Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Cz. 2. Wymogi i skala projektów renowacji zbiorników betonowych na przykładzie infrastruktury wodno-ściekowej

Jak zarządzać ryzykiem w branży budowlanej? fot. www.pixabay.com

Jak zarządzać ryzykiem w branży budowlanej? fot. www.pixabay.com

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Jeżeli założymy, że każdego roku jest remontowanych kilka tysięcy zbiorników i że średniej wielkości zbiornik w oczyszczalni ścieków komunalnych ma 1000 m2 powierzchni do zabezpieczenia powłoką ochronną, a koszt wykonania renowacji takiej powłoki wraz z usunięciem starej, oczyszczeniem i osuszeniem podłoża, rusztowaniami itd. wynosi od 200 do nawet 500 zł/1 m2, to widzimy, że zagadnienie dotyczy olbrzymich nakładów finansowych.

Jeżeli więc stosowanie zasad zarządzania ryzykiem przy realizacji tych projektów może wygenerować kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent oszczędności, to bez wątpienia warto je stosować.

Pod względem czasu trwania prac renowacyjnych zbiorników betonowych jako elementów infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej należy wyróżnić różne przypadki.

Dla zakładów wodociągowych, które w swoich zasobach mają większą liczbę określonego rodzaju zbiorników w ramach jednej instalacji, łatwiej jest zaplanować funkcjonowanie zakładu podczas wyłączenia z użytkowania jednego z tych zbiorników na czas jego renowacji, z zachowaniem ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków lub dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych w obrębie rejonu danej gminy czy powiatu.

W takich przypadkach czas trwania remontu nie jest tak bardzo istotny jak w gminach, gdzie instalacja składa się z pojedynczych zbiorników i wyłączenie jednego rodzaju zbiornika ze schematu oczyszczania ścieków lub produkcji wody pitnej uniemożliwia realizację działań statutowych.

W takich sytuacjach wydłużenie czasu trwania prac renowacyjnych jest zagadnieniem krytycznym i jeżeli można określić metody zarządzania ryzykiem minimalizujące prawdopodobieństwo opóźnienia przywrócenia remontowanego zbiornika do użytkowania, to bezwzględnie należy traktować te budowle jako strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i wprowadzić takie metody do praktyk powszechnie stosowanych.

Jakość realizacji projektu renowacji powłok ochronnych w zbiornikach będących częścią infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej bezpośrednio wpływa na jej trwałość, a więc długość czasu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania bez zakłóceń do czasu, gdy konieczne stanie się przeprowadzenie kolejnej renowacji. Oczekuje się, że okres ten wyniesie od 5 do 10 lat. Jednak gdy uzyskana jakość nowo wykonanej powłoki ochronnej jest niższa od zakładanej, interwał czasu pomiędzy kolejnymi renowacjami drastycznie się skraca. W długoterminowej perspektywie, np. w okresie 30 lat, oznacza to zwiększenie ilości przeprowadzania renowacji nawet dwukrotnie.

Takie sytuacje nie tylko nadmiernie obciążają budżet gminy czy powiatu, implikując nadmierne koszty utrzymania, ale dodatkowo istotnie zwiększają ryzyko utraty zachowania ciągłości realizowania zadań statutowych, narażając okoliczną ludność na przerwy w dostawie wody pitnej czy odbioru ścieków. Wobec tego należy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby ograniczyć ryzyko związane z zaistnieniem takiej sytuacji.

Wykonywanie i renowacja powłok ochronnych na wewnętrznych powierzchniach zbiorników betonowych

Zastosowanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych zbiorników na ciecze dzieli się na dwa rodzaje:

 • Pierwszym jest zastosowanie ich w zbiornikach wody czystej (pitnej), gdzie zadaniem powłoki jest ochrona jakości wody przed wypłukiwaniem i migracją do niej zanieczyszczeń z betonu. Zwłaszcza w przypadkach miękkiej wody o niskim pH, która rozpuszcza i wypłukuje wapno z betonu.
 • Drugim natomiast jest zastosowanie powłok w zbiornikach wody zanieczyszczonej lub przemysłowej i w tym przypadku zadaniem powłoki jest ochrona konstrukcji betonowej przed jej destrukcją w wyniku agresywnego odziaływania samej wody i substancji chemicznych rozcieńczonych w wodzie. Zbiorniki oczyszczalni ścieków to zdecydowanie ten drugi przypadek.

