Izolacje.com.pl

Nowe regulacje w zakresie akustyki

New regulations on acoustic properties of buildings


www.freeimages.com

www.freeimages.com

Rok 2014 zakończył prace nad nowymi normami z zakresu akustyki budynków oraz uaktualnieniami norm już istniejących. W artykule omówiono najważniejsze z nich.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

ABSTRAKT

W artykule omówiono najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków. Podano główne zmiany wprowadzone w trakcie prac aktualizacyjnych wraz z zakładanymi wartościami parametrów.

The article briefly discusses the most important of regulations in the field of acoustic properties of building. The main changes are presented that were made during the updating works, including the anticipated performance values.

Właściwie dopiero od kilku lat uczestnicy procesu budowlanego przyjęli do wiadomości istnienie wymagań akustycznych w zakresie izolacyjności akustycznej przegród. Warto dokładniej zainteresować się tym tematem, gdyż w najbliższym czasie szykują się zmiany związane z wprowadzeniem nowych norm ISO dotyczących izolacyjności akustycznej oraz aktualizacją całej serii polskich norm dotyczących ochrony przed hałasem w budynkach.

Nowe normy ISO dotyczące pomiarów izolacyjności w warunkach terenowych

W ramach prac komitetu technicznego ISO TC43 "Building Acoustics" przygotowano trzy nowe normy dotyczące pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej przegród. W założeniach mają one zastąpić istniejące od wielu lat normy serii ISO EN 140 (część 4, 5 i 7) [1–3].

Nowe normy, oznaczone jako ISO 16283, podzielono na trzy niezależne części:

 • ISO 16283 Część 1: Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych [4],
 • ISO 16283 Część 2: Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych [5],
 • ISO 16283 Część 3: Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych [6].

W związku z planowaną zmianą na stronach ISO pojawił się kłopot z określeniem, która norma zastępuje którą, co zostało również powielone na stronach PKN. W TABELI 1 podano poprawną strukturę zastępowania i aktualizacji.

W sposobach pomiarów opisanych w nowych normach serii ISO 16283 [4–6] nie nastąpiły znaczące zmiany w stosunku do dotychczasowych norm serii ISO 140 [1-3, 7]. Doprecyzowano jednak wiele aspektów.

Przykładem jest kwestia obecności osób wykonujących pomiary w mierzonym pomieszczeniu, która nie była jasno ujęta we wcześniejszych dokumentach.

Z istotnych nowości pojawiły się dokładne opisy sposobu pomiaru przy użyciu ruchomego mikrofonu, trzymanego w ręce i poruszanego przez operatora po ściśle zdefiniowanej krzywej (tzw. "Manually scanned microphone") - RYS. 1-4.

Pojawiły się również nowe źródła pomiarowe, np. ciężka gumowa kula do pomiarów dźwięków uderzeniowych, generowanych głównie w niskich częstotliwościach, np. przez skaczące dzieci, popularna w Japonii i Korei. Obecnie w większości norm krajowych nie znajdują się jednak jeszcze odpowiednie wymagania, pozwalające odnieść się do wyników uzyskanych z takich źródeł.

Norma ISO 16283-1

Pierwsza z omawianych norm - ISO 16283-1 [4] - dotyczy pomiarów izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach (ścian, stropów, drzwi) w zakresie dźwięków powietrznych. Jej pełny tytuł to: ISO 16283-1:2014, "Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 1: Airborne sound insulation".

Norma ta zastępuje normę ISO 140-4 [1] w zakresie pomiarów przegród wewnętrznych oraz zawiera wytyczne z treści normy ISO 140-14:2004 [7] dotyczącej pomiarów w nietypowych sytuacjach.

Norma została przyjęta jako norma EN, a następnie w maju 2014 r. jako PN-EN i wydana w języku angielskim pod polskim tytułem (tzw. wydanie okładkowe): PN-EN ISO 16283-1:2014­ 05, "Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych" [4].

