Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Acoustic classification of residential buildings, evaluation of sound quality of areas – new proposals for standards

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych będąca przedmiotem opracowywanej nowej części normy PN-B-02151, umożliwi poszerzenie oferty na rynku mieszkaniowym o wyższą jakość mieszkań.
www.freeimages.com

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych będąca przedmiotem opracowywanej nowej części normy PN-B-02151, umożliwi poszerzenie oferty na rynku mieszkaniowym o wyższą jakość mieszkań.


www.freeimages.com

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

ABSTRAKT

W artykule omówiono założenia piątej części normy PN-B-02151 dotyczące klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych oraz kryteria oceny akustycznej terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wymieniono wymagania i klasyfikacje akustyczne w innych państwach. Wskazano też na czynnik subiektywnej oceny izolacyjności.

Acoustic classification of residential buildings, evaluation of sound quality of areas - new proposals for standards

The article presents the assumptions for part 5 of PN-B-02151 concerning acoustic classification of residential buildings and criteria for sound quality assessment of areas/sites designated for construction of residential buildings. There is a specification of requirements and classification of acoustic performance in other countries. Also, the subjective aspect of evaluation of soundproofing is mentioned.

Dotychczas opublikowano zaktualizowaną część trzecią określającą wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych [1] oraz zupełnie nową część czwartą dotyczącą warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach [2].

Obecnie toczą się prace nad nowelizacją części drugiej, dotyczącej dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, a także nad nową piątą częścią normy pod tytułem "Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji".

Na poziom komfortu akustycznego składa się kilka czynników związanych z izolacyjnością przegród budowlanych oraz hałasem przenikającym do wnętrza pomieszczeń. Kluczowe znaczenie ma izolacyjność przegród międzymieszkaniowych, ścian i stropów, która powinna zapewnić poczucie prywatności we własnym mieszkaniu oraz dawać pewną swobodę zachowania, bez nadmiernego skrępowania i obaw, że zaburza się spokój sąsiadów.

W przypadku ścian oceniana jest izolacyjność od dźwięków powietrznych, natomiast w przypadku stropów - izolacyjność od dźwięków powietrznych i izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Z doświadczeń ITB wynika, że skargi i negatywne oceny częściej dotyczą dźwięków uderzeniowych [3], a ponieważ rozprzestrzeniają się one we wszystkich kierunkach, występujące problemy są w wielu przypadkach związane z działaniem pomieszczeń usługowych znajdujących się na parterze, które są użytkowane w inny, bardziej dokuczliwy sposób niż mieszkania.

W ocenie jakości akustycznej budynku istotną rolę odgrywa również hałas dobiegający z zewnątrz, który jest związany najczęściej z komunikacją drogową, a także ruchem kolejowym, lotniczym itp., w zależności od konkretnej lokalizacji. Zgodnie z formalnymi wymaganiami hałas ten jest oceniany w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach i drzwiach, chociaż w rzeczywistości, przy stosowanym powszechnie grawitacyjnym systemie wentylacji, okna w budynkach mieszkalnych pozostają otwarte lub uchylone przez znaczną część roku.

Zakres normy PN-B-02151

Nowa, piąta część normy PN-B-02151 będzie dotyczyła budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami zostaną opracowane kryteria oceny jakości akustycznej budynków oraz zasady ich klasyfikacji. Pozwoli to na zróżnicowanie oferowanych na rynku mieszkań oraz umożliwi klientowi pewien wybór, stosownie do jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Należy się spodziewać, że znaczna część nabywców zaakceptuje większą cenę mieszkania o wyższej klasie, jeżeli będzie z nią związana gwarancja wyższej jakości akustycznej. Wprowadzenie klasyfikacji będzie miało również wpływ na rynek materiałów budowlanych, wprowadzi element konkurencji oraz zadziała stymulująco na poszukiwania nowych, lepszych pod względem akustycznym rozwiązań.

