Izolacje.com.pl

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych

Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej | Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 1: Use of rotational constraint
Paneltech

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej | Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 1: Use of rotational constraint


Paneltech

Prace badawcze prowadzone w ciągu ostatnich 10 lat pozwoliły na opracowanie nowych metod kształtowania stężeń elementów nośnych konstrukcji stalowych za pomocą płyt warstwowych. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności płyt warstwowych na rynku budowlanych pokryć dachowych.

Zobacz także

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

ABSTRAKT

W pierwszej części artykułu dotyczącego stężenia elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych omówiono zagadnienie wykorzystania więzi rotacyjnej. Opisano metody pozwalające uwzględnić współpracę płyty warstwowej z elementami nośnymi, które zilustrowano przykładem obliczeniowym.

The first part of the article concerning bracing of steel structural elements with sandwich panels presents the use of rotational constraints. Methods are described that facilitate integration of sandwich panels with load-bearing pieces, illustrated by a calculation example.

Wprowadzenie płyt warstwowych do budownictwa istotnie zmieniło sposób kształtowania i wymiarowania stalowych obiektów budowlanych.

Ciężar obudowy stał się nawet o rząd wielkości mniejszy od obciążenia śniegiem, co umożliwiło zmniejszenie ciężaru własnego konstrukcji stalowej przez efektywne ekonomicznie stosowanie elementów o dużych smukłościach ścianek, jak np. profile zimnogięte i blachownice kl. 4.

W Polsce pierwszą linię technologiczną do produkcji płyt z rdzeniem poliuretanowym PW/8 o wydajności do 800 tys. m2 płyt rocznie uruchomiono w 1974 r. w Obornikach Wielkopolskich [1].

Właściwości płyt warstwowych

Płyty warstwowe najczęściej traktowane są jako samonośne elementy obudowy obiektu budowlanego.

W odniesieniu do swej stosunkowo niewielkiej masy charakteryzują się bardzo dobrymi właściwości mechanicznymi.

Na RYS. 1 przedstawiono zależność między względnymi przyrostami masy, momentem bezwładności a wskaźnikiem wytrzymałości płyt warstwowych o rdzeniu wykonanym ze styropianu (EPS), poliuretanu (PUR) oraz wełny mineralnej (MWF).

Punktem odniesienia była płyta warstwowa o rozstawie środków ciężkości stalowych blach okładzin (≈ grubości płyty) h = 40 mm.

Można zauważyć, że np. 5-krotne zwiększenie grubości płyty warstwowej o rdzeniu poliuretanowym powoduje przyrost masy płyty mPUR o zaledwie 68%, podczas gdy wskaźnik wytrzymałości Wy zwiększa się 5-krotnie, a moment bezwładności – ponad 24-krotnie.

W przeciwieństwie do pokryć projektowanych z wykorzystaniem nośnych blach trapezowych płyty warstwowe z reguły nie były wykorzystywane do stężania elementów konstrukcji stalowej (mogło to skutkować zwiększeniem jej ciężaru, a co za tym idzie także kosztu inwestycji).

W wielu przypadkach inwestorzy rezygnowali ze stosowania pokrycia z płyt warstwowych, gdyż niższy koszt montażu płyt warstwowych nie był w stanie zrekompensować zwiększonej ceny konstrukcji stalowej.

Współpraca elementów poszycia ze szkieletem stalowym

Płyty warstwowe oprócz podstawowej funkcji, jaką jest tworzenie przegrody budowlanej o wymaganych parametrach użytkowych, ­takich jak izolacyjność cieplna i akustyczna, bezpieczeństwo pożarowe itd., stanowią elementy mechanicznie współpracujące ze stalowym szkieletem nośnym.

Korzystna zazwyczaj współpraca elementów poszycia z konstrukcją stalową może być wykorzystywana przy ­projektowaniu elementów nośnych i układów konstrukcyjnych i umożliwiać bezpieczną redukcję ich ciężaru.

W normie PN-EN 1993-1-3:2008 [2] zdefiniowano trzy rodzaje współpracy konstrukcji nośnej z elementami poszycia i określono tzw. klasy konstrukcyjne, odpowiadające klasom konsekwencji zniszczenia podanym w normie PN-EN 1990:2004 [3].

Jest to podejście racjonalne, ponieważ włączanie do współpracy elementów nienależących do głównego konstrukcyjnego układu nośnego powoduje zwiększenie jego nośności, a także jest przyczyną transformacji modelu niezawodnościowego układu konstrukcyjnego w kierunku modelu układu szeregowego o wyższym ryzyku zniszczenia.