Beton jest sztucznym kamieniem i jak każdy wytworzony przez człowieka materiał podlega degradacji związanej z oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz z czynnikami reologicznymi powiązanymi ze zmianami cech fizycznych betonu wraz z upływem czasu.

Czynnikami oddziałującymi niekorzystnie na beton są m.in. absorbowana i wydalana woda oraz gazy, oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, związki chemiczne itp.

Występuje wiele mechanizmów destrukcji betonu, w których bezpośrednim czynnikiem są dodatkowe okoliczności, jednak bez udziału wody mechanizmy te są uśpione, więc udział wody w tych reakcjach jest katalityczny i niejako decydujący w wielu procesach rozpadu betonu.

Do typowych procesów degradujących beton zaliczamy m.in. [1]:

 • karbonatyzację
 • korozję alkaliczną,
 • korozję siarczanową,
 • korozję mikrobiologiczną,
 • korozję mrozową,
 • korozję chlorkową,
 • oddziaływanie chemikaliami.

W zasadzie woda w kontakcie z betonem katalizuje niezależnie trzy różne rodzaje mechanizmów niszczących jego strukturę:

 • reakcje chemiczne wody z substancjami zawartymi w betonie,
 • mechanizmy uszkodzeń fizycznych.
 • funkcję rozpuszczalnika i medium do migracji agresywnych związków chemicznych ze środowiska w głąb struktury betonu.

Woda jako katalizator reakcji chemicznych

Woda inicjuje pewnego rodzaju procesy korozyjne, w których biorą czynny udział substancje zawarte w samym betonie, ale bez wody są nieszkodliwe, i dopiero pod wpływem jej udziału dochodzi do tych reakcji. Do tego typu procesów korozyjnych możemy zaliczyć karbonatyzację, podczas której (w wielkim skrócie) dochodzi do powstawania nierozpuszczalnych kryształów węglanu wapnia w procesie wiązania wodorotlenku wapnia przez dwutlenek węgla, co wpływa na znaczne obniżenie się pH betonu w strefie otuliny prętów zbrojeniowych, umożliwiając zablokowany wcześniej proces utleniania się stali zbrojeniowej. W efekcie tego procesu najpierw tworzą się drobne pęknięcia, a następnie otulina zbrojenia zaczyna odpadać, odsłaniając pręty (FOT. 1).

fot1 banera 1

FOT. 1. Uszkodzenia betonu pod wpływem karbonatyzacji; fot.: [1]

Karbonatyzacja jest wysoce zależna od wilgotności względnej betonu, a w szczególności jej proces przebiega szybko, gdy wilgotność względna utrzymuje się na poziomie między 50 a 75%. Przy wilgotności betonu poniżej 25% karbonatyzacja przebiega w sposób bardzo powolny.

Korozja wywołana karbonatyzacją występuje często na powierzchniach narażonych na stały dostęp wilgoci, jak oddziaływanie opadów deszczu, przepływ wody itp.

Drugim typem korozji betonu przy udziale wody jest korozja alkaliczna. Reakcja alkaliczno-krzemionkowa może powodować ekspansję i pękanie betonu, co prowadzi do poważnych uszkodzeń konstrukcji. Reakcja alkaliczno-krzemionkowa zachodzi między alkaliami z cementu a reaktywnym kruszywem w warunkach odpowiedniej wilgotności. Produktem reakcji alkaliczno-krzemionkowej jest pęczniejący żel, który zwiększając swoją objętość na skutek „dobrej współpracy” z wodą, implikuje naprężenia w stwardniałym betonie. Pęcznienie żelu na powierzchni kruszywa powoduje powstanie naprężeń rozciągających i ściskających w otulinie betonowej. Wynikiem tych oddziaływań jest siatka spękań konstrukcji, wzmożona penetracja wilgoci i odpadanie otuliny (FOT. 2). Zapobieganie zawilgoceniom, co ma miejsce w przypadku stosowania powłok ochronnych, zahamowuje zjawisko korozji alkalicznej.

fot2 banera

FOT. 2. Uszkodzenia betonu pod wpływem korozji alkalicznej; fot.: [1]

Kolejnym mechanizmem niszczącym strukturę konstrukcji betonowych pod wpływem zawilgocenia bądź też wnikania w jego strukturę czystej wody, jest korozja mrozowa, czyli rozsadzania struktury betonu w wyniku rozszerzania się gromadzącej się w porach wody w procesie zamarzania.