Klasyfikacja akustyczna uwzględni wszystkie istotne parametry budynku, jednak nie będzie się odnosiła do warunków akustycznych panujących na zewnątrz, na balkonach i tarasach itp. Jakość akustyczną środowiska zewnętrznego trudno jest włączyć w ocenę samego budynku, ponieważ nie zależy ona od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, a jedynie od lokalizacji, która stwarza określone uwarunkowania, ale dla konkretnej inwestycji jest czynnikiem niezależnym, niejako narzuconym z zewnątrz.

Środowisko zamieszkania, zwłaszcza w przypadku budynków o podwyższonym standardzie akustycznym, nie ogranicza się jednak tylko do szczelnie odizolowanych od zewnętrznych wpływów pomieszczeń. Co prawda budynek wysokiej klasy może być zaprojektowany i użytkowany bez konieczności otwierania okien, korzystania z balkonu itp., jednak możliwość kontaktu z bezpośrednim otoczeniem i jakość tego otoczenia w znacznym stopniu wpływa na ogólną ocenę całej nieruchomości.

Koncepcja rozbudowy normy PN-B-02151 zakłada w kolejnym etapie uzupełnienie opracowywanej obecnie klasyfikacji akustycznej samych budynków mieszkalnych odrębną częścią określającą zasady oceny akustycznej terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Wspólna ocena jakości akustycznej samego budynku w połączeniu z oceną warunków zewnętrznych występujących w danej lokalizacji zapewni już pełną informację o jakości środowiska zamieszkania i rzeczywistej wartości nieruchomości lub pojedynczych mieszkań.

Opracowane zasady oceny, w formie klasyfikacji akustycznej terenów inwestycyjnych, mogą się również przyczynić do uporządkowania relacji między przepisami budowlanymi a wymaganiami środowiskowymi obowiązującymi w zakresie ochrony przed hałasem. Występujące obecnie niespójność i brak symetrii w stosowaniu tych przepisów stanowią coraz większe utrudnienie w prowadzeniu inwestycji budowlanych.

Przepisy środowiskowe dotyczące ochrony przed hałasem

W obecnych przepisach środowiskowych dotyczących ochrony przed hałasem została postawiona ostra granica między spełnieniem a niespełnieniem warunków dopuszczalnych [4, 5]. Oznacza to, że poziom hałasu występujący na rozpatrywanym terenie jest zgodny z wymaganiami lub nie, a w konsekwencji teren ten nadaje się pod określoną funkcję lub się nie nadaje.

Z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza realizowanego na obszarach zurbanizowanych, ta sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona. Na hałaśliwych terenach często znajduje się już istniejąca zabudowa mieszkaniowa, a także są tam podejmowane nowe inwestycje bez względu na spełnienie bądź niespełnienie wartości dopuszczalnych określonych przepisami środowiskowymi.

W obrębie dużej aglomeracji na stosunkowo niewielkim obszarze mogą obok siebie występować tereny całkiem ciche oraz szczególnie głośne. Skala tego zróżnicowania jest bardzo duża, przede wszystkim w zakresie poniżej wartości dopuszczalnych, ale występuje ono również powyżej tych wartości - wystarczy spojrzeć na mapę hałasu któregoś z dużych miast.

Dopuszczalny poziom hałasu środowiskowego w różnych okresach wielokrotnie ulegał zmianom, często pod wpływem ­zewnętrznych pozaakustycznych uwarunkowań. Analizując te zmiany, a także duże zróżnicowanie wartości dopuszczalnych obowiązujących w różnych państwach unijnych, można dojść do wniosku, że granica postawiona między spełnieniem a niespełnieniem wymagań akustycznych w środowisku znacznie się rozmywa [6].

Należy wyraźnie rozróżnić warunki progowe, których spełnienie jest konieczne ze względu na ochronę zdrowia osób eksponowanych na hałas, od wartości wskazujących określony poziom komfortu akustycznego, decydujących o jakości i klasie użytkowej danego terenu w nawiązaniu do jego faktycznej lub zamierzonej funkcji.

