Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zrównoważone certyfikowane budynki 2024

Zrównoważone certyfikowane budynki 2024

Zrównoważone certyfikowane budynki 2024

Branża budowlana wyraźnie odczuła kryzys gospodarczy wywołany falą nieprzewidzianych zdarzeń – pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie. Wzrost cen paliw kopalnych oraz utrudniony dostęp do materiałów wpłynęły na różne sektory, w tym również na rynek certyfikacji wielokryterialnych budynków w Polsce.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany...

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Materiały prasowe news Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną...

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji.

Poniższą analizę sporządzono na podstawie informacji zawartych w bazie budynków certyfikowanych, prowadzonej przez PLGBC. Tegoroczną odsłonę raportu opracowano według zmodyfikowanej metodyki, dlatego niektóre z prezentowanych wartości mogą być nieporównywalne do danych opublikowanych w poprzednich raportach. Wynika to z dynamiki rozwoju i faktu certyfikowania poszczególnych budynków w różnych systemach i schematach certyfikacji.

Rynek certyfikacji w okresie marzec 2023 – marzec 2024

rys1 zrownowazony

RYS. 1. Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

Schładzanie rynku budowlanego zauważalne jest niemal we wszystkich sektorach, co w bezpośredni sposób przekłada się na rynek certyfikacji w Polsce. W marcu 2024 r. certyfikowana powierzchnia wynosiła niemal 38,6 mln m2 (RYS. 1). W porównaniu do ubiegłego roku przybyło nieco ponad 2,1 mln m2 certyfikowanej powierzchni, co przekłada się na sześcioprocentowy wzrost roczny. Jest to najmniejszy obserwowany w corocznych odsłonach raportu przyrost (w 2023 r. wyniósł on aż 27% – o ponad 7,7 mln m2 więcej certyfikowanych powierzchni). Zwiększyła się natomiast liczba certyfikowanych budynków – widać bowiem trend certyfikowania obiektów o znacznie mniejszych powierzchniach niż w ubiegłym roku.

„Od lat obserwujemy wzrost zainteresowania certyfikacją i zapewne ten kierunek dalej będzie się utrzymywał. Systemy oceny budynków to bardzo dobre narzędzia do realizacji strategii ESG oraz pozyskiwania finansowania. Dają też solidne podstawy do obliczeń śladu węglowego wbudowanego i operacyjnego (będących fundamentami dekarbonizacji), a także aspektów związanych z cyrkularnością i gospodarką o obiegu zamkniętym oraz bioróżnorodnością. Liczymy, że oczekiwania i działania sektora budownictwa wspomogą zmiany legislacyjne (np. w obszarze GOZ) i transformacyjne (przede wszystkim energetyka), które pomogą przyśpieszyć proces dekarbonizacji polskich budynków” – mówi Marcin Gawroński, dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska, prezydent PLGBC.

Niedoścignionym liderem jest system BREEAM, który obecnie stanowi 86% całkowitej certyfikowanej powierzchni. W tym roku jego powierzchnia zwiększyła się o blisko 6%. Natomiast największy roczny wzrost certyfikowanej powierzchni odnotowano w systemie ZIELONY DOM, który wyniósł ponad 50%. Bieżąca analiza wykazała również wzrost o ponad jedną trzecią powierzchni w systemie WELL.

W analizowanym okresie zaobserwowano wyraźny wzrost liczby certyfikowanych budynków w sektorze mieszkaniowym, który wynosi 61% w porównaniu do poprzedniego roku. Certyfikowanych zostało 105 nowych domów, z czego ponad 60% w systemie ZIELONY DOM. Obecnie jest to już 95 domów, dzięki czemu jest to trzeci system w Polsce pod względem liczby budynków.

Obecnie w Polsce jest 2035 certyfikowanych budynków (RYS. 2).

rys2 zrownowazony

RYS. 2. Liczba certyfikowanych budynków

W przeciwieństwie do powierzchni, w tym zestawieniu odnotowano znaczący wzrost – o 24% – liczby budynków w skali roku, co przekłada się na niemal 400 nowych budynków. Jest to największy obserwowany wzrost w ciągu czterech lat.