W zimnych klimatach zniszczenia chodników, ścian oporowych, pomostów, tarasów związane są z cyklami zamarzania i odmarzania i są jedną z głównych przyczyn prac konserwacyjnych i naprawczych. Cząsteczki wody są bardzo małe, dlatego są zdolne do penetracji porów i kapilar betonu nawet najlepszej jakości.

Jeżeli woda dostanie się w strukturę betonu, do jego systemu kapilarnego i zamarznie, zwiększy swoją objętość (o ok. 9%), wywierając ogromne ciśnienie. Proces ten będzie się powtarzał, ponieważ zamarzanie i rozmarzanie pojawiające się cyklicznie prowadzi do rozszerzenia kapilar w strukturze. W betonie pojawia się coraz więcej wody i w konsekwencji więcej uszkodzeń. Zniszczenia powodowane zamarzaniem i odmarzaniem to najczęściej pękanie, czyli wykruszanie się betonu.

Woda jako medium migracji agresywnych substancji

Kolejnym mechanizmem działania wody w procesach korozyjnych betonu jest jej funkcja jako rozpuszczalnika umożliwiającego transport i wnikanie agresywnych substancji, jak kwasy, chlorki i siarczany w głąb struktury betonu.

Pierwszym przykładem takiego rodzaju mechanizmu jest korozja siarczanowa. Jest to najgroźniejsza w skutkach korozja, ponieważ w tym przypadku niszczenie betonu jest gwałtowne. Korozję tę wywołują roztwory wodne zawierające siarczany. W wyniku reakcji jonów siarczanowych ze składnikami betonu powstają trudno rozpuszczalne związki chemiczne, krystalizujące po przyłączeniu wody, zwiększając swoją objętość, często wielokrotnie.

Korozja siarczanowa powoduje ekspansję, spękania, łuszczenia, przez co prowadzi do obniżenia wytrzymałości na ściskanie.

Spośród wszystkich jonów jony chlorkowe najszybciej wnikają w głąb matrycy cementowej, z tego względu tzw. korozja chlorkowa betonu poddanego działaniu roztworu wody i chlorków postępuje z dużą szybkością. W wyniku reakcji jonów chlorkowych i wodoro­tlenku wapnia powstaje zasadowy i zwiększający swoją objętość podczas krystalizacji chlorek wapnia, który powoduje rozsadzanie struktury betonu.

Agresja chlorkowa prowadzi do obniżenia pH betonu oraz powstawania ekspansywnych związków, które mogą powodować spękanie i rozsadzanie struktury betonu.

Korozja kwasowa wywołana kwasami rozpuszczonymi w wodzie polega na rozpuszczaniu się wodorotlenku wapnia w stwardniałym zaczynie cementowym w betonie i w dalszej kolejności rozkładzie uwodnionych krzemianów i glinianów, w rezultacie czego dochodzi do rozpadu mikrostruktury betonu.

Aktualny stan wiedzy na temat wymogów i skuteczności dostępnych technologii ochrony powłokowej betonu zbiorników

W zakresie wymogów do projektowania i praktycznej skuteczności rozwiązań zgodnych z tymi wytycznymi obserwujemy niestety duże rozbieżności, które wynikają z błędnych założeń i braku aktualizacji danych o zmieniających się w czasie warunkach ekspozycji środowiskowej w tym sektorze budownictwa (TABELA 1).

tab1 banera

TABELA 1. Ocena skuteczności znanych technologii ochrony powłokowej; oprac. J. Banera na podstawie [5]

W zakresie wytycznych do projektowania zbiorników dla oczyszczalni ścieków, ogólnie przyjmuje się, że ścieki bytowo-gospodarcze nie wykazują wysokiej agresywności w stosunku do betonu.

Zgodnie z normą PN EN 206-1 środowisko panujące w kanalizacji ściekowej powinno być klasyfikowane jako XA1. Zarówno wskaźniki pH, które w ściekach bytowo-gospodarczych wahają się w przedziale od 5,5 do 6,5, jak i zawartość szkodliwych soli (siarczanów, chlorków i azotanów) nie przekracza zwykle 0,05%, co uznaje się za poziom poniżej wartości, które mogą być agresywne w stosunku do betonu. Jednocześnie literatura dotycząca tego zagadnienia podaje, że neutralnym odczynem pH betonu jest 12, a procesy korozyjne rozpoczynają się w środowisku poniżej 9,5 pH. Inne dane z lat 90. ubiegłego wieku wykazały, że podczas przebiegu procesu oczyszczania ścieków powstaje bardzo kwaśne środowisko już na poziomie pH 3, a nawet 2.

