Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wstępna analiza zastosowania stali o podwyższonej odporności ogniowej (FRS) w konstrukcjach stalowych bez izolacji przeciwogniowej

Preliminary analysis of fire resistant steel in steel structures without fire insulation

Hala sportowa w Tokoname
http://uratti.web.fc2.com/architecture/senda/tokonamegim4.jpg

Hala sportowa w Tokoname


http://uratti.web.fc2.com/architecture/senda/tokonamegim4.jpg

Największy rozwój stali FRS miał miejsce w ostatnich 25 latach. Badania nad tym materiałem prowadzono jednak znacznie wcześniej.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano alternatywę dla tradycyjnych stali konstrukcyjnych w postaci stali FRS, która ze względu na swoje właściwości nie wymaga specjalnych zabezpieczeń na wypadek wystawienia ich na bezpośrednie działanie ognia w pożarze rozwiniętym. Przedstawiono najważniejsze cechy stali FRS oraz wymagania, jakie musi ona spełniać. Podano przykłady realizacji budynków. Wskazano również podstawowe wytyczne kształtowania konstrukcji z wykorzystaniem tego materiału.

Preliminary analysis of fire resistant steel in steel structures without fire insulation

The article presents an alternative for traditional structural steel types, namely FRS steel which, due to its unique properties, does not require any special safeguards if exposed to direct flame impact in a developed fire. Key features and requirements for FRS steel are presented. Examples are given of actually developed buildings. In addition, the authors point out the basic requirements for shaping structures with the use of that material.

Ciepło powstałe podczas wystąpienia pożaru w budynku o konstrukcji stalowej powoduje, że elementy nośne ze stali narażone są na znaczną utratę wytrzymałości, prowadzącą do przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności.

Konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, które najczęściej występują w postaci okładzin z płyt kartonowo-gipsowych lub elastycznych mat zabezpieczających, farb pęczniejących bądź natryskowych tynków ogniochronnych.

Wykonanie takiego zabezpieczenia wiąże się każdorazowo ze znacznymi nakładami finansowymi związanymi z zakupem materiału i przede wszystkim z pracochłonnością oraz czasochłonnością związanych z tym robót.

Wraz ze wzrostem wymienionych kosztów oraz presją skrócenia samego procesu budowy zaczęto prowadzić badania nad możliwością uzyskania porównywalnej wytrzymałości ogniowej stalowych elementów nośnych bez zastosowania izolacji przeciwogniowej.

Najczęściej spotykanym sposobem wyeliminowania zabezpieczenia przeciwpożarowego z konstrukcji stalowej jest zmniejszenie współczynnika ekspozycji ogniowej elementu wyrażonego wzorem U/A, gdzie U jest obwodem elementu poddanego bezpośredniej ekspozycji ogniowej, A odpowiada polu powierzchni rozpatrywanego pręta [1].

Dąży się więc do ograniczenia obwodu elementu wystawionego na oddziaływanie ognia przy stałym jego polu przekroju, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze tempo nagrzewania się elementu stalowego.

W praktyce zasada ta stosowana jest przy projektowaniu stropów zespolonych na belkach stalowych oraz słupów z wypełnieniem z betonu zbrojonego lub komórkowego. Inną znaną metodą jest zmiana gatunku stali na wyższy lub/i zwiększenie przekroju mające na celu przewymiarowanie konstrukcji. Umożliwia to zapewnienie nośności konstrukcji w sytuacji wystąpienia pożaru, którego następstwem jest spadek parametrów wytrzymałościowych stali [2].

Charakterystyka stali FRS

Za stal FRS (Fire Resistant Steel) uznać można te gatunki stali konstrukcyjnych, które w pożarze rozwiniętym odpowiednio długo zachowują wymagany poziom granicy plastyczności fy,θ, redukowanej w temperaturze Θ, tak że zachodzi fy,Θ = ky,Θ · fy, gdzie fy jest wartością nominalną granicy plastyczności w temperaturze pokojowej.

Podstawowymi wymaganiami stawianymi stalom FRS są: zachowanie odpowiedniego poziomu granicy plastyczności w temperaturze pożarowej, spawalność porównywalna ze spawalnością stali konwencjonalnych oraz wystarczająca twardość w strefie przegrzania w obszarze spoiny. Współczynnik redukcyjny ky,Θ ustalany jest indywidualnie według wymagań norm i przepisów krajowych.