Jak napisano w zakresie normy, obejmuje ona procedury służące do określenia izolacyjności od dźwięków powietrznych między dwoma pomieszczeniami w budynku za pomocą pomiarów ciśnienia akustycznego. Procedury te przeznaczone są do pomieszczeń o objętości w zakresie od 10 m³ do 250 m³, w zakresie częstotliwości od 50 Hz do 5000 Hz.

Wyniki badań mogą być wykorzystane do oszacowania, oceny i porównania izolacyjności od dźwięków powietrznych w pomieszczeniach nieumeblowanych lub umeblowanych, w warunkach pola akustycznego, które może być w przybliżeniu traktowane jako rozproszone lub nierozproszone.

Mierzona izolacyjność od dźwięków powietrznych zależy od częstotliwości i może być przekształcona, z wykorzystaniem procedur zgodnych z ISO 717-1 [8], do postaci jednoliczbowego wskaźnika oceny, charakteryzującego właściwości akustyczne [4].

Norma ISO 16283-2

Druga z nowych norm to ISO 16283-2 [5], dotycząca pomiarów izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach (stropów) w zakresie dźwięków uderzeniowych. Jej pełny tytuł to: "Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation".

Powyższa norma jest obecnie w fazie głosowania, więc nie ma nadanych jeszcze oficjalnych oznaczeń EN ani PN-EN, ani ostatecznej daty przyjęcia. Treść projektu normy (ISO/FDIS 16283-2) dostępna w sieci może jeszcze ulec zmianie w stosunku do wersji, która zostanie ogłoszona, w razie znalezienia błędów. 

Norma ta docelowo zastąpi normę ISO 140-7 [3] dotyczącą tego samego zakresu pomiarów. Będzie także zawierać wytyczne z treści normy PN-EN ISO 140-14:2004 [7] dotyczącej pomiarów w nietypowych sytuacjach.

Norma ISO 16283-3

Trzecia z nowych norm to ISO 16283-3 [6]. Dotyczy ona pomiarów izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (fasad) w budynkach w zakresie dźwięków powietrznych. Jej pełny tytuł to: "Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 3: Façade sound insulation".

Norma ta, podobnie jak 16283-2 [5], jest obecnie w fazie głosowania, więc nie ma nadanych jeszcze oficjalnych oznaczeń EN ani PN-EN, ani ostatecznej daty przyjęcia. Dokument ten docelowo zastąpi normę ISO 140-5 [2] dotyczącą tego samego zakresu pomiarów oraz zawierać będzie wytyczne z treści normy PN-EN ISO 140-14:2004 [7] dotyczącej pomiarów w nietypowych sytuacjach.

Nowe Polskie Normy dotyczące akustyki

W ramach prac komitetu technicznego KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej w 2010 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją całej serii norm PN-B 02151 pod wspólnym tytułem "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach" [9-12], w której skład mają docelowo wchodzić 4 części:

 • PN-B 02151-2, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach" (norma z 1987 r., obecnie w trakcie nowelizacji) [9],
 • PN-B 02151-3, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania" (norma z 1999 r. obecnie w trakcie nowelizacji) [10],
 • PN-B 02151-4, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" (nowa norma, której opracowanie zostało zakończone, obecnie na etapie poprawek edytorskich) [11],
 • PN-B 02151-5, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania i zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym" (nowa norma, obecnie w opracowaniu) [12].

Z powyższych czterech norm pierwsza (PN-B 02151-2 [9]) jest obecnie w trakcie nowelizacji, a ostatnia (PN-B 02151-5 [12]) dopiero w trakcie opracowania, więc jest za wcześnie, aby je omawiać. Zakres pozostałych norm warto natomiast przybliżyć.

Norma PN-B 02151-3

Norma ta istnieje od 1999 r., więc jak na standardy normalizacji jest już bardzo stara. Dlatego kilka lat temu pod egidą Instytutu Techniki Budowlanej oraz przewodnictwem prof. Barbary Szudrowicz rozpoczęły się prace nad aktualizacją tego dokumentu, zbliżające się właśnie ku końcowi. Postęp prac jest na tyle duży, że można próbować przedstawić główne zmiany wprowadzone w trakcie prac aktualizacyjnych.

