Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Cz. 4. Założenia dotyczące kosztorysowania oraz poszczególnych robót z uwzględnieniem ich specyfiki na przykładzie renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie, fot. Dräger

Poznaj zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie, fot. Dräger

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych zbiornikach może się diametralnie różnić ze względu na ich różny stan techniczny w danym momencie. Z drugiej zaś strony bazowanie na cenach za danego typu usługi również może okazać się nieporozumieniem.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie pociąga za sobą wielorakie konsekwencje. Dziś ogłaszanych jest wiele przetargów, do których nie zgłaszają się żadni oferenci lub wszystkie zgłoszone oferty opiewają na znacznie wyższe kwoty, niż przewidział to budżet inwestorski i przetargi są unieważniane.

Zbyt nisko ustalony budżet to realne niebezpieczeństwo wyboru niewłaściwego projektanta, wykonawcy i technologii, a więc bardzo duże ryzyko dla dotrzymania terminu wykonania prac, zwiększonych kosztów inwestycji, ale przede wszystkim dla jakości efektu prac i trwałości nowych powłok ochronnych zbiornika, a zatem okresu użytkowania do czasu kolejnej renowacji.

Budżet powinien wynikać z sumowania wstępnych, aktualnych wycen poszczególnych prac (projektowania, osuszania, rusztowań, usuwania istniejących warstw i ich utylizacji, iniekcji, prac naprawczych betonu, wykonania nowej powłoki i kosztów materiałów) i być powiększony o 10%. Bazowanie na danych z przeszłości lub z tzw. trzeciej ręki, czyli na informacjach od znajomych, którzy niedawno zlecali tego typu prace dla każdego elementu tej wyceny podanego powyżej, w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka.

Tworzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie szczegółowego projektu

Najczęściej do przygotowania kosztorysów prac budowlanych wykorzystywany jest Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR). Jednak dla tak specjalistycznych prac zastosowanie KNR jest niezasadne, ponieważ wiele pozycji przyjmuje się na zasadzie podobieństwa, tylko że podobieństwo to jest wirtualne, a przy renowacjach np. zbiorników betonowych na ciecze jedynym podobieństwem jest to, że remontowany jest zbiornik, natomiast wszystko za każdym razem jest inne.

Teoretycznie powinien powstać spis wszystkich pozycji cenotwórczych na podstawie projektu wykonawczego, a następnie przedmiar poszczególnych zakresów wykonany z natury. Jednak niemożliwe do oszacowania jest np. określenie ilości metrów bieżących rys w konstrukcji betonowej, gdy powierzchnia betonu zakryta jest starą powłoką z żywicy i osadami ze ścieków. W związku z tym w kosztorysie pewne rzeczy muszą być przyjmowane w przybliżeniu i umożliwiać rozliczenie obmiarem powykonawczym, a nie ryczałtem. Jednak te przybliżenia mogą dotyczyć wyłącznie wielkości poszczególnych zakresów, a absolutnie nie ich ilości jako osobnych pozycji.

W przypadku braku jednej z pozycji kosztorysowej, a następnie ofertowej, jeden wykonawca (zgodnie ze sztuką budowlaną) po wcześniejszej wizji lokalnej w ramach przetargu zauważy i doda do swojej oferty brakującą pozycję, a inny już nie. Bywa, że wcale nie pofatyguje się na taką wizję lokalną.

Oczywiście wartość oferty rzetelnego wykonawcy, który uwzględni w niej więcej, wzrasta i często właśnie z tego powodu jego oferta jest odrzucana, a wcale nie musi oznaczać, że ten wykonawca jest droższy, tylko że proponuje inwestorowi więcej niż inny.

Niestety często przetargi na skomplikowane prace remontowe wygrywają wykonawcy, którzy ograniczają swoje oferty do zakresów przewidzianych w opisie dokumentacji przetargowej, a następnie występują z licznymi protokołami konieczności wykonania prac dodatkowych z naliczanymi wysokimi kosztami.

Jak widać, na poprawne skosztorysowanie ma silny wpływ dobry projektant, który w projekcie uwzględni wszystkie niezbędne pozycje prac, a z kolei jakość sporządzenia kosztorysu ma znaczenie dla właściwego wyboru wykonawcy. Tak więc kosztorysowanie jako czynnik ryzyka może mieć istotny wpływ na to, czy nie zostanie przekroczony budżet, jeżeli nie zostaną uwzględnione w nim pewne koszty, które wykonawca będzie zmuszony ponieść i które przeniesie na inwestora. Jednocześnie na końcową jakość, gdy z powodu zbyt nisko oszacowanych kosztów/budżetu nie będzie możliwe zatrudnienie rzetelnego wykonawcy.

Niewłaściwy wybór projektanta

W zakresie projektowania renowacji betonowych zbiorników w oczyszczalniach ścieków nie można poprzestać na doborze odpowiedniej technologii powierzchniowej ochrony betonu [1].