Wykorzystanie obudowy jako konstrukcyjnego elementu stężającego pozwala na "uprzestrzennienie" modelu statycznego stalowej konstrukcji szkieletu nośnego i na wynikającą z tego (zazwyczaj korzystną)redystrybucję sił wewnętrznych oraz zwiększenie wartości obciążeń krytycznych.

Płyty warstwowe charakteryzują się relatywnie dużą sztywnością, zarówno tarczową, jak i płytową, jednak – w przeciwieństwie do pokrycia z blach trapezowych - ich współpraca z konstrukcją nośną była dotychczas najczęściej pomijana.

Przyczyną tego jest duża odkształcalność połączeń płyt warstwowych oraz ich odmienne (w stosunku do innych połączeń blach cienkich) zachowanie się pod obciążeniem.

Ze względu na wysokość konstrukcyjną płyt warstwowych wkręty samowiercące stosowane do ich łączenia są stosunkowo długie i smukłe (najczęściej średnica trzpienia wkrętu wynosi 5,5 mm), a ich długość może przekraczać 200 mm [4].

Przy takich proporcjach często miarodajną formą zniszczenia łącznika jest zginanie trzpienia, niewystępujące w przypadku połączeń blach cienkich, w których zastosowano wkręty krótkie, o kilku- lub kilkunastomilimetrowej długości trzpienia.

Kolejną przyczyną pomijania współpracy płyt warstwowych z konstrukcją nośną jest niewielka, znacznie niższa niż w przypadku pokryciowych blach trapezowych, grubość blach okładzinowych, wynosząca zazwyczaj 0,4–0,7 mm.

Efektem tego jest występowanie, przy stosunkowo niewielkich obciążeniach trwałych, plastycznych odkształceń blach okładzin w postaci owalizacji otworów [5] (RYS. 2, FOT. 1–2).

Próby modelowania zachowania się połączeń płyt warstwowych z konstrukcją nośną napotykały na dodatkowe trudności związane z wpływem temperatury i odkształceń reologicznych na mechaniczne właściwości syntetycznego rdzenia płyty.

W ciągu ostatnich 10 lat opracowano dwie metody obliczeniowe, przedstawione w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6] oraz w wytycznych ECCS/CIB [7], które umożliwiają analityczną ocenę wpływu współpracy płyt warstwowych ze stalową konstrukcją wsporczą.

W przypadku obu metod jest to jednak możliwe jedynie w klasie konstrukcyjnej II (w rozumieniu normy PN-EN 1993-1-3:2008 [2]) oraz tylko przy statycznym i quasi-statycznym charakterze działających obciążeń.

Wpływ współpracy płyty z konstrukcją ogranicza się zatem jedynie do pojedynczych elementów, które mogą być dzięki temu zabezpieczone przed wystąpieniem zarówno giętnych, jak i giętno-skrętnych form niestateczności ogólnej.

Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku projektowania elementów nośnych z zimnogiętych profili o kształcie zetowym i ceowym, które w normalnych warunkach podparcia i obciążenia są elementami zginanymi i skręcanymi.

Nie dopuszcza się uwzględniania współpracy płyt w analizie układów konstrukcyjnych, jakkolwiek możliwe jest wykorzystanie płyt warstwowych jako głównych elementów nośnych niewielkich obiektów, typu kioski handlowe, budynki gospodarcze itp.

Przytoczone opracowanie ECCS/CIB [7] ma jedynie rangę zaleceń, rozszerzających zakres stosowalności norm PN-EN 1993-1­‑3:2008 [2] i PN-EN 14509:2013-12 [8].

Zgodnie z p.10.1.1 (6) normy PN-EN 1993-1-3:2008 [2] elementy konstrukcyjne mogą być bowiem stężane poszyciem innym niż blacha trapezowa pod warunkiem odpowiedniego zaprojektowania połączeń tego poszycia z elementami podpierającymi.

W opracowywanych przez krajowy Instytut Techniki Budowlanej aprobatach technicznych nie poruszono kwestii współpracy płyt warstwowych z konstrukcją wsporczą.

W Niemczech Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) wydaje 2 rodzaje aprobat: dla płyt warstwowych samonośnych (selbsttragende Sandwich-Elemente), których wykorzystanie do stężania elementów konstrukcyjnych nie jest dozwolone, oraz nośnych płyt warstwowych (tragende Sandwich-Elemente), które można wykorzystywać do stężania elementów konstrukcyjnych; przy czym elementy te nie mogą stanowić stężeń innych elementów i ustrojów konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

Aprobaty DIBt oraz zapisy w Załączniku Krajowym DIN EN 1993-1-3/NA (rozdz. NA 2.2) [9] umożliwiają stosowanie płyt warstwowych jako stężenia elementów konstrukcji stalowych w Niemczech [10].