Zgodnie z wytycznymi JIM (Japan Institute of Metals) [3] za stal FRS uznaje się stal, której wartość współczynnika redukcyjnego granicy plastyczności ky,Θ w temp. 600°C, oznaczającego stosunek granicy plastyczności w temp. 600°C do granicy plastyczności tej samej stali w temperaturze pokojowej, jest większa niż dwie trzecie, co przedstawić można jako:

Jeśli porównać to z wytycznymi ASTM [4] (American Society of Testing Materials) - gdzie współczynnik ky,600 ≥ 0,5 - i biorąc pod uwagę, że według normy PN-EN 1993–1-2:2007 [5] dla konwencjonalnych stali węglowych współczynnik redukcyjny ky,600 = 0,47, to podejście japońskie wydaje się znacznie bardziej restrykcyjne.

Aby uzyskać stal o podwyższonej odporności na temperaturę pożarową, należy ustalić odpowiedni skład chemiczny i zmodyfikować skład stali konwencjonalnej przez stosowanie dodatków stopowych zawierających pierwiastki takie, jak molibden i wanad lub molibden i niob.

Wpływają one w znaczący sposób na proces umocnienia dyslokacyjnego polegającego na blokowaniu rozwoju i przemieszczania się dyslokacji, który to proces jest jednym z podstawowych mechanizmów wzmocnienia stali w temperaturze pożarowej.

Wpływ poszczególnych pierwiastków na właściwości stali FRS oraz mechanizmy wzmocnienia w zakresie temperatur pożarowych omówiono szerzej m.in. w pracy "The behaviour of structural steels at elevated temperatures and the design of fire resistant steel" [2].

Poza modyfikacją składu chemicznego, stale te poddaje się odpowiedniej obróbce termicznej, prowadzącej do uzyskania struktury bainityczno-ferrytycznej (w przeciwieństwie do stali konwencjonalnych, gdzie pożądana jest struktura ferrytyczno-perlityczna).

Próby ukierunkowane na opracowanie procedur projektowania i wykonywania stali FRS zaczęto prowadzić już w latach 70. XX w. we Francji w firmie Creusot-Loiren, a następnie kontynuowano je w Australii w firmie Broken Hill Proprietary. Znaczące wyniki na tym polu uzyskały dopiero japońskie firmy Nippon Steel, Kawasaki Steel oraz Sumitomo Metals w końcu lat 80. i na początku 90. XX w., co zaowocowało wprowadzeniem stali FRS do produkcji na skalę przemysłową.

Na RYS. 1 i RYS. 2 przedstawiono przykładowy wykres zależności modułu Younga i granicy plastyczności w zależności od temperatury dla stali konwencjonalnych (odpowiednik S355) oraz stali FRS.

RYS. 1. Wykres modułu Younga w zależności od temperatury; rys.: R. Chijiiwa i in. [6]

RYS. 1. Wykres modułu Younga w zależności od temperatury; rys.: R. Chijiiwa i in. [6]

RYS. 2. Wykres granicy plastyczności w zależności od temperatury; rys.: R. Chijiiwa i in. [6]

RYS. 2. Wykres granicy plastyczności w zależności od temperatury; rys.: R. Chijiiwa i in. [6]

Widać wyraźnie, że stal FRS wykazuje znacznie mniejszy spadek granicy plastyczności w podwyższonej temperaturze niż stal konwencjonalna oraz jej wartość w 600°C jest wyższa niż graniczna wartość dwóch trzecich granicy plastyczności w temperaturze pokojowej.

Widać również, że moduł sprężystości podłużnej w temp. 600°C spada o ok. 20-25%, a wraz ze wzrostem temp. do 700°C nie notuje się jego gwałtownego spadku. Wynika z tego, że nawet przy przekroczeniu umownej temp. 600°C nie dojdzie do gwałtownej utraty stateczności elementów konstrukcyjnych, tak jak miałoby to miejsce w przypadku zastosowania stali konwencjonalnej, gdzie w temp. 700°C spadek modułu sprężystości podłużnej wynosi już ok. 60%.