„CBRE co roku przeprowadza badania, które oceniają wpływ ESG na wartość nieruchomości i opłacalność zielonych certyfikatów. Wyniki przedstawione w raporcie Strengthening Value Through ESG (kwiecień 2023) potwierdzają, że znaczenie certyfikacji z roku na rok rośnie, a budynki, które nie poddają się wielokryterialnej ocenie pod kątem zrównoważonego rozwoju, będą tracić na wartości. 40% najemców deklaruje, że jest skłonnych zapłacić więcej za powierzchnie w budynkach certyfikowanych, 18,2% dąży do obniżenia stawek najmu, gdy budynek certyfikatu nie posiada. 20% natomiast deklaruje, że odrzuci opcję budynku bez certyfikacji. Inwestorzy – z uwagi na swoje cele ESG – są jeszcze bardziej restrykcyjni: 47,1% deklaruje rozważenie wyższej ceny, jeśli nieruchomość posiada zielony certyfikat. 28,2% będzie dążyło do obniżenia wartości transakcji, jeśli budynek nie jest certyfikowany. 14,1% inwestorów natomiast nie jest w ogóle skłonnych zainwestować w budynki bez certyfikacji. Wnioski przedstawione w raporcie IsSustainability Certification in Real Estate Worth it? (listopad 2023) potwierdzają natomiast istotną korelację pomiędzy certyfikatami zrównoważonego rozwoju a wartością rynkową budynków” – wyjaśnia Anna Jarzębowska, Associate Director, ESG Consulting, CBRE.

W powyższym zestawieniu uwzględnione zostały budynki posiadające co najmniej jeden certyfikat w ramach określonego systemu. Policzono budynki projektowane i wznoszone, jak również budynki istniejące przed nadaniem certyfikatu. Pod uwagę wzięto też budynki precertyfikowane (LEED, WELL i ZIELONY DOM), natomiast wykluczono budynki, które są jedynie zarejestrowane w którymkolwiek z systemów.

Najwięcej certyfikowanych budynków znajduje się w województwie mazowieckim, jednak od kilku lat obserwowany jest spadek tego udziału na rzecz pozostałych województw – głównie śląskiego i małopolskiego. Liczba certyfikowanych budynków zwiększa się niemal w każdym województwie, z wyjątkiem województwa podlaskiego i opolskiego, w których od kilku lat obserwuje się stagnację.

„Ostatni rok, w świetle odmienianego przez wszystkie przypadki ESG, pokazał, jak ważne jest myślenie o zrównoważeniu od podstaw (czyli koncepcji i projektowaniu), zwłaszcza w kontekście budownictwa. Inwestorzy i deweloperzy, którzy od lat podążają świadomą ścieżką w kontekście kreowania swoich inwestycji w sposób zrównoważony, nie muszą mierzyć się z gwałtownymi zmianami w swoich portfelach inwestycyjnych, aby sprostać kryteriom ESG. Standardy takie jak LEED, WELL, BREEAM, DGNB, GBS czy ZIELONY DOM wskazują ścieżkę dla zrównoważonej i odpowiedzialnej nie tylko przyszłości, ale już teraźniejszości budownictwa, która w wielu aspektach wpisuje się w obecne trendy dotyczące szeroko rozumianego ESG. Dzięki temu zarówno inwestorzy, jak i najemcy oraz późniejsi właściciele budynków mogą chwalić się posiadaniem czy użytkowaniem przestrzeni wpisującej się w obecne trendy zrównoważenia oraz starać się np. o preferencyjne warunki finansowania. Znakomitym podsumowaniem ubiegłego roku będzie stwierdzenie, iż ESG w budownictwie, realizowane m.in. poprzez zrównoważone certyfikaty, na pewno nie może być traktowane tylko jako powód wzrostu kosztu inwestycji, ale przede wszystkim jako dźwignia rentowności inwestycji i firm” – wskazuje Agnieszka Rylska, członkini zarządu, Senior Project Manager & Head of Sustainability Department, Go4Energy.

Poszczególne systemy certyfikacji

BREEAM

System BREEAM jest nadal jednym z najprężniej rozwijających się systemów w Polsce i zarazem przysparzającym najwięcej kłopotów przy sporządzaniu niniejszego raportu. Zdarza się, że jeden budynek i jego powierzchnia są objęte trzema różnymi certyfikatami:

  • BREEAM NEW CONSTRUCTION,
  • IN-USE część 1,
  • IN-USE część 2.

System umożliwia również certyfikację określonej powierzchni, która może znajdować się w certyfikowanym wcześniej budynku. W BREEAM certyfikowanych jest obecnie ponad 33,3 mln m2 powierzchni budynków, natomiast z tej wartości blisko 1,3 mln m2 jest objęte kilkoma certyfikatami. Rzeczywista powierzchnia certyfikowana w tym systemie wynosi więc nieco powyżej 32 mln m2. W tym zestawieniu uwzględniono również certyfikowane części budynków. W BREEAM certyfikowane są obecnie 1683 budynki, natomiast 48 z nich posiada kilka certyfikatów. Dlatego w rzeczywistości ten system obejmuje 1635 budynków.