Klasyfikacja akustyczna terenów inwestycyjnych

Punktem wyjścia do prac nad nową częścią normy, określającą zasady oceny akustycznej terenu, może być prezentowana już wcześniej propozycja klasyfikacji akustycznej terenów zabudowy mieszkaniowej znajdujących się pod wpływem hałasu drogowego (TAB. 1) [6]. Została ona poprzedzona analizą publikacji dotyczących:

 • wartości progowych poziomu hałasu ocenianego w kategoriach higienicznych [7, 8],
 • subiektywnej oceny dokuczliwości hałasu [9],
 • wartości dopuszczalnych hałasu środowiskowego przyjętych w różnych państwach europejskich [10]
 • oraz wymagań środowiskowych, jakie obowiązywały w Polsce od początku ich wprowadzenia w roku 1980.

Warunki "z zabezpieczeniami" w TAB. 2 oznaczają konieczność zastosowania zewnętrznych zabezpieczeń, np. ekranów akustycznych, które ograniczą poziom hałasu do warunków "odpowiednich". Budynek zlokalizowany w tej strefie powinien mieć elewację cichą, tj. taką, gdzie poziom hałasu jest co najmniej o 20 dB niższy od poziomu występującego po stronie źródła. W pomieszczeniach usytuowanych po stronie źródła należy zapewnić możliwość normalnego użytkowania przy zamkniętych oknach, np. za pomocą klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej.

Subiektywna ocena dokuczliwości hałasu

Wymagania środowiskowe nie uwzględniają zróżnicowania subiektywnej oceny hałasu pochodzącego od różnych źródeł. W rzeczywistości hałas lotniczy jest bardziej dokuczliwy od hałasu drogowego o takim samym poziomie, a hałas kolejowy jest oceniany łagodniej niż hałas drogowy i lotniczy. Na jakość terenu wpływa więc nie tylko poziom hałasu, lecz także rodzaj jego źródła.

To zróżnicowanie można uwzględnić za pomocą odpowiednich współczynników korygujących rzeczywisty poziom hałasu w zależności od źródła dominującego na danym terenie (TAB. 3) [6]. Poprawki zostały ustalone na podstawie analizy danych literaturowych [9, 10]. Należy je dodać do rzeczywistego poziomu hałasu LDWN panującego w danej lokalizacji przed dokonaniem oceny jakości akustycznej terenu.

Specyfika hałasu lotniczego została omówiona w artykule "Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania" [11]. Wartość korekty zależy od częstotliwości lotów prowadzonych w porze nocnej.

TABELA 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pochodzącego od dróg i linii kolejowych [4]

TABELA 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pochodzącego od dróg i linii kolejowych [4]

TABELA 2. Propozycja klasyfikacji akustycznej terenu, zależnie od wartości LDWN [dB] wg [6]

TABELA 2. Propozycja klasyfikacji akustycznej terenu, zależnie od wartości LDWN [dB] wg [6]

TABELA 3. Współczynniki korygujące uwzględniające subiektywną dokuczliwość hałasu z różnych źródeł wg [4]

TABELA 3. Współczynniki korygujące uwzględniające subiektywną dokuczliwość hałasu z różnych źródeł wg [4]

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych

Klasyfikacja ta będzie miała charakter dobrowolny i nie wpłynie na obecny podstawowy poziom wymagań akustycznych określonych w normie PN-B-02151-3:2015-10 [1]. Pozostaną one bez zmian jako obowiązkowe minimum higieniczne.

Wyższą klasę budynku lub jego części będzie można zadeklarować w dokumentacji projektowej pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Jednak świadectwo uzyskania konkretnej klasy zostanie wydane dopiero po przeprowadzeniu kontrolnych badań w zrealizowanym budynku jeszcze przed oddaniem go do użytkowania.

Zakres oceny budynku będzie obejmował:

 • izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych
 • oraz poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń,
 • a także hałas pogłosowy występujący w obrębie wspólnych przestrzeni, tj. klatek schodowych, holi itp.

