Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych

Fire resistance of spandrel panels in aluminum&glass curtain walls

Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego przed badaniem w zakresie odporności ogniowej (FOT. 1)
Archiwa autorów

Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego przed badaniem w zakresie odporności ogniowej (FOT. 1)


Archiwa autorów

Pasy międzykondygnacyjne pełnią kluczową funkcję w spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego danego budynku. Prawidłowo zaprojektowane, w razie powstania pożaru powstrzymają jego rozwój na sąsiednie kondygnacje czy do sąsiednich budynków w czasie umożliwiającym przeprowadzenie akcji ratowniczej.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono główne problemy związane z odpornością ogniową pasów międzykondygnacyjnych stanowiących element aluminiowo-szklanych ścian osłonowych: wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Ponadto zaprezentowano porównanie wyników badań odporności ogniowej elementów próbnych pasów międzykondygnacyjnych w zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Porównano wyniki badań pasa międzykondygnacyjnego z zastosowaną dodatkową izolacją z płyt gipsowo-kartonowych typu F oraz pasa bez dodatkowej izolacji.

Fire resistance of spandrel panels in aluminum&glass curtain walls

This article discusses the main issues related to fire resistance of spandrel panels in glass&aluminum curtain walls, the requirements for such parts in accordance with the provisions of Polish law, test methodology and fire resistance classification method for this type of element. Comparison of fire resistance test results of  test specimens of spandrels is presented according to the applied design. A comparison was made for spandrel panels with and without additional insulation made of type F gypsum plasterboard.

Fasady szklane z uwagi na swoją dużą estetykę oraz łatwość montażu są powszechnie stosowane jako zewnętrzne ściany nowoczesnych budynków. Przegrody tego typu wykonywane są zazwyczaj jako słupowo-ryglowe konstrukcje szkieletowe, w których przestrzenie między metalowymi lub rzadziej drewnianymi profilami wypełnione są przeszkleniami.

Przegrody te, nazywane ścianami osłonowymi, tworzą lekkie, ciągłe pokrycie zewnętrzne budynku, które musi samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku spełnić wszystkie normalne funkcje nienośnej ściany zewnętrznej, w tym również te związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Kluczową rolę w spełnieniu tych wymagań odgrywają pasy międzykondygnacyjne, których głównym zadaniem w przypadku wystąpienia pożaru jest powstrzymanie jego rozprzestrzeniania na sąsiednie piętra budynku.

W niniejszym artykule przedstawiono główne aspekty związane z odpornością ogniową elementów tego typu stanowiących fragment aluminiowo-szklanych ścian osłonowych.

Wymagania

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych zestawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] jako drugie po nośności i stateczności wymaganie podstawowe dotyczące obiektów budowlanych.

W dokumencie tym podstawowymi założeniami są:

 • zapewnienie w czasie pożaru nośności konstrukcji przez określony czas,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na budynki sąsiednie,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
 • możliwość ewakuacji ludzi znajdujących się w danym czasie w budynku
 • oraz bezpieczeństwo ekip prowadzących akcję ratowniczą.

Te szczegółowe wymagania zazwyczaj nie występują samodzielnie (np. zapewnienie właściwej ewakuacji związane jest z nośnością konstrukcji, rozprzestrzenianiem się ognia i dymu wewnątrz obiektu, a także z bezpieczeństwem ekip ratowniczych) i dlatego poszczególne elementy budynków mogą spełniać podczas pożarów jedną lub kilka funkcji.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] ustanowiono pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: A, B, C, D i E, które uzależnione są od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL I–V - kategorie zagrożenia ludzi), wysokości budynku lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego. W zależności do klasy odporności pożarowej elementom budynku stawiane są określone wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym.

TABELA 1. Klasa odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego w zależności od klasy odporności pożarowej budynku

TABELA 1. Klasa odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego w zależności od klasy odporności pożarowej budynku

Głównym zadaniem pasów międzykondygnacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru jest powstrzymanie jego rozprzestrzeniania na sąsiednie piętra budynku, dlatego też powinny one spełniać określone wymagania dotyczące odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Ponadto w celu powstrzymania pożaru na danej kondygnacji powinny posiadać również odpowiednie wymiary.

Wymagania w zakresie odporności ogniowej stawiane pasom międzykondygnacyjnym, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, określane są przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI (TABELA 1).

Z klasą odporności ogniowej związane jest również wymaganie dotyczące sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych, które w przypadku wystąpienia pożaru nie mogą odpadać w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla ewakuujących się osób oraz służb prowadzących akcję ratowniczą.