Do tej pory w BREEAM obserwowano roczny wzrost liczby certyfikatów, którego średnie tempo wynosiło około 25% w skali roku. Natomiast obecnie przybyło prawie 210 nowych certyfikatów, co przekłada się na wzrost o 14% w skali roku (w poprzednim okresie przybyło ponad 270 certyfikatów). Można więc zauważyć znaczący spadek liczby nowych certyfikatów w tym systemie.

Biorąc pod uwagę poszczególne typy certyfikatów, najmniej przybyło certyfikatów IN-USE, bo niecałe 30, podczas gdy w poprzednim okresie było to prawie 130. Dla pozostałych typów certyfikatów średnie roczne tempo wzrostu ich liczby utrzymuje się na niemal stałym poziomie. Oceny certyfikatów BREEAM od wielu lat pozostają na bardzo wysokim poziomie – połowa budynków posiada ocenę VERY GOOD, a jedna trzecia EXCELLENT.

„Dane zawarte w raporcie wskazują, że obecnie 30% istniejących certyfikowanych budynków posiada certyfikację w systemach BREEAM In-Use lub LEED Operations and Maintenance (O+M). Tak wysoki wynik jest rezultatem m.in. realizacji przez firmy właścicielskie strategii w obszarze ESG. CPI Property Group również stawia sobie za cel wzrost – obecnie i tak dość dużej – liczby certyfikowanych budynków z portfela grupy. Nasze projekty przechodziły proces certyfikacji 10 lat temu i nadal utrzymują wysokie standardy w zakresie zrównoważonego funkcjonowania. Tego typu budynki można znacznie łatwiej i taniej dostosować do coraz nowszych zielonych wymogów. Certyfikacja staje się także istotnym warunkiem współpracy z instytucjami finansowymi. Zielone kredytowanie czy pożyczki typu SLL są dostępne jedynie dla podmiotów, które podejmują realne i policzalne działania na rzecz minimalizowania wpływu ich portfela na środowisko. Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiednie zarządzanie budynkami oparte o wyznaczniki ESG oraz konkretne ekologiczne rozwiązania implementowane w projektach istotnie wpływa na jakość portfela, jego wartość, a także atrakcyjność w oczach najemców” – uważa Michał Litewnicki, Sustainability & Innovations Manager CPI Property Group, członek zarządu PLGBC.

LEED

W systemie LEED sytuacja wyraźnie się poprawiła. W poprzednim okresie analizy odnotowano zaledwie 10 nowych certyfikatów, natomiast obecnie aż 21, co stanowi średni wzrost obserwowany w latach 2018–2021. Wszystkich certyfikatów w systemie LEED jest obecnie 267. Ponad połowę nowych certyfikatów stanowią EXISTING BUILDINGS i RECERTIFICATION, natomiast z roku na rok można zauważyć znaczący spadek nowych certyfikatów CORE & SHELL – obecnie przybyły tylko trzy nowe.

W systemie LEED oceny są również na niezmiennym, bardzo wysokim poziomie. Ponad połowę przyznano z oceną GOLD, a blisko 40% z najwyższą oceną PLATINUM.

WELL

W analizowanym okresie odnotowano siedem nowych certyfikatów WELL i obecnie liczba wszystkich certyfikatów wynosi 23 – jest to największy wzrost w ciągu trzech ostatnich lat w tym systemie.

Certyfikat ZIELONY DOM

Jest to pierwszy polski wielokryterialny system oceniający inwestycje mieszkaniowe pod kątem budownictwa zrównoważonego. Skierowany jest przede wszystkim do sektora inwestycji deweloperskich. Certyfikatem mogą być objęte budynki jedno- i wielorodzinne oraz budynki mieszkalne na wynajem. Dokument potwierdza, że budynek spełnia określone kryteria dotyczące efektywności energetycznej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Jest to rodzaj wyróżnienia dla budynków, które zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o ochronie środowiska i oszczędności zasobów naturalnych, z jednoczesnym zapewnieniem komfortu użytkownikom.

