Izolacje.com.pl

Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego

Fire insulation of glazed aluminium curtain walls depending on insulation inserts in structural profiles

Rigips

Rigips

Na odporność ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych składa się wiele czynników, jak rodzaj przeszklenia, sposób jego zamocowania czy rodzaj profili. Jednym z istotniejszych elementów decydujących o końcowych właściwościach konstrukcji jest także typ zastosowanych wkładów izolacyjnych.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono główne problemy związane z odpornością ogniową aluminiowo-szklanych ścian osłonowych. Omówiono wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa. Przedstawiono metodykę badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Porównano również izolacyjność ogniową elementów próbnych ścian osłonowych w zależności od sposobu ich wypełnienia oraz przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni profili w odniesieniu do dwóch rodzajów wypełnienia.

The article presents main issues related to the fire resistance of glazed aluminium curtain walls. It discusses the requirements for elements of this type in accordance with the provisions of Polish law and presents test methodology and classification of these elements. Moreover, the article also provides a comparison of test specimens of fire insulation of curtain walls depending on the profile insulation inserts, as well as temperature rises on unexposed surface of the profiles in relation to the two types of insulation inserts.

W nowoczesnej architekturze jako zewnętrzne ściany budynków powszechnie stosuje się słupowo-ryglowe konstrukcje szkieletowe, w których przestrzenie między aluminiowymi profilami wypełnione są przeszkleniami.

Przegrody tego typu, nazywane ścianami osłonowymi, tworzą lekkie, ciągłe pokrycie zewnętrzne budynku. Musi ono - samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku - spełnić wszystkie normalne funkcje nienośnej ściany zewnętrznej, w tym również te związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Ze względu na to, że temperatura mogąca wystąpić podczas pożaru w znacznym stopniu przewyższa temperaturę topnienia stopów aluminium, profile zastosowane w szkielecie omawianych konstrukcji wypełniane są specjalnymi wkładami izolacyjnymi.

Wymagania wobec ścian osłonowych

Ściany osłonowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

Przede wszystkim powinny być zaprojektowane w taki sposób, by w przypadku wystąpienia pożaru spełniały 4 podstawowe wymagania stawiane nienośnym elementom budynku:

 • ograniczały rozprzestrzenianie się ognia i dymu w danym budynku,
 • ograniczały rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie obiekty,
 • umożliwiały ewakuację użytkownikom,
 • zapewniały bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

Ściany osłonowe muszą zatem spełniać określone wymagania związane z reakcją na ogień wyrobów oraz odpornością ogniową.

W przypadku reakcji na ogień od przegród tego typu wymaga się, by były nierozprzestrzeniające ognia (w niektórych przypadkach dopuszcza się konstrukcje słabo rozprzestrzeniające ogień).

W odniesieniu do budynków o wysokości przekraczającej 25 m wymagane jest również, aby okładzina elewacyjna, jej zamocowania mechaniczne oraz izolacja cieplna ściany zewnętrznej znajdujące się na wysokości powyżej 25 m nad poziomem terenu wykonane były z materiałów niepalnych, co biorąc pod uwagę właściwości uszczelek, silikonów itp., z formalnego punktu widzenia jest niemożliwe do spełnienia.

Wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec ścian osłonowych, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, określane są przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI.

Klasy odporności pożarowej budynku (oznaczone literami A, B, C, D i E w kolejności od najwyższej do najniższej) uzależnione są od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL I–V - kategorie zagrożenia ludzi), jego wysokości lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego.

Ściany zewnętrzne budynku, do których zaliczane są również ściany osłonowe, powinny posiadać klasę odporności ogniowej od EI 30 (o↔i) do EI 120 (o↔i), w zależności od klasy odporności pożarowej budynku.

Wymagania te dotyczą w głównej mierze obszaru pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, jednakże w przypadku bliskiego sąsiedztwa innego budynku dotyczyć mogą również całości ściany osłonowej.

Zastosowanie pasów międzykondygnacyjnych o odpowiedniej wysokości (min. 0,8 m w większości przypadków, czasami 1,2 m) ma zapewnić w razie pożaru powstrzymanie przejścia ognia na sąsiednie kondygnacje.

Wymagane jest również, aby elementy okładzin elewacyjnych mocowane były do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej. Problem ten szczegółowo opisano w artykule "Bezpieczeństwo użytkowania elewacji" [2].

Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

Badania w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji wykonuje się zgodnie z wytycznymi opisanymi w przedmiotowej normie badawczej PN-EN 1364-3:2014 [3].

