Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu

Durability and fireproofing efficiency of unknown passive fire protection products applied to steel structures after a certain time

Widok zabezpieczenia konstrukcji stalowej po 10 latach użytkowania w zakładach chemicznych
archiwum ITB

Widok zabezpieczenia konstrukcji stalowej po 10 latach użytkowania w zakładach chemicznych


archiwum ITB

Warunki eksploatacji obiektów zabezpieczonych ogniochronnie, w zależności od oddziaływania na nie czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych czy termicznych, mają istotny wpływ na trwałość i właściwości użytkowe zabezpieczeń.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono ocenę niezidentyfikowanych z nazwy pasywnych izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu. Opisano metody oceny trwałości tych zabezpieczeń w oparciu o badania in situ i badania laboratoryjne pobranych próbek. Przedstawiono obliczeniową metodę oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowych zabezpieczonych tymi materiałami.

Durability and fireproofing efficiency of unknown passive fire protection products applied to steel structures after a certain time

This article presents an assessment of unbranded passive steel structure fireproofing systems after a certain time. Methods for assessment of durability of these products are presented, both laboratory and in situ tests. Moreover, a calculation method for assessment of fire resistance properties is presented for steel structures protected with these treatments.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], nadbudowa, przebudowa czy zmiana sposobu użytkowania budynków istniejących wiąże się z koniecznością ponownego spełnienia wymagań tamże zawartych.

W kontekście odporności pożarowej budynku może to oznaczać konieczność ponownego określenia wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów i wykazania, że posiadają one odporność ogniową we wskazanych klasach.

Często zdarza się, że nie ma dokumentacji stanu istniejącego i nie wiadomo, jakie zabezpieczenia ogniochronne zastosowano ani jaka jest ich skuteczność, szczególnie po upływie czasu.

Założenie, że zabezpieczony ogniochronnie element konstrukcyjny, który kiedyś oceniono jako spełniający wymagania odporności ogniowej, nadal je spełnia w tej samej klasie może być niezasadne.

W myśl zasad budownictwa racjonalnego nie należy również od razu zakładać, że istniejące izolacje ogniochronne trzeba usunąć, a w ich miejsce zastosować nowe.

Istnieją metody badawcze oceny trwałości tych materiałów oraz metody obliczeniowe oceny odporności ogniowej zabezpieczonych nimi elementów konstrukcyjnych, na podstawie których można wykazać, czy budynek nadal spełnia wymagania w swojej klasie odporności pożarowej.

Trwałość izolacji ogniochronnych

Projektowany czas użytkowania pasywnych zabezpieczeń ogniochronnych wynosi 10 lat, w szczególnych przypadkach - 25 lat [2-4].

Duże zróżnicowanie warunków klimatycznych, a także zróżnicowane obciążenia konstrukcji, powodują konieczność ograniczenia zastosowania wyrobów ogniochronnych do określonej sytuacji, pozwalających osiągnąć przewidywany okres użytkowania.

Na ogół wyroby ogniochronne, z uwagi na okres ich użytkowania i trwałość, poddawane są działaniu różnych czynników degradujących, takich jak temperatura, w tym zamrażanie i rozmrażanie, wilgotność, działanie deszczu, oddziaływanie promieniowania UV, korozja biologiczna oraz zanieczyszczenia na terenach przemysłowych. Wszystkie te czynniki mają rzeczywisty wpływ na okres użytkowania i trwałość.

Kategorie zastosowań związanych z rodzajem warunków środowiskowych określone są jako kategorie użytkowania typu X, Y, Z1, Z2 [2], gdzie:

 • typ X - zastosowanie zewnętrzne, wewnętrzne oraz półekspozycje dla wszystkich warunków środowiskowych,
 • typ Y - zastosowanie wewnętrzne oraz półekspozycje, z włączeniem temperatury poniżej 0°C, ale nie narażone na działanie deszczu i ograniczone działanie promieniowania UV (przy czym ekspozycja na UV nie podlega ocenie),
 • typ Z1 - zastosowanie wewnętrzne, w tym warunki dla wilgotności ≥ 85% oraz temperatura > 0°C,
 • typ Z2 - zastosowanie wewnętrzne, w tym warunki dla wilgotności < 85% oraz temperatura > 0°C.

Identyfikacja materiału

W skład suchych mieszanek mas natryskowych wchodzą spoiwa cementowe, gipsowe lub wapienne, wypełniacze z wełny mineralnej, wermikulitu, perlitu lub innego materiału o wysokiej pojemności cieplnej oraz dodatki modyfikujące [5].