Wszelkie podane w referacie informacje należy traktować jako bazujące na projekcie normy i mogące ulec zmianie.

Podczas aktualizacji norm zwykle najbardziej istotnym pytaniem jest, czy poziom wymagań został utrzymany na podobnym poziomie. W przypadku aktualizacji normy PN-B 02151­ 3:1999 [10] odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Przegrody wewnętrzne

Jeśli porównać wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, dotyczące najbardziej typowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, poziom wymagań w aktualizacji normy jest praktycznie taki sam.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ścian i stropów w budynkach wielorodzinnych (TABELA 2) pozostała na takim samym poziomie, a w budynkach szeregowych i bliźniaczych została obniżona o 3 dB.

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów międzymieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych zrównano z wymaganiem dla przenikania dźwięków uderzeniowych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy), czyli de facto jedno z wymagań obniżono o 2 dB, a drugie podwyższono również o 2 dB (TABELA 3).

Zbliżona sytuacja występuje w innych rodzajach budynków (hotelach, biurach itd.), gdzie w odniesieniu do najbardziej typowych pomieszczeń poziom wymagań pozostał bez zmian.

Najbardziej istotna w aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] jest zdecydowanie większa liczba rodzajów pomieszczeń i wymagań przynależnych do przegród je oddzielających. Aby to zilustrować, w TABELI 4 pokazano przykładowe nowe wymagania zawarte w aktualizacji normy, których nie ma w obecnie obowiązującym dokumencie.

Aktualizacja normy PN-B 02151-3:1999 [10] wymienia znacznie więcej rodzajów budynków użyteczności publicznej wraz z przyporządkowanymi im wymaganiami w zakresie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych, niż miało to miejsce w starej normie.

Jako podstawę podziału tych budynków przyjęto klasyfikację budynków według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) [13]. W aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] podano wymagania dla przegród w następujących rodzajach budynków użyteczności publicznej, takich jak:

 • hotele,
 • budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe),
 • budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej),
 • żłobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • budynki szkół wyższych i placówek badawczych,
 • budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej,
 • budynki biurowe,
 • budynki sądów i prokuratur.

Kolejną nowością w aktualizacji normy, która spotka się zapewne z pozytywnym odbiorem ze strony projektantów budynków oraz samych producentów, jest określenie wymagań co do drzwi oraz przegród wewnętrznych (ścian i stropów) w obrębie jednego mieszkania za pomocą laboratoryjnego wskaźnika RA1,R (projektowego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej) oraz Ln,w,R (projektowego wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego), a nie jak było dotąd - za pomocą wskaźnika R’A1 (wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej) sprawdzalnego dopiero w badaniach na budowie oraz L’n,W (wskaźnika ważonego przybliżonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego).

Takie podejście pozwala na prostą weryfikację na etapie projektu lub w trakcie budowy, czy dane drzwi, ściana lub strop spełniają wymagania akustyczne.

Przegrody zewnętrzne

W aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] wprowadzono znaczące zmiany w zakresie metodologii ustalania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych. Dwie najważniejsze zmiany to:

 • obliczanie wymaganej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej w zależności od poziomu dźwięku w pomieszczeniu chronionym (tzw. poziomu odniesienia),
 • przyjęcie w obliczeniach jako poziomu hałasu zewnętrznego długookresowego poziomu hałasu (tzw. mia-rodajnego poziomu hałasu zewnętrznego).

Poziom odniesienia (oznaczony w aktualizacji normy jako LA,wew) to poziom dźwięku A w pomieszczeniu, wyrażony w decybelach, który przyjmuje się podczas obliczania wymaganego wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A2 (lub w szczególnych przypadkach wskaźnika R’A1) przegrody zewnętrznej. W TABELI 5 podano wartości poziomu odniesienia zawarte w projekcie aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] z etapu drugiej ankiety projektu (luty 2015 r.).

