Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fasady przeszklone - rozwiązania projektowo-architektoniczne

Straty ciepła / Zyski ciepła / Przykładowe kryterium oceny energetycznej fasad przeszklonych

Architektoniczne wariacje na temat elementów zacieniających (Sydney) / Design and architectonic solutions found in glazed facades
D. Heim

Architektoniczne wariacje na temat elementów zacieniających (Sydney) / Design and architectonic solutions found in glazed facades


D. Heim

Fasady z elementów szklanych dają coraz większe możliwości architektoniczne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą mieć także lepszą izolacyjność cieplną.

Zobacz także

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w przegrodach transparentnych oddzielających środowiska o różnej temperaturze oraz poddawanych działaniu promieniowania słonecznego. Zaproponowano kryteria oceny przegród transparentnych pod kątem ich efektywności energetycznej. Przedstawiono przykłady rozwiązań mających na celu poprawę charakterystyki termicznej przegród.

The article discusses the basic physical phenomena that take place inside transparent partition walls that separate environments having different temperatures and that subject to solar radiation. In course of the paper the author proposes criteria for grading transparent partition walls based on their energy efficiency. Lastly, the author presents some solution examples that aim to improve characteristics of partition walls.

Pod względem parametrów termofizycznych elementy transparentne stanowiące przegrody zewnętrzne są jednym z najsłabszych elementów budynku – ocena ta dotyczy efektywności energetycznej i latem, i zimą. W związku z tym najnowsze prace badawcze koncentrują się na poprawie ich izolacyjności termicznej, regulacji zysków ciepła od promieniowania oraz częściowym wykorzystaniu przegród przezroczystych do produkcji energii elektrycznej. Powstaje dzięki temu wiele produktów wprowadzających całkowicie nowe rozwiązania techniczne i zmieniających standardy.

W zakresie izolacyjności termicznej możliwe do uzyskania współczynniki przenikania ciepła osiągnęły wartości jedynie dwukrotnie większe niż prawidłowo zaizolowane przegrody pełne [1]. Dzięki systemom elektro- [2] lub termochromowym [3] możliwa jest zmiana charakterystyk optycznych w praktycznie dowolnym, wymaganym zakresie, bez stosowania problematycznych systemów żaluzji zewnętrznych. Integracja nowoczesnych systemów fotowoltaicznych pozwala na zamianę części pochłanianej energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną [4]. Podstawowym mankamentem wymienionych rozwiązań jest ich wysoki koszt. Innym ważnym problemem jest bezwładność cieplna elementów transparentnych, omówiona dokładniej w pracy "Modyfikacja termo-optycznych właściwości transparentnych elementów obudowy budynków" [5].

Straty ciepła

Transport ciepła z pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze wewnętrznej do środowiska zewnętrznego odbywa się przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie, z uwzględnieniem dodatkowych procesów, jak konwersja energii promieniowania słonecznego i jej częściowa absorpcja w przegrodzie [6, 7]. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy schemat podstawowych procesów zachodzących w układzie dwuszybowym.

O wielkości strumienia ciepła wymienianego przez przewodzenie decyduje grubość poszczególnych warstw oraz ich przewodność cieplna właściwa. Szkło charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ na poziomie 1,00 W/(m·K), co przy niewielkiej grubości warstwy materiału daje niskie parametry izolacyjne. Decydująca jest w tym wypadku warstwa międzyszybowa wypełniona np. powietrzem, które ma 40-krotnie niższą przewodność cieplną (0,025 W/(m·K)). Jeszcze lepsze parametry mają argon (0,013 W/(m·K)), krypton (0,009 W/(m·K)) i ksenon (0,0054 W/(m·K)). O całkowitym współczynniku przenikania ciepła oszklenia decyduje dodatkowo wymiana przez konwekcję i promieniowanie między warstwami szyby, powietrzem oraz medium w przestrzeni międzyszybowej. Całość procesu w układach dwuszybowych jednokomorowych daje ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie Ug = 1,00 W/(m²·K). O połowę mniejsze wartości uzyskiwane są w odniesieniu do okien próżniowych trójszybowych [8].

W rozważaniach przedstawionych w referacie pominięto kwestię izolacyjności termicznej ramy okiennej. Łączne ujęcie zagadnień izolacyjności termicznej części pełnej i przezroczystej pozwala na oszacowanie strumienia strat ciepła oraz na kompleksową ocenę energetyczną komponentów okiennych [10-12].

Zyski ciepła

Strumień energii promieniowania docierający do dowolnej przegrody może ulec częściowemu odbiciu, absorpcji oraz przepuszczeniu promieniowania (rys. 2). Wielkość składowej odbitej Iρ określona jest przez refleksyjność ρ składowej pochłoniętej, Iα - przez absorpcyjność α, a składowej przepuszczonej Iτ - przez przepuszczalność τ [6, 13]. W układach wieloszybowych takie same zjawiska można zaobserwować w odniesieniu do każdej z szyb (rys. 3). Wskutek absorpcji promieniowanie słoneczne ulega konwersji fototermicznej polegającej na zamianie energii fotonów na ciepło.