Stężenia ciągłe elementów konstrukcji metalowych

W stalowych prętowych układach konstrukcyjnych element zginany lub ściskany rzadko występuje jako element pojedynczy.

Zwykle na jego długości projektowane są połączenia z innymi elementami nośnymi układu grawitacyjnego lub stężającego lub elementami uważanymi za niekonstrukcyjne - najczęściej stanowiącymi przegrodę budowlaną.

Poszycie w postaci blachy trapezowej lub płyt warstwowych z prawidłowo zaprojektowanymi i wykonanymi połączeniami może stanowić, ciągłe na długości pręta, odkształcalne więzi kinematyczne ograniczające zarówno przemieszczenia prostopadłe do osi pręta ξ, jak i obroty wokół jego osi ϑ (RYS. 3).

Więzi te charakteryzowane są przez sztywność translacyjną kξ i rotacyjną kϑ.

Niezwykle istotnym efektem redukcji przemieszczeń ξ i ϑ jest zwiększenie sił i momentów krytycznych elementów wsporczych, co może skutkować redukcją lub całkowitą eliminacją efektów niestateczności ogólnej elementu, przekładającą się bezpośrednio na zwiększenie nośności elementów ściskanych i zginanych.

Biorąc pod uwagę wartość oddziaływania więzi k0 i kϑ na element prętowy, można mówić o stężeniu pełnym - gdy sztywność więzi jest na tyle duża, że o nośności elementu decyduje nośność przekrojowa, a współczynniki niestateczności ogólnej χ i lub χ LT można przyjmować równe 1,0, oraz o stężeniu częściowym - gdy współczynniki χ i i χ cLT przyjmują wartości mniejsze niż 1,0, jednak nadal są to wartości większe niż w przypadku elementu pozbawionego stężeń.

W tym ostatnim przypadku korzystny efekt stężenia za pomocą pokrycia można uwzględnić przez odpowiednie zwiększenie wartości Ncr i Mcr.

W przypadku więzi translacyjnej, oprócz wartości sztywności kξ, znaczenie ma również usytuowanie tej więzi na wysokości profilu względem skrajnych włókien ściskanych.

Jak wykazano m.in. w pracy V. Březiny [11], idealnie sztywna ciągła więź translacyjna, którą można uważać za wymuszoną oś obrotu przekroju,może stanowić stężenie pełne obciążonej równomiernie belki wolnopodpartej, pod warunkiem, że będzie usytuowana na wysokości nie mniejszej niż 46,6% wysokości strefy ściskanej.

Im bardziej więź ta będzie odsunięta od skrajnych włókien ściskanych, tym mniejszy będzie efekt stabilizacji.

W przypadku usytuowania stężenia na wysokości pasa rozciąganego niewielki pozytywny wpływ działania stężenia można całkowicie pominąć w uproszczonych obliczeniach inżynierskich, z korzyścią dla bezpieczeństwa konstrukcji.

Więzi ciągłe o sztywnościach kξ i kϑ odwzorowują stosunkowo złożony, nieliniowy charakter rzeczywistej współpracy mechanicznej poszycia z elementem podpierającym, w obowiązującej normie projektowania konstrukcji cienkościennych PN-EN 1993-1-3:2008 [2] więzi te oznaczono symbolami Sid i CD.

Stężenie tworzące więź translacyjną jest najczęściej ukształtowane w postaci pasma blachy trapezowej albo pasma płyt warstwowych, usytuowanego między sąsiednimi zginanymi lub ściskanymi elementami konstrukcyjnymi obarczonymi wstępnymi imperfekcjami łukowymi.

O odkształcalności tej więzi w główniej mierze decyduje zatem nie sztywność podłużna poszycia, lecz jego sztywność postaciowa S oraz odkształcalność połączeń między poszyciem a elementem nośnym i między sąsiednimi arkuszami (płytami) poszycia.

Tworzone przez poszycie więzi translacyjne i rotacyjne współdziałają ze sobą i stabilizują element wsporczy.

Jeżeli poszycie jest zamocowane do pasa ściskanego, to w zależności od wartości sztywności postaciowej S można oczekiwać dwojakiego rodzaju współpracy wymienionych więzi.

Gdy sztywność postaciowa S jest wystarczająca do zapewnienia pełnego stężenia elementu wsporczego i odwzorowuje w modelu wymuszoną oś obrotu, to przemieszczenia rotacyjne nie wystąpią i sztywność rotacyjna kϑ nie zostanie „aktywowana”.