Podanych wartości nie należy mylić z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami dźwięku z normy PN-B 02151-2:1987 [9], gdyż zostały one podane jedynie w celu umożliwienia obliczenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, a nie - wykorzystywania ich jako wytyczne dopuszczalnego poziomu dźwięku w danym pomieszczeniu chronionym. Wartości te należy traktować z rezerwą, gdyż mogą jeszcze się zmienić, jeśli w trakcie ankiety zostaną wniesione poprawki.

Miarodajny poziom hałasu zewnętrznego (oznaczony jako LA,zew) to długookresowy poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego, wyrażony w decybelach, wyznaczony oddzielnie dla dnia i nocy, służący do wyznaczania wymaganej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej.

W przypadku hałasu pochodzącego od komunikacji drogowej i szynowej dla dnia jako miarodajny poziom hałasu zewnętrznego należy przyjmować długookresowy równoważny poziom dźwięku A, LAeq,zew,D, wyznaczony dla 16 godzin dnia, z uwzględnieniem wszystkich dni w roku, a w odniesieniu do nocy - długookresowy równoważny poziom dźwięku A, LAeq,zew,N, wyznaczony dla 8 godzin nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku.

W przypadku innych źródeł niż hałas od komunikacji drogowej i szynowej oraz hałas od operacji lotniczych jako miarodajny dla pory dnia poziom hałasu zewnętrznego należy przyjąć dzienny równoważny poziom dźwięku A obliczony dla 8 najbardziej niekorzystnych kolejnych godzin dnia z uwzględnieniem wszystkich dni roku, a dla nocy - nocny równoważny poziom dźwięku A obliczony dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny nocy, z uwzględnieniem wszystkich nocy roku. Ponadto inaczej niż dotychczas będzie liczony hałas lotniczy.

W projekcie aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] jeśli pomieszczenie ma jedną przegrodę zewnętrzną, wartości wskaźnika oceny R’A2 przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej oblicza się z równania (1).

Od poziomu hałasu zewnętrznego odejmuje się poziom odniesienia i dodaje korektę na chłonność akustyczną pomieszczenia, zależną od jego czasu pogłosu, kubatury i powierzchni analizowanej przegrody zewnętrznej.

(1)

gdzie:

R’A2 - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej,

LA,zew. - miarodajny poziom hałasu zewnętrznego przy danej przegrodzie zewnętrznej ­według 7.3, przyjęty z dokładnością do 1 dB,

LA,wew. - poziom odniesienia do obliczenia izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej według 7.4,

A - chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz, bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników,

S - pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widziane od strony pomieszczenia,

przy czym:

(2)

gdzie:

V - objętość pomieszczenia,

T - przewidywany czas pogłosu T, w pomieszczeniu, w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ = 500 Hz.

Obliczenia nieznacznie się komplikują, jeśli pomieszczenie ma więcej niż jedną przegrodę zewnętrzną albo podlega oddziaływaniu więcej niż jednego rodzaju hałasu zewnętrznego.

W porównaniu z obecnie obowiązującą normą opisane zmiany spowodują konieczność wykonywania większej liczby obliczeń przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej (R’A2).

Nie będzie już można - jak w obecnej normie - w prosty sposób spojrzeć do jednej tablicy i odczytać podane w normie wartości wskaźnika R’A2 zależne od poziomu hałasu zewnętrznego (i to jeszcze w zakresach co 5 dB), a następnie spojrzeć do drugiej tablicy i w zależności od udziału części przeszklonej w całkowitej powierzchni ściany odczytać wymaganie R’A2 części pełnej ściany oraz samego okna.

Niemniej sposób obliczania izolacyjności akustycznej podany w aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] jest poprawny, a zastosowana metodologia jest już od wielu lat stosowana w praktycznie wszystkich krajach Europy Zachodniej.