Zdefiniowano dwa osobne rodzaje badań w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji:

 • badanie przy nagrzewaniu od wewnątrz,
 • badanie przy nagrzewaniu od zewnątrz.

W przypadku badania przy nagrzewaniu od wewnątrz (podobnie jak w przypadku konstruowania ścian osłonowych na obiektach budowlanych) montaż polega na zamocowaniu słupów ściany osłonowej do żelbetowych płyt stropowych gr. min. 150 mm położonych w zamierzonym rozstawie (nie mniejszym niż 3000 mm).

Sposób mocowania elementu powinien być dokładnym odwzorowaniem rozwiązania stosowanego w praktyce. Krawędzie pionowe elementu próbnego powinny pozostać niezamocowane (swobodne).

Podczas badania przy nagrzewaniu od zewnątrz rozstaw płyt stropowych oraz ich minimalna grubość powinny być identyczne jak w badaniu przy nagrzewaniu od wewnątrz, ale słupy ściany osłonowej nie są mocowane do stropów. Krawędzie pionowe elementu próbnego pozostają niezamocowane.

Płyty żelbetowe stosowane w obu rodzajach badań muszą być uprzednio odpowiednio wysezonowane.

W przypadku dwugodzinnych odporności ogniowych zaleca się, by okres sezonowania elementów żelbetowych nie był krótszy niż 90 dni.

Zapisane w normie wymagania dotyczą minimalnych wymiarów elementu próbnego (w obu rodzajach badań), a także szerokości, która (podobnie jak wysokość) powinna być badana w wymiarze min. 3000 mm.

Schemat ściany osłonowej w pełnej konfiguracji przy badaniu w zakresie odporności ogniowej z nagrzewaniem od wewnątrz pokazano na RYS. 1, na RYS. 2 pokazano zaś schemat badania w zakresie odporności ogniowej z nagrzewaniem od zewnątrz.

W badaniu od wewnątrz kryteria izolacyjności i szczelności sprawdzane są na powierzchniach zdefiniowanych i oznaczonych w normie PN-EN 1364-3:2014 [3] symbolami S2–S6 (RYS. 1) oraz dodatkowo wzdłuż poziomej szczeliny (na styku pasa międzykondygnacyjnego ze stropem) oraz wzdłuż pionowej szczeliny ściany osłonowej na styku z konstrukcją stowarzyszoną (opcjonalnie).

W badaniu od zewnątrz kryteria izolacyjności i szczelności sprawdzane są natomiast jedynie na powierzchni oznaczonej symbolem S1 (RYS. 2), zgodnie z definicją podaną w normie badawczej.

W obu rodzajach badania (przy nagrzewaniu od wewnątrz oraz przy nagrzewaniu od zewnątrz) wprowadzono także dodatkową konfigurację elementu próbnego z załamaniami pod kątem w płaszczyźnie poziomej, gdzie sąsiadujące, rozdzielone słupkami wypełnienia znajdują się pod kątem.

Możliwe konfiguracje (wraz z minimalnymi wymiarami) elementów próbnych z załamaniami w odniesieniu do nagrzewania od wewnątrz pokazano na RYS. 3-5, a nagrzewania od zewnątrz - na RYS. 6-8.

Podział na badania ścian osłonowych w pełnej konfiguracji przy nagrzewaniu od wewnątrz oraz od zewnątrz implikuje jeszcze jedną znaczącą różnicę: w badaniach od wewnątrz nagrzewanie odbywa się według krzywej standardowej N (odwzorowującej pożar wewnątrz budynku), przy badaniach od zewnątrz odbywa się zaś według krzywej zewnętrznej E (odwzorowującej pożar na zewnątrz budynku).

Krzywe nagrzewania oraz inne podstawowe warunki badania, jak ciśnienie czy sposób pomiaru temperatury, powinny być zgodne z normami PN EN 1363-1:2012 [4] i PN EN 1363-2:2001 [5].

Podobnie kryteria skuteczności działania stosowane do oceny ścian osłonowych są identyczne jak innych nienośnych elementów budowlanych.