Przepuszczalność promieniowania słonecznego jest silnie zależna od kąta padania promieniowania względem normalnej do powierzchni. Wraz ze wzrostem kąta θ1 rośnie refleksyjność (rys. 4), która osiąga maksymalną wartość dla kątów θ1 = 90º. W efekcie przepuszczalność promieniowania  maleje wraz ze wzrostem θ1 i osiąga ostatecznie wartość 0 dla θ1 = 90º. Na rys. 4 pokazano zależność ρ, α, τ od θ1 w odniesieniu do podwójnego przeszklenia wykonanego z przykładowego, niemodyfikowanego rodzaju szkła (clear-glass).

Przykładowe kryterium oceny energetycznej fasad przeszklonych

Ocena zewnętrznych przegród transparentnych powinna mieć charakter wielokryterialny i uwzględniać całkowity bilans energetyczny przegrody. Dodatkowo w przypadku nowoczesnych budynków o zautomatyzowanym sposobie zarządzania energią ważne jest odpowiednie zintegrowanie działania fasady jako aktywnego elementu systemu energetycznego.

Jako kryterium określające efektywność energetyczną danego rozwiązania przyjęto dzienny bilans strumieni ciepła między środowiskiem zewnętrznym a pomieszczeniem o kontrolowanej temperaturze. Zdefiniowano go jako różnicę chwilowych strumieni energii traconej z pomieszczenia wskutek przewodzenia oraz zysków energii od promieniowania słonecznego. Pożądanym rozwiązaniem jest minimum funkcji (1):

jeżeli:

,

gdzie:

ql - chwilowy strumień strat energii przez przegrodę transparentną [W],

qg - chwilowy strumień zysków energii przez przegrodę transparentną [W],

qs - chwilowy strumień energii zmagazynowany w analizowanym komponencie [W],

qt - chwilowy strumień energii przekształcony w inną formę, np. energię elektryczną [W].

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia efektywności energetycznej jest uzyskanie w ciągu całego roku jak największej liczby dni o wartościach f1 (X) zbliżonych do zera. Oznacza to, że w cyklu dobowym przegroda będzie bliska zeroenergetycznej, tzn. straty ciepła na skutek przewodzenia zostaną zbilansowane przez zyski ciepła od promieniowania słonecznego (w okresie grzewczym) lub odwrotnie (w okresie wymagającym chłodzenia). W praktyce jest to rozwiązanie niezwykle trudne do zrealizowania z powodu zmiennych parametrów klimatu zewnętrznego oraz braku pełnej możliwości efektywnego magazynowania energii w komponencie qs. Rozwiązaniem częściowo eliminującym te niedogodności jest wprowadzenie do systemu fasad przestrzeni buforowej o regulowanym przepływie powietrza. Efektywność energetyczna tego typu systemów - znanych jako fasady podwójne - była tematem wielu prac badawczych o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym, opisanych m.in. w publikacji "Perspectives of double skin façade systems in buildings and energy saving" [14].

Ważnym elementem bilansu energetycznego przegrody transparentnej jest możliwość konwersji części energii na energię elektryczną qs, która powoduje częściowe ograniczenie konwersji fototermicznej, a tym samym - obniżenie temperatury elementu transparentnego. Jest to istotne zwłaszcza latem, kiedy podstawowym celem ochrony cieplnej jest zabezpieczenie budynku przed przegrzewaniem.

Rozwiązania praktyczne służące poprawie efektywności energetycznej oszklenia

Ograniczenie strat ciepła

Podstawowym zjawiskiem wpływającym na straty ciepła przez elementy transparentne jest konwekcja w przestrzeni międzyszybowej oraz emisja promieniowania cieplnego przez tafle szkła. Rozwiązaniem ograniczającym transport ciepła na skutek ruchu powietrza jest zwiększenie liczby komór, wskutek promieniowania zaś - zastosowanie powłok selektywnych (niskoemisyjnych). Aby nie dochodziło do zjawiska konwekcji, należy tak ukształtować przestrzeń międzyszybową, by wyeliminować ruchy konwekcyjne. Pierwszymi takimi rozwiązaniami były izolacje transparentne typu komórkowego [15] lub homogenicznego [16]. Znacznie ograniczały one jednak funkcje użytkowe okien.

W najnowszych rozwiązaniach stosuje się m.in. odpowiednie nachylenie elementów wewnętrznych, co praktycznie eliminuje ruchy konwekcyjne i ogranicza wymianę ciepła [1] (rys. 5-6).

