Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Metodyka szacowania prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji przy docieplaniu budynków

Methodology for estimation of anticipated payback period for investments in projects involving additional insulation of buildings

Oszczędności uzyskane dzięki termomodernizacji
Termo Organika

Oszczędności uzyskane dzięki termomodernizacji


Termo Organika

Redukcja kosztów eksploatacyjnych uzyskana dzięki zastosowaniu rozwiązań oszczędzania energii jest odczuwalna w ciągu przyszłych lat, czyli dochodowa składowa inwestycji jest rozłożona w czasie. Łączny efekt gospodarczy osiągnięty wskutek wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań technicznych może dążyć do wartości początkowej inwestycji.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Michał Grodzki Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium...

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego pierwotna nazwa to Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa, został utworzony 19 października 2005 r. w wyniku rekomendacji Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, uzgodnionej w trakcie posiedzenia w dniu 5 maja 2005 r. O jego powstanie wnioskowali partnerzy społeczni z sektora budownictwa: liczące się w środowisku związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, którzy widzieli potrzebę powstania płaszczyzny...

Przemysław Gogojewicz Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych Techniczne warunki sytuowania obiektów w kontekście terenów biologicznie czynnych

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października...

Zgodnie z § 39 i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 r. (t.j. DzU z 2023 r., poz. 2442), techniczne warunki sytuowania obiektów zależą obecnie od czynników biologicznie czynnych.

Zapewnienie efektywności energetycznej projektowanych budynków jest ważnym zadaniem państwa, co znajduje odzwierciedlenie w dyrektywie EPBD [1] i najnowszych przepisach dotyczących oszczędności energii. Ważne jest również zmniejszenie zużycia energii w istniejących budynkach. Większość istniejących budynków wybudowano przed wprowadzeniem nowoczesnych programów oszczędzania energii.

Z tego powodu ilość energii zużywanej w tych budynkach jest znacznie wyższa niż w przypadku nowych budowli. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zmniejszenie zużycia energii w istniejących budynkach jest pozyskiwanie sposobów oszczędności energii, w tym dzięki zastosowaniu wtórnych źródeł energii i energii odnawialnej. Oszczędność energii prowadzi do zmniejszenia jej zużycia, a co za tym idzie - do zmniejszenia kosztów eksploatacji (np. kosztów ogrzewania). Inwestycje kapitałowe w zakresie energooszczędności są kosztami jednorazowymi.

Dowiedz się: Ile kosztuje wzniesienie budynku jednorodzinnego w standardzie niskoenergetycznym?

Przy ocenie efektywności zainwestowanych środków często oblicza się wartość bieżącą netto, co oznacza zdyskontowaną wartość zwrotu w określonym czasie. W wielu przypadkach wykorzystuje się wartość prognozowanego okresu zwrotu inwestycji. Inwestor, który posiada pewne środki inwestycyjne, jest zainteresowany oszczędnością energii i chce dokonać efektywnej inwestycji.

W niniejszym artykule model obliczeniowy prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji rozpatrywano na przykładzie docieplenia ścian zewnętrznych budynku istniejącego. Założono, że:

S1 = K1 + E1 · T (1), S2 = K2 + E1 · T (2)

gdzie:

S1, S2 – łączne koszty kapitalizacji i eksploatacji 1 m2 powierzchni ścian zewnętrznych;
K1– koszt wzniesienia 1 m2 ściany zewnętrznej (dla istniejącego budynku K1=0);
K2 – koszt docieplenia 1 m2 ściany;
E1 – koszty eksploatacji, z uwzględnieniem strat ciepła przez 1 m2 ściany zewnętrznej przed dociepleniem [zł/m2·rok];
E2 – koszty eksploatacji, z uwzględnieniem strat ciepła przez 1m2 ściany po jej dociepleniu za okres sezonu grzewczego [zł/m2·rok];
T – czas [lata].