Zdefiniowanie poziomu hałasu zewnętrznego jako poziomu długookresowego (z wszystkich dni roku) w praktyce będzie oznaczać, że wymagana izolacyjność akustyczna przegród będzie w znacznej ilości przypadków niższa niż obliczona według obecnie obowiązującej normy, w której poziom hałasu obliczano dla najbardziej niekorzystnych 8 godzin dnia albo 1 godziny nocy.

Zwłaszcza ta ostatnia wartość (najbardziej niekorzystna 1 godz. nocy) determinowała zwykle poziom wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej. Wygląda więc na to, że wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych projektu aktualizacji normy PN-B 02151-3:1999 [10] nie powinny spowodować wzrostu kosztu budowy ścian zewnętrznych budynku.

Norma PN-B 02151-4

W Polsce nie istnieją żadne wymagania w zakresie akustyki wnętrza projektowanych pomieszczeń. W krajach europejskich takie regulacje są obecne od co najmniej 10 lat (np. w Niemczech), a w przypadku niektórych krajów (np. skandynawskich) wymagania są bezpośrednio wpisane w lokalne odpowiedniki prawa budowlanego albo warunków technicznych.

Przeprowadzona w Polsce kilka lat temu nowelizacja warunków technicznych, zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [14], przewiduje konieczność ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym.

Na bazie tego wymagania w 2010 r. pod egidą Instytutu Techniki Budowlanej oraz przewodnictwem prof. Barbary Szudrowicz rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej normy, opisującej sprawy akustyki wnętrz. Prace merytoryczne nad normą PN-B 02151-4 [11] zostały zakończone na przełomie 2014 i 2015 roku.

Obecnie norma jest w trakcie procedury korekty edytorskiej i procedury oceny zgodności użytych sformułowań z wytycznymi PKN, tak że istnieje możliwość, że podane poniżej fragmenty z jej treści będą miały inne brzmienie w ostatecznie przyjętym dokumencie. Poniżej opisano główne założenia tej normy.

Cel i zakres normy PN-B 02151-4

Celem wprowadzenia normy regulującej kwestie akustyki pomieszczeń jest: zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach przez ograniczenie składowej hałasu, jaką jest hałas pogłosowy, zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiające właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej.

Zakres normy PN-B 02151-4 [11] obejmuje ochronę przed hałasem pogłosowym jedynie w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie dotyczy natomiast pomieszczeń i obiektów, które powinny spełnić szczególne wymagania w zakresie akustyki wnętrz, takich jak sale teatralne, koncertowe, operowe, kinowe, studia nagrań, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, sale ćwiczeń w szkołach i akademiach muzycznych oraz laboratoria do badań akustycznych.

Wszelkie parametry akustyczne tego rodzaju pomieszczeń należy określać indywidualnie. Norma nie dotyczy również pomieszczeń technologicznych w obiektach przemysłowych i usługowych oraz pomieszczeń w budynkach tymczasowych. Podane wymagania stosuje się podczas projektowania, wznoszenia, modernizacji oraz przebudowy pomieszczeń.

Wymagania

W normie wprowadzono istotny podział na dwie grupy pomieszczeń: pomieszczenia przeznaczone do komunikacji słownej, pozostałe pomieszczenia.

Podział ten jest zbliżony do występującego w innych normach zagranicznych (np. DIN 18042 [15]), rozróżniających pomieszczenia, w których odbywa się komunikacja słowna na średnie i duże odległości (np. sale konferencyjne) i celem jest zapewnienie odpowiedniej zrozumiałość mowy, od pomieszczeń do rozmów na małe odległości (rzędu maks. kilku metrów, np. hall wejściowy), w których celem jest głównie ograniczenie hałasu pogłosowego.

Norma wprowadza pojęcie komunikacji słownej, czyli przekazywania lub wymiany informacji za pomocą mowy, modalności słuchowych i rozumienia. Rozróżnia komunikację słowną bezpośrednią (bez wykorzystania systemu nagłaśniającego) oraz komunikację słowną pośrednią (z wykorzystaniem systemu nagłaśniającego). Wymagania zawarte w normie dotyczą przede wszystkim komunikacji słownej bezpośredniej.