Dodatkowo ustalono, że średni poziom stężenia siarkowodoru w środowisku ściekowym w skali Europy wynosi 10 ppm. Ogólnie mówiąc, dane w tym zakresie są niespójne.

Opisany powyżej stan faktyczny odpowiadający stanowi wiedzy w tym zakresie w latach 90. ubiegłego stulecia odzwierciedlał wytyczne w zakresie wymagań stosowania odpowiednich w tamtych czasach normowych zabezpieczeń powłokowych konstrukcji betonowych [2] w obrębie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w Europie celem przedłużenia ich trwałości i bezpiecznego okresu użytkowania. Jednak ze względu na znaczne rozbieżności w publikowanych materiałach na temat wytycznych projektowych dla gospodarki ściekowej i realnych wymagań, jeszcze w latach 90. zostały przeprowadzone szeroko zakrojone badania odporności różnych typów technologii zabezpieczeń powierzchniowych betonu w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, gdzie dla celów wstępnej oceny przydatności tych materiałów wykorzystano badania laboratoryjne z zasymulowaniem środowiska podobnego pod względem agresji chemicznej do środowiska ścieków, a wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione w ciekawej publikacji z 1994 r. [3].

Analiza badań laboratoryjnych przedstawiona w tej publikacji wykazała, że na badanych 71 różnych materiałów, test ten przeszło pomyślnie tylko 21. Choć wszystkie ujęte w badaniu materiały w opisie zakresu zastosowania były przeznaczone właśnie do oczyszczalni ścieków. Co ciekawe, powłoki polimocznikowe [4] zaliczyły ten trudny test. A takie materiały jak winyloester, którego odporność chemiczna zdaje się przewyższać odporność polimoczników, nie zdały egzaminu w tych warunkach.

Skuteczność dostępnych na rynku technologii ochrony powłokowej badał również Robert Nixon [5], przeprowadzając serię testów powszechnie stosowanych powłok ochronnych.

Podczas tych testów nie była jednak badana bezkrytycznie tylko odporność chemiczna materiałów, ale również wpływ oddziaływania agresji chemicznej na inne parametry techniczne poddawanych działaniu obciążenia chemicznego jak sprężystość1) i zdolność przesklepiania rys czy siła przyczepności do podłoża betonowego.

Badanie odporności chemicznej podczas tej analizy uwzględniało oprócz kwasu siarkowego różne kwasy organiczne, w tym także kwasy tłuszczowe, jakie również występują w ściekach. Konkluzje analizy wyników tych badań mówią, że warunki środowiskowe w ściekach powodują utratę elastyczności różnych materiałów, co podobnie jak zastosowanie sztywnych materiałów powoduje powstawanie w powłoce rys i pęknięć umożliwiających przenikanie substancjom korozyjnym pod powłokę i degradację konstrukcji betonowej w tych miejscach.

W środowisku ściekowym oprócz odporności chemicznej na standardowe kwasy organiczne należy brać pod uwagę dodatkowe biogenne reakcje chemiczne, które są trudne do zasymulowania w warunkach laboratoryjnych.

Optymalną metodologię badań laboratoryjnych z uwzględnieniem tego czynnika stosowano podczas testów przeprowadzanych na Uniwersytecie w Duisburgu w Instytucie Fraunhofer do badania korozji biogennej. Metoda badania opracowana przez ten instytut pozwala zasymulować warunki przyśpieszonej korozji przy udziale biogennego kwasu siarkowego. Na bazie doświadczeń Instytutu Fraunhofer w zakresie tego testu wiemy, że przyspiesza on tempo korozji o 8 do 10 razy w porównaniu z realnymi warunkami, jakie panują w środowisku ściekowym, co oznacza, że 6 miesięcy trwania testu odpowiada okresowi 5–6 lat w naturalnym środowisku ściekowym.