Warunkiem opłacalności inwestycji dla przyjętego modelu będzie:

S1 = S2   (3)

lub z uwzględnieniem (1), (2):

K1+ E1· T = K2+ E2· T (4)

Biorąc pod uwagę, że K1 = 0:

E1· T = K2+ E2· T(5)

Z równania (5) można obliczyć niezdyskontowany okres zwrotu kosztów docieplenia:

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono model obliczeniowy prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji docieplenia budynku. Jako przykład posłużyło docieplenie ścian zewnętrznych budynku istniejącego. Określono czynniki wpływające na obniżenie prognozowanego okresu zwrotu inwestycji.

Methodology for estimation of anticipated payback period for investments in projects involving additional insulation of buildings

This survey presents a calculation model for payback period forecast for an investment project meant for improving energy efficiency of a building through additional insulation. An example of external walls insulation of an existing building was used. The factors affecting reduction of the payback period forecast are defined.

gdzie:

ΔK – różnica w kosztach inwestycyjnych dla 1mpowierzchni ściany (biorąc pod uwagę, że K1= 0, skąd ΔK = K2 – K1 = K2);
ΔE – różnica w stratach ciepła przez 1 m2 ściany przed jej dociepleniem (E1) i po dociepleniu (E2).

Warto nadmienić, że okres zwrotu obliczany według wzoru (6) nie uwzględnia:

  • wzrostu taryfy energii cieplnej;
  • odsetek od kredytu na docieplenie;
  • dyskontów przyszłych przepływów pieniężnych, uzyskanych w wyniku docieplenia i zmniejszenia strat energii cieplnej na ogrzewanie.

W związku z tym obliczona za pomocą wzoru (6) wartość niezdyskontowanego okresu zwrotu inwestycji może być uznana jako wartość szacunkowa.

Jeżeli pieniądze na docieplenie pochodzą ze środków własnych inwestora, to nakłady inwestycyjne ΔK określa się według kosztorysu.

Warto zobaczyć: Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy w aspekcie wymagań budownictwa niskoenergetycznego

Jeżeli inwestor posługuje się kredytem bankowym, to przy comiesięcznych ratach z płatności łączne wydatki na energooszczędność określa się według wzoru:

wydatki na energooszczędność

(7)

gdzie:

m – liczba okresów spłaty pożyczki (np. jeśli pożyczka zostanie zaciągnięta na rok, to m = 12, jeśli na dwa lata, to m = 24 itd.);
A – współczynnik raty;
ΔK – środki własne inwestora (inwestycje z wyłączeniem płatności kredytu).

Współczynnik raty A obliczany jest według wzoru:

Współczynnik raty A

(8)

gdzie:

pkr - miesięczna stopa procentowa banku udzielającego kredytu wyrażona w setnych części na częstotliwość płatności (np. w przypadku 6% rocznej stopy procentowej i płatności miesięcznych kredytu (12 razy w roku): pkr = 0,06/12 = 0,05);
m - liczba okresów spłaty pożyczki (np. jeśli pożyczka zaciągnięta zostanie na rok, to m = 12, jeśli na dwa lata, to m = 24 itd.).

Taryfy energetyczne zwiększają się corocznie. Oznacza to, że z każdym kolejnym rokiem (sezonem grzewczym) roczne oszczędności ΔEi będą wzrastać.

Można założyć, że średnioroczny wzrost taryf energii cieplnej w jednostkach względnych wynosi r (np. przy średniorocznym wzroście taryfy o 10% r = 10%/100% = 0,1). Wtedy roczne oszczędności ΔEn dla dowolnego roku n (pierwszy rok – n = 1, drugi – n = 2, trzeci – n = 3 itd.) uzyskane w wyniku docieplenia z uwzględnieniem wzrostu taryfy energii cieplnej określa się wzorem

ΔEn = ΔE · (1 + r)n (9)

Jeżeli korzysta się ze wzoru (9), należy brać pod uwagę, że zaoszczędzone w kolejnych latach środki muszą być obliczane z uwzględnieniem rzeczywistej (zdyskontowanej) wartości pieniądza po n latach, czyli przyszłe przepływy pieniężne (9) muszą zostać skorygowane przez współczynnik dyskonta kd:

różnica w stratach ciepła przez 1 m2 ściany przed jej dociepleniem i po dociepleniu

(10)

gdzie:

ΔE – różnica w stratach ciepła przez 1 m2 ściany przed jej dociepleniem (E1) i po dociepleniu (E2);
r – średnioroczny wzrost taryf energii cieplnej;
i – stopa dyskontowa.