W ramach takiego projektu należy uwzględnić wiele elementów projektowych jako kompatybilny system produktów kompleksowo wyczerpujący potrzeby danego projektu z indywidualnym podejściem w dopasowywaniu rozwiązań i metod wykonania poszczególnych zakresów prac do przedmiotowego zadania projektowego.

Wybór metody przygotowania podłoża

Rozpoczyna ją ustalenie metody usunięcia pozostałości istniejących powłok na powierzchni betonu, które w zależności od stopnia skorodowania betonu mogą się różnić rodzajem obróbki mechanicznej (szlifowanie, piaskowanie, hydromonitoring lub piaskowanie w osłonie wodnej), jak również jego stopniem, tzn. siłą/intensywnością, np. różnica ciśnienia strumienia wody przy obróbce strumieniowej, czyli hydro­monitoringu (500 barów/1000 barów/2500 barów).

Niestety przy projektach remontowych nie ma innego sposobu jednoznacznego ustalenia optymalnej metody i jej stopnia niż przeprowadzenie prób na obiekcie.

Takie próby najczęściej są wykonywane w ramach ekspertyzy technicznej poprzedzającej opracowanie projektu.

Obróbka ta musi być na tyle metodą agresywną, żeby usunęła wszystkie pozostałości po starych powłokach i skorodowanej struktury powierzchniowej betonu do zdrowej jego substancji, ale jednocześnie niezbyt agresywna, aby nie spowodowała zbyt dużych ubytków w strukturze betonu, co jest kłopotliwe zwłaszcza w przypadku starych konstrukcji i przy niższej klasie betonu, ponieważ im więcej substancji konstrukcji betonowej zostanie usuniętych, tym więcej trzeba będzie odtworzyć, co wpływa na zwiększenie kosztów renowacji. Jeżeli jednak beton zostanie tylko oczyszczony powierzchniowo i pozostanie jego osłabiona struktura przez korozję, to po krótkim czasie wznowienia użytkowania, nowa powłoka może zacząć odpadać od słabej powierzchniowo struktury.

Gdyby jednak taka próba na potrzeby projektu nie została przeprowadzona, a podana w projekcie metoda przygotowania powierzchni zastała dobrana na zasadzie założeń teoretycznych, to taka informacja powinna być w nim odnotowana. W przeciwnym razie może wprowadzać w błąd wykonawców, zwłaszcza na etapie przygotowania ofert, co może skutkować wzrostem realnych kosztów wykonania tej czynności lub obniżeniem jakości w przypadku przyjętej w projekcie metody o zbyt niskiej agresywności i wykonanie tej czynności zgodnie z założeniami projektowymi.

Iniekcje rys

Drugą kwestią, jaką powinien przewidzieć projektant, jest iniekcja rys w konstrukcji betonowego zbiornika. Niestety na tym etapie można opracować ją tylko teoretycznie. Ponieważ istniejące rysy stają się widoczne dopiero po dokładnym oczyszczeniu naprawianych powierzchni betonu i usunięciu zanieczyszczeń powstałych w wyniku obróbki mechanicznej. Jednak w projekcie należy założyć, że wykonawca powinien skrupulatnie zinwentaryzować wszystkie rysy w betonie i zgodnie z normą EN-PN 1504-5 [2] podzielić je na trzy kategorie: D, F i S.

Rysy przebiegające pionowo zaliczamy do kategorii D, gdyż są to rysy poddawane naprężeniom dynamicznym w wyniku powtarzających się odkształceń. Rysy tego typu powinny być zespojone za pomocą elastycznego iniektu z żywicy poliuretanowej w ramach naprawy niekonstrukcyjnej.

Rysy przebiegające w kierunku poziomym są rysami kategorii F i zgodnie z normą powinny być iniektowane za pomocą produktów na bazie żywicy epoksydowej, która jest wykorzystywana tam, gdzie występują wymagania dla napraw konstrukcyjnych w istniejących projektach budowlanych, aby wzmocnić konstrukcje betonowe dzięki wypełnieniu przenoszącemu obciążenia. Przywraca ona integralność konstrukcji spękanych elementów oraz zapewnia ciągłe przenoszenie obciążeń przez wypełnioną rysę.

Rysy z wyciekiem wody należą do kategorii S, do wypełnienia iniektami typu „S”, które są produkowane na bazie poliuretanów lub akryli, które w stanie utwardzonym mogą wielokrotnie pęcznieć na skutek adsorpcji wody. Wyroby iniekcyjne służą do wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie, wykorzystując ich pęcznienie wewnątrz materiału.