Ocenia się zatem:

 • szczelność ogniową - ocena na podstawie trzech aspektów: zapalenia tamponu bawełnianego, utrzymywania się płomienia na powierzchni nienagrzewanej, pęknięć lub otworów przekraczających dopuszczalne wymiary; jeśli element klasyfikowany jest tylko w zakresie szczelności ogniowej bez uwzględnienia klasyfikacji izolacyjności ogniowej, nie bierze się pod uwagę kryterium związanego z zapaleniem się tamponu bawełnianego;
 • izolacyjność ogniową - ocena na podstawie przyrostów temperatury na nienagrzewanej powierzchni elementu próbnego (przyrost temperatury średniej ograniczony jest do 140°C powyżej początkowej średniej temperatury, natomiast przyrost temperatury maksymalnej w dowolnym punkcie badanej ściany osłonowej ograniczony jest do 180°C powyżej temperatury początkowej);
 • promieniowanie - ocena na podstawie czasu, w którym maksymalna wartość promieniowania mierzonego zgodnie z normą PN-EN 1363-2:2001 [5] nie przekracza 15 kW/m².

Parametry skuteczności działania danego elementu próbnego reprezentującego dany rodzaj ściany osłonowej (rozpatrywane oddzielnie dla badań ścian osłonowych przy nagrzewaniu od wewnątrz oraz od zewnątrz) uzyskane podczas badania dają podstawy do sklasyfikowania danego rozwiązania, czyli do określenia konkretnej klasy odporności ogniowej.

Zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 13501-2+A1:2010 [6] dotyczącą wyrobów budowlanych i elementów budynków (pod kątem oceny badań odporności ogniowej) ściany osłonowe mogę charakteryzować się następującymi klasami odporności ogniowej:

 • E 15, E 30, E 60, E 90, E 120
 • EI 15, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120
 • EW 20, EW 30, EW 60.

Przy czym (co unikalne w grupie podobnych, wielkogabarytowych, przeszklonych przegród budowlanych) w klasyfikacji wprowadzono rozdział klas w odniesieniu do rodzaju badania, w którym uzyskano określone parametry skuteczności działania.

I tak zdefiniowano następujące oznaczenia podawane razem ze standardowymi klasami odporności ogniowej:

 • "i→o" - dla ścian osłonowych badanych od wewnątrz,
 • "o→i" - dla ścian osłonowych badanych od zewnątrz,
 • "o↔i" - dla ścian osłonowych badanych zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]) klasa odporności ogniowej ściany osłonowej (jako ściany zewnętrznej budynku) powinna posiadać daną klasę z oznaczeniem „o↔i”.

W praktyce rynkowej, gdy mowa o ścianie osłonowej o klasie EI 30, należy przez to rozumieć, że dane rozwiązanie posiada zarówno klasę "EI 30 (i→o)", jak i "EI 30 (o→i)", czyli "EI 30 (o↔i)".

Opisane procedury mają zastosowanie do ścian osłonowych montowanych do czoła stropu.

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku ścian osłonowych wypełniających (montowanych między stropami).

Ściany tego typu z punktu widzenia badawczego oraz klasyfikacyjnego traktowane są jako ściany działowe. Sposób ich badania przedstawiono w artykułach "Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych" [7] oraz "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych" [8], a sposób klasyfikacji - w artykule "Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych" [9].

Przeszklone ściany osłonowe w praktyce są bardzo często wyposażone w drzwi, wobec których również stawiane są wymagania dotyczące odporności ogniowej, a w określonych przypadkach również dymoszczelności.

Elementy te także podlegają badaniu w zakresie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Badanie przeprowadzane jest jednak według innej normy badawczej - elementem próbnym są wtedy dane drzwi, a ściana osłonowa stanowi stowarzyszoną (w przypadku odporności ogniowej) lub uzupełniającą (w przypadku dymoszczelności) konstrukcję mocującą.

Przypadki tego typu oraz metodykę badania takich elementów w zakresie odporności ogniowej przedstawiono w artykułach "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych" [10, 11], a w zakresie dymoszczelności w pracach "Przeszklone drzwi dymoszczelne - badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności" [12] i "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli - badania i klasyfikacja" [13].

Rozwiązania techniczne

Aluminiowe, profilowe, przeszklone ściany osłonowe mają konstrukcję szkieletową, słupowo-ryglową.

Elementem nośnym są słupy - w postaci aluminiowych profili o przekroju skrzynkowym, zazwyczaj dodatkowo wzmacnianych wkładami usztywniającymi wsuwanymi do wewnątrz środkowej komory profili. Wypełniane są także wkładami izolacyjnymi.

Materiał wkładów oraz stopień wypełnienia, a dokładnie liczba wypełnionych komór profili (najczęściej wypełnia się wszystkie komory profilu lub tylko środkową komorę) uzależniony jest od przeznaczenia zastosowania dla danej klasy odporności ogniowej ściany osłonowej.