Jako podstawowe kryterium przyjęto izolacyjność akustyczną ścian i stopów międzymieszkaniowych, ponieważ parametry te są w sposób trwały związane z konstrukcją budynku i mają zasadniczy wpływ na ocenę jego jakości. Zaproponowano 4 klasy budynków o wyższym standardzie akustycznym od wynikającego z obowiązkowych wymagań. Założono jednak, że pierwsze dwie klasy nie będą zbyt odległe od poziomu podstawowego, tak aby można je było osiągnąć za pomocą rozwiązań materiałowych, bez konieczności stosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. W ten sposób zostanie utworzone pole do konkurencji na rynku materiałów budowlanych, powstanie motywacja do pracy nad nowymi produktami uzyskującymi lepsze właściwości akustyczne.

Uzyskanie jednej z dwóch najwyższych klas będzie wymagało zastosowania nie tylko odpowiednich rozwiązań materiałowych, lecz także specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Budynki i mieszkania tej klasy będą przeznaczone dla klientów o bardzo wysokich wymaganiach. Zapotrzebowanie na tego typu budynki będzie z pewnością znacznie mniejsze ze względu na koszty, jednak uwzględnienie ich w klasyfikacji daje możliwość stworzenia pełnej oferty na rynku mieszkaniowym.

Ponieważ obecne obowiązkowe wymagania akustyczne są na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi europejskimi państwami, należy uwzględnić możliwość zmiany poziomu tych wymagań. W takiej sytuacji pierwsza najniższa klasa może się zmienić w wymaganie obowiązkowe; ustalone wartości progowe powinny uwzględnić możliwość takiego przesunięcia przy zachowaniu całego systemu oceny.

Klasyfikacja dotyczy budynków całkowicie wykończonych i wyposażonych, gotowych do użytkowania, ponieważ tylko w takich warunkach można dokonać pomiarowej oceny izolacyjności akustycznej i poziomu hałasu od wyposażenia technicznego.

Do uzyskania danej klasy będzie wymagane jednoczesne spełnienie odpowiadających jej wszystkich wymagań cząstkowych, tj. w zakresie:

 • izolacyjności akustycznej stropów i ścian wewnętrznych,
 • izolacyjności przegród zewnętrznych
 • oraz poziomu hałasu w pomieszczeniach.

Wszystkie badania akustyczne wykonane w budynku powinny być udokumentowane raportami, natomiast wydane na ich podstawie świadectwo potwierdzające daną klasę będzie definiowało parametry akustyczne w formie skrótowej, w zrozumiały i dostępny sposób.

Klasyfikacje akustyczne i kryteria oceny w innych państwach

Uwagi ogólne

Wymagania obowiązujące w innych państwach europejskich odnoszą się do izolacyjności akustycznej wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych oraz poziomu hałasu w pomieszczeniach i obejmują podobny zakres jak w Polsce. Jednak porównanie tych wymagań jest trudne ze względu na stosowane w poszczególnych państwach różne kryteria oceny.

W odniesieniu do izolacyjności przegród międzymieszkaniowych są stosowane wskaźniki R’w, R’w + C, DnT,w, DnT,w + C, a także DnT,w + Ctr (Wielka Brytania), oraz R’w + C50-3150 (Szwecja), uwzględniające w większym stopniu niskie częstotliwości. Można jedynie oszacować, że europejskie wymagania w tym zakresie, sprowadzone do wartości wskaźnika R’w, mieszczą się w przedziale od ok. 50 dB do 55 dB [12].

Poza obowiązkowymi wymaganiami stosowane są również lokalne klasyfikacje budynków mieszkalnych o wyższym standardzie akustycznym, które mają charakter dobrowolny.

W odniesieniu do izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, wszystkie wartości progowe poszczególnych klas w różnych państwach mieszczą się w przedziale od R’w = 57 dB do R’w + C50-5000 = 63 dB.

W przypadku izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych ta rozpiętość jest jeszcze większa, a poziom, na jakim znajduje się część obowiązkowych wymagań podstawowych, w jednych państwach zazębia się z wartościami progowymi pierwszej klasy w innych.