Wymaga się również, aby pasy międzykondygnacyjne, jako element ściany zewnętrznej budynku, były nierozprzestrzeniające ognia (w niektórych przypadkach dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień).  

Dodatkowo, w odniesieniu do budynków o wysokości przekraczającej 25 m, wymaga się również, aby okładzina elewacyjna i jej zamocowania mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej znajdujące się na wysokości powyżej 25 m nad poziomem terenu, wykonane były z materiałów niepalnych.

Pasy międzykondygnacyjne w budynkach ZL powinny posiadać wysokość co najmniej 0,8 m, przy czym za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.

W przypadku gdy pasy międzykondygnacyjne występują nad strefą pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m2 ich wysokość powinna wynosić min. 1,2 m, a za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,8 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 1,2 m.

Rozwiązania techniczne

Pasy międzykondygnacyjne aluminiowo-szklanych ścian osłonowych wykonywane są jako konstrukcje słupowo-ryglowe. Stanowią element ściany osłonowej znajdujący się w obszarze stropu. Z uwagi na opisane wcześniej wymagania obszar ten musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony w celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności i szczelności ogniowej oraz trwałości zamocowania całej ściany osłonowej w przypadku wystąpienia pożaru.

W obszarze pasa międzykondygnacyjnego przestrzenie między aluminiowymi słupami oraz ryglami najczęściej wypełniane są szczelnie wełną mineralną mocowaną do czoła stropu oraz zamykane od wewnątrz budynku stalową blachą, a od zewnątrz hartowaną szybą mocowaną do profili przez listwę dociskową.

Gęstość oraz grubość warstwy wełny mineralnej, podobnie jak rodzaj zastosowanych profili aluminiowych oraz sposób ich wypełnienia, zależą od oczekiwanej klasy odporności ogniowej.

Dosyć często w celu podniesienia właściwości ogniowych blacha stalowa zamykająca wełnę od wewnątrz budynku obudowywana jest dodatkowo płytami gipsowo-kartonowymi, silikatowo-cementowymi lub krzemianowo-wapniowymi.

Na RYS. 1 przedstawiono przykładowy przekrój przez pas międzykondygnacyjny aluminiowo-szklanej ściany osłonowej.

RYS. 1. Przykładowy przekrój przez pas międzykondygnacyjny aluminiowo-szklanej ściany osłonowej

RYS. 1. Przykładowy przekrój przez pas międzykondygnacyjny aluminiowo-szklanej ściany osłonowej: 1 - mocowanie obudowy pasa (wkręt stalowy), 2 - obudowa pasa (płyta g-k typu F), 3 - trop żelbetowy, 4 - obudowa pasa (blacha stalowa), 5 - profil ściany osłonowej (aluminiowy rygiel), 6 - wełna mineralna, 7 - ocowanie ściany osłonowej (kotwa stalowa), 8 - przeszklenie (szyba hartowana), 9 - profil ściany osłonowej (aluminiowy słup); rys.: archiwa autorów

Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

Istnieją dwie metody badawcze pozwalające na ocenę odporności ogniowej pasów międzykondygnacyjnych, a wybór odpowiedniej uzależniony jest od oczekiwanego zakresu zastosowania.

 • W przypadku gdy klasa odporności ogniowej wymagana jest dla całej ściany osłonowej, a pas międzykondygnacyjny stanowi tylko jej fragment, badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1364­‑3:2014 [2].
 • Natomiast w sytuacji, gdy klasa odporności ogniowej wymagana jest tylko w obszarze pasa międzykondygnacyjnego, badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1364-4:2014 [3].

W pierwszym przypadku badany element próbny stanowi fragment ściany osłonowej rozciągający się między dwoma stropami. Istotne jest tutaj zastosowanie odpowiedniej rozpiętości między stropami oraz odpowiednich wymiarów tafli szklanych, ponieważ nie będzie możliwe stosowanie w praktyce wymiarów większych niż te, które zostały przebadane.

Metodykę badania ścian osłonowych w pełnej konfiguracji omówiono dokładniej w artykułach "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych" [4, 5],"Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3" [6] oraz "Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego" [7].

W niniejszym artykule przedstawiono tylko procedurę badania dotyczącą drugiego przypadku, czyli badanie samego pasa międzykondygnacyjnego.

W celu pełnej oceny odporności ogniowej danego pasa międzykondygnacyjnego należy sprawdzić jego właściwości - zarówno w przypadku oddziaływania ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz, ponieważ może on być w warunkach rzeczywistych narażony zarówno na pożar powstały wewnątrz budynku, jak i pożar zewnętrzny, np. budynku sąsiedniego.