Główne wnioski z powyższych analiz są następujące:

 • Beton nie jest odporny na istniejące warunki środowiskowe w gospodarce wodno-ściekowej.
 • Cementowo-polimerowe zaprawy naprawcze (nawet te siarczano odporne) w długim okresie czasu również nie są wystarczająco odporne.
 • Nawet wysoka odporność chemiczna materiału powłokowego nie oznacza automatycznie wystarczającej odporności na biogenne reakcje chemiczne, które charakteryzują się wysoką agresywnością i działaniem żrącym.
 • Odporność różnych materiałów na kwasy organiczne jest zwykle bardzo ograniczona w czasie trwania obciążenia.
 • Nawet dobra lub bardzo dobra odporność chemiczna bez elastyczności i zdolności przesklepiania rys powłoki ochronnej to za mało. Materiał nawet najbardziej odporny chemicznie, lecz zbyt twardy, stanowi sztywną powłokę, która pękając [6] pod wpływem skurczu, prowadzi do korozji betonu, który miała chronić.
 • Wszystkie błędy w aplikacji skutkujące nałożeniem niewystarczająco grubej warstwy powłoki nie zabezpieczą betonu przed korozją.

Cechy materiałów nowej generacji

Oprócz właściwości użytkowych materiałów już po ich związaniu bardzo ważne są również ich właściwości dotyczące wymaganych warunków otoczenia podczas aplikacji. Musimy pamiętać, że prace związane z wykonywaniem powłok ochronnych w obiektach sektora gospodarki wodno-ściekowej są z reguły prowadzone w bardzo trudnych warunkach. W zamkniętych pomieszczeniach, które do czasu rozpoczęcia remontu były zanurzone w wodzie (wypełnione ściekami), a więc konstrukcje te są zazwyczaj mokre, a w powietrzu panuje wysoka wilgotność, zazwyczaj przekraczająca maksymalną dopuszczalną dla prawidłowego wiązania materiałów standardowych z żywic reaktywnych2).

Czas na wykonanie prac jest ograniczony, a używane materiały wymagają dobrej przyczepności do podłoża, które jest mokre i zanieczyszczone. To są bardzo ważne zagadnienia, ponieważ przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wymagane jest zapewnienie suchego i czystego podłoża, a uzyskanie takich warunków w tak trudnym środowisku jest czasochłonne i kosztowne.

Przy rozpatrywaniu zalecanych kryteriów przy wyborze odpowiedniej technologii powłok ochronnych należy zwracać uwagę zarówno na właściwości użytkowe materiałów, jak i właściwości robocze podczas aplikacji.

Robert Nixon na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań [5] określił zestaw istotnych właściwości materiałów, jakie muszą posiadać materiały powłokowe, aby całościowo sprostać tym złożonym i trudnym warunkom. Podzielił te właściwości na dwie grupy. Pierwsza dotyczy właściwości użytkowych materiałów, czyli parametrów technicznych gotowej powłoki wykonanej z danego materiału:

 • podwyższona długoterminowa (Klasa III) odporność na kwas H2SO4,
 • długotrwała odporność na kwasy organiczne,
 • niska nasiąkliwość (kapilarna absorbcja wody),
 • odporność na biogenne reakcje chemiczne,
 • optymalna przyczepność do podłoża betonowego,
 • przyczepność do podłoża metalowego, ponieważ w niemal każdym zbiorniku betonowym w oczyszczalniach ścieków występują elementy stalowe jako wsporniki lub mocowania do montażu urządzeń technologicznych, które również wymagają zabezpieczenia,
 • zdolność mostkowania rys (zarówno statycznych, jak i dynamicznych),
 • wysoka odporność mechaniczna (ścieranie i uderzenia).

Natomiast do drugiej grupy przypisał właściwości materiałów jeszcze w postaci ciekłej jako cechy robocze podczas aplikacji przed ich stwardnieniem:

 • tolerancja na wilgoć podłoża przy nakładaniu i utwardzaniu,
 • łatwość uzyskania ciągłej warstwy powłoki pozbawionej porów i perforacji,
 • krótki czas utwardzania, czas do nakładania kolejnej warstwy i czas do uzyskania odporności na obciążenia użytkowe,
 • możliwość nakładania produktu na powierzchniach pionowych i poziomych ponad głową bez zacieków.