W niektórych państwach jest również zdefiniowana klasa niższa od określonej minimalnymi obowiązkowymi wymaganiami. Wprowadzenie takiej klasy ma sens w odniesieniu do budynków realizowanych w latach wcześniejszych, obecnie modernizowanych lub remontowanych, ponieważ w różnych okresach obowiązywały różne wymagania, a w przypadku starszych budynków żadnych konkretnych wymagań akustycznych w przepisach budowlanych nie było.

Badania dotyczące subiektywnej oceny izolacyjności akustycznej przegród w budynkach mieszkalnych nie były w Polsce prowadzone od wielu lat. Z tego względu nie ma aktualnych polskich opracowań przydatnych do wykorzystania przy szczegółowych ustaleniach związanych z klasyfikacją akustyczną budynków. Wyniki wcześniejszych badań wykonywanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku nie są w pełni adekwatne do obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz do obecnych wymagań i oczekiwań użytkownika.

Problematyczna jest również możliwość pełnego wykorzystania badań wykonywanych za granicą przez różne ośrodki, ponieważ do oceny są tam stosowane różne wielkości akustyczne, różnie była sformułowana treść ankiet i zawarte w nich pytania, różne były stosowane kryteria oceny uzyskanych odpowiedzi itp. Ponadto oczekiwania poddawanych badaniom grup społecznych i kulturowych są zróżnicowane.

Na wynik ankiety wpływa wiele czynników, np. średni wiek ankietowanych mieszkańców, warunki socjalne itp. Warunki akustyczne w mieszkaniu są często oceniane jako pewna całość, z której jest trudno wydzielić poszczególne składniki, tj. udział w ocenie izolacyjności od dźwięków powietrznych, uderzeniowych, poziom hałasu itp.

W literaturze można znaleźć przedstawione w sposób opisowy spodziewane subiektywne oceny związane z konkretną wartością izolacyjności akustycznej lub klasą akustyczną budynku. Oceny te są jednak dość zróżnicowane i w dużym stopniu niespójne.

Niemcy

Według badań niemieckich [13] przy poziomie tła akustycznego 25 dB zastosowanie przegrody międzymieszkaniowej o wskaźniku izolacyjności akustycznej R’w = 50 dB powoduje, że rozmowa prowadzona podniesionym głosem (lub głośno nastawione radio, LA ≈ 75 dB) jest w sąsiednim mieszkaniu dobrze słyszalna, lecz niezrozumiała. Wyższa wartość wskaźnika R’w = 55 dB zapewnia, że rozmowa jest jeszcze słyszalna, lecz zapewnia poczucie wystarczającej intymności, a dopiero przy wartości R’w = 65 dB rozmowa prowadzona podniesionym głosem jest niewyczuwalna.

W przypadku bardzo głośnych zachowań, takich jak gra na pianinie lub bardzo głośno nastawione radio (LA ≈ 95 dB), hałas w sąsiednim mieszkaniu staje się mało uciążliwy dopiero przy izolacyjności przegrody R’w = 70 dB. Jednak przy niższym tle akustycznym ta ocena się zmienia; dla zachowania subiektywnej oceny na takim samym poziomie konieczne jest zwiększenie izolacyjności.

Nieco inaczej wygląda interpretacja subiektywnych odczuć przedstawiona w normie DIN 4109 [14], zgodnie z którą spełnienie obowiązującego w Niemczech podstawowego wymagania odnoszącego się do izolacyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych R’W, = 53 dB oznacza, że głośna rozmowa prowadzona za ścianą będzie jeszcze zrozumiała. Wyższa klasa SSt II (R’W ³ 56 dB) oznacza, że głośna rozmowa będzie ogólnie zrozumiała, a przy klasie najwyższej SSt III (R’W ≥ 59 dB) będzie ona ogólnie niezrozumiała. Natomiast rozmowa prowadzona normalnym głosem w przypadku obu wyższych klas będzie odpowiednio niezrozumiała i niesłyszalna.