Jeśli sztywność postaciowa S nie wystarcza do uzyskania pełnego stężenia elementu podpierającego, mogą się pojawić deformacje skrętne i sztywność rotacyjna kϑ „aktywuje się” i stabilizuje dodatkowo element podpierający.

Uzyskanie pełnego stężenia elementu podpierającego poszycie jest możliwe zarówno przez spełnienie warunku minimalnej sztywności postaciowej:

S > Smin  (1)

jak i warunku minimalnej sztywności rotacyjnej:

(2)

Formuły pozwalające na określenie wartości minimalnych sztywności Smin i Cϑ, k,min podano w załączniku BB.2 normy PN-EN1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12]:

gdzie:

E, G – odpowiednio moduł sprężystości i moduł sprężystości przy ścinaniu,

Iw – wycinkowy moment bezwładności profilu stężanego poszyciem,

IT – moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym,

Iz – moment bezwładności względem osi „słabej”,

L – rozpiętość belki stężanej,

h – wysokość belki stężanej,

oraz:

(4)

gdzie:

Mpl, k – wartość charakterystyczna nośności plastycznej przekroju belki przy zginaniu,

EIz – sztywność giętna w płaszczyźnie osi „słabej” przekroju,

Kν – współczynnik zależny od rodzaju analizy: 0,35 w przypadku analizy sprężystej oraz 1,0 w przypadku analizy plastycznej,

Kϑ – współczynnik zależny od rozkładu momentów zginających i podparcia bocznego pasa ściskanego (TABELA 1).

Wartości współczynnika Kϑ z TABELI 1 odpowiadające pasowi ściskanemu zamocowanemu nieprzesuwnie można przyjmować do obliczeń wtedy, gdy spełniony zostanie warunek (3).

Sztywność więzi rotacyjnej Cϑ,k

Model mechaniczny więzi rotacyjnej Cϑ,k przedstawiany jest najczęściej jako układ trzech szeregowo połączonych sprężyn rotacyjnych (RYS. 4) związanych zależnością:

(5)

CϑA,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej wpływ sztywność połączenia panel - kształtownik,

CϑB,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej sztywność dystorsyjną kształtownika,

CϑC,k – sztywność sprężyny rotacyjnej reprezentującej sztywność giętną płyty warstwowej w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu podpierającego.

Składnik CϑB,k występujący w (5) wprowadzono ze względu na to, że w rzeczywistym połączeniu poszycia z kształtownikiem więź rotacyjna usytuowana jest na powierzchni jednego z pasów profilu, a nie w jego osi, stąd odkształcenia dystorsyjne nie mogą być pominięte [13].

Uszeregowanie składników sztywności względem indeksów dolnych (A, B, C), analogicznie jak w normie PN-EN 1993-1-3:2008 [2], nie jest przypadkowe - odpowiada stopniowi wpływu danej wielkości na całkowitą sztywność obrotową Cϑ,k.

Największą liczbowo wartość stanowi sztywność CϑC,k, często pomijana w obliczeniach uproszczonych. Wielkość ta może być wyznaczona analitycznie.

Jest uzależniona od sztywności giętnej panelu i schematu statycznego poszycia, w tym liczby przęseł. Sztywność CϑC,k, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3:2008 [2], można wyznaczyć za pomocą formuły:

(6)

gdzie:

mϑ – moment zginający poszycie przypadający na jednostkę długości płatwi (RYS. 5–6), [kNm/m],

ϑ – kąt obrotu płatwi (równy kątowi obrotu przekroju podporowego poszycia), [rad].

Alternatywnie dopuszcza się wyznaczanie sztywności CϑC,k w sposób przybliżony [2]:

(7)

gdzie:

k – współczynnik liczbowy zależny od podatności poszycia oraz umiejscowienia płatwi i konfiguracji obrotów płatwi sąsiednich, zdefiniowany na RYS. 5–6,

E – moduł sprężystości,

Ieff – moment bezwładności przekroju przypadający na jednostkę szerokości poszycia,

s – osiowy rozstaw płatwi.

Sztywność CϑB,k, związana z dystorsją profilu płatwi, jest funkcją geometrii i właściwości materiałowych płatwi, kierunku obciążenia oraz usytuowania łączników na pasie i może być wyznaczona analitycznie [14]:

(8)

gdzie:

ν – współczynnik Poissona,

h – wysokość profilu mierzona w osiach środkowych ścianek,

tw – grubość ścianki środnika,

tf – grubość ścianki pasa,

c1 – współczynnik zależny od rodzaju przekroju i znaku obciążenia (dociskające, unoszące):

W przypadku gdy pas ściskany przekroju jest stężony lub odkształcenia dystorsyjne przekroju są pomijalnie małe (np. dla profili gorącowalcowanych), zgodnie z zapisem normy PN-EN 1993-1­‑1:2006/A1:2014-07 [12] można przyjmować CϑB,k = ∞.