Regulacja zysków ciepła

Równie ważna jak ochrona przed nadmiernymi stratami ciepła jest kontrola zysków energii promieniowania słonecznego. Najczęściej polega ona na zmniejszeniu promieniowania bezpośredniego za pomocą dowolnych elementów zacieniających: żaluzji, półek, siatek lub kurtyn (fot. 1). Dzięki temu ograniczane są istotne zyski od promieniowania słonecznego przy jednoczesnym zapewnieniu oświetlenia wnętrz światłem rozproszonym i możliwości obserwacji otoczenia budynku.

Inna metoda ochrony przed przegrzewaniem polega na modyfikacji szkła powłokami o zmiennych właściwościach optycznych przez naniesienie warstw termo- lub elektrochromowych. Tego typu rozwiązanie zmniejsza całkowitą przepuszczalność energii promieniowania słonecznego, a nie zmienia kierunkowości promieniowania. Skutkiem ubocznym jest zmiana barwy światła w wyniku efektu elechrochromowego (fot. 2-3).

Ostatnim omawianym rozwiązaniem, istotnie wpływającym na architekturę budynku, są fasady podwójne. Zasada ich działania polega m.in. na kontrolowaniu przepływu powietrza w przestrzeni buforowej, a tym samym - obniżaniu temperatury przeszkleń. Tego typu rozwiązania są obecnie stosowane w różnych szerokościach geograficznych (fot. 4-6) i mają zbliżoną liczbę zwolenników i przeciwników.

Analizy efektywności energetycznej fasad podwójnych były tematem wielu prac badawczych (prowadzonych także w Polsce). Wyniki tych prac można znaleźć m.in. w publikacji "Modelowanie metodą sieciową zjawisk transportu ciepła i masy w podwójnych fasadach budynków" [19].

Ze względu na sposób przepływu strumienia powietrza przez fasadę wprowadzono podział na [18]:

 • zewnętrzną kurtynę powietrzną - przepływające w fasadzie powietrze jest najpierw pobierane, a następnie wyrzucane na zewnątrz fasady (rys. 7);
 • wewnętrzną kurtynę powietrzną - umożliwia wewnętrzną cyrkulację powietrza, często wspieraną mechanicznie (rys. 8);
 • czerpnię powietrza - świeże zewnętrzne powietrze jest dostarczane przez szczelinę powietrzną do wnętrza (rys. 9);
 • wyrzutnię powietrza - zużyte powietrze wyciągane jest z wnętrza strefy na zewnątrz przez szczelinę powietrzną (rys. 10);
 • bufor powietrzny - brak przepływu powietrza (rys. 11).

Systemy hybrydowe termoelektryczne

 Alternatywą dla ochrony przed nadmiarem promieniowania jest jego częściowa zamiana na energię elektryczną przez systemy ogniw fotowoltaicznych połączonych z elementami przeszklonymi. Mogą to być elementy zintegrowane z samą szybą (elementy pionowe) lub elementy umieszczone w przestrzeni międzyszybowej (elementy poziome). Przykładem pierwszego rozwiązania jest szyba fasady E2 (fot. 7), a drugiego - system okienny PVGU (fot. 8). Oba systemy zalicza się do kategorii BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics).

Forma architektoniczna - przykłady

W ostatniej części referatu przedstawiono przykłady nietypowego zastosowania szkła, nadającego budynkom oryginalną formę architektoniczną. Obiekty zestawiono według technicznych słów kluczy: transparentność, dyfuzyjność, refleksyjność i kolor.

Przezierność (fot. 9-11) nadaje bryle lekkości, umożliwia obserwację otoczenia oraz zapewnia pełny dostęp światła dziennego do wnętrza. Jednocześnie zapewnia dobrą przepuszczalność energii promieniowania słonecznego, dzięki czemu jest źródłem bezpośrednich zysków ciepła. Większość przegród tego typu powinna być w naturalny sposób zacieniana przez inne elementy budynku, np. nadwieszenia czy okapy.

Dyfuzyjność (fot. 12-14) umożliwia kształtowanie efektów wizualnych - w nocy budynki pełnią rolę punktów świetlnych w krajobrazie. Tego typu przegrody pozbawiają użytkowników kontaktu wzrokowego z otoczeniem, zapewniają jednak dostęp rozproszonego światła dziennego. Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego jest mniejsza niż w elementach całkowicie przeziernych.

Refleksyjność (fot. 15-17) pozwala uzyskać efekt lustra i - podobnie jak w wypadku elementów całkowicie transparentnych - nie zakłóca kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Może natomiast oślepiać osoby znajdujące się w pobliżu budynku i użytkowników sąsiednich obiektów. Ponadto znacznie ogranicza przenikanie promieniowania słonecznego, zwłaszcza w zakresie widzialnym.