Produkty iniekcyjne typu S stosuje się zazwyczaj do wstępnej iniekcji rys z wyciekiem wody (nawet pod ciśnieniem hydrostatycznym) celem zatrzymania penetracji wody w rysie. Następnie spękania wypełniane są iniektem typu F lub D, w zależności od kierunku przebiegu rysy w celu trwałego zespojenia pękniętej konstrukcji.

Pominięcie zagadnienia iniekcji rys w projekcie lub pominięcie podziału rys na poszczególne kategorie spowoduje pękanie w miejscach zarysowań konstrukcji powłoki ochronnej i degradację betonowej konstrukcji zbiornika.

Bariera przeciwwilgociowa

Gdy podczas próby przygotowania podłoża w ramach ekspertyzy technicznej beton w zbiorniku jest oczyszczony i wysuszony, to dobra okazja do skontrolowania, czy w przypadku zbiornika posadowionego w gruncie poniżej poziomu wód gruntowych nie występuje negatywne parcie wód zewnętrznych.

Parcie wody uznaje się za pozytywne, gdy woda występuje po tej samej stronie co powłoka ochronna [3]. Woda dociska powłokę ochronną do przegrody i struktura konstrukcji przegrody jest sucha. Natomiast parcie negatywne określa się w sytuacji, gdy woda występuje po przeciwnej stronie przegrody, gdzie nie ma powłoki. W takiej sytuacji struktura konstrukcji przegrody jest mokra, a woda odrywa powłokę od przegrody.

Jeżeli struktura betonu po powierzchniowym wysuszeniu staje się ponownie wilgotna przez przesączanie się przez nią wody zewnętrznej, to projekt powinien przewidzieć rozwiązanie tego problemu.

Pierwszym możliwym wariantem jest odkopanie ścian zewnętrznych, osuszenie konstrukcji betonowego zbiornika i skuteczne zaizolowanie go od zewnątrz.

Jeżeli nie ma możliwości ingerencji z zewnątrz, to należy przewidzieć wykonanie iniekcji kurtynowych, przewiercając się przez ściany zbiornika od jego wnętrza i wstrzykując odpowiednie ilości żelu akrylowego do iniekcji kurtynowych wokół zbiornika.

W przypadku małego nasilenia negatywnego parcia wody z zewnątrz można ją powstrzymać, wykonując na powierzchni dna i ścian po wewnętrznej stronie zbiornika epoksydowo-cementowej bariery przeciwwilgociowej przed wykonaniem powłoki ostatecznej (jednak to rozwiązanie minimalizuje ryzyko, ale nie eliminuje go całkowicie). Jeżeli ten aspekt nie zostanie uwzględniony w projekcie, to występuje bardzo duże ryzyko poważnych uchybień w jakości renowacji i grozi odspajaniem się nowo wykonanej powłoki ochronnej [4].

Taka sytuacja uniemożliwia użytkowanie zbiornika i prace muszą być wykonane ponownie po rozwiązaniu kwestii wilgotnej struktury betonowej konstrukcji zbiornika, co spowoduje ogromne konsekwencje finansowe.

Jeżeli nie zostały przeprowadzone badania w tym zakresie w ramach oceny stanu technicznego lub ekspertyzy technicznej poprzedzającej fazę projektowania, to w ramach projektowania należy zbadać to zjawisko.

Pierwszym możliwym sposobem jest po wysuszeniu zbiornika do stanu optycznie suchego naklejenie w kilku miejscach na ściany arkusza grubej folii, mocując szczelnie jego krawędzie na okres kilku dni. Jeżeli po usunięciu arkuszy folii powierzchnia betonu w tych miejscach zrobi się wyraźnie ciemniejsza, będzie to oznaką, że z głębi struktury betonu wychodzi wilgoć. W miejscach niezakrytych folią wilgoć ta będzie stopniowo parowała i może być niemożliwa do zaobserwowania.

Taka sytuacja może oznaczać, że struktura betonu jest wilgotna ze względu na podciąganie wilgoci z zewnątrz lub ze względu na bardzo duże nagromadzenie się wilgoci przez głęboką penetrację wody ze zbiornika użytkowanego z uszkodzonymi powłokami na wewnętrznych jego ścianach.

Zanim wdroży się kosztowne izolowanie zbiornika z zewnątrz, należy zbadać, jaka jest wilgotność struktury betonowych ścian zbiornika w różnych warstwach grubości ścian. W tym celu należy wykonać odwierty w ścianach i zbadać wilgotność pobranych próbek. Jeżeli wraz ze wzrostem głębokości beton ma mniejszą wilgotność, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że beton jest nasiąknięty wodą z wewnątrz zbiornika i wystarczy wydłużyć czas suszenia. Jeżeli jednak wilgotność betonu wzrasta wraz ze zwiększaniem głębokości pobierania próbek (im bliżej zewnętrznej powierzchni ścian, tym wilgotność betonu jest większa), to w takim przypadku możemy mieć pewność, że wilgoć pochodzi z zewnątrz i należy wdrożyć działania zaradcze polegające na zaizolowaniu ścian od zewnątrz.