W odniesieniu do każdej z wymienionych grup pomieszczeń określono odpowiednie wymagania. Podano dwa rodzaje wymagań - pierwsze dotyczy obu grup pomieszczeń, a drugie jedynie pierwszej grupy (pomieszczeń do komunikacji słownej): wymagania dotyczące warunków pogłosowych w pomieszczeniach budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, wyrażone za pomocą maksymalnego czasu pogłosu T lub minimalnej chłonności akustycznej A, wymagania dotyczące zrozumiałości mowy w pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji słownej, wyrażone za pomocą wskaźnika transmisji mowy STI.

W treści normy w formie tabelarycznej w odniesieniu do każdego rodzaju pomieszczenia podano wymagane do spełnienia parametry akustyczne. W grupie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej wymieniono dwa rodzaje pomieszczeń: sale i pracownie szkolne, sale audytoryjne, wykładowe w szkołach podstawowych, średnich i wyższych i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu, sale rozpraw sądowych, sale konferencyjne, audytoria i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

W odniesieniu do każdego z tych rodzajów w zależności od kubatury pomieszczenia podano wymagane wartości czasu pogłosu T oraz wskaźnika transmisji mowy STI (TABELA 6).

Wymagania przedstawione w TABELI 6 rozbudowano o przypisy (niepokazane w referacie), określające, jak należy zmodyfikować poszczególne wymagania w nietypowych sytuacjach.

Przykładowo, w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajęć dla osób z ubytkami słuchu i/lub innymi problemami z komunikacją słowną podano, że maksymalny czas pogłosu T nie powinien być większy niż 0,4 s, a w pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zajęć w ramach nauczania początkowego lub nauczania języków obcych zalecono, aby zmniejszyć czas pogłosu T o 0,1 s w stosunku do podanych wartości.

W analogiczny sposób określono wymagania co do pozostałych pomieszczeń, nieprzeznaczonych do komunikacji słownej. W odniesieniu do tych pomieszczeń jako wymaganie podano jedynie czas pogłosu (TABELA 7). Dla niektórych z pomieszczeń w celu uproszczenia projektowania i obliczeń wymaganie czasu pogłosu zastąpiono wymaganiem minimalnej chłonności akustycznej (TABELA 8).

Wymagania zawarte w TABELI 7 i TABELI 8 również rozbudowano o wiele przypisów (niepokazanych w referacie), określających sposób modyfikacji poszczególnych wymagań w nietypowych sytuacjach. Metody badań i ocena wyników W normie szczegółowo opisano metody badawcze do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych.

Według tych zapisów pomiary czasu pogłosu (T) należy przeprowadzać według normy PN-EN ISO 3382-1:2009 [16] lub PN-EN ISO 3382-2:2010 [17], natomiast pomiary wskaźnika transmisji mowy (STI) należy przeprowadzać według normy PN-EN 60268-16:2011 [18].

Dodatkowe wytyczne odnośnie pomiarów wskaźnika transmisji mowy doprecyzowano w treści normy PN-B 02151-4 [11] w następującym zakresie: wytwarzanie pola akustycznego w pomieszczeniu, usytuowanie, ukierunkowanie i liczba pozycji źródła dźwięku, usytuowanie i liczba punktów pomiarowych, forma i zawartość raportu z pomiarów.

Załączniki

Na końcu normy zamieszczono dwa załączniki informacyjne, przydatne dla projektantów chcących samodzielnie obliczyć chłonność akustyczną albo czas pogłosu pomieszczenia.

W załączniku A omówiono przykład obliczeń chłonności akustycznej jednego z pomieszczeń wymienionych w TABELI 8 (poczekalni w szpitalu).

W załączniku B podano natomiast wartości współczynnika pochłaniania dźwięku typowych wyrobów, elementów budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia pomieszczeń, mogące służyć do obliczeń czasu pogłosu oraz wskaźnika transmisji mowy.