Części składowe wyrobu ogniochronnego powinny być w pełni zidentyfikowane. W zależności od charakteru i rodzaju wyrobu ogniochronnego muszą być przeprowadzone procedury identyfikacyjne, które obejmują:

 • badania instrumentalne,
 • badania określające skład i ilość surowców, recepturę itp.,
 • parametry procesu produkcyjnego, takie jak: ciśnienie, temperatura, czas,
 • właściwości fizyczne: gęstość, wytrzymałość mechaniczną [5].

Identyfikację wyrobów zapraw ogniochronnych wykonuje się na podstawie badań zapraw w stanie sypkim i zapraw stwardniałych. Identyfikacja powinna opierać się na badaniach suchych mieszanek poprzez ocenę wyglądu oraz gęstości nasypowej oraz badaniach zapraw stwardniałych, które powinny obejmować:

 • gęstość objętościową w stanie suchym i w stanie naturalnego zawilgocenia,
 • wytrzymałość na zginanie i ściskanie,
 • skurcz liniowy,
 • oddziaływanie korozyjne na powierzchnię stali oraz przyczepność do podłoża.

Jeśli jest to możliwe, należy powołać się na europejskie normy zharmonizowane lub europejskie specyfikacje techniczne. W przypadku, gdy takie specyfikacje są niedostępne, należy dokonać identyfikacji wyrobów przez odniesienie się do ich właściwości fizyko-chemicznych.

W zakresie oszacowania przewodności cieplnej i ciepła właściwego materiału ogniochronnego, przy braku możliwości wykonania badań laboratoryjnych, można korzystać z opracowania ECCS Technical Note 89 [6] i przyjmować wartości z TABELI 1.

TABELA 1. Właściwości pasywnych materiałów ogniochronnych według ECCS Technical Note 89 [6]

TABELA 1. Właściwości pasywnych materiałów ogniochronnych według ECCS Technical Note 89 [6]

Ocena trwałości

Powinna ona bazować na wynikach badania przyczepności, skuteczności izolacji i ocenie wizualnej, a w przypadku zapraw ogniochronnych użytkowanych na obiekcie - również na badaniu grubości warstwy.

Przed wykonaniem oceny przyczepności należy wykonać kontrolę stanu zaprawy ogniochronnej. Powierzchnia powinna być niepyląca, spoista, bez spękań i ubytków.

W przypadku zestawów ogniochronnych przyklejonych do podłoża ruchy przewidziane podczas zwykłego użytkowania nie powinny spowodować utraty przyczepności w systemie. Przyklejone zestawy ogniochronne powinny wytrzymać deformacje spowodowane zmianami temperatury i naprężenia.

W niektórych przypadkach wskazane jest stosowanie siatek wzmacniających, które mają za zadanie zapewnienie dobrej przyczepności.

Określenie przyczepność do podłoża zapraw ogniochronnych wykonuje się metodą odrywową (pull-off). Metody badań opisano w normie PN-EN 1015-12:2002 [7] lub w dokumencie EGOLF AGREEMENT EA 5 [8].

W każdym przypadku przyczepność jest określana jako maksymalne naprężenie rozciągające, wywołane przez obciążenie odrywające przyłożone prostopadle do powierzchni zaprawy naniesionej na podłoże.

Obciążenie odrywające jest przykładane za pomocą płytki odrywającej, przyklejonej do powierzchni licowej badanej zaprawy. Wykazana przyczepność jest ilorazem obciążenia niszczącego i powierzchni badawczej próbki. Oczekiwane wartości przyczepności znajdują się w zakresie od 0,02 N/mm² do 0,1 N/mm².

Na FOT. 1 i FOT. 2 przedstawiono widok konstrukcji stalowej zabezpieczonej ogniochronnie masami natryskowymi i przygotowania do badania przyczepności.

W przypadku badań zapraw ogniochronnych na istniejącym obiekcie, jeśli jest to możliwe, należy pobrać materiał do badań gęstości i zawartości wilgoci. Wartość gęstości objętościowej stwardniałej zaprawy zależy od rodzaju zastosowanego wypełnienia, ale nie powinna być niższa niż 300 kg/m³.

FOT. 1. Zabezpieczona konstrukcja stalowa; fot. archiwum ITB

FOT. 1. Zabezpieczona konstrukcja stalowa; fot. archiwum ITB

FOT. 2. Przygotowanie powierzchni do badania przyczepności; fot. archiwum ITB

FOT. 2. Przygotowanie powierzchni do badania przyczepności; fot. archiwum ITB

W odniesieniu do płyt i okładzin ogniochronnych najważniejsza jest ocena sposobu mocowania izolacji ogniochronnej. Znaczenie mają wymiary łączników mechanicznych, materiał (stal, aluminium) oraz ich wytrzymałość.