Rotacyjna sztywność połączenia płyty warstwowej z płatwią CϑA,k nie została podana w normach PN-EN 1993-1-3:2008 [2], PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12].

Do niedawna można ją było wyznaczać jednie na drodze doświadczalnej.

Obecnie opracowane są dwie metody analitycznego wyznaczania wartości C?A,k.

Przedstawiono je w wytycznych ECCS/CIB [7] oraz w pracy doktorskiej Dürra [6], która stała się podstawą do utworzenia odpowiednich zapisów normy DIN 18800-2:2008 [15] oraz niemieckiego Załącznika Krajowego do normy DIN-EN 1993-1-3 [10].

Ze względu na szerszy zakres stosowalności (TABELA 2) przedstawiono metodę podaną w wytycznych ECCS/CIB [7].

Sztywność połączenia płyty warstwowej z płatwią CϑA,k jest funkcją: szerokości pasa płatwi, liczby i położenia wkrętów na pasie, sztywności giętnej okładziny płyty przylegającej do pasa oraz sztywności na ściskanie rdzenia płyty.

Na podstawie otrzymanych na drodze eksperymentalnej [7] charakterystyk sztywności połączenia płatew – płyta warstwowa, wykonanych dla przypadku obciążenia dociskającego (RYS. 7) oraz obciążenia unoszącego (RYS. 8), można zauważyć, że znak obciążenia w istotny sposób wpływa na sztywność połączenia.

W obydwu wymienionych przypadkach badania wykonano w pełnym cyklu obciążeniowym (0, +mϑmax, −mϑmin, 0), co pozwoliło na pomiar odkształceń trwałych oraz ujawniło pętlę histerezy, której powierzchnia może być traktowana jako miara energii rozproszonej w połączeniu.

Charakterystyki empiryczne w zakresie ścieżki obciążeniowej można opisać zależnością biliniową opisaną dwoma parametrami Cϑ1 i Cϑ2 z punktem przejścia o współrzędnych mK, qK.

Punkt przejścia odpowiada wartości momentu skręcającego mK, przy której w trzpieniu łącznika zaczyna działać siła rozciągająca, tworząca wraz z siłą docisku na krawędzi pasa parę sił umożliwiającą przekazywanie momentu skręcającego między pławią a płytą warstwową.

Moment skręcający mK określany jest w literaturze jako moment kontaktu.

Jeśli porówna się charakterystyki przedstawione na RYS. 7 i RYS. 8, można zauważyć, że w przypadku działania obciążeń unoszących (RYS. 8) sztywność obrotowa połączenia w zakresie kątów obrotu (0, mK) jest pomijalnie mała, zarówno dla dodatnich, jak i ujemnych wartości kątów obrotu ϑ.

Płyta warstwowa nie może być zatem stosowana jako zabezpieczenie płatwi przed zwichrzeniem w przypadku działania obciążeń unoszących.

Więź rotacyjna może być efektywna i zwiększać nośność płatwi na zwichrzenie jedynie w przypadku działania obciążeń dociskających.

Na RYS. 9 pokazano obliczeniową trójliniową charakterystykę połączenia belka–płyta warstwowa, którą można wykorzystywać w komputerowym modelowaniu współpracy belek z pokryciem z płyt warstwowych.

W przypadku ręcznego prowadzenia obliczeń uproszczonych korzystniejsze jest posłużenie się aproksymacją sieczną charakterystyki obliczeniowej, której konstrukcję geometryczną pokazano na RYS. 9.

Stosowanie charakterystyki siecznej ograniczone jest do wartości momentu skręcającego mK, będącego funkcją obliczeniowej wartości obciążenia dociskającego qd:

(9)

Rotacyjną sztywność połączenia CϑA można zatem wyznaczyć z zależności (RYS. 9):

(10)

Wartości sztywności Cϑ1 i Cϑ2 uzależnione są od modułu sprężystości rdzenia płyty, który jest funkcją rodzaju materiału rdzenia, czasu działania obciążenia oraz temperatury eksploatacyjnej:

(11)

gdzie:

EC – wartość średnia modułu sprężystości rdzenia przy ściskaniu ECc i rozciąganiu ECt,

φϑ,t – współczynnik pełzania, zależny od czasu t ekspozycji na obciążenie wyrażonego w godz.:

φϑ,2000 = 1,29 dla rdzeni PU i EPS,

φϑ,2000 = 1,35 dla rdzeni MWF,

φϑ,100000 = 1,83 dla rdzeni PU i EPS,

φϑ,100000 = 2,31 dla rdzeni MWF,

k1 – współczynnik wpływu temperatury na moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu według normy PN-EN 14509:2013-12 [8]:

(12)

gdzie:

ECt,+20°C, ECt,+80°C – moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu wyznaczony w temp. +20°C i +80°C.