Odporność chemiczna 

Pod względem chemicznym stosunkowo łatwo jest wytworzyć materiał o wysokiej odporności chemicznej, ponieważ za odporność chemiczną materiału odpowiada bezpośrednio gęstość sieciowania struktury molekularnej materiału, co można dość łatwo regulować, a im większa jest ta gęstość, tym wyższa jest odporność chemiczna [4]. Jednak gęstość sieciowania wiązań chemicznych reguluje również elastyczność materiału i im większa jest ta gęstość, tym materiał staje się sztywniejszy, a jak wspomniano już wcześniej, materiał do skutecznych zabezpieczeń powłokowych obok wysokiej odporności chemicznej musi być jednocześnie elastyczny i zdolny do przesklepiania. Niestety stworzenie materiału, który łączyłby te dwie cechy, jest nie lada wyzwaniem (RYS 1 i RYS. 2).

rys1 banera

RYS. 1. Wykres parametrów odporności chemicznej i sprężystości różnych technologii powłok ochronnych; rys.: oprac. J. Banera na podstawie [9]

rys2 banera

RYS. 2. Wykres pokazujący korelację odporności chemicznej i sprężystości/elastyczności różnych technologii do ochrony powłokowej; rys.: oprac. J. Banera na podstawie [9]

Metodologia badania odporności chemicznej nie jest skomplikowana. Jest ona ściśle określona przez normę [7] opisującą trzy standardy oznaczone klasami od I do III:

 • klasa I to odporność na działanie substancji chemicznej na powierzchnię materiału bez dodatkowego ciśnienia przez okres 3 dni,
 • klasa II to odporność na działanie substancji chemicznej na powierzchnię materiału również bez dodatkowego ciśnienia przez okres 28 dni,
 • klasa III to odporność na działanie substancji chemicznej na powierzchnię materiału z dodatkowym ciśnieniem przez okres 28 dni.

Następnie jest badana utrata twardości Bucholza lub Shore’a badanego materiału i jeżeli nie zmniejsza się ona więcej niż o 50%, materiał ten jest uznawany za odporny na daną substancję.

Metodologia badania zdolności przesklepiania rys jest również określona przez normy, tym razem przez normę PN-EN 1062-7 [8], która rozgranicza dwa typy zdolności przesklepiania rys:

 • statycznej, inaczej mówiąc zdolność przesklepiania rys z obciążeń statycznych, która jest określana klasami Aχ, gdzie χ określa zakres szerokości rozwarcia rysy w podłożu, którą badana powłoka jest w stanie przesklepić bez pęknięcia (TABELA 2),
tab2 banera

TABELA 2. Klasy zdolności przesklepiania rys z obciążeń statycznych; oprac. J. Banera na podstawie normy [8]

 • dynamicznej (przy cyklicznym rozszerzaniu się rys i ich ponownym zwężaniu z wielokrotnym powtarzaniem się tego zjawiska). W tym przypadku jest ona określana klasami Bχ, gdzie prócz szerokości rozwarcia rysy w podłożu jest uwzględniana ilość cykli naprzemiennego rozszerzania i zwężania rysy oraz częstotliwość powtarzania tych cykli (TABELA 3).
tab3 banera

TABELA 3. Klasy zdolności przesklepiania rys z obciążeń dynamicznych; oprac. J. Banera na podstawie normy [8]

Wielokryterialna ocena dostępnych technologii

Jak wykazano powyżej, nie powinno się oceniać jakości materiałów do ochrony powłokowej przez pryzmat jednej jego cechy. Pomimo że wytyczne do projektowania ograniczają się do odporności chemicznej materiałów, to podczas oceny ich przydatności powinno się uwzględniać dodatkowo takie cechy, jak elastyczność i tolerancję dla wilgoci w podłożu podczas nakładania.

Jeżeli zbierzemy wszystkie dostępne typy (bazy chemiczne) technologii ochrony powłokowej na jednym wykresie, w którym uwzględnimy zarówno odporność chemiczną, jak i zdolność przesklepiania rys, zauważymy, że wzrost elastyczności (zdolności z przesklepiania rys) na ogół zmniejsza odporność chemiczną tych materiałów i zależność ta przebiega przez wykres niemalże (poza kilkoma wyjątkami) po linii prostej.

Jeżeli podzielimy te materiały na elastyczne i sztywne, jak również na bardziej i mniej odporne chemicznie, to tych jednocześnie elastycznych i odpornych chemicznie zostanie nam zaledwie kilka. Jeżeli jednak dołożymy kolejne kryterium w postaci normowej [10] tolerancji na wilgotne podłoże podczas aplikacji do wykresu korelacji odporności chemicznej i zdolności przesklepiania rys w podłożu, to zostanie nam tylko jedna technologia spełniająca te wszystkie wymagania jednocześnie.