Naprawa betonu

Kolejnym ważnym elementem projektu renowacji są właściwie dobrane zaprawy naprawcze do odtworzenia ubytku struktury betonu [5]. To zagadnienie reguluje trzeci rozdział normy EN-PN 1504-3 [6], która określa różne przypadki, w których należy stosować materiały naprawcze różnych klas (TABELA 1). Przede wszystkim rozróżnia naprawy konstrukcyjne od napraw niekonstrukcyjnych.

tab1 zarzadzanie ryzykiem

TABELA 1. Określenie wymagań dla napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych zgodnie z normą EN-PN 1504-3

Konstrukcyjne to uszkodzenia powodujące ryzyko utraty nośności konstrukcji, niekonstrukcyjne zaś to uszkodzenia bez ryzyka utraty nośności konstrukcji. Jednak używane materiały naprawcze nie powinny swoimi parametrami różnić się istotnie od parametrów betonu naprawianej konstrukcji, dlatego dobór odpowiednich materiałów każdorazowo musi być poprzedzony badaniami betonu naprawianego zbiornika.

W związku z klasą ekspozycji środowiskowej do remontów zbiorników w oczyszczalniach ścieków powinny być stosowane tylko zaprawy naprawcze odporne na siarczany.

W celu wyeliminowania ryzyka wynikającego z zastosowania niewłaściwych materiałów naprawczych należy po wykonaniu pierwszego fragmentu napraw przy użyciu tych materiałów zbadać metodą pull off wytrzymałość naprawionej struktury betonu na rozrywanie. Jeżeli nie uzyska ona wytrzymałości o wartości minimum 1,0 MPa, to należy podjąć decyzję o zmianie używanego materiału naprawczego i ponowić test po zastosowaniu próbnym wybranego materiału.

Fasety narożnikowe

Projekt powinien uwzględniać przed nakładaniem powłoki ochronnej wykonanie w wewnętrznych narożnikach połączenia dna zbiornika i jego ścian zaokrąglone fasety, ponieważ w przeciwnym razie powłoka w tym miejscu może okazać się nieszczelna z powodu braku jej ciągłości, co następnie może skutkować wnikaniem wody zanieczyszczonej substancjami korozyjnymi w strukturę betonu i wywoływać jego korozję pod powłoką w tym obszarze.
Należy zwrócić uwagę na ten element podczas odbiorów robót i w razie zastrzeżeń zalecić wykonawcy uzupełnienie tego detalu.

Uszczelnienie armatury

Kolejnym ważnym zagadnieniem projektowym jest uszczelnienie wszystkich przejść rurowych przez ściany zbiornika, zwłaszcza jeżeli po stronie wyjścia rur ze zbiornika na zewnątrz strefa ta jest zanurzona w wodzie (drugi zbiornik z cieczą lub grunt poniżej poziomu wód gruntowych. W takim miejscu należy wykonać głęboką bruzdę wokół przechodzącej przez przegrodę rury i wypełnić ją materiałem pęczniejącym w kontakcie z wilgocią.

Powłoka ochronna

Dziś jeszcze często spotyka się w wytycznych do projektowania zbiorników dla oczyszczalni ścieków nisko agresywną klasę ekspozycji XA1 [7], co według specjalistów z tej dziedziny jest dużym nieporozumieniem. Klasa ekspozycji XA1 według normy PN EN 206-1 to środowisko o średniej agresywności chemicznej jak w TABELI 2.

tab2 zarzadzanie ryzykiem

TABELA 2. Klasy ekspozycji betonu XA zgodnie z normą PN-EN 206:2014 „Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”


1) Grunty gliniaste o przepuszczalności 105 m/s mogą być przesunięte do niższej klasy.


2) Metoda badania przewiduje ekstrakcję SO42– z użyciem kwasu chlorowodorowego; alternatywnie można zastosować ekstrakcję wodną, jeżeli takie badania były już wcześniej w miejscu stosowania betonu.


3) W przypadku, gdy istnieje ryzyko akumulacji jonów siarczanowych w betonie na skutek cyklicznego wysychania i nawilżania


lub podciągania kapilarnego, wartość graniczną 3000 mg/kg należy zmniejszyć do 2000 mg/kg. źródło: [8]

Analizując te jakże niskie wymagania, można dojść do wniosku, że założenia do tych wymagań powstawały tylko w oparciu składu ścieków na wejściu, czyli wkładu. Takie rozumowanie wydaje się logiczne, bo przecież nikt nie dodaje do ścieków komunalnych żadnych agresywnych substancji jak kwasy, ługi itd.

