Izolacje.com.pl

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych – wymagania

Jacek Sawicki | 2011-05-06
Aby zachować jednorodne właściwości techniczno-użytkowe płyt, powinny być one w całym cyklu produkcyjnym poddawane określonym procedurom kontrolnym i odpowiednio składowane.
Gór-Stal

Aby zachować jednorodne właściwości techniczno-użytkowe płyt, powinny być one w całym cyklu produkcyjnym poddawane określonym procedurom kontrolnym i odpowiednio składowane.


Gór-Stal

Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do zastosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują, na ile i w jakim zakresie można gwarantować poprawne funkcjonowanie produktu w budowli w przewidywanym okresie użytkowania. Udzielane aprobaty oznaczają, że określone właściwości użytkowe we wskazanych warunkach eksploatacyjnych oraz w poprawnie zaprojektowanych i wykonanych obiektach, przy zachowaniu zalecanych technologii montażu, maksymalizują prawdopodobieństwo, że spełnione zostaną wymagania podstawowe dotyczące projektowania i wykonywania budynku określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (PB).

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Wymagania podstawowe

Według przytoczonego paragrafu Prawa budowlanego i odwołujących się do niego przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), każdy obiekt budowlany uwzględniający w konstrukcji obecność płyt warstwowych musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami (w tym także techniczno-budowlanymi) przy stałym

 • respektowaniu reguł wiedzy technicznej, co w okresie eksploatacji obiektu gwarantowałoby:
 • zachowanie bezpieczeństwa konstrukcji,
 • zachowanie bezpieczeństwa pożarowego,
 • zachowanie bezpieczeństwa użytkowania,
 • zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz wymogów ochrony środowiska,
 • zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami,
 • uzyskanie oszczędności energii przez zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Płyty warstwowe wbudowywane w konstrukcje obiektów budowlanych powinny być tak zamontowane, aby działające na nie wszelkie obciążenia w trakcie budowy i użytkowania nie powodowały uszkodzeń, które mogłyby zgodnie z art. 203 WT stać się główną przyczyną takich zdarzeń, jak:

 • niszczenie ścian i stropów/dachu w całości lub części budynku (np. w wyniku ich ugięć konstrukcyjnych),
 • ich przemieszczenia w przegrodach ściennych i dachowych wraz z odkształceniami o niedopuszczalnej wielkości (z reguły nieodwracalnymi),
 • co zawsze prowadzi do realnych zagrożeń wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji budynków i ich częściach, w tym również na połączeniach z innymi elementami konstrukcyjnymi, także z możliwością uszkodzeń zainstalowanego na nich wyposażenia (np. takie szkody powstają na skutek nieuwzględniania czynnika zmian liniowych spowodowanych rozszerzalnością termiczną okładzin zewnętrznych przy braku odpowiednich rozwiązań kompensujących takie zmiany),
 • zniszczenia powstałe na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny, co nakłada na projektantów obowiązek przewidywania ewentualnych zagrożeń i zastosowania rozwiązań zapobiegawczych.

Stawianie obiektów z płyt warstwowych wymaga nieprzekraczania stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania zarówno w każdym z jego elementów, jak i w całej jego konstrukcji (art. 204 pkt 1–6 WT). Wyższe od dopuszczalnych stanów granicznych wartości nośności w konstrukcji (np. przekraczanie wartości dopuszczalnych ugięć dla danych rozpiętości płyt dachowych) zagrażają bezpieczeństwu ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także mogą powodować straty materialne (zniszczenia wyposażenia i mienia). Przekraczanie dozwolonych stanów granicznych przydatności do użytkowania prowadzi do lokalnych uszkodzeń ujemnie wpływających na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej fragmentów, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku. Najczęściej są to odkształcenia lub przemieszczenia położonych płyt obniżające estetykę konstrukcji i jej przydatność użytkową z przeniesieniem na inne części budynku i elementy wykończenia, ale mogą to być też uciążliwe drgania. Wiedza o zagrożeniach konstrukcyjnych już na etapie projektowania powinna obligować do unikania ryzyka wypadku. Aby temu zapobiec, zawsze należy stosować się do polskich norm dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji

Według Instrukcji ITB3:

 • dopuszczalne wartości ugięć płyt warstwowych ściennych nie powinny być większe od 1/200 rozpiętości płyty, a w przypadku płyt dachowych – nie więcej niż 1/200 rozpiętości przy uwzględnieniu obciążeń doraźnych i 1/100 rozpiętości przy obciążeniach długotrwałych,
 • na płytach dachowych nie powinno być trwałych i widocznych uszkodzeń przy maksymalnych obciążeniach skupionych (naciskach) 120 daN (dekaniutonów) przypadających na powierzchnię 10×10 cm przyłożonych na ich krawędziach.