Inna propozycja klasyfikacji jest przedstawiona w kolejnym niemieckim opracowaniu wydanym przez DEGA [15]. Zaproponowano tam 7 klas akustycznych, z czego najniższe klasy F i E są przeznaczone do oceny istniejących budynków, które nie były poddawane modernizacji.

Klasa D odpowiada obowiązkowym wymaganiom na poziomie podstawowym (R’W ≥ 53 dB). Ocenia się, że odpowiadające tej klasie warunki akustyczne nie będą satysfakcjonujące dla ok. 35% mieszkańców.

Wartością progową dla wyższej klasy C jest R’W = 57 dB, a dalej są kolejne 3 klasy z progiem co 5 dB aż do bardzo wysokiej wartości ≥ 72 dB przewidzianej dla klasy A+.

Austria

Subiektywna ocena wyrażona w sposób opisowy została również przedstawiona w obszernej analizie austriackiej [16]. Wartości progowe poszczególnych klas zostały zdefiniowane za pomocą wskaźnika DnT,W + C, którego wartość:

 • 54 dB odpowiada klasie "standardowej",
 • 58 dB klasie "podwyższonej",
 • 63 dB klasie "komfortowej".

Następna, najwyższa już klasa została zdefiniowana innym wskaźnikiem DnT,W + C50-3150 ≥ 68 dB, uwzględniającym izolacyjność przegrody uzyskiwaną w zakresie niskich częstotliwości. Opisowo nazwano ją klasą „muzyczną”, tj. uwzględniającą obecność muzykującego za ścianą sąsiada lub muzyka ćwiczącego w domu na instrumencie.

Wskaźniki oceny obejmujące niskie częstotliwości, choć nieco inne niż w przypadku austriackim, zostały zastosowane również w analizie skandynawskiej [17], według której przegroda międzymieszkaniowa charakteryzująca się wartością wskaźnika R’w + C50-3150 = 53 dB jest oceniana pozytywnie przez 40% mieszkańców. Natomiast, żeby odsetek usatysfakcjonowanych wzrósł do 80%, wartość wskaźnika powinna być o 10 dB większa, tj. R’w + C50‑150 = 63 dB. Odnosząc te ustalenia do obecnego obowiązkowego poziomu wymagań akustycznych w Polsce, należałoby oczekiwać, że procent ludzi oceniających wymaganą izolacyjność przegród między mieszkaniami jako satysfakcjonującą wyniesie zaledwie ok. 30–40%.

Holandia i Dania

Z kolei przepisy holenderskie definiują klasy akustyczne wskaźnikiem DnT,W + C, wartości progowe zostały przyjęte ze skokiem 5 dB [18]. Wartość wskaźnika DnT,W + C ≥ 52 dB, odpowiadająca w przybliżeniu holenderskim minimalnym obowiązkowym wymaganiom, według przedstawionej opisowej skali oznacza, że warunki będą oceniane jako dokuczliwe (annoyed) przez 10-25% mieszkańców. W przypadku klasy najwyższej, DnT,W + C ≥ 62 dB, która została określona jako "maksymalny komfort możliwy do uzyskania w praktyce", odsetek ten spada poniżej 5%.

W normie duńskiej [19] również przyjęto klasy akustyczne ze skokiem wartości progowych co 5 dB, przy czym podobnie jak w propozycji austriackiej [16], dla dwóch najwyższych klas zastosowano wskaźniki uwzględniające niskie częstotliwości.

Według podanej w normie interpretacji szacuje się, że przejście do wyższej klasy powoduje wzrost odsetka mieszkańców zadowolonych o 20%, a odsetek osób niezadowolonych spada o 20%. Natomiast według opisowej oceny w budynkach klasy D (R’W ≥ 50 dB) warunki akustyczne są mało zadawalające, a 25-40% mieszkańców oceni te warunki jako złe; według zamieszczonego w normie komentarza ta klasa nie powinna być stosowana w budynkach nowych.