Jednak na początku lat 90. ubiegłego wieku ustalono, że skład chemiczny ścieków zawierający różnego rodzaju kwasy organiczne i tłuszczowe staje się wysoce agresywny dopiero wraz z przebiegiem procesów ich oczyszczania. Staje się tak za przyczyną bakterii zjadających masę organiczną, w procesie mechanizmu rozkładu masy organicznej w ściekach. Proces ten implikuje bardzo kwaśne środowisko na poziomie 3 lub nawet 2 pH, które jest dla betonu bardzo agresywne korozyjnie. Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania na potrzeby oczyszczalni ścieków stale się zmieniają i zarówno projektanci, jak i wykonawcy nie w pełni się do nich stosują, co niestety obniża funkcję użyteczności tych konstrukcji.

W związku z powyższym dobranie właściwego rozwiązania technicznego w odniesieniu do powłoki ochronnej [9] wymaga dużego doświadczenia w tej dziedzinie i stałego aktualizowania wiedzy w tym zakresie.

Podsumowując wnioski dotyczące postawionej na wstępie tezy, że zmiany jakościowe i ilościowe ścieków komunalnych, do jakich doszło w latach 1990–2010 w znacznym stopniu wpłynęły na ich agresywność chemiczną w stosunku do betonowych konstrukcji i budowli w obrębie infrastruktury sektora gospodarki wodno-ściekowej, wywołując reperkusje odnośnie do wytycznych w zakresie kryteriów wyboru stosowanych materiałów do ochrony powłokowej tych konstrukcji, warto przeanalizować przydatność różnych typów technologii w tym nowym świetle informacji i wybrać system/produkt spełniający wymagania.

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru projektanta

W zakresie konwencjonalnego projektowania na potrzeby budownictwa ogólnego nie są wykorzystywane ujęte powyżej informacje, normy i zasady. Dlatego tak ważnym jest, żeby tego typu projekty sporządzali tacy projektanci, którzy specjalizują się w technologiach do naprawy i ochrony betonu. Tacy, którzy mają doświadczenie i już wcześniej opracowywali przynajmniej trzy podobne projekty. Jednak ze względu na liczne zmiany dotyczące wytycznych do projektowania w tym segmencie potrzebna jest ciągła aktualizacja wiedzy i informacji, dlatego nie jest dobre wykorzystywanie doświadczenia zdobytego w latach 90., gdyż technologie, które wtedy były adekwatne do poziomu agresywności klasy ekspozycji w ściekach, dziś są niewystarczające i rutynowe powtarzanie ich dziś stwarza poważne ryzyko obniżenia jakości do poziomu utraty funkcji użyteczności naprawianego zbiornika1)

Działania projektanta przy planowaniu prac renowacyjnych nie mogą ograniczać się do pracy przy biurku, ponieważ wiele rzeczy wymaga oględzin, pomiarów, badań i prób na obiekcie przed ustaleniem właściwego rozwiązania dla danego detalu.

Wybór projektanta bez wystarczającego doświadczenia stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych zagrożeń dla powodzenia projektu i w takiej sytuacji zalecane jest przed przyjęciem dokumentacji projektowej sprawdzenie jej w ramach dodatkowych konsultacji z rzeczoznawcą budowlanym w zakresie naprawy i ochrony betonu pod kątem jej kompletności rozwiązań detali projektowych.

Jednak takie zatwierdzenie nie powinno być ograniczone do wyboru materiału powłokowego. Powinno ono dotyczyć kompleksowego systemu kompatybilnych produktów i nie tylko pod kątem ostatecznie osiąganych parametrów końcowych poszczególnych materiałów.

Bardzo istotnym z punktu widzenia późniejszego ryzyka dotrzymania terminów końcowych jest skorelowanie czasu uzyskiwania wytrzymałości materiałów, jakie muszą być uzyskane w momencie nakładania kolejnej warstwy lub poddawania obciążeniom użytkowym z czasem przerw technologicznych przyjętych w szczegółowym harmonogramie prac. Jeżeli bowiem zastosowane materiały naprawcze wymagają dziesięciu dni na pełne związanie i wyschnięcie do czasu powlekania ich żywicami, a przerwa technologiczna w harmonogramie przewiduje tylko trzy dni, to taki materiał trzeba wyeliminować i zastąpić go innym, który spełni to wymaganie. Ważne więc jest, aby lista kontrolna takich parametrów porównywała je z założeniami w harmonogramie.

Błędy w założeniach dotyczących wyboru metody wykonywania poszczególnych prac

W związku z wysokim stopniem zależności doboru optymalnych metod poszczególnych etapów prac renowacyjnych od aktualnego stanu technicznego betonowej konstrukcji naprawianego zbiornika i ogólnej kondycji istniejących w nim powłok ochrony betonu, założenia dotyczące tego wyboru powinny wynikać z przeprowadzonych w tym zakresie wcześniejszych prób i testów.