Płyty warstwowe powinny zachować odpowiednią do zastosowań wytrzymałość mechaniczną na obciążenia projektowe wynikające z oddziaływania ciężaru własnego, wiatru, temperatury i gradientu ciśnienia, a w przypadku płyt dachowych także zalegającego śniegu oraz obciążeń dynamicznych z tytułu punktowych nacisków powodowanych koniecznością wejścia i ruchu pieszego w celu dokonania przeglądów i konserwacji. Obciążenia te powinny mieć tak dobrane współczynniki, by ani oddzielnie, ani łącznie nie wpływały negatywnie na eksploatacyjne właściwości wyrobu w trakcie użytkowania. Rozpiętości płyt dachowych i ich system podparcia powinny być sprawdzone przed dopuszczeniem ich do ruchu pieszego. Przy założeniach projektowych dopuszczających obecność na dachowych płytach warstwowych regularnych ścieżek ruchu pieszego lub obszarów roboczych powierzchnie płyt wymagają rozwiązań zabezpieczających je zarówno podczas montażu, jak i po ich oddaniu do użytku. W szczególności na takich płytach powinno się znajdować miejsce na bezpieczne oparcie stopy. Nie powinny one ulegać trwałym deformacjom w wyniku okresowego ruchu pieszego lub podczas konserwacji. W przypadku konserwacji w tym samym czasie do chodzenia po płycie powinna być dopuszczona tylko jedna osoba.

Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekty, w których zastosowano płyty warstwowe, muszą spełniać wymagania WT zawarte w przepisach art. 207–219. W szczególności dla płyt ściennych i dachowych muszą być określone założenia projektowe nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej, które w razie pożaru zapewniałyby w dopuszczalnym czasie jego opanowanie i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Ostatnia nowelizacja WT wprowadziła zaostrzenia w tym względzie, które zaczną obowiązywać już od 7 lipca br. Wynikają one z nowych regulacji normujących klasyfikację reakcji na ogień, które wprowadziła norma PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. Istotne jest tu wprowadzenie dla określonych w WT terminów „niepalny”, „niezapalny”, „trudno zapalny”, „łatwo zapalny”, „niekapiący”, „samogasnący”, „intensywnie dymiący” nowej symboliki i odpowiedników klas reakcji na ogień.Dla płyt warstwowych ściennych wymagane jest spełnienie warunku zawartego w nowo wprowadzonym przepisie art. 208a pkt 3.1 WT, gdzie płyty „nierozprzestrzeniające ognia” nie mogą go rozprzestrzeniać zarówno przy jego działaniu od zewnątrz, jak i od wewnątrz budynku, co w tabeli art. 216 pkt 1 WT dla ścian zewnętrznych przy wyszczególnieniu klas odporności pożarowej budynków oznaczono symbolem o↔i (o – outside, i – inside). Muszą one zachować wraz z elementami złączy i dylatacjami wskazane w tabeli (zadeklarowane i sprawdzone zgodnie z normą) wartości szczelności ogniowej (E) i izolacyjności ogniowej (I), ale jeżeli stanowią także część główną konstrukcji nośnej, to muszą dodatkowo spełniać kryteria nośności ogniowej (R) adekwatnie do wymagań zawartych w tabeli dla głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu odpowiednio dla danej klasy odporności pożarowej budynku. Wskazaną zadeklarowaną klasę odporności ogniowej muszą również spełniać strefy pasów międzykondygnacyjnych wraz z połączeniem ze stropem.Odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku przekrycia dachu (płyty warstwowe dachowe wraz z elementami złączy i dylatacjami) muszą spełniać wskazane (zadeklarowane i sprawdzone w badaniach prowadzonych przez jednostki notyfikowane) wartości nośności i izolacyjności ogniowej. Zgodnie z zapisem pkt 4.1–2 załącznika nr 3 WT przekryciom dachów nierozprzestrzeniającym ognia odpowiadają przekrycia klas BROOF(t1) oraz BROOF.

Bezpieczeństwo użytkowania

W obiektach, w których stosuje się płyty warstwowe, występuje różnorodność kombinacji rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących połączeń płyt z innymi elementami budowlanymi. Zgodnie z zapisem art. 291 ich projektowanie i wykonanie nie powinno pociągać za sobą prawdopodobieństwa ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. Z tej przyczyny wymaga się respektowania odpowiednich przepisów WT (Dział VII „Bezpieczeństwo użytkowania” – art. 292–305 i 308). Wymienia się w nich uwarunkowania dotyczące: sposobów zamocowania stolarki otworowej, krat i okiennic – w tym także okien dachowych (art. 293 pkt 4, art. 299 pkt 1–3 i 5, art. 300 pkt 1–2), przeszkleń okien połaciowych (art. 304 pkt 1), zadaszeń i podcieni ochronnych (art. 292, 293 pkt 2, 6), mocowania tablic informacyjnych, reklam, dekoracji itp. (art. 293 pkt 1), wysunięcia obudowy urządzeń technicznych poza lico ściany zewnętrznej budynku (art. 293 pkt 3), urządzeń oświetleniowych (art. 293 pkt 6), wyjścia na dach (art. 308 pkt 1 i 3).