Wprowadzenie współczynnika kd uzasadnia się tym, że pieniądze uzyskane dzisiaj mogą przynieść w przyszłości dochód, np. na skutek ich zainwestowania. Ponadto, pieniądze uzyskane w przyszłości w warunkach inflacji ulegają dewaluacji.

Przeczytaj: Mocowanie mechaniczne systemów ETICS

Istnieją również inne czynniki, które zmniejszają wartość przyszłych płatności.

Stopa dyskontowa jest również w dużej mierze uzależniona od warunków finansowania projektu i w każdym konkretnym przypadku może być inna.

Dla większości przypadków stopę dyskontową i zaleca się przyjmować równą głównej stopie kluczowej Banku Państwowego. Należy nadmienić, że przy wykorzystaniu na docieplenie kredytu bankowego ryzyko inwestycji uwzględniano w oprocentowaniu kredytu.

Wprowadza się wartość:

równa głównej stopie kluczowej Banku Państwowego

(11)

Biorąc pod uwagę wzory (10) i (11), łączne oszczędności za okres T można wyznaczyć z następującego równania:

łączne oszczędności za okres T

(12)

Obie części równania (12) mnoży się przez q:

Obie części równania (12) mnoży się przez q

(13)

Po odjęciu od równania (13) równania (12) otrzymuje się:

Po odjęciu od równania (13) równania (12) otrzymuje się

(14)

skąd po porównaniu rozpatrywanego okresu n oraz czasu zwrotu inwestycji T (n = T) otrzymuje się:

po porównaniu rozpatrywanego okresu n oraz czasu zwrotu inwestycji T (n = T) otrzymuje się

(15)

Po podstawieniu wzoru (15) do równania charakteryzującego opłacalność docieplenia:

Po podstawieniu wzoru (15) do równania charakteryzującego opłacalność docieplenia

(16)

otrzymuje się:

Po podstawieniu wzoru (15) do równania charakteryzującego opłacalność docieplenia otrzymuje się

(17)

Okres opłacalności inwestycji z równania (17):

Okres opłacalności inwestycji z równania

(18)

gdzie całkowite koszty inwestycji DK˜ z uwzględnieniem kredytu bankowego należy obliczyć według wzoru (7).

Roczne oszczędności pieniędzy uzyskane w wyniku realizacji docieplenia należy sprawdzać na podstawie urządzeń pomiarowych dla rzeczywistego zużycia energii po kilku latach eksploatacji.

Roczne oszczędności ΔE [zł/m2] osiągane w wyniku docieplenia budynku mogą być obliczone według wzoru [2]:

Roczne oszczędności osiągane w wyniku docieplenia budynku

(19)

gdzie:

U1 – współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynku przed dociepleniem [W/(m2·K)];
U2 – współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynku po wykonaniu docieplenia [W/(m2·K)];
HDD – stopień doby sezonu grzewczego [°K∙doba];0,024, 1163 – współczynniki przeliczeniowe;
cen – koszt energii cieplnej za ogrzewanie dla konkretnej miejscowości [zł/Gcal].

Wzór (19) może być stosowany w przypadku wykonania docieplenia i jednoczesnego montażu zautomatyzowanego urządzenia cieplnego regulującego parametry nośnika ciepła na wejściu do budynku. W przeciwnym razie docieplenie budynku może jedynie doprowadzić do wzrostu temperatury wewnętrznej w eksploatowanych pomieszczeniach bez zapewnienia oczekiwanej oszczędności energii, tzn. rzeczywista redukcja kosztów eksploatacji ∆E może być mniejsza niż wartości prognozowane.