Założenia teoretyczne stwarzają ryzyko, że metody nie będą adekwatne do danej sytuacji.

W zakresie tego zagadnienia można wyróżnić metody dotyczące:

  • przygotowania podłoża,
  • aplikacji materiałów naprawczych,
  • zabezpieczenia przed negatywnym parciem wód zewnętrznych,
  • aplikacji materiałów powłokowych.

Celem weryfikacji wybranych metod wykonywania poszczególnych etapów prac, zwłaszcza jeżeli zostały one przyjęte do projektu na zasadzie założeń teoretycznych, co w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków tego czynnika ryzyka, należy każdy kolejny etap prac rozpoczynać od wykonania pól testowych, by następnie potwierdzić lub wykluczyć daną metodę przez zbadanie jej rezultatu.

Najważniejszym zagadnieniem tego obszaru jest metoda przygotowania podłoża. Wobec tego należy polecić, aby wykonawca przygotował kilka różnych pól testowych różnymi metodami (piaskowaniem, obróbką hydrodynamiczną przy ciśnieniu 500, 1000 i 2000 barów), a następnie zbadać przygotowane podłoże metodą pull off w zakresie wytrzymałości na rozrywanie i wielkości ubytku substancji wymagającej jej odtworzenia. Po takim teście można z łatwością wybrać taką metodę, która nie powoduje dużej utraty zdrowej tkanki konstrukcji betonu i jednocześnie wystarczająco oczyszcza powierzchnię betonu ze słabych mechanicznie części struktury zbiornika.

Metoda przygotowania podłoża

Założenie zbyt delikatnej metody przygotowania podłoża pociąga za sobą niebezpieczeństwo pozostawienia osłabionej tkanki w wyniku korozji i słabej siły przyczepności nakładanych na nie nowych materiałów, a w wyniku tego, odspajania się ich od słabego podłoża, co może uniemożliwić użytkowanie zbiornika. Jednak zbyt agresywna metoda może w istotny sposób wpłynąć na wzrost kosztów renowacji, ponieważ może się okazać, że zbyt dużo tkanki/substancji konstrukcji zostanie w ten sposób usunięta (nie tylko ta słaba pod wpływem korozji, lecz również zdrowa) i wzrośnie ilość potrzebnego do wbudowania materiału naprawczego celem jej odtworzenia, podnosząc koszty renowacji.

Metoda aplikacji materiałów naprawczych

W sytuacji występowania małego zaawansowania korozji betonu i zakresu jego naprawy ograniczonego do napraw punktowych, prace te należy wykonać metodą ręczną, gdyż użycie w takiej sytuacji metody maszynowej celem skrócenia czasu trwania tego etapu prac, spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów w wyniku strat materiału w stosunku do oszczędności czasu. Jednak gdy sytuacja jest odwrotna, to znaczy prace te należy wykonać całopowierzchniowo, więc zakres ich jest duży, to nieadekwatna jest metoda ręcznego wykonywania tych prac, ponieważ wpłynie to na wydłużenie czasu trwania wykonywania napraw. Podobnie więc przy tym zagadnieniu jak poprzednio, nie jest możliwe założenie adekwatnej metody, projektując zza biurka bez prób, oględzin i przedmiaru z natury.

Metoda zabezpieczenia przed negatywnym parciem wód gruntowych/zewnętrznych

W przypadku zbiornika posadowionego w gruncie nie wystarczy stwierdzenie, że poziom posadowienia jest poniżej lub powyżej poziomu wód gruntowych. Ponieważ nawet w tym drugim, bardziej korzystnym przypadku istnieje zagrożenie, że w deszczowym okresie nasycenie gruntu wodą może być duże i utrzymywać się długo, co w sytuacji nieskutecznych izolacji na zewnętrznej powierzchni zbiornika może skutkować przesączaniem się wody przez betonową konstrukcję.

Niestety nie ma prostej metody sprawdzenia, czy w danym projekcie ten problem występuje, czy nie. Jednak gdy wiemy, że takie zjawisko występuje, to należy wybrać adekwatną metodę rozwiązania tego problemu.

Oczywiście najbardziej skutecznym jest odkopanie zbiornika od zewnątrz i wykonanie na ścianach izolacji. To jedyna metoda, która pozwala na bieżącą ocenę efektu wykonywanej pracy. Jednak gdy teren wokół zbiornika jest utwardzony, głębokość posadowienia znaczna, wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej, to wykonanie wykopu może się wiązać z uniemożliwieniem wchodzenia do zbiornika nawet przez długi czas. Dodatkowo takie rozwiązanie może okazać się bardzo kosztowne. Jednocześnie w najwyższym stopniu redukuje ryzyko związane z delaminacją powłok ochronnych w przyszłości z powodu wilgotnego podłoża z powodu przesiąkania wilgoci z zewnątrz.