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska

Wymóg podstawowy zachowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska wynika z art. 309 WT. Płyty warstwowe same w sobie nie stanowią zagrożenia w takich zakresach, jak wymienione w zapisie: wydzielanie gazów toksycznych, obecność szkodliwych pyłów lub gazów, emisja niebezpiecznego promieniowania, możliwość zanieczyszczenia lub skażenia wody lub gleby. Mogą się jednak pojawiać problemy dotyczące eksploatacji obiektu, gdzie należy zaprojektować i wykonać odpowiednie rozwiązania zapewniające sprawną wentylację, usuwanie wilgoci, zabezpieczanie przed zawilgoceniami, przedostawaniem się gryzoni do wnętrza płyty warstwowej i wnętrza obiektu, zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego itp. Zgodnie z art. 315–322 lokalizacja obiektu oraz konstrukcja jego ścian i dachu muszą spełniać warunki ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną. Obiekty z płyt warstwowych przeznaczone na pobyt ludzi, tak jak obiekty wykonane według innych technologii, nie powinny być wznoszone na obszarach stref, gdzie przekroczony jest dopuszczalny poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, określony w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (art. 314).

Ochrona przed hałasem i drganiami

Zgodnie z art. 323 w prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych budynkach poziom hałasu, na który mogliby być narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie powinien stanowić zagrożenia dla ich zdrowia, a także powinien umożliwiać im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. W sytuacjach występowania zwiększonego poziomu hałasu lub drgań zgodnie z art. 324 należy zastosować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające. Odpowiednio dobrane grubości rdzeni płyt warstwowych, zwłaszcza z wełny mineralnej i PUR, zwykle same w sobie z powodzeniem izolują akustycznie przegrodę budowlaną od dźwięków i tłumią wibracje, co nie zwalnia jednak architektów i projektantów od respektowania zapisów art. 325 pkt 1–2 oraz 326 pkt 1–2. Przepisy te nakazują usytuowanie obiektów budowlanych w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań oraz stosowanie rozwiązań prewencyjnych zapewniających izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych, którą określono w polskiej normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Korzystne właściwości akustyczne płyt warstwowych stosowanych w obiektach niemieszkalnych dają w założeniach projektowych pewien margines swobody dla projektanta, polegający na możliwości zwiększenia poziomu hałasu adekwatnie do ich przeznaczenia (warunków eksploatacyjnych). Instrukcja ITB dopuszcza ich stosowanie zarówno przy braku wymagań projektowych odnośnie izolacyjności akustycznej, jak i przy wymaganiach wyznaczanych indywidualnie i akceptujących rzeczywiste, deklarowane przez producenta wartości izolacyjności akustycznej płyt warstwowych. W projektach muszą być jednak określane podstawowe parametry charakteryzujące właściwości akustyczne płyt warstwowych, takie jak wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 oraz RA2 oraz ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW (zgodnie z daną aprobatą), względnie wartości deklarowane przez producenta (wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr uzupełnione o wskaźnik pochłaniania dźwięku αW). Minimalne wartości wymienionych wskaźników i metodyka ich wyliczeń określone są w przywołanych w instrukcji ITB normach.

Oszczędność energii

Płyty warstwowe ścienne i dachowe z racji specyfiki właściwości cieplno-wilgotnościowych kwalifikowane jako wyroby budowlane stosowane do wykonania przegród budowlanych, muszą spełniać warunek zachowania izolacyjności cieplnej. Projektant musi dobierać ich odpowiednie rodzaje stosownie do funkcji użytkowej obiektu, mając na względzie oczekiwane parametry współczynników przenikania ciepła. Wyliczenie współczynnika przenikania ciepła Uk powinno być zgodne z normą PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Przy obliczaniu wartości współczynnika przenikania ciepła Uc w odniesieniu do poszczególnych odmian i grubości płyt warstwowych powinno się uwzględniać połączenia między płytami i płyt z konstrukcją obiektu. W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podawane także występujące w połączeniach wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła, wartości temperatury na powierzchniach mostków termicznych od strony wewnętrznej w pomieszczeniach ogrzewanych oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej.