W przypadku nagrzewania od wewnątrz temperatura w danym czasie badania powinna być zgodna z krzywą standardową, przyjmowaną jako właściwa dla odzwierciedlenia pożaru wewnątrz budynku i określoną w normie PN-EN 1363-1:2012 [8] wzorem:

T = 345 log10 (8t + 1) + 20

gdzie:

T - temperatura [°C],

t - czas od początku badania [min].

Temperatura w danym czasie badania w przypadku nagrzewania od zewnątrz, odzwierciedlającego pożar na zewnątrz budynku, powinna być zgodna z krzywą zewnętrzną, określoną w normie PN-EN 1363-2:2001 [9] wzorem:

T = 660 (1 – 0,687e–0,32t – 0,313e–3,8t) + 20

Najkorzystniejszym z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem, na które pozwala norma badawcza, jest przeprowadzenie badania przy nagrzewaniu jednocześnie od wewnątrz i od zewnątrz. Jest to możliwe do osiągnięcia przez odpowiednią konfigurację elementu próbnego oraz sposobu nagrzewania komory pieca badawczego.

Badanie należy przeprowadzić na elementach próbnych pasów międzykondygnacyjnych, które powinny być w pełni reprezentatywne dla tych zastosowanych w praktyce lub wykonane w sposób pozwalający na osiągnięcie jak najszerszego zakresu zastosowania.

W pierwszym przypadku zasada jest bardzo prosta - na stanowisku badawczym montowany jest element identyczny pod względem konstrukcyjnym z tym, który jest lub ma być zamontowany w danym obiekcie. W tym wypadku istotne jest także odwzorowanie właściwego sposobu zamocowania elementu próbnego oraz dobranie konstrukcji mocującej odpowiadającej tej, w której element zamontowany jest w praktyce.

W drugim przypadku element próbny do badania powinien być wykonany zgodnie z określoną w normie konfiguracją standardową.

Podobnie jak w przypadku badania ścian osłonowych w pełnej konfiguracji [6, 10], w normie badawczej PN-EN 1364-4:2014 [3] wprowadzono dodatkową konfigurację elementu próbnego z załamaniami pod kątem w płaszczyźnie poziomej (gdzie sąsiadujące, rozdzielone słupkami wypełnienia znajdują się pod kątem), której przebadanie jest niezbędne do sklasyfikowania elementów narożnych.

Element próbny od strony wewnętrznej mocowany jest do żelbetowego stropu, natomiast od strony przeciwnej wykonywana jest specjalna wymurówka, umożliwiająca nagrzewanie całej zewnętrznej powierzchni pasa.

Na RYS. 2 przedstawiono schemat zamocowania elementu próbnego na stanowisku badawczym.

W trakcie badania w zakresie odporności ogniowej pasów międzykondygnacyjnych sprawdzane są kryteria skuteczności działania, takie jak szczelność ogniowa (E) oraz izolacyjność ogniowa (I).

RYS. 2. Schemat zamocowania elementu próbnego na stanowisku badawczym: 1 – strop żelbetowy, 2 – rama do badań, 3 – element próbny uszczelnienie poziomej szczeliny liniowej, 4 – element próbny pas międzykondygnacyjny, 5 – zamocowanie elementu próbnego, 6 – mur z bloczków z betonu komórkowego, 7 – płyta nakrywcza (zamknięcie pieca); rys.: archiwa autorów

RYS. 2. Schemat zamocowania elementu próbnego na stanowisku badawczym: 1 – strop żelbetowy, 2 – rama do badań, 3 – element próbny uszczelnienie poziomej szczeliny liniowej, 4 – element próbny pas międzykondygnacyjny, 5 – zamocowanie elementu próbnego, 6 – mur z bloczków z betonu komórkowego, 7 – płyta nakrywcza (zamknięcie pieca); rys.: archiwa autorów

RYS. 3–4. Przykładowy rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni pasa międzykondygnacyjnego; rys.: archiwa autorów

RYS. 3–4. Przykładowy rozkład termoelementów na nienagrzewanej powierzchni pasa międzykondygnacyjnego; rys.: archiwa autorów

Szczelnością ogniową nazywa się zdolność elementu konstrukcji pełniącego funkcję oddzielającą do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni lub gorących gazów.