Materiał stosowany na wkłady izolacyjne to zazwyczaj płyty gipsowo-kartonowe, silikatowo-cementowe lub krzemianowo-wapniowe.

Elementem ściany osłonowej o największej powierzchni nagrzewanej są szyby oraz panele nieprzezierne, stosowane zazwyczaj tylko w obszarze pasa międzykondygnacyjnego (nadprożowo-podokiennego).

Także tafle szklane stosowane jako wypełnienia aluminiowego szkieletu ściany osłonowej dobierane są zgodnie z przewidywaną klasą odporności ogniowej ściany osłonowej.

Ze względu na wymagania dotyczące termiki oraz akustyki najpopularniejszym rozwiązaniem są szyby zespolone składające się z szyby ognioochronnej zespolonej z szybą zewnętrzną.

W ostatnim czasie nowością są rozwiązania z podwójnym zespoleniem - do szyby ogniowej zespalane są dwie szyby hartowane (szyby dwukomorowe).

Najpopularniejsze rozwiązanie szyb ognioochronnych charakteryzuje się także budową warstwową - tafle hartowanych szyb przedzielane są np. żelem, który pęcznieje lub się krystalizuje pod wpływem temperatury.

Grubość żelu, jego skład, sposób aplikacji, grubość hartowanych tafli szklanych oraz liczba warstw są właściwe dla danego rozwiązania, jednak zasada działania jest w każdym przypadku podobna.

Istotnym elementem rozwiązania jest także sposób mocowania szyb do szkieletowej konstrukcji aluminiowej.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest osadzanie szyb na podkładkach z twardego drewna i mocowanie za pomocą listew systemowych oraz śrub ze stali nierdzewnej przykręcanych przez podkładki.

Aby uszczelnić mocowanie, po jego obwodzie stosuje się uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM. Przykład takiego mocowania pokazano na RYS. 9.

Coraz częściej spotyka się również rozwiązania, w których listwy przyszybowe zastępowane są przez specjalny silikon strukturalny.

Warto zaznaczyć, że rozwiązania tego typu stosuje się również w konstrukcjach dachów [14, 15] - przeszklone świetliki dachowe wykonywane są z dokładnie takich samych profili jak do ścian osłonowych.

Porównanie przyrostów temperatury w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu

W Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przeprowadzono dwa badania w zakresie odporności ogniowej prostych elementów próbnych ścian osłonowych w pełnej konfiguracji.

Badania przeprowadzono w warunkach odzwierciedlających pożar wewnątrz budynku (działanie ognia od strony przeciwnej do listew przyszybowych). Wymiary elementów próbnych w świetle otworu pieca wynosiły 5000×4800 mm (szerokość×wysokość), a rozstaw między kotwami mocującymi słupy wynosił 5000 mm.

Elementy próbne miały ten sam schemat konstrukcyjny. Wykonane były z tych samych profili aluminiowych (słupy o przekroju 50×130 mm oraz rygle o przekroju 50×115 mm) z zastosowanymi dwoma różnymi rodzajami wkładów izolacyjnych.

W pierwszym z badań profile wypełniono wkładami z płyt gipsowo-kartonowych typu F (wkład 1), w drugim wkładami ze specjalnych chłodzących płyt glinokrzemianowych (wkład 2).

W każdym badaniu nagrzewana powierzchnia elementu próbnego przeszklona była szybami o takiej samej powierzchni.

W badaniach zastosowano dwa rodzaje szyb wielowarstwowych o różnych grubościach (18 i 33 mm) z tej samej grupy producenta.

Szyba gr. 18 mm składała się z 2 szyb ESG i umieszczonej między nimi warstwy żelu. Szyba gr. 33 mm składała się z 4 szyb ESG z umieszczonymi między nimi 3 warstwami żelu.

W obu badaniach oprócz szyb w przestrzeniach między profilami zamocowane były również panele nieprzezierne wykonane z szyby hartowanej, wełny mineralnej oraz płyty gipsowo-kartonowej typu F.

Porównano wartości średnich przyrostów temperatury na profilach w zależności od rodzaju zastosowanego wkładu izolacyjnego.

Przyrosty temperatury mierzono za pomocą termoelementów powierzchniowych rozmieszczonych zgodnie z RYS. 10 (cztery termoelementy umieszczone na słupach oraz jeden na ryglu).

Na RYS. 11-12 przedstawiono porównanie przyrostów temperatury na profilach odpowiednio słupów i rygli w zależności od zastosowanego wkładu izolacyjnego.