Kolor w architekturze ma wymiar typowo dekoracyjny. Zastosowany w szklanych elementach elewacyjnych (fot. 18-20) zmienia barwę światła docierającego do wnętrza. Tym samym szyby barwione charakteryzują się podwyższoną absorpcyjnością energii promieniowania słonecznego w zakresach odpowiadających danej barwie.

Podsumowanie

Jeśli rozważa się jedynie parametry fizyczne samego szkła i komponentów szklanych, to idea wznoszenia fasad całkowicie przeszklonych może wydawać się dyskusyjna. Niemniej walory estetyczne, architektoniczne, a także parametry mechaniczne, trwałość i łatwość konserwacji pozwalają sądzić, że szkło jest atrakcyjną alternatywą dla elementów pełnych. Dodatkowo należy podkreślić walory użytkowe, w tym możliwość połączenia szklanych ścian osłonowych z systemami fotowoltaicznymi. Nie bez znaczenia jest też stosunkowo łatwa modyfikacja struktury i barwy samego szkła, a tym samym jego właściwości oraz możliwości przestrzennego kształtowania elewacji.

Referat jest fragmentem pracy naukowej finansowanej ze środków budżetowych na naukę w latach 2011–2013 jako projekt badawczy nr N N506 205940 „Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego”.

Literatura

 1. 11-002556-PR03, „Protocol of results Thermal transmittance”, IFT Rosenheim, 19.12.2011.
 2. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou, P. Yianoulis, „An alternative approach for the energy and environmental rating of advanced glazing: An electrochromic window case study”, „Energy and Buildings”, vol. 41/2009, s. 17–26.
 3. M. Saeli, C. Piccirillo, I.P. Parkin, I. Ridley, R. Binions, „Nano-composite thermochromic thin films and their application in energy-efficient glazing”, „Solar Energy Materials & Solar Cells”, vol. 94/2010, s. 141–151.
 4. L. Lu, K. M. Law, „Overall energy performance of semi-transparent single-glazed photovoltaic (PV) window for a typical office in Hong Kong”, „Renewable Energy”, vol. 49/2013, s. 250–254.
 5. D. Heim, „Modyfikacja termo-optycznych właściwości transparentnych elementów obudowy budynków”, Warszawa 2011.
 6. J. A. Duffie, W.A. Beckman, „Solar Engineering of thermal processes”, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 7. R. Siegel, J.R. Howell, „Thermal radiation heat transfer”, Hemisphere Publishing Corp., Washington 1992.
 8. Y. Fang, T.J. Hyde, N. Hewitt, „Predicted thermal performance of triple vacuum glazing”, „Solar Energy”, vol. 84/2010, s. 2132–2139.
 9. B. Pietruszka, „Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych”, „Izolacje”, nr 10/2012, s. 20–23.
 10. L. Laskowski, „Charakterystyka termoenergetyczna przezroczystych komponentów zewnętrznej obudowy pomieszczeń”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 2/2005, s. 8–14.
 11. A. Panek, J. Rucińska, A. Trząski, „Certyfikacja energetyczna okien”, „Energia i Budynek”, 11 (42)/2010, s. 31–35.
 12. J. Żurawski, „Ocena energetyczna stolarki budowlanej”, „Izolacje”, nr 4/2012, s. 18–23.
 13. „Solar energy – the state of the art”, ed. by J. Gordon, International Solar Energy Society, James & James, 2001.
 14. M. A. Shameri, M. A. Alghoul, K. Sopian, M. Fauzi, M. Zain, O. Elayeb, „Perspectives of double skin façade systems in buildings and energy saving”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, vol. 15 (3)/2011, s. 1468–1475.
 15. P. O. Braun, A. Goetzberger, J. Schmid, W. Stahl, „Transparent insulation of building facades – steps from research to commercial applications”, „Solar Energy”, vol. 49 (5)/1992, s. 413–427.
 16. Z. Qunzhi, L. Yongguang, Q. Zhongzhu, „Research progress on aerogels as transparent insulation materials”, „Challenges of Power Engineering and Environment”, vol. 14/2007, s. 1117–1121.
 17. Strona internetowa: http://superwindows.eu
 18. Strona internetowa: http://eetd.lbl.gov/newsletter/nl05
 19. D. Heim, M. Janicki, „Modelowanie metodą sieciową zjawisk transportu ciepła i masy w podwójnych fasadach budynków”, „56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB: Problemy naukowo­‑badawcze budownictwa”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, s. 97–104.
 20. Belgian Building Research Institute 2002. Source book for better understanding of conceptual and operational aspects of active facades. Department of Building Physics, Indoor Climate and Building Services, BBRI, version 1.
 21. Strona internetowa: www.edilportale.com
 22. Strona internetowa: www.detail-online.com

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.