Podczas badania szczelność ogniowa weryfikowana jest za pomocą szczelinomierzy, tamponu bawełnianego lub wizualnie. Uznaje się, że szczelność została utracona wówczas, gdy:

 • na nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego pojawi się ogień ciągły trwający dłużej niż 10 s;
 • tampon bawełniany zapali się w czasie 30 s od momentu przyłożenia go do elementu próbnego (przez zapalenie rozumiemy pojawienie się na nim płomieni lub żarzenie), w przypadku gdy element klasyfikowany jest tylko w zakresie szczelności ogniowej (bez uwzględnienia klasyfikacji izolacyjności ogniowej) kryterium to nie jest brane pod uwagę;
 • w wyniku działania ognia powstanie na tyle duża szczelina, że możliwa będzie jej penetracja szczelinomierzem gr. 25 mm lub 6 mm na dł. 150 mm.

Izolacyjnością ogniową nazywana jest zdolność danego elementu próbnego, pełniącego funkcję oddzielającą, poddanego działaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury na powierzchni nienagrzewanej powyżej ustalonego poziomu.

Weryfikacja przyrostu temperatury średniej i maksymalnej na nienagrzewanej powierzchni przeprowadzana jest za pomocą termoelementów powierzchniowych, które mocowane są do badanego elementu za pomocą kleju odpornego na temperaturę.

Na RYS. 3-4 przedstawiono przykładowy rozkład termoelementów.

Na FOT. 1 (zdjęcie główne), FOT. 2, FOT. 3, FOT. 4 i FOT. 5 przedstawiono elementy próbne pasów międzykondygnacyjnych przed badaniem, w trakcie badania oraz po jego zakończeniu.

Osiągnięte podczas badań parametry skuteczności działania danego elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego dają podstawy do sklasyfikowania danego rozwiązania, czyli do określenia konkretnej klasy odporności ogniowej.

Zgodnie z normą klasyfikacyjną normy PN-EN 13501­‑2+A1:2010 [11], dotyczącą wyrobów i elementów budowlanych, pasom międzykondygnacyjnym można nadać klasę odporności ogniowej zgodnie z TABELĄ 2. Przy czym w klasyfikacji wprowadzono dodatkowo rozdział klas w odniesieniu do rodzaju badania, w którym uzyskano określone parametry skuteczności działania.

TABELA 2. Klasy odporności ogniowej

TABELA 2. Klasy odporności ogniowej

I tak zdefiniowano następujące oznaczenia podawane jako uzupełnienie opisanych w TABELI 2 klas odporności ogniowej:

 • "i→o" dla pasów międzykondygnacyjnych badanych tylko od wewnątrz,
 • "o→i" dla pasów międzykondygnacyjnych badanych tylko od zewnątrz,
 • "o→i" dla pasów międzykondygnacyjnych badanych zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.
FOT. 2. Widok nagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego przed badaniem w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów FOT. 3. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego w trakcie badania w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów
FOT. 4. Widok nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego po badaniu w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów FOT. 5. Widok nagrzewanej powierzchni elementu próbnego pasa międzykondygnacyjnego po badaniu w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwa autorów 

Porównanie wyników badań

W Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przeprowadzono dwa badania w zakresie odporności ogniowej elementów próbnych pasów międzykondygnacyjnych.

Badania przeprowadzono w warunkach odzwierciedlających jednocześnie pożar wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Zastosowane elementy próbne miały ten sam schemat konstrukcyjny.

Pierwszy z elementów próbnych wykonany był z profili aluminiowych o głębokości konstrukcyjnej 13 cm (słupy) oraz 7 cm (rygle), a jako wypełnienie pasa zastosowano warstwy wełny mineralnej o łącznej gr. 14 cm, zamknięte od wewnątrz w obudowie z blachy stalowej, a od zewnątrz szybą hartowaną gr. 6 mm.

Drugi element próbny wykonany był z profili aluminiowych o głębokości konstrukcyjnej 15 cm (słupy) oraz 7 cm (rygle), a jako wypełnienie pasa zastosowano warstwy wełny mineralnej o łącznej gr. 17 cm, zamkniętej od wewnątrz w obudowie z blachy stalowej, dodatkowo obłożonej warstwą płyt gipsowo-kartonowych typu F gr. 12,5 mm, a od zewnątrz szybą hartowaną gr. 6 mm.

Porównano wartości średnich przyrostów temperatury na powierzchni pasów międzykondygnacyjnych (średnia z punktów pomiarowych 1-7, 14 i 15, zgodnie z RYS. 3-4), średnich przyrostów temperatury w obszarze słupów pasa (średnia z punktów pomiarowych 8, 9, 12, 13, zgodnie z RYS. 3-4), średnich przyrostów temperatury w obszarze stropu (średnia z punktów pomiarowych 16-22, zgodnie z RYS. 3-4) oraz deformacje elementów próbnych (punkty pomiarowe A–C, zgodnie z RYS. 3-4).