Płyty warstwowe w systemach lekkiej obudowy stanowią ważny, ale nie jedyny fragment warunkujący uzyskanie oszczędności energii w budynku zgodne z zapisem art. 328 WT pkt 1–2, według którego należy zapewnić odpowiednią izolacyjność cieplną przegród umożliwiającą eksploatację budynku na racjonalnie niskim poziomie. Zapis ten dotyczy także eliminacji ryzyka przegrzewania wnętrza obiektu w okresie letnim, ponieważ o charakterystyce energetycznej przegrody stanowią również okna i technika instalacyjna.

W niedawno wprowadzonych poprawkach do WT wdrożono ustalenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 1 z 4.1.2003 r., s. 65–71). Wprowadzono m.in. poprawki dotyczące wymogu zachowania izolacyjności cieplnej ścian i stropodachów obliczanej zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. Przyjęte w nich wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian i stropodachów nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w załączniku nr 2 do WT „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” pkt 1.1 (tabela 1).

Pozostałe wymagania techniczno-użytkowe

Wodoszczelność obudowy

Przepuszczalność wody odnosi się jedynie do złączy i zamocowań. Połączenia płyt warstwowych w obudowie powinny zachować szczelność na wodę opadową, w tym na działanie zacinającego deszczu. Klasę wodoszczelności przyjęto określać w zależności od ciśnienia, przy którym następuje przeciek wody. Dla poszczególnych klas obudowa zachowuje szczelność przy ciśnieniu:

 • klasa A – 1200 Pa,
 • klasa B – 600 Pa,
 • klasa C – 300 Pa.

Parametr wodoszczelności powinien dotyczyć całego zestawu płyt warstwowych (tzn. systemu, jaki ma być zamontowany w budynku łącznie z wyrobem i jego powłokami, fabrycznie nakładanymi uszczelniaczami, typowymi złączami, uszczelniaczami stosowanymi na budowie, typowymi obróbkami i właściwym systemem mocowania).

Przepuszczalność powietrza

Instrukcja ITB podaje jej wartość dla pełnej (bez okien) ściany osłonowej, a mianowicie nie więcej niż 1,5 m³/(h·m²) przy różnicy ciśnień 50 Pa. Podobnie jak przy ocenie parametru wodoszczelności, tak przy ocenie przepuszczalności powietrza bada się zestaw systemowy płyt warstwowych wraz z akcesoriami.

Odporność korozyjna

Na okładziny płyt warstwowych w warunkach eksploatacji na obiekcie działają rozmaite destrukcyjne czynniki zewnętrzne o zmieniających się natężeniach, czasie oddziaływania, reagujących osobno lub potęgujących siły destrukcyjne w różnych zestawieniach. W związku z tym okładziny muszą zachować wymaganą odporność. Instrukcja ITB nakłada w tym celu wymóg stosowania:

 • blach stalowych z powłokami metalicznymi według PN-EN 10326:2006 i PN-EN 10327:2006 (z wyłączeniem powłoki ZF), ograniczonych w zakresie grubości powłoki metalicznej normą PN-EN 508-1:2003 oraz PN-EN 14509:2007 w zakresie zróżnicowanego podziału grubości powłoki na stronach blachy,
 • blach stalowych z powłokami metalicznymi jak w punkcie 1 i powlekanymi powłokami organicznymi zgodnie z normami PN- -EN 10169 i PN-EN 508-1:2003,
 • blach stalowych z powłokami metalicznymi jak w punkcie 1 oraz powłoką wielowarstwową zgodnie z PN-EN 508-1:2003,
 • blach stalowych odpornych na korozję (wybrane gatunki według PN-EN 10088 -1:2007 i dodatkowo spełniające wymagania normy PN-EN 502:2002),
 • blach aluminiowych z powłokami organicznymi według PN-EN 1396:2007 (U),
 • blach miedzianych zgodnie z PN-EN 1172:1999.

W przypadku blach stalowych nieodpornych na korozję ich powierzchnie powinny być obustronnie powlekane (ogniowo w sposób ciągły) powłoką metaliczną. Dla okładzin od strony pomieszczeń w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 zawartych w PN-EN ISO 12944-2:2001 grubość powłoki organicznej może mieć wartość nie mniejszą niż 10 mm. Możliwe jest też stosowanie okładzin wewnętrznych bez dodatkowej powłoki organicznej.

Tolerancje wymiarowe

W normie PN-EN 14509:2007 „Samonośne izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne – specyfikacja” przyjęto tolerancje dla podstawowych danych wymiarowych określających specyfikę wyrobów (tabela 2).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

inż. Jacek Urban Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Stypuła Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.