Certyfikat ZIELONY DOM może być przyznany na trzech poziomach: Standard, Premium i Prestige, w zależności od stopnia spełnienia określonych standardów zrównoważonego budownictwa. Proces uzyskania tego certyfikatu może wymagać przeprowadzenia odpowiednich analiz dla budynku oraz spełnienia szeregu kryteriów dotyczących izolacji termicznej, zużycia energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jakości powietrza wewnątrz budynku i wielu innych. Posiadanie certyfikatu jest istotne dla właścicieli budynków zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i ekonomicznej, ponieważ może przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji poprzez redukcję zużycia energii oraz zwiększyć atrakcyjność nieruchomości na rynku.

Certyfikowane budynki nowe i istniejące

Budynki nowo powstające to obiekty, które zostały certyfikowane przed lub świeżo po oddaniu ich do użytkowania. Natomiast budynki istniejące to obiekty, które zostały certyfikowane w trakcie ich użytkowania. Z uwagi na skomplikowanie niektórych systemów, w niniejszym zestawieniu znajduje się 48 budynków, które zostały certyfikowane zarówno jako nowe, jak i istniejące obiekty. Sumaryczna liczba budynków oraz sumaryczna powierzchnia będą się więc różnić od tych prezentowanych na wykresach 1 i 2.

Na marzec 2024 r. certyfikowanych jest ponad 38,5 mln m2, z czego 86% w systemie BREEAM. W analizowanym okresie odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu certyfikowanych powierzchni, które obecnie wynosi 6% w skali roku (w poprzednich okresach średnie tempo wynosiło około 25%). Największe spowolnienie zaobserwowano w systemie BREEAM ze spadkiem z 30% rocznie do 6%. Co więcej, w systemie DGNB powierzchnia zmniejszyła się o 7% w porównaniu do poprzedniego okresu. Wyjątkami są systemy ZIELONY DOM i WELL, w których roczny wzrost certyfikowanej powierzchni wyniósł odpowiednio 51% i 33%. Obecnie certyfikowana powierzchnia budynków nowo powstających wynosi ponad 60%, a pozostałą część stanowi powierzchnia certyfikowana już w chwili istnienia budynku.

W odniesieniu do poprzedniego okresu, zauważyć można spowolnienie wzrostu powierzchni budynków nowo powstających na korzyść budynków istniejących.

Nowo powstające budynki stanowią już blisko 70% wszystkich certyfikowanych budynków. Zaobserwować można znaczny roczny wzrost liczby tych obiektów, który wynosi 34% w skali roku, co przekłada się na 361 nowych budynków. Ponad 75% nowo powstałych budynków certyfikowanych jest w systemie BREEAM.

Ciekawym przypadkiem jest system ZIELONY DOM, który pomimo swojego debiutu w 2022 r., obejmuje już niemal 7% tego zestawienia. Roczny wzrost certyfikacji istniejących budynków utrzymuje się na podobnym poziomie jak w poprzednim analizowanym okresie i wynosi obecnie nieco ponad 14%. W tym przypadku niezmiennie niemal wszystkie istniejące obiekty podlegają certyfikacji w systemie BREEAM.

Rodzaje certyfikowanych budynków

rys3 zrownowazony

RYS. 3. Liczba certyfikowanych budynków mieszkalnych w poszczególnych systemach

Powierzchnie biurowe przez wiele lat prowadziły w tym zestawieniu, a w marcu ubiegłego roku wyprzedziła je certyfikowana powierzchnia obiektów magazynowo-przemysłowych. Podobnie jak w poprzednich latach, system BREEAM stanowi większość w niemal wszystkich branżach. Wyjątkiem jest hotelarstwo, które zdecydowanie częściej certyfikuje budynki w systemie LEED. Natomiast w branży budownictwa mieszkaniowego zaczyna mocno wzrastać udział systemu ZIELONY DOM.

Nowoczesna powierzchnia biurowa na koniec 2023 r. wynosiła niecałe 13,1 mln m2, z czego ponad 95% podlega już certyfikacji. Biorąc pod uwagę roczny wzrost tego udziału, można się spodziewać, że w przyszłym roku certyfikowana powierzchnia biurowa będzie równoznaczna z nowoczesną powierzchnią biurową w Polsce.

Budownictwo mieszkaniowe

Certyfikacja budynków mieszkalnych wykazuje jeszcze bardziej intensywny wzrost, w porównaniu z ubiegłym rokiem. W tegorocznym zestawieniu certyfikowanych jest już blisko 280 takich inwestycji, co stanowi roczny wzrost o ponad 60% (RYS. 3). Najwięcej nowych budynków odnotowano w systemie ZIELONY DOM – 68 domów, a następnie BREEAM – 36 domów, oraz jeden w systemie LEED.

Opracowano na podst. raportu PLGBC „Zrównoważone certyfikowane budynki 2024”

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.