Należy zwrócić uwagę, że sztywności Cϑ1 i Cϑ2 oraz moment kontaktu mK wyznacza się odmiennie dla przekrojów walcowanych na gorąco i profilowanych na zimno (TABELA 3).

c1, c2, c3 – parametry przyjmowane według TABELI 4,

b – szerokość pasa belki, [mm],

bK – odległość między linią łączników a linią docisku pasa belki do płyty warstwowej (RYS. 10–13), [mm],

nf – liczba łączników na 1 m długości linii łączników, (nf = 0 w przypadku łączników ukrytych w zamku płyt oraz gdy bK < 0,5b), [1/m],

q – obciążenie dociskające przekazywane z panelu na belkę, [kN/m].

Płyta jest uważana za profilowaną, jeśli wysokość fałd ≥ 30 mm.

Stany graniczne połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną

W przypadku stosowania uproszczonej metody obliczeniowej wykorzystującej sieczną wartość sztywności rotacyjnej CϑA destabilizujący moment skręcający mϑA, wywoływany drugorzędnym skręcaniem belki, można wyznaczyć za pomocą formuły [16]:

(13)

gdzie:

ϑ0 – amplituda skręcenia wstępnego belki, ϑ0 = 0,06 rad,

kc – współczynnik poprawkowy zależny od rozkładu momentu zginającego na długości weryfikowanego elementu według tabl. 6.6 normy PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12],

MEd – wartość obliczeniowa maksymalnego momentu zginającego w płaszczyźnie osi słabej profilu,

Iz – moment bezwładności profilu względem osi słabej.

W przypadku stosowania uproszczonej metody obliczeniowej wartość maksymalnego momentu skręcającego mϑA nie może przekraczać wartości obliczeniowej momentu kontaktu mK:

(14)

Również kąty obrotu belki ϑ w przypadku stosowania metody uproszczonej muszą spełniać warunek:

(15)

gdzie:

mK,k – moment kontaktu wyznaczony na podstawie kombinacji obciążeń stanu granicznego użytkowalności.

Ograniczenie kątów skręcenia przekroju do wartości 0,08 rad zapewnia ograniczenie odkształceń plastycznych okładziny w miejscu docisku łba oraz deformacji metalowej podkładki i uszczelki z tworzywa sztucznego.

Jak doświadczalnie wykazano w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6], pozwala to na utrzymanie wodoszczelności połączenia przy działaniu ciśnienia 10 cm słupa wody przez 24 godz.

W przypadku wykorzystywania metod przyrostowej analizy nieliniowej oraz trójliniowej charakterystyki mϑ–ϑ, moment skręcający mϑ nie musi być już ograniczany do wartości momentu kontaktu mK.

Obowiązują jednak nadal ograniczenia maksymalnych kątów skręcenia ϑ. Należy także kontrolować wartości sił w łącznikach.

Siły te można wyznaczać według tabl. 10.4 normy PN-EN 1993­‑1-3:2008 [2], przy czym w obliczeniach należy uwzględniać dodatkowe siły rozciągające łączniki nEd, wynikające ze stabilizacyjnego działania poszycia z płyt warstwowych:

gdzie:

nfst – liczba łączników przypadająca na 1 m belki.

Przykład obliczeniowy

Sprawdzono możliwość wykorzystania płyt warstwowych do stężenia 6-przęsłowej ciągłej płatwi dachowej. Do obliczeń przyjęto następujące dane:

 • rozpiętość przęsła płatwi lb = 6,0 m,
 • liczba przęseł płatwi np = 6,
 • profil płatwi – IPE180,

– wysokość profilu h = 180 mm,

– szerokość półki b = 91 mm,

moment bezwładności względem osi „słabej” Iz = 101 cm4,

 • materiał płatwi – stal S235 o module sprężystości E = 210 GPa,
 • płyta warstwowa:

– szerokość modularna płyty bp = 1200 mm,

– materiał rdzenia – pianka poliuretanowa (PUR),

– moduł sprężystości rdzenia przy ściskaniu ECc = 4,0 N/mm2,

– moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu (θ = +20°C) ECt+20 = 3,0 N/mm2,