W TABELI 2 przedstawiono wyniki oznaczenia właściwości niezidentyfikowanego zabezpieczenia ogniochronnego na istniejącym obiekcie.

TABELA 2. Wyniki oznaczeń właściwości niezidentyfikowanego zabezpieczenia ogniochronnego

TABELA 2. Wyniki oznaczeń właściwości niezidentyfikowanego zabezpieczenia ogniochronnego

Temperatura elementu zabezpieczonego

Temperaturę zabezpieczonego ogniochronnie elementu stalowego można wyznaczać za pomocą metody obliczeniowej podanej w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [9], według której przyrost temperatury Δθa,t w przedziale czasu Δt w stalowym elemencie osłoniętym wyznacza się ze wzorów:

(1)

(2)

gdzie:

Δθa,t - przyrost temperatury stali w czasie trwania pożaru t [K],

Δθa,t  ≥  0, gdy Δθg,t > 0,Δθg,t - przyrost temperatury otaczających gazów w przedziale czasu Δt [K],

θa,t - temperatura stali w czasie trwania pożaru t [°C],

θg,t - temperatura otaczających gazów w czasie trwania pożaru t [°C],

Δt - przedział czasu [s], Δt  ≤  30 s,

Ap/V - wskaźnik ekspozycji przekrojów stalowych zabezpieczonych, [1/m],

λp - niezależna od temperatury przewodność cieplna zabezpieczenia ogniochronnego [W/(m·K)],

ca - zależne od temperatury ciepło właściwe stali [J/(kg·K)],

cp - niezależne od temperatury ciepło właściwe materiału izolacji ogniochronnej [J/(kg·K)],

ρa - gęstość masy stali, 7850 kg [kg/m³],

ρp - gęstość masy materiału izolacji ogniochronnej [kg/m³],

dp - grubość warstwy materiału izolacji [m].

Według Z. Wanga [10] wartość φ nie powinna być większa niż 1,50, jednak takie ograniczenie nie zostało wprowadzone w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [9]. Warto jednak go przestrzegać, szczególnie w odniesieniu do nieznanych materiałów ogniochronnych.

W odniesieniu do materiałów o niskiej zawartości wilgoci i niskiej gęstości pominięcie wpływu ciepła właściwego materiału izolacji ogniochronnej równoznacznej z przyjęciem φ = 0 prowadzi do nieznacznego przeszacowania wartości temperatury, ale w zamian znacząco upraszcza obliczenia. Wówczas Δθa,t wynosi:

(3)

Praktyczne zastosowanie opisanej metody przedstawiono na przykładzie słupów stalowych zabezpieczonych wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3. Obliczenia przeprowadzono dla 3 kształtowników:

 • HEB 450, Ap/V = 69 m-1, dp = 100 mm,
 • IPE 200, Ap/V = 211 m-1, dp = 100 mm,
 • HEA 200, Ap/V = 145 m-1, dp = 20 mm.

Właściwości izolacji ogniochronnej przyjęto według TABELI 1p = 0,20 W/(m·K), cp = 1200 J/(kg·K)), oddziaływanie jako pożar standardowy, według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [11].

W TABELI 3 zestawiono wyniki obliczeń według metody dokładnej (wzór 1), metody uproszczonej (wzór 3) i wartości temperatury zarejestrowanych w badaniach skuteczności ogniochronnej według normy PN-EN 13381-4:2013-09 [12].

Przyjęto krok czasowy obliczeń Δt = 1 s.

TABELA 3. Temperatura stali elementów zabezpieczonych wełną mineralną

TABELA 3. Temperatura stali elementów zabezpieczonych wełną mineralną

W istotnym z punktu widzenia odporności ogniowej zakresie temperatur od 350°C do 700°C różnica między metodą dokładną i metodą uproszczoną wynosi od 2% do 20% oraz kolejne 5% do 15% w odniesieniu do wartości zmierzonych w badaniach. Tylko w jednym przypadku wartość temperatury stali została oszacowana jako niższa niż w badaniu, jednak w zakresie temperatur ponad 750°C.