Wybrane realizacje z wykorzystaniem stali FRS

Na FOT. 1, FOT. 2 i FOT. 3 zaprezentowano realizacje z wykorzystaniem stali FRS pochodzące z Japonii, gdyż tamtejsze prawo przewiduje możliwość wykonania konstrukcji nośnej obiektu budowlanego bez dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Możliwe jest to jednak dopiero po uzyskaniu dla projektu indywidualnego odstępstwa, zatwierdzonego przez ministra budownictwa Japonii na podstawie opinii Komitetu Zapobiegania Katastrofom z Japońskiego Centrum Budowlanego (Japan Construction Center).

FOT. Widok ogólny budynku galerii handlowej sieci "Sogo" w Chiba; fot.: źródło internetowe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Sogō_Chiba,_Aurora_Mall_JUNNU.jpg FOT. Widok ogólny budynku byłego hotelu "Sofitel" w Tokio; fot.: źródło internetowe: http://archn.web.fc2.com/t021110/sofitel03.jpg

Stale FRS bardzo często wykorzystywane były do wykonywania parkingów otwartych. Przykładami takich obiektów mogą być budynki galerii handlowych sieci "Sogo" w Chiba [3] (obecnie "Junnu Aurora Mall").

W opisanym obiekcie w Chiba cztery pierwsze kondygnacje zajmuje galeria handlowa, na parking przeznaczono natomiast 12 górnych kondygnacji.

Konstrukcję parkingu oparto na bazie sześcioboku o dł. boku 39,5 m. Konstrukcję nośną zaprojektowano w postaci ram stalowych rozmieszczonych prostopadle do zewnętrznego boku, stężonych po obwodzie skratowaniami typu "K".

Najniekorzystniejszy scenariusz pożarowy przewidywał pożar pojedynczego samochodu w bezpośrednim otoczeniu słupa newralgicznego ze względu na stateczność całej konstrukcji. Scenariusz ten wynikał z faktu, iż w strefach pożarowych z nieograniczonym dostępem powietrza nie dochodzi do rozgorzenia pożaru.

Występuje więc pożar o charakterze lokalnym, który cechuje się stosunkowo małą dynamiką wzrostu temperatury w niezabezpieczonych przeciwpożarowo elementach narażonych na bezpośrednią ekspozycję ogniową.

Przeprowadzonymi analizami dowiedziono, że temperatura na elementach nośnych nie przekroczy 600°C, co pozwoliło na zastosowanie stali FRS.

Innym przykładem wykorzystania stali FRS do wykonania konstrukcji nośnej obiektu jest hala sportowa "Gymanasium" w Tokoname w Japonii.

W obiekcie tym ze stali FRS wykonano zewnętrzne dźwigary kratowe wysokości 13,38 m i dł. 100,7 m i 50,4 m.

Aby ograniczyć temperaturę na powierzchni elementów konstrukcyjnych bez zabezpieczenia przeciwpożarowego, wysunięto je na zewnątrz wydzielonej w budynku strefy pożarowej. Płomienie wydostające się z budynku w znacznie mniejszym tempie nagrzewają dźwigar kratowy, niż miałoby to miejsce wewnątrz obiektu.

Przypadki te opisują dwa różne modele pożaru. Pożar w bezpośrednim otoczeniu dźwigara opisuje model pożaru zewnętrznego, natomiast wewnątrz budynku, gdzie występuje strefa pożarowa o ograniczonej możliwości wentylacji, mamy do czynienia z modelem pożaru parametrycznego, cechującego się dużo większą intensywnością w porównaniu z pożarem zewnętrznym.

Analizy obliczeniowe najniekorzystniejszego scenariusza pożarowego wykazały, że temperatura na powierzchni dźwigarów kratowych wyniesie 531,4°C, czyli poniżej ustalonej granicy 600°C.

Kolejnym obiektem wykorzystującym stal FRS był hotel "Sofitel" w Tokio. Budynek wysokości 110 m miał szerokość zaledwie 8 m, przez co część konstrukcji zabezpieczającej przed trzęsieniem ziemi wysunięto poza obrys budynku. Konstrukcja ta została wykonana ze stali FRS.