– moduł sprężystości rdzenia przy rozciąganiu (θ = +80°C) ECt+80 = 2,6 N/mm2,

– wytrzymałość rdzenia na ściskanie fCc = 0,12 N/mm2,

– wytrzymałość rdzenia na rozciąganie fCt = 0,20 N/mm2,

– współczynnik czasu trwania obciążenia φθ,2000 = 1,29,

– materiał okładzin – stal S280GD

– grubość okładziny zewnętrznej text = 0,55 mm,

– grubość okładziny wewnętrznej tint = 0,40 mm,

 • łączniki płyty warstwowej – wkręty samowiercące φ 6,3/5,5×200

– liczba wkrętów przypadająca na 1 płytę nw = 3,

– liczba wkrętów przypadająca na 1,0 m płyty nf = nw/bp = 2,5 m–1,

– średnica podkładki dw = 19 mm,

– odległość łączników od krawędzi pasa bk = 0,75b = 68 mm,

 • obciążenia płatwi

– obciążenie stałe (wartość charakterystyczna) qGk = 0,5 kN/m,

– obciążenie zmienne (wartość charakterystyczna) qQk = 1,80 kN/m,

– sumaryczna wartość obciążenia charakterystycznego qk = 2,30 kN/m,

– sumaryczna wartość obciążenia obliczeniowego qd = qGk 1,35 + qQk 1,50 = 3,38 kN/m,

Sprawdzenie warunków stosowalności metody obliczeniowej:

b = 91 mm = bmin = 91 mm,

ECc, min = 2,0 N/mm2 < ECc = 4,0 N/mm2 < ECc, max = 8,0 N/mm2,

tcor, min = 0,38 mm < text = 0,55 mm < tcor, max = 0,71 mm,

tcor, min = 0,38 mm < tint = 0,40 mm < tcor, max = 0,71 mm,

>nf, min = 1,0 m-1 < nf = 2,5 m-1 < nf, max = 4,0 m–1,

fCc = 0,12 N/mm2 > fCc = 0,08 N/mm2,

fCt = 0,20 N/mm2 > fCt = 0,06 N/mm2,

dw = 19 mm > dw, min = 16 mm

Warunki stosowalności metody zostały spełnione.

 • wartość średnia modułu sprężystości rdzenia przy ściskaniu i rozciąganiu w temp. 20°C:

EC = 0,5 (ECc + ECt) = 3,5 N/mm2,

 • współczynnik wpływu temperatury:
 • zredukowany moduł sprężystości rdzenia:
 •  N/mm2

Na podstawie TABELI 4 odpowiednio do materiału rdzenia przyjęto wartości współczynników pomocniczych jak dla płyty profilowanej: c1 = 0,18 i c2 = 0,052 m,

 • sztywności charakterystyki m>ϑϑ połączenia pokrycia z płatwią:

Cϑ1 = c1·ECtθ·b2 = 2,278 kNm/m,

Cϑ2 = c2· nf ·ECtθ·bK2 = 0,926 kNm/m,

 • sztywność sieczna:

 kNm/m,

 • moment kontaktu w stanie granicznym nośności:

mK = qdb/2 = 0,154 kNm/m

 • maksymalny moment zginający płatew (przyjęto moment sprężysty, ze względu na niewielki stopień wytężenia):

MEd = 0,105qdlb2 = 0,157 kNm/m

 • współczynnik korekcyjny uwzględniający rozkład momentów zginających na długości przęsła płatwi według tabl. 6.6 normy PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [12]:

kc = 0,91

 • kąt wstępnego skręcenia płatwi:

ϑ0 = 0,06 rad

 • moment skręcający stabilizujący płatew:

 kNm/m

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności połączenia płatwi z płytą warstwową:

mϑA = 0,153 kNm/m < mK = 0,154 kNm/m

Warunek stabilizacji płatwi został spełniony.

Dodatkowo należy sprawdzić nośność łączników na działanie sił rozciągających nEd wynikających z działania momentu mϑA.

Moment kontaktu w stanie granicznym użytkowalności:

mK,k = qk·b/2 = 0,105 kNm/m

Kąt skręcenia płatwi wywołany działaniem momentu mK,k:

ϑEk = mK,k/CϑA = 0,052 rad

Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności połączenia płatwi z płytą warstwową:

ϑEk = 0,052 rad < ϑlim = 0,080 rad

Warunek został spełniony.

Podsumowanie

Współpraca płyt warstwowych ze stalowym szkieletem nośnym była dotychczas pomijana w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych ze względu na trudności w modelowaniu połączenia płyty z elementem nośnym konstrukcji.