Faktyczna redukcja kosztów eksploatacji może być ustalona na podstawie rzeczywistej ilości zużytej energii, mierzonej przed dociepleniem i po dociepleniu.

Ze wzoru (19) wynika również, że w zależności od strefy klimatycznej (HDD) okres zwrotu inwestycji zależy od wielkości kosztów energii cieplnej cT i dynamiki jej zmian w czasie, czyli wzrostu taryfy na energię cieplną.

Wzór (18) pozwala na obliczenie okresu zwrotu T inwestycji na docieplenie z uwzględnieniem sumarycznych wydatków, płatności za kredyt (pκr), wzrostu taryf za energię cieplną (r), stopy dyskontowej (i) osiągniętej kosztem oszczędności środków z uwagi na docieplenie.

Warto nadmienić, że wzór (18) zawiera wiele parametrów zmiennych w czasie, np. dynamikę wzrostu taryf energii cieplnej (wyrażoną przez parametr r), stopę dyskontową (i), których zmiana w przyszłości jest trudna do przewidzenia.

Zobacz też: Projektowanie przegród zewnętrznych - stan prawny na 2016 r.

Czynnikami wpływającymi korzystnie na zmniejszenie okresu zwrotu inwestycji w energooszczędność przez docieplenie budynku są dynamika wzrostu taryf energii cieplnej (r), obniżenie stopy oprocentowania kredytu bankowego (pκr), zwiększenie potencjału energooszczędnościowego (∆E) oraz zmniejszenie inwestycji początkowej (ΔK).

Najbardziej istotnym i obiektywnym czynnikiem, wpływającym [według wzoru (18)] na obniżenie prognozowanego okresu zwrotu inwestycji jest różnica (r–i) między względnym rocznym wzrostem taryf i parametrem odzwierciedlającym dyskontowanie przyszłych przepływów (strumieni) pieniężnych (inflacja, ryzyko, inwestycje alternatywne i in.).

W przypadku korzystania z pożyczonych środków obiektywnym czynnikiem wpływającym na okres zwrotu z inwestycji w docieplenie są odsetki stopy kredytu bankowego (pκr).

Z tego powodu w wielu krajach UE zapewnia się dotacje mające na celu poprawę energetyczną budynków, np. w Niemczech istnieje program rządowy pt. "Rekonstrukcja energooszczędnościowa", którego celem jest osiągnięcie poziomu oszczędności energii Effizienzhaus 100 i Effizienzhaus 85.

Podobnie rzecz się już ma w Polsce. W ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać dofinansowanie na ocieplenie oraz termomodernizację budynków już istniejących.

Literatura

  1. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 1 z 04.01.2003 s. 65).
  2. A.S. Gorszkov, "Systemy inżynieryjne. Wytyczne projektowania, budownictwa i rekonstrukcji budynków z niskim zużyciem energii", Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburg 2013.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia w praktyce – szansa czy zagrożenie

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2...

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia to jeden z pomysłów rządu realizowany w ramach Polskiego Ładu. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada ułatwienia w budowie domów do 70 m2 i, jak zapowiadają rządzący, ma sprzyjać szybszej realizacji budowy. Czy na pewno tak będzie? Sprawdź, na czym polega budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakie są procedury i wymogi oraz poznaj możliwe zagrożenia budowy domu bez kierownika budowy.

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Małgorzata Kośla Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne...

Oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych jest koniecznością w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jednak wybór systemu certyfikacji nie jest prosty. Od czego zależy oznakowanie ekologiczne budynków i wyrobów budowlanych? Przede wszystkim od lokalizacji, standardów obowiązujących w danym kraju, a także przeznaczenia budynku. Bez względu na jego rodzaj, każdy system weryfikacyjny ma za zadanie poprawić jakość życia, zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne oraz dbać o wykorzystywanie...

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.