezrozpuszczalnikowe, o dużej zawartości części stałych lub farby hybrydowe-polisiloksanowe. Jest to najbardziej popularny zestaw farb do ochrony konstrukcji stalowych.

Równie korzystny jest zestaw farb złożony z gruntu etylokrzemianowego wysokocynkowego, międzywarstwy epoksydowej i nawierzchniowej farby polimocznikowej opartej na poliasparaginianach. Jest to niezwykle skuteczna, długotrwała ochrona konstrukcji przed korozją.

Nieco zmodyfikowany następny zestaw farb składa się z gruntu etylokrzemianowego wysokocynkowego, epoksydowej międzywarstwy i farby nawierzchniowej polisiloksanowej, hybrydowej.

Podsumowanie

Należy zdecydowanie podnieść świadomość korozyjną nie tylko ogółu obywateli, lecz przede wszystkim pracowników budownictwa: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz inwestorów. Wszyscy ci pracownicy budownictwa powinni posiadać rzeczywistą odpowiedzialność za swoją pracę i wysoką etykę zawodową, wówczas straty korozyjne w kraju będą minimalne, a awarie związane z tym problemem powinny zniknąć bezpowrotnie.

Wydziały techniczne naszych wyższych uczelni zajmujące się budownictwem powinny poświęcić choć kilka godzin zajęć dydaktycznych, aby temat korozji stali był znany absolwentom uczelni.

Literatura

 1. PN-EN ISO12944-5:2007, "Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie".
 2. T. Możaryn, M. Wójtowicz, A. Strąk, "Korozja i zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Część 1: Korozja stali", "Przegląd Budowlany", nr 6/2016.
 3. A. Maciejewski, "Ochrona przed korozją różnych elementów stalowych (metalowych) występujących w infrastrukturze miejskiej", "Inżynier Budownictwa", nr 9/2015.
 4. Ł. Augustyński, "PGP - nowa metoda oceny grubości powłoki ochronnej na konstrukcji", "Ochrona przed korozją", nr 2/2013.
 5. M. Zubielewicz, "Wyroby lakierowe do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych", "Inżynier Budownictwa", nr 2/2013.
 6. "Access steel-Eurocodes made easy". Plan rozwoju: Korozja konstrukcji stalowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.