W ostatnich latach opracowano metody pozwalające uwzględnić współpracę płyty warstwowej z elementami nośnymi, m.in. w pracy doktorskiej Markusa Dürra [6] oraz w wytycznych ECCS/CIB [7].

Metody te oparte są na wynikach badań doświadczalnych, w związku z tym ich stosowalność jest ograniczona parametrami: obciążenia, łączników, geometrii kształtownika i płyty warstwowej oraz materiału rdzenia płyty.

Podczas obliczeń należy zwrócić uwagę na to, że możliwość stężania konstrukcji nośnej nie jest permanentną cechą płyt warstwowych, lecz stanowi funkcję obciążenia i wymaga weryfikacji zarówno na poziomie stanu granicznego nośności, jak i użytkowalności.

Literatura

 1. T. Markiton, „40 lat płyt warstwowych w Polsce (1974–2014)”, „Nowoczesne Hale”, nr 3/2014.
 2. PN-EN 1993-1-3:2008, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno”.
 3. PN-EN 1990:2004, „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”.
 4. B. Gosowski, E. Kubica, „Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 5. J. Mareš, F. Wald, Z. Sokol, „Modelling of Joints of Sandwiches Panels, The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures”, NATO Science Series, vol. 4/2000, s. 387–394.
 6. M. Dürr, „Die Stabilisierung biegedrillknickgefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche” [praca doktorska], Universität Federiciana zu Karlsruhe, Karlsruhe 2008.
 7. „European Recommendation on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels”, ECCS/CIB Joint Committee, 1st Edition, 2013.
 8. PN-EN 14509:2013-12, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
 9. DIN EN 1993­1­3:2010, „Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teil 1­3: Allgemeine Regeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche”.
 10. S. Käpplein, K. Berner, T. Ummenhofer, „Stabilisierung von Bauteilen durch Sandwichelemente”, „Stahlbau”, vol. 81, 12/2012.
 11. V. Březina, „Stateczność prętów konstrukcji metalowych”, Arkady, Warszawa 1966.
 12. PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07, „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 13. J. Goczek, Ł. Supeł, „Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 14. J. Lindner, J. Scheer, H. Schmidt, „Stahlbauten. Erläuterungen zu DIN 18800 Teil 1 bis Teil 4, 1”, Auflage, Beuth Verlag GmbH und Ernst & Sohn, Berlin-Köln 1993.
 15. DIN 18800-2:2008, „Stahlbauten. Teil 2: Stabilitätsfälle. Knicken von Stäben und Stabwerken”.
 16. J. Lindner, „Anschlußmomente von Trägern die zur Kippaussteifung herangezogen werden”, „Bautechnik”, vol. 50, 10/1973, s. 342–344.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr hab. inż. Krzysztof Kosała Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych - możliwości predykcji i badania doświadczalne

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych...

Przez hałas rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe. Hałas jest wszechobecny w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, i należy do szkodliwych czynników fizycznych [1]. Duże dawki hałasu są przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków podczas wykonywania pracy. Nadmierny hałas sprzyja także obniżeniu koncentracji pracowników, brakowi lub obniżeniu zrozumiałości sygnałów słownych oraz zmniejszeniu efektywności pracy.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

inż. Joanna Nowaczyk Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany....

Zagadnienia akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem już od kilku lat są istotnymi punktami toczących się debat wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Komfort ciszy staje się coraz bardziej poszukiwany. Chcemy cicho mieszkać, cicho pracować, a nawet odnaleźć względny spokój w przestrzeni użyteczności publicznej. Te poszukiwania znajdują odzwierciedlenie w ofercie współczesnego rynku budowlanego oraz są odpowiednio uregulowane prawnie.

mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Klaudiusz Borkowicz Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań...

Badanie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne jest podstawowym narzędziem oceny bezpieczeństwa pożarowego elewacji. System zewnętrzny nie może być scharakteryzowany wyłącznie na podstawie badań reakcji na ogień. Badania rozprzestrzeniania ognia pozwalają na ocenę zachowania ściany wobec ognia rozwijającego się od strony zewnętrznej budynku. Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne są przy tym, w przeciwieństwie do badań reakcji na ogień, zróżnicowane w krajach Unii Europejskiej.

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS - oddziaływanie wiatru

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka...

Prawidłowe mocowanie systemów ETICS do podłoży nośnych jest jednym z podstawowych warunków krótko- i długotrwałej stabilności tych ociepleń na zewnętrznych ścianach budynków. Na mocowanie wpływ ma kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest określenie (w procesie projektowania ocieplenia) niezbędnej liczby łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 powierzchni termoizolacji, przyjmując mechaniczny sposób mocowania ocieplenia.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.