Podsumowanie

Opisane w referacie nowe normy z zakresu akustyki budynków, zwłaszcza aktualizacja części 3 oraz nowa czwarta część normy PN-B-02151 [11], będą wymagały zarówno od projektantów, producentów, jak i wykonawców czasu na przyswojenie ich treści. Niewątpliwie wywołają również pewne zamieszanie na rynku budowlanym.

Aby je zminimalizować, potrzebne wydaje się wprowadzenie okresu vacatio legis. Projektanci, zaskakiwani kolejnymi nowelizacjami warunków technicznych, nie powinni być stawiani pod ścianą i zmuszani z dnia na dzień do dostosowywania swoich projektów do wymagań nowych przepisów. Zdaniem autora niezbędne jest wprowadzenie co najmniej rocznego okresu między publikacją nowej normy, a jej wejściem w życie.

Taki okres wydaje się właściwym kompromisem między potrzebą unowocześnienia wymagań a pewną bezwładnością procesu budowlanego. Okres ten pozwoliłby na przygotowanie się projektantów, producentów i wykonawców do wprowadzenia rozwiązań budowlanych będących odpowiedzią na nowe wymagania zawarte w normach. Równocześnie pozwoliłby prasie branżowej na szczegółowe przedstawienie treści nowych przepisów.

Literatura

 1. PN-EN ISO 140-4:2000, "Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami".  
 2. PN-EN ISO 140-5:1999, "Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów".  
 3. PN-EN ISO 140-7:2000, "Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów".  
 4. PN-EN ISO 16283-1:5-2014, "Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych".  
 5. ISO/DIS 16283-2, "Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation" [projekt].  
 6. ISO/DIS 16283-3, "Acoustics. Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 3: Façade sound insulation" [projekt].  
 7. PN-EN ISO 140-14:2006, "Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych. Część 14: Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych".  
 8. PN-EN ISO 717-1:2013-08, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych".  
 9. PN-B-02151-2:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach".
 10. PN-B-02151-3:1999, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".
 11. PN-B-02151-4, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" [nieopublikowana].
 12. PN-B-02151-5, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania i zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym" [w opracowaniu].
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DzU nr 112 z 1999 r., poz. 1316) wraz z poźn. zm.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56 z 2009 r., poz. 461).
 15. DIN 18042, "Planungsgrundlagen und Vorschriften, öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten, Bewegungsflächen".
 16. PN-EN ISO 3382-1:2009 "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 1: Pomieszczenia specjalne".
 17. PN-EN ISO 3382-2: 2010 "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach".
 18. PN-EN 60268:16:2011, "Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy".
 19. PN-EN ISO 717-2: 2013-08, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych".
 20. PN-EN 12354-1:2002, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami".
 21. PN-EN 12354-2:2002, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami".
 22. PN-EN 12354-3:2003, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz".
 23. PN-EN 12354-4:2003, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska".
 24. PN-EN 12354-6:2005, "Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach".
 25. PN-EN ISO 3382-1:2009, "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 1: Pomieszczenia specjalne".
 26. PN-EN ISO 3382-2:2010, "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach".
 27. PN-EN ISO 3382-3:2012 "Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 3: Pomieszczenia biurowe typu „open space".
 28. PN-EN ISO 11654:1999, "Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku".
 29. DIN 18041:2004, "Acoustic quality in small to medium-sized rooms".
 30. Instrukcja ITB 406/2005, "Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002".
 31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690) z późn. zm.
 32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU nr 120 z 2007 r., poz. 826).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Jacek Sawicki Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział...

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział architekci, projektanci, inżynierowie budownictwa, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i firm budowlanych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz, mgr inż. Jerzy Żurawski Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2]. We wrześniu Prezydent podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [3], która...

dr hab. inż. Michał Piasecki Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy...

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Podejmowane decyzje dotyczą m.in. ograniczenia oddziaływania środowiskowego procesów produkcyjnych, oceny właściwości środowiskowych wyrobów oraz stymulowania zapotrzebowania rynkowego na ekologiczne procesy, wyroby, obiekty i usługi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.