Na RYS. 5, RYS. 6, RYS. 7 i RYS. 8 przedstawiono porównania średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych, a na RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11 - deformacje w charakterystycznych miejscach elementów próbnych.

RYS. 5. Porównanie średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 5. Porównanie średnich przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 6. Porównanie średnich przyrostów temperatury w obszarze słupów pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 6. Porównanie średnich przyrostów temperatury w obszarze słupów pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Porównanie średnich przyrostów temperatury w obszarze stropu; rys.: archiwa autorów

RYS. 7. Porównanie średnich przyrostów temperatury w obszarze stropu; rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 8. Różnica między średnimi przyrostami temperatury na nienagrzewanej powierzchni pasów międzykondygnacyjnych; rys.: archiwa autorów

RYS. 9. Porównanie deformacji (punkt A); rys.: archiwa autorów

RYS. 9. Porównanie deformacji (punkt A); rys.: archiwa autorów

RYS. 10. Porównanie deformacji (punkt B); rys.: archiwa autorów

RYS. 10. Porównanie deformacji (punkt B); rys.: archiwa autorów

RYS. 11. Porównanie deformacji (punkt C); rys.: archiwa autorów

RYS. 11. Porównanie deformacji (punkt C); rys.: archiwa autorów

Podsumowanie

Na podstawie analizy przedstawionych w artykule wykresów można zauważyć, jak wielkie znaczenie dla izolacyjności ogniowej ma odpowiednie dobranie warstw izolacyjnych w obszarze pasa międzykondygnacyjnego aluminiowo-szklanych ścian osłonowych.

Zwiększenie izolacji z wełny mineralnej oraz zastosowanie dodatkowo warstwy płyt gipsowo-kartonowych zdecydowanie obniża średnią temperaturę na nienagrzewanej powierzchni pasa. Szczególnie widoczne jest to w obszarze słupów pasa międzykondygnacyjnego, gdzie zastosowanie dodatkowej izolacji z płyt gipsowo-kartonowych spowodowało obniżenie temperatury na nienagrzewanej powierzchni o ponad 70°C, w 30 min badania.

Ciekawie prezentują się również wykresy deformacji, szczególnie w przypadku środka rozpiętości elementu próbnego, gdzie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych spowodowało zmianę kierunku deformacji.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690).
 2. PN-EN 1364-3:2014, "Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe pełna konfiguracja (kompletny zestaw)".
 3. PN-EN 1364-4:2014, "Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: Ściany osłonowe częściowa konfiguracja".
 4. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 9/2012, s. 52–54.
 5. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 10/2012, s. 53–58,60.
 6. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3", "Świat Szkła", nr 7-8/2014, 49-53.
 7. J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, "Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego", "IZOLACJE", nr 2/2015, s. 48-53.
 8. PN-EN 1363-1:2012, "Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne".
 9. PN-EN 1363-2:2001, "Badania odporności ogniowej. Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe".
 10. P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, "Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych. Cz. 2. Mocowanie okładzin elewacyjnych”, „Ochrona Przeciwpożarowa", nr 1/2015, s. 9-12.
 11. PN-EN 13501-2+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych".
 12. B. Sędłak, J. Kinowski, "Badania odporności ogniowej ścian osłonowych - przyrosty temperatury na szybach", "Świat Szkła", nr 11/2013, s. 20-25.
 13. B. Sędłak, J. Kinowski, A. Borowy, "Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens–results comparison”, „MATEC Web of Conferences”, Vol. 9, p. 02009, EDP Sciences, DOI: 10.1051/matecconf/20130902009.
 14. B. Sędłak, "Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 3/2014, s. 16-19, 25.
 15. B. Sędłak, "Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 5/2014, s. 28-31.
 16. B. Sędłak, "Systemy przegród aluminiowo-szklanych o określonej klasie odporności ogniowej. "Świat Szkła", nr 10/2013, s. 30-33, 41.
 17. P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, "Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 1). Elewacje szklane: wymagania, badania, przykłady", "Ochrona przeciwpożarowa", nr 4/2014, s. 10-16.
 18. P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński, "Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych” [w:] A. Halicka, „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy", Politechnika Lubelska 2014, s. 105-120.
 19. J. Kinowski, P. Sulik, "Bezpieczeństwo użytkowania elewacji", "Materiały Budowlane", nr 9/2014, s. 38-39.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Kris Kris, 06.06.2021r., 11:35:25 Wszystko czego potrzebowałem w jednym miejscu. Dziękuje

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.