Na RYS. 13 przedstawiono różnicę między przyrostami temperatury na słupach oraz ryglach w zależności od zastosowanego wkładu izolacyjnego.

Podczas badań porównywano również wartości przyrostów temperatury na przeszkleniach – wyniki przedstawiono w artykułach "Badania odporności ogniowej ścian osłonowych - przyrosty temperatury na szybach" [16] oraz "Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens - results comparison" [17].

Podsumowanie

Na podstawie analizy wykresów zamieszczonych na RYS. 7-9 można zauważyć, że zdecydowanie lepszą izolacyjność ogniową mają ściany osłonowe z profilami wypełnionymi specjalnymi wkładami chłodzącymi.

Nagrzewają się one zdecydowanie wolniej niż profile wypełnione wkładami z płyt gipsowo-kartonowych typu F.

Różnica między zarejestrowanymi temperaturami na profilach słupów i rygli zaczyna gwałtownie rosnąć od ok. 20 min badania - profile wypełnione płytami gipsowo-kartonowymi typu F nagrzewają się coraz bardziej, temperatura na nich wzrasta o ok. 5°C z każdą minutą, natomiast temperatura na profilach z wypełnieniem płytami glinokrzemianowymi pozostaje prawie niezmienna.

Zauważyć można również, że pomimo różnych wymiarów przekroju profili słupów i rygli, przyrosty na nich w odniesieniu do danego wkładu izolacyjnego są bardzo zbliżone.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690).
 2. J. Kinowski, P. Sulik, "Bezpieczeństwo użytkowania elewacji", "Materiały Budowlane", nr 9/2014, s. 38–39.
 3. PN-EN 1364-3:2014, "Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe pełna konfiguracja (kompletny zestaw)".
 4. PN-EN 1363-1:2012, "Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne".
 5. PN-EN 1363-2:2001, "Badania odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe".
 6. PN-EN 13501-2+A1:2010, "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych".
 7. P. Roszkowski, B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 9/2011, s. 59–64.
 8. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 2/2014, s. 30–33.
 9. B. Sędłak, P. Roszkowski, "Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych", "Świat Szkła", nr 7–8/2012, s. 54–59.
 10. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 3/2012, s. 50–52, 60.
 11. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 4/2012, s. 55–58, 60.
 12. B. Sędłak, "Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności", "Świat Szkła", nr 4/2013, s. 35–38.
 13. P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk, "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja", "Logistyka", nr 6/2014, s. 10104–10113.
 14. P. Roszkowski, B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej poziomych elementów przeszklonych" "Świat Szkła", nr 12/2014.
 15. P. Roszkowski, B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej dachów przeszklonych", "Świat Szkła", nr 6/2014, s. 50–52.
 16. B. Sędłak, J. Kinowski, "Badania odporności ogniowej ścian osłonowych - przyrosty temperatury na szybach", "Świat Szkła", nr 11/2013, s. 20–25.
 17. B. Sędłak, J. Kinowski, A. Borowy, "Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens - results comparison", "MATEC Web of Conferences", vol. 9/2013, p. 02009, EDP Sciences, DOI: 10.1051//matecconf/20130902009.
 18. PN-EN 1364-1:2001, "Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany".
 19. PN-EN 1364-4:2014, "Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: Ściany osłonowe częściowa konfiguracja".
 20. PN-EN 13830:2005, "Ściany osłonowe. Norma wyrobu".
 21. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1", "Świat Szkła", nr 9/2012, s. 52–54.
 22. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 10/2012, s. 53–58, 60.
 23. B. Sędłak, "Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3", "Świat Szkła", nr 7-8/2014, s. 49–53.
 24. B. Sędłak, "Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1", "Świat Szkła”, nr 3/2014, s. 16–19, 25.
 25. B. Sędłak, "Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2", "Świat Szkła", nr 5/2014, s. 28–31.
 26. B. Sędłak, "Systemy przegród aluminiowo-szklanych o określonej klasie odporności ogniowej", "Świat Szkła", nr 10/2013, s. 30–33, 41.
 27. P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, "Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 1) - Elewacje szklane: wymagania, badania, przykłady". "Ochrona przeciwpożarowa", nr 4/2014, s. 10–16.
 28. P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński, "Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych" [w:] A. Halicka, "Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy", Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s. 105–120.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Karol Karol, 09.09.2016r., 10:13:23 Czy te wymagania przeciwpożarowe muszą spełniać wszystkie tego typu elewacje? Zamierzam zainwestować w fasadę aluminiową. Z tego co rozumiem, to takie wymogi są zapisane w ustawie...?

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.