Wysoka tolerancja na wilgoć podłoża podczas aplikacji nie tylko skraca czas potrzebny na przeprowadzenie prac, skracając czas suszenia zbiornika, ale również zmniejsza ryzyko delaminacji3), pęcherzenia [11] i pękania powłoki w okresie późniejszego użytkowania, które jest bardzo wysokie przy stosowaniu w skrajnych warunkach wilgotnościowych standardowych materiałów, które takiej cechy nie posiadają.

Wnioski

W świetle przedstawionych informacji nasuwa się wniosek, iż w celu zapewnienia realnej trwałości [12] planowanych prac renowacyjnych obiektów infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy w procesie doboru stosowanej technologii, oprócz podstawowych wytycznych do projektowania, uwzględniać wielokryterialny system wyboru materiałów, dobierając technologie nowej generacji, których receptury na etapie formulacji uwzględniały podwyższone wymagania ich odporności zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat ekspozycji środowiskowej w tym sektorze budownictwa.

Ryzyko związane z wyborem materiałów niespełniających proponowanych przez Roberta Nixona [5] właściwości zagraża między innymi wydłużeniem czasu realizacji prac i wzrostu kosztów, gdy ze względu na wrażliwość materiału na wilgoć w podłożu konieczne staje się długie suszenie zawilgoconej konstrukcji betonowego zbiornika przed nakładaniem powłok. Ta właściwość wiąże się jednocześnie z ryzykiem opóźnienia terminu zakończenia prac renowacyjnych otwartego zbiornika w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, ponieważ na ten czas należy wstrzymać prace lub zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac przed wpływem tych warunków atmosferycznych. Zlekceważenie tego zagadnienia grozi delaminacją nowych powłok i koniecznością ponownej renowacji.

Gdy stosowane materiały nie mają odpowiednio wysokiej odporności chemicznej lub/i elastyczności, grozi to obniżeniem jakości i właściwości użytkowych (trwałości), co również wiąże się z ryzykiem kosztowym, gdyż może się okazać konieczne powtórzenie renowacji w bardzo krótkim czasie po zakończeniu bieżących prac i oddaniu zbiornika do użytkowania.

Zastosowanie materiałów wymagających długiego czasu na pełne związanie i uzyskanie końcowej wytrzymałości stanowi ryzyko opóźnienia przekazania zbiornika do użytkowania, a niedopełnienie tego warunku i napełnienie ściekami zbiornika zbyt szybko zagraża uszkodzeniu nowo wykonanych i nie w pełni utwardzonych/wytrzymałych powłok.

Wobec powyższego, wyszukiwanie w internecie nazw technologii/produktów przeznaczonych do ochrony powłokowej w oczyszczalniach ścieków przez projektantów, celem wpisania ich w specyfikacji technicznej konkretnego projektu (choć w zdecydowanej większości przypadków ten proces projektowania tak właśnie wygląda) może okazać się błędem, pomimo użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Niestety w tym przypadku nie można zakładać, że skoro dany produkt jest przeznaczony do stosowania w oczyszczalniach ścieków, to spełnia on niezbędne dla tego środowiska wymagania, bez sprawdzenia jego właściwości zgodnie z listą kontrolną.

Artykuł powstał z potrzeby skonstruowania modelu programu zarządzania ryzykiem podczas renowacji zbiorników będących częścią instalacji gospodarki wodno-ściekowej zgodnie ze znanymi zasadami zarządzania ryzykiem stosowanymi w branży budowlanej.
Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano informacje z literatury fachowej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wiele analiz instytutów badawczych, norm i literatury dotyczącej naprawy i ochrony betonu. Wykorzystane zostały również materiały empiryczne pozyskane z zasobów wewnętrznych firm BASF i Master Builders Solutions, wnioski z przeprowadzonych wywiadów i materiały wewnętrzne firm specjalizujących się w opisywanych zagadnieniach w ramach szkoleń i warsztatów praktycznych, informacje pozyskiwane z materiałów prezentowanych w ramach konferencji branżowych, literaturze branżowej i z własnego doświadczenia praktycznego.

Literatura

 1. J. Banera, „Ochrona konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych”, WPPK 2018 „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie – konstrukcje żelbetowe”, t. IV.
 2. PN-EN 1504‑2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.
 3. J.A. Redner, R.P. His, E.J. Esfandi, „Evaluating coatings for concrete in wastewater facilities: An update”, JPCL, grudzień 1994.
 4. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, „Powłoki polimocznikowe w budownictwie”, DTP:D-CONCEPT, Grupa MD, Poznań 2017.
 5. R. Nixon, „Linings in wastewater plants: Real world performance evaluation”, JPCL, październik 2008.
 6. PN-EN ISO 4628-4:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania”.
 7. PN-EN 13529:2005, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną”.
 8. PN-EN 1062-7:2005, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys”.
 9. A. Berenguel, E. Casas Bolivar, „360° concrete protection for extreme conditions in waste water and chemical industry”, Webinar European Waterproofing Community 2018.
10. PN-EN 13578:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji. Metody badań. Kompatybilność z betonem wilgotnym”.
11. PN-EN ISO 4628-2:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia”.
12. „Trwałość materiałów stosowanych do napraw i ochrony betonu”, redakcja zbiorowa: M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.

1)Pojęcie sprężystości jest ścisłe w stosunku do materiałów konstrukcyjnych i jest najczęściej rozumiane jako odkształcenie wiązań międzyatomowych. Siła oddziałuje na wiązania elektrostatyczne między atomami, powodując wzrost energii potencjalnej, a po odjęciu siły atomy te wracają do pierwotnego stanu równowagi. W przypadku materiałów uznawanych jako tzw. sprężyste, jak na przykład stal, odkształcenia te wynoszą do kilku dziesiątych procenta. W przypadku elastomerów natura tych odkształceń jest jednak odmienna. Odkształcenia wynikają z rozprostowywania zwartych łańcuchów makrocząsteczek. To prostowanie się łańcuchów nie jest związane ze wzajemnym przemieszczaniem się atomów, nie następuje więc wydłużenie wiązań między nimi. Wydłużanie materiału, spowodowane na przykład działaniem siły, prowadzi do zmniejszania się entropii. Towarzyszy temu między innymi efekt wydzielania ciepła.

2) Substancje o konsystencji płynnej, wytworzone na drodze polimeryzacji, polikondensacji lub poliaddycji, będące mieszaninami prepolimerów zawierających reaktywne grupy funkcyjne, które umożliwiają dalsze prowadzenie polireakcji bądź sieciowania skutkującego zmianą stanu skupienia w ciało stałe.

3)Odspajanie się powłoki od podłoża.

Komentarze

Powiązane

Janusz Banera Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej Opracowanie metodycznego programu zarządzania ryzykiem w branży budowlanej

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu...

Użycie określenia „metodyczny” dotyczy opracowania takiego modelu, który będzie powtarzalny dla różnych projektów ograniczonych co do analizowanego sektora budownictwa i zastosowanie go przyniesie w przybliżeniu podobny skutek.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Nowe cele i zasady modernizacji budynków Nowe cele i zasady modernizacji budynków

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję...

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego...

Trzydziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

mgr inż. Maria Dreger Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN Projekt normy prEN 17237 w europejskiej ankiecie CEN

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat...

Metoda ocieplania ścian zewnętrznych przymocowanymi do nich płytami izolacji cieplnej pokrytymi tynkiem jest znana od kilkudziesięciu lat. Systemowe rozwiązania ETICS są wykorzystywane w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. W Europie ten sposób ocieplenia jest jednym z popularniejszych i powszechnie stosowanym. W tej sytuacji może zaskakiwać dotychczasowy brak zharmonizowanej normy europejskiej na zestawy do ociepleń ETICS, ale jednocześnie cieszyć, że właśnie zostały ukończone wieloletnie prace nad...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji Długoterminowa Strategia Renowacji

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej...

Długoterminowa Strategia Renowacji, którą strona polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r., jest jednym z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021–2027. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Od marca 2021 roku dokument oczekuje na podpisanie przez premiera...

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.

Małgorzata Kośla Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo Rola ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale...

Zrównoważone budownictwo ma na celu zmniejszenie wpływu tej gałęzi przemysłu na środowisko i już dawno przestało być jedynie chwilowym trendem, a stało się koniecznością. Ekologiczne budownictwo stale się rozwija i znacząco poprawia jakość życia mieszkańców i stan planety. Ekonomiczne wykonawstwo, oszczędna eksploatacja obiektu, ekologiczne technologie i materiały to tylko kilka warunków zrównoważonego budownictwa. Rola ekologii w budownictwie jest ogromna i pełni kluczową funkcję w zachowaniu zrównoważonego...

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.