Drugą możliwą metodą jest wykonanie iniekcji kurtynowej, której koszt może być również wysoki, nie występują przy tej metodzie uciążliwości związane z wykopami, jednak nie mamy możliwości kontroli wytwarzanej kurtyny przy zewnętrznej powierzchni ścian, co za tym idzie skuteczności zewnętrznej izolacji.

Najtańszym, z najkrótszym czasem wykonania i najmniej uciążliwą dla równoległego wykonywania innych prac jest wykonanie bariery epoksydowo-cementowej od wewnętrznej (negatywnej) strony zbiornika. Jednak skuteczność tego rozwiązania i stopień redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków przesączania się wilgoci przez ściany od zewnątrz jest najniższy z analizowanych przypadków.

Metoda aplikacji powłoki ochronnej

W zakresie doboru optymalnej metody aplikacji powłok ochronnych betonowej konstrukcji zbiornika należy poruszyć dwie kwestie: wpływu na czas trwania aplikacji i zagrożenia obniżonej jakości ze względu na wadliwe stosowanie metody aplikacji ręcznej.

Wpływ wyboru metody aplikacji powłoki na czas trwania prac

Jeżeli z określonych powodów, w ogólnych założeniach inwestycyjnych przewidziano krótki czas na przeprowadzenie całej renowacji, to w projekcie należy uwzględnić maszynową metodę aplikacji powłoki. Metoda ta pozwala uzyskać znacznie większą wydajność aplikacji w przeliczeniu na liczbę pracujących w zbiorniku osób w porównaniu do aplikacji ręcznej, czego nie da się zrekompensować zwiększeniem liczebności brygady, ponieważ do takiego zbiornika fizycznie nie zmieści się duża liczba ludzi.

Dodatkowo, aplikacja natryskowa pozwala nałożyć na powierzchnię ścian betonowych powłokę o odpowiedniej grubości w jednej operacji, gdy taką samą grubość powłoki wykonywaną metodą ręczną (za pomocą wałków) trzeba nakładać w trzech kolejno nakładanych warstwach (cyklach roboczych). Gdzie każda kolejna warstwa może być nakładana dopiero gdy wcześniejsza odpowiednio zwiąże/stwardnieje, co najczęściej trwa 12–24 godz. Wobec czego wybór metody aplikacji w projekcie z ograniczonym czasem na jego realizację stwarza realne zagrożenie niedotrzymania tego terminu.

Zagrożenia obniżonej jakości ze względu na wadliwe stosowanie metody aplikacji ręcznej

Przy wyborze ręcznej metody aplikacji powłoki, warto zwrócić uwagę na ryzyko wynikające z opisanej powyżej wielowarstwowej budowy powłoki. Żywice używane do wykonywania powłok ochronnych betonu są błyszczące zarówno w postaci ciekłej zaraz po nałożeniu warstwy na podłoże, jak i po wyschnięciu.

Biorąc pod uwagę, że prace są prowadzone w zamkniętych zbiornikach oświetlanych tylko sztucznym oświetleniem, które poprzez gęstą konstrukcję rusztowań nie oświetla powierzchni ścian równomiernie, bardzo łatwo jest pominąć fragment powierzchni przy nakładaniu kolejnej warstwy materiału w tym samym kolorze.

Takie miejscowe pocienienie powłoki będzie skutkowało pogorszeniem właściwości użytkowych, jak szczelność, nasiąkliwość, odporność chemiczna i zdolność przesklepiania rys. Przecież gdyby nie miało to znaczenia, to w ogóle tej kolejnej warstwy nie trzeba byłoby wykonywać.

W celu wyeliminowania takiego ryzyka należy ująć w wymaganiach projektowych używanie naprzemiennie różnych kolorów żywicy na kolejno nakładane warstwy, np. pierwsza warstwa czerwona, druga szara i trzecia ponownie czerwona:

  • po pierwsze, to ułatwia pracę,
  • po drugie, kontrolę dla nadzoru,
  • po trzecie, ułatwia wykonanie dokumentacji fotograficznej, ale przede wszystkim eliminuje ryzyko, że wykonywana powłoka będzie miała zbyt małą grubość, by uzyskać deklarowane właściwości użytkowe.

Założenie zbyt krótkiego czasu na realizację projektu

Przy zbyt krótkim czasie na renowację istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo obniżenia jakości końcowego efektu prac. Przy pracach z wykorzystaniem żywic reaktywnych jest wymaganych wiele przerw technologicznych potrzebnych na suszenie, schnięcie, wiązanie i przyrost wytrzymałości. Nie tylko po zakończeniu prac całościowo, ale również pomiędzy poszczególnymi etapami prac.