Ocena odporności ogniowej

RYS. Zależność temperatury krytycznej od wskaźnika wykorzystania nośności; rys.: archiwa autorów

RYS. Zależność temperatury krytycznej od wskaźnika wykorzystania nośności; rys.: archiwa autorów

Dzięki wykorzystaniu oznaczonych cech materiału ogniochronnego możliwe jest określenie nośności ogniowej zabezpieczonego elementu stalowego przez porównanie wyznaczonej temperatury zabezpieczonego przekroju stalowego θa z jego temperaturą krytyczną θa,cr, zależną od wskaźnika wykorzystania nośności μ0, obliczaną następująco (RYS.):

(4)

gdzie:

μ0 - wskaźnik wykorzystania nośności.

W przypadku braku dokładnych danych o wytężeniu elementu wartości temperatury krytycznej można ją przyjmować z TABELI 4.

TABELA 4. Temperatura krytyczna elementów stalowych

TABELA 4. Temperatura krytyczna elementów stalowych

Podsumowanie

Ocena przydatności do stosowania opiera się na badaniach grubości, przyczepności, skuteczności izolowania oraz ogólnej ocenie stanu zabezpieczenia ogniochronnego.

Ocena tych właściwości na istniejącym obiekcie jest możliwa za pomocą istniejących metod badawczych oraz w oparciu o europejskie specyfikacje techniczne.

FOT. 3. Widok zabezpieczenia konstrukcji stalowej po 2 latach użytkowania w rafinerii; fot. archiwum ITB

FOT. 3. Widok zabezpieczenia konstrukcji stalowej po 2 latach użytkowania w rafinerii; fot. archiwum ITB

Racjonalne procedury i narzędzia umożliwiające ocenę przydatności zabudowanych w istniejących obiektach biernych izolacji ogniochronnych (FOT. 3) nie tylko pozwalają na bieżąco weryfikować poziom zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego danej budowli w aspekcie spełnienia kryteriów odporności ogniowej jej elementów, lecz także umożliwiają optymalizację kosztów utrzymania budynku, który zazwyczaj był projektowany na dłuższy czas, np. 50, 100 lat, niż deklarowana trwałość izolacji ogniochronnej podawana przez ich producentów w kartach technicznych (zazwyczaj wynosząca 10 lat, sporadycznie przedłużana do 25 lat).

Wymiana izolacji ogniochronnej po upływie przydatności deklarowanej w karcie technicznej jest nie tylko trudna logistycznie w użytkowanym obiekcie, gdzie często jest całkowicie zakryta przez elementy wykończenia wnętrz (np. obudowa płytami gipsowo-kartonowymi) i wiązałaby się z czasowym wyłączeniem z użytkowania poszczególnych fragmentów lub całych pomieszczeń, ale jednocześnie kosztowna, co szacunkowo przestawiono na przykładzie analizy wymiany izolacji ogniochronnej, jednokondygnacyjnej, czteronawowej hali produkcyjno-magazynowej o wymiarach 84×120×9 m, której główną konstrukcję nośną zabezpieczano do klasy odporności ogniowej R 60 (TABELA 5).

TABELA 5. Szacunkowe koszty zabezpieczenia ogniochronnego hali o wymiarach 84×120×9 m

TABELA 5. Szacunkowe koszty zabezpieczenia ogniochronnego hali o wymiarach 84×120×9 m

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002 poz. 690 z późn. zm.).
 2. ETAG 018-1:2011, "Fire Protective products. Part 1: General".
 3. ETAG 018-3:2013, "Fire protective products. Part 3: Renderings and Rendering Kits intended for Fire Resisting Applications".
 4. ETAG 018-4:2012, "Fire protective products. Part 4: Fire Protective Board, Slab and Mat Products and Kits".
 5. P. Brunarski, M. Łukomski, M. Wójtowicz, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje. Z.2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2014.
 6. ECCS Technical Note 89, "Fire Resistance of Steel Structures [online]", Wyd. 1, ECCS, Bruksela, 1995, strona internetowa: https://www.steelconstruct.com/.
 7. PN-EN 1015-12:2002, "Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”.
 8. EGOLF AGREEMENT EA 05:1999, "Method for the measurement of bonding properties of fire protection materials applied to steel, concrete and steel/concrete composite structures".
 9. PN-EN 1993-1-2:2007, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe".
 10. Z. Wang, "Heat Transfer Analysis of Insulated Steel Members Exposed to Fire. Master thesis, School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University", Singapur 2004.
 11. PN-EN 1991-1-2:2006, "Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru".
 12. PN-EN 13381-4:2013-09, "Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 4: Bierne zabezpieczenia elementów stalowych".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.