Dla bezpieczeństwa elementów bez zabezpieczenia przeciwpożarowego za miarodajny scenariusz pożarowy przyjęto pożar w atrium, w którym zlokalizowany był jeden ze słupów wymienionej konstrukcji. Duża kubatura atrium utrudnia rozprzestrzenianie się pożaru, co w połączeniu ze stosunkowo małym obciążeniem ogniowym (w bezpośrednim sąsiedztwie słupa zlokalizowane były kawiarnie) powoduje, że elementy konstrukcyjne wykonane ze stali FRS w potencjalnym pożarze mogłyby się rozgrzać do ok. 430°C, a więc nie doszłoby do przekroczenie wartości granicznej 600°C.

Wnioski i uwagi końcowe

Na wymienionych przykładach pokazano alternatywne podejście do wykonania konstrukcji stalowej bez zabezpieczenia przeciwpożarowego z zastosowaniem stali FRS zamiast stali konwencjonalnej.

Aby efektywnie wykorzystywać możliwości, jakie daje ten gatunek stali, należy tak kształtować konstrukcję budynku, by ramy lub słupy wysunąć przed obrys elewacji (poza wewnętrzną strefę pożarową) lub dowieść, że przy występującym w danej strefie pożarowej obciążeniu ogniowym, w potencjalnym pożarze, temperatura elementów konstrukcyjnych nie przekroczy 600°C.

Przytoczone przykłady realizacji pochodzą wyłącznie z Japonii, co wiąże się z faktem, iż tam dokonał się największy postęp w badaniach naukowych, wdrażaniu do produkcji oraz dostosowania przepisów prawa budowlanego w zakresie stosowania tego typu materiału.

Produkcja tych gatunków stali jest nadal droga, przez co jest mało konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych stali wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Pojawiają się jednak prace naukowe prowadzące do lepszego poznania zmian zachodzących w strukturze krystalicznej pod wpływem obróbki termicznej. Ma to na celu udoskonalenie procesów hutniczych wytwarzania stali FRS, a co za tym idzie obniżenia ich kosztów.

Zaletami zastosowania takich stali jest niewątpliwie wyeliminowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, co pozwala zaoszczędzić na kosztach jego zakupu, wykonania, przeglądów, konserwacji, a także zwiększa przestrzeń użytkową i instalacyjną. Jednak wysoka cena, w połączeniu z brakiem uregulowań prawnych w zakresie możliwości jego zastosowania, w większości krajów świata sprawiają, że jest to materiał mało znany i rzadko stosowany.

Literatura

 1. M. Maślak, M. Łukacz, "Współczesne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych", XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Paracy Projektantów Konstrukcji, Szczyrk 2012.
 2. W. Sha, B.R. Kirby, F.S. Kelly, "The behaviour of structural steels at elevated temperatures and the design of fire-resistant steel”, „Materials Transactions", vol. 42, No. 9/2001, s. 1913–1927.
 3. M. Fushimi, H. Chikaraishi, K. Keira, "Development of fire­‑resistant steel frame building structures", "Nippon Steel Technical Report”, No. 66/1995, s. 29–36.
 4. E119 - Standard test methods for fire tests of building construction and materials, American Society of Testing Materials (ASTM), Philadelphia 1996.
 5. PN-EN 1993–1-2:2007, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji na warunki pożarowe”.
 6. M. Blicharski, "Inżynieria materiałowa. Stal”, WNT, Warszawa 2004.
 7. Y. Mizutani, K. Yoshii, R. Chijiiwa, K. Ishibashi, Y. Watanabe, Y. Yoshida, "590 MPa class fire-resistant steel for building structural use”, „Nippon Steel Technical Report”, No 90, July 2004, s. 45-52.
 8. M. Maślak, R. Skiba, "Fire resistance increase of structural steel through the modification of its chemical composition", Proceedings of the 7th Scientific - Technical Conference „Material Problems in Civil Engineering" (MatBud 2015), June 22-24, 2015, Cracow, published in: Proceedia Engineering online.
 9. R. Chijiiwa, Y. Yoshida, R. Uemori, H. Tamehiro, K. Funato, Y. Horii, "Development and practical applications of fire­‑resistant steels for buildings”, „Nippon Steel Technical Report", No 58/1993, s. 47-55.
 10. PN-EN 1991–1-2:2006, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.