Jeżeli analiza harmonogramu prac przeprowadzona w ramach monitorowania zagrożeń uwzględniająca niezbędne przerwy technologiczne na utwardzanie się materiałów i nabieranie wytrzymałości wskazuje na krytyczny termin w stosunku do planowanego, to należy zmienić przyjęte rozwiązania materiałowe na szybkosprawne, takie, które zamiast 5–10 dni potrzebują tylko kilku godzin na pełne utwardzenie. Jednak należy przy tym pamiętać, że kosztem skrócenia czasu realizacji projektu zostaną zwiększone koszty inwestycji, ponieważ wysoce specjalistyczne materiały mogą być znacznie droższe od standardowych. Jednak, gdy utrzymanie czasu przywrócenia zbiornika do użytkowania jest bardzo ważne, to warto na takie zmiany się zdecydować.

Kolejnymi elementami pozwalającymi na skrócenie czasu realizacji projektu renowacyjnego są:

  • wybór wykonawcy z dużym potencjałem zasobów ludzkich,
  • wybór technologii, metody i wykonawcy umożliwiających aplikację maszynową techniką natryskową i materiałów powłokowych o krótkim czasie pełnego utwardzania umożliwiającego napełnienie zbiornika już po dwóch dniach od zakończenia prac zamiast takich, które potrzebują do tego siedem dni, jak materiały standardowe.

Brak okresu karencji na dojrzewanie powłoki

Bardzo często przy napiętych terminach realizacji prac harmonogram przewiduje ich wykonywanie niemalże do ostatniej chwili do przekazania obiektu do użytkowania. Niestety w takich sytuacjach zapomina się, że standardowe żywice stosowane powszechnie do wykonywania powłok ochronnych konstrukcji betonowych, choć po 24 godz. dotykowo sprawiają wrażenie wyschniętych, to jednak do pełnego ukształtowania wiązań chemicznych w ich strukturze potrzebne jest zazwyczaj siedem pełnych dni. Obciążenie chemiczne wynikające z napełnienia zbiornika ściekami prędzej z bardzo dużym prawdopodobieństwem uszkodzi te nie w pełni wykształcone wiązania chemiczne. Przynajmniej częściowo rozpuści taką powłokę, wypłukując pojedyncze cząsteczki z niestabilnej struktury molekularnej o małej sile wiązania międzycząsteczkowego.

Niestety takie przypadki nie są rzadkie, a ich skutki to obniżona trwałość i zdecydowanie krótszy czas użytkowania zbiornika do kolejnej renowacji.

Z tego względu celem zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia takiego czynnika warto wybierać do zastosowania technologie szybkosprawne skracające ten czas do dwóch dni.

Zbyt szybkie rozpoczęcie aplikacji powłok

Zbyt krótki czas na realizację renowacji stwarza ryzyko, że wykonawca, chcąc uniknąć kar umownych za nieterminowe zakończenie prac, zmuszony jest do rozpoczęcia aplikacji powłok, zanim struktura betonowej konstrukcji zbiornika zostanie wysuszona do odpowiedniego poziomu wilgotności. Najczęściej wilgotność resztkowa w betonie dla aplikacji standardowych żywic jest określana na < 4%. Jednak w zamkniętym zbiorniku z jednym małym wejściem na jego szczycie trudno jest wymusić recyrkulację powietrza, aby odprowadzać wilgoć w szybkim tempie. Zwłaszcza gdy na całej powierzchni betonu zostały wcześniej nałożone duże grubości cementowych zapraw naprawczych, które przecież są przed nakładaniem rozrabiane z wodą. W takiej sytuacji należy się spodziewać, że powłoka będzie ulegała delaminacji od podłoża betonowego. Jednak przy wyborze materiałów o dużej tolerancji dla wilgotnego podłoża w chwili ich aplikacji prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków wynikających z tego czynnika jest niemal zerowe.

1) Więcej informacji o klasach agresywności znaleźć można w artykule „Polimocznikowe nawierzchnio-izolacje vs posadzki epoksydowe na parkingach”, IZOLACJE nr 3/2019 s. 84

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Literatura

1. A. Berenguel, szkolenie techniczne firmy BASF „Water management – Clean Water”, Treviso 2016.
2. EN-PN 1504-5:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu”.
3. E.C. Bolivar, Szkolenie techniczne firmy BASF, „Water management – Waste Water”, Barcelona 2017.
4. E. Seyhan, Szkolenie techniczne firmy BASF, „Waterproofing – Surface preparation”, Treviso 2014.
5. M. Suchan, „Wymagania techniczne dotyczące materiałów do napraw konstrukcji z betonu”, „Materiały Budowlane” 11/1998.
6. EN-PN 1504-3, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
7. A. Zakowicz, „Wymagania dla zbiorników na gnojówkę/gnojowicę”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 1/2010.
8. Strona internetowa: www.gorazdze.pl
9. J. Jasiczak, „Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków”, „Przegląd Budowlany” 7–8/2018.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.