W przypadku klasy C (R’W ≥ 55 dB) mniej niż 20% mieszkańców oceni warunki akustycznej jako złe, a najwyższa klasa A (R’W + C50-3150 ≥ 63 dB) gwarantuje, że ewentualne zakłócenia akustyczne będą występowały sporadycznie, a 90% mieszkańców oceni warunki jako dobre lub bardzo dobre.

Analiza obowiązkowych wymagań i dobrowolnych klasyfikacji akustycznych budynków mieszkalnych stosowanych w różnych państwach europejskich, a także subiektywnych odczuć związanych z konkretną izolacyjnością przegród międzymieszkaniowych była brana pod uwagę podczas prac nad polską normą. Jednak, jak widać, obecne europejskie wymagania i wartości progowe są bardzo zróżnicowane, podobnie jak przewidywana przez różne ośrodki badawcze subiektywna ocena przegród o konkretnej izolacyjności akustycznej, a prezentowane ustalenia dotyczące tych subiektywnych odczuć nie są ze sobą spójne.

Podsumowanie

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych, która jest przedmiotem opracowywanej obecnie nowej części normy PN-B-02151, umożliwi poszerzenie oferty na rynku mieszkaniowym, stworzenie pewnej gamy produktów (mieszkań) o ściśle określonych parametrach dającej nabywcy możliwość wyboru.

Należy się spodziewać, że wprowadzenie klasyfikacji będzie sprzyjało tworzeniu rankingu akustycznego oferowanych mieszkań, przez co będzie miało wpływ nie tylko na zwiększenie konkurencyjności na rynku mieszkaniowym, lecz także wpłynie na rynek materiałów budowlanych i będzie stymulować poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających uzyskać lepszą izolacyjność od określonej przez minimalne obowiązkowe wymagania.

Tym sposobem klasyfikacja w naturalny sposób wprowadzi mechanizm pozwalający zwiększyć liczbę budynków o lepszych parametrach akustycznych.

Badania wykonano w ramach realizacji projektu "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Literatura

 1. PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.
 2. PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.
 3. B. Szudrowicz, "Analiza parametrów oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych”, Kwartalnik ITB 140 (4)/2006.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU 2012.1109).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DzU 2006.129.902 z późn. zm.).
 6. J. Nurzyński, "Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie”, Prace Naukowe ITB 2013.
 7. WHO 2000 "Guidelines for Community Noise” (B. Berglund, T. Lindvall, D. Schwela eds), World Health Organization, Geneva.
 8. WHO Regional Office for Europe 2009, "Night noise guidelines for Europe”, World Health Organization, Copenhagen.
 9. European Commission 2002, "Position paper on dose-response relationships between transportation noise and annoyance”, Office for Official Publications of the European Communities.
 10. European Environment Agency 2010, "Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, Technical report No 11/2010.
 11. J. Nurzyński, "Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2015, s. 30–32.
 12. B. Rsmussen, "Sound insulation between dwellings. Requirements in building regulations in Europe”, „Applied Acoustics” 71/2010, s. 373–385.
 13. E. Sälzer, "Schallchutz im Massivbau”, Bauverlag 1990.
 14. DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise und VDI 4100: Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für Planung und Beurteilung”, September 1994.
 15. DEGA, "Empfehlung 103 Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis Deutsche Gesellschaft für Akustik”, e.V. März 2009.
 16. "Sound insulation in housing construction. Results of an investigation commissioned by Saint-Gobain–Isover, Vienna University of Technology Department of Spatial Development”, Infrastructure and Environmental Planning Centre of Public Finance and Infrastructure Policy In co-operation with Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Judith Lang.
 17. B. Rasmussen, "Concept for evaluation of sound insulation of dwellings – from chaos to consensus”, Materiały Forum Acusticum 2005.
 18. E. Gerretsen, "Classification of acoustic quality of dwellings – backgrounds of a renewed Dutch standard”, Proceedings inter-noise 2001 The Hague, The Netherlands.
 19. DS 490, "Lydklassifikation af boliger (Sound classification of buildings)